Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2249(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0199/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0199/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/06/2007 - 5.18
CRE 07/06/2007 - 5.18
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0236

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 378kWORD 81k
Πέμπτη 7 Ιουνίου 2007 - Βρυξέλλες
Το κοινωνικό καθεστώς των καλλιτεχνών
P6_TA(2007)0236A6-0199/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το κοινωνικό καθεστώς των καλλιτεχνών (2006/2249(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

−   έχοντας υπόψη τη σύμβαση της UNESCO σχετικά με την προστασία και την προαγωγή της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα "Στρατηγική-πλαίσιο για την απαγόρευση των διακρίσεων και ίσες ευκαιρίες για όλους" (COM(2005)0224),

−   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με θέμα "Εκσυγχρονισμός της εργατικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα" (COM(2006)0708),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Οκτωβρίου 2002 σχετικά με τη σημασία και τον δυναμισμό του θεάτρου και των τεχνών του θεάματος στη διευρυμένη Ευρώπη(1),

−   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με τις πολιτιστικές βιομηχανίες(2),

−   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το τσίρκο ως μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού(3),

−   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος(4),

−   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας(5),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, σχετικά με την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας(6),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά της 9ης Μαρτίου 1999 σχετικά με την κατάσταση και τον ρόλο των καλλιτεχνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση(7),

−   έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006 , σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας(8),

−   έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/116/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006 , για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων(9),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ής Μαρτίου 2000 στην υπόθεση C- 178/97 Barry Banks κ.α. κατά Theatre Royal de la Monnaie(10),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15ης Ιουνίου 2006 στην υπόθεση C-255/04, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Γαλλικής Δημοκρατίας(11),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A6-0199/2007),

A.   θεωρώντας ότι η τέχνη μπορεί επίσης να θεωρηθεί εργασία και επάγγελμα,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ως άνω αποφάσεις του Δικαστηρίου, καθώς και η οδηγία 96/71/ΕΚ, εφαρμόζονται όλως ιδιαιτέρως στις δραστηριότητες των καλλιτεχνών,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να ασκήσει κανείς την τέχνη στο ανώτατο επίπεδο, θα πρέπει να ενδιαφερθεί από την πιο μικρή ηλικία για τον κόσμο του θεάματος και να αποκτήσει τα κλειδιά για την πρόσβαση στα μείζονα έργα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη ορισμένοι επαγγελματίες του κλάδου της καλλιτεχνικής δημιουργίας δεν απολαύουν νομικού καθεστώτος,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελαστικότητα και η κινητικότητα είναι αλληλένδετες στο πλαίσιο της άσκησης των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας καλλιτέχνης, σε κανένα στάδιο της επαγγελματικής του πορείας, δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένος έναντι της εργασιακής αβεβαιότητας,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι την υποχρεωτική αντιστάθμιση για την αμφίβολη και συχνά αβέβαιη φύση του καλλιτεχνικού επαγγέλματος αποτελεί η εγγύηση ασφαλούς κοινωνικής προστασίας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και σήμερα, είναι σχεδόν αδύνατον για έναν καλλιτέχνη στην Ευρώπη να προγραμματίσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των καλλιτεχνών στην πληροφόρηση σχετικά με ό,τι τους αφορά ως προς τις συνθήκες εργασίας, την κινητικότητα, την ανεργία, την υγεία και τη συνταξιοδότηση,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλλιτεχνική προδιάθεση, τα φυσικά χαρίσματα και το ταλέντο πολύ σπάνια αρκούν για να ανοίξει ο δρόμος προς μια επαγγελματική καλλιτεχνική σταδιοδρομία,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν ακόμη επαρκώς αναπτυχθεί οι συμβάσεις μαθητείας ή/και ειδίκευσης καλλιτεχνικού χαρακτήρα που να είναι προσαρμοσμένες σε κάθε κλάδο,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί ο επαγγελματικός αναπροσανατολισμός των καλλιτεχνών,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από τα νέα κράτη μέλη, των καλλιτεχνών συμπεριλαμβανομένων, εξακολουθεί να υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς λόγω ενδεχομένων μεταβατικών ρυθμίσεων που προβλέπουν οι πράξεις Προσχώρησης,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καλλιτεχνικές παραγωγές συγκεντρώνουν συχνά ευρωπαίους και εξωκοινοτικούς καλλιτέχνες, η κινητικότητα των οποίων αναχαιτίζεται από τη δυσκολία που συναντούν προκειμένου να τους χορηγηθεί θεώρηση μέσης διάρκειας,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαμονή των καλλιτεχνών σε ένα κράτος μέλος συχνά είναι βραχείας διάρκειας (κάτω των τριών μηνών),

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των εν λόγω προβλημάτων που συνδέονται με τη διασυνοριακή κινητικότητα, κύριο χαρακτηριστικό των καλλιτεχνικών επαγγελμάτων, υπογραμμίζουν την ανάγκη θέσπισης συγκεκριμένων μέτρων στον τομέα αυτόν,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πρωταρχικής σημασίας να διαφοροποιηθούν οι ερασιτεχνικές καλλιτεχνικές πρακτικές από τις επαγγελματικές,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί αποτελεσματικά η ενσωμάτωση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης στα σχολικά προγράμματα των κρατών μελών,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα σύμβαση της UNESCO συνιστά εξαιρετική βάση αναγνώρισης της σημασίας των δραστηριοτήτων των επαγγελματιών του κλάδου της καλλιτεχνικής δημιουργίας,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2001/29/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη, που δεν την εφαρμόζουν ακόμα, να προβλέψουν υπέρ των δημιουργών δίκαιη αποζημίωση σε περίπτωση εξαιρέσεων ή περιορισμών του δικαιώματος αναπαραγωγής (αναπαραγωγή έντυπου υλικού, αντίγραφα προς ιδιωτική χρήση),

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2006/115/ΕΚ ορίζει τα αποκλειστικά δικαιώματα των οποίων απολαύουν συγκεκριμένα οι ερμηνευτές καλλιτέχνες και το δικαίωμα για λογική αμοιβή από το οποίο δεν μπορούν να παραιτηθούν,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα των δημιουργών και ερμηνευτών καλλιτεχνών συνίστανται εν προκειμένω στην αναγνώριση της δημιουργικής τους εργασίας και της συμβολής τους στην πολιτιστική ανάπτυξη,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλλιτεχνική δημιουργία συμβάλλει στην ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τρέφεται από τα έργα του παρελθόντος, τη διαφύλαξη των οποίων διασφαλίζουν τα κράτη μέλη και από τα οποία αντλούν την έμπνευση και το υλικό,

Βελτίωση της κατάστασης του καλλιτέχνη στην Ευρώπη
Η συμβασιακή κατάσταση

1.   καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ή να εφαρμόσουν ένα νομικό και θεσμικό πλαίσιο χάριν υποστήριξης της καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσω της εφαρμογής ενός συνόλου συνεκτικών και ολοκληρωμένων μέτρων, τα οποία να περιλαμβάνουν τη συμβασιακή κατάσταση, την κοινωνική ασφάλιση, την υγειονομική περίθαλψη, τους άμεσους και έμμεσους φόρους, καθώς και τη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες·

2.   υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο άτυπος χαρακτήρας των μεθόδων εργασίας του καλλιτέχνη·

3.   υπογραμμίζει επίσης ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ο άτυπος και επισφαλής χαρακτήρας όλων των σκηνικών επαγγελμάτων·

4.   παρακινεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν τη δημιουργία συμβάσεων μαθητείας ή ειδίκευσης σε καλλιτεχνικά επαγγέλματα·

5.   συμβουλεύει ως εκ τούτου τα κράτη μέλη τα ευνοήσουν την αναγνώριση της επαγγελματικής πείρας των καλλιτεχνών·

Η προστασία του καλλιτέχνη

6.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον ενδιαφερόμενο τομέα, ένα "Ευρωπαϊκό επαγγελματικό μητρώο" καλλιτεχνών, τύπου EUROPASS, στο οποίο θα μπορούσε να αναγράφεται το καθεστώς του, η φύση και η διαδοχική διάρκεια των συμβάσεών του, καθώς και τα στοιχεία των εργοδοτών του ή των φορέων παροχής υπηρεσιών που τον προσλαμβάνουν·

7.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον συντονισμό, καθώς και την ανταλλαγή χρήσιμων πρακτικών και πληροφοριών·

8.   ζητεί επίμονα από την Επιτροπή όπως, σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο τομέα, εκπονήσει ομοιόμορφο και κατανοητό πρακτικό οδηγό, τόσο για τους ευρωπαίους καλλιτέχνες όσο και για το σύνολο των ενεχομένων διοικητικών υπηρεσιών, ο οποίος να περιλαμβάνει όλες τις ισχύουσες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο διατάξεις όσον αφορά την ασφάλιση ασθενείας, ανεργίας και γήρατος·

9.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν την δυνατότητα, σε συνάρτηση με τις ισχύουσες διμερείς συμβάσεις, ανάληψης πρωτοβουλιών για την εξασφάλιση της μεταφοράς των δικαιωμάτων συνταξιοδότησης και κοινωνικής ασφάλισης των καλλιτεχνών, που προέρχονται από τρίτες χώρες, όταν επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους μετά από εργασιακή εμπειρία σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη·

10.   ενθαρρύνει την Επιτροπή να δρομολογήσει πιλοτικό σχέδιο προκειμένου να δοκιμάσει την καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης, ειδικά για τον ευρωπαίο καλλιτέχνη·

11.   κρίνει όντως ότι μια τέτοια κάρτα, η οποία θα διαθέτει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον καλλιτέχνη, θα μπορούσε να αποτελέσει λύση για ορισμένα, εγγενή του επαγγέλματος, προβλήματα·

12.   υπογραμμίζει την ανάγκη να γίνει διάκριση μεταξύ της κινητικότητας που είναι ίδιο των καλλιτεχνών και της κινητικότητας των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γένει·

13.   προς τούτο, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την εν λόγω ειδική κινητικότητα·

14.   ζητεί από μεν την Επιτροπή να εντοπίσει επακριβώς τους πολιτιστικούς τομείς στους οποίους ο κίνδυνος διαρροής δημιουργικότητας και ταλέντων είναι εμφανής, από δε τα κράτη μέλη να ευνοήσουν μέσω κινήτρων την παραμονή ή την επιστροφή των καλλιτεχνών τους στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

15.   καλεί πέραν τούτου τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην σε κοινοτικό επίπεδο αναγνώριση των διπλωμάτων και λοιπών τίτλων σπουδών που χορηγούνται από το σύνολο των ωδείων, των εθνικών και καλλιτεχνικών σχολών της Ευρώπης και των άλλων επίσημων σχολών τεχνών του θεάματος, προκειμένου να δοθεί στους κατόχους τους η δυνατότητα να εργάζονται και να διακινούνται στο σύνολο των κρατών μελών, σύμφωνα με την διαδικασία της Μπολόνια· παροτρύνει, με την έννοια αυτή, τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν καλλιτεχνικές σπουδές σχολικού τύπου, που θα προσφέρουν προσωπική και επαγγελματική κατάρτιση υψηλής ποιότητας η οποία θα επιτρέπει στους σπουδαστές να αναπτύξουν τα καλλιτεχνικά τους προσόντα ενώ ταυτόχρονα θα τους προσφέρουν και γενική εκπαίδευση που θα τους ανοίγει προοπτικές και για άλλους επαγγελματικούς τομείς· υπογραμμίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να γίνουν προτάσεις για ανάληψη πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την διευκόλυνση της αναγνώρισης διπλωμάτων και άλλων τίτλων σπουδών που χορηγούνται από ωδεία και άλλες εθνικές καλλιτεχνικές σχολές τρίτων χωρών, ώστε να ευνοηθεί η κινητικότητα των καλλιτεχνών προς τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

16.   καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει "ευρωπαϊκό χάρτη για την καλλιτεχνική δημιουργία και τους όρους άσκησής της" βάσει πρωτοβουλίας όπως εκείνη της UNESCO, προκειμένου να επιβεβαιώσει τη σημασία των δραστηριοτήτων που ασκούν οι επαγγελματίες της καλλιτεχνικής δημιουργίας και να διευκολύνει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

17.   καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν κάθε είδους περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά απασχόλησης για καλλιτέχνες από τα νέα κράτη μέλη·

18.   καλεί όσα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν ακόμα τις οδηγίες 2006/115/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ να διοργανώσουν με αποτελεσματικό τρόπο την είσπραξη όλων των δίκαιων αντισταθμίσεων στο δικαίωμα αναπαραγωγής αφενός, αφετέρου δε των εύλογων αμοιβών που δικαιούνται οι κάτοχοι των δικαιωμάτων δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων·

19.   καλεί την Επιτροπή να προβεί σε μελέτη με στόχο την ανάλυση των διατάξεων που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλίσουν πραγματικά στους κατόχους δικαιωμάτων του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων, την δίκαιη αποζημίωση που δικαιούνται εις αντιστάθμιση των νομίμων εξαιρέσεων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2001/29/ΕΚ αφενός, αφετέρου δε τη νόμιμη εκμετάλλευση των δικαιωμάτων τους, όπως κατοχυρώνονται μέσω της οδηγίας 2006/115/ΕΚ·

20.   καλεί την Επιτροπή να προβεί σε μελέτη με στόχο την ανάλυση αφενός μεν των διατάξεων που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη, προκειμένου να αφιερώσουν μέρος των εσόδων που προέρχονται από την είσπραξη του δικαιώματος σε δίκαια αποζημίωση των κατόχων δικαιωμάτων του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων, για την υποστήριξη της δημιουργίας και την κοινωνική και οικονομική προστασία των καλλιτεχνών, αφετέρου δε των νομικών πράξεων και των μέσων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη χρηματοδότηση της προστασίας των ζώντων ευρωπαίων καλλιτεχνών·

21.   θεωρεί ευκταίο τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα χορήγησης στους καλλιτέχνες βοήθειας επιπλέον αυτής που χορηγείται σήμερα· μια τέτοια δυνατότητα θα μπορούσε να προκύψει, π.χ., από επιβολή εισφοράς στην εμπορική εκμετάλλευση των πρωτότυπων δημιουργιών και των ερμηνειών τους, που δεν καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

Η πολιτική των θεωρήσεων: κινητικότητα και απασχόληση των υπηκόων τρίτων χωρών

22.   υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι και εξωκοινοτικοί καλλιτέχνες προκειμένου να τους χορηγηθεί θεώρηση διαβατηρίου με στόχο την απόκτηση άδειας εργασίας, καθώς και όλες οι συνεπαγόμενες αβεβαιότητες·

23.   επισημαίνει το γεγονός ότι οι καλλιτέχνες με συμβάσεις εργασίας βραχείας διάρκειας δύσκολα πληρούν τους όρους χορήγησης θεωρήσεων και αδειών·

24.   καλεί την Επιτροπή να εγκύψει στα σημερινά συστήματα θεώρησης και άδειας εργασίας για τους καλλιτέχνες και να εκπονήσει κοινοτική νομοθεσία στον τομέα αυτόν, με στόχο την καθιέρωση ειδικής προσωρινής θεώρησης για τους ευρωπαίους αλλά και εξωκοινοτικούς καλλιτέχνες, όπως ήδη συμβαίνει σε ορισμένα κράτη μέλη·

Δια βίου εκμάθηση και αναπροσανατολισμός

25.   καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ειδικές δομές κατάρτισης και μαθητείας για τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, χάριν ανάπτυξης πραγματικής πολιτικής της απασχόλησης στον εν λόγω τομέα·

26.   ζητεί από την Επιτροπή να συγκεντρώσει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και δημοσιεύσεις και να εκτιμήσει, υπό μορφή μελέτης, κατά πόσο λαμβάνονται σήμερα υπόψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι επαγγελματικές ασθένειες που συνδέονται άμεσα με τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, όπως λόγου χάριν η αρθρίτιδα·

27.   υπενθυμίζει ότι όλοι οι καλλιτέχνες ασκούν τη δραστηριότητά τους διαρκώς και σε χρόνο που δεν περιορίζεται στις ώρες καλλιτεχνικών παραστάσεων ή σκηνικών επιδόσεων·

28.   υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι οι περίοδοι εξάσκησης συνιστούν πλήρη και πραγματική εργασία και ότι θα πρέπει επειγόντως να ληφθεί υπόψη το σύνολο των εν λόγω περιόδων δραστηριότητας στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους, τόσο κατά τις περιόδους ανεργίας όσο και για τη σύνταξή τους·

29.   καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει το πραγματικό επίπεδο ευρωπαϊκής συνεργασίας και ανταλλαγών στον τομέα της επαγγελματικής μαθητείας στις τέχνες του θεάματος και να προωθήσει τις εν λόγω πτυχές στο πλαίσιο των προγραμμάτων για τη Δια Βίου Μάθηση και τον Πολιτισμό 2007, καθώς και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους για την Παιδεία και τον Πολιτισμό το 2009·

Προς αναδιάρθρωση των ερασιτεχνικών πρακτικών

30.   εμμένει στην ανάγκη υποστήριξης όλων των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται κυρίως στο κοινό που προέρχεται από τις κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες, με στόχο την καλύτερη ενσωμάτωσή τους·

31.   υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία των ερασιτεχνικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ως αποφασιστικό στοιχείο συνοχής των τοπικών κοινωνιών και οικοδόμησης της κοινωνίας των πολιτών·

32.   επισημαίνει ότι οι καλλιτέχνες χωρίς ιδιαίτερα τυπικά προσόντα, οι οποίοι τρέφουν ελπίδες επαγγελματικής καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας, θα πρέπει να ενημερώνονται σωστά σχετικά με ορισμένες πτυχές του επαγγέλματος·

33.   καλεί προς τούτο τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να προαγάγουν τις ερασιτεχνικές πρακτικές, σε μόνιμη επαφή με τους επαγγελματίες καλλιτέχνες·

Κατοχύρωση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης από την πιο νεαρή ηλικία

34.   καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με την καλλιτεχνική εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (το περιεχόμενό της, τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα -επίσημο ή όχι- τα αποτελέσματα και τις δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης) και να του διαβιβάσει τα αποτελέσματα εντός διετίας·

35.   καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την κινητικότητα των ευρωπαίων σπουδαστών καλλιτεχνικών κλάδων, μέσω της διεύρυνσης των προγραμμάτων ανταλλαγών μεταξύ των σπουδαστών ωδείων και εθνικών σχολών καλλιτεχνικών επαγγελμάτων, τόσο σε ευρωπαϊκή κλίμακα όσο και εκτός Ευρώπης·

36.   καλεί την Επιτροπή να προβλέψει τη χρηματοδότηση των μέτρων και των πιλοτικών σχεδίων που θα επιτρέψουν κυρίως τον καθορισμό των καταλλήλων προτύπων όσον αφορά την καλλιτεχνική εκπαίδευση στο σχολείο, μέσω της θέσπισης ενός ευρωπαϊκού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών υπόψη του διδακτικού προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων·

37.   συνιστά στα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν την εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων·

38.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου κινητικότητας, του τύπου Erasmus, με στόχο τις ανταλλαγές καθηγητών και νέων καλλιτεχνών· υπενθυμίζει επ' αυτού την προσήλωσή του στην ιδέα ότι θα πρέπει να αυξηθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για τον Πολιτισμό·

39.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν εκστρατεία πληροφόρησης, μέσω της οποίας θα προσφέρουν μια εγγύηση ποιότητας της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης·

o
o   o

40.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 300, 11.12.2003, σ. 156.
(2) ΕΕ C 76 Ε, 25.3.2004, σ. 459.
(3) ΕΕ C 233 Ε, 28.9.2006, σ. 124.
(4) ΕΕ L 149, 5.7.1971, σ. 2.
(5) ΕΕ L 166, 30.4.2004, σ. 1.
(6) ΕΕ L 167, 22.6.2001, σ. 10.
(7) ΕΕ C 175, 21.6.1999, σ. 42.
(8) ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 28.
(9) ΕΕ L 372, 27.12.2006, σ. 12.
(10) [2000] ΣΝΔ Ι-2005.
(11) [2006] ΣΝΔ Ι-5251.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου