Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/2249(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0199/2007

Esitatud tekstid :

A6-0199/2007

Arutelud :

Hääletused :

PV 07/06/2007 - 5.18
CRE 07/06/2007 - 5.18
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0236

Vastuvõetud tekstid
PDF 208kWORD 67k
Neljapäev, 7. juuni 2007 - Brüssel
Kunstnike sotsiaalne staatus
P6_TA(2007)0236A6-0199/2007

Euroopa Parlamendi 7. juuni 2007. aasta resolutsioon kunstnike sotsiaalse staatuse kohta (2006/2249(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse UNESCO kultuurilise väljenduse mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsiooni;

–   võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga "Mittediskrimineerimine ja võrdsed võimalused kõigile – raamstrateegia" (KOM(2005)0224);

–   võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut "Tööõiguse ajakohastamine 21. sajandi sõlmküsimuste lahendamisel" KOM(2006)0708;

–   võttes arvesse oma 22. oktoobri 2002. aasta resolutsiooni teatri- ja näitekunsti olulisuse ja kasvu kohta laienenud Euroopa Liidus(1);

–   võttes arvesse oma 4. septembri 2003. aasta resolutsiooni kultuuritööstuse kohta(2);

–   võttes arvesse oma 13. oktoobri 2005. aasta resolutsiooni tsirkuse kui Euroopa kultuuri osa uute väljakutsete kohta(3);

–   võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1971. aasta määrust (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes(4);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta(5);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas(6);

–   võttes arvesse oma 9. märtsi 1999. aasta resolutsiooni kunstnike olukorra ja rolli kohta Euroopa Liidus(7);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/115/EÜ rentimis- ja laenutamisõiguse ja teatavate autoriõigusega kaasnevate õiguste kohta intellektuaalomandi vallas(8);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta(9);

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu 30. märtsi 2000. aasta otsust kohtuasjas C-178/97: Barry Banks jt vs. Théâtre Royal de la Monnaie(10);

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu 15. juuni 2006. aasta otsust kohtuasjas C-255/04: Euroopa Ühenduste Komisjon vs. Prantsuse Vabariik(11);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A6-0199/2007),

A.   arvestades, et kunstitegevust tuleb käsitleda töö ja elukutsena;

B.   arvestades, et eespool viidatud kohtulahendeid ja direktiivi 96/71/EÜ kohaldatakse konkreetselt lavakunstiga seotud tegevuse suhtes;

C.   arvestades, et kõrgetasemelise kunstiloomingu teostamiseks tuleb juba varajasest noorusest alates tunda huvi näitekunsti ja kultuuri vastu ning omada juurdepääsu meie kultuuripärandi tippsaavutustele;

D.   arvestades, et paljudes liikmesriikides puudub kunstivaldkonna töötajatel õiguslik staatus;

E.   arvestades, et kunstiloomega seotud elukutsetega on lahutamatult seotud paindlikkus ja liikuvus;

F.   arvestades, et mitte ükski kunstnik ei ole oma karjääri mis tahes hetkel täielikult kaitstud kindlusetuse eest;

G.   arvestades, et kunstiloomega seotud elukutsete ettemääramatuse ja mõningase ebakindluse tõttu peab neil vastukaaluks olema tagatud kindel sotsiaalne kaitse;

H.   arvestades, et siiani on kunstnikul Euroopas peaaegu võimatu kavandada oma erialase karjääri kulgu;

I.   arvestades, et kunstnikele tuleb võimaldada juurdepääs teabele, mis on seotud nende töötingimuste, liikuvuse, tööpuuduse, tervishoiu ja pensionidega;

J.   arvestades, et kunstiloomelised eeldused, looduslikud anded ja talent on vaid harva piisavad selleks, et võimaldada elukutselist kunstnikukarjääri;

K.   arvestades, et siiani ei ole piisavalt välja arendatud kõikide kunstiloomega seotud elukutsete praktika- ja/või kvalifikatsiooni tõstmise lepinguid;

L.   arvestades, et kunstnike erialast ümberõpet tuleb julgustada;

M.   arvestades, et uutest liikmesriikidest pärit töötajate, sealhulgas kunstnike vaba liikumise suhtes kohaldatakse endiselt teatud piiranguid, mis on tingitud ühinemislepingus sätestatud võimalikest üleminekumeetmetest;

N.   arvestades, et kunstiloomes osalevad koos Euroopa kunstnikega sageli ka ühendusevälised kunstnikud, kelle liikuvust piiravad tihtipeale probleemid keskpika tähtajaga viisade saamisel;

O.   arvestades, et kunstnike liikmesriikides viibimise näol on tavaliselt tegemist lühiajaliste perioodidega (vähem kui kolm kuud);

P.   arvestades, et kunstiloomega seotud elukutsetele omastest piiriülese liikuvusega seotud probleemidest nähtub, et selles valdkonnas tuleb ette näha konkreetseid meetmeid;

Q.   arvestades, et tuleb pidada esmatähtsaks vahetegemist harrastuskunstiga ja professionaalse kunstiga tegelemise vahel;

R.   arvestades, et kunstiõpetus tuleb liikmesriikide koolide õppekavadesse kaasata tõhusal viisil;

S.   arvestades, et ülalmainitud UNESCO konventsiooni näol on tegemist suurepärase alusega tunnustamaks kunstiloomeks vajaliku professionaalse kunstitegevuse tähtsust,

T.   arvestades, et direktiivi 2001/29/EÜ kohaselt tuleb liikmesriikidel, kes seda veel teinud ei ole, näha reprodutseerimisõiguse erandite või piirangute (reprograafia, eraviisiline koopiate valmistamine) puhul ette õiglane hüvitis autoritele;

U.   arvestades, et direktiivis 2006/115/EÜ sätestatakse esitajate ainuõigused ja nende õigus õiglasele tasule, mida ei tohi rikkuda;

V.   arvestades, et autorite ja esitajate autoriõigused ning moraalsed õigused kujutavad endast nende loomingulise töö ja kultuurile üldiselt antud panuse tunnustamist;

W.   arvestades, et kunstnike looming aitab kaasa kultuuripärandi arendamisele ja toetub inspiratsiooni saamisel riigi poolt säilitatavatele varasematele töödele,

Kunstnike olukorra parandamine Euroopas
Lepingud

1.   palub liikmesriikidel arendada või rakendada kunstiloomega seotud õiguslikku ja institutsioonilist raamistikku ning kehtestada või rakendada selleks sidusaid ja üldisi meetmeid, mis hõlmavad lepingute valdkonda, sotsiaalkindlustust, haiguskindlustust, otsest ja kaudset maksustamist ning vastavust Euroopa eeskirjadele;

2.   rõhutab, et arvesse tuleks võtta kunstnike töömeetodite ebatüüpilist iseloomu;

3.   rõhutab lisaks vajadust võtta arvesse lavakunstiga seotud elukutsete ebatüüpilist ja ebakindlat olemust;

4.   julgustab liikmesriike välja arendama praktika- ja kvalifikatsiooni tõstmise lepinguid kunstielukutsetele;

5.   soovitab sellega seoses liikmesriikidel toetada kunstnike erialase kogemuse tunnustamist;

Kunstnike kaitse

6.   palub komisjonil ja liikmesriikidel pärast sektoriga konsulteerimist kehtestada Europassi formaadis kunstnike nn Euroopa kutsealane register, mis kajastaks kunstniku staatust, tema kehtivate lepingute laadi ja kogukestust ning andmeid tema tööandjate või ta tööle võtnud teenuseosutajate kohta;

7.   julgustab liikmesriike parandama koordineerimistegevust ning heade töötavade ja teabe vahetust;

8.   teeb komisjonile ülesandeks töötada koostöös kõnealuse sektoriga välja Euroopa kunstnike ja haldusasutuste asjaomaste instantside jaoks ühtlustatud ja arusaadav praktiline juhend, mis hõlmab kõiki riiklikul ja üleeuroopalisel tasandil kehtivaid õigusakte haiguskindlustuse, töötuse ja pensionide valdkonnas;

9.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kaaluma vastavalt kahepoolsetele kohaldatavatele kokkulepetele võimalikke meetmeid, et tagada kolmandatest riikidest pärit kunstnike pensioni ja sotsiaalkaitse õiguste ülekandmine, kui nad pöörduvad pärast teises liikmesriigis töötamist tagasi oma päritoluriiki, ning tagada liikmesriikides omandatud töökogemuse arvestamise;

10.   julgustab komisjoni käivitama pilootprojekti, et katsetada Euroopa kunstnike spetsiifilise elektroonilise sotsiaalkindlustuskaardi juurutamist;

11.   leiab, et selline kaart, mis kajastab kogu teavet kunstniku kohta, võimaldab lahendada teatavaid kunstniku elukutsega seotud spetsiifilisi probleeme;

12.   rõhutab vajadust eristada kunstnike spetsiifilist liikuvust ja Euroopa Liidu töötajate üldist liikuvust;

13.   palub sellega seoses komisjonil hinnata mainitud spetsiifilise liikuvuse valdkonnas tehtud edusamme;

14.   palub komisjonil ametlikult kindlaks määrata kultuurivaldkonnad, kus ilmneb loominguliste jõudude ja talendi äravoolu oht ning palub liikmesriikidel innustavate meetmete abil toetada kunstnike jäämist või tagasipöördumist liikmesriikide territooriumile;

15.   palub lisaks sellele liikmesriikidel pöörata erilist tähelepanu Euroopa kõikide konservatooriumide, riiklike kunstikoolide ja muude ametlike lavakunstikoolide diplomite ja muude tunnistuste üleeuroopalisele tunnustamisele, et võimaldada nende diplomite ja tunnistuste omanikel töötada ja õppida kõikides liikmesriikides kooskõlas Bologna protsessiga; kutsub sellega seoses liikmesriike tungivalt üles edendama kvaliteetset isiklikku ja elukutselist väljaõpet andvaid ametlikke kunstiõpinguid, mis võimaldavad õpilastel mitte üksnes oma kunstivõimeid välja arendada, vaid annavad neile ka üldoskused muudes elukutsevaldkondades; rõhutab ühtlasi, et tähtis on esitada Euroopa tasandil meetmeid, mis hõlbustaksid kolmandate riikide riiklike konservatooriumide ja kunstiakadeemiate väljastatud diplomite ja muude tunnistuste tunnustamist, et hõlbustada liikmesriikidesse siseneda soovivate kunstnike liikuvust;

16.   palub komisjonil UNESCO vastava dokumendi alusel võtta vastu "Euroopa kunstiloome ja kunstiga tegelemise tingimuste harta", milles kinnitatakse kunstiloomega seotud professionaalse tegevuse olulisust ja soodustatakse lõimumist Euroopa piires;

17.   kutsub liikmesriike üles kõrvaldama kõiki piiranguid seoses uutest liikmesriikidest pärit kunstnike juurdepääsuga tööturule;

18.   palub liikmesriikidel, kes seda veel teinud ei ole, organiseerida kooskõlas direktiiviga 2006/115/EÜ ja direktiiviga 2001/29/EÜ tõhusalt reprodutseerimisõigustega seotud õiglase hüvitise ning autoriõiguste ja autoriõigustega kaasnevate õigustega seotud õiglase tasu maksmist;

19.   palub komisjonil viia läbi uuringu, kus analüüsitakse liikmesriikide võetud meetmeid, mis peaksid tõhusalt tagama, et autoriõiguste ja autoriõigustega kaasnevate õiguste omanikud saavad õiglast hüvitist seaduslike erandite puhul, mida liikmesriigid kohaldavad kooskõlas direktiiviga 2001/29/EÜ ja direktiiviga 2006/115/EÜ seoses nende õiguste seadusliku kasutamisega;

20.   palub komisjonil viia läbi uuringu, kus analüüsitakse liikmesriikide võetud meetmeid, mis aitavad näha ette osa autoriõiguste ja autoriõigustega kaasnevate õiguste omanikele makstava õiglasest hüvitisest pärineva sissetuleku kasutamise loomingulise tegevuse toetamiseks ning kunstnike sotsiaalse ja finantskaitse tagamiseks, ning kus analüüsitakse õiguslikke vahendeid ja tööriistu, mida võiks kasutada elavate Euroopa kunstnike kaitse rahastamisele kaasaaitamiseks;

21.   peab soovitavaks, et liikmesriigid uuriksid võimalust osutada kunstnikele lisaks praegusele abile täiendavat abi, näiteks nähes ette tasu originaalteoste ja nende õiguslikult kaitsmata tõlgenduste ärilistel eesmärkidel kasutamise eest ;

Viisapoliitika – kolmandate riikide kodanike liikuvus ja tööhõive

22.   rõhutab vajadust võtta arvesse praegu esinevaid probleeme, mis on seotud sellega, et teatavate Euroopa ja ühenduseväliste kunstnike puhul on viisa andmine seotud tööloa väljastamisega, ning neist probleemidest tulenevat ebakindlust;

23.   rõhutab asjaolu, et lühiajaliste töölepingute alusel töötavatel kunstnikel on kehtivaid viisa ja töölubade väljastamise eeskirju raske täita;

24.   palub komisjonil mõelda kunstnike suhtes praegu kehtivale viisade ja töölubade süsteemidele ning näha ette ühenduse eeskirjad selles valdkonnas ning selle protsessi tulemusena võiks näha ette spetsiifilise ajutise viisa Euroopa ja ühenduseväliste kunstnike jaoks, nii nagu see teatavates liikmesriikides juba toimib;

Elukestev õpe ja ümberõpe

25.   palub liikmesriikidel rajada erialase koolituse ja väljaõppe struktuurid, mis on ette nähtud kultuurivaldkonna professionaalide jaoks, et töötada antud valdkonnas välja tegelik tööhõivepoliitika;

26.   kutsub komisjoni üles koguma kokku kõik olemasolevad teaduslikud andmed ja trükised ning hindama uuringu abil, kuidas Euroopa Liidus võetakse arvesse kunstiloomega seotud erialade spetsiifilisi kutsehaigusi nagu artroos;

27.   tuletab meelde, et kunstnike tegevuse näol on tegemist pideva tegevusega, mis ei piirdu kunstiteenuste osutamise või etenduse toimumise ajaga;

28.   tuletab seoses sellega meelde, et proovide tsükli näol on tegemist tegeliku täisväärtusliku tööajaga, mida tuleb täiel määral võtta arvesse kunstnike karjääri kavandamisel, töötusperioodidel ja seoses pensionidega;

29.   palub komisjonil hinnata Euroopa koostöö ja vahetuste tegelikku taset kujutava kunsti alase kutsekoolituse valdkonnas ja edendada taolisi meetmeid elukestvale õppele ja kultuurile pühendatud 2007. aasta raames ja 2009. aasta Euroopa hariduse ja kultuuri aasta raames;

Harrastustegevuse ümberstruktureerimine

30.   rõhutab vajadust toetada kogu kunsti- ja kultuuritegevust, mida teostatakse eeskätt sotsiaalselt vähemsoodsas olukorras oleva publiku jaoks ja mille eesmärgiks on parandada nende lõimimist;

31.   rõhutab harrastuskunstiga tegelemise tähtsust, mis on oluliseks elemendiks kohalike kogukondade kokkutoomisel ja kodanikuühiskonna ehitamisel;

32.   rõhutab, et ilma ametliku eriväljaõppeta kunstnikke, kes püüdlevad professionaalse kunstnikukarjääri poole, tuleks põhjalikult teavitada elukutse teatavatest aspektidest;

33.   palub sellega seoses liikmesriikidel julgustada ja toetada harrastustegevust, viidates pidevalt professionaalsetele kunstnikele;

Tagada kunsti- ja kultuuriharidus juba alates lapsepõlvest

34.   palub komisjonil viia läbi uuring kunstiõpetuse kohta Euroopa Liidus (sisu, pakutava koolituse – ametliku või muu – olemus, saavutatud tulemused ja karjäärivõimalused) ning edastada selle tulemused kahe aasta pärast;

35.   palub komisjonil julgustada ja edendada Euroopa kunstiõpilaste liikuvust, tugevdades õpilasvahetuse programme nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopat asuvate riiklike konservatooriumide ja kunstikoolide vahel;

36.   palub komisjonil rahastada meetmeid ja pilootprojekte, mis eeskätt võimaldavad määrata kindlaks sobivad meetodid kunstiõpetuse jaoks koolis Euroopa süsteemi loomise kaudu, mille eesmärk on kunstiõpetuse õpetajatele kasu toova teabe ja kogemuste vahetamine;

37.   soovitab liikmesriikidel tõhustada kunstiõpetuse õpetajate väljaõpet;

38.   palub komisjonil ja liikmesriikidel uurida võimalust luua Erasmuse-laadne Euroopa liikuvusfond õpetajate ja noorte kunstnike vahetuseks; tuletab sellega seoses meelde oma soovi suurendada Euroopa kultuurieelarvet;

39.   palub komisjonil ja liikmesriikidel käivitada teabekampaania, mis oleks kunstiõpetuse kvaliteedi tagatiseks;

o
o   o

40.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.

(1) ELT C 300 E, 11.12.2003, lk 156.
(2) ELT C 76 E, 25.3.2004, lk 459.
(3) ELT C 233 E, 28.9.2006, lk 124.
(4) EÜT L 149, 5.7.1971, lk 2.
(5) ELT L 166, 30.4.2004, lk 1.
(6) EÜT L 167, 22.6.2001, lk 10.
(7) EÜT C 175, 21.6.1999, lk 42.
(8) ELT L 376, 27.12.2006, lk 28.
(9) ELT L 372, 27.12.2006, lk 12.
(10) EKL 2000, lk I-2005.
(11) EKL 2006, lk I-5251.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika