Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2249(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0199/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0199/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/06/2007 - 5.18
CRE 07/06/2007 - 5.18
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0236

Hyväksytyt tekstit
PDF 137kWORD 65k
Torstai 7. kesäkuuta 2007 - Bryssel
Taiteilijoiden sosiaalinen asema
P6_TA(2007)0236A6-0199/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 7. kesäkuuta 2007 taiteilijoiden sosiaalisesta asemasta (2006/2249(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä tehdyn Unescon yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Syrjinnän torjuminen ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille – puitestrategia" (KOM(2005)0224),

–   ottaa huomioon komission vihreän kirjan "Työlainsäädäntö 2000-luvun haasteiden tasalle" (KOM(2006)0708),

–   ottaa huomioon teatterin ja esittävien taiteiden merkityksestä ja dynamiikasta laajentuneessa Euroopan unionissa 22. lokakuuta 2002 antamansa päätöslauselman(1),

–   ottaa huomioon kulttuuriteollisuudesta 4. syyskuuta 2003 antamansa päätöslauselman(2),

–   ottaa huomioon uusista haasteista sirkukselle osana Euroopan kulttuuria 13. lokakuuta 2005 antamansa päätöslauselman (3),

–   ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin ja heidän perheenjäseniinsä 14. kesäkuuta 1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71(4),

–   ottaa huomioon sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29. huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004(5),

–   ottaa huomioon tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22. toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY(6),

–   ottaa huomioon taiteilijoiden asemasta ja merkityksestä Euroopan unionissa 9. maaliskuuta 1999 antamansa päätöslauselman(7),

–   ottaa huomioon vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/115/EY(8),

–   ottaa huomioon tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/116/EY(9),

–   ottaa huomioon yhteisöjen tuomioistuimen 30. maaliskuuta 2000 antaman tuomion asiassa C-178/97 Barry Banks ym. vastaan Théâtre royal de la Monnaie(10),

–   ottaa huomioon yhteisöjen tuomioistuimen 15. kesäkuuta 2006 antaman tuomion asiassa C-255/04 Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ranskan tasavalta(11),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön (A6-0199/2007),

A.   katsoo, että taidetta voidaan pitää myös työnä ja ammattina,

B.   ottaa huomioon, että edellä mainittuja tuomioita ja direktiiviä 96/71/EY sovelletaan erityisesti esittävien taiteilijoiden toimintaan,

C.   katsoo, että korkeatasoisen taiteen harjoittaminen edellyttää taide- ja kulttuuriesitysten seuraamista ja kulttuuriperintömme pääteoksiin tutustumista jo hyvin nuoresta pitäen,

D.   ottaa huomioon, että tietyillä taidealan ammattilaisilla ei useissa jäsenvaltioissa ole oikeudellista asemaa,

E.   katsoo, että joustavuus ja liikkuvuus liittyvät erottamattomasti taideammattien harjoittamiseen,

F.   katsoo, että kukaan taiteilija ei missään ammattiuransa vaiheessa saavuta täysin varmaa tulotasoa,

G.   katsoo, että taideammattien vaihtelevan ja joskus epävarman luonteen vastapainoksi on taattava varma sosiaaliturva,

H.   katsoo, että taiteilijan Euroopassa on käytännössä vielä nykyäänkin mahdotonta laatia ammattiurasuunnitelmaa,

I.   katsoo, että taiteilijoiden pitäisi olla helpompi saada tietoa työskentelyn, liikkuvuuden, työttömyyden, terveydenhoidon ja eläkkeen edellytyksistä,

J.   katsoo, että taiteelliset taipumukset, lahjakkuus ja kyky riittävät vain harvoin avaamaan portin ammattitaiteilijan uralle,

K.   katsoo, että taidealakohtaisia taitelijan oppisopimuksia ja/tai ammattipätevyyssopimuksia ei ole vielä kehitetty tarpeeksi,

L.   katsoo, että taiteilijoiden ammatillista uudelleenkoulutusta on edistettävä,

M.   ottaa huomioon, että uusista jäsenvaltioista tulevien työntekijöiden, myös taiteilijoiden, yleiseen vapaaseen liikkuvuuteen sovelletaan yhä tiettyjä rajoituksia, jotka johtuvat liittymisasiakirjoissa määrätystä mahdollisista siirtymäjärjestelyistä,

N.   ottaa huomioon, että taiteellisiin tuotantohankkeisiin osallistuu usein eurooppalaisia ja yhteisön ulkopuolisia taiteilijoita ja että viimeksi mainittujen liikkuvuutta haittaa usein vaikeus saada viisumeja keskipitkää oleskelua varten,

O.   ottaa huomioon, että taiteilijoiden vierailut jäsenvaltioissa ovat useimmiten lyhytaikaisia oleskeluja (alle kolme kuukautta),

P.   katsoo, että nämä kaikki taideammattien keskeiseen piirteeseen eli rajat ylittävään liikkuvuuteen liittyvät ongelmat osoittavat tarpeen ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin tällä alalla,

Q.   katsoo, että on ensisijaisen tärkeää erottaa toisistaan harrastajataidetoiminnot ja ammattitaidetoiminnot,

R.   katsoo, että taideaineiden opetus on sisällytettävä tehokkaasti jäsenvaltioiden opetusohjelmiin,

S.   katsoo, että edellä mainittu Unescon yleissopimus on erinomainen lähtökohta taiteelliseen tuotantoon liittyvän ammatillisen toiminnan merkityksen tunnustamiselle,

T.   ottaa huomioon, että direktiivissä 2001/29/EY edellytetään, että jäsenvaltiot säätävät taiteilijoiden oikeudesta saada kohtuullinen hyvitys tapauksissa, joissa kappaleen valmistamista koskevaan oikeuteen sovelletaan poikkeuksia tai rajoituksia (muun muassa reprograafinen kopiointi ja kopio yksityiskäyttöä varten), jos tällainen hyvitys ei vielä ole niissä käytössä,

U.   ottaa huomioon, että direktiivissä 2006/115/EY määritellään yksinoikeudet, joiden oikeudenhaltijoina ovat varsinkin esittävät taiteilijat, ja heidän oikeutensa kohtuulliseen korvaukseen, josta ei voida luopua,

V.   ottaa huomioon, että teoksen tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden tekijänoikeudet ja moraaliset oikeudet ovat tässä yhteydessä tunnustus heidän luovalle työlleen ja panokselleen kulttuurissa yleensä,

W.   ottaa huomioon, että taiteellinen luomistyö kehittää osaltaan kulttuuriperintöä ja saa elinvoimaa aikaisemmista teoksista, joita valtio suojelee ja joista saadaan innoitusta ja aineistoa,

Taiteilijan aseman parantaminen Euroopassa
Sopimustilanne

1.   kehottaa jäsenvaltioita luomaan taiteellista tuotantoa tukevan oikeudellisen ja institutionaalisen kehyksen tai panemaan sen täytäntöön ottamalla käyttöön tai toteuttamalla erilaisia johdonmukaisia ja kokonaisvaltaisia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat sopimustilanteeseen, sosiaaliturvaan, sairausvakuutukseen, suoraan ja välilliseen verotukseen ja Euroopan unionin sääntöjen noudattamiseen;

2.   korostaa, että taiteilijoiden epätyypilliset työskentelytavat on otettava huomioon;

3.   korostaa lisäksi, että on otettava huomioon esittäviä taiteita koskevien ammattien epätyypillisyys ja epävarmuus;

4.   kannustaa jäsenvaltioita edistämään oppisopimusten tai ammattipätevyyssopimusten luomista taideammatteihin;

5.   ehdottaa tässä tarkoituksessa, että jäsenvaltiot tukisivat taiteilijoiden ammatillisen kokemuksen tunnustamista;

Taiteilijan suoja

6.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita alan edustajia kuultuaan luomaan Europass-tyyppisen taiteilijoiden eurooppalaisen ammattirekisterin, johon voitaisiin merkitä taiteilijan asema, työsopimusten luonne ja kestot sekä häntä työllistävien työnantajien tai palveluntarjoajien yhteystiedot;

7.   kannustaa jäsenvaltioita parantamaan koordinointia sekä hyvien käytäntöjen ja tietojen vaihtoa;

8.   kehottaa painokkaasti, että komissio laatii yhdessä alan edustajien kanssa yhdenmukaisen ja helppotajuisen käytännön oppaan, joka on tarkoitettu eurooppalaisille taiteilijoille sekä taidealasta vastaaville hallinnon yksiköille ja jossa esitellään kaikki sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla voimassa olevat säännökset sairaus-, työttömyys- ja eläkevakuutuksesta;

9.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan sovellettavien kahdenvälisten sopimusten pohjalta mahdollisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan kolmansista maista kotoisin olevien taiteilijoiden saamien eläkeoikeuksien ja sosiaaliturvan siirtyminen heidän palatessaan lähtömaihinsa sekä jäsenvaltiossa työskennellessä kertyneen työkokemuksen huomioon ottaminen;

10.   kannustaa komissiota käynnistämään pilottihankkeen, jossa kokeillaan erityistä eurooppalaisen taiteilijan sähköistä sosiaaliturvakorttia;

11.   katsoo, että tällainen kortti, jossa olisi kaikki tiedot taiteilijasta, ratkaisisi eräitä ammattiin liittyviä ongelmia;

12.   korostaa tarvetta pitää taiteilijoiden liikkuvuus selvästi erillään Euroopan unionin työntekijöiden liikkuvuudesta yleensä;

13.   kehottaa tässä tarkoituksessa komissiota esittämään katsauksen mainitun erityisliikkuvuuden suhteen tapahtuneesta edistyksestä;

14.   kehottaa komissiota määrittämään muodollisesti ne kulttuurialat, joilla luomisvoiman ja lahjakkuuden viennin riski on ilmeinen, ja jäsenvaltioita tukemaan kannustavien toimenpiteiden avulla taiteilijoiden pysymistä jäsenvaltioiden alueella tai paluuta sinne;

15.   kehottaa lisäksi jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota konservatorioiden, Euroopan kansallisten taidekoulujen ja muiden esittävien taiteiden virallisten koulujen myöntämien tutkintotodistusten ja muiden todistusten tunnustamiseen yhteisössä, jotta todistusten haltijat voisivat työskennellä ja opiskella kaikissa jäsenvaltioissa Bolognan prosessin mukaisesti; kehottaa tässä tarkoituksessa jäsenvaltioita edistämään säänneltyjä taideopintoja, jotka tarjoavat hyvän henkilökohtaisen ja ammatillisen koulutuksen ja antavat opiskelijalle mahdollisuuden kehittää taiteellisia lahjojaan ja samalla yleisen pätevyyden jollain muulla alalla; painottaa myös, että on tärkeää ehdottaa Euroopan tason toimenpiteitä, joilla helpotetaan kolmansien maiden kansallisten konservatorioiden ja taidekoulujen myöntämien tutkintotodistusten ja muiden todistusten tunnustamista Euroopan unionissa, jotta helpotetaan jäsenvaltioihin pyrkivien taiteilijoiden liikkuvuutta;

16.   kehottaa komissiota hyväksymään taiteellista toimintaa ja sen harjoittamisen edellytyksiä koskevan eurooppalaisen peruskirjan esimerkiksi Unescon aloitteen pohjalta taiteelliseen tuotantoon liittyvien ammattilaisten toiminnan merkityksen vahvistamiseksi ja Euroopan yhdentymisen edistämiseksi;

17.   kehottaa jäsenvaltioita poistamaan kaikenlaiset esteet uusista jäsenvaltioista tulevien taiteilijoiden pääsyltä työmarkkinoille;

18.   kehottaa jäsenvaltioita direktiivin 2006/115/EY ja direktiivin 2001/29/EY mukaisesti järjestämään tosiasiallisesti kappaleen valmistamista koskeviin oikeuksiin liittyvien kohtuullisten hyvitysten sekä tekijänoikeuksien ja niiden lähioikeuksien haltijoille kuuluvien kohtuullisten korvausten maksamisen, elleivät ne ole jo näin tehneet;

19.   kannustaa komissiota tekemään selvityksen, jossa analysoidaan jäsenvaltioiden toteuttamia toimenpiteitä, joilla tosiasiallisesti varmistetaan, että tekijänoikeuksien ja niiden lähioikeuksien oikeudenhaltijat saavat kohtuullisen hyvityksen oikeudellisista poikkeuksista, joista jäsenvaltiot ovat päättäneet direktiivin 2001/29/EY nojalla, sekä direktiivin 2006/115/EY mukaisista laillisten oikeuksien hyödyntämisestä;

20.   kehottaa komissiota tekemään selvityksen, jossa analysoidaan jäsenvaltioiden toteuttamia toimia, joilla osa tekijänoikeuksien ja niiden lähioikeuksien oikeudenhaltijoille kuuluvien kohtuullisten hyvitysten maksamisesta saaduista tuloista varataan luovaan toimintaan sekä taiteilijoiden sosiaaliseen ja taloudelliseen suojeluun, ja analysoidaan oikeudellisia välineitä ja keinoja, joita voitaisiin käyttää elävien eurooppalaisten taiteilijoiden suojelun rahoittamiseen;

21.   pitää toivottavana, että jäsenvaltiot selvittävät mahdollisuuden tarjota taiteilijoille lisätukea jo olemassa olevan tuen täydentämiseksi, esimerkiksi ottamalla käyttöön maksuja, joita peritään vapaassa käytössä olevien alkuperäisten teosten ja esitysten kaupallisesta käytöstä;

Viisumipolitiikka: yhteisön ulkopuolisten maiden kansalaisten liikkuvuus ja työllistyminen

22.   korostaa tarvetta käsitellä eräiden eurooppalaisten ja yhteisön ulkopuolisten taiteilijoiden vaikeuksia saada viisumia työluvan myöntämistä silmällä pitäen sekä siitä seuraavia epävarmuustekijöitä;

23.   korostaa myös, että lyhytkestoisilla työsopimuksilla työskentelevien taiteilijoiden on tällä hetkellä vaikea täyttää viisumien ja työlupien myöntämisehtoja;

24.   kehottaa komissiota pohtimaan nykyistä taitelijoiden viisumi- ja työlupajärjestelmää ja laatimaan asiaa käsittelevän yhteisön säädöksen, jolla voitaisiin perustaa erityinen eurooppalaisten ja yhteisön ulkopuolisten taiteilijoiden väliaikainen viisumi, jollainen on jo eräissä jäsenvaltioissa;

Elinikäinen oppiminen ja uudelleenkoulutus

25.   kehottaa jäsenvaltioita luomaan kulttuurialan ammattilaisille tarkoitettuja erikoisalan koulutus- ja oppisopimusrakenteita kunnollisen työllisyyspolitiikan kehittämiseksi kyseisellä alalla;

26.   kehottaa komissiota kokoamaan kaikki jo olemassa olevat tutkimukset ja julkaisut ja arvioimaan tutkimuksen muodossa sitä, miten tällä hetkellä Euroopan unionissa otetaan huomioon taidealan erityiset ammattitaudit, kuten nivelrikko;

27.   muistuttaa, että kaikki taitelijat harjoittavat toimintaansa jatkuvasti eivätkä siis ainoastaan taide-esitysten tai esiintymisten hetkellä;

28.   muistuttaa tässä yhteydessä, että harjoittelujaksot ovat täysipainoisia työjaksoja ja että kaikki nämä toimintakaudet on erittäin tärkeää ottaa huomioon taiteilijoiden urasuunnitelmissa sekä työttömyyskausia että eläkettä silmällä pitäen;

29.   kehottaa komissiota arvioimaan ammatillista koulutusta koskevan eurooppalaisen yhteistyön ja vaihdon todellisen tason esittävän taiteen alalla ja edistämään niihin liittyviä toimia elinikäistä oppimista koskevan ohjelman, kulttuuri 2007 -ohjelman sekä koulutusta ja kulttuuria koskevan eurooppalaisen teemavuoden 2009 puitteissa;

Kohti harrastajatoimintojen rakenneuudistusta

30.   korostaa tarvetta tukea kaikenlaista taide- ja kulttuuritoimintaa, jota harjoitetaan esimerkiksi sosiaalisesti muita heikommassa asemassa olevan yleisön parissa heidän integroitumisensa edistämiseksi;

31.   korostaa amatööritaidetoiminnan keskeistä merkitystä paikallisten yhteisöjen yhteen saattamisessa ja kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa;

32.   muistuttaa, että taitelijoiden, joilla ei ole erityistä muodollista kolutusta mutta jotka tavoittelevat taideammattilaisen uraa, pitäisi saada asianmukaisesti tietoa ammatin tietyistä näkökohdista;

33.   kehottaa tässä tarkoituksessa jäsenvaltioita kannustamaan ja tukemaan harrastajatoimintaa jatkuvassa kanssakäymisessä ammattitaiteilijoiden kanssa;

Taide- ja kulttuurikasvatus nuoresta pitäen

34.   kehottaa komissiota laatimaan tutkimuksen taidekasvatuksesta Euroopan unionissa (sen sisällöstä, koulutuksen luonteesta – säännellystä tai ei säännellystä – tuloksista ja uramahdollisuuksista) ja toimittamaan sille tutkimuksen tulokset kahden vuoden kuluessa;

35.   kehottaa komissiota kannustamaan ja edistämään eurooppalaisten taideopiskelijoiden liikkuvuutta tehostamalla opiskelijoiden vaihtoa kansallisista konservatorioista ja taidekouluista sekä Euroopan sisällä että sen ulkopuolella;

36.   kehottaa komissiota varaamaan rahoitusta toimenpiteille ja pilottihankkeille, joiden avulla voidaan määritellä soveltuvia malleja kouluissa annettavalle taidekasvatukselle perustamalla taidekasvatuksesta vastaaville opettajille suunnattu eurooppalainen tiedon- ja kokemustenvaihtoverkosto;

37.   kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan taidekasvatuksesta vastuussa olevien opettajien koulutusta;

38.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tutkimaan mahdollisuutta perustaa Erasmus-ohjelman kaltainen liikkuvuutta edistävä rahasto taideopettajien ja nuorten taiteilijoiden vaihtoa varten; muistuttaa tässä yhteydessä sitoutumisestaan yhteisön kulttuurimäärärahojen lisäämiseen;

39.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään tiedotuskampanjan, jonka tavoitteena on varmistaa taidekasvatuksen laatu;

o
o   o

40.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.

(1) EUVL C 300 E, 11.12.2003, s. 156.
(2) EUVL C 76 E, 25.3.2004, s. 459.
(3) EUVL C 233 E, 28.9.2006, s. 124.
(4) EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2.
(5) EUVL L 166, 30.4.2004, s. 1.
(6) EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10.
(7) EYVL C 175, 21.6.1999, s. 42.
(8) EUVL L 376, 27.12.2006, s. 28.
(9) EUVL L 372, 27.12.2006, s. 12.
(10) Asia C-178/97, Barry Banks ym. vastaan Théâtre royal de la Monnaie, Kok. 2000, s. I-2005.
(11) Asia C-255/04, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan Ranskan tasavalta, Kok. 2006, s. I-5251.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö