Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2249(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0199/2007

Pateikti tekstai :

A6-0199/2007

Debatai :

Balsavimas :

PV 07/06/2007 - 5.18
CRE 07/06/2007 - 5.18
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0236

Priimti tekstai
PDF 377kWORD 75k
Ketvirtadienis, 2007 m. birželio 7 d. - Briuselis
Menininkų socialinis statusas Europos Sajungoje
P6_TA(2007)0236A6-0199/2007

2007 m. birželio 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl menininkų socialinio statuso Europos Sajungoje (2006/2249(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į UNESCO konvenciją dėl kultūrinės raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Nediskriminavimas ir lygios galimybės visiems – pagrindų strategija" (COM(2005)0224),

–   atsižvelgdamas į Komisijos žaliąją knygą "Darbo teisės modernizavimas įgyvendinant 21-ojo amžiaus uždavinius" (COM(2006)0708),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. spalio 22 d. rezoliuciją dėl teatro ir spektaklio meno svarbos ir dinamizmo išsiplėtusioje Europoje(1),

–   atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją dėl kultūros pramonės(2),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 13 d. rezoliuciją dėl naujų cirkui, kaip Europos kultūros daliai, kilusių sunkumų(3),

–   atsižvelgdamas į 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį ir savarankiškai dirbantiems asmenims bei jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje(4),

–   atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 883/2004 socialinės apsaugos sistemų koordinavimo(5),

–   atsižvelgdamas į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo(6),

–   atsižvelgdamas į savo 1999 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl menininkų situacijos ir vaidmens Europos Sąjungoje(7),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/115/EB dėl nuomos ir panaudos teisių bei tam tikrų teisių, gretutinių autorių teisėms, intelektinės nuosavybės srityje(8),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų(9),

–   atsižvelgdamas į Europos Teisingumo Teismo 2000 m. kovo 30 d. sprendimą byloje C-178/97 Barry Banks ir kiti prieš Théâtre Royal de la Monnaie(10),

–   atsižvelgdamas į Europos Teisingumo Teismo 2006 m. birželio 15 d. sprendimą byloje C-255/04 Europos Bendrijų Komisija prieš Prancūzijos Respubliką(11),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto (A6-0199/2007) pranešimą,

A.   kadangi menas taip pat gali būti laikomas darbu ir profesija,

B.   kadangi ir minėti sprendimai, ir Direktyva 96/71/EB taikomi būtent atlikėjų veiklai,

C.   kadangi norint vykdyti aukščiausio lygio meninę veiklą reikia nuo pat mažens domėtis scenos menu bei kultūra ir įgyti pagrindus, kurie leistų suprasti svarbiausius mūsų kultūros paveldo kūrinius,

D.   kadangi daugelyje valstybių narių tam tikrų sričių profesionalūs menininkai – vieninteliai darbuotojai, neturintys teisinio statuso,

E.   kadangi lankstumas ir judumas yra neatsiejamos menininkų profesijos dalys,

F.   kadangi nė vienas menininkas jokiu savo profesinės veiklos momentu nėra visiškai apsaugotas nuo nepritekliaus,

G.   kadangi menininko profesijos rizikingumą ir kartais neužtikrintumą turėtų atsverti tikros socialinės apsaugos garantijos,

H.   kadangi menininkui Europoje vis dar praktiškai neįmanoma planuoti savo profesinės karjeros,

I.   kadangi reikia imtis priemonių, kad menininkai lengviau gautų informaciją apie savo darbo, judumo, nedarbo, sveikatos ir pensijos sąlygas,

J.   kadangi retai užtenka polinkio į meną, įgimtų gabumų ir talento norint pradėti menininko karjerą,

K.   kadangi profesinio mokymo ir (arba) menininko sutartys, pritaikytos kiekvienai meno rūšiai, nėra kol kas pakankamai išplėtotos,

L.   kadangi reikia skatinti menininkų profesinį persikvalifikavimą,

M.   kadangi apskritai laisvas darbuotojų, įskaitant ir menininkų, judėjimas iš naujųjų valstybių narių vis dar ribojamas dėl pereinamųjų nuostatų, kurios įtvirtintos Stojimo dokumentuose,

N.   kadangi meno renginiuose dažnai dalyvauja Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių menininkai, kurių judumą dažnai riboja sunkumai gauti ilgalaikes vizas,

O.   kadangi menininkų viešnagės kurioje nors valstybėje narėje dažniausiai būna trumpalaikės (iki trijų mėnesių),

P.   kadangi visos šios problemos, susijusios su tarpvalstybiniu judumu, pagrindiniu menininko profesijos požymiu, atskleidžia būtinybę numatyti konkrečių priemonių šioje srityje,

Q.   kadangi būtina skirti menininkų mėgėjų veiklą ir profesionalių menininkų veiklą,

R.   kadangi būtina imtis veiksmingų priemonių, kad meno disciplinų dėstymas būtų įtrauktas į valstybių narių mokyklines programas,

S.   kadangi minėtoji UNESCO konvencija – tai tinkamas pagrindas pripažinti menininko kūrybinės veiklos svarbą,

T.   kadangi Direktyvoje 2001/29/EB reikalaujama, kad valstybės narės, kurios jos dar netaiko, nustatytų teisingą kompensaciją autoriams, kai nustatomos jų kūrinių atgaminimo teisių (dauginimas, kopijavimas asmeniniais tikslais) išimtys ar ribojimai,

U.   kadangi Direktyva 2006/115/EB nustatomos konkrečios atlikėjų išimtinės teisės ir jų teisės į teisingą atlyginimą, kurių negalima atšaukti,

V.   kadangi turtinės ir neturtinės autorių bei atlikėjų teisės šiuo aspektu apima jų kūrybinio darbo bei indėlio į kultūrą apskritai pripažinimą,

W.   kadangi meninė kūryba prisideda prie kultūros paveldo puoselėjimo ir iš valstybės išsaugotų praeities darbų semiasi įkvėpimo,

Menininkų padėties gerinimas Europoje
Sutartys

1.   ragina valstybes nares plėtoti arba įgyvendinti teisinę ir institucinę aplinką, kad būtų remiama menininkų kūryba, priimant ar pritaikant nuoseklias ir visapusiškas priemones, apimančias sutartis, socialinę apsaugą, draudimą nuo ligų, tiesioginius ir netiesioginius mokesčius ir atitiktį Europos Sąjungos taisyklėms;

2.   pabrėžia, kad reikėtų atsižvelgti į netipišką menininkų darbo metodų pobūdį;

3.   taip pat pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į visų atlikėjų profesijų netipišką ir rizikingą prigimtį;

4.   skatina valstybes nares meninės veiklos srityse pradėti taikyti menininkų profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sutartis;

5.   taigi skatina valstybes nares sudaryti palankias sąlygas pripažinti menininkų profesinę patirtį;

Menininkų apsauga

6.   ragina Komisiją ir valstybes nares, pasikonsultavus su meno sektoriaus atstovais, sukurti Europass tipo menininkams skirtą Europos profesinį registrą, kuriame būtų nurodomas menininkų statusas, jų sutarčių pobūdis ir trukmė, juos samdančių darbdavių arba paslaugų teikėjų duomenys;

7.   skatina valstybes nares gerinti koordinavimą ir keitimąsi pažangiąja patirtimi ir informacija;

8.   primygtinai ragina Komisiją, bendradarbiaujant su šiuo sektoriumi, parengti Europos menininkams ir atitinkamoms institucijoms skirtą vienodą ir išsamų praktinį vadovą, kuriame būtų įtvirtintos visos Europos Sąjungos ir valstybių narių galiojančios nuostatos draudimo nuo ligų, nedarbo ir pensijų klausimais;

9.   ragina Komisiją ir valstybes nares, remiantis galiojančiais dvišaliais susitarimais, apsvarstyti galimybes imtis iniciatyvų, siekiant užtikrinti, kad iš trečiųjų šalių kilusių menininkų teisės į pensiją ir socialinį aprūpinimą būtų perkeliamos, kai jie grįžta į savo kilmės valstybę, ir įvertinti valstybėje narėje įgytą darbo patirtį;

10.   skatina Komisiją pradėti bandomąjį projektą siekiant pradėti taikyti eksperimento pagrindu elektroninę Europos socialinės apsaugos kortelę, specialiai skirtą Europos menininkams;

11.   iš tiesų mano, kad tokia kortelė, kurioje būtų įrašyta visa informacija apie menininką, būtų kai kurių problemų, susijusių su menininkų profesija, išsprendimo būdas;

12.   pabrėžia, kad būtina skirti specialųjį menininkų judumą nuo apskritai Europos Sąjungos darbuotojų judumo;

13.   prašo šiuo klausimu Komisijos įvertinti, kokia pažanga buvo padaryta minėtojo specialiojo judumo klausimu;

14.   prašo Komisijos oficialiai nustatyti kultūros sritis, kuriose akivaizdi kūrybiškumo ir talentų nutekėjimo rizika, ir ragina valstybes nares skatinamosiomis priemonėmis paskatinti menininkus likti valstybių narių teirotijoje ar grįžti į ją;

15.   be to, prašo valstybių narių skirti ypatingą dėmesdiplomų ir kitų kvalifikaciją įrodančių dokumentų, kuriuos išduoda visos Europos konservatorijos, nacionalinės menininkų mokymo įstaigos ir kitos oficialios scenos meno mokyklos, pripažinimui Bendrijos lygmeniu, kad jų gavėjai pagal Bolonijos procesą galėtų mokytis ir dirbti visose valstybėse narėse; ragina valstybes nares skatinti mokyklines meno studijas, suteikiančias aukštos kokybės asmeninį ir profesinį lavinimą, kuris ne tik leistų mokiniams išlavinti savo meninius talentus, bet ir suteiktų jiems bendrų įgūdžių, atveriančių perspektyvų kitose profesinėse srityse; pažymi, kad svarbu pasiūlyti Europos lygmens priemones, kad būtų palengvintas diplomų bei kitų kvalifikaciją įrodančių dokumentų, išduotų nacionalinių konservatorijų bei meno mokymo įstaigų trečiosiose valstybėse, pripažinimas Europos Sąjungoje, taip skatinant menininkų, siekiančių patekti į valstybes nares, judumą;

16.   ragina Komisiją priimti Europos meninės kūrybos ir jos atlikimo sąlygų chartiją remiantis tokia iniciatyva, kaip UNESCO iniciatyva, siekiant įtvirtinti profesionalios meninės kūrybos veiklos svarbą ir palengvinti europinę integraciją;

17.   ragina valstybes nares panaikinti visus apribojimus, kurie yra susiję su galimybe menininkams patekti į darbo rinką iš naujųjų valstybių narių;

18.   ragina valstybes nares, kurios dar netaiko toliau minimų direktyvų, pagal Direktyvą 2006/115/EB ir Direktyvą 2001/29/EB veiksmingai organizuoti teisingos kompensacijos mokėjimą dėl atgaminimo teisių ir teisingo atlyginimo mokėjimą autorių teisių bei gretutinių teisių turėtojams;

19.   ragina Komisiją atlikti tyrimą ir išanalizuoti valstybių narių taikomas priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad autorių teisių bei gretutinių teisių turėtojai gautų teisingą kompensaciją, kai valstybės narės taiko jų teisių išimtis pagal Direktyvą 2001/29/EB ir kai teisiškai naudojamasi jų teisėmis pagal Direktyvą 2006/115/EB;

20.   ragina Komisiją atlikti tyrimą ir išanalizuoti valstybių narių taikomas priemones, kuriomis atidedama dalis pajamų, gautų mokant autoriaus teisių bei gretutinių teisių turėtojams kaip teisingą kompensaciją, kad būtų suteikta pagalba kūrybinei veiklai ir socialinei bei finansinei menininkų apsaugai, ir ištirti teisines priemones bei įrankius, kuriais būtų galima prisidėti prie gyvų Europos menininkų rėmimo;

21.   mano, jog būtų pageidautina, kad valstybės narės apsvarstytų galimybę suteikti menininkams jau egzistuojančias paramos priemones papildančią paramą, pvz., numatydamos mokestį už komercinį originalių kūrinių, teisės į kuriuos nėra saugomos, naudojimą ir jų nemokamą atlikimą;

Vizų politika. Trečiųjų šalių piliečių judumas ir užimtumas

22.   pabrėžia, kad būtina atsižvelgti į sunkumus, kurių šiuo metu iškyla kai kuriems Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių menininkams, prašantiems vizos, kad jiems būtų išduotas leidimas dirbti, ir į su tuo susijusį netikrumą;

23.   taip pat primena, kad šiuo metu trumpalaikes darbo sutartis turintiems menininkams sudėtinga įvykdyti vizų ir darbo leidimų gavimo sąlygas;

24.   ragina Komisiją apsvarstyti dabartines menininkams taikomas vizų ir leidimų dirbti sistemas ir parengti Bendrijos nuostatas šiuo klausimu, kuriose galėtų būti įtvirtintos laikinosios vizos, specialiai skirtos Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių menininkams, kaip jau yra kai kuriose valstybėse narėse;

Mokymasis visą gyvenimą ir persikvalifikavimas

25.   ragina valstybes nares sukurti specialiąsias mokymo ir mokymosi įstaigas, skirtas kultūros sektoriaus specialistams, kad būtų plėtojama tikra užimtumo politika šioje srityje;

26.   ragina Komisiją surinkti visą tyrimų informaciją ir esamus leidinius ir atlikti tyrimą, kurio metu būtų įvertinta, kaip šiuo metu Europos Sąjungoje atsižvelgiama į profesines ligas, susijusias su menine veikla, pvz., artrozę;

27.   primena, kad visi menininkai nuolat atlieka savo veiklą, kuri neapsiriboja vien tik meninių renginių ar spektaklių valandomis;

28.   taigi primena, kad repeticijų laikas yra faktinis darbo laikas ir kad būtina kuo skubiau atsižvelgti į visą šį laiką rengiant jų karjeros planus nedarbo laikotarpiu ir pensijos tikslais;

29.   ragina Komisiją įvertinti tikrą Europos bendradarbiavimo bei keitimosi informacija apie profesinio atlikėjų lavinimo lygį ir skatinti tokias priemones, vadovaujantis programomis Visą gyvenimą trunkantis mokymasis ir Kultūra 2007 bei Europos švietimo ir kultūros metai 2009;

Siekiant restruktūrizuoti mėgėjų veiklą

30.   pabrėžia, kad būtina remti bet kokią meno ir kultūros veiklą, skirtą socialiai nuskriaustiems asmenims, siekiant pagerinti jų integraciją;

31.   pabrėžia mėgėjiškos meninės veiklos svarbą – tai esminis veiksnys, kuris padeda suvienyti vietines bendruomenes ir kurti pilietinę visuomenę;

32.   pabrėžia, kad menininkai be oficialaus lavinimo, kurie turi vilčių siekti profesionalo karjeros, turėtų būti visapusiškai informuojami apie tam tikrus profesijos aspektus;

33.   todėl ragina valstybes nares skatinti ir populiarinti mėgėjų veiklą nuolat bendradarbiaujant su profesionaliais menininkais;

Nuo mažų dienų užtikrinti meno ir kultūros mokymą

34.   ragina Komisiją atlikti meninio ugdymo Europos Sąjungoje tyrimą (lavinimo turinys, prigimtis – oficialus ar kitoks, – rezultatai ir karjeros galimybės) ir per dvejus metus pateikti Parlamentui šio tyrimo rezultatus;

35.   ragina Komisiją skatinti ir remti Europos meno studijų studentų judumą vykdant studentų iš nacionalinių konservatorijų ir meno mokymo įstaigų keitimosi programas ir Europoje, ir už jos ribų;

36.   ragina Komisiją numatyti lėšas finansuoti priemonėms ir bandomiesiems projektams, kurie padės nustatyti atitinkamus meninio ugdymo modelius mokyklose įdiegiant Europos keitimosi informacija ir patirtimi sistemą, skirtą meninio ugdymo mokytojams;

37.   rekomenduoja valstybėms narėms aktyviau organizuoti meno disciplinų mokytojų mokymą;

38.   prašo, kad Komisija ir valstybės narės ištirtų galimybę sukurti Erasmus tipo Europos judumo fondą mokytojų ir jaunų menininkų pasikeitimo programoms. Taip pat reiškia susirūpinimą, kad būtų padidintas Europos biudžetas kultūrai;

39.   prašo Komisijos ir valstybių narių pradėti informavimo kampaniją, kaip kokybiško meninio ugdymo garantiją;

o
o   o

40.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

(1) OL C 300 E, 2003 12 11, p. 156.
(2) OL C 76 E, 2004 3 25, p. 459.
(3) OL C 233 E, 2006 9 28, p. 124.
(4) OL L 149, 1971 7 5, p. 2.
(5) OL L 166, 2004 4 30, p. 1.
(6) OL L 167, 2001 6 22, p. 10.
(7) OL C 175, 1999 6 21, p. 42.
(8) OL L 376, 2006 12 27, p. 28.
(9) OL L 372, 2006 12 27, p. 12.
(10) [2000] ECR I-2005.
(11) [2006] ECR I-5251.

Teisinė informacija - Privatumo politika