Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0219(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0048/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0048/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/06/2007 - 8.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0243

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 255kWORD 32k
Τρίτη 19 Ιουνίου 2007 - Στρασβούργο
Μέγιστη ταχύτητα και εξέδρες φορτώσεως των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
P6_TA(2007)0243A6-0048/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα και για τις εξέδρες φορτώσεως των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2006)0667 – C6-0385/2006 – 2006/0219(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0667),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0385/2006),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 - Ταχεία μέθοδος εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80, 51 και 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0048/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 2.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου