Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2003/0218(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0211/2007

Předložené texty :

A6-0211/2007

Rozpravy :

Hlasování :

PV 20/06/2007 - 5.1
CRE 20/06/2007 - 5.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0266

Přijaté texty
PDF 320kWORD 76k
Středa, 20. června 2007 - Štrasburk
Jednotný vzor povolení k pobytu *
P6_TA(2007)0266A6-0211/2007

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. června 2007 o pozměněném návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (KOM(2006)0110 – C6-0157/2006 – 2003/0218(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2006)0110)(1),

-   s ohledem na čl. 63 odst. 3 písm. a) Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 67 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0157/2006),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0211/2007),

1.   schvaluje návrh Komise v pozměněném znění;

2.   vyzývá Komisi, aby odpovídajícím způsobem změnila návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá k zahájení dohodovacího řízení podle společného prohlášení ze dne 4. března 1975, bude-li mít Rada v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 3
(3)  Začlenění biometrických identifikátorů je důležitým krokem směrem k využívání nových prvků, které zavádějí spolehlivější vazbu mezi držitelem a povolením k pobytu, a tím významně přispívají k zabezpečení ochrany před zneužitím. Je potřeba zohlednit specifikace stanovené v dokumentu ICAO č. 9303 o strojově čitelných vízech.
(3)  Začlenění biometrických identifikátorů je důležitým krokem směrem k využívání nových prvků, které zavádějí spolehlivější vazbu mezi držitelem a povolením k pobytu, a tím významně přispívají k zabezpečení ochrany před zneužitím. Pro povolení k pobytu by měly platit stejně přísné bezpečnostní požadavky, jaké jsou stanoveny pro vnitrostátní průkazy totožnosti.
Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 3A (nový)
(3a)  Při žádosti o předložení povolení k pobytu v souladu se zákonem by biometrické znaky v jednotném povolení k pobytu měly být používány pouze k ověření pravosti dokladu a totožnosti jeho držitele prostřednictvím přímo dostupných porovnatelných prvků.
Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 5
(5)  Toto nařízení stanovuje pouze takové specifikace, které nejsou tajné; tyto specifikace musí být doplněny o další požadavky, které mohou zůstat utajeny proto, aby se zabránilo padělání a pozměňování, a které nemohou zahrnovat osobní údaje nebo odkazy na takové údaje. Pravomoc přijímat tyto doplňkové požadavky by měla být svěřena Komisi, které bude nápomocen výbor zřízený článkem 6 nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz.
(5)  Toto nařízení stanovuje pouze takové specifikace, které nejsou tajné; tyto specifikace musí být doplněny o další požadavky, které mohou zůstat utajeny proto, aby se zabránilo padělání a pozměňování, a které by neměly zahrnovat osobní údaje nebo odkazy na takové údaje. Pravomoc přijímat tyto doplňkové požadavky by měla být svěřena Komisi, které bude nápomocen výbor zřízený článkem 6 nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz.
Pozměňovací návrh 4
ČL. 1 BOD 2
Čl. 2 odst. 1 písm. d) (nařízení (ES) č. 1030/2002)
d) technických požadavků pro paměťové médium pro ukládání biometrických prvků a jejich zabezpečení, včetně předcházení neoprávněnému přístupu;
d) technických požadavků pro paměťové médium pro ukládání biometrických prvků a jejich zabezpečení, zejména kvůli ochraně nedotknutelnosti, pravosti   a důvěrnosti takových údajů i jejich použití v souladu s účely stanovenými v tomto nařízení, včetně předcházení neoprávněnému přístupu;
Pozměňovací návrh 5
ČL. 1 BOD 2
Čl. 2 odst. 1 písm. e) (nařízení (ES) č. 1030/2002)
e) požadavků kvality a společné normy fotografie tváře a zobrazení otisků prstů.
e) požadavků kvality a společné normy fotografie tváře a zobrazení otisků prstů, společných povinností nebo požadavků týkajících se specifičnosti takových zobrazení, společné metodologie a osvědčených postupů k jejich provádění, nouzových postupů pro osoby, které nemají pro zobrazení čitelné otisky prstů nebo jejichž totožnost by mohla být určena nesprávně;
Pozměňovací návrh 6
ČL. 1 BOD 2
Čl. 2 odst. 1 písm. ea) (nové) (nařízení (ES) č. 1030/2002)
ea) vhodných postupů a zvláštních pravidel pro ochranu dětí, jejichž biometrické identifikátory jsou zaznamenávány, zejména pokud jsou odebírány jejich otisky prstů.
Pozměňovací návrh 7
ČL. 1 BOD 2A (nový)
Čl. 2 odst. 2a (nový) (nařízení (ES) č. 1030/2002)
(2a)  V článku 2 se doplňuje nový odstavec 2a, který zní:
"2a. Přijatá prováděcí opatření jsou pravidelně oznamována Evropskému parlamentu."
Pozměňovací návrh 8
ČL. 1 BOD 3A (nový)
Čl. 3 odst. 2a (nový) (nařízení (ES) č. 1030/2002)
(3a)  V článku 3 se doplňuje nový odstavec, který zní:
"Každý členský stát zašle Komisi seznam příslušných orgánů s oprávněním přístupu k údajům o biometrických identifikátorech uvedených v povoleních k pobytu podle tohoto nařízení a veškeré změny seznamu. Tento seznam určí pro každý orgán, jaké údaje je oprávněn vyhledávat a pro jaké účely. Komise zajistí každoroční zveřejnění seznamu v Úředním věstníku Evropské unie a na své internetové stránce uvádí aktualizovaný seznam příslušných orgánů."
Pozměňovací návrh 9
ČL. 1 BOD 4
Čl. 4 pododstavec 2 (nařízení (ES) č. 1030/2002)
Paměťové médium, které je součástí povolení k pobytu, jak stanoví článek 4a, neobsahuje žádné strojově čitelné informace, pokud tak nestanoví toto nařízení anebo jeho příloha nebo pokud to nebude uvedeno v příslušném cestovním dokladu vydaném členským státem v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy. Členské státy mohou do povolení k pobytu začlenit dodatečný kontaktní čip pro elektronické služby, jako jsou elektronická správa a elektronické podnikání, jak stanoví část 16 přílohy tohoto nařízení.
Paměťové médium, které je součástí povolení k pobytu, jak stanoví článek 4a, neobsahuje žádné strojově čitelné informace, pokud tak nestanoví toto nařízení anebo jeho příloha nebo pokud to nebude uvedeno v příslušném cestovním dokladu vydaném členským státem v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy.
Pozměňovací návrh 10
ČL. 1 BOD 5
Čl. 4a (nařízení (ES) č. 1030/2002)
Jednotný vzor povolení k pobytu zahrnuje paměťové médium obsahující fotografii tváře. Členské státy do něj rovněž začlení otisky prstů v interoperabilním formátu. Údaje se zabezpečí a paměťové médium má dostatečnou kapacitu a schopnost zaručit úplnost, pravost a důvěrnost údajů.
Jednotný vzor povolení k pobytu zahrnuje paměťové médium obsahující fotografii tváře a zobrazení dvou otisků prstů držitele, vše v interoperabilním formátu. Údaje se zabezpečí a vysoce zabezpečené paměťové médium má dostatečnou kapacitu a schopnost zaručit úplnost, pravost a důvěrnost údajů.
Pozměňovací návrh 11
ČL. 1 BOD 5A (nový)
Čl. 4b odst. 1 (nový) (nařízení (ES) č. 1030/2002)
(5a)  Vkládá se nový článek 4b, který zní:
"Článek 4b
1.  Paměťové médium mohou používat pouze orgány členských států, uvedené na seznamu podle čl. 3 odst. 2a, které jsou příslušné ke čtení a uchovávání biometrických dat."
Pozměňovací návrh 12
ČL. 1 BOD 5A (nový)
Čl. 4b odst. 2 (nový) (nařízení (ES) č. 1030/2002)
2.  Biometrická data uložená na paměťovém médiu nesmí žádný orgán měnit ani vymazávat. Pokud taková potřeba vznikne, vystaví se nové povolení k pobytu.
Pozměňovací návrh 13
ČL. 1 BOD 5A (nový)
Čl. 4b odst. 3 a 4 (nové) (nařízení (ES) č. 1030/2002)
3.  Rozhodnutí s významnými důsledky pro ochranu údajů, například rozhodnutí o zaznamenávání údajů a přístupu k nim, kvalitě údajů, dodržení technických požadavků na paměťová média a bezpečnostních opatřeních na ochranu biometrických prvků se přijímají formou nařízení s plnou účastí Evropského parlamentu.
4.  Evropský inspektor ochrany údajů má poradní úlohu ve všech případech s důsledky pro ochranu údajů.
Pozměňovací návrh 14
ČL. 1 BOD 6A (nový)
Čl. 9 odst. 4a (nový) (nařízení (ES) č. 1030/2002)
(6a)  V článku 9 se doplňuje nový pododstavec 4a, který zní:
"Členské státy pravidelně předkládají Komisi hodnocení týkající se provádění tohoto nařízení na základě společně sjednaných norem, zejména pokud jde o pravidla omezující účel, pro který lze údaje použít, a orgány, jež jsou oprávněny mít k údajům přístup. Rovněž informují Komisi o všech obtížích, se kterými se setkají při provádění tohoto nařízení, a vyměňují si s Komisí a mezi sebou navzájem osvědčené postupy."

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí