Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0206(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0227/2007

Pateikti tekstai :

A6-0227/2007

Debatai :

PV 19/06/2007 - 19
CRE 19/06/2007 - 19

Balsavimas :

PV 20/06/2007 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0267

Priimti tekstai
PDF 494kWORD 107k
Trečiadienis, 2007 m. birželio 20 d. - Strasbūras
Metalinio gyvsidabrio eksporto draudimas ir saugus laikymas ***I
P6_TA(2007)0267A6-0227/2007
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl metalinio gyvsidabrio eksporto uždraudimo ir saugaus laikymo (COM(2006)0636 – C6-0363/2006 – 2006/0206(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0636)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 133 straipsnį ir 175 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0363/2006),

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 ir 35 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Tarptautinės prekybos komiteto nuomones (A6-0227/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Dar nepaskelbta OL.


Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. birželio 20 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2007 dėl metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos, kalomelio, gyvsidabrio junginių ir tam tikrų gyvsidabrio turinčių produktų eksporto uždraudimo ir saugaus laikymo
P6_TC1-COD(2006)0206

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos(3),

kadangi:

(1)  Pripažįstama, kad gyvsidabrio išleidimas kelia grėsmę visame pasaulyje, todėl reikia imtis veiksmų vietos, nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu lygmeniu.

(2)  Pagal Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai "Bendrijos strategija dėl gyvsidabrio"(4) ir pagal Europos Parlamento 2006 m. kovo 14 d. rezoliuciją(5) dėl šios strategijos būtina sumažinti gyvsidabrio poveikio riziką žmonėms ir aplinkai.

(3)  Bendrijos lygmeniu priimtos priemonės turi būti laikomos pastangų visame pasaulyje sumažinti gyvsidabrio poveikio riziką dalimi, ypač įgyvendinamų pagal Jungtinių Tautų aplinkos programos Gyvsidabrio programą.

(4)  Gyvsidabriui netaikomi privalomi apribojimai pagal daugiašales aplinkos apsaugos sutartis, išskyrus 1998 m. JT Europos ekonomikos komisijos (EEK) tolimų oro teršalų pernašų konvencijos protokolą dėl sunkiųjų metalų.

(5)  Europos Parlamentas ir Taryba pripažino aplinkos ir socialines problemas, kurios kilo dėl gyvsidabrio kasyklų uždarymo Almadeno rajone (Ispanija), ir mano, kad būtų tikslinga nustatyti tinkamas kompensacines priemones, padėsiančias šiam nukentėjusiam regionui rasti įgyvendinamus sprendimus vietos aplinkos, užimtumo ir ekonominės veiklos srityse. Be to, savo pirmiau minėtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas pareiškė nuomonę, kad Almadeno kasyklos būtų gera vieta saugiam metalinio gyvsidabrio laikymui.

(6)  Metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos, kalomelio ir gyvsidabrio junginių eksportas iš Bendrijos turėtų būti uždraustas siekiant ženkliai sumažinti pasaulinę gyvsidabrio pasiūlą. Valstybės narės turėtų turėti teisę taikyti didesnės aprėpties ir griežtesnius draudimus, remdamosi EB sutarties 176 straipsniu.

(7)  Dėl tos pačios priežasties turėtų būti uždrausta eksportuoti gyvsidabrio turinčius produktus, kuriuos jau uždrausta arba ketinama uždrausti pateikti Europos Sąjungos rinkai. Komisija turėtų sudaryti bendrą atitinkamų produktų sąrašą, kuris kasmet būtų atnaujinamas, atsižvelgiant į Bendrijos teisės pasikeitimus.

(8)  Metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos, kalomelio ir gyvsidabrio junginių importas turėtų būti uždraustas, siekiant užtikrinti geresnę žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą Europos Sąjungoje.

(9)  Dėl eksporto uždraudimo Bendrijoje susidarys didelis gyvsidabrio perteklius, kurio pateikimui į rinką dar kartą reikėtų užkirsti kelią. Todėl turėtų būti užtikrintas saugus šio gyvsidabrio laikymas Bendrijoje.

(10)  Valstybės narės turėtų periodiškai teikti informaciją Komisijai apie metalinį gyvsidabrį, gyvsidabrio rūdą ir gyvsidabrio junginius, kurie įvežami ar išvežami arba kuriais prekiaujama kertant sienas jų teritorijoje, kad būtų galima laiku įvertinti priemonės veiksmingumą. Visa tokia informacija turėtų būti lengvai prieinama visuomenei.

(11)  PARCOM (Jūrų taršos iš sausumos šaltinių prevencijos Paryžiaus komisija) sprendimu 90/3 pritarta tikslui siekti, kad palaipsniui iki 2010 m. neliktų gyvsidabrio elementų chloro ir šarmų gamyklų. Siekiant numatyti saugaus chloro ir šarmų pramonėje jau nebenaudojamo gyvsidabrio laikino laikymo galimybes, tikslinga nukrypti nuo 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų(6) 5 straipsnio 3 dalies a punkto dėl tam tikrų sąvartynų rūšių ir paskelbti, kad 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimo 2003/33/EB, kuriuo pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą nustatomi atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijai ir tvarka(7), priedo 2.4 skirsnio kriterijai netaikomi antžeminiam laikymui su surinkimo galimybe.

(12)  Siekiant užtikrinti laikiną laikymą, kuris būtų saugus žmonių sveikatai ir aplinkai, saugos įvertinimas, kurio reikalaujama pagal Sprendimą 2003/33/EB požeminiam laikymui, turėtų būti papildomas specialiais reikalavimais ir taip pat turėtų būti taikomas antžeminiam laikymui su surinkimo galimybe.

(13)  Chloro ir šarmų pramonė turėtų pateikti Komisijai ir atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms visus reikalingus duomenis apie gyvsidabrio elementų naudojimo nutraukimą savo gamyklose, kad padėtų įgyvendinti šį reglamentą. Pramonės šakos, kurios gyvsidabrį gauna valydamos gamtines dujas arba kaip šalutinį spalvotųjų metalų kasybos ir lydymo operacijų produktą, taip pat turėtų teikti atitinkamus duomenis Komisijai ir atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Komisija šią informaciją turėtų skelbti viešai.

(14)  Tikslinga surengti informacijos mainus su visais suinteresuotais subjektais siekiant įvertinti galimą papildomų priemonių, susijusių su gyvsidabrio, jo junginių ir gyvsidabrio turinčių produktų importu, eksportu, laikinu laikymu ir saugiu galutiniu šalinimu, poreikį, nepažeidžiant EB sutarties konkurencijos taisyklių, ypač 81 straipsnio.

(15)  Valstybės narės turėtų pateikti informaciją apie laikino laikymo įrenginiams išduotus leidimus bei apie šio reglamento taikymą ir poveikį rinkai, kad būtų galima laiku įvertinti.

(16)  Komisija turėtų atsižvelgti į šią informaciją pateikdama vertinimo ataskaitą, kad nustatytų galimą poreikį keisti šį reglamentą.

(17)  Komisija ir valstybės narės turėtų skatinti ir lengvinti, kad būtų žinoma apie metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos ir gyvsidabrio junginių eksporto draudimą ir metalinio gyvsidabrio saugų laikymą, ir užtikrinti, kad būtų galima viešai naudotis tokia informacija.

(18)  Komisija taip pat turėtų stebėti tarptautinius su gyvsidabrio pasiūla ir paklausa susijusius įvykius, ypač daugiašales derybas, ir pranešti apie juos, kad būtų galima įvertinti bendro požiūrio nuoseklumą.

(19)  Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus ir užtikrinti jų taikymą. Šios sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(20)  Techninę pagalbą, ypač pagalbą, kuri padėtų pereiti prie alternatyvių technologijų, kai nenaudojamas gyvsidabris, ir palaipsniui nutraukti gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių naudojimą ir išmetimą, Komisija ir valstybės narės turėtų teikti tiesiogiai besivystančioms šalims ir pereinamosios ekonomikos šalims arba netiesiogiai, t. y. remdamos nevyriausybinių organizacijų projektus.

(21)  Reglamentas pagrįstas žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos poreikiu.

(22)  Kadangi šio reglamento tikslo – sumažinti gyvsidabrio poveikį uždraudžiant jo eksportą ir nustatant laikymo įpareigojimąvalstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi, atsižvelgiant į poveikį laisvam prekių judėjimui ir vidaus rinkos funkcionavimui bei į teršimo gyvsidabriu tarpvalstybinį pobūdį, to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglametu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. uždraudžiamas metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS Nr. 7439-97-6), gyvsidabrio rūdos ir gyvsidabrio junginių, kuriuose gyvsidabrio koncentracija viršija 5 proc. pagal masę (w/w), eksportas iš Bendrijos.

Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. uždraudžiamas gyvsidabrio turinčių produktų, kuriuos draudžiama pardavinėti arba platinti Europos Sąjungoje, eksportas.

2 straipsnis

Nuo 2010 m. liepos 1 d. uždraudžiamas metalinio gyvsidabrio (Hg, CAS Nr. 7439-97-6), gyvsidabrio rūdos ir gyvsidabrio junginių, kuriuose gyvsidabrio koncentracija viršija 5 proc. pagal masę (w/w), importas į Bendriją.

Valstybės narės savo su gyvsidabriu susijusius poreikius turi tenkinti regeneruodamos jį iš atliekų ir žaliavinių produktų.

3 straipsnis

Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. valstybės narės užtikrina, kad metalinis gyvsidabris, kuris jau nebenaudojamas chloro ir šarmų pramonėje arba yra ekstrahuotas iš gyvsidabrio rūdos, valant gamtines dujas regeneruotas gyvsidabris ir kaip šalutinis spalvotųjų metalų kasybos bei lydymo operacijų produktas regeneruotas gyvsidabris būtų pervežamas, laikomas ir galiausiai pašalinamas Bendrijoje tokiu būdu, kuris būtų saugus žmonių sveikatos ir aplinkos atžvilgiu, tinkamuose ir tokioms reikmėms keliamus reikalavimus atitinkančiuose įrenginiuose gavus saugos įvertinimą ir atitinkamą leidimą, kaip numatyta pagal šį reglamentą.

Prieš pasirenkant bet kokį kitą variantą, apsvarstoma galimybė saugiam sukauptų metalinio gyvsidabrio atsargų ar metalinio gyvsidabrio, kuris visos Europos pramonėje susidaro kaip šalutinis produktas, išskyrus gyvsidabrio turinčius produktus, kurie yra virtę atliekomis, laikymui panaudoti Almadeno kasyklą ir taip pasinaudoti ten esančia infrastruktūra, vietos darbo jėga ir technologine patirtimi.

4 straipsnis

1.  Nukrypstant nuo Direktyvos 1999/31/EB 5 straipsnio 3 dalies a punkto atliekoms priskiriamas metalinis gyvsidabris laikinai laikomas atitinkamose talpyklose:

   a) metaliniam gyvsidabriui laikinai laikyti prieš jį saugiai galutinai pašalinant pritaikytoje požeminėje druskos kasykloje;
   b) antžeminiame įrenginyje, skirtame ir įrengtame vien laikinam metalinio gyvsidabrio laikymui prieš jį saugiai galutinai pašalinant; arba
   c) įrenginyje, kurį pagal 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvą 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės(8) leidžiama naudoti chlorui gaminti (tos direktyvos I priedo 4.2 skirsnio a punktas) ir kuris yra tinkamai įrengtas laikinam metalinio gyvsidabrio laikymui prieš jį saugiai galutinai pašalinant.

Pirmos dalies b punkte nurodytu atveju netaikomi Sprendimo 2003/33/EB priedo 2.4 skirsnyje nustatyti kriterijai.

2.  Nukrypstant nuo 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (9)11 straipsnio 1 dalies a punkto, paskirties ir siunčiančiosios šalies kompetentingos institucijos negali teikti prieštaravimų dėl atliekoms priskiriamo ir laikinam laikymui skirto metalinio gyvsidabrio vežimo remdamosi tuo, kad planuojamas vežimas neatitiktų priemonių, kurių buvo imtasi siekiant įgyvendinti artumo, naudojimo prioriteto ir pakankamumo principus.

5 straipsnis

1.  Pagal Sprendimą 2003/33/EB atliktinas saugos įvertinimas, susijęs su laikymu atliekų saugojimui pritaikytoje požeminėje druskos kasykloje, visų pirma apima papildomą riziką, kylančią dėl metalinio gyvsidabrio ir jo talpyklos pobūdžio bei dėl jame vykstančių ilgalaikių procesų.

2.  Siekiant laikinai laikyti metalinį gyvsidabrį įrenginyje, skirtame vien jo laikymui ir tam įrengtame, atliekamas ir kompetentingai institucijai pateikiamas saugos įvertinimas, užtikrinantis tokį patį aplinkos apsaugos lygį, koks numatytas Sprendime 2003/33/EB,

3.  Į Direktyvos 1999/31/EB 8 ir 9 straipsniuose nurodytą leidimą požeminei druskos kasyklai arba įrenginiui, skirtam vien laikinam metalinio gyvsidabrio laikymui ir tam įrengtam, įtraukiami reguliaraus vizualinio konteinerių patikrinimo ir atitinkamos garų aptikimo įrangos įrengimo bet kokiam nuotėkiui aptikti reikalavimai.

6 straipsnis

Komisija atlieka Sprendime 2003/33/EB nurodyto saugos įvertinimo peržiūrą, siekdama užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgta į ypatingą metalinio gyvsidabrio laikino laikymo pavojų, kylantį dėl metalinio gyvsidabrio ir jo talpyklos pobūdžio bei dėl jame vykstančių ilgalaikių procesų. Ši peržiūra turi būti atlikta iki 2010 m. birželio 1 d.

7 straipsnis

Laikino laikymo metu atsakomybė už saugų laikymą tenka laikymo įrenginio savininkui. Valstybės narės įsteigia fondą, kad būtų užtikrintos finansinės lėšos, reikalingos laikinam gyvsidabrio laikymui ir galutiniam jo pašalinimui. Fondas sudaromas iš chloro ir šarmų pramonės ir gamybos proceso metu gyvsidabrį išgaunančių pramonės šakų, pvz., bet ne vien, gamtinių dujų ir spalvotųjų metalų pramonės, įmokų, proporcingų gyvsidabrio, siunčiamo laikinai laikyti, kiekiui.

8 straipsnis

1.  Atitinkamos chloro ir šarmų pramonės įmonės Komisijai ir atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms siunčia šiuos duomenis apie gyvsidabrio naudojimo nutraukimą per metus:

   - didžiausią bendrą tebenaudojamo gyvsidabrio kiekį,
   - uždarius ar reorganizavus chloro ir šarmų gamyklas regeneruoto gyvsidabrio kiekį,
   - į atskirus laikino laikymo įrenginius išvežtą kiekį,
   - visų laikymo įrenginių vietą ir kontaktinius duomenis,
   - gyvsidabrio pervežimą į kitas Europos Sąjungos chloro ir šarmų gamyklas tinkamų naudoti elementų panaudojimui,
   - kiekį, laikinai laikomą pradinio savininko atsakomybe ir skirtą dar tinkamų naudoti elementų panaudojimui.

2.  Atitinkamos pramonės šakų, kurios gyvsidabrį gauna valant gamtines dujas arba kaip šalutinį spalvotųjų metalų kasybos ir lydymo operacijų produktą, įmonės Komisijai ir atitinkamų valstybių narių kompetentingoms institucijoms teikia šiuos duomenis apie per metus gautą gyvsidabrį:

   - gauto gyvsidabrio kiekį,
   - į atskirus laikino laikymo įrenginius išvežtą kiekį,
   - visų laikymo įrenginių vietą ir kontaktinius duomenis.

3.  Atitinkamos įmonės 1 ir 2 dalyse nurodytus duomenis pirmą kartą pateikia iki …(10) m. gegužės 31 d., o vėliau kiekvienais metais iki gegužės 31 d.

4.  Komisija viešai skelbia 3 dalyje nurodytą informaciją, vadovaudamasi 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams(11).

9 straipsnis

Komisija iki 2010 m. birželio 30 d. surengia valstybių narių ir atitinkamų suinteresuotų šalių pirminius informacijos mainus.

Keičiantis informacija remiamasi jau surinkta informacija bei tiriamas poreikis taikyti eksporto uždraudimą gyvsidabrio junginiams, kuriuose gyvsidabrio koncentracija viršija 5 proc. pagal masę (w/w), taikyti laikymo įpareigojimą metaliniam gyvsidabriui iš kitų šaltinių bei poreikis nustatyti terminą laikymui požeminėje druskos kasykloje arba antžeminiame įrenginyje, skirtame vien tik laikinam metalinio gyvsidabrio laikymui ir tam įrengtame.

Keičiantis informacija, be kita ko, analizuojami galimybės Almadeno kasyklą paskirti sukauptų metalinio gyvsidabrio atsargų ar metalinio gyvsidabrio, kuris Europos pramonėje susidaro kaip šalutinis produktas, saugaus laikymo vieta pagal šio reglamento 3 straipsnį, apsvarstymo rezultatai.

10 straipsnis

1.  Valstybės narės pateikia Komisijai bet kokio leidimo, išduoto gyvsidabriui laikyti skirtam įrenginiui, kopiją.

2.  Valstybės narės sudaro gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos ir gyvsidabrio junginių pirkėjų, pardavėjų ir prekiautojų registrą ir renka svarbią informaciją. Jos informuoja Komisiją apie šio reglamento taikymą ir poveikį rinkai savo teritorijoje kas dvejus metus ir per šešis mėnesius atitinkamam laikotarpiui pasibaigus. Komisija per metus nuo valstybių narių pateiktos informacijos gavimo datos ją paskelbia glaustoje ataskaitoje. Pirmasis informacijos rinkinys apima 2007–2008 m. ir pateikiamas Komisijai ne vėliau kaip 2009 m. birželio 30 d. bei paskelbiamas ne vėliau kaip 2010 m. birželio 30 d. Informacija pateikiama Komisijos nustatyta forma iki …(12).

3.  Šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją turi sudaryti bent šie duomenys:

   a) į Bendriją įvežamo arba iš jos išvežamo metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos, kalomelio ir gyvsidabrio junginių apimtis, kainos, kilmės šalis ir paskirties šalis bei numatomas panaudojimas;
   b) metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos, kalomelio ir gyvsidabrio junginių, kuriais prekiauja valstybės Bendrijoje, apimtis, kainos, kilmės šalis ir paskirties šalis bei numatomas panaudojimas.

11 straipsnis

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų priemonių, būtinų jų taikymui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės ne vėliau kaip iki ...* praneša Komisijai apie šias nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

12 straipsnis

Komisija ir valstybės narės turėtų skatinti ir lengvinti, kad būtų žinoma apie metalinio gyvsidabrio, gyvsidabrio rūdos ir gyvsidabrio junginių eksporto draudimą ir metalinio gyvsidabrio saugų laikymą, ir užtikrinti, kad būtų galima viešai naudotis tokia informacija.

13 straipsnis

1.  Komisija įvertina, kaip Bendrijoje taikomas šis reglamentas, ir jo poveikį rinkai, atsižvelgdama į 9 ir 10 straipsniuose nurodytą informaciją.

2.  Komisija ne vėliau kaip 2012 m. birželio 30 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą. Prireikus ataskaita pateikiama su pasiūlymais peržiūrėti šį reglamentą

3.  Iki 2010 m. birželio 1 d. Komisija įvertina kompensacinių priemonių, skirtų dėl gyvsidabrio kasyklų uždarymo neigiamų padarinių patyrusiems regionams padėti rasti gyvybingas ekonomines ir socialines alternatyvas, veiksmingumą ir poveikį.

14 straipsnis

Ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie pažangą su gyvsidabriu susijusioje daugiašalėje veikloje ir derybose, visų pirma įvertindama šiame reglamente nurodytų priemonių derėjimą su tarptautiniais pokyčiais.

15 straipsnis

Komisija ir valstybės narės, ypač atsižvelgdamos į susijusių besivystančių šalių ir pereinamosios ekonomikos šalių poreikius, bendradarbiauja teikdamos techninę pagalbą, įskaitant mokymą, infrastruktūrai, pajėgumams ir kompetencijai plėtoti, kad būtų pasiekta pažanga pereinant prie alternatyvių, technologijų, kai nenaudojamas gyvsidabris, taikymo ir palaipsniui galutinai nutrauktas gyvsidabrio ir gyvsidabrio junginių naudojimas ir išmetimas.

Be to, Komisija ir valstybės narės apsvarsto pagalbos teikimo nevyriausybinėms organizacijoms, kurios itin veiksmingai teikė atitinkamas tokio pobūdžio paslaugas, galimybes.

16 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) OL C ... .
(2) OL C ... .
(3) 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento pozicija.
(4) COM(2005)0020 galutinis, 2005 1 28.
(5) OL C 291 E, 2006 11 30, p. 128.
(6) OL L 182, 1999 7 16, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).
(7) OL L 11, 2003 1 16, p. 27.
(8) OL L 257, 1996 10 10, p. 26. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 166/2006 (OL L 33, 2006 2 4, p. 1).
(9) OL L 190, 2006 7 12, p. 1.
(10)* Kiti metai po šio reglamento įsigaliojimo.
(11) OL L 264, 2006 9 25, p. 13.
(12)* Vieneri metai po šio reglamento įsigaliojimo.

Teisinė informacija - Privatumo politika