Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0214(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0080/2007

Внесени текстове :

A6-0080/2007

Разисквания :

PV 20/06/2007 - 2
CRE 20/06/2007 - 2

Гласувания :

PV 20/06/2007 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0269

Приети текстове
PDF 517kWORD 123k
Сряда, 20 юни 2007 г. - Страсбург
Преносимост на допълнителните пенсионни права ***I
P6_TA(2007)0269A6-0080/2007
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент oт 20 юни 2007 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на преносимостта на допълнителните пенсионни права (COM(2005)0507 – C6-0331/2005 – 2005/0214(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2005)0507)(1),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 42 и 94 от Договора за ЕО, съгласно които предложението беше внесено от Комисията в Парламента (C6-0331/2005),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси и становищата на Комисията по икономически и парични въпроси и на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0080/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C ... / Все още непубликувано в ОВ.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 20 юни 2007 г. с оглед приемането на Директива 2007/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно подобряване на преносимостта на допълнителни пенсионни права
P6_TC1-COD(2005)0214

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 42 и 94 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

след като се консултираха с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора(2),

като има предвид, че:

(1)  Свободното движение на хора е една от основните свободи на Общността; в член 42 Договорът предвижда, че ║ в съответствие с процедурата, посочена в член 251, се приемат такива мерки в областта на социалната сигурност, доколкото са необходими за гарантиране на свободно движение на работниците.

(2)  Социалната закрила на работниците във връзка с пенсиите е гарантирана посредством схеми за задължително социално осигуряване и схеми за допълнително социално осигуряване, свързани с трудовия договор, които стават все по-разпространени в държавите-членки.

(3)  Законодателят има широки правомощия за вземане на решение по отношение на избора на мерки, които са най-подходящи за постигане на целта на член 42 от Договора; системата за координация, предвидена в Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността(3) и Регламент (ЕИО) № 574/72(4) на Съвета от 21 март 1972 г. за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и по-специално разпоредбите, приложими за акумулиране, не са свързани със схемите за допълнително пенсионно осигуряване, с изключение на схемите обхванати от термина "законодателство" според определението в първия параграф на член 1, буква й) от Регламент (ЕИО) № 1408/71 или, които са били предмет на декларация на държава-членка със същите последици, съгласно тази разпоредба. Схемите за допълнително пенсионно осигуряване следователно трябва да бъдат предмет на специфични мерки с цел да се вземат под внимание техните специфични характеристики и поради разнообразното естество на тези схеми в рамките на държавите-членки и между тях, и по-специално ролята на социалните партньори при тяхното прилагане.

(4)  Директива 98/49/EО на Съвета от 29 юни 1998 г. за запазване на правото на допълнителна пенсия на заети лица и самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността(5) представлява специфична мярка, насочена към подобряване упражняване на правото на наетите и самонаетите лица на свободно движение по отношение на схемите за допълнително пенсионно осигуряване.

(5)  Следва да се има възможност и за ползване на член 94 от Договора, предвид различията между националните законодателства относно схемите за допълнително пенсионно осигуряване са в състояние да накърнят едновременно упражняването на правото на работниците на свободно движение и функционирането на вътрешния пазар. Следователно, за да се подобрят правата на работници, които се движат в рамките на Общността и в рамките на една и съща държава-членка, следва да се предвидят определени минимални изисквания във връзка с установяването и запазването на придобитите пенсионни права на напускащи работници в обвързана с трудово правоотношение схема за допълнително пенсионно осигуряване.

(6)  Освен това следва да се отчетат особеностите и особеният характер на схемите за допълнително пенсионно осигуряване и различията между тях в рамките на и между отделните държави-членки. Въвеждането на нови схеми, устойчивостта на действащите схеми и очакванията и правата на настоящи членове на схема следва да бъдат защитени в достатъчна степен. По-специално, настоящата директива следва да вземе предвид ролята на социалните партньори при организирането и прилагането на схемите за допълнително социално осигуряване.

(7)  Настоящата директива не следва да задължава държавите-членки, които нямат схеми за допълнително пенсионно осигуряване, да приемат правни разпоредби за въвеждане на такива схеми.

(8)  Настоящата директива следва да се прилага само спрямо допълнителни пенсии, които съгласно разпоредбите на съответната пенсионна схема или националното право, се основават на достигането на пенсионна възраст или изпълнението на други условия. Тя не се прилага нито по отношение на индивидуални планове за осигуряване без участие на работодателя, нито по отношение на осигуряването на инвалиди и преживели лица.

(9)  Настоящата директива следва да се прилага по отношение на всички създадени съгласно национални правни разпоредби и практики схеми за допълнително пенсионно осигуряване, които предлагат допълнителни пенсии за работници - например договори за колективно осигуряване или схеми по разходно-покривен модел, договорени от бранш или отрасъл, финансирани схеми или перспективи за пенсия, гарантирани със счетоводни резерви на предприятията или всякакви колективни трудови договори или други подобни споразумения.

(10)  Настоящата директива не следва да се прилага по отношение на схеми за допълнително пенсионно осигуряване, които са закрити и не приемат нови членове, тъй като въвеждането на нови правила би създало неоправдана тежест за тези схеми.

(11)  Настоящата директива няма за цел да хармонизира или въздейства върху националните законодателства по отношение на реорганизационните мерки и на процедурите по ликвидация; следователно, без значение е дали процедурите са започнати вследствие на неплатежоспособност или не, или дали са открити доброволно или принудително. Аналогично, директивата не засяга национални законодателни или реорганизационни мерки съобразно Директива 2001/17/ЕО(6). Противно на това, включените в член 16, параграф 2 на Директива 2003/41/ЕО(7) мерки не се разглеждат като реорганизационни мерки.

(12)  Настоящата директива не следва да засяга охранителни мерки при несъстоятелност и компенсаторни мерки, които не са част от обвързани с трудовото правоотношение схеми за допълнително пенсионно осигуряване, и чиято цел е да защитят пенсионните права на работниците при несъстоятелност на предприятието или на пенсионната схема. Аналогично, настоящата директива не следва да засяга националните пенсионни резервни фондове.

(13)  Тъй като допълнителното пенсионно осигуряване придобива все по-голямо значение за осигуряването на жизнен стандарт на възрастните във всички държави-членки, следва да се подобрят условията за придобиване, запазване и прехвърляне на придобити пенсионни права.

(14)  Ако пенсионната схема или работодателят носят инвестиционния риск (особено при схеми с дефинирани доходи), схемата следва да изплати размера на вноските на напускащия работник, независимо от текущата инвестиционна стойност на тези вноски. Ако напускащият работник носи инвестиционния риск (особено при схеми с дефинирани вноски), пенсионната схема следва да изплати произлизащата от тези вноски инвестиционна стойност. Инвестиционната стойност може да бъде по-висока или по-ниска от направените от напускащия работник вноски. Ако инвестиционната стойност е отрицателна, плащане не се извършва.

(15)  Напускащите работници следва да има правото да запазят придобитите вече пенсионни права като пасивни права в схемата за допълнително пенсионно осигуряване, в която са установени.

(16)  В съответствие с националните правни разпоредби и практики следва да бъдат предприети стъпки за осигуряване на справедливо третиране на стойността на пасивните права. Стойността на правата към момента на напускане на пенсионната схема от заетото лице може да се изчислява съобразно всеобщо признати актюерски принципи. При изчисляването на стойността следва да се отчетат особеностите на схемата, интересите на напускащия работник и оставащите в схемата за пенсионно осигуряване членове.

(17)  Ако стойността на придобитите от напускащ работник пенсионни права не надвишава установен от съответната държава-членка праг и с цел да се избегнат прекомерни разходи, произтичащи от управлението на голям брой нискостойностни пасивни права, на схемите за допълнително пенсионно осигуряване трябва да бъде предоставена възможност да не пазят придобитите пенсионни права, а да изплащат капиталова сума, пропорционална на придобитите права. Размерът на капиталовото плащане следва винаги да се изчислява въз основа на признати актюерски принципи и да съответства на актуализираната стойност на придобитите пенсионни права към момента на плащането.

(18)  Настоящата директива няма за цел да се ограничат възможностите за прехвърляне на придобити пенсионни права на напускащи работници. За насърчаване на свободата на движение на работниците държавите-членки следва да се стремят, в рамките на възможното и в частност при въвеждането на нови схеми за допълнително пенсионно осигуряване, постепенно да подобрят прехвърлимостта на придобитите пенсионни права.

(19)  Без да се засяга Директива 2003/41/EО, работници, които упражняват или възнамеряват да упражнят своето право на свободно движение следва да бъдат подходящо информирани от лица, участващи в управлението на схемите за допълнително пенсионно осигуряване, и по-специално относно влиянието на прекратяването на трудовото им правоотношение върху техните допълнителни пенсионни права.

(20)  С оглед на разнообразното естество на схемите за допълнително социално осигуряване, Общността трябва да се придържа към създаването цели, които да бъдат постигнати като цяло, което означава, че директивата е подходящият правен инструмент.

(21)  Ако целта на настоящата директива, а именно намаляване на пречките за упражняване на правото на работниците на свободно движение, от една страна и функционирането на вътрешния пазар, от друга, не могат да бъдат осъществени в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, обхвата на мерките, могат да бъдат по-добре осъществени на общностно равнище, Общността може да предприеме действия в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съотвествие с принципа на пропорционалност, както е установен в същия член, настоящата директива, въз основа на оценка на въздействието, изготвена с помощта на комитета, работещ в областта на допълнителните пенсии, не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(22)  Настоящата директива установява минимални изисквания, като предоставя възможност на държавите-членки да приемат или запазят по-благоприятни разпоредби. Приложението на настоящата директива не може да бъде използвано като оправдание за влошаване на съществуващото положение в държавите-членки.

(23)  С оглед на необходимостта да се вземат предвид последиците от настоящата директива, и по-специално тези, свързани с финансовата устойчивост на схемите за допълнително пенсионно осигуряване, на държавите-членки може да се предостави повече време, през което постепенно да приложат разпоредбите, които могат да предизвикат такива последици.

(24)  В съответствие с националните разпоредби относно организацията на схеми за допълнително пенсионно осигуряване, държавите-членки могат да предоставят на социалните партньори, по тяхно съвместно искане, правомощия за прилагане на настоящата директива по отношение на разпоредбите, които се отнасят до колективните трудови договори, при условие че те предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че по всяко време могат да гарантират постигането на резултатите, предвидени в настоящата директива,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Цел

Целта на настоящата директива е да улесни упражняването на правото на лицата на свобода на движение, правото на професионална мобилност, както и ранното и всеобхватно развитие на допълнително пенсионно осигуряване, чрез отстраняване на пречките, създадени от някои разпоредби относно схемите за допълнително пенсионно осигуряване.

Член 2

Приложно поле

1.  Настоящата директива се прилага за схеми за допълнително пенсионно осигуряване различни от схемите, обхванати от Регламент (ЕИО) № 1408/71 за координиране на схемите за социално осигуряване.

2.  Настоящата директива не се прилага за:

   а) схеми за допълнително пенсионно осигуряване, които към ...(8), са преустановили приема на нови активни членове и са закрити за такива;
   б) схеми за допълнително пенсионно осигуряване, които са обект на мерки, предвиждащи намесата на орган или съд на държава-членка, с цел да се гарантира или възстанови тяхното финансово състояние, включително процедури по ликвидация; или
   в) охранителни мерки срещу несъстоятелност, компенсаторни мерки и национални пенсионни резервни фондове.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива:

   а) "допълнителна пенсия" означава пенсия за прослужено време, предвидена от правилата на схема за допълнително пенсионно осигуряване, създадена в съответствие с националното законодатеслтво и практики;
   б) "схема за допълнително пенсионно осигуряване" означава пенсионна схема, създадена в съответствие с националното законодателство и практики и обвързана с трудово правоотношение, която има за цел да предостави допълнителна пенсия на наети лица;
   в) "активни членове на схема" означава тези работници, чието настоящо трудово правоотношение им дава право или би им дало право, след изпълнение на изискванията на членството, на допълнителна пенсия в съответствие с условията на схема за допълнително пенсионно осигуряване;
   г) "придобити пенсионни права" означава всички права на допълнителна пенсия, придобити след изпълнение на условията за членство, съгласно правилата на дадена схема на допълнително пенсионно осигуряване и където е приложимо, съгласно националното законодателство;
   д) "придобивен период" означава периодът на активно членство в схема, който е необходим съобразно националното право или правилата на дадена схема за допълнително пенсионно осигуряване, за придобиване на право на допълнителна пенсия;
   е) "напускащ работник" означава активен член на схема, чието настоящо трудово правоотношение, приключва преди придобиването на право на допълнителна пенсия;
   ж) "неактивен член на схема" означава всеки бивш член на схема, за допълнително пенсионно осигуряване, който е придобил права в рамките на тази схема, но вече не е активен член на схемата и все още не получава никаква допълнителна пенсия от тази схема;
   з) "пасивни пенсионни права" означава придобити пенсионни права, които се запазват в схемата, в която са придобити от неактивен член;
   и) "стойност на пасивното право" означава изчислената, в съответствие с националната практика и съобразно признати актюерски принципи, капиталова стойност на пенсионното право.

Член 4

Условия за придобиване

Държавите-членки предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че:

   а) когато при прекратяване на трудовото правоотношение напускащият работник още няма придобити пенсионни права, допълнителната пенсионна схема възстановява вноските, изплатени от напускащия работник или изплатени от работодателя за сметка на работника в съответствие с приложимите законовите разпоредби или колективните трудови договори или споразумения, или - когато напускащият работник поема инвестиционния риск, стойността на инвестициите, произтичащи от тези вноски;
   б) когато схемата за допълнително пенсионно осигуряване предвижда придобивен период, той не бива да превишава пет години. Във никакъв случай не се прилага условие за придобивен период по отношение на член на схема за допълнително пенсионно осигуряване, след като е достигнал възраст 25 години;
   в) работник може да се включи в схема за допълнително пенсионно осигуряване след максимален период на заетост от една година или според случая, не по-късно от навършване на изискуемата минимална възраст;
   г) в надлежно обосновани случаи държавите-членки може да дадат възможност на социалните партньори да приемат отклоняващи се от букви а) и б), недискриминационни разпоредби в колективните трудови договори, доколкото тези разпоредби предоставят на заинтересованите най-малко равностойна закрила.

Член 5

Запазване на пасивно пенсионно право

1.  Държавите-членки приемат мерките, които считат за необходими, за гарантиране, че напускащи работници могат да запазят пенсионните си права в схемата за допълнително пенсионно осигуряване, в която те са придобити, в съответствие с параграфи 2 и 3.

2.  Държавите-членки приемат мерките, които считат за необходими за гарантиране , с оглед вида на пенсионната схема, на справедливото третиране на стойността на пасивните пенсионни права на напускащи работници и за защита на тези пенсионни права от риска от несъстоятелност на предприятието. Справедливо третиране означава, по-специално, че

   а) стойността на пасивните прави се развива по принцип в съответствие със стойността на правата на активните членове на схема, или
   б) пенсионните права в схемата за допълнително пенсионно осигуряване са определени като номинална сума, или
   в) неактивният член на схемата продължава да печели от лихвен процент, установен в схемата за допълнително пенсионно осигуряване, или
   г) стойността на пасивното право се коригира в съответствие с процента на инфлацията, равнището на заплатите, актуалните пенсии или на възвръщаемостта на инвестициите, към която се стреми осигурителят на допълнителна пенсия.

3.  Държавите-членки могат да позволят схемите за допълнително пенсионно осигуряване да не пазят придобитите права, а да плащат на напускащия работник капиталова сума, равна на стойността на придобитите пенсионни права, когато тя не надхвърля установен от държавата-членка праг. Държавата-членка информира Комисията за всеки прилаган праг.

4.  Държавите-членки могат да дадат възможност на социалните партньори да приемат отклоняващи се от параграфи 2 и 3 разпоредби в колективни трудови договори, доколкото тези разпоредби предоставят най-малко равностойна закрила на заинтересованите лица.

Член 6

Информация

1.  Без да се засягат задълженията на институциите за професионално пенсионно осигуряване, които произтичат от член 11 от Директива 2003/41/ЕО, за предоставяне на информация на членовете и бенефициерите, държавите-членки, като приемат мерките, които считат за необходими, за да гарантират, че активните членове на схема по параграф 2 могат да получават информация относно последиците от прекратяването на трудовото им правоотношение за техните допълнителни пенсионни права.

2.  На активните членове на схемата при поискване се предоставя писмено и в рамките на разумен срок достатъчно информация, по-специално във връзка със:

   а) условията, определящи установяването на допълнителни пенсионни права и резултатите от тяхното прилагане при прекратяване на трудовото правоотношение;
   б) предвидените пенсионни обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение; и
   в) размерът и запазването на пасивни пенсионни права.

3.  На неактивен член на схемата при поискване се предоставя информация от лице, участващо в управлението на схемата за допълнително пенсионно осигуряване относно пасивното право на пенсия и относно промените в правилата, регулиращи схемите за допълнително пенсионно осигуряване, които ги засягат.

Член 7

Минимални изисквания - забрана за влошаване на съществуващото положение

1.  Държавите-членки могат да приемат или запазят разпоредби относно установяването и запазването на права на допълнителна пенсия на напускащ работник, които са по-благоприятни от разпоредбите на настоящата директива.

2.  Прилагането на настоящата директива в никакъв случай не бива да служи като повод за ограничаване на действащи в държавите-членки разпоредби за установяването и запазването на допълнителни пенсионни права на напускащи работници.

Член 8

Прилагане

1.  Държавите-членки приемат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 1 юли 2008 г. или осигуряват въвеждането до тази дата на необходимите мерки от страна на социалните партньори чрез споразумение. Държавите-членки вземат необходимите мерки, позволяващи им по всяко време да гарантират постигането на резултатите, наложени от настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

2.  Независимо от параграф 1, държавите-членки могат при необходимост да получат отсрочка от 60 месеца, започваща от 1 юли 2008 г., с оглед постигането на целта, посочена в членове 4 и 5. Всяка държава-членка, която иска да получи отсрочка информира Комисията за това, като указва съответните разпоредби и схеми, както и специфичните причини за отсрочката.

3.  Когато държавите-членки приемат тези мерки в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Начините за извършване на въпросното позоваване се определят от държавите-членки.

4.  Държавите-членки информират Комисията за предприетите мерки с цел да бъдат приложени разпоредбите на член 5.

Член 9

Доклад

1.  На всеки пет години след 1 юли 2008 г. Комисията изготвя и представя доклад на Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите, въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки. Докладът съдържа оценка на готовността на работодателите да предложат схема за допълнително пенсионно осигуряване от момента на влизане в сила на настоящата директива.

2.  Докладът съдържа предложение относно това как при прехвърляне на придобити пенсионни права може да се изключи отговорността на предприятието по отношение на тези права.

3.  Не по-късно от ...(9), Комисията изготвя доклад, по-специално относно условията на прехвърляне на капитала, съответстващ на допълнителните пенсионни права на работниците. Въз основа на този доклад Комисията представя предложение с изменения на настоящата директива или с други инструменти, които се налагат с оглед премахване на допълнителни пречки за мобилността на работниците, създавани от някои разпоредби относно допълнителното пенсионно осигуряване.

Член 10

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официален вестник на Европейския Съюз.

Член 11

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в ...,

за Парламента за Съвета

Председател Председател

(1) OВ C 185, 8.8.2006 г., стр. 37.
(2) Позиция на Европейския парламент от 20 юни 2007 г.
(3) ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1992/2006 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 392, 30.12.2006 г., стр. 1).
(4) ОВ L 74, 27.3.1972 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EO) № 311/2007 на Комисията (ОВ L 82, 23.3.2007 г., стр. 6).
(5) ОВ L 209, 25.7.1998 г., стр. 46.
(6) Директива 2001/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. относно реорганизирането и ликвидацията на застрахователните дружества (ОВ L 110, 20.4.2001 г., стр. 28).
(7) Директива 2003/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 юни 2003 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ОВ L 235, 23.9.2003 г., стр. 10).
(8)* Датата на влизане в сила на настоящата директива.
(9)* Пет години след влизането в сила на настоящата директива.

Правна информация - Политика за поверителност