Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0092(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0243/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0243/2007

Συζήτηση :

PV 20/06/2007 - 3
CRE 20/06/2007 - 3

Ψηφοφορία :

PV 20/06/2007 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0271

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 258kWORD 36k
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2007 - Στρασβούργο
Υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Μάλτα την 1η Ιανουαρίου 2008 *
P6_TA(2007)0271A6-0243/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 122, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Μάλτα την 1η Ιανουαρίου 2008 (COM(2007)0259 – C6-0150/2007 –2007/0092 (CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM (2007)0259),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση σύγκλισης της Επιτροπής 2007 για τη Μάλτα (CΟΜ(2007)0258) και την έκθεση σύγκλισης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του Μαΐου 2007,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την έκθεση σύγκλισης της Επιτροπής 2007 για τη Μάλτα (SEC(2007)0622),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τη διεύρυνση της ζώνης του ευρώ(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 122, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0150/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0243/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης του ευρώ από τη Μάλτα την 1η Ιανουαρίου του 2008·

3.   καλεί τα κράτη μέλη να επιτρέψουν στην Επιτροπή να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια του Μάαστριχτ βάσει ακριβών, σύγχρονων, αξιόπιστων και υψηλού επιπέδου δεδομένων·

4.   καλεί το Συμβούλιο να ενημερώσει το Κοινοβούλιο εάν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 298 E, 8.12.2006, σ. 249.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου