Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2584(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0238/2007

Ingivna texter :

B6-0238/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/06/2007 - 5.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0272

Antagna texter
PDF 195kWORD 36k
Onsdagen den 20 juni 2007 - Strasbourg
Galileo
P6_TA(2007)0272B6-0238/2007

Europaparlamentets resolution av den 20 juni 2007 om finansieringen av det europeiska projektet för satellitbaserad radionavigation (Galileo) inom ramen för det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 och den fleråriga budgetramen 2007–2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om genomförande av installations- och driftsfaserna i det europeiska projektet för satellitbaserad radionavigation (KOM(2004)0477),

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 6 september 2005 om detta förslag(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 26 april 2007 om förhandlingarna om koncessionsavtalet för Galileo(2),

–   med beaktande av kommissionens meddelande "Galileo vid skiljevägen: genomförandet av de europeiska programmen för globala system för satellitnavigering (GNSS) (KOM(2007)0261),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet påminner rådet och kommissionen om att den fleråriga budgetramen innehåller ett belopp på cirka 1 miljard euro för driftsutgifter för Galileo-programmet för perioden 2007–2013 och att det finansiella referensbeloppet i det ändrade förslaget till förordning om genomförande av installations- och driftsfaser i det europeiska projektet för radiobaserad satellitnavigation uppgår till 1,005 miljarder euro i löpande priser.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över möjligheten att beslut om den extra finansiering som krävs för att fylla det tomrum som beror på misslyckandet med offentlig-privata partnerskap kan komma att fattas mellanstatligt.

3.  Europaparlamentet kommer att motsätta sig lösningar som innebär att gemenskapsfinansiering kombineras med extra mellanstatlig finansiering.

4.  Europaparlamentet påpekar att kommissionen måste lägga fram ett reviderat förslag till förordning om finansieringen av Galileo-programmet, vilket Europaparlamentet och rådet måste godkänna genom medbeslutandeförfarandet.

5.  Europaparlamentet upprepar att det står bakom Galileo-programmet som har ett enormt europeiskt mervärde och uttrycker sitt starka stöd för en fortsättning av Galileo-programmet under Europeiska unionens ansvar.

6.  Europaparlamentet anser att Galileo-programmet under dessa omständigheter bör finansieras fullt ut genom Europeiska unionens budget.

7.  Europaparlamentet anser att ifall den offentliga sektorn skall stå för hela finansieringen av projektet, och därtill överta en del eller alla risker och skulder, skall detta beaktas i ett framtida reviderat koncessionsavtal, i synnerhet när det gäller system för återbetalning av offentliga bidrag och priset på tjänster.

8.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att ta initiativet och föreslå en översyn av budgetramarna i enlighet med artikel 22 i det interinstitutionella avtalet eller på annat sätt som fastställts i nämnda avtal.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet att inleda förhandlingar med parlamentet så snart kommissionen har lagt fram ett förslag.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 193 E, 17.8.2006, s. 61.
(2) Antagna texter, P6_TA(2007)0164.
(3) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy