Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2103(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0220/2007

Předložené texty :

A6-0220/2007

Rozpravy :

PV 19/06/2007 - 13
CRE 19/06/2007 - 13

Hlasování :

PV 20/06/2007 - 5.9
CRE 20/06/2007 - 5.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0274

Přijaté texty
PDF 469kWORD 185k
Středa, 20. června 2007 - Štrasburk
Na půli cesty k rozvojovým cílům tisíciletí
P6_TA(2007)0274A6-0220/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. června 2007 o rozvojových cílech tisíciletí – v půli cesty (2007/2103(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na Deklaraci tisíciletí ze dne 8. září 2000, kterou se stanoví rozvojové cíle tisíciletí (MDG) jako kritéria vypracovaná společně mezinárodním společenstvím s cílem odstranit chudobu,

-   s ohledem na následné zprávy o lidském rozvoji vypracované v rámci Rozvojového programu Organizace spojených národů (UNDP),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 12. dubna 2005 o úloze Evropské unie při dosahování rozvojových cílů tisíciletí(1),

-   s ohledem na Římskou deklaraci o harmonizaci přijatou dne 25. února 2003 a na následující Fórum na vysoké úrovni k harmonizaci a Pařížskou deklaraci o účinnosti rozvojové pomoci přijatou dne 2. března 2005 na závěr Fóra na vysoké úrovni o provádění, přizpůsobení a výsledcích (dále jen "Pařížská deklarace"),

-   s ohledem na společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie: Evropský konsensus (dále jen "Evropský konsensus o rozvoji"), jež bylo podepsáno dne 20. prosince 2005(2),

-   s ohledem na sdělení Komise nazvané Strategie EU pro Afriku: K Evropsko-africkému paktu zaměřenému na urychlení rozvoje Afriky (KOM(2005)0489),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 17. listopadu 2005 o rozvojové strategii pro Afriku(3),

-   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci (4) (dále jen "nástroj pro rozvojovou spolupráci" (DCI)),

-   s ohledem na výroční zprávy generálního tajemníka OSN o provádění Deklarace tisíciletí OSN, z nichž poslední je z července 2006,

-   s ohledem na zprávu pracovní skupiny pro Projekt tisíciletí OSN v čele s profesorem Jeffreym Sachsem nazvanou "Investice do rozvoje: praktický plán, jak dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí",

-   s ohledem na zprávu Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) – Nejméně rozvinuté země v roce 2002: únik z pasti chudoby,

-   s ohledem na výroční zprávy UNICEF o stavu dětí ve světě a Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989,

-   s ohledem na pracovní dokument Komise nazvaný "Zpráva ES o rozvojových cílech tisíciletí 2000–2004" (SEK(2004)1379),

-   s ohledem na roční globální monitorovací zprávy o rozvojových cílech tisíciletí Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, z nichž poslední byla zveřejněna v dubnu 2007,

-   s ohledem na zprávu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) o rozvojové spolupráci za rok 2006, jejíž poslední verze byla zveřejněna v březnu 2007,

-   s ohledem na závěrečná prohlášení a závěry mezinárodních konferencí, zejména Mezinárodní konference o financování rozvoje (Monterrey, 2002), Světového summitu 2005 (New York, 2005), Světového summitu o udržitelném rozvoji (Johannesburg, 2002), III. konference OSN o nejméně rozvinutých zemích (LDC) (Brusel, 2001), IV. konference ministrů členských států Světové obchodní organizace (WTO) (Dohá, 2001), Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD) (Káhira, 1994), zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN ke zhodnocení pokroku dosaženého při plnění cílů stanovených na ICPD ("Káhira + 5") v roce 1999 a Světového fóra o vzdělávání (Dakar, 2000),

-   s ohledem na národní výhrady, které členské státy EU vyjádřily v závěrečných prohlášeních a závěrech výše uvedených konferencí,

-   s ohledem na závazky Evropské rady z barcelonského zasedání v březnu 2002 před konferencí v Monterrey,

-   s ohledem na závazky přijaté zeměmi skupiny G8 v roce 2005 v Gleneagles, které se týkaly objemu pomoci, pomoci subsaharské Africe a kvality pomoci,

-   s ohledem na čtvrtou hodnotící zprávu pracovní skupiny II k Mezivládnímu panelu o změně klimatu nazvanou "Změna klimatu 2007: Dopady, přizpůsobení se a zranitelnost" (dále jen "čtvrtá hodnotící zpráva o změně klimatu"),

-   s ohledem na závěrečnou zprávu Sternovy studie o ekonomických aspektech změny klimatu,

-   s ohledem na závěry Rozvojového programu OSN (UNDP), Projektu tisíciletí OSN a Světové banky uvedené v jejich zprávě o energii a rozvojových cílech tisíciletí za rok 2006,

-   s ohledem na články 177 až 181 Smlouvy o založení Evropského společenství,

-   s ohledem na sdělení Komise nazvané "Pomoc EU: poskytovat více pomoci rychleji a lépe" (KOM(2006)0087),

-   s ohledem na sdělení Komise nazvané "Posilování dopadu evropské pomoci: společný rámec pro vytváření strategických dokumentů o zemích a společné víceleté programování" (KOM(2006)0088),

-   s ohledem na sdělení Komise nazvané "Urychlení pokroku směřujícího k dosažení rozvojových cílů tisíciletí – financování rozvoje a účinnost pomoci" (KOM(2005)0133),

-   s ohledem na závěry Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC) konané ve dnech 10. a 11. dubna 2006 týkající se financování rozvojové pomoci a účinnosti evropské pomoci,

-   s ohledem na sdělení Komise nazvané "Kodex pravidel EU, pokud jde o dělbu práce v oblasti rozvojové politiky" (KOM(2007)0072),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2006 o účinnosti pomoci a korupci v rozvojových zemích(5),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 15. února 2007 o rozpočtové pomoci rozvojovým zemím(6),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A6-0220/2007),

A.   vzhledem k tomu, že rok 2007 představuje polovinu období pro splnění rozvojových cílů tisíciletí v roce 2015, a proto nabízí jedinečnou příležitost provést inventuru toho, co je ještě třeba udělat,

B.   vzhledem k tomu, že mnoho zemí subsaharské Afriky dosud není na cestě ke splnění žádného z rozvojových cílů tisíciletí a v mnoha zemích s průměrným důchodem jsou oblasti a etnické skupiny tvořené miliony lidí, které nedosahují uspokojivého pokroku,

C.   vzhledem k tomu, že EU v květnu 2005, s ohledem na program jednání summitu zemí G8 v červenci 2005 v Gleneagles, odsouhlasila, že do roku 2015 věnuje na oficiální rozvojovou pomoc (ODA) 0,7 % HND a že toto zvýšení pomoci je základním předpokladem pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí,

D.   vzhledem k tomu, že Výbor pro rozvojovou pomoc (DAC) Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj umožňuje, aby bylo odpuštění části dluhu započteno dárcovským zemím jako příspěvek na oficiální pomoc, i když nejde o přísun nových prostředků ze zemí dárců do zemí příjemců,

E.   vzhledem k tomu, že jedním z rozvojových cílů tisíciletí (cíl č. 8) je snižování zadluženosti, jehož cílem je zejména "komplexní řešení zadluženosti rozvojových zemí prostřednictvím národních a mezinárodních opatření zajišťujících udržitelnost zadluženosti v dlouhodobém měřítku",

F.   vzhledem k tomu, že 24 státům byly nyní prominuty dluhy, přičemž 18 z těchto států se nachází v Africe, avšak mnohé další dluhy je třeba ještě prominout,

G.   vzhledem k tomu, že mají-li být dosaženy rozvojové cíle tisíciletí v oblasti základního vzdělání, je třeba ročně vynaložit z prostředků na oficiální pomoc 6,9 miliardy EUR, a vzhledem k tomu, že současná výše globální oficiální pomoci na základní vzdělání činí asi 1,6 miliardy EUR, na nichž se EU podílí 0,8 miliardy,

H.   vzhledem k tomu, že ke splnění rozvojových cílů tisíciletí v oblasti zdravotnictví jsou zapotřebí finanční prostředky ve výši 21 miliard EUR ročně a současné financování odpovídá pouze 36 % této potřeby, a vzhledem k tomu, že i s předpokládaným zvýšením oficiální pomoci EU do roku 2010 budou dostupné prostředky pokrývat pouze 41 % potřebných 21 miliard EUR, což znamená deficit financování ve výši 11,9 miliardy EUR ročně,

I.   vzhledem k tomu, že třebaže v posledních letech nastal pokrok v dosahování všeobecného základního vzdělání, existuje stále 77 milionů dětí ve školním věku, které nenavštěvují základní školu, a cíle týkající se vyrovnání rozdílů mezi pohlavími v základních školách do roku 2005 nebyly splněny,

J.   vzhledem k tomu, že dětská práce brání dětem v uplatňování práva na vzdělání, které je základním předpokladech k tomu, aby budoucí generace unikly před chudobou,

K.   vzhledem k tomu, že tři rozvojové cíle tisíciletí v oblasti zdraví, a to cíle týkající se úmrtnosti dětí, úmrtnosti matek a boje proti viru HIV/AIDS, tuberkulóze a malárii, patří k těm, jejichž splnění do roku 2015 je nejméně pravděpodobné,

L.   vzhledem k tomu, že podle zprávy OSN za rok 2006 o rozvojových cílech tisíciletí neustále roste podíl osob nakažených virem HIV/AIDS, třebaže v některých zemích došlo k pokroku, přičemž počet nakažených osob se z 36,2 milionů v roce 2003 zvýšil na 38,6 milionů v roce 2005 (z nichž polovina jsou ženy), a vzhledem k tomu, že počet úmrtí osob s onemocněním AIDS v roce 2005 rovněž vzrostl, ačkoli se zlepšil přístup k antiretrovirálním lékům,

M.   vzhledem k tomu, že v současné době je více než 90 % finančních prostředků určených na zdravotnický výzkum použito na výzkumu nemocí, které postihují pouze 10 % světové populace, a přestože systémy udělování patentů možná fungují jako motivace pro výzkum a vývoj v rozvinutých zemích, není tomu tak v případě zanedbávaných nemocí postihujících chudé,

N.   vzhledem k tomu, že podle některých odhadů chybí v rozvojových zemích přibližně dva miliony učitelů a více než čtyři miliony zdravotnických pracovníků, a ve většině případů neexistují žádné strategie pro jejich odbornou přípravu a přijímání,

O.   vzhledem k tomu, že právo na obživu je nezbytné pro uplatňování všech dalších lidských práv a splnění této základní podmínky je předpokladem k dosažení celé řady rozvojových cílů tisíciletí; a vzhledem k tomu, že podle zprávy OSN o rozvojových cílech tisíciletí za rok 2006 byl pokrok v boji proti hladu příliš pomalý a že v posledních letech došlo ke zvýšení počtu hladovějících osob, v důsledku čehož každodenně trpí hladem 854 milionů lidí (17 % celosvětového obyvatelstva) a téměř 16 000 dětí každý den v důsledku hladovění umírá,

P.   vzhledem k tomu, že pokrok v odstraňování podvýživy je příliš pomalý a že 27 % dětí trpí podvýživou a 53 % úmrtí mezi dětmi mladšími pěti let souvisí s podvýživou,

Q.   vzhledem k tomu, že podle Rozvojového programu OSN nejméně 19 zemí dokončilo vyhodnocení potřeb rozvojových cílů tisíciletí a dalších 55 je v současné době připravuje, avšak dosud žádná z afrických zemí s nízkými příjmy tyto strategie neprovádí,

R.   vzhledem k tomu, že základní průzkum pro sledování provádění Pařížské deklarace, která byla přijata v roce 2006, přinesl neuspokojivé výsledky v oblasti provedení závazků týkajících se harmonizace, přizpůsobení a podílu na účasti,

S.   vzhledem k tomu, že EU, Spojené království, Nizozemsko, Švédsko, Irsko, Dánsko a Německo zvyšují podíl pomoci prostřednictvím obecné rozpočtové podpory,

T.   vzhledem k tomu, že kvalita rozvojové pomoci je stejně významná jako její objem, vzhledem k absorpční kapacitě dotyčných států,

U.   vzhledem k tomu, že pokrok v dosahování rozvojových cílů tisíciletí vyžaduje rozhodné řešení strukturálních příčin chudoby a obchodní systémy založené na spravedlivých a rovnocenných pravidlech, navržené tak, aby podporovaly obchod a odstranily obchodní nerovnováhu v celosvětovém obchodu, zejména pokud jde o Afriku,

V.   vzhledem k tomu, že Parlament ve svém usnesení ze dne 6. července 2006 o spravedlivém obchodu a rozvoji(7) uznal úlohu spravedlivého obchodu při zlepšování životních podmínek malých zemědělců a výrobců v rozvojovém světě, neboť je udržitelným modelem výroby se zaručenými zisky pro výrobce,

W.   vzhledem k tomu, že větší podpora soukromého sektoru, zejména malých a středních podniků, je hybnou silou rozvoje a vytváření nových trhů, stejně jako tvorby pracovních míst,

X.   vzhledem k tomu, že dosažení rozvojových cílů tisíciletí je prioritou EU a že OSN uznala klíčovou úlohu místní správy při provádění těchto cílů,

Y.   vzhledem k tomu, že přibližně dvě miliardy lidí na světě nemají přístup k moderním nosičům energie a že žádná ze zemí nebyla schopna podstatně snížit chudobu, aniž by výrazně nezvýšila spotřebu energie,

Z.   vzhledem k tomu, že výše zmíněné Sternovy studie o ekonomických aspektech změny klimatu a ze čtvrté hodnotící zprávy o změně klimatu jednoznačně vyplývá, že změna klimatu má největší dopad na rozvojové země, kde pro mnohé z celosvětově nejzranitelnějších společenství je změna klimatu již skutečností,

AA.   vzhledem k tomu, že podle předběžného odhadu Světové banky bude třeba 10–40 miliard USD ročně k tomu, aby byl zajištěn soulad rozvoje nejchudších zemí s požadavky změny klimatu, a vzhledem k tomu, že příspěvky do fondů na přizpůsobení v rámci Úmluvy OSN o změně klimatu nepřesahují částku 150–300 milionů USD ročně,

AB.   vzhledem k tomu, že v konfliktem zasažených nestabilních státech žije 9 % populace rozvojových zemí, avšak žije v nich 27 % extrémně chudých, 29 % dětí starších dvanácti let, které v roce 2005 neměly ukončený první stupeň základní školy, a dochází zde téměř k jedné třetině všech dětských úmrtí,

AC.   vzhledem k tomu, že řádná správa věcí veřejných a zlepšení institucionálních kapacit je nezbytné pro zabezpečení základních sociálních služeb a infrastruktury a k zajištění bezpečnosti cizinců,

AD.   vzhledem k tomu, že dosažení rozvojových cílů tisíciletí by nejenom znamenalo obrovský počin ve snižování chudoby a strádání v celosvětovém měřítku, ale sloužilo by i jako příklad schopnosti mezinárodního společenství stanovit a naplnit praktické cíle globálního partnerství,

ROZŠIŘOVÁNÍ POMOCI

1.   zdůrazňuje, že ústředním cílem rozvojové spolupráce je a musí být boj proti chudobě; zdůrazňuje však, že tento boj se neomezuje na hmotný růst, a proto ústředními tématy jakékoli takové spolupráce musí být rovněž budování demokracie a prosazování základních lidských práv, právního státu a zásad spravedlnosti, rovnosti, transparentnosti a odpovědnosti;

2.   připomíná závazek zdvojnásobit do roku 2010 pomoc subsaharské Africe, který přijaly v roce 2005 země G8 v Gleneagles, a vyjadřuje zklamání nad tím, že nepočítá-li se oddlužení, pomoc subsaharské Africe se podle OECD "v roce 2006 téměř nezměnila";

3.   zdůrazňuje, že ke splnění svých finančních závazků vůči Africe bude muset každá ze zemí G8 poskytnout Africe do roku 2010 částku o 15 miliard EUR vyšší než v roce 2004, ale dosud k tomu mají hodně daleko;

4.   vyjadřuje politování nad tím, že na nedávném summitu G8 v Heiligendammu nedokázali vedoucí představitelé států poskytnout dostatečné záruky s ohledem na své závazky vůči Africe a je znepokojen skutečností, že přestože skupina G8 zopakovala svůj slib z roku 2005, že do roku 2010 zvýší oficiální rozvojovou pomoc Africe o 18,6 miliard EUR ročně, nepřijala závazný harmonogram pro splnění těchto finančních slibů;

5.   zdůrazňuje, že oznámená finanční pomoc skupiny G8 ve výši 44,7 miliard EUR na boj proti HIV, zdravotní péči, prevenci a léčbu tuberkulózy a malárie zahrnuje také velké množství prostředků ze stávajících vyčleněných zdrojů a nestačí na to, aby se skupina G8 vrátila na úroveň celkové přislíbené oficiální rozvojové pomoci; vyzývá proto skupinu G8, aby zajistila, že tento závazek bude doplněn dalšími závazky v jiných zdravotnických odvětvích a ve vzdělávání, obchodu, správě věcí veřejných a zajišťování míru a bezpečnosti, aby se zabezpečilo, že závazky, které skupina G8 vůči Africe přijala budou skutečně splněny;

6.   vítá, že řada států EU odepsala dluh rozvojových zemí; vyjadřuje nicméně znepokojení nad tím, že toto odepsání dluhů v roce 2006 uměle nadhodnotilo údaje o výši pomoci EU o téměř 30 %, což znamená, že členské státy vynaložily v loňském roce na skutečnou pomoc 0,31 % HND, a nesplnily tak svůj společný střednědobý cíl ve výši 0,33 %;

7.   vyzývá EU a země G8, aby oddělily zrušení dluhů nebo snížení dluhového břemene od údajů o poskytnuté pomoci v souladu s konsenzem z Monterrey z roku 2002 a s výše uvedenými závěry GAERC z dubna 2006;

8.   vyjadřuje politování nad tím, že v polovině období pro plnění rozvojových cílů tisíciletí se oficiální rozvojová pomoc (ODA) zemí EU-15 snížila, pokud jde o podíl HND, a to z 0,44 % HND v roce 2005 na 0,43 % HND v roce 2006;

9.   vítá skutečnost, že pomoc poskytovaná Komisí vzrostla v roce 2006 o 5,7 % na 7,5 miliard EUR, což je odrazem lepší kapacity při vyplácení prostředků v souvislosti s vyšším objemem závazků, které byly učiněny v minulých letech;

10.   chválí ty členské státy, které dosáhly nebo překročily cíl 0,7 % ODA/HND, a ty, které zvyšují výši své skutečné pomoci, ale vyjadřuje politování nad tím, že některé země EU-15 v roce 2006 značně zaostaly za průběžným cílem 0,33 %;

11.   konstatuje, že Portugalsko, které má být v době svého předsednictví hostitelskou zemí summitu EU-Afrika, se v roce 2006 na oficiální rozvojové pomoci podílelo jen 0,21 % HND;

12.   konstatuje, že nejvyšší umělé navýšení rozvojové pomoci provedlo Rakousko (57 %), Německo (53 %), Francie (52 %), Itálie (44 %) a Spojené království (28 %), a dále poukazuje na to, že Německo, které zastává předsednictví jak EU, tak G8, by bez umělého navýšení údajů o své pomoci nesplnilo cíl 0,33 % ODA/HND;

13.   vyzývá všechny členské státy, které neplní sliby učiněné v Barceloně, Gleneagles a Monterrey, aby své sliby splnily a aby se neprodleně začaly věnovat zvyšování skutečné pomoci v roce 2007, a vyzývá Komisi, aby tyto členské státy podpořila v pečlivém plánování, pokud jde o finanční a organizační aspekty týkající se ohlášeného zvýšení pomoci, s cílem zajistit splnění průběžného cíle EU do roku 2010, který činí 0,56 % HND;

14.   zastává názor, že revize rozpočtu, která začne v roce 2008, by měla vzít v úvahu stále významnější úlohu EU ve světě a umožnit zvýšení výdajů na rozvoj; v této souvislosti by se EU mohla rozhodnout zavést nové formy financování rozvojových cílů tisíciletí, např. prostřednictvím Evropské investiční banky (EIB) a žádá EIB, aby zajistila, že při financování projektů tohoto typu bude Parlamentu zajištěna stejná politická odpovědnost jako u jiných operací EIB;

15.   vyzývá Komisi, aby připravila plán pro velmi pravděpodobnou situaci, že 10. Evropský rozvojový fond (10. ERF) nebude před rokem 2010 ratifikován všemi 27 členskými státy, a měla by proto neprodleně zajistit, aby bylo k dispozici financování i v přechodném období (2008–2010);

16.   naléhavě žádá Komisi, aby pokračovala v hledání inovativních zdrojů financování jako alternativních způsobů k zajištění financování rozvojových programů;

17.   vyzývá členské státy, aby prováděly pravidelná hodnocení pokroku v dosahování cílů oficiální rozvojové pomoci, a vítá návrh Komise, aby členské státy stanovily vnitrostátní časové plány, které zajistí, že se těmto státům bude dařit dosahovat dohodnutých cílů oficiální rozvojové pomoci pro daný stát do roku 2010/2015, a zlepší dlouhodobou předvídatelnost toků rozvojové pomoci;

18.   vyzývá EU a země G8, aby si uvědomily rostoucí význam nových dárců, zejména Číny, a aby zapojily tyto nové dárce do dialogu o postupech a zásadách zahraniční pomoci, včetně významu používání mezinárodně schválených norem a standardů při provádění pomoci;

19.   vyzývá státy skupiny G8, aby nevázaly žádnou pomoc na své vnitrostátní hospodářské zájmy a konstatuje, že v současné době je 29 % pomoci skupiny G8 jako celku vázaných, což je více než celkový průměr dárců, který činí 24 %;

SNÍŽENÍ ZADLUŽENOSTI

20.   zdůrazňuje, že pravděpodobně až 60 zemí potřebuje, aby jim byl prominut veškerý dluh, mají-li mít naději na to, že dosáhnou rozvojových cílů tisíciletí, a rovněž že i nadále existuje mnoho zemí, které potřebují další snížení dluhu, včetně velkého počtu zemí s tzv. opovrženíhodnými dluhy (odious debt), jako jsou např. dluhy, na něž uzavřel smlouvy bývalý režim apartheidu v Jihoafrické republice;

21.   vítá zjištění Světové banky, že země, kterým byl snížen dluh v rámci iniciativy pro těžce zadlužené chudé země, od roku 1999 do roku 2005 více než zdvojnásobily své výdaje na plány snížení chudoby;

22.   vyzývá státy, aby splnily svou povinnost používat prostředky poskytnuté v rámci snížení dluhu nebo prominutí dluhu transparentně a odpovědně; je přesvědčen, že snížení dluhu by mělo být odepřeno pouze tehdy, pokud existuje široká shoda v jejich parlamentech a v organizacích občanské společnosti o tom, že nebyly dodrženy standardy transparentnosti a odpovědnosti;

23.   zdůrazňuje, že udržitelnost dluhu z dlouhodobého hlediska bude záviset na odpovědném poskytování úvěrů, vhodném financování, udržení správné hospodářské politiky, lepší správě dluhu a zajištění rozumné veřejné a parlamentní odpovědnosti za uzavírání půjček, stejně jako na exportní výkonnosti, a zejména na diverzifikaci exportu;

24.   vyzývá členské státy, aby zajistily, že se jakékoli podmínky pro odpuštění dluhu, které se vztahují na přestavbu hospodářství, omezily na návrat k udržitelnosti dluhu a aby se tyto podmínky nestaly kontraproduktivní překážkou pro veřejné financování opatření pro boj s chudobou;

25.   vyzývá všechny dárce a věřitele, aby v partnerských zemích zajistili snadný přístup k veškerým informacím o odepisování půjček a dluhů a aby trvali na stejné transparentnosti u poskytovatelů komerčních úvěrů;

26.   vyzývá členské státy, aby podnikly kroky proti těm, kdo nabízejí úplatky, a to odhalováním, soudním stíháním a umísťováním na černé listiny, a aby chránili chudé země před "kořistnickými fondy";

27.   vyzývá Světovou banku, aby poskytovala výhodnější financování zemím, které usilují o dosažení rozvojových cílů tisíciletí;

FINANCOVÁNÍ LIDSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE

28.   vyzývá EU, aby zvýšila své závazky oficiální rozvojové pomoci v oblasti vzdělávání k vyrovnání rozdílu ve výši 5,3 miliardy EUR, a vzhledem k tomu, že největším problémem iniciativy Vzdělání pro všechny – nejrychlejší cesta (FTI) je nedostatek finančních prostředků ze zahraničí, je třeba Komisi pochválit za iniciování snahy o zvýšení příslibů dárců; lituje však, že zatímco závazky učiněné konferencí dárců, která se konala v Bruselu dne 2. května 2007, umožní, aby školu navštěvovalo o 1 milion dětí více, zůstává i nadále dalších 76 milionů dětí bez možnosti dosáhnout vzdělání;

29.   vyzývá EU, aby zvýšila svůj podíl celkové oficiální rozvojové pomoci na zdravotnictví, který činí v současné době 6,6 %, s cílem pomoci dorovnat chybějící finanční prostředky ve výši 11,9 miliard EUR ročně z celkové odhadované částky 21 miliard EUR ročně, která je zapotřebí na splnění globálních potřeb v oblasti zdravotnictví, a vyzývá k další rozsáhlejší a předvídatelné podpoře Globálního fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii;

30.   vyzývá Africkou unii (AU), aby i nadále podporovala prohlášení z Abuji z roku 2001, které potvrzuje, že každý stát by měl vydat alespoň 15 % svého rozpočtu na zdravotnictví, ale vyjadřuje politování nad tím, že pouze dva africké státy tento slib splnily;

31.   zdůrazňuje, že vlády rozvojových zemí učinily v posledním desetiletí velký pokrok ve zvyšování investic do zdravotnictví a vzdělávaní, avšak v některých případech nebyly sliby splněny, a vyzývá tyto vlády, aby vytvořily časový plán pro dosažení cíle investovat nejméně 20 % státního rozpočtu do vzdělávání a cíle investovat 15 % státního rozpočtu do oblasti zdravotnictví;

32.   vyzývá Účetní dvůr, aby v roce 2008 provedl audit závazku v rámci nástroje rozvojové spolupráce, jehož  cílem je do roku 2009 věnovat 20 % veškeré oficiální rozvojové pomoci EU na základní zdravotní péči a základní a střední vzdělávání;

PRIORITY LIDSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE

33.   zdůrazňuje, že přednostně je třeba zajistit, aby děti se ztíženým přístupem ke vzdělání – děti z konfliktem zasažených nestabilních států, děti se zdravotním postižením, děti žijící v odlehlých oblastech, děti z trvale chudých rodin či děti, které jsou vyloučeny na základě svého etnického původu – mohly využít své právo na základní vzdělání;

34.   vyzývá EU, aby se přednostně zabývala vzděláváním v konfliktem zasažených nestabilních státech, které v současné době dostávají méně než pětinu celkové pomoci na vzdělávání, přestože v nich žije více než polovina dětí, které ve světě postrádají vzdělání, a vyzývá zejména oddělení Komise pro humanitární pomoc (ECHO), aby dokončilo jasné pokyny pro podporu ECHO do oblasti vzdělávání v reakci na mimořádné situace;

35.   vyzývá EU, aby pomohla státům při budování vnitrostátních kapacit pro sledování školních výsledků s cílem zajistit, aby rozšířený přístup ke vzdělání rovněž zajišťoval kvalitní vzdělávání;

36.   lituje skutečnosti, že prakticky žádná země v Africe nesměřuje k dosažení rozvojových cílů tisíciletí, pokud jde o zlepšení zdraví matek a dětí;

37.   upozorňuje, že pokrok ve snižování úmrtnosti dětí zaostává za ostatními rozvojovými cíli tisíciletí, přestože jsou k dispozici jednoduché, finančně nenáročné nástroje, které mohou zabránit milionům úmrtí ročně, a zdůrazňuje, že perorální rehydratační léčba, moskytiéry na lůžka ošetřené insekticidy, kojení a běžná antibiotika pro onemocnění dýchacích cest mohou zabránit přibližně 63 % úmrtí dětí;

38.   domnívá se, že infrastruktura ve zdravotnictví si zaslouží stabilní a dlouhodobou finanční podporu z vnitrostátních rozpočtů a mezinárodní pomoc s cílem dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí souvisejících se zdravotní péčí, jako je snížení kojenecké úmrtnosti pomocí zvýšeného pokrytí imunizace, snížení úmrtnosti matek zlepšením přístupu ke kvalifikovaným odborným pracovníkům, podpora výzkumu a vývoje nových diagnostických a léčebných metod a přístupu k nim, poskytování nezávadné pitné vody a budování kanalizace a značné zvýšení podpory zaměřené na dosažení cíle všeobecného přístupu k prevenci, léčbě, péči a podpoře poskytované osobám postiženým HIV/AIDS, malárií, tuberkulózou a dalšími nemocemi do roku 2010, včetně marginalizovaných skupin obyvatelstva a osob náchylných k infekčním chorobám;

39.   vyzývá mezinárodní společenství dárců, aby pomohlo rozvojovým zemím při tvorbě a provádění komplexních akčních programů v oblasti zdraví, řešení takových otázek, jako je potřeba zajistit trvalé financování zdravotnické infrastruktury a platů ve zdravotnictví, zvýšení investic do odborné přípravy a zabránění nadměrnému "odlivu mozků" způsobenému migrací vysoce kvalifikovaných zdravotnických pracovníků;

40.   vítá Johannesburskou deklaraci ze třetího řádného zasedání konference ministrů zdravotnictví Africké unie konané ve dnech 9.–13. dubna 2007 o posílení systémů zdravotnictví s ohledem na spravedlnost a rozvoj jako důležitou iniciativu zaměřenou na dosažení rozvojových cílů tisíciletí v oblasti zdraví; vyzývá EU, aby podpořila členské státy Africké unie při provádění programů na základě této deklarace;

41.   vyzývá EU, aby i nadále stála v čele snah o prosazování práva na sexuální a reprodukční zdraví tím, že zachová stávající úroveň financování pro provádění akčního programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji, a lituje, že v subsaharské Africe je nejvyšší míra úmrtnosti matek, nejnižší míra používání antikoncepce na světě (19 %) a 30 % všech úmrtí matek v Africe je způsobeno neodborně prováděnými potraty;

42.   zdůrazňuje, že OSN uvažuje o přijetí nového cíle týkajícího se rozvojového cíle tisíciletí č. 5 o všeobecném přístupu ke zdravotnickým službám zaměřeným na sexuální a reprodukční zdraví, a proto bere na vědomí akční plán z Maputa o uskutečňování kontinentálního politického rámce v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a práv na léta 2007–2010, přijatý na zvláštním zasedání konference ministrů zdravotnictví států Africké unie konaném ve dnech 18.–22. září 2006;

43.   zdůrazňuje naléhavou potřebu bojovat proti všem formám násilí založeném na pohlaví, protože násilí má vliv na přístup dívek ke vzdělání a zdravotní péči a je jednou z hlavních hnacích sil pandemie HIV a tedy i hlavní překážkou pro dosažení větší rovnosti mužů a žen v rozvojových zemích;

44.   vyzývá Komisi, aby se více angažovala v boji proti HIV/AIDS v rozvojových zemích a zajistila, aby ti nejvíce postižení měli stále lepší přístup k cenově dostupným zdrojům a politikám prevence za dostupné ceny, antiretrovirální léčbě a zdravotnickým službám (infrastruktura, zdravotnický personál a léčiva), jež budou schopny uspokojit rostoucí poptávku těchto zemí;

45.   upozorňuje, že veškeré rozvojové cíle tisíciletí kriticky závisí na zastavení epidemie AIDS, a žádá Komisi, aby přiznala nejvyšší prioritu řešení této celosvětové pandemie podporou intenzivní a komplexní reakce; zdůrazňuje, že řešení by mělo zajistit všeobecný přístup k existující prevenci a léčbě i odpovídající investice do rozvoje širokého spektra technologií pro prevenci, včetně mikrobicidních léčiv a očkování a všeobecný přístup k těmto technologiím; vyzývá EU, aby podporovala rozšířenou účast průmyslu, koordinovanější vědecké úsilí a politiky a programy, které zrychlí testování nových očkovacích látek a mikrobicidních léčiv;

46.   vyzývá EU, aby navýšila financování, aby bylo zajištěno, že pokrok v základním výzkumu a biomedicíně vyústí v nové a cenově dostupné léky, očkovací látky a diagnostické prostředky na léčbu zanedbávaných onemocnění, aby podpořila vývojové fáze výzkumu a vývoje a aby zajistila používání nových produktů populacím, které jsou opomíjeny, přidodržování ustanovení TRIPS;

47.   vyzývá EU, aby podpořila řádné provedení prohlášení z Dohá o dohodě TRIPS a veřejném zdraví při ministerské konferenci WTO ve dnech 9.–14. listopadu 2001 a aby zajistila, že léčiva budou přijatelná pro ty rozvojové země, které přijímají opatření v souladu s uvedeným prohlášením, a dále vyzývá EU, aby poskytla technickou pomoc rozvojovým zemím při provádění opatření veřejného zdraví v oblasti patentového práva;

48.   zdůrazňuje, že je třeba provést důkladný přezkum existujících systémů, které selhaly při řešení problému přístupu k léčivům, což předpokládá i předložení doporučení WTO ke změně jejích pravidel, známých jako rozhodnutí z 30. srpna, vztahujících se na vývozy léčiv, na něž je vyžadována licence;

49.   zdůrazňuje, že podle některých odhadů musí být přijaty dva miliony učitelů a více než čtyři miliony zdravotnických pracovníků, aby bylo možné zajistit zdravotní péči a vzdělávání v rozsahu existující potřeby, a že je třeba investovat každoročně 10 miliard EUR na odbornou přípravu a platy kvalitních učitelů a zdravotnických pracovníků;

50.   vyzývá vlády chudých zemí, aby stanovily platy stávajících zdravotnických pracovníků a učitelů na důstojné úrovni, a to ve spolupráci s jejich odborovými organizacemi;

51.   vyzývá vlády chudých zemí, aby zajistily parlamentní a občanské zastoupení a dohled při sledování veřejných služeb a aby usnadnily zastoupení občanské společnosti a orgánů místní samosprávy v místních a vnitrostátních procesech plánování a tvorby rozpočtu, včetně dohod a smluv s dárci;

52.   zdůrazňuje, že v některých zemích roste míra podvýživy a že v Africe jako celku bude podle odhadu žít v roce 2015 o 3,7 milionu dětí trpících podvýživou více, než je tomu v současné době; vyzývá EU, aby přezkoumala a posoudila, zda nepřímé investice v těchto zemích řeší účinně problém podvýživy;

53.   vyzývá mezinárodní dárce, aby zdvojnásobili své úsilí a koordinovali specifické politiky boje proti přetrvávajícímu hladu a politiky zabezpečování potravin a aby přijali všeobecný přístup, který se bude zabývat vícestrannými příčinami tohoto problému; naléhavě žádá vlády, aby plnily své povinnosti, pokud jde o respektování, ochranu a dodržování práva na obživu, a zejména aby zajistily přístup k potravinám pro všechny;

54.   vyzývá dárce v EU, aby s použitím mezinárodně dohodnutých ukazatelů o výživě neprodleně začali podávat zprávy o pokroku v zabezpečení potravinami, bezpečnosti a sociální ochraně, správě, vodním hospodářství, hygieně a zdravotnictví;

KVALITA POMOCI A ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ZAMĚŘENÁ NA CHUDOBU

55.   naléhá, aby Komise a členské státy používaly výše zmíněný Kodex pravidel EU pokud jde o dělbu práce v oblasti rozvojové politiky s cílem zajistit lepší koordinaci programů a výdajů na zdravotnictví a vzdělávání a věnovat větší pozornost opomíjeným zemím, kterým se podpory nedostává, včetně zemí, které jsou v krizi, a nestabilních států;

56.   vyzývá členské státy, aby plně uplatňovaly výše zmíněnou dohodnutou Pařížskou deklaraci ke zvýšení účinnosti rozvojové pomoci, a zdůrazňuje, že EU musí vynaložit více úsilí, pokud jde o vzájemnou odpovědnost, vlastnictví v partnerských zemích a reformu technické pomoci, vzhledem k tomu, že ve třech uvedených oblastech vykázaly členské státy Výboru pro rozvojovou pomoc neuspokojivé výsledky při posledním základním průzkumu OECD o provádění Pařížské deklarace;

57.   vyzývá EU, aby podpořila partnery při budování vlastních vnitrostátních kapacit ke konzistentnímu řízení rozvoje, neboť to je ústředním problémem pro zajištění právoplatného podílu na řízení vlastních rozvojových procesů;

58.   je přesvědčen, že jedním z nejvýznamnějších nástrojů v boji proti chudobě je mikrofinancování, neboť umožňuje, aby se do tohoto boje aktivně zapojili sami chudí;

59.   zdůrazňuje, že má-li se odstranit chudoba a zajistit lepší postavení pro ženy i muže, je jedním z hlavních východisek zabezpečení produktivní a vysoce kvalitní práce, jež je zdrojem důstojného příjmu;

60.   domnívá se, že rozvojová politika EU se musí zaměřit na priority z hlediska pohlaví a na práva dětí jako základní práva a součást kritérií správy a řízení uplatňovaných na základě dohody z Cotonou(8);

61.   vítá Partnerství ES/OSN o rovnosti mezi muži a ženami pro rozvoj a mír, které vzniklo nedávno a jehož cílem je zajistit, aby při provádění a přezkumu Pařížské deklarace nebyla opomíjena otázka rovnosti mezi muži a ženami;

62.   domnívá se, že strategické dokumenty o snižování chudoby a strategické dokumenty zemí se mohou stát důležitými nástroji k dosažení rozvojových cílů tisíciletí, ale měly by být navrženy, provedeny, sledovány a hodnoceny na základě konzultací s parlamenty v zemích AKT a v členských státech, s Evropským parlamentem, občanskou společností a orgány místní samosprávy a měly by být zaměřeny na splnění rozvojových cílů tisíciletí;

63.   vyjadřuje své obavy týkající se nedostatku flexibility při tvorbě programů ES, kdy je stanoven omezený počet priorit na začátku programového cyklu a poté nelze podpořit již žádné další oblasti, třebaže by se jednalo o přímý požadavek vlády partnerské země;

64.   zdůrazňuje, že dlouhodobým cílem rozvojové spolupráce musí být vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj z hlediska hospodářského, sociálního a environmentálního; zdůrazňuje v této souvislosti, že je třeba podporovat iniciativy zaměřené na růst v partnerství veřejného a soukromého sektoru, včetně podpory opatření pro malé a střední podniky, s cílem zvýšit produktivitu a zaměstnanost;

65.   zdůrazňuje značný potenciál přímých zahraničních investic pro rozvoj, udržitelný hospodářský růst, předávání znalostí, podnikatelských dovedností a technologie a pro tvorbu pracovních míst; zdůrazňuje v této souvislosti význam transparentního, předvídatelného a příznivého investičního prostředí, minimalizace byrokratických překážek pro podnikání, dodržování práv vlastnictví, podpory hospodářské soutěže a usilování o vhodné makroekonomické politiky;

66.   vyzývá dárce a příjemce, aby podpořili zlepšení údajů týkajících se plnění a monitorování rozvojových cílů tisíciletí;

67.   vyzývá Komisi, aby zajistila, že při každé investici do infrastruktury zůstává ústředním cílem všech projektů jejich zaměření na zmírnění chudoby;

68.   uznává, že stávající fondy EU a nástroje EU, jako např. nástroj pro infrastrukturu, nástroj pro vodu a nástroj pro energii, řeší důležité otázky;

69.   vyzývá EU, aby posílila partnerství s rozvojovými zeměmi stanovením předvídatelných referenčních ukazatelů a termínů pro zvýšení oficiální rozvojové pomoci, což povede k větší společné odpovědnosti a vzájemným závazkům a usnadní přijímajícím zemím plánování růstu veřejných investic;

70.   zdůrazňuje, že je třeba využít všech prostředků pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí a že to vyžaduje co nejširší partnerství zúčastněných stran, zejména mezi vnitrostátními parlamenty, občanskou společností, orgány místní samosprávy a soukromými partnery;

71.   věří, že během přípravy společné strategie Afrika–EU bude dosaženo dohody o zásadním významu dosažení rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015;

OBECNÁ ROZPOČTOVÁ PODPORA

72.   naléhá, aby EU a partnerské vlády zajistily, že rozpočtová podpora bude mít vždy podobu rozpočtové pomoci pro jednotlivá odvětví, v jejímž rámci budou vyčleněny finanční prostředky pro konkrétní odvětví, v němž musí být investovány, aby se využilo cílů zaměřených na snížení chudoby, které měří přímo výsledek politik namísto rozpočtových příjmů a výdajů, aby zavedly mechanismy a nástroje monitorování, které zajistí, že bude odpovídající část pomoci v rámci obecné rozpočtové podpory věnována na základní potřeby, zejména na zdravotnictví a vzdělávání, a zdůrazňuje, že musí být doprovázena podporou na budování kapacit a že 0,5 % poskytnuté rozpočtové podpory bude vyčleněno výlučně na kontrolní mechanismy občanské společnosti;

73.   vyzývá EU, aby v souvislosti s rozvojovými cíli tisíciletí podpořila konzistentní řízení obecné rozpočtové podpory napříč různými složkami výkonné a zákonodárné moci a aby podpořila kontrolu rozpočtové podpory ze strany parlamentů, občanské společnosti a orgánů místní samosprávy s cílem zajistit účinnou a zjevnou vazbu mezi rozpočtovou podporou a dosahováním rozvojových cílů tisíciletí;

74.   požaduje, aby byly vnitrostátní parlamenty a občanská společnost zapojeny do účinného sledování rozpočtu formou kontroly veřejných výdajů, která podrobně porovná příjmy a výdaje na základě kritérií, jež stanoví Výbor pro rozvojovou pomoc OECD;

75.   vyzývá EU, aby zvýšila podíl pomoci poskytované prostřednictvím přímé rozpočtové podpory těm zemím, které prokáží řádnou správu věcí veřejných, dodržování lidských práv a zásad demokracie;

76.   zdůrazňuje, že rozpočtová podpora je ve své obecné podobě v podstatě jinou formou krátkodobé dohody mezi dárcem a vládou, kdy pouze malé množství dohod překročí tři roky, a vyzývá dárce, aby prodloužili termín pro uskutečnění závazku, nejlépe v souladu s pravidly navrhovanými Komisí pro smlouvy k rozvojovým cílům tisíciletí se lhůtou šestiletého závazku a jasným vymezením toho, kdy a jakých podmínek by byla taková podpora pozastavena;

77.   vyzývá státy, aby se zaměřily na dopad obecné rozpočtové podpory na rovnoprávné postavení žen a na vztahy mezi pohlavími, neboť celkové zvýšení pomoci nepřinese automaticky nápravu nerovného přístupu k marginalizovaným skupinám, včetně žen a osob se zdravotním postižením, a změnu postavení takových skupin ve společnosti;

VEŘEJNÁ SPRÁVA

78.   připomíná, že dohoda z Cotonou je rámcem pro dialog mezi EU a zeměmi AKT o otázkách správy věcí veřejných, a vyzývá EU, aby posílila tento rámec namísto vytváření nových iniciativ, strategií a politik;

79.   lituje, že sdělení Komise o správě věcí veřejných v evropském konsensu o rozvojové politice (KOM(2006)0421), ve kterém se navrhuje pobídková tranše pro rozpočtovou podporu, omezuje rozvojové cíle tisíciletí pouze na jeden z dvaceti tří ukazatelů, přičemž další ukazatele, jako např. liberalizace obchodu, boj proti terorismu a přistěhovalectví, jsou irelevantní k provádění rozvojových cílů tisíciletí; domnívá se, že nástroj pro správu by se měl zaměřit na závazek partnerské země plnit rozvojové cíle tisíciletí;

80.   naléhavě žádá Komisi, aby využila příležitosti, kterou bude přezkum přístupu k profilu správy věcí veřejných do roku 2008, a tímto způsobem vyslyšela názory parlamentů v Evropě a v Africe a rovněž názory organizací občanské společnosti a vlád členských států EU i afrických států, a v souladu se závěry přezkumu svůj přístup ke správě věcí veřejných změnila;

81.   připomíná vládám rozvojových zemí, že pokrok v plnění rozvojových cílů tisíciletí bývá často brzděn přetrvávající korupcí, špatnou správou věcí veřejných a pochybnými strategiemi v oblasti zdravotní péče a zdůrazňuje, že chudoba nebude nikdy vymýcena, pokud nedostatky, které jsou její příčinou, nebudou uznány, řešeny a odstraněny;

82.   vyzývá rozvojové země, aby zlepšily svůj vlastní potenciál prosperity sestavením programu hospodářské liberalizace, zejména v oblasti vlastnických práv, které by mohly neprodleně uvolnit značný kapitál pro okamžité investice – které by samy o sobě napomohly rychlejšímu splnění rozvojových cílů tisíciletí;

83.   vyzývá všechny bilaterální a multilaterální dárce a vývozní úvěrové agentury, aby vypracovaly seznam požadavků, které jsou založeny na odpovědnosti vlád vůči jejich občanům a systému partnerství, kde je nehumanitární pomoc podmíněna splněním různých kritérií a zejména splněním kritéria veřejné transparentnosti s ohledem na tok příjmů;

MÍR A BEZPEČNOST

84.   připomíná, že pro rozvojové cíle tisíciletí jsou životně důležité mír a bezpečnost, a proto žádá EU, aby zajistila, že její rozvojové politiky budou mít kladný dopad na nastolení míru;

85.   připomíná závazek zajišťovat ve všech politikách a nástrojích EU vnímavost ke konfliktům, jak to vyplývá z göteborského programu z roku 2001 pro předcházení násilným konfliktům, a vyzývá EU, aby prováděla nejnovější přijaté nástroje zaměřené na předcházení konfliktům, jako např. strategii EU o ručních palných a lehkých zbraních, politický rámec pro reformu bezpečnostního sektoru a společný koncept EU pro odzbrojení, demobilizaci a znovuzačlenění;

86.   vítá skutečnost, že smlouva o obchodu se zbraněmi má nyní podporu 80 % vlád ve světě, a naléhavě žádá EU, aby sehrála svou úlohu při zajištění toho, aby se jednalo o mezinárodní právně závaznou smlouvu;

OBCHOD

87.   vyzývá EU, aby přijala politiku, která bude konzistentní s obchodní politikou, politikou rybolovu, politikou rozvojové spolupráce a společnou zemědělskou politikou, aby se zabránilo přímým nebo nepřímým nepříznivým dopadům na hospodářství rozvojových zemí;

88.   zdůrazňuje, že otevření trhu může být jedním z nejúčinnějších hybných sil hospodářského růstu, musí jej však provázet vnitrostátní politiky přerozdělování a vnitrostátní sociální politiky, které se zaměří na snižování chudoby;

89.   zdůrazňuje příslib z jednání o rozvojovém programu z Dohá a potřebu mezinárodních obchodních systémů založených na spravedlivých a rovnocenných pravidlech a určených k nápravě obchodní nerovnováhy v celosvětovém obchodě, zejména pokud jde o Afriku; vyzývá EU, aby vyvinula maximální možné úsilí k vyvedení jednání WTO ze slepé uličky;

90.   upozorňuje, že podle předsedy rozvojového kola jednání z Dohá, které se ocitlo ve slepé uličce, musí EU s cílem usnadnit vytvoření dohody, která bude více pomáhat rozvoji, zvážit omezení svých dotací do zemědělství, které narušují trh se zemědělskými produkty, o přibližně 70 % a že je nezbytné uzavřít dohodu o snížení dotací a celních sazeb, aby jednání mohla být ukončena do konce roku 2007;

91.   domnívá se, že významným nástrojem pro budování udržitelného obchodu se spravedlivým ziskem pro výrobce v rozvojových zemích je spravedlivý obchod; vyzývá Komisi, aby reagovala na výše zmíněné usnesení Parlamentu o spravedlivém obchodu a rozvoji, včetně doporučení podpořit spravedlivý obchod, jak je uvedeno v bodech 1 a 2 uvedeného usnesení;

92.   vyzývá Komisi, aby zajistila, že její obchodní dohody nebudou na překážku rozvojovým cílům tisíciletí, ale naopak přispějí k dosažení těchto cílů; měla by zejména zajistit, že dohody o hospodářském partnerství vytvoří nástroje pro rozvoj zemí AKT a odstranění chudoby;

93.   domnívá se, že TRIPS týkající se farmaceutických produktů, která mají vliv na veřejné zdraví a přístup k lékům a přesahují rámec dohody TRIPS, by měla být vyloučena z jednání o dohodách o hospodářském partnerství a dalších budoucích bilaterálních nebo regionálních dohod se zeměmi s nízkými příjmy;

94.   domnívá se, že všechny země AKT musejí mít jasně vymezené právo zvolit si, zda rozšířit jednání nad rámec obchodu se zbožím; vyzývá Komisi, aby zajistila, že práva na duševní vlastnictví a singapurské otázky (politika hospodářské soutěže, veřejné zakázky a investice) by měly být staženy z programu jednání, pokud si země AKT tyto otázky nepřejí projednávat;

95.   vyzývá Komisi, aby se vyvarovala narušování obchodu našich partnerů ze zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT), naléhavě proto žádá Komisi, aby zajistila, že pokud jednání o dohodách o hospodářském partnerství (EPA) nebudou moci být dokončena do konce roku 2007, budou provedena opatření, aby nenastala nejistota na straně našich partnerů ze zemí AKT; zdůrazňuje, že to vyžaduje záruku, že bez ohledu na v té době aktuální stav jednání o dohodách EPA budou podmínky pro země AKT a jejich přístup na trh EU i nadále vycházet z aktuální situace v těchto zemích, jak to stanoví dohoda z Cotonou; vyzývá Komisi, aby vyjasnila, jak taková opatření mohou být provedena, aby nedošlo k nejistotě na straně vývozců a dovozců;

96.   bere na vědomí nedávné studie Konference OSN o obchodu a rozvoji a další, které uvádějí, že rozšířená liberalizace obchodu v nejméně rozvinutých zemích má pouze nepatrný vliv na cíle trvalého a podstatného zmírnění chudoby a přispěla k poklesu, pokud jde o obchod rozvojových zemí, zejména v afrických zemích, a vyzývá EU, aby zahájila udržitelnou čestnou kampaň s cílem skutečného zvýšení exportní kapacity těchto nejméně rozvinutých zemí prostřednictvím podpory technické pomoci, dalšího zlepšení fyziosanitárních norem, vlastnického práva, podnikatelských dovedností a programů přinášejících přidanou hodnotu;

97.   vyzývá Komisi, aby co nejvíce přizpůsobila svou spolupráci a obchodní politiky, aby vládám v rozvojových zemích pomohla zachovat a rozvíjet veřejné služby, zejména takové, které zajišťují veškeré populaci přístup k pitné vodě, zdravotnickým službám, vzdělání a veřejné dopravě;

98.   zdůrazňuje, že by měla být plně zohledněna skutečnost, že země AKT jsou často výrazně závislé na primárních komoditách, jichž se obzvláště dotýká kolísání cen a zvyšování cel, a zdůrazňuje význam diverzifikace, rozvoje zpracovatelského průmyslu a malých a středních podniků v těchto zemích;

99.   zdůrazňuje důležitost budování kapacit pro obchod a dále to, že jsou nezbytné dodatečné zdroje ze strany EU s cílem posílit schopnost zemí AKT identifikovat své potřeby a strategie, jednat a podporovat regionální integraci, diverzifikaci a přípravu na liberalizaci posílením výrobních, dodavatelských a obchodních kapacit a kompenzací nákladů na přizpůsobení a zvýšit schopnost těchto zemí přilákat nové investice;

100.   vyzývá Komisi, aby zvýšila svou pomoc v oblasti obchodu a podpořila budování kapacit, jež jsou nezbytné, mají-li být rozvojové země schopny bránit se rostoucí konkurenci vyplývající z liberalizace trhu;

ZMĚNA KLIMATU

101.   naléhavě žádá Evropskou unii, aby i nadále hrála vedoucí úlohu v podpoře ekologičtějšího, účinnějšího přístupu k udržitelnému rozvoji při současném snižování emisí CO2;

102.   poukazuje na to, že na změně klimatu se nejméně podíleli chudí lidé v rozvojových zemích, ale budou nejvíce postiženi jejími důsledky, a vyzývá EU, aby významnou měrou finančně přispěla k tomu, aby se mohly rozvojové země přizpůsobit zvyšování hladiny moře a zvýšené síle a četnosti extrémních klimatických jevů, jako je sucho, silné bouřky, povodně aj., a rovněž na následnou zdravotní péči, produkci potravin a obtíže s vodou, jež by mohly ohrozit rozvoj a vést k rozsáhlé migraci a ohrožení bezpečnosti;

103.   vyzývá EU, aby uvolnila značné finanční prostředky, jež umožní chudým zemím, aby se přizpůsobily změně klimatu, a zdůrazňuje, že tyto prostředky nemohou být jednoduše převedeny ze stávající rozpočtové podpory; dále se domnívá, že podstatná část příjmů z Evropského systému obchodování s emisemi a zdanění emisí CO2 by měla být použita na financování ekologického rozvoje v rozvojových zemích;

104.   zdůrazňuje, že k přizpůsobení nelze přistupovat pouze z humanitárního hlediska nebo jako k prioritě v souvislosti se změnou klimatu; zdůrazňuje, že toto riziko zúžení a zaměření opatření na změny klimatu musí být začleněno do celkové rozvojové agendy, včetně strategických dokumentů zemí;

105.   uznává, že licenční poplatky za práva duševního vlastnictví v oblasti čistých technologií mohou představovat překážku pro přenos těchto technologií do rozvojových zemí; zdůrazňuje, že má-li se vyřešit energetický deficit a zajistit udržitelný rozvoj, je nezbytné vytvořit mezi průmyslově vyspělými a rozvojovými zeměmi partnerství v oblasti práv duševního vlastnictví, aby se zajistilo dodržování vlastnických práv a zároveň se usnadnilo převádění technologií;

106.   zdůrazňuje, že třebaže není energie v Deklaraci tisíciletí OSN zvláště řešena, klíčovým předpokladem ke splnění rozvojových cílů tisíciletí je poskytnout moderní energetické služby chudým; zdůrazňuje, že předpoklady pro technologie pro obnovitelné zdroje energie jsou v mnoha rozvojových zemích vynikající, což nabízí účinný způsob řešení otázek zvyšující se poptávky po energii při rostoucích cenách ropy, zatímco nedojde k dalšímu škodlivému působení na klima; lituje, že pro řešení problému energetické chudoby nebyly vyčleněny dostatečné finanční zdroje ze strany EU; zdůrazňuje v této souvislosti, že je třeba zvýšit toky pomoci, stejně jako posílit podporu soukromých investic do technologií pro obnovitelné zdroje energie;

ÚKOLY PO DOSAŽENÍ ROZVOJOVÝCH CÍLŮ TISÍCILETÍ

107.   zdůrazňuje, že bude-li dosaženo rozvojových cílů tisíciletí, sníží se během deseti let procento lidí žijících v chudobě o polovinu, což by byl sice obrovský úspěch, který však stále ponechá stovky milionů těch nejchudších a nejzranitelnějších lidí v pasti chronické chudoby;

108.   vyzývá EU, aby stanovila termín pro dohodu o strategii na vymýcení chudoby po roce 2015;

o
o   o

109.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemích, meziparlamentní unii, OSN a Výboru pro rozvojovou pomoc OECD.

(1) Úř. věst. C 33 E, 9.2.2006, s. 311.
(2) Úř. věst. C 46, 24.2.2006, s. 1.
(3) Úř. věst. C 280 E, 18.11.2006, s. 475.
(4) Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41.
(5) Úř. věst. C 293 E, 2.12.2006, s. 316.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2007)0043.
(7) Přijaté texty, P6_TA(2006)0320.
(8) Dohoda o partnerství mezi členy skupiny států afrických, karibských a tichomořských států, na straně jedné, a Společenství a jeho členskými státy, na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000 (Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3). Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím Rady ministrů AKP-EU č. 1/2006 (Úř. věst. L 247, 9.9.2006, s. 22).

Právní upozornění - Ochrana soukromí