Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0267(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0170/2007

Внесени текстове :

A6-0170/2007

Разисквания :

PV 20/06/2007 - 17
CRE 20/06/2007 - 17

Гласувания :

PV 21/06/2007 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0279

Приети текстове
PDF 518kWORD 136k
Четвъртък, 21 юни 2007 г. - Страсбург
Организацията и съдържанието на обмена на информация, извлечена от регистрите за съдимост, между държавите-членки *
P6_TA(2007)0279A6-0170/2007

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 юни 2007 г. относно предложението за Рамково решение на Съвета относно организацията и съдържанието на обмена на информация, извлечена от регистрите за съдимост, между държавите-членки (COM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията (COM(2005)0690)(1),

–   като взе предвид членове 31 и 34, параграф 2, буква б) от Договора за ЕС,

–   като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0052/2006),

–   като взе предвид членове 93 и 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0170/2007),

1.  Одобрява предложението на Комисията, във вида, в който е изменено;

2.  Приканва Комисията да внесе съответните промени в предложението си съгласно член 250, параграф 2, от Договора за ЕО;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията, отново да се консултира с него;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента, на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията(2)   Изменения, внесени от Парламента
Изменение 1
Съображение 8 a (ново)
(8a)  Фактът, че за една присъда могат да се прилагат различни правни режими, води до разпространение на ненадеждна информация между държавите-членки и създава правна несигурност за осъденото лице. За да се избегне тази ситуация, осъждащата държава-членка се счита за собственик на данните за присъдите, постановени на нейната територия срещу граждани на други държави-членки. Съответно, държавата-членка, чийто гражданин е осъденото лице и на която ще бъдат предадени тези данни, следва да гарантира тяхното осъвременяване чрез отчитане на всякакви промени или заличавания, извършвани в осъждащата държава-членка. Единствено данни, които са били осъвременявани по този начин, следва да се използват за вътрешни цели от държавата-членка, на която е гражданин лицето, или след това да се предават от нея на друга държава, независимо дали е друга държава-членка или трета страна.
Изменение 2
Съображение 10
(10)  Personal data handled as part of the implementation of this Framework Decision are protected in accordance with the provisions of Framework Decision XXX on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters. This Framework Decision also incorporates the provisions of the Decision of 21 November 2005 on the exchange of information extracted from the criminal records11, which limit the use the requesting Member State can make of information asked for. It supplements them with specific rules applying where the Member State of the person's nationality forward conviction information transmitted to it by the convicting Member State.
10)  Личните данни, обработвани в рамките на прилагането на настоящото Рамково решение, са защитени съгласно разпоредбите на Рамково решение XXX относно защитата на лични данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, и по-специално съгласно основните принципи за защита на личните данни, посочени в член 9. Настоящото Рамково решение включва и разпоредбите на Решението от 21 ноември 2005 г. относно обмен на информация, получена от данните за съдимост, които налагат ограничения за използването на поисканата информация от страна на отправилата искане държава-членка. То ги допълва с конкретни правила, които се прилагат, когато държавата-членка на гражданството на лицето препраща информация относно присъдата, предадена й от държавата-членка на присъдата.
Изменение 3
Съображение 12 a (ново)
12a)  Подобряването на обмена и разпространението на информацията за съдимостта може значително да засили съдебното и полицейско сътрудничество на равнище ЕС, но това сътрудничество може да бъде затруднено, ако не се допълни от бързо приемане на единен набор от основни процесуални гаранции за обвиняемите и подсъдимите в наказателните производства, приложими във всички държави-членки.
Изменение 5
Член 2, буква a)
a) "conviction" means any final decision of a criminal court or of an administrative authority whose decision can be appealed against before a court having jurisdiction in particular in criminal matters, establishing guilt of a criminal offence or an act punishable in accordance with national law as an offence against the law
a) "присъда" означава всеки окончателен съдебен акт, с който се установява вина, по реда на наказателно производство, за престъпление съгласно национално право.
Изменение 6
Член 3, параграф 1
1.  For the purposes of this Framework Decision, each Member State shall designate a central authority. However, for the transmission of information under Article 4 and for replies to requests as referred to in Articles 6 and 7, Member States may designate one or more central authorities.
1.  По смисъла на настоящето Рамково решение, всяка държава-членка определя централен орган. При все това, с оглед предаването на информация по член 4 и предоставянето на отговори на искания за информация по член 7, държавите-членки могат да определят един или повече централни органи.
Изменение 7
Член 4, параграф 1
1.  Each Member State shall take the necessary measures to ensure all convictions handed down within its territory are accompanied, when transmitted to the national criminal record, by the nationality of the convicted person if they are a national of another Member State.
1.  Всяка държава-членка предприема необходимите мерки с оглед на това издадените на нейна територия присъди, след като вече са въведени в регистъра за съдимост, да посочват, при вписването им в националния регистър за съдимост, гражданството или гражданството на осъденото лице, ако то се явява гражданин на друга държава-членка.
Изменение 8
Член 4, параграф 2, точка 2
If the interested party is a national of several Member States, the relevant information shall be transmitted to each of these Member States, even if the convicted person is a national of the Member State within whose territory they have been convicted.
Ако е известно, че осъденото лице е гражданин на няколко държави-членки, съответната информация се предава на всяка една от въпросните държави-членки, дори и осъденото лице да е гражданин на държавата-членка, на чиято територия то е осъдено.
Изменение 9
Член 4, параграф 3
3.  The transmission of information on convictions shall also include the length of time the conviction is to remain in the register of the convicting Member State, in accordance with that the convicting Member State's national legislation at the time of transmission to the Member State of the person's nationality.
заличава се
Изменение 10
Член 4, параграф 4
4.  Any subsequent measures taken in application of the convicting Member State's national legislation which involve an alteration or deletion of information contained in criminal records, including those affecting the length of time the information is to be kept, shall be immediately transmitted by the central authority of the convicting Member State to the central authority of the Member State of the person's nationality.
4.  Всяко последващо изменение или заличаване на информация, съдържаща се в регистъра за съдимост, се съобщава незабавно от централния орган на държавата-членка на присъдата на централния орган на държавата-членка на гражданството.
Изменение 11
Член 5, параграф 1
1.  The central authority of the Member State of the person's nationality shall store all information transmitted under Article 4, in order to be able to retransmit it in accordance with Article 7.
1.  Централният орган на държавата-членка на гражданството съхранява информацията, предадена по реда на член 4, параграфи 2 и 4, и член 11, за да бъде в състояние да препрати въпросната информация в съответствие с член 7.
Изменение 12
Член 5, параграф 3
3.  The Member State of the person's nationality may only use information which has been updated in accordance with paragraph 2. The obligation provided for by paragraph 2 may not lead to less favourable treatment in national proceedings than if the person had been convicted by a national court.
3.  Държавата-членка на гражданството може да използва единствено информация, която е осъвременена в съответствие с параграф 2.
Изменение 13
Член 6, параграф 1
1.  When information from the national criminal record of a Member State is requested, the central authority may, in accordance with national law, submit a request to the central authority of another Member State for information and related data to be extracted from the criminal record.
1.  В случаите, когато в рамките на наказателно съдопроизводство, образувано срещу дадено лице или по причини, различни от наказателното съдопроизводство, се изисква информация от националния регистър за съдимост на дадена държава-членка, централният орган може, в съответствие с националното законодателство, да отправи искане към централния орган на друга държава-членка за извлечение на информация от регисътра за съдимост или свързани с него данни.
Изменение 14
Член 6, параграф 1 a (нов)
1a.  В случаите, когато се изисква информация от регистъра за съдимост на държавата-членка на гражданството на лицето, за цели извън рамките на наказателното съдопроизводство, държавата-членка, отправила искането, посочва мотивите за своето искане.
Изменение 15
Член 6, параграф 2
2.  When a person asks for information on their own criminal record, the central authority of the Member State in which the request is made may, in accordance with national law, submit a request to the central authority of another Member State for information and related data to be extracted from the criminal record, provided the interested party is or has been a resident or a national of the requesting or requested Member State.
2.  В случаите, когато дадено лице прави запитване относно информация, съдържаща се в неговия собствен бюлетин за съдимост, централният орган на държавата-членка, в която е внесено запитването, отправя, в съотвествие с националното законодателство, искане към централния орган на друга държава-членка за извлечение на информация от регистъра за съдимост и свързани с него дании, при условие, че засегнатото лице пребивава или е пребивавало постоянно, или се явява или се е явявало гражданин на държавата-членка, която отправя или към която е отправено искането.
Изменение 16
Член 7, параграф 1, буква a)
a) national convictions
а) национални присъди, включени в регистъра за съдимост.
Изменение 17
Член 7, параграф 1, буква г)
d) any convictions handed down in third countries and subsequently transmitted to it.
г) всяка присъда, издадена в трета страна, информацията за която впоследствие й е предадена и включена в нейния регистър за съдимост.
Изменение 18
Член 7, параграф 2, алинея 1
2.  When information extracted from criminal records is requested under Article 6 from the central authority of the Member State of the person's nationality for any other purpose than that of criminal proceedings, that State shall respond in accordance with national law for national convictions and convictions handed down in third countries and subsequently transmitted to it.
2.  В случаите, когато централният орган на държавата-членка на гражданство отправя искане за извлечение на информация от регистъра за съдимост, по силата на член 6, по причини, различни от наказателно съдопроизводство, органът предоставя отговор, относно национални присъди или присъди, произнесени от трети страни, за които впоследствие й е предадена информация и които са въведени в нейния регистър за съдимост в съотвествие с националното законодателство.
Изменение 19
Член 7, параграф 2, алинея 2
The central authority of the Member State of the person's nationality shall immediately ascertain from the central authority of the convicting Member State whether and to what extent the information on convictions handed down in the latter and transmitted to the former may be transmitted to the central authority of the requesting Member State.
Когато се предава информация от осъждащата държава-членка, централният орган на държавата-членка на гражданството на лицето, препраща получената информация. При предаване на информация по реда на член 4, централният орган на осъждащата държава-членка може да информира централния орган на държавата-членка, чийто гражданин е лицето, че предадената информация на втората държава относно осъжданията в първата държава, може да бъде предадена на централния орган на друга държава-членка, отправила искане за това, само със съгласието на осъждащата държава-членка.
Изменение 20
Член 7, параграф 2, алинея 3
The central authority of the convicting Member State shall reply to the central authority of the person's nationality early enough to enable the latter to meet the reply deadlines provided for in Article 8.
В случаите, когато се изисква съгласието на осъждащата държава-членка, нейният централен орган предоставя отговор на централния орган на държавата-членка на гражданството в срок, който позволява на последната да спази сроковете за отговор, предвидени в член 8.
Изменение 21
Член 7, параграф 4
4.  When information extracted from criminal records is requested from the central authority of a different Member State to the Member State of the person's nationality, the latter shall transmit information on national convictions to the central authority of the requesting Member State. If the request is not related to criminal proceedings, it shall respond in accordance with national law.
4.  В случаите, когато централният орган на държава-членка, различна от държавата-членка на гражданството, отправя искане за извлечение на информация от регистъра за съдимост, държавата-членка, към която е отправено искането, предава информацията относно въведените в нейния регистър за съдимост присъди на централния орган на държавата-членка, отправила искането Ако искането не е свързано с наказателно съдопроизводство, централният орган на държавата-членка, към която е отправено искането, представя отговор в съответствие с националното законодателство.
Изменение 22
Член 9, параграф -1 (нов)
-1.  При обработката на лични данни за целите на настоящото Рамково решение се спазват най-малко следните основни принципи:
а) обработката на данни следва да бъде разрешена със закон, и да бъде необходима и пропорционална по отношение на целите на събирането и/или последващата обработка;
б) данните се събират единствено за конкретни и законни цели, а тяхната последваща обработка се осъществява по начин, съответстващ на тези цели;
в) данните следва да бъдат точни и актуализирани;
г) специални категории данни относно расовия или етнически произход, политическите възгледи, религиозните или философски убеждения, членството в партии или синдикални организации, сексуалната ориентация или здравето се обработват единствено, ако е абсолютно наложително за целите на конкретния случай и при спазване на адекватни предпазни мерки.
Изменение 23
Член 9, параграф 1
1.  Personal data provided under Article 7(1) and (4) for the purposes of criminal proceedings may be used by the requesting Member State, solely for the purposes of the particular proceedings they were requested for, in accordance with the annexed form.
1.  Личните данни, предоставени по член 7, параграфи 1 и 4 за целите на наказателно производство, могат да бъдат използвани от държавата-членка, отправяща искането, в съответствие с принципите, посочени в параграф -1, и по-специално единствено за целите на конкретното производство, за което са били поискани, в съответствие с приложения формуляр.
Изменение 24
Член 9, параграф 2
2.  Personal data provided under Article 7(2) and (4) for any purposes other than that of criminal proceedings may be used by the requesting Member State, in accordance with its national law, solely for the purposes of the particular proceedings they were requested for and within the limits set out by the requested Member State in the relevant form.
2.  Личните данни, предоставени по член 7, параграфи 1 и 4 за цели, различни от наказателно производство, могат да бъдат използвани от държавата-членка, отправяща искането, в съответствие с националното законодателство и с принципите, посочени в параграф -1 и по-специално единствено за целите на конкретното производство, за което са били поискани, и в рамките на ограниченията, определени в съответния формуляр от държавата, към която е отправено искането.
Изменение 25
Член 9, параграф 3
3.  Notwithstanding paragraphs 1 and 2, personal data provided under Article 7(1), (2) and (4) may be used by the requesting Member State for preventing an immediate and serious threat to public security.
3.  Въпреки параграфи 1 и 2, личните данни, предоставени по член 7, параграфи 1, 2 и 4, могат да бъдат използвани от държавата-членка, отправяща искането, ако това използване е необходимо и пропорционално с цел предотвратяване на непосредствена и сериозна заплаха за държавната сигурност; в този случай, държавата-членка, отправила искането, предоставя на държавата-членка, към която е отправено искането, последващо уведомление, в което се посочва изпълнението на условията за необходимост, пропорционалност, неотложност и сериозност на заплахата.
Изменение 26
Член 9, параграф 4
4.  Member States shall take the necessary measures to ensure that personal data transmitted to a third country under Article 7(3) are subject to the same usage restrictions as those applicable in Member States under Article 7(1), (2) and (3).
4.  В допълнение, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че личните данни, предадени на трета страна съгласно член 7, параграф 3 подлежат на същите ограничения за ползване като приложимите в държавите-членки съгласно параграфи 1, 2 и 3 на настоящия член.
Изменение 27
Член 9, параграф 5
5.  This article does not apply to personal data obtained by a Member State under this Framework Decision and originating from that Member State.
5.  Параграфи 1 до 4 не се прилагат за личните данни, получени от държава-членка съгласно настоящото Рамково решение и с произход от въпросната държава-членка.
Изменение 28
Член 9, параграф 5 a (нов)
5a.  Всяка държава-членка следва да осигури систематичното информиране на националните органи за защита на данните относно обмена на лични данни съгласно настоящото Рамково решение, и по-специално за използването на лични данни при обстоятелствата, посочени в член 9, параграф 3.
Органите на държавите-членки за защита на данните контролират обмена, посочен в параграф 1, и си сътрудничат взаимно за тази цел.
Изменение 29
Член 9 a (нов)
Член 9a
Права на субекта на данни
1.  Субектът на данни следва да бъде информиран за факта, че се обработват лични данни, отнасящи се до него. При необходимост предоставянето на тази информация се забавя, за да не се възпрепятстват целите, за които се обработват данните.
2.  Субектът на данни има право да получи без неоснователно забавяне информацията, предмет на обработваните данни, на разбираем за него език, както и да иска поправка и, при необходимост, заличаване на данни, чиято обработка е в нарушение на залегналите в член 9, параграф -1 принципи.
3.  Информацията, посочена в параграф 1, може да бъде отказана или забавена, ако това е абсолютно необходимо:
а) за да се защити сигурността и обществения ред;
б) за да се предотврати престъпление;
в) за да не се възпрепятства разследването и наказателното преследване на престъпления;
г) за да се защитят правата и гаранциите на трети страни.
Изменение 30
Член 11, параграф 2, буква a)
a) information on the convicted person (surname, first name, date of birth, place of birth, pseudonym or alias if applicable, gender, nationality, legal form and registered office for legal persons)
а) информация относно осъденото лице (фамилно и собствено име, предишно име, дата на раждане, месторождение, псевдоними или прозвища, по целесъобразност, пол, гражданство, правна форма и седалище - за юридическите лица)
Изменение 31
Член 11, параграф 2, буква б)
b) information on the nature of the conviction (date and place, name and type of convicting authority)
б) информация относно характера на присъдата (дата и място, регистрационен номер, ако е известен, и наименование и естество на органа, издал присъдата)
Изменение 32
Член 11, параграф 2, буква в)
c) information on the facts giving rise to the conviction (date, place, type, legal status, applicable criminal law)
в) информация относно фактическите данни, основание за присъдата (дата, естество, правен статут, приложимо наказателно законодателство)
Изменение 33
Член 11, параграф 6
6.  The technical alterations referred to in paragraph 5 shall be carried out within three years from the date the format and the ways in which information on convictions may be exchanged electronically are adopted.
6.  Посочените в параграф 5 технически промени се извършват в срок от една година от датата на приемане на формата и начините за електронен обмен на информация относно присъдите.
Изменение 34
Член 14, параграф 5
5.  This Framework Decision has no impact on the application of more favourable provisions included in bilateral or multilateral agreements concluded between Member States.
5.  Настоящето Рамково решение не възпрепятства прилагането на по-благоприятни разпоредби, съдържащи се в двустранни или многостранни споразумения или конвенции, сключени между държавите-членки.

(1) Все още непубликуван в ОВ.
(2) Този текст не е на разположение на български език и се публикува на английски език с цел информация.

Правна информация - Политика за поверителност