Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0267(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0170/2007

Předložené texty :

A6-0170/2007

Rozpravy :

PV 20/06/2007 - 17
CRE 20/06/2007 - 17

Hlasování :

PV 21/06/2007 - 8.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0279

Přijaté texty
PDF 356kWORD 119k
Čtvrtek, 21. června 2007 - Štrasburk
Výměna informací z trestních rejstříků mezi členskými státy *
P6_TA(2007)0279A6-0170/2007

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. června 2007 o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy (KOM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise (KOM(2005)0690)(1),

-   s ohledem na článek 31 a čl. 34 odst. 2 písm. b) Smlouvy o EU,

-   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0052/2006),

-   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0170/2007),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby odpovídajícím způsobem změnila návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit pozměněný návrh Komise;

5.   pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 8a (nový)
Skutečnost, že se k jednomu trestnému činu mohou vztahovat různé právní režimy, vede k šíření nespolehlivých informací mezi členskými státy a vytváří právní nejistotu pro odsouzené osoby. Aby se bylo možno této situaci vyhnout, mělo by se na odsuzující stát pohlížet jako na vlastníka údajů o odsouzeních v trestních řízeních vynesených na jeho území proti občanům jiných členských států. Stejně tak by měl členský stát, jehož je odsouzená osoba občanem a kterému budou tyto údaje předávány, zajistit aktualizaci poté, co zohlední jakékoli změny nebo odstranění informací, které nastanou v odsuzujícím členském státě. Pouze údaje aktualizované tímto způsobem by měly být určeny pro vnitřní použití členským státem, jehož je odsouzený občan, anebo dále předávány dalšímu státu, ať už členskému nebo třetímu.
Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 10
(10)  Osobní údaje, které se při provádění tohoto rámcového rozhodnutí zpracovávají, jsou chráněny v souladu s ustanoveními rámcového rozhodnutí XXX o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech. Toto rámcové rozhodnutí kromě jiného sjednocuje ustanovení rozhodnutí ze dne 21. listopadu 2005 o výměně informací z rejstříku trestů, podle nichž je dožadující členský stát omezen ve využívání informací, které mu byly na základě žádosti předány. Doplňuje je tím, že stanoví rovněž zvláštní pravidla, podle nichž má členský stát, jehož je odsouzený občanem, opětovně předávat informace o odsouzeních v trestním řízení, které mu byly předány odsuzujícím členským státem.
(10)  Osobní údaje, které se při provádění tohoto rámcového rozhodnutí zpracovávají, jsou chráněny v souladu s ustanoveními rámcového rozhodnutí XXX o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech a zejména v souladu se základními zásadami ochrany údajů uvedených v článku 9. Toto rámcové rozhodnutí kromě jiného sjednocuje ustanovení rozhodnutí ze dne 21. listopadu 2005 o výměně informací z rejstříku trestů, podle nichž je dožadující členský stát omezen ve využívání informací, které mu byly na základě žádosti předány. Doplňuje je tím, že stanoví rovněž zvláštní pravidla, podle nichž má členský stát, jehož je odsouzený občanem, opětovně předávat informace o odsouzeních v trestním řízení, které mu byly předány odsuzujícím členským státem.
Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 12a (nový)
(12a)  Zlepšení výměny a oběhu informací o odsouzeních může významně zvýšit soudní a policejní spolupráci na úrovni EU, ale tato spolupráce může být brzděna, pokud se nedoplní rychlým přijetím jednotného souboru základních procesních záruk týkajících se podezřelých a obžalovaných osob v trestním řízení, jež budou platné ve všech členských státech.
Pozměňovací návrh 5
Čl. 2 písm. a)
a) "odsouzením": každé pravomocné rozhodnutí trestního soudu nebo správního orgánu, proti jejichž rozhodnutí může být u příslušného soudního orgánu podán opravný prostředek, zejména v oblasti trestního práva, který uznal vinnými osoby trestnými činy, nebo činy, které jsou trestné podle vnitrostátního práva jako porušení právních předpisů.
a)"odsouzením": každé pravomocné rozhodnutí soudu, kterým uznal vinu v trestním řízení za trestný čin podle vnitrostátního práva.
Pozměňovací návrh 6
Čl. 3 odst. 1
1.  Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí určí každý členský stát ústřední orgán. Pro sdělování informací podle článku 4 a pro odpovědi na žádosti uvedené v článcích 6 a 7 mohou však členské státy určit jeden nebo více ústředních orgánů.
1.  Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí určí každý členský stát ústřední orgán. Pro sdělování informací podle článku 4 a pro odpovědi na žádosti o informace podle článku 7 mohou však členské státy určit jeden nebo více ústředních orgánů.
Pozměňovací návrh 7
Čl. 4 odst. 1
1.  Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby u každého odsouzení vyneseného na jeho území byla při zaznamenávání do vnitrostátního rejstříku trestů uvedena státní příslušnost odsouzeného, pokud se jedná o státního příslušníka jiného členského státu.
1.  Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby po zaznamenání do rejstříku trestů u každého odsouzení vyneseného na jeho území byla při zaznamenávání do vnitrostátního rejstříku trestů uvedena státní příslušnost nebo státní příslušnosti odsouzeného, pokud se jedná o státního příslušníka jiného členského státu.
Pozměňovací návrh 8
Čl. 4 odst. 2 pododstavec 2
Pokud je zúčastněnou stranou státní příslušník více členských států, informace se předají každému z těchto členských států, a to i v případě, kdy je odsouzený státním příslušníkem členského státu, na jehož území byl odsouzen.
Pokud je známo, že odsouzenou osobou je státní příslušník více členských států, informace se předají každému z těchto členských států, a to i v případě, kdy je odsouzený státním příslušníkem členského státu, na jehož území byl odsouzen.
Pozměňovací návrh 9
Čl. 4 odst. 3
3.  Při předávání informací týkajících se rozhodnutí o odsouzení se rovněž uvede, jak dlouho bude záznam o odsouzení v rejstříku odsuzujícího členského státu veden, jak vyplývá z vnitrostátních právních předpisů odsuzujícího členského státu v době, kdy se odsouzení sděluje členskému státu, jehož je odsouzený občanem.
vypouští se
Pozměňovací návrh 10
Čl. 4 odst. 4
4.  Ústřední orgán odsuzujícího členského státu neprodleně sdělí ústřednímu orgánu členského státu, jehož je odsouzený občanem, následná opatření přijatá podle vnitrostátních právních předpisů odsuzujícího členského státu, na jejichž základě se změní nebo odstraní určité informace v rejstříku trestů, včetně změny doby, po kterou se informace uchovávají.
4.  Ústřední orgán odsuzujícího členského státu neprodleně sdělí ústřednímu orgánu členského státu, jehož je odsouzený občanem, jakoukoli změnu nebo následné odstranění určitých informací v rejstříku trestů.
Pozměňovací návrh 11
Čl. 5 odst. 1
1.  Ústřední orgán členského státu, jehož je odsouzený občanem, uchová všechny informace, jež byly předány podle článku 4, aby je v souladu s článkem 7 mohl dále předávat.
1.  Ústřední orgán členského státu, jehož je odsouzený občanem, uchová informace, jež byly předány podle čl. 4 odst. 2 a 4 a podle článku 11, aby je v souladu s článkem 7 mohl dále předávat.
Pozměňovací návrh 12
Čl. 5 odst. 3
3.  Členský stát, jehož je odsouzený občanem, může využívat pouze informací, které byly v souladu s odstavcem 2 aktualizovány. V žádném případě není možné, aby se na základě povinnosti podle odstavce 2 při řízení na vnitrostátní úrovni s dotyčnou osobou jednalo hůře, než kdyby bylo k odsouzení došlo na vnitrostátní úrovni.
3.  Členský stát, jehož je odsouzený občanem, může využívat pouze informací, které byly v souladu s odstavcem 2 aktualizovány.
Pozměňovací návrh 13
Čl. 6 odst. 1
1.  Pokud se žádají informace uvedené ve vnitrostátním rejstříku trestů členského státu, může ústřední orgán v souladu s vnitrostátními právními předpisy zaslat ústřednímu orgánu jiného členského státu žádost o výpisy z rejstříku trestů a o informace, které se k němu vztahují.
1.  Pokud se v rámci trestního řízení proti určité osobě nebo k jakémukoli jinému účelu mimo rámec trestního řízení žádají informace uvedené ve vnitrostátním rejstříku trestů členského státu, může ústřední orgán v souladu s vnitrostátními právními předpisy zaslat ústřednímu orgánu jiného členského státu žádost o výpisy z rejstříku trestů a o informace, které se k němu vztahují.
Pozměňovací návrh 14
Čl. 6 odst. 1a (nový)
1a.  Pokud se žádá informace z rejstříku trestů členského státu, jehož je odsouzený státním příslušníkem, k jakémukoli jinému účelu než pro trestní řízení, žádající členský stát musí uvést účel své žádosti.
Pozměňovací návrh 15
Čl. 6 odst. 2
2.  Pokud určitá osoba žádá o informace ze svého rejstříku trestů, může ústřední orgán členského státu, v němž je žádost podána, v souladu s vnitrostátními právními předpisy zaslat ústřednímu orgánu jiného členského státu žádost o výpis z rejstříku trestů a o informace, které se k němu vztahují, pokud žadatel je nebo byl státním příslušníkem dožadujícího nebo dožádaného členského státu nebo v něm měl či má bydliště.
2.  Pokud určitá osoba žádá o informace ze svého rejstříku trestů, ústřední orgán členského státu, v němž je žádost podána, v souladu s vnitrostátními právními předpisy ústřednímu orgánu jiného členského státu zašle žádost o výpis z rejstříku trestů a o informace, které se k němu vztahují, pokud žadatel je nebo byl státním příslušníkem dožadujícího nebo dožádaného členského státu nebo v něm měl či má bydliště.
Pozměňovací návrh 16
Čl. 7 odst. 1 písm. a)
a) odsouzeních na vnitrostátní úrovni;
a) odsouzeních na vnitrostátní úrovni zapsaných do rejstříku trestů;
Pozměňovací návrh 17
Čl. 7 odst. 1 písm. d)
d) odsouzeních vynesených ve třetích zemích, která mu byla sdělena.
d) odsouzeních vynesených ve třetích zemích, která mu byla sdělena a zapsána do rejstříku trestů.
Pozměňovací návrh 18
Čl. 7 odst. 2 pododstavec 1
2.  Pokud je ústřednímu orgánu členského státu, jehož je odsouzený občanem, v souladu s článkem 6 zaslána žádost o informace z rejstříku trestů k jiným účelům než pro trestní řízení, tento ústřední orgán na ni odpoví v souladu s právními předpisy pro odsouzení na vnitrostátní úrovni a pro odsouzení vynesená v třetích zemích, jež mu byla sdělena.
2.  Pokud je ústřednímu orgánu členského státu, jehož je odsouzený občanem, v souladu s článkem 6 zaslána žádost o informace z rejstříku trestů k jiným účelům než pro trestní řízení, tento ústřední orgán odpoví s ohledem na odsouzení na vnitrostátní úrovni a odsouzení vynesená v třetích zemích, jež mu byla sdělena a která byla zapsána do rejstříku trestů v souladu s jeho vnitrostátními předpisy.
Pozměňovací návrh 19
Čl. 7 odst. 2 pododstavec 2
Ústřední orgán členského státu, jehož je odsouzený občanem, neprodleně ověří u ústředního orgánu odsuzujícího členského státu, zda a do jaké míry mohou být informace o odsouzeních vynesených v odsuzujícím členském státě, jež mu byly předány, předány ústřednímu orgánu dožadujícího členského státu.
Pokud jde o informaci předanou odsuzujícím členským státem, ústřední orgán členského státu, jehož je odsouzený občanem, poskytne obdrženou informaci. Při předávání informací podle článku 4 může ústřední orgán odsuzujícího členského státu informovat ústřední orgán členského státu, jehož je odsouzený občanem, že informace o odsouzeních, jež vynesl a které byly předány tomuto druhému členskému státu, mohou být předány ústřednímu orgánu dalšího žádajícího členského státu pouze se souhlasem odsuzujícího členského státu.
Pozměňovací návrh 20
Čl. 7 odst. 2 pododstavec 3
Ústřední orgán odsuzujícího členského státu odpoví ústřednímu orgánu členského státu, jehož je odsouzený občanem, v takové lhůtě, aby členský stát, jehož je odsouzený občanem, mohl dodržet lhůty na odpověď stanovené v článku 8.
Pokud bude vyžadován souhlas odsuzujícího členského státu, ústřední orgán tohoto státu odpoví ústřednímu orgánu členského státu, jehož je odsouzený občanem, v takové lhůtě, aby členský stát, jehož je odsouzený občanem, mohl dodržet lhůty na odpověď stanovené v článku 8.
Pozměňovací návrh 21
Čl. 7 odst. 4
4.  Pokud je žádost o informace z rejstříku trestů zaslána ústřednímu orgánu jiného členského státu než je členský stát, jehož je odsouzený občanem, předá tento ústřední orgán ústřednímu orgánu dožadujícího státu informace o odsouzeních na vnitrostátní úrovni. Pokud je žádost zaslána k jiným účelům než pro trestní řízení, odpoví na ni v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
4.  Pokud je žádost o informace z rejstříku trestů zaslána ústřednímu orgánu jiného členského státu než je členský stát, jehož je odsouzený občanem, předá členský stát, jenž byl požádán o informace, ústřednímu orgánu dožadujícího státu informace o odsouzeních, které jsou zapsány v jeho rejstříku trestů. Pokud je žádost zaslána k jiným účelům než pro trestní řízení, ústřední orgán dožadujícího členského státu na ni odpoví v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
Pozměňovací návrh 22
Čl. 9 odst. -1 (nový)
-1.  Zpracování osobních údajů pro potřeby rámcového rozhodnutí musí být v souladu přinejmenším s následujícími základními zásadami:
a) zpracování údajů bude povoleno zákonem a bude v nezbytné a přiměřené míře odpovídat účelům shromažďování nebo dalšímu zpracovávání;
b) údaje budou shromažďovány pouze pro stanovené a legitimní účely a budou dále zpracovávány způsobem slučitelným s těmito účely;
c) údaje musí být přesné a aktualizované;
d) zvláštní kategorie údajů, které se týkají rasového či etnického původu, politických názorů, náboženského nebo filozofického přesvědčení, členství v politické straně nebo v odborové organizaci, sexuální orientace nebo zdravotního stavu, by měly být zpracovány pouze tehdy, je-li to zcela nezbytné a přiměřené záměru konkrétního případu a v souladu s vhodnými bezpečnostními opatřeními.
Pozměňovací návrh 23
Čl. 9 odst. 1
1.  Osobní údaje, které se na základě čl. 7 odst. 1 a 4 sdělují pro účely trestního řízení, může dožadující členský stát použít pouze pro účely trestního řízení, k němuž byly vyžádány, a to v souladu s formulářem, jenž je uveden v příloze.
1.  Osobní údaje, které se na základě čl. 7 odst. 1 a 4 sdělují pro účely trestního řízení, může dožadující členský stát použít v souladu se zásadami uváděnými v odstavci 1 a obzvlášť, pouze pro účely trestního řízení, k němuž byly vyžádány, a to v souladu s formulářem, jenž je uveden v příloze.
Pozměňovací návrh 24
Čl. 9 odst. 2
2.  Osobní údaje, které se na základě čl. 7 odst. 2 a 4 předávají k jiným účelům než pro trestní řízení, může dožadující členský stát v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy použít pouze pro účely, pro něž byly vyžádány, a v míře, kterou dožádaný členský stát ve formuláři upřesnil.
2.  Osobní údaje, které se na základě čl. 7 odst. 2 a 4 předávají k jiným účelům než pro trestní řízení, může dožadující členský stát v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy použít v souladu se zásadami uváděnými v odstavci 1 a obzvlášť, pouze pro účely, pro něž byly vyžádány, a v míře, kterou dožádaný členský stát ve formuláři upřesnil.
Pozměňovací návrh 25
Čl. 9 odst. 3
3.  Bez ohledu na odstavce 1 a 2 může dožadující členský stát osobní údaje předané na základě čl. 7 odst. 1, 2 a 4 použít pro předejití bezprostřednímu a vážnému ohrožení veřejné bezpečnosti.
3.  Bez ohledu na odstavce 1 a 2 může dožadující členský stát osobní údaje předané na základě čl. 7 odst. 1, 2 a 4 použít, pokud je to nutné a přiměřené pro účely předejití bezprostřednímu a vážnému ohrožení veřejné bezpečnosti; v tomto případě dožadující členský stát poskytne dožádanému členskému státu následné oznámení týkající se splnění podmínek nutnosti, přiměřenosti, naléhavosti a závažnosti ohrožení.
Pozměňovací návrh 26
Čl. 9 odst. 4
4.  Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby se na osobní údaje předané třetí zemi na základě čl. 7 odst. 3 vztahovala stejná omezení pro jejich použití, jaká se používají v případě členských států na základě odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku.
4.  Kromě toho členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit, aby se na osobní údaje předané třetí zemi na základě čl. 7 odst. 3 vztahovala stejná omezení pro jejich použití, jaká se používají v případě členských států na základě odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku.
Pozměňovací návrh 27
Čl. 9 odst. 5
5.  Tento článek se nepoužije na osobní údaje získané členským státem podle tohoto rámcového rozhodnutí a pocházející od téhož členského státu.
5.  Odstavce 1 až 4 se nepoužijí na osobní údaje získané členským státem podle tohoto rámcového rozhodnutí a pocházející od téhož členského státu.
Pozměňovací návrh 28
Čl. 9 odst. 5a (nový)
5a.  Každý členský stát zajistí, aby byly vnitrostátní orgány dohlížející na ochranu údajů systematicky informovány o výměně osobních údajů v rámci tohoto rámcového rozhodnutí a zvláště v případě užívání osobních údajů za okolností uvedených v čl. 9 odst. 3.
Orgány dohlížející na ochranu údajů sledují výměnu zmiňovanou v odstavci 1 a za tímto účelem mezi sebou spolupracují.
Pozměňovací návrh 29
Článek 9a (nový)
Článek 9a
Práva subjektu údajů
1.  Subjekt údajů by měl být informován o skutečnosti, že jsou zpracovávány osobní údaje, která se ho nebo jí týkají. V případě nutnosti se poskytování informací odloží proto, aby nebyly mařeny cíle, pro které jsou data zpracovávána.
2.  Subjekt údajů má právo bez zbytečného prodlení a v jazyce, kterému rozumí, obdržet informace o tom, jaké údaje jsou zpracovávány, jakož i opravit a, kde je to vhodné, vymazat údaje, které jsou v rozporu se zásadami uvedenými v čl. 9 odst. -1.
3.  Údaj zmiňovaný v odstavci -1 může být odmítnut nebo zpožděn, je-li to nezbytně nutné:
a) pro zajištění ochrany bezpečnosti a veřejného pořádku;
b) zabránění trestnému činu;
c) pro zabránění maření vyšetřování a stíhání trestných činů;
d) pro zajištění ochrany práv a svobod třetích osob.
Pozměňovací návrh 30
Čl. 11 odst. 2 písm. a)
a) informace o osobě, proti níž bylo odsouzení vyneseno (jméno, příjmení, datum narození, místo narození, popřípadě pseudonym nebo přezdívku, pohlaví, státní příslušnost, u právnických osob právní formu a sídlo);
a) informace o osobě, proti níž bylo odsouzení vyneseno (jméno, příjmení, předchozí jméno, datum, místo a stát narození, popřípadě pseudonym nebo přezdívku, pohlaví, státní příslušnost, u právnických osob právní formu a sídlo);
Pozměňovací návrh 31
Čl. 11 odst. 2 písm. b)
b) informace o formě odsouzení (datum a místo odsouzení, název a typ orgánu, který je vynesl);
b) informace o formě odsouzení (datum a místo odsouzení, jednací číslo, pokud je známo, název a typ orgánu, který je vynesl);
Pozměňovací návrh 32
Čl. 11 odst. 2 písm. c)
c) informace o skutcích, na jejichž základě došlo k odsouzení (datum, místo a povaha skutků, právní kvalifikace, použitelné právní předpisy v trestních věcech);
c) informace o skutcích, na jejichž základě došlo k odsouzení (datum a povaha skutků, právní kvalifikace, použitelné právní předpisy v trestních věcech);
Pozměňovací návrh 33
Čl. 11 odst. 6
6.  K technickým úpravám podle odstavce 5 musí dojít nejvýše do tří let od přijetí formátu a způsobů počítačové výměny informací o odsouzeních v trestním řízení.
6.  K technickým úpravám podle odstavce 5 musí dojít nejvýše do jednoho roku od přijetí formátu a způsobů počítačové výměny informací o odsouzeních v trestním řízení.
Pozměňovací návrh 34
Čl. 14 odst. 5
5.  Tímto rámcovým rozhodnutím není dotčeno používání výhodnějších ustanovení, jež jsou obsažena ve dvoustranných nebo vícestranných dohodách uzavřených mezi členskými státy.
5.  Tímto rámcovým rozhodnutím není dotčeno používání výhodnějších ustanovení, jež jsou obsažena ve dvoustranných nebo vícestranných dohodách či úmluvách uzavřených mezi členskými státy.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí