Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2005/0267(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0170/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0170/2007

Viták :

PV 20/06/2007 - 17
CRE 20/06/2007 - 17

Szavazatok :

PV 21/06/2007 - 8.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0279

Elfogadott szövegek
PDF 421kWORD 110k
2007. június 21., Csütörtök - Strasbourg
A bűnügyi nyilvántartásokból származó információk cseréje a tagállamok között *
P6_TA(2007)0279A6-0170/2007

Az Európai Parlament 2007 június 21-i jogalkotási állásfoglalása a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló tanácsi kerethatározatra irányuló javaslatról (COM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság javaslatára (COM(2005)0690)(1),

–   tekintettel az EU-Szerződés 31. cikkére valamint a 34. cikke (2) bekezdésének b) pontjára,

–   tekintettel az EU-Szerződés 39. cikke (1) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0052/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0170/2007),

1.   jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.   felkéri a Bizottságot a javaslatának megfelelő, az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése szerinti módosítására;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg   A Parlament módosításai
Módosítás: 1
(8a) preambulumbekezdés (új)
(8a)  Megbízhatatlan információk tagállamok közötti terjedéséhez és az elítélt számára jogbizonytalansághoz vezet az, hogy ugyanarra a büntetőítéletre eltérő jogi rendszerek alkalmazhatók. Az ilyen helyzetek elkerülése érdekében az ítélethozatal szerinti tagállamot kell a területén más tagállamok állampolgárai ellen hozott büntetőítéletekre vonatkozó adatok tulajdonosának tekinteni. Következésképpen az elítélt személy állampolgársága szerinti tagállamnak, amelynek az adatokat megküldik, biztosítania kell az adatok naprakészségét figyelembe véve az ítélethozatal szerinti tagállamban bekövetkezett módosításokat és törléseket. Kizárólag az ily módon naprakésszé tett adatok használhatók az állampolgárság szerinti tagállamon belül, illetve továbbíthatók más államoknak – akár tagállamnak vagy harmadik országnak.
Módosítás: 2
(10) preambulumbekezdés
(10)  Az e kerethatározat végrehajtásához használt személyes adatokat a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló XXX kerethatározat rendelkezéseinek megfelelően védik. E kerethatározat magában foglalja továbbá a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk cseréjéről szóló, 2005. november 21-i határozat rendelkezéseit is, amelyek előírják, hogy a megkereső tagállam milyen korlátozások mellett használhatja fel a kérésére hozzá továbbított információkat. E javaslat emellett a büntetőítéletekkel kapcsolatos információk állampolgárság szerinti tagállam által történő újbóli továbbítására vonatkozó szabályok előírásával egészíti ki a fentieket.
(10)  Az e kerethatározat végrehajtásához használt személyes adatokat a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló XXX kerethatározat rendelkezéseinek és különösen a 9. cikkben említett adatvédelmi alapelveknek megfelelően védik. E kerethatározat magában foglalja továbbá a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk cseréjéről szóló, 2005. november 21-i határozat rendelkezéseit is, amelyek előírják, hogy a megkereső tagállam milyen korlátozások mellett használhatja fel a kérésére hozzá továbbított információkat. E javaslat emellett a büntetőítéletekkel kapcsolatos információk állampolgárság szerinti tagállam által történő újbóli továbbítására vonatkozó szabályok előírásával egészíti ki a fentieket.
Módosítás: 3
(12a) preambulumbekezdés (új)
(12a)  A büntetőítéletekről szóló információk cseréjének és áramlásának javítása jelentősen növelheti az uniós szintű igazságügyi és rendőrségi együttműködést, de az ilyen együttműködést akadályozhatja, ha elmarad a büntetőeljárások során a gyanúsítottakra és vádlottakra valamennyi tagállamban alkalmazandó, egységes alapvető eljárási garanciák gyors jóváhagyása.
Módosítás: 5
2. cikk a) pont
a) "büntetőítélet": büntetőbíróság vagy közigazgatási hatóság által hozott olyan jogerős határozat, mely ellen büntetőügyekben hatáskörrel rendelkező bírósághoz jogorvoslat nyújtható be, és amely határozat megállapítja egy személy bűncselekményben vagy olyan cselekményben való bűnösségét, amely a nemzeti jog szerint jogellenes, büntetendő cselekmény.
a) "büntetőítélet": olyan jogerős bírósági határozat, amely a bűncselekménnyel kapcsolatos büntetőeljárás során megállapítja egy személy nemzeti jog szerinti bűnösségét;
Módosítás: 6
3. cikk (1) bekezdés
(1)  E kerethatározat végrehajtása céljából valamennyi tagállam kijelöl egy központi hatóságot. A 4. cikk értelmében történő információküldés és a 6. és 7. cikk értelmében történő kérelmekre való válaszadás céljából azonban a tagállamok egy vagy több központi hatóságot is kijelölhetnek.
(1)  E kerethatározat végrehajtása céljából valamennyi tagállam kijelöl egy központi hatóságot. A 4. cikk értelmében történő információküldés és a 7. cikk értelmében történő tájékoztatás iránti kérelmekre való válaszadás céljából azonban a tagállamok egy vagy több központi hatóságot is kijelölhetnek.
Módosítás: 7
4. cikk (1) bekezdés
(1)  Valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a területén hozott valamennyi büntetőítélethez, azok nemzeti bűnügyi nyilvántartásba történő továbbítása alkalmával, az elítélt személy állampolgárságát is bejegyezzék, amennyiben e személy az egyik tagállam állampolgára.
(1)  Valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a területén hozott valamennyi büntetőítélethez – a bűnügyi nyilvántartásba történő bejegyzést követően –, azok nemzeti bűnügyi nyilvántartásba történő továbbítása alkalmával, az elítélt személy állampolgárságát vagy állampolgárságait is bejegyezzék, amennyiben e személy egy másik tagállam állampolgára.
Módosítás: 8
4. cikk (2) bekezdés második albekezdés
Amennyiben az érdekelt több tagállam állampolgára, az információkat e tagállamok mindegyikének továbbítják, beleértve azt is, ha az elítélt személy annak a tagállamnak az állampolgára, amelynek területén elítélték.
Amennyiben ismert, hogy az elítélt több tagállam állampolgára, az információkat e tagállamok mindegyikének továbbítják, beleértve azt is, ha az elítélt személy annak a tagállamnak az állampolgára, amelynek területén elítélték.
Módosítás: 9
4. cikk (3) bekezdés
(3)  A büntetőítéletekkel kapcsolatos információk továbbítása magában foglalja annak megemlítését is, hogy az ítélet bejegyzése meddig marad az ítélethozatal szerinti tagállam nyilvántartásában, összhangban az ítélethozatal szerinti tagállamnak az ítélet állampolgárság szerinti tagállamhoz történő továbbítása idején hatályos nemzeti jogszabályaival.
törölve
Módosítás: 10
4. cikk (4) bekezdés
(4)  Az ítélethozatal szerinti tagállam jogszabályai alkalmazásában a későbbiekben hozott olyan intézkedéseket, amelyek a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk módosítását vagy törlését vonják maguk után, beleértve az információk megőrzésének időtartamát érintő változásokat is, az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága haladéktalanul továbbítja az állampolgárság szerinti tagállam központi hatóságának.
(4)  A bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk mindennemű utólagos módosításáról vagy törléséről az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága haladéktalanul tájékoztatja az állampolgárság szerinti tagállam központi hatóságát.
Módosítás: 11
5. cikk (1) bekezdés
(1)  Az állampolgárság szerinti tagállam központi hatósága teljességében megőrzi a 4. cikk értelmében hozzá továbbított információkat, hogy azokat a 7. cikknek megfelelően továbbadhassa.
(1)  Az állampolgárság szerinti tagállam központi hatósága teljességében megőrzi a 4. cikk (2) és (4) bekezdése és a 11. cikk értelmében hozzá továbbított információkat, hogy azokat a 7. cikknek megfelelően továbbadhassa.
Módosítás: 12
5. cikk (3) bekezdés
(3)  Az állampolgárság szerinti tagállam csak a (2) bekezdésnek megfelelően naprakésszé tett információkat használhatja fel. A (2) bekezdésben említett kötelezettség az adott személyt – egy nemzeti eljárás keretében – semmiképpen nem hozhatja kedvezőtlenebb helyzetbe, mintha a büntetőítéletet a nemzeti bíróság hozta volna meg.
(3)  Az állampolgárság szerinti tagállam csak a (2) bekezdésnek megfelelően naprakésszé tett információkat használhatja fel.
Módosítás: 13
6. cikk (1) bekezdés
(1)  Amikor egy tagállam nemzeti bűnügyi nyilvántartásában szereplő információkra irányuló kérelmet nyújtanak be, a központi hatóság – a nemzeti jognak megfelelően – kérelmezheti egy másik tagállam központi hatóságától a bűnügyi nyilvántartás kivonatát és az azzal kapcsolatos információkat.
(1)  Amikor – egy személy ellen folytatott büntetőeljárás keretében vagy a büntetőeljáráson kívül bármilyen más okból – egy tagállam nemzeti bűnügyi nyilvántartásában szereplő információkra irányuló kérelmet nyújtanak be, a központi hatóság – a nemzeti jognak megfelelően – kérelmezheti egy másik tagállam központi hatóságától a bűnügyi nyilvántartás kivonatát és az azzal kapcsolatos információkat.
Módosítás: 14
6. cikk (1a) bekezdés (új)
(1a)  Ha a büntetőeljáráson kívül eső okokból kérnek a személy állampolgársága szerinti tagállam bűnügyi nyilvántartásából információkat, a kérelmező tagállamnak meg kell indokolnia a kérelmet.
Módosítás: 15
6. cikk (2) bekezdés
(2)  Amikor egy személy saját bűnügyi nyilvántartásával kapcsolatban nyújt be információkérelmet, a kérelem helye szerinti tagállam – a nemzeti jognak megfelelően – kérheti egy másik tagállam központi hatóságától a bűnügyi nyilvántartás kivonatát, valamint az ahhoz kapcsolódó információkat, amennyiben az érdekelt a megkereső vagy a megkeresett tagállam állampolgára vagy volt állampolgára.
(2)  Amikor egy személy saját bűnügyi nyilvántartásával kapcsolatban nyújt be információkérelmet, a kérelem helye szerinti tagállam – a nemzeti jognak megfelelően – kéri egy másik tagállam központi hatóságától a bűnügyi nyilvántartás kivonatát, valamint az ahhoz kapcsolódó információkat, amennyiben az érdekelt a megkereső vagy a megkeresett tagállam területén lakik vagy lakott, illetve a megkereső vagy a megkeresett tagállam állampolgára vagy állampolgára volt.
Módosítás: 16
7. cikk (1) bekezdés a) pont
a) nemzeti ítéletek;
a) a bűnügyi nyilvántartásba bevezetett nemzeti büntetőítéletek;
Módosítás: 17
7. cikk (1) bekezdés d) pont
d) egy harmadik ország által hozott és számára továbbított ítéletek.
d) egy harmadik ország által hozott és számára továbbított, illetve a bűnügyi nyilvántartásba bevezetett büntetőítéletek.
Módosítás: 18
7. cikk (2) bekezdés első albekezdés
(2)  Amennyiben az állampolgárság szerinti tagállam központi hatóságának, a 6. cikkben előírt feltételek szerint, büntetőeljárástól eltérő célokra nyújtanak be a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információkra irányuló kérelmet, a központi hatóság azokat a nemzeti ítéletekre és a harmadik országok által hozott, hozzá továbbított ítéletekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően válaszolja meg.
(2)  Amennyiben az állampolgárság szerinti tagállam központi hatóságának, a 6. cikkben előírt feltételek szerint, büntetőeljárástól eltérő célokra nyújtanak be a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információkra irányuló kérelmet, arra a központi hatóság nemzeti jogszabályainak megfelelően a bűnügyi nyilvántartásba bevezetett nemzeti ítéletek és harmadik országok által hozott, hozzá továbbított ítéletek tekintetében válaszol.
Módosítás: 19
7. cikk (2) bekezdés második albekezdés
Az állampolgárság szerinti tagállam azonnal tisztázza az ítélethozatal szerinti tagállammal, hogy továbbíthatja-e – és ha igen, milyen mértékben – a megkereső tagállam központi hatóságának az utóbbi által hozott ítéletetekkel kapcsolatos, és az előbbinek továbbított információkat.
Az ítélethozatal szerinti tagállam által átadott információ esetében a kapott információt az állampolgárság szerinti tagállam központi hatósága továbbítja. Az információ 4. cikknek megfelelően történő átadásakor az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága tájékoztathatja az állampolgárság szerinti tagállam központi hatóságát arról, hogy az előbbi által kiszabott ítéletekre vonatkozó információt az utóbbi csak az ítélethozatal szerinti tagállam beleegyezésével továbbíthatja más kérelmező tagállam központi hatóságának.
Módosítás: 20
7. cikk (2) bekezdés harmadik albekezdés
Az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága olyan határidőn belül válaszol az állampolgárság szerinti tagállam központi hatóságának, amely lehetővé teszi, hogy ez utóbbi betartsa a 8. cikkben a válaszadási határidőre vonatkozóan előírtakat.
Amennyiben kérni kell az ítélethozatal szerinti tagállam hozzájárulását, annak központi hatósága olyan határidőn belül válaszol az állampolgárság szerinti tagállam központi hatóságának, amely lehetővé teszi, hogy ez utóbbi betartsa a 8. cikkben a válaszadási határidőre vonatkozóan előírtakat.
Módosítás: 21
7. cikk (4) bekezdés
(4)  Amennyiben bűnügyi nyilvántartásban szereplő információkra irányuló kérelmet intéznek egy, az állampolgárság szerinti tagállamtól eltérő tagállam központi hatóságának, ez utóbbi átadja a megkereső tagállam központi hatóságának a nemzeti ítéletekkel kapcsolatos információkat. Amennyiben a kérelmet büntetőeljárástól eltérő célokra nyújtják be, a központi hatóság azt a nemzeti jognak megfelelően válaszolja meg.
(4)  Amennyiben bűnügyi nyilvántartásban szereplő információkra irányuló kérelmet intéznek egy, az állampolgárság szerinti tagállamtól eltérő tagállam központi hatóságának, a tagállam, amelyikhez a kérést intézték, átadja a megkereső tagállam központi hatóságának a bűnügyi nyilvántartásába bevezetett ítéletekkel kapcsolatos információkat. Amennyiben a kérelmet büntetőeljárástól eltérő célokra nyújtják be, a megkeresett tagállam központi hatósága azt a nemzeti jognak megfelelően válaszolja meg.
Módosítás: 22
9. cikk (-1) bekezdés (új)
(-1) E kerethatározat alkalmazásában a személyes adatok feldolgozása legalább az alábbi alapelveknek felel meg:
a) az adatfeldolgozást jogszabály teszi lehetővé, és az a gyűjtés és/vagy további feldolgozás céljaival arányos és azokhoz szükséges;
b) adatgyűjtés csak meghatározott, törvényes célból folyik, és a további feldolgozást ezeknek a céloknak megfelelően végezik;
c) az adatok helytállók és naprakészek;
d) a faji vagy etnikai származással, politikai nézetekkel, vallási vagy filozófiai meggyőződéssel, párt- vagy szakszervezeti tagsággal, szexuális beállítottsággal vagy az egészséggel kapcsolatos adatok csak rendkívül indokolt esetben, egy adott ügy céljából és a megfelelő biztosítékokkal összhangban dolgozhatók fel.
Módosítás: 23
9. cikk (1) bekezdés
(1)  A 7. cikk (1) és (4) bekezdése értelmében büntetőeljárás céljaira közölt személyes adatokat a megkereső tagállam kizárólag azon büntetőeljárás céljára használhatja fel, amelyikkel kapcsolatban azokat a mellékletben szereplő űrlapon kérelmezték.
(1)  A 7. cikk (1) és (4) bekezdése értelmében büntetőeljárás céljaira közölt személyes adatokat a megkereső tagállam a (-1) bekezdésben említett alapelveknek megfelelően, mégpedig kizárólag azon büntetőeljárás céljára használhatja fel, amelyikkel kapcsolatban azokat a mellékletben szereplő űrlapon kérelmezték.
Módosítás: 24
9. cikk (2) bekezdés
(2)  A 7. cikk (1) és (4) bekezdése szerint büntetőeljárástól eltérő célokra közölt személyes adatokat a megkereső tagállam – nemzeti jogának megfelelően – kizárólag a kért célokra használhatja fel, és csak a megkeresett tagállam által az űrlapon meghatározott korlátokon belül.
(2)  A 7. cikk (2) és (4) bekezdése szerint büntetőeljárástól eltérő célokra közölt személyes adatokat a megkereső tagállam – nemzeti jogának megfelelően – a (-1) bekezdésben említett alapelveknek megfelelően, mégpedig kizárólag a kért célokra használhatja fel, és csak a megkeresett tagállam által az űrlapon meghatározott korlátokon belül.
Módosítás: 25
9. cikk (3) bekezdés
(3)  Az (1) és (2) bekezdés ellenére, a 7. cikk (1), (2) és (4) bekezdése alapján továbbított személyes adatokat a megkereső tagállam felhasználhatja egy, a közbiztonságot fenyegető azonnali és komoly veszély megelőzésére.
(3)  Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a 7. cikk (1), (2) és (4) bekezdése alapján továbbított személyes adatokat a megkereső tagállam felhasználhatja, amennyiben az ilyen felhasználás egy, a közbiztonságot fenyegető azonnali és komoly veszély megelőzésének céljából indokolt és azzal arányos; ez esetben a megkereső tagállam a veszély komolyságára, azonnaliságára, indokoltságára és arányosságára vonatkozó feltételek teljesülését leíró, utólagos értesítést küld a megkeresett tagállamnak.
Módosítás: 26
9. cikk (4) bekezdés
(4)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a 7. cikk (3) bekezdése értelmében egy harmadik országnak továbbított személyes adatokra ugyanolyan felhasználási korlátozások vonatkozzanak, mint amilyenek e cikk (1), (2) és (3) bekezdése alapján a tagállamokra vonatkoznak.
(4)  Mindemellett a tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy a 7. cikk (3) bekezdése értelmében egy harmadik országnak továbbított személyes adatokra ugyanolyan felhasználási korlátozások vonatkozzanak, mint amilyenek e cikk (1), (2) és (3) bekezdése alapján a tagállamokra vonatkoznak.
Módosítás: 27
9. cikk (5) bekezdés
(5)  E cikk nem alkalmazandó az e kerethatározat értelmében egy tagállam rendelkezésére bocsátott és ugyanebből a tagállamból származó személyes adatokra.
(5)  Az (1)–(4) bekezdés nem alkalmazandó az e kerethatározat értelmében egy tagállam rendelkezésére bocsátott és ugyanebből a tagállamból származó személyes adatokra.
Módosítás: 28
9. cikk (5a) bekezdés (új)
(5a)  Minden tagállam biztosítja, hogy a nemzeti adatvédelmi hatóságok rendszeres tájékoztatásban részesüljenek a személyes adatok e kerethatározat szerint folyó cseréjéről különös tekintettel a személyes adatoknak a 9. cikk (3) bekezdésében említett felhasználására.
A tagállamok adatvédelmi hatóságai ellenőrzik az (1) bekezdésben említett cserét és e célból aktívan együttműködnek egymással.
Módosítás: 29
9a. cikk (új)
9a. cikk
Az érintettek jogai
(1)  Az érintettet tájékoztatják arról, hogy rá vonatkozó személyes adatokat dolgoznak fel. E tájékoztatás szükség esetén elhalasztható annak érdekében, hogy ne hátráltassa az adatfeldolgozás célját.
(2)  Az érintettnek joga van ahhoz, hogy indokolatlan késedelem nélkül, olyan nyelven, amelyet ért, hozzájusson ahhoz az információhoz, hogy milyen adatait dolgozzák fel, illetve hogy kijavítsa, vagy adott esetben törölje a 9. cikk (-1) bekezdésében foglalt alapelvek megsértésével feldolgozott adatokat.
(3)  Az (1) bekezdésben említett tájékoztatás visszautasítható vagy elhalasztható, amennyiben ez
a) a közrend és közbiztonság megőrzése,
b) a bűncselekmények megelőzése,
c) nyomozás, valamint bűnüldözés akadályozásának elkerülése,
d) harmadik felek jogainak és biztosítékainak védelme érdekében szigorúan indokolt.
Módosítás: 30
11. cikk (2) bekezdés a) pont
a) az ítélet tárgyát képező személyre vonatkozó információk (név, keresztnevek, születési idő, születési hely, adott esetben álnév vagy alias, nem, állampolgárság, jogi forma, jogi személyeknél a székhely...);
a) az ítélet tárgyát képező személyre vonatkozó információk (név, keresztnevek, korábbi név, születési idő, születési hely (település és ország), adott esetben álnév vagy alias, nem, állampolgárság, jogi forma, jogi személyeknél a székhely...);
Módosítás: 31
11. cikk (2) bekezdés b) pont
b) az ítélet formájára vonatkozó információk (idő és hely, az ítéletet hozó hatóság neve és jellege);
b) az ítélet formájára vonatkozó információk (idő és hely, amennyiben ismert, hivatkozási szám, az ítéletet hozó hatóság neve és jellege);
Módosítás: 32
11. cikk (2) bekezdés c) pont
c) a büntetőítélet alapjául szolgáló tettekre vonatkozó információk (idő, hely, jelleg, jogi minősítés, alkalmazandó büntetőjog);
c) a büntetőítélet alapjául szolgáló tettekre vonatkozó információk (idő, jelleg, jogi minősítés, alkalmazandó büntetőjog);
Módosítás: 33
11. cikk (6) bekezdés
(6)  Az (5) bekezdésben említett műszaki kiigazításokat a büntetőítéletekkel kapcsolatos számítógépes információcsere formátumának és részletes szabályainak elfogadásától számított legfeljebb három éven belül alkalmazni kell.
(6)  Az (5) bekezdésben említett műszaki kiigazításokat a büntetőítéletekkel kapcsolatos számítógépes információcsere formátumának és részletes szabályainak elfogadásától számított legfeljebb egy éven belül alkalmazni kell.
Módosítás: 34
14. cikk (5) bekezdés
(5)  E kerethatározat nem befolyásolja a tagállamok közötti két- vagy többoldalú megállapodások kedvezőbb rendelkezéseinek alkalmazását.
(5)  E kerethatározat nem befolyásolja a tagállamok közötti két- vagy többoldalú megállapodások vagy egyezmények kedvezőbb rendelkezéseinek alkalmazását.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat