Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0267(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0170/2007

Pateikti tekstai :

A6-0170/2007

Debatai :

PV 20/06/2007 - 17
CRE 20/06/2007 - 17

Balsavimas :

PV 21/06/2007 - 8.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0279

Priimti tekstai
PDF 427kWORD 120k
Ketvirtadienis, 2007 m. birželio 21 d. - Strasbūras
Valstybių narių keitimasis informacija iš nuosprendžių registro *
P6_TA(2007)0279A6-0170/2007

2007 m. birželio 21 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio (COM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą (COM(2005)0690)(1),

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 31 straipsnį ir 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0052/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0170/2007),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)  Dėl fakto, kad vienam apkaltinamajam nuosprendžiui gali būti taikomos skirtingos teisinės sistemos, tarp valstybių narių plinta nepatikima informacija, o nuteistajam asmeniui kyla teisinis netikrumas. Siekiant išvengti tokios situacijos nuosprendį paskelbusi valstybė narė turėtų būti laikoma duomenų apie jos teritorijoje kitų valstybių narių piliečiams paskelbtus apkaltinamuosius nuosprendžius savininke. Atitinkamai nuteistojo asmens pilietybės valstybė narė, kuriai perduodami šie duomenys, turėtų užtikrinti, kad jie yra atnaujinami atsižvelgiant į visus pakeitimus ar išbraukimus, atliekamus nuosprendį paskelbusioje valstybėje narėje. Tik šitokiu būdu atnaujinami duomenys turėtų būti naudojami pilietybės valstybėje narėje ar tos valstybės perduodami kitai valstybei narei arba trečiajai šaliai.
Pakeitimas 2
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Pagal šį pamatinį sprendimą tvarkomi asmens duomenys saugomi remiantis pamatinio sprendimo XXX dėl asmens duomenų, tvarkomų įgyvendinant policijos ir teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos nuostatomis. Be to, šiame pamatiniame sprendime įtraukiamos 2005 m. lapkričio 21 d. sprendimo dėl keitimosi informacija iš nuosprendžių registro, kuris prašymą pateikusiai valstybei narei nustato apribojimus dėl informacijos, pateiktos atsakant į jos prašymą, naudojimo, nuostatos. Pasiūlymas šias nuostatas papildo, numatydamas taip pat ir konkrečias taisykles, taikomas valstybei narei, kurios piliečiui paskelbtas nuosprendis, persiunčiant nuosprendį paskelbusios valstybės narės iniciatyva jai perduotą informaciją apie baudžiamuosius nuosprendžius.
(10)  Pagal šį pamatinį sprendimą tvarkomi asmens duomenys saugomi remiantis pamatinio sprendimo XXX dėl asmens duomenų, tvarkomų įgyvendinant policijos ir teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos nuostatomis ir ypač remiantis 9 straipsnyje nurodytais pagrindiniais duomenų apsaugos principais. Be to, šiame pamatiniame sprendime įtraukiamos 2005 m. lapkričio 21 d. sprendimo dėl keitimosi informacija iš nuosprendžių registro, kuris prašymą pateikusiai valstybei narei nustato apribojimus dėl informacijos, pateiktos atsakant į jos prašymą, naudojimo, nuostatos. Pasiūlymas šias nuostatas papildo, numatydamas taip pat ir konkrečias taisykles, taikomas valstybei narei, kurios piliečiui paskelbtas nuosprendis, persiunčiant nuosprendį paskelbusios valstybės narės iniciatyva jai perduotą informaciją apie baudžiamuosius nuosprendžius.
Pakeitimas 3
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)  Pagerinus keitimąsi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir jos sklaidą gali būti labai sustiprintas policijos ir teismų bendradarbiavimas ES lygmeniu, bet šis bendradarbiavimas gali būti suvaržytas, jeigu greitai nebus patvirtintos vienodos pagrindinės procedūrinės garantijos, taikomos įtariamiesiems ir kaltinamiesiems baudžiamojo proceso metu ir galiojančios visose valstybėse narėse.
Pakeitimas 5
2 straipsnio a punktas
a) "apkaltinamasis nuosprendis" yra bet koks galutinis baudžiamojo ar administracinio teismo sprendimas, kurį galima apskųsti kompetentingam baudžiamosiose bylose teismui, nustatantis asmens kaltę dėl baudžiamosios veikos ar dėl veiklos, už kurią pagal nacionalinę teisę numatyta baudžiamoji atsakomybė ir kuri priskiriama teisės pažeidimams;
a) "apkaltinamasis nuosprendis" yra bet koks galutinis teismo sprendimas, kuriuo baudžiamojo proceso metu remiantis nacionaline teise nustatoma asmens kaltė dėl baudžiamosios veikos.
Pakeitimas 6
3 straipsnio 1 dalis
1.  Šiam pamatiniam sprendimui įgyvendinti kiekviena valstybė narė paskiria centrinę instituciją. Tačiau informacijai perduoti, kaip numatyta 4 straipsnyje, ir atsakymams į 6 bei 7 straipsniuose numatytus prašymus pateikti valstybės narės gali paskirti vieną ar kelias centrines institucijas.
1.  Šiam pamatiniam sprendimui įgyvendinti kiekviena valstybė narė paskiria centrinę instituciją. Tačiau informacijai perduoti, kaip numatyta 4 straipsnyje, ir atsakymams į prašymus pateikti informaciją pagal 7 straipsnį valstybės narės gali paskirti vieną ar kelias centrines institucijas.
Pakeitimas 7
4 straipsnio 1 dalis
1.  Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių, kad jos teritorijoje paskelbtus baudžiamuosius nuosprendžius perduodant į nacionalinį nuosprendžių registrą visuose juose būtų įrašyta nuteisto asmens pilietybė, jei nuteistasis yra valstybės narės pilietis.
1.  Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių, kad jos teritorijoje paskelbtus ir į nuosprendžių registrą įtrauktus apkaltinamuosius nuosprendžius perduodant į nacionalinį nuosprendžių registrą visuose juose būtų įrašyta nuteisto asmens pilietybė arba pilietybės, jei nuteistasis yra kitos valstybės narės pilietis.
Pakeitimas 8
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Jei suinteresuotas asmuo yra kelių valstybių narių pilietis, informacija perduodama kiekvienai iš šių valstybių narių, įskaitant atvejį, kai nuteistas asmuo yra tos valstybės narės, kurioje jam buvo paskelbtas nuosprendis, pilietis.
Jei žinoma, kad nuteistas asmuo yra kelių valstybių narių pilietis, informacija perduodama kiekvienai iš šių valstybių narių, įskaitant atvejį, kai nuteistas asmuo yra tos valstybės narės, kurioje jam buvo paskelbtas nuosprendis, pilietis.
Pakeitimas 9
4 straipsnio 3 dalis
3.  Perduodant informaciją apie baudžiamuosius nuosprendžius taip pat nurodomas laikas, kurį pagal nacionalinius teisės aktus, nuosprendį paskelbusioje valstybėje narėje galiojančius tuo metu, kai informacija apie nuosprendį valstybei narei, kurios piliečiui jis buvo paskelbtas, yra perduodama, nuosprendį paskelbusios valstybės narės registre yra saugomas įrašas.
Išbraukta.
Pakeitimas 10
4 straipsnio 4 dalis
4.  Nuosprendį paskelbusios valstybės narės centrinė institucija valstybės narės, kurios piliečiui paskelbtas nuosprendis, centrinei institucijai nedelsdama praneša apie vėliau pagal nuosprendį paskelbusios valstybės narės nacionalinius teisės aktus priimtas priemones, kuriomis numatoma pakeisti ar išbraukti nuosprendžių registre esančią informaciją, įskaitant su informacijos saugojimo trukme susijusius pakeitimus.
4.  Nuosprendį paskelbusios valstybės narės centrinė institucija valstybės narės, kurios piliečiui paskelbtas nuosprendis, centrinei institucijai nedelsdama praneša apie bet kokį nuosprendžių registre esančios informacijos vėlesnį pakeitimą arba išbraukimą.
Pakeitimas 11
5 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės, kurios piliečiui paskelbtas nuosprendis, centrinė institucija saugo visą pagal 4 straipsnį perduotą informaciją, kad galėtų ją persiųsti kitoms valstybėms narėms pagal 7 straipsnį.
1.  Valstybės narės, kurios piliečiui paskelbtas nuosprendis, centrinė institucija saugo pagal 4 straipsnio 2 ir 4 dalis ir 11 straipsnį perduotą informaciją, kad galėtų ją persiųsti kitoms valstybėms narėms pagal 7 straipsnį.
Pakeitimas 12
5 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybė narė, kurios piliečiui paskelbtas nuosprendis, gali naudoti tik pagal 2 dalį atnaujintą informaciją. Įgyvendinant 2 dalyje numatytą įpareigojimą, kaltinamajam, vykstant nacionaliniam procesui, jokiu būdu neturi būti taikomos nepalankesnės negu nacionalinio teismo jam numatytos sąlygos.
3.  Valstybė narė, kurios piliečiui paskelbtas nuosprendis, gali naudoti tik pagal 2 dalį atnaujintą informaciją.
Pakeitimas 13
6 straipsnio 1 dalis
1.  Jei yra pateiktas prašymas pateikti informaciją, esančią valstybės narės nacionaliniame nuosprendžių registre, centrinė institucija, laikydamasi nacionalinės teisės, kitos valstybės narės centrinei institucijai gali nusiųsti prašymą pateikti išrašus iš nuosprendžių registro ir su juo susijusią informaciją.
1.  Jei vykstant baudžiamajam procesui prieš asmenį arba kitais su baudžiamuoju procesu nesusijusiais atvejais yra pateiktas prašymas pateikti informaciją, esančią valstybės narės nacionaliniame nuosprendžių registre, centrinė institucija, laikydamasi nacionalinės teisės, kitos valstybės narės centrinei institucijai gali nusiųsti prašymą pateikti išrašus iš nuosprendžių registro ir su juo susijusią informaciją
Pakeitimas 14
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Jeigu valstybė narė prašo pateikti informaciją iš valstybės narės, kurios piliečiui paskelbtas nuosprendis, nuosprendžių registro su baudžiamuoju procesu nesusijusiais tikslais, ji turi nurodyti prašymo tikslą.
Pakeitimas 15
6 straipsnio 2 dalis
2.  Jei suinteresuotas asmuo prašo pateikti informaciją apie registre esančius jam paskelbtus nuosprendžius, valstybės narės, kurioje prašymas yra pateiktas, centrinė institucija, laikydamasi nacionalinės teisės, kitos valstybės narės centrinei institucijai gali nusiųsti prašymą pateikti išrašus iš nuosprendžių registro ir su juo susijusią informaciją, jei suinteresuotas asmuo yra ar buvo prašymą pateikusios valstybės narės arba valstybės narės, į kurią kreipiamasi su prašymu, pilietis arba gyventojas.
2.  Jei suinteresuotas asmuo prašo pateikti informaciją apie registre esančius jam paskelbtus nuosprendžius, valstybės narės, kurioje prašymas yra pateiktas, centrinė institucija, laikydamasi nacionalinės teisės, kitos valstybės narės centrinei institucijai nusiunčia prašymą pateikti išrašus iš nuosprendžių registro ir su juo susijusią informaciją, jei suinteresuotas asmuo yra ar buvo prašymą pateikusios valstybės narės arba valstybės narės, į kurią kreipiamasi su prašymu, pilietis arba gyventojas.
Pakeitimas 16
7 straipsnio 1 dalies a punktas
a) nacionalinius apkaltinamuosius nuosprendžius;
a) nacionalinius apkaltinamuosius nuosprendžius, įtrauktus į nuosprendžių registrą;
Pakeitimas 17
7 straipsnio 1 dalies d punktas
d) jai perduotus trečiųjų šalių apkaltinamuosius nuosprendžius.
d) trečiosiose šalyse paskelbtus ir vėliau jai perduotus apkaltinamuosius nuosprendžius, įtrauktus į nuosprendžių registrą.
Pakeitimas 18
7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
2.  Jei valstybės narės, kurios piliečiui paskelbtas nuosprendis, centrinei institucijai prašymas pateikti informaciją iš nuosprendžių registro pagal 6 straipsnį siunčiamas ne baudžiamojo proceso tikslams, ši institucija atsakymą apie nacionalinius apkaltinamuosius nuosprendžius ir jai perduotus trečiųjų šalių paskelbtus apkaltinamuosius nuosprendžius pateikia laikydamasi nacionalinės teisės.
2.  Jei valstybės narės, kurios piliečiui paskelbtas nuosprendis, centrinei institucijai prašymas pateikti informaciją iš nuosprendžių registro pagal 6 straipsnį siunčiamas ne baudžiamojo proceso tikslais, ši institucija pateikia atsakymą apie nacionalinius apkaltinamuosius nuosprendžius ir jai perduotus trečiosiose šalyse paskelbtus apkaltinamuosius nuosprendžius, įtrauktus į jos nuosprendžių registrus pagal nacionalinės teisės nuostatas.
Pakeitimas 19
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Valstybės narės, kurios piliečiui paskelbtas nuosprendis, centrinė institucija nedelsdama patikrina, kreipdamasi į nuosprendį paskelbusios valstybės narės centrinę instituciją, ar ir kokia informacija apie jai perduotus pastarosios valstybės paskelbtus apkaltinamuosius nuosprendžius gali būti perduota prašymą pateikusios valstybės narės centrinei institucijai.
Jei informaciją pateikia nuosprendį paskelbusi valstybė narė, valstybės narės, kurios piliečiui paskelbtas nuosprendis, centrinė institucija, toliau perduoda gautą informaciją. Nuosprendį paskelbusios valstybės narės centrinė institucija, perduodama informaciją pagal 4 straipsnį, gali informuoti valstybę narę, kurios piliečiui paskelbtas nuosprendis, kad informacija apie anksčiau paskelbtus ir pastarajai perduotus apkaltinamuosius nuosprendžius gali būti perduota kitos prašymą pateikusios valstybės narės centrinei institucijai tik tuo atveju, jei sutinka nuosprendį paskelbusi valstybė narė.
Pakeitimas 20
7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa
Nuosprendį paskelbusios valstybės narės centrinė institucija atsakymą valstybės narės, kurios piliečiui paskelbtas nuosprendis, centrinei institucijai pateikia per tokį laiką, kuris užtikrina, jog pastaroji valstybė narė nepažeis 8 straipsnyje numatytų atsakymo terminų.
Tais atvejais, kai turi būti prašoma nuosprendį paskelbusios valstybės narės sutikimo, jos centrinė institucija atsakymą valstybės narės, kurios piliečiui paskelbtas nuosprendis, centrinei institucijai pateikia per tokį laiką, kuris užtikrina, jog pastaroji valstybė narė nepažeis 8 straipsnyje numatytų atsakymo terminų.
Pakeitimas 21
7 straipsnio 4 dalis
4.  Jei prašymas pateikti informaciją iš nuosprendžių registro perduodamas ne valstybės narės, kurios piliečiui paskelbtas nuosprendis, o kitos valstybės narės centrinei institucijai, valstybė narė, kurios piliečiui paskelbtas nuosprendis, perduoda prašymą pateikusios valstybės narės centrinei institucijai atitinkamą informaciją apie nacionalinius apkaltinamuosius nuosprendžius. Jei prašymas siunčiamas ne baudžiamojo proceso tikslams, institucija atsako į jį laikydamasi nacionalinės teisės.
4.  Jei prašymas pateikti informaciją iš nuosprendžių registro perduodamas ne valstybės narės, kurios piliečiui paskelbtas nuosprendis, o kitos valstybės narės centrinei institucijai, valstybė narė, kuri gavo prašymą, perduoda prašymą pateikusios valstybės narės centrinei institucijai atitinkamą informaciją apie į jos nuosprendžių registrą įtrauktus apkaltinamuosius nuosprendžius. Jei prašymas siunčiamas ne baudžiamojo proceso tikslais, prašymą gavusios valstybės narės centrinė institucija atsako į jį laikydamasi nacionalinės teisės.
Pakeitimas 22
9 straipsnio -1 dalis (nauja)
-1.  Tvarkant asmens duomenis šio pagrindų sprendimo tikslais reikia laikytis bent tokių būtiniausių principų:
a) duomenų tvarkymas turi būti leidžiamas pagal įstatymą, jis turi būti būtinas ir turi atitikti duomenų rinkimo ir (arba) tolesnio tvarkymo tikslus;
b) duomenys turi būti renkami tik konkrečiais ir teisėtais tikslais ir toliau tvarkomi taip, kad atitiktų tokius tikslus;
c) duomenys turi būti tikslūs ir atnaujinti;
d) specialių kategorijų, susijusių su rasine arba etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais arba filosofiniais įsitikinimais, priklausomybe partijoms arba profesinėms sąjungoms, seksualine orientacija arba sveikata, duomenys turi būti tvarkomi tik tada, jeigu to būtinai reikia nagrinėjant konkrečią bylą ir laikantis atitinkamų apsaugos nuostatų.
Pakeitimas 23
9 straipsnio 1 dalis
1.  Pagal 7 straipsnio 1 ir 4 dalis baudžiamojo proceso tikslams perduotus asmens duomenis prašymą pateikusi valstybė narė gali naudoti tik baudžiamojo proceso, kuriam buvo prašoma juos pateikti, tikslams, naudodama priede pateiktą formuliarą.
1.  Pagal 7 straipsnio 1 ir 4 dalis baudžiamojo proceso tikslams perduotus asmens duomenis prašymą pateikusi valstybė narė gali naudoti, remdamasi -1 dalyje nurodytais principais, ir ypač tik baudžiamojo proceso, kuriam buvo prašoma juos pateikti, tikslams, naudodama priede pateiktą formuliarą.
Pakeitimas 24
9 straipsnio 2 dalis
2.  Pagal 7 straipsnio 2 ir 4 dalis ne baudžiamojo proceso tikslams perduotus asmens duomenis prašymą pateikusi valstybė narė, laikydamasi nacionalinės teisės, gali naudoti tik tiems tikslams, kuriems buvo prašoma juos pateikti, ir nepažeidžia apribojimų, prašymą gavusios valstybės narės nurodytų formuliare.
2.  Pagal 7 straipsnio 2 ir 4 dalis ne baudžiamojo proceso tikslams perduotus asmens duomenis prašymą pateikusi valstybė narė gali naudoti, laikydamasi nacionalinės teisės ir remdamasi -1 dalyje nurodytais principais, ir ypač tik tiems tikslams, kuriems buvo prašoma juos pateikti, ir nepažeidžia apribojimų, prašymą gavusios valstybės narės nurodytų formuliare.
Pakeitimas 25
9 straipsnio 3 dalis
3.  Nepaisant 1 ir 2 dalies sąlygų, pagal 7 straipsnio 1, 2 ir 4 dalis perduotus asmens duomenis prašymą pateikusi valstybė narė gali naudoti siekdama užkirsti kelią iškilusiai tiesioginei ir didelei grėsmei visuomenės saugumui.
3.  Nepaisant 1 ir 2 dalies sąlygų, pagal 7 straipsnio 1, 2 ir 4 dalis perduotus asmens duomenis prašymą pateikusi valstybė narė gali naudoti, jei toks naudojimas yra būtinas ir yra proporcingas tikslui, kuriuo siekiama užkirsti kelią iškilusiai tiesioginei ir didelei grėsmei visuomenės saugumui; tokiu atveju prašymą pateikusi valstybė narė pateikia prašymą gavusiai valstybei narei ex post pranešimą, kuriame išdėstoma, kad reikalingumo, proporcingumo, skubos ir grėsmės rimtumo sąlygos yra tenkinamos.
Pakeitimas 26
9 straipsnio 4 dalis
4.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad pagal 7 straipsnio 3 dalį trečiajai šaliai perduoti asmens duomenys būtų naudojami taikant tuos pačius apribojimus kaip ir valstybėms narėms pagal 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis taikomi apribojimai.
4.  Be to, valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad pagal 7 straipsnio 3 dalį trečiajai šaliai perduoti asmens duomenys būtų naudojami taikant tuos pačius apribojimus kaip ir valstybėms narėms pagal šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalis taikomi apribojimai.
Pakeitimas 27
9 straipsnio 5 dalis
5.  Šis straipsnis netaikomas asmens duomenims, kuriuos pagal šį pamatinį sprendimą valstybė narė surenka savo pačios teritorijoje.
5.  1–4 dalys netaikomos asmens duomenims, kuriuos pagal šį pamatinį sprendimą valstybė narė surenka savo pačios teritorijoje.
Pakeitimas 28
9 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Visos valstybės narės turi užtikrinti, kad nacionalinės duomenų apsaugos institucijos būtų sistemingai informuojamos apie keitimąsi asmens duomenimis pagal šį pamatinį sprendimą ir ypač apie asmens duomenų naudojimą 9 straipsnio 3 dalyje numatytomis aplinkybėmis.
Valstybių narių duomenų apsaugos institucijos kontroliuoja 1 dalyje nurodytą keitimąsi duomenimis ir tuo tikslu bendradarbiauja tarpusavyje.
Pakeitimas 29
9 a straipsnis (naujas)
9a straipsnis
Duomenų subjekto teisės
1.  Duomenų subjektas informuojamas apie tai, kad su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi. Šios informacijos teikimas turi būti atidėtas, kai tai būtina siekiant nesukliudyti tikslams, dėl kurių duomenys yra tvarkomi.
2.  Duomenų subjektas turi teisę nevilkinant gauti informaciją apie jo tvarkomus duomenis jam suprantama kalba, taip pat ištaisyti ir, jei reikia, išbraukti duomenis, tvarkomus nesilaikant 9 straipsnio -1 dalyje nurodytų principų.
3.  Galima atsisakyti arba uždelsti pateikti 1 dalyje nurodytą informaciją, jei būtina:
a) užtikrinti saugumą ir viešąją tvarką;
b) užkirsti kelią nusikaltimui;
c) nekliudyti baudžiamųjų nusikaltimų tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui;
d) apsaugoti trečiųjų šalių teises ir garantijas.
Pakeitimas 30
11 straipsnio 2 dalies a punktas
a) informacija apie asmenį, kurio atžvilgiu priimtas teismo sprendimas (pavardė, vardai, gimimo data, gimimo vieta, slapyvardis arba pravardė (jei yra), lytis, pilietybė, juridiniams asmenims – teisinis statusas, įmonės buveinė);
a) informacija apie asmenį, kurio atžvilgiu priimtas teismo sprendimas (pavardė, vardas, ankstesnė padardė ir vardas, gimimo data, gimimo vieta ir šalis, slapyvardis arba pravardė (jei yra), lytis, pilietybė, juridiniams asmenims – teisinis statusas, įmonės buveinė);
Pakeitimas 31
11 straipsnio 2 dalies b punktas
b) informacija apie sprendimo formą (data ir vieta, jį priėmusios institucijos pavadinimas ir rūšis);
b) informacija apie sprendimo formą (data ir vieta, sprendimo numeris, jei jis žinomas, ir jį priėmusios institucijos pavadinimas bei rūšis);
Pakeitimas 32
11 straipsnio 2 dalies c punktas
c) informacija apie įvykį, kurio pagrindu priimtas sprendimas (data, vieta, pobūdis, nusikaltimo kvalifikavimas, taikomi baudžiamosios teisės aktai…);
c) informacija apie įvykį, kurio pagrindu priimtas sprendimas (data, pobūdis, nusikaltimo kvalifikavimas, taikomi baudžiamosios teisės aktai…);
Pakeitimas 33
11 straipsnio 6 dalis
6.  5 dalyje nurodyti techniniai suderinimai turi būti atlikti ne vėliau kaip per trejus metus nuo formato ir išsamių keitimosi informacija apie baudžiamuosius nuosprendžius kompiuteriniu būdu taisyklių priėmimo.
6.  5 dalyje nurodyti techniniai suderinimai turi būti atlikti ne vėliau kaip per vienerius metus nuo formato ir išsamių keitimosi informacija apie baudžiamuosius nuosprendžius kompiuteriniu būdu taisyklių priėmimo.
Pakeitimas 34
14 straipsnio 5 dalis
5.  Šis pamatinis sprendimas nedaro poveikio valstybių narių dvišalių ar daugiašalių susitarimų palankesnių nuostatų taikymui.
5.  Šis pamatinis sprendimas nedaro poveikio valstybių narių dvišalių ar daugiašalių susitarimų arba konvencijų palankesnių nuostatų taikymui.

(1) Dar neskelbta OL.

Teisinė informacija - Privatumo politika