Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0267(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0170/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0170/2007

Debates :

PV 20/06/2007 - 17
CRE 20/06/2007 - 17

Balsojumi :

PV 21/06/2007 - 8.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0279

Pieņemtie teksti
PDF 411kWORD 109k
Ceturtdiena, 2007. gada 21. jūnijs - Strasbūra
No sodu reģistriem iegūtās informācijas apmaiņa dalībvalstu starpā *
P6_TA(2007)0279A6-0170/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 21. jūnija normatīvā rezolūcija par Padomes pamatlēmuma priekšlikumu par to, kā organizējama un īstenojama no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm (COM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (COM(2005)0690)(1),

–   ņemot vērā ES līguma 31. panta un 34. panta 2. punkta apakšpunktu,

–   ņemot vērā ES līguma 39. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0052/2006),

–   ņemot vērā Reglamenta 93. un 51. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0170/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju atbilstīgi grozīt tās priekšlikumu, saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
8.a apsvērums (jauns)
(8.a)  Tas, ka attiecībā uz vienu un to pašu notiesājošu spriedumu var piemērot dažādus tiesiskos regulējumus, rada situāciju, ka dalībvalstu starpā notiek apmaiņa ar neuzticamu informāciju un attiecībā uz notiesāto personu tiek radīta juridiskā nenoteiktība. Lai no šādas situācijas izvairītos, notiesāšanas dalībvalsti jāuzskata par tādu datu īpašnieci, kas attiecas uz notiesājošiem spriedumiem krimināllietās, ar kuriem notiesāti citu dalībvalstu valstspiederīgie. Tādējādi notiesātās personas izcelsmes dalībvalstij, kurai šos datus nosūtīs, jānodrošina to aktualizēšana, ņemot vērā jebkādas izmaiņas vai dzēšanu, kas notiek notiesāšanas dalībvalstī. Tikai tādi dati, kas tiek aktualizēti šādā veidā, var tikt izmantoti izcelsmes dalībvalstī vai nosūtīti tālāk kādai citai dalībvalstij vai trešai valstij.
Grozījums Nr. 2
10. apsvērums
(10)  Personas dati, kas tiek izmantoti šā pamatlēmuma īstenošanā, ir aizsargāti saskaņā ar noteikumiem XXX pamatlēmumā attiecībā uz to personas datu aizsardzību, kurus izmanto policijas un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās. Turklāt šajā pamatlēmumā ietverti 2005. gada 21. novembra lēmuma par sodāmības reģistros iegūtas informācijas apmaiņu noteikumi, ar ko nosaka ierobežojumus attiecībā uz to, kā pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts drīkst izmantot saņemto informāciju. Šie noteikumi tiek papildināti, paredzot īpašus noteikumus gadījumiem, kad pilsonības dalībvalsts nodod tālāk informāciju par sodāmību, kuru tai sākotnēji sniegusi notiesāšanas dalībvalsts.
(10)  Personas dati, kas tiek izmantoti šā pamatlēmuma īstenošanā, ir aizsargāti saskaņā ar noteikumiem XXX pamatlēmumā attiecībā uz to personas datu aizsardzību, kurus izmanto policijas un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās un it īpaši, pamatojoties uz datu aizsardzības pamatprincipiem, kas minēti 9. pantā. Turklāt šajā pamatlēmumā ietverti 2005. gada 21. novembra lēmuma par sodāmības reģistros iegūtas informācijas apmaiņu noteikumi, ar ko nosaka ierobežojumus attiecībā uz to, kā pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts drīkst izmantot saņemto informāciju. Šie noteikumi tiek papildināti, paredzot īpašus noteikumus gadījumiem, kad pilsonības dalībvalsts nodod tālāk informāciju par sodāmību, kuru tai sākotnēji sniegusi notiesāšanas dalībvalsts.
Grozījums Nr. 3
12.a apsvērums (jauns)
(12.a)  Informācijas apmaiņas un aprites uzlabošana par notiesājošiem spriedumiem var ievērojami veicināt tiesu iestāžu un policijas sadarbību ES līmenī, bet šī sadarbība var tikt traucēta, ja to neatbalsta, ātri pieņemot procesuālo pamatgarantiju vienotu kopumu attiecībā uz aizdomās turamajiem un tiesājamiem krimināllietās, ko piemēro visās dalībvalstīs.
Grozījums Nr. 5
2. panta a) punkts
a) "sodāmība" ir jebkurš galīgais spriedums, ko pieņem krimināltiesa vai administratīva iestāde, kuras spriedumu var pārsūdzēt tiesā, kura ir kompetenta arī krimināllietās, un ar ko nosaka personas vainīgumu noziedzīgā nodarījumā vai darbībā, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem sodāma kā likuma pārkāpums;
a) "sodāmība" ir jebkurš galīgs tiesas lēmums, ar ko, izskatot krimināllietu, nosaka personas vainu par noziedzīgu nodarījumu atbilstīgi dalībvalsts tiesību aktiem;
Grozījums Nr. 6
3. panta 1. punkts
1.  Šā pamatlēmuma nolūkos katra dalībvalsts nozīmē centrālo iestādi. Tomēr informācijas nodošanai saskaņā ar 4. pantu un atbilžu sniegšanai uz pieprasījumiem saskaņā ar 6. un 7. pantu dalībvalstis var nozīmēt vienu vai vairākas centrālās iestādes.
1.  Šā pamatlēmuma nolūkos katra dalībvalsts nozīmē centrālo iestādi. Tomēr informācijas nodošanai saskaņā ar 4. pantu un atbilžu sniegšanai uz pieprasījumiem informācijas sniegšanai saskaņā ar 6. un 7. pantu dalībvalstis var nozīmēt vienu vai vairākas centrālās iestādes.
Grozījums Nr. 7
4. panta 1. punkts
1.  Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai, nododot informāciju valsts sodāmības reģistram, visiem spriedumiem par notiesāšanu, kas pasludināti tās teritorijā, tiktu pievienota norāde par notiesātās personas valstisko piederību, ja tie attiecas uz kādas dalībvalsts pilsoni.
1.  Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai, nododot informāciju valsts sodāmības reģistram, visiem spriedumiem par notiesāšanu, kas pasludināti tās teritorijā, pēc to ievadīšanas sodāmības reģistrā tiktu pievienota norāde par notiesātās personas valstisko piederību vai vairākām valstspiederībām, ja tie attiecas uz kādas dalībvalsts pilsoni.
Grozījums Nr. 8
4. panta 2. punkta 2. daļa
Ja ieinteresētā persona ir vairāku dalībvalstu pilsonis, informāciju nodod katrai no šīm dalībvalstīm; to dara arī tad, ja notiesātā persona ir tās dalībvalsts pilsonis, kuras teritorijā tā ir notiesāta.
Ja par notiesāto personu ir zināms, ka tā ir vairāku dalībvalstu pilsonis, informāciju nodod katrai no šīm dalībvalstīm; to dara arī tad, ja notiesātā persona ir tās dalībvalsts pilsonis, kuras teritorijā tā ir notiesāta.
Grozījums Nr. 9
4. panta 3. punkts
3.  Nododot informāciju attiecībā uz spriedumu par notiesāšanu, ietver arī norādi par to, cik ilgi saskaņā ar notiesāšanas dalībvalsts tiesību aktiem, kas ir spēkā laikā, kad informācija par sodāmību tiek nodota pilsonības dalībvalstij, sodāmības ieraksts jāuzglabā notiesāšanas dalībvalsts sodāmības reģistrā.
svītrots
Grozījums Nr. 10
4. panta 4. punkts
4.  Par vēlākiem pasākumiem, kas pieņemti, piemērojot notiesāšanas dalībvalsts tiesību aktus, un kas groza vai dzēš sodāmības reģistrā ietverto informāciju, tostarp par izmaiņām, kas ietekmē informācijas uzglabāšanas ilgumu, notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde nekavējoties paziņo pilsonības dalībvalsts centrālajai iestādei.
4.  Par vēlākiem grozījumiem sodāmības reģistrā vai ietvertās informācijas dzēšanu notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde nekavējoties paziņo pilsonības dalībvalsts centrālajai iestādei.
Grozījums Nr. 11
5. panta 1. punkts
1.  Pilsonības dalībvalsts centrālā iestāde pilnībā saglabā saskaņā ar 4. pantu nodoto informāciju, lai varētu to nodot tālāk saskaņā ar 7. pantu.
Pilsonības dalībvalsts centrālā iestāde saglabā saskaņā ar 4. panta 2.  un 4. punktu un 11. pantu nodoto informāciju, lai varētu to nodot tālāk saskaņā ar 7. pantu.
Grozījums Nr. 12
5. panta 3. punkts
3.  Pilsonības dalībvalsts drīkst izmantot tikai tādu informāciju, kas atjaunināta saskaņā ar 2. punktu. Prasība, kas minēta 2. punktā, nekādā gadījumā nedrīkst izraisīt mazāk labvēlīgu attieksmi pret attiecīgo personu valsts procesa ietvaros kā gadījumā, ja to būtu notiesājusi valsts tiesa.
3.  Pilsonības dalībvalsts drīkst izmantot tikai tādu informāciju, kas atjaunināta saskaņā ar 2. punktu.
Grozījums Nr. 13
6. panta 1. punkts
1.  Ja ir vajadzīga informācija, kas atrodas kādas dalībvalsts sodāmības reģistrā, centrālā iestāde saskaņā ar valsts tiesību aktiem var adresēt citas valsts centrālajai iestādei lūgumu sniegt izziņu no sodāmības reģistra un informāciju attiecībā uz to.
1.  Ja, sakarā ar ierosinātām krimināllietām pret kādu personu vai kādu citu iemeslu dēļ, kas nav saistīts ar krimināllietām, ir vajadzīga informācija, kas atrodas kādas dalībvalsts sodāmības reģistrā, centrālā iestāde saskaņā ar valsts tiesību aktiem var adresēt citas valsts centrālajai iestādei lūgumu sniegt izziņu no sodāmības reģistra un informāciju attiecībā uz to.
Grozījums Nr. 14
6. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Ja ir pieprasīta informācija no sodāmības reģistra dalībvalstī, kuras valstspiederīgais ir attiecīgā persona, mērķiem, kas nav saistīti ar ierosinātām krimināllietām, dalībvalsts, kura izdarījusi pieprasījumu precizē iemeslus, kādēļ šāda informācija ir pieprasīta.
Grozījums Nr. 15
6. panta 2. punkts
2.  Ja persona pieprasa informāciju attiecībā uz savu sodāmību, tad attiecīgās pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts centrālā iestāde saskaņā ar valsts tiesību aktiem var adresēt citas dalībvalsts centrālajai iestādei lūgumu sniegt izziņu no sodāmības reģistra un informāciju attiecībā uz to, ja ieinteresētā persona uzturas vai ir uzturējusies pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī vai pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī, vai ir vai ir bijusi pilsonis kādā no šīm dalībvalstīm.
2.  Ja persona pieprasa informāciju attiecībā uz savu sodāmību, tad attiecīgās pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts centrālā iestāde saskaņā ar valsts tiesību aktiem adresē citas dalībvalsts centrālajai iestādei lūgumu sniegt izziņu no sodāmības reģistra un informāciju attiecībā uz to, ja ieinteresētā persona uzturas vai ir uzturējusies pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī vai pieprasījuma saņēmējā dalībvalstī, vai ir vai ir bijusi pilsonis kādā no šīm dalībvalstīm.
Grozījums Nr. 16
7. panta 1. punkta a) apakšpunkts
a) valstī pasludinātiem spriedumiem;
a) valstī pasludinātiem spriedumiem, kas ievadīti sodāmības reģistrā.
Grozījums Nr. 17
7. panta 1. punkta d) apakšpunkts
d) trešās valstīs pasludinātiem spriedumiem, kas tai ir nodoti.
d) trešās valstīs pasludinātiem spriedumiem, kas tai ir nodoti un ievadīti to sodāmības reģistros.
Grozījums Nr. 18
7. panta 2. punkta 1. daļa
2.  Ja pieprasījums sniegt informāciju no sodāmības reģistra pilsonības dalībvalsts centrālajai iestādei ir nosūtīts saskaņā ar 6. panta nosacījumiem saistībā ar citām vajadzībām, nevis krimināllietu, šī iestāde informāciju attiecībā uz valsts pasludinātiem spriedumiem un tai nodotiem trešu valstu pasludinātiem spriedumiem sniedz saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
2.  Ja pieprasījums sniegt informāciju no sodāmības reģistra pilsonības dalībvalsts centrālajai iestādei ir nosūtīts saskaņā ar 6. panta nosacījumiem saistībā ar citām vajadzībām, nevis krimināllietu, šī iestāde sniedz informāciju attiecībā uz valsts pasludinātiem spriedumiem un tai nodotiem trešu valstu pasludinātiem spriedumiem, kas ir ievadīti šo valstu sodāmības reģistros saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
Grozījums Nr. 19
7. panta 2. punkta 2. daļa
Pilsonības dalībvalsts centrālā iestāde nekavējoties vēršas notiesāšanas dalībvalsts centrālajā iestādē, lai pārbaudītu, vai un kādā apmērā informāciju attiecībā uz notiesāšanas dalībvalsts pasludinātajiem spriedumiem, kas tai ir nodoti, var nodot tālāk piepasījuma iesniedzējas dalībvalsts centrālajai iestādei.
Attiecībā uz notiesāšanas dalībvalsts sniegto informāciju pilsonības dalībvalsts centrāla iestāde paziņo saņemto informāciju tālāk. Ja informācija tiek paziņota saskaņā ar 4. pantu, notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde var paziņot pilsonības dalībvalsts centrālajai iestādei, ka informācija par iepriekš pasludinātajiem notiesājošiem spriedumiem, par kuriem informē šī valsts, kādas citas dalībvalsts centrālajai iestādei, kas pieprasījusi informāciju, var tikt sniegta tikai ar notiesāšanas valsts piekrišanu.
Grozījums Nr. 20
7. panta 2. punkta 3. daļa
Notiesāšanas dalībvalsts centrālā iestāde atbild pilsonības dalībvalsts centrālajai iestādei tādā termiņā, kas pilsonības dalībvalsts centrālajai iestādei ļauj ievērot 8. pantā noteiktos atbildes termiņus.
Gadījumos, ja ir vajadzīga notiesāšanas dalībvalsts piekrišana, tās centrālā iestāde atbild pilsonības dalībvalsts centrālajai iestādei tādā termiņā, kas pilsonības dalībvalsts centrālajai iestādei ļauj ievērot 8. pantā noteiktos atbildes termiņus.
Grozījums Nr. 21
7. panta 4. punkts
4.  Ja pieprasījums sniegt informāciju no sodāmības reģistra ir adresēts centrālajai iestādei kādā dalībvalstī, kas nav pilsonības dalībvalsts, šī iestāde pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts centrālajai iestādei nodod informāciju attiecībā uz valstī pasludinātiem spriedumiem. Ja pieprasījums iesniegts saistībā ar citām vajadzībām, nevis ar krimināllietu, iestāde atbild saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
4.  Ja pieprasījums sniegt informāciju no sodāmības reģistra ir adresēts centrālajai iestādei kādā dalībvalstī, kas nav pilsonības dalībvalsts, dalībvalsts, kurai ir iesniegts pieprasījums, pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts centrālajai iestādei nodod informāciju attiecībā uz notiesāšanām, kas ievadītas to sodāmības reģistros. Ja pieprasījums iesniegts saistībā ar citām vajadzībām, nevis ar krimināllietu, dalībvalsts, kurai ir iesniegts pieprasījums, centrālā iestāde atbild saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
Grozījums Nr. 22
9. panta -1. punkts (jauns)
-1.  Attiecībā uz personas datu apstrādi vajadzībām, kas paredzētas šajā pamatlēmumā, ievēro vismaz šādus pamatprincipus:
a) datu apstrādei jābūt atļautai tiesību aktos, tai jābūt nepieciešamai un samērīgai ar vākšanas mērķiem un/vai turpmāko apstrādi;
b) dati tiek vākti konkrētiem un likumīgiem mērķiem, un tos tālāk apstrādā veidā, kas atbilst šādiem mērķiem;
c) dati ir precīzi un aktualizēti;
d) īpašas datu kategorijas par rasi un nacionālo izcelsmi, politiskajiem uzskatiem, reliģisko vai filozofisko pārliecību, piederību kādai partijai vai arodbiedrībai, seksuālo orientāciju vai veselības stāvokli apstrādā tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešami lietas specifikas dēļ vai ņemot vērā īpašus drošības pasākumus.
Grozījums Nr. 23
9. panta 1. punkts
1.  Pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts personas datus, kas tai nodoti saskaņā ar 7. panta 1. un 4. punktu krimināllietas vajadzībām, drīkst izmantot tikai tās krimināllietas vajadzībām, attiecībā uz kuru šie dati tika pieprasīti, saskaņā ar pielikumā sniegto veidlapu.
1.  Pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts personas datus, kas tai nodoti saskaņā ar 7. panta 1. un 4. punktu krimināllietas vajadzībām, ievērojot principus, kas minēti 1. punktā, un jo īpaši drīkst izmantot tikai tās krimināllietas vajadzībām, attiecībā uz kuru šie dati tika pieprasīti, saskaņā ar pielikumā sniegto veidlapu.
Grozījums Nr. 24
9. panta 2. punkts
2.  Pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem personas datus, kas tai nodoti saskaņā ar 7. panta 2. un 4. punktu saistībā ar citām vajadzībām, nevis krimināllietu, drīkst izmantot tikai tiem mērķiem, attiecībā uz kuriem tie tika pieprasīti, un ar tādiem ierobežojumiem, ko pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts noteikusi veidlapā.
2.  Pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts saskaņā ar valsts tiesību aktiem un principiem, kas minēti 1. punktā, personas datus, kas tai nodoti saskaņā ar 7. panta 2. un 4. punktu saistībā ar citām vajadzībām, nevis krimināllietu, drīkst izmantot, jo īpaši tikai tiem mērķiem, attiecībā uz kuriem tie tika pieprasīti, un ar tādiem ierobežojumiem, ko pieprasījuma saņēmēja dalībvalsts noteikusi veidlapā.
Grozījums Nr. 25
9. panta 3. punkts
3.  Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts personas datus, kas tai nodoti saskaņā ar 7. panta 1., 2. un 4. punktu, drīkst izmantot, lai novērstu tūlītēju un nopietnu sabiedrības drošības apdraudējumu.
3.  Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts personas datus, kas tai nodoti saskaņā ar 7. panta 1., 2. un 4. punktu, drīkst izmantot, lai novērstu tūlītēju un nopietnu sabiedrības drošības apdraudējumu, ja tas ir nepieciešams un ir samērīgi ar izmantošanas mērķi; šajā gadījumā pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts iesniedz pieprasījuma saņēmējai dalībvalstij ex post paziņojumu, kurā izklāstīts, ka pieprasījums atbilst nosacījumiem par nepieciešamību, samērīgumu, steidzamību un draudu nopietnību.
Grozījums Nr. 26
9. panta 4. punkts
4.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai uz personas datiem, kas nodoti trešai valstij saskaņā ar 7. panta 3. punktu, tiktu attiecināti tie paši izmantošanas ierobežojumi, ko saskaņā ar šā panta 1., 2. un 3. punktu piemēro dalībvalstīm.
4.  Turklāt dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai uz personas datiem, kas nodoti trešai valstij saskaņā ar 7. panta 3. punktu, tiktu attiecināti tie paši izmantošanas ierobežojumi, ko saskaņā ar šā panta 1., 2. un 3. punktu piemēro dalībvalstīm.
Grozījums Nr. 27
9. panta 5. punkts
5.  Šo pantu nepiemēro personas datiem, ko kāda dalībvalsts ieguvusi saskaņā ar šo pamatlēmumu un kas nāk no šīs pašas dalībvalsts.
5. 1. līdz 4. punktu nepiemēro personas datiem, ko kāda dalībvalsts ieguvusi saskaņā ar šo pamatlēmumu un kas nāk no šīs pašas dalībvalsts.
Grozījums Nr. 28
9. panta 5.a punkts (jauns)
5a.  Katra dalībvalsts nodrošina, ka valsts datu aizsardzības iestādes sistemātiski tiek informētas par personas datu apmaiņu, kas notiek saskaņā ar šo pamatlēmumu un īpaši par personas datu izmantošanu apstākļos, kas minēti 9. panta 3. punktā.
Dalībvalstu datu aizsardzības iestādes pārrauga 1. punktā minēto datu apmaiņu un šim nolūkam savstarpēji sadarbojas.
Grozījums Nr. 29
9.a pants (jauns)
9.a pants
Datu subjekta tiesības
1.  Datu subjektu informē par to, ka viņa(-as) personas dati ir apstrādāti; Tādas informācijas sniegšanu atliek, ja tas vajadzīgs mērķu īstenošanai, kuru dēļ dati ir apstrādāti.
2.  Datu subjektam ir tiesības bez pārliekas kavēšanās iegūt informāciju par to, kāda informācija ir savākta, valodā, ko viņš(-a) saprot, kā arī rektificēt un vajadzības gadījumā pieprasīt datu dzēšanu, ja tie apstrādāti, pārkāpjot principus, kuri iekļauti 9. panta 1. punktā.
3. 1. punktā minētā informācijas sniegšanu var atteikt vai atlikt, ja tas ir absolūti nepieciešams, lai:
a) aizsargātu drošību un sabiedrisko kārtību;
b) novērstu noziedzīgus nodarījumus;
c) netraucētu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu;
c) aizsargātu trešo pušu tiesības un brīvības.
Grozījums Nr. 30
11. panta 2. punkta a) apakšpunkts
a) informāciju attiecībā uz apsūdzēto personu (uzvārds, vārds(-i), dzimšanas datums, dzimšanas vieta, pseidonīms vai vajadzības gadījumā iesauka, dzimums, valsts piederība, juridiskām personām – jurdiskais statuss un juridiskā adrese);
a) informāciju attiecībā uz apsūdzēto personu (uzvārds, vārds(-i), iepriekšējais vārds un uzvārds, dzimšanas datums, dzimšanas vieta un valsts, pseidonīms vai vajadzības gadījumā iesauka, dzimums, valsts piederība, juridiskām personām – juridiskais statuss un juridiskā adrese);
Grozījums Nr. 31
11. panta 2. punkta b) apakšpunkts
b) informāciju par sprieduma veidu (datums un vieta, tās iestādes nosaukums un veids, kura pasludinājusi spriedumu);
b) informāciju par sprieduma veidu (datums un vieta, atsauces numurs, ja tas zināms, un tās iestādes nosaukums un veids, kura pasludinājusi spriedumu);
Grozījums Nr. 32
11. panta 2. punkta c) apakšpunkts
c) informāciju attiecībā uz faktiem, kas ir sprieduma pamatā (datums, vieta, veids, juridiskā kvalifikācija, piemērojamais krimināllikums);
c) informāciju attiecībā uz faktiem, kas ir sprieduma pamatā (datums, veids, juridiskā kvalifikācija, piemērojamais krimināllikums);
Grozījums Nr. 33
11. panta 6. punkts
6.  Tehniskie pielāgojumi, kas minēti 5. punktā, jāveic ne vēlāk kā trīs gadu laikā, skaitot no dienas, kad pieņemts formāts un citi noteikumi attiecībā uz sodāmības informācijas datorizētu apmaiņu.
6.  Tehniskie pielāgojumi, kas minēti 5. punktā, jāveic ne vēlāk kā viena gada laikā, skaitot no dienas, kad pieņemts formāts un citi noteikumi attiecībā uz sodāmības informācijas datorizētu apmaiņu.
Grozījums Nr. 34
14. panta 5. punkts
5.  Šis pamatlēmums neietekmē tādu labvēlīgāku noteikumu piemērošanu, kas noteikti divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos, kuri noslēgti dalībvalstu starpā.
5.  Šis pamatlēmums neietekmē tādu labvēlīgāku noteikumu piemērošanu, kas noteikti divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos vai konvencijās, kuri noslēgti dalībvalstu starpā.

(1) OV vēl nav publicēts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika