Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2005/0267(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0170/2007

Ingediende teksten :

A6-0170/2007

Debatten :

PV 20/06/2007 - 17
CRE 20/06/2007 - 17

Stemmingen :

PV 21/06/2007 - 8.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0279

Aangenomen teksten
PDF 245kWORD 95k
Donderdag 21 juni 2007 - Straatsburg
Organisatie en de inhoud van uitwisselingen van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten *
P6_TA(2007)0279A6-0170/2007

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 21 juni 2007 over het voorstel voor een kaderbesluit van de Raad betreffende de organisatie en de inhoud van uitwisselingen van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten (COM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie (COM(2005)0690)(1),

–   gelet op artikel 31, en artikel 34, lid 2, onder (b) van het EU-Verdrag,

–   gelet op artikel 39, lid 1 van het EU-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0052/2006),

–   gelet op de artikelen 93 en 51 van het Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A6-0170/2007),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.   verzoekt de Raad, wanneer hij voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.   wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel;

5.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendementen van het Parlement
Amendement 1
Overweging 8 bis (nieuw)
(8 bis)  Het feit dat er op één en dezelfde strafrechtelijke veroordeling uiteenlopende wettelijke regelingen van toepassing kunnen zijn, heeft tot gevolg dat er onbetrouwbare informatie in omloop is tussen de lidstaten en dat er voor de veroordeelde persoon geen rechtszekerheid bestaat. Om dat te voorkomen, is de lidstaat die een persoon strafrechtelijk veroordeelt, als eigenaar van de gegevens over strafrechtelijke veroordelingen te beschouwen die op zijn grondgebied tegen burgers van andere lidstaten uitgesproken zijn. De lidstaat waarvan de veroordeelde persoon de nationaliteit heeft en waaraan de gegevens worden doorgegeven, dient te zorgen dat ze bijgewerkt worden door elke verandering of delging van gegevens in de veroordelende lidstaat over te nemen. Enkel inlichtingen waarvan de bijwerking op die manier verzekerd is, kunnen door de lidstaat waarvan de veroordeelde de nationaliteit heeft, intern worden gebruikt of verder doorgegeven aan een ander land, met name een lidstaat of een derde land.
Amendement 2
Overweging 10
(10)  De persoonsgegevens die bij de tenuitvoerlegging van dit kaderbesluit worden verwerkt, zijn beschermd overeenkomstig het bepaalde in het kaderbesluit XXX betreffende de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politionele en justitiële samenwerking in strafzaken. In het onderhavige kaderbesluit worden bovendien de bepalingen verwerkt van het besluit van 21 november 2005 betreffende de uitwisseling van gegevens uit het strafregister, waarbij gebruiksbeperkingen ten aanzien van meegedeelde gegevens worden opgelegd aan de lidstaat die om de gegevens heeft verzocht. Ter aanvulling daarvan worden specifieke regels opgenomen inzake de verdere verstrekking, door de lidstaat van nationaliteit, van gegevens over strafrechtelijke veroordelingen die door de lidstaat van veroordeling spontaan aan de lidstaat van nationaliteit zouden zijn verstrekt.
(10)  De persoonsgegevens die bij de tenuitvoerlegging van dit kaderbesluit worden verwerkt, zijn beschermd overeenkomstig het bepaalde in het kaderbesluit XXX betreffende de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politionele en justitiële samenwerking in strafzaken, en meer in het bijzonder de basisprincipes voor gegevensbescherming, zoals neergelegd in artikel 9 van dit kaderbesluit. In het onderhavige kaderbesluit worden bovendien de bepalingen verwerkt van het besluit van 21 november 2005 betreffende de uitwisseling van gegevens uit het strafregister, waarbij gebruiksbeperkingen ten aanzien van meegedeelde gegevens worden opgelegd aan de lidstaat die om de gegevens heeft verzocht. Ter aanvulling daarvan worden specifieke regels opgenomen inzake de verdere verstrekking, door de lidstaat van nationaliteit, van gegevens over strafrechtelijke veroordelingen die door de lidstaat van veroordeling spontaan aan de lidstaat van nationaliteit zouden zijn verstrekt.
Amendement 3
Overweging 12 bis (nieuw)
(12 bis)  Betere uitwisseling en omloop van gegevens over veroordelingen kan de politionele en gerechtelijke samenwerking aanzienlijk uitbreiden, maar de samenwerking kan hinder ondervinden als ze niet aangevuld worden met de spoedige aanneming van een eenvormige reeks fundamentele procedurele waarborgen voor verdachten en gedaagden in strafzaken, van toepassing in alle lidstaten.
Amendement 5
Artikel 2, letter a
a) "veroordeling": elke definitieve beslissing van een strafgerecht of van een administratieve autoriteit tegen welker beslissing beroep kan worden ingesteld bij een met name in strafzaken bevoegd gerecht, waarbij wordt vastgesteld dat een persoon schuldig is aan een strafbaar feit of een handeling die volgens de nationale wetgeving strafbaar is als inbreuk op de rechtsvoorschriften;
a) "veroordeling": elke definitieve beslissing van een gerecht in strafzaken, waarbij wordt vastgesteld dat een persoon schuldig is aan een strafbaar feit volgens de nationale wetgeving ;
Amendement 6
Artikel 3, lid 1
1.  Voor de toepassing van dit kaderbesluit wijst elke lidstaat een centrale autoriteit aan. Voor de mededeling van gegevens uit hoofde van artikel 4 en voor de antwoorden op de in de artikelen 6 en 7 bedoelde verzoeken kunnen de lidstaten evenwel een of meer centrale autoriteiten aanwijzen.
1.  Voor de toepassing van dit kaderbesluit wijst elke lidstaat een centrale autoriteit aan. Voor de mededeling van gegevens uit hoofde van artikel 4 en voor de antwoorden op de verzoeken om informatie volgens artikel 7 kunnen de lidstaten evenwel een of meer centrale autoriteiten aanwijzen.
Amendement 7
Artikel 4, lid 1
1.  Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat bij elke op zijn grondgebied uitgesproken veroordeling die in het nationale strafregister wordt opgenomen, de nationaliteit van de veroordeelde wordt vermeld indien het een onderdaan van een lidstaat betreft.
1.  Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat bij elke op zijn grondgebied uitgesproken veroordeling, zodra ze in het strafregister ingeschreven is en in het nationale strafregister wordt opgenomen, de nationaliteit of nationaliteiten van de veroordeelde wordt vermeld indien het een onderdaan van een andere lidstaat betreft.
Amendement 8
Artikel 4, lid 2, alinea 2
Wanneer de betrokkene onderdaan van verschillende lidstaten is, worden de gegevens aan al deze lidstaten toegezonden, ook wanneer de veroordeelde onderdaan is van de lidstaat van veroordeling.
Als het bekend is dat de veroordeelde onderdaan van verschillende lidstaten is, worden de gegevens aan al deze lidstaten toegezonden, ook wanneer de veroordeelde onderdaan is van de lidstaat van veroordeling.
Amendement 9
Artikel 4, lid 3
3.  Bij de toezending van de gegevens over de veroordeling aan de lidstaat van nationaliteit wordt tevens vermeld hoe lang de veroordeling in het strafregister van de lidstaat van veroordeling opgenomen blijft overeenkomstig de nationale wetgeving van de lidstaat van veroordeling ten tijde van de toezending.
schrappen
Amendement 10
Artikel 4, lid 4
4.  Latere overeenkomstig de nationale wetgeving van de lidstaat van veroordeling genomen maatregelen die wijziging of schrapping van de in het strafregister opgenomen gegevens meebrengen, inclusief wijzigingen die gevolgen hebben voor de periode gedurende welke deze gegevens worden bewaard, worden onverwijld door de centrale autoriteit van de lidstaat van veroordeling aan de centrale autoriteit van de lidstaat van nationaliteit doorgegeven.
4.  Elke latere wijziging of schrapping van de in het strafregister opgenomen gegevens wordt onmiddellijk door de centrale autoriteit van de lidstaat van veroordeling aan de centrale autoriteit van de lidstaat van nationaliteit doorgegeven.
Amendement 11
Artikel 5, lid 1
1.  De centrale autoriteit van de lidstaat van nationaliteit bewaart alle overeenkomstig artikel 4 verstrekte gegevens, om ze overeenkomstig artikel 7 te kunnen doorgeven.
1.  De centrale autoriteit van de lidstaat van nationaliteit bewaart de overeenkomstig artikel 4, leden 2 en 4 en artikel 11 verstrekte gegevens, om ze overeenkomstig artikel 7 te kunnen doorgeven.
Amendement 12
Artikel 5, lid 3
3.  De lidstaat van nationaliteit mag uitsluitend de gegevens gebruiken die overeenkomstig lid 2 zijn bijgewerkt. De verplichting van lid 2 mag er in geen geval toe leiden dat de betrokkene in het kader van een nationale procedure een ongunstiger behandeling krijgt dan wanneer hij door een nationale rechterlijke instantie veroordeeld zou zijn geweest.
3.  De lidstaat van nationaliteit mag uitsluitend de gegevens gebruiken die overeenkomstig lid 2 zijn bijgewerkt.
Amendement 13
Artikel 6, lid 1
1.  Wanneer om gegevens uit het nationale strafregister van een lidstaat wordt verzocht, kan de centrale autoriteit, overeenkomstig het nationale recht, een verzoek om een uittreksel uit het strafregister en om informatie hierover richten tot de centrale autoriteit van een andere lidstaat.
1.  Wanneer naar aanleiding van een strafrechtelijke procedure tegen een persoon of om elke andere reden buiten een strafrechtelijke procedure om gegevens uit het nationale strafregister van een lidstaat wordt verzocht, kan de centrale autoriteit, overeenkomstig het nationale recht, een verzoek om een uittreksel uit het strafregister en om informatie hierover richten tot de centrale autoriteit van een andere lidstaat.
Amendement 14
Artikel 6, lid 1 bis (nieuw)
1 bis.  Als er om elke andere reden buiten een strafrechtelijke procedure gegevens uit het strafregister van de lidstaat van nationaliteit gevraagd worden, moet de aanvragende lidstaat haar aanvraag concreet verantwoorden.
Amendement 15
Artikel 6, lid 2
2.  Wanneer iemand om gegevens over zijn eigen strafblad verzoekt, kan de centrale autoriteit van de lidstaat waar dit verzoek wordt ingediend, overeenkomstig het nationale recht een verzoek om een uittreksel uit het strafregister en om informatie hierover richten tot de centrale autoriteit van een andere lidstaat indien de betrokkene ingezetene of onderdaan van de verzoekende of aangezochte lidstaat is of is geweest.
2.  Wanneer iemand om gegevens over zijn eigen strafblad verzoekt, richt de centrale autoriteit van de lidstaat waar dit verzoek wordt ingediend, overeenkomstig het nationale recht een verzoek om een uittreksel uit het strafregister en om informatie hierover tot de centrale autoriteit van een andere lidstaat indien de betrokkene ingezetene of onderdaan van de verzoekende of aangezochte lidstaat is of is geweest.
Amendement 16
Artikel 7, lid 1, letter a
a) nationale veroordelingen;
a) nationale veroordelingen die in het strafregister ingeschreven staan;
Amendement 17
Artikel 7, lid 1, letter d
d) in derde landen uitgesproken veroordelingen die haar zijn verstrekt.
d) in derde landen uitgesproken veroordelingen die haar zijn verstrekt en in het strafregister ingeschreven staan.
Amendement 18
Artikel 7, lid 2, alinea 1
2.  Wanneer voor andere doeleinden dan een strafrechtelijke procedure overeenkomstig artikel 6 een verzoek om gegevens uit het strafregister tot de centrale autoriteit van de lidstaat van nationaliteit wordt gericht, antwoordt zij overeenkomstig het nationale recht voor wat betreft de nationale veroordelingen en de in derde landen uitgesproken veroordelingen waarvan zij in kennis is gesteld.
2.  Wanneer voor andere doeleinden dan een strafrechtelijke procedure overeenkomstig artikel 6 een verzoek om gegevens uit het strafregister tot de centrale autoriteit van de lidstaat van nationaliteit wordt gericht, antwoordt zij voor wat betreft de nationale veroordelingen en de in derde landen uitgesproken veroordelingen waarvan zij in kennis is gesteld en die volgens haar nationale wetgeving in haar strafregister ingeschreven staan.
Amendement 19
Artikel 7, lid 2, alinea 2
De centrale autoriteit van de lidstaat van nationaliteit vraagt onverwijld bij de centrale autoriteit van de lidstaat van veroordeling na of en in hoeverre de aan haar toegezonden gegevens over de in deze lidstaat uitgesproken veroordelingen aan de centrale autoriteit van de verzoekende lidstaat mogen worden doorgegeven.
De centrale autoriteit van de lidstaat van nationaliteit verstrekt de gegevens die haar door de lidstaat van veroordeling doorgegeven zijn. Bij het doorgeven van de gegevens volgens artikel 4 kan de centrale autoriteit van de lidstaat van veroordeling de centrale autoriteit van de lidstaat van nationaliteit laten weten dat de gegevens over vroeger opgelopen veroordelingen die de lidstaat van nationaliteit meegedeeld worden, enkel met toestemming van de centrale autoriteit van de lidstaat van veroordeling aan de centrale autoriteit van een andere verzoekende lidstaat mogen worden doorgegeven.
Amendement 20
Artikel 7, lid 2, alinea 3
De centrale autoriteit van de lidstaat van veroordeling antwoordt de centrale autoriteit van de lidstaat van nationaliteit binnen een zodanige termijn dat deze laatste de in artikel 8 genoemde antwoordtermijnen in acht kan nemen.
Als de toestemming van de lidstaat van veroordeling gevraagd moet worden, antwoordt haar centrale autoriteit de centrale autoriteit van de lidstaat van nationaliteit binnen een zodanige termijn dat deze laatste de in artikel 8 genoemde antwoordtermijnen in acht kan nemen.
Amendement 21
Artikel 7, lid 4
4.  Wanneer een verzoek om gegevens uit het strafregister wordt gericht tot de centrale autoriteit van een andere lidstaat dan de staat van nationaliteit, zendt deze de gegevens over nationale veroordelingen aan de centrale autoriteit van de verzoekende lidstaat toe. Indien het verzoek voor andere doeleinden dan een strafrechtelijke procedure wordt ingediend, antwoordt zij overeenkomstig het nationale recht.
4.  Wanneer een verzoek om gegevens uit het strafregister wordt gericht tot de centrale autoriteit van een andere lidstaat dan de staat van nationaliteit, zendt de aangezochte lidstaat de gegevens over de veroordelingen die in haar strafregister ingeschreven staan, aan de centrale autoriteit van de verzoekende lidstaat toe. Indien het verzoek voor andere doeleinden dan een strafrechtelijke procedure wordt ingediend, antwoordt de centrale autoriteit van de aangezochte lidstaat overeenkomstig het nationale recht.
Amendement 22
Artikel 9, lid -1 (nieuw)
-1.  Het verwerken en doorgeven van persoonsgegevens volgens dit kaderbesluit moet minstens aan de volgende basisprincipes voldoen:
a) gegevensverwerking moet in de wet voorzien zijn, nodig, en in een redelijke verhouding tot het verzamelen en/of verder verwerken van gegevens staan;
b) de gegevens kunnen enkel voor welbepaalde en rechtmatige doeleinden verzameld en verder verwerkt worden, op een manier die met de doeleinden in overeenstemming te brengen is;
c) de gegevens moeten juist zijn en bijgewerkt worden;
d) bijzondere categorieën gegevens over raciale of etnische oorsprong, politieke opinies, godsdienstige of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van partij of vakbond, seksuele geaardheid of gezondheid mogen enkel verwerkt worden als het in een welbepaald geval absoluut noodzakelijk is, en met inachtneming van duidelijk vastgelegde waarborgen.
Amendement 23
Artikel 9, lid 1
1.  Persoonsgegevens die uit hoofde van artikel 7, leden 1 en 4, voor een strafrechtelijke procedure worden verstrekt, mogen door de verzoekende lidstaat slechts worden gebruikt voor de strafrechtelijke procedure waarvoor om deze gegevens is verzocht, overeenkomstig het als bijlage opgenomen formulier.
1.  Persoonsgegevens die uit hoofde van artikel 7, leden 1 en 4, voor een strafrechtelijke procedure worden verstrekt, mogen door de verzoekende lidstaat slechts worden gebruikt met inachtneming van de principes bedoeld in lid -1, en meer in het bijzonder alleen voor de strafrechtelijke procedure waarvoor om deze gegevens is verzocht, overeenkomstig het als bijlage opgenomen formulier.
Amendement 24
Artikel 9, lid 2
2.  Persoonsgegevens die uit hoofde van artikel 7, leden 2 en 4, voor andere doeleinden dan een strafrechtelijke procedure worden verstrekt, mogen door de verzoekende lidstaat, met inachtneming van zijn nationale recht, slechts worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor om deze gegevens is verzocht, binnen de door de aangezochte lidstaat op het formulier vermelde grenzen.
2.  Persoonsgegevens die uit hoofde van artikel 7, leden 2 en 4, voor andere doeleinden dan een strafrechtelijke procedure worden verstrekt, mogen door de verzoekende lidstaat, met inachtneming van zijn nationale recht, slechts worden gebruikt met inachtneming van de principes bedoeld in lid -1, en meer in het bijzonder, alleen voor de doeleinden waarvoor om deze gegevens is verzocht, binnen de door de aangezochte lidstaat op het formulier vermelde grenzen.
Amendement 25
Artikel 9, lid 3
3.  In afwijking van de leden 1 en 2 mogen uit hoofde van artikel 7, leden 1, 2 en 4, verstrekte persoonsgegevens door de verzoekende lidstaat worden gebruikt voor de voorkoming van een onmiddellijke en ernstige bedreiging van de openbare veiligheid.
3.  In afwijking van de leden 1 en 2 mogen uit hoofde van artikel 7, leden 1, 2 en 4, verstrekte persoonsgegevens door de verzoekende lidstaat worden gebruikt voor de voorkoming van een onmiddellijke en ernstige bedreiging van de openbare veiligheid als hun gebruik nodig is en in redelijke verhouding tot het doeleinde staat ; de verzoekende lidstaat voorziet de aangezochte lidstaat in dat geval van een kennisgeving ex post waaruit blijkt dat de voorwaarden van noodzaak, redelijke verhouding, dringend karakter en ernst van de bedreiging vervuld zijn.
Amendement 26
Artikel 9, lid 4
4.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat voor persoonsgegevens die uit hoofde van artikel 7, lid 3, aan een derde land zijn verstrekt, dezelfde gebruiksbeperkingen gelden als die welke krachtens de leden 1, 2 en 3 van dit artikel voor de lidstaten gelden.
4.  De lidstaten nemen ook de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat voor persoonsgegevens die uit hoofde van artikel 7, lid 3, aan een derde land zijn verstrekt, dezelfde gebruiksbeperkingen gelden als die welke krachtens de leden 1, 2 en 3 van dit artikel voor de lidstaten gelden.
Amendement 27
Artikel 9, lid 5
5.  Dit artikel is niet van toepassing op persoonsgegevens die uit hoofde van dit kaderbesluit door een lidstaat zijn verkregen en die uit dezelfde lidstaat afkomstig zijn.
5.  Leden 1 tot 4 zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die uit hoofde van dit kaderbesluit door een lidstaat zijn verkregen en die uit dezelfde lidstaat afkomstig zijn.
Amendement 28
Artikel 9, lid 5 bis (nieuw)
5 bis.  Elke lidstaat ziet erop toe dat zijn nationale autoriteiten voor gegevensbescherming systematisch op de hoogte gehouden worden van de uitwisseling van persoonsgegevens volgens dit kaderbesluit, en meer in het bijzonder van het gebruik van persoonsgegevens in de omstandigheden waarvan sprake in artikel 9 lid 3.
De autoriteiten voor gegevensbescherming van de lidstaten houden toezicht op de uitwisseling van gegevens bedoeld in lid 1 en verlenen elkaar daartoe hun onderlinge medewerking.
Amendement 29
Artikel 9 bis (nieuw)
Artikel 9 bis
Rechten van de betrokken persoon
1.  De betrokken persoon wordt op de hoogte gebracht van het feit dat gegevens over zijn/haar persoon verwerkt worden; deze verplichting wordt zo nodig uitgesteld om de doeleinden waarvoor de gegevens verwerkt worden, niet te hinderen.
2.  De betrokken persoon heeft het recht om zonder onredelijk uitstel te vernemen welke gegevens er verwerkt worden, in een taal die hij/zij begrijpt, en om gegevens recht te zetten of gegevens die in strijd met de principes bedoeld in artikel 9, lid -1 verwerkt worden, zo nodig te laten wissen.
3.  De inlichtingen bedoeld in lid 1, kunnen geweigerd of uitgesteld worden als het absoluut nodig is:
(a) om de veiligheid en openbare orde te beschermen;
(b) een misdaad te verhinderen;
(c) onderzoek en vervolging van strafbare feiten niet te hinderen;
(d) en om de rechten en waarborgen van derden te beschermen.
Amendement 30
Artikel 11, lid 2, letter a
a) gegevens over de veroordeelde (naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, eventueel pseudoniemen of aliassen, geslacht, nationaliteit, rechtsvorm en hoofdkantoor voor rechtspersonen);
a) gegevens over de veroordeelde (naam, voornamen, vroegere naam, geboortedatum, geboorteplaats en -land, eventueel pseudoniemen of aliassen, geslacht, nationaliteit, rechtsvorm en hoofdkantoor voor rechtspersonen);
Amendement 31
Artikel 11, lid 2, letter b
b) gegevens over de vorm van de veroordeling (datum en plaats, naam en aard van de autoriteit die de veroordeling heeft uitgesproken);
b) gegevens over de vorm van de veroordeling (datum en plaats, registratienummer voor zover bekend, naam en aard van de autoriteit die de veroordeling heeft uitgesproken);
Amendement 32
Artikel 11, lid 2, letter c)
c) gegevens over de aan de veroordeling ten grondslag liggende feiten (datum, plaats, aard, juridische kwalificatie, toepasselijke strafwetgeving);
c) gegevens over de aan de veroordeling ten grondslag liggende feiten (datum, aard, juridische kwalificatie, toepasselijke strafwetgeving);
Amendement 33
Artikel 11, lid 6
6.  De in lid 5 bedoelde technische aanpassingen moeten binnen drie jaar na de goedkeuring van het formaat en de bepalingen inzake geautomatiseerde uitwisseling van gegevens over strafrechtelijke veroordelingen plaatsvinden.
6.  De in lid 5 bedoelde technische aanpassingen moeten binnen het jaar na de goedkeuring van het formaat en de bepalingen inzake geautomatiseerde uitwisseling van gegevens over strafrechtelijke veroordelingen plaatsvinden.
Amendement 34
Artikel 14, lid 5
5.  Dit kaderbesluit heeft geen gevolgen voor de toepassing van gunstiger bepalingen van bilaterale of multilaterale overeenkomsten tussen de lidstaten.
5.  Dit kaderbesluit heeft geen gevolgen voor de toepassing van gunstiger bepalingen van bilaterale of multilaterale overeenkomsten of verdragen tussen de lidstaten.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid