Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0267(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0170/2007

Predkladané texty :

A6-0170/2007

Rozpravy :

PV 20/06/2007 - 17
CRE 20/06/2007 - 17

Hlasovanie :

PV 21/06/2007 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0279

Prijaté texty
PDF 432kWORD 123k
Štvrtok, 21. júna 2007 - Štrasburg
Výmena informácií z registra trestov medzi členskými štátmi *
P6_TA(2007)0279A6-0170/2007

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o organizácii a obsahu výmen informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (KOM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2005)0690)(1),

–   so zreteľom na článok 31 a článok 34 ods. 2 písm. b) Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o EÚ, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0052/2006),

–   so zreteľom na články 93 a 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0170/2007),

1.   schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.   vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.   vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.   žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  Skutočnosť, že na jeden odsudzujúci rozsudok v trestnej veci sa môžu uplatňovať rôzne právne režimy, vedie k obehu nespoľahlivých informácií medzi členskými štátmi a vytvára právnu neistotu pre odsúdené osoby. V záujme predchádzania takýmto situáciám by sa malo na členský štát, v ktorom bol vynesený odsudzujúci rozsudok, hľadieť ako na vlastníka údajov o odsudzujúcich rozsudkoch v trestných veciach vynesených na jeho území voči štátnym príslušníkom iných členských štátov. V súlade s tým musí členský štát, ktorého štátnym príslušníkom je odsúdená osoba a ktorému sa  tieto údaje postúpia zabezpečiť, aby boli tieto údaje aktualizované so zreteľom na každú zmenu alebo výmaz informácií, ku ktorému došlo v členskom štáte, v ktorom bol vynesený odsudzujúci rozsudok. Iba údaje, ktoré sú týmto spôsobom aktualizované, by mali byť určené na vnútorné použitie členským štátom, ktorého štátnym príslušníkom je odsúdená osoba, alebo ďalej postúpené inému štátu, či už inému členskému štátu alebo tretej krajine.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 10
(10)  Osobné údaje, ktoré sa pri implementácii tohto rámcového rozhodnutia spracúvajú, podliehajú ochrane v súlade s ustanoveniami rámcového rozhodnutia XXX o ochrane osobných údajov, s ktorými sa narába v rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach . Toto rámcové rozhodnutie okrem toho zahŕňa ustanovenia rozhodnutia z 21. novembra 2005 o výmene informácií z registra trestov, ktoré stanovujú obmedzenia pre dožadujúci členský štát, pokiaľ ide o použitie informácií, ktoré mu boli odovzdané na základe jeho žiadosti. Dopĺňa ich o osobitné pravidlá pre prípad, keď členský štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, postupuje ďalej informácie o odsudzujúcich rozsudkoch v trestných veciach, ktoré mu boli poskytnuté členským štátom, v ktorom bol vynesený odsudzujúci rozsudok.
(10)  Osobné údaje, ktoré sa pri implementácii tohto rámcového rozhodnutia spracúvajú, podliehajú ochrane v súlade s ustanoveniami rámcového rozhodnutia XXX o ochrane osobných údajov, s ktorými sa narába v rámci policajnej a súdnej spolupráce v trestných veciach, a najmä v súlade so základnými zásadami ochrany údajov uvedenými v článku 9 tohto rámcového rozhodnutia. Toto rámcové rozhodnutie okrem toho zahŕňa ustanovenia rozhodnutia z 21. novembra 2005 o výmene informácií z registra trestov, ktoré stanovujú obmedzenia pre dožadujúci členský štát, pokiaľ ide o použitie informácií, ktoré mu boli odovzdané na základe jeho žiadosti. Dopĺňa ich o osobitné pravidlá pre prípad, keď členský štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, postupuje ďalej informácie o odsudzujúcich rozsudkoch v trestných veciach, ktoré mu boli poskytnuté členským štátom, v ktorom bol vynesený odsudzujúci rozsudok.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie12 a (nové)
(12a)  Zlepšenie výmeny a obehu informácií o odsudzujúcich rozsudkoch môže do značnej miery zlepšiť policajnú a justičnú spoluprácu na úrovni EÚ, ale takáto spolupráca môže byť obmedzená, ak ju nedoplní rýchle prijatie jednotného súboru základných procedurálnych záruk pre podozrivé a obžalované osoby v trestnom konaní, ktoré budú uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 2 písmeno a)
a) "odsudzujúci rozsudok": každé právoplatné rozhodnutie trestného súdu alebo správneho orgánu, proti rozhodnutiu ktorých môže byť u príslušného súdneho orgánu podaný opravný prostriedok, najmä v trestných veciach, ktoré stanovuje vinu osoby vo veci trestného činu alebo činu, za ktorý je možné uložiť trest podľa vnútroštátneho práva, ako za porušenie právnych predpisov;
a) "odsudzujúci rozsudok": každé právoplatné rozhodnutie súdu, ktoré stanovuje vinu osoby v trestnom konaní vo veci trestného činu podľa vnútroštátneho práva;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 3 odsek 1
1.  Na účely tohto rámcového rozhodnutia určí každý členský štát ústredný orgán. Na účely oznamovania informácií podľa článku 4 a odpovedí na žiadosti uvedené v článkoch 6 a 7 však členské štáty môžu určiť jeden alebo viacero ústredných orgánov.
1.  Na účely tohto rámcového rozhodnutia určí každý členský štát ústredný orgán. Na účely oznamovania informácií podľa článku 4 a odpovedí na žiadosti o informácie podľa článku 7 však členské štáty môžu určiť jeden alebo viacero ústredných orgánov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 4 odsek 1
1.  Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na to, aby ku všetkým odsudzujúcim rozsudkom vyneseným na jeho území bol pri ich zaznamenaní do vnútroštátneho registra trestov pripojený údaj o štátnej príslušnosti odsúdenej osoby, ak ide o štátneho príslušníka niektorého členského štátu.
1.  Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na to, aby ku všetkým odsudzujúcim rozsudkom vyneseným na jeho území po tom, ako budú zaznamenané v registri trestov, bol pri ich zaznamenaní do vnútroštátneho registra trestov pripojený údaj o štátnej príslušnosti alebo štátnych príslušnostiach odsúdenej osoby, ak ide o štátneho príslušníka iného členského štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 4 odsek 2 pododsek 2
Ak je dotknutá osoba štátnym príslušníkom viacerých členských štátov, informácie sa odovzdávajú každému z týchto členských štátov, a to aj v prípade, ak je odsúdená osoba štátnym príslušníkom členského štátu, na ktorého území bola odsúdená.
Ak je známe, že odsúdená osoba je štátnym príslušníkom viacerých členských štátov, informácie sa odovzdávajú každému z týchto členských štátov, a to aj v prípade, ak je odsúdená osoba štátnym príslušníkom členského štátu, na ktorého území bola odsúdená.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 4 odsek 3
3.  Odovzdávanie informácií o odsudzujúcich rozhodnutiach zahŕňa aj údaj o období, počas ktorého sa záznam o odsudzujúcom rozsudku uchováva v registri členského štátu, v ktorom bol vynesený odsudzujúci rozsudok, tak, ako to vyplýva z vnútroštátnych predpisov členského štátu, v ktorom bol vynesený odsudzujúci rozsudok, v čase odovzdania informácií o odsudzujúcom rozsudku členskému štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 4 odsek 4
4.  Všetky následné opatrenia prijaté podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, v ktorom bol vynesený odsudzujúci rozsudok, vedúce k zmene alebo výmazu informácií obsiahnutých v registri trestov vrátane zmien ovplyvňujúcich obdobie, počas ktorého sa informácie uchovávajú, oznámi ústredný orgán členského štátu, v ktorom bol vynesený odsudzujúci rozsudok, ústrednému orgánu členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom.
4.  Akúkoľvek následnú zmenu alebo výmaz informácií obsiahnutých v registri trestov oznámi ústredný orgán členského štátu, v ktorom bol vynesený odsudzujúci rozsudok bezodkladne ústrednému orgánu členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 5 odsek 1
1.  Ústredný orgán členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, uchováva informácie odovzdané podľa článku 4 v ich celistvosti, aby ich mohol postúpiť ďalej v súlade s článkom 7.
1.  Ústredný orgán členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, uchováva informácie odovzdané podľa článku 4 ods. 2 a 4 a článku 11 v ich celistvosti, aby ich mohol postúpiť ďalej v súlade s článkom 7.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 5 odsek 3
3.  Členský štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, môže použiť len informácie, ktoré sú aktualizované v súlade s odsekom 2. V žiadnom prípade nie je možné, aby sa v dôsledku plnenia povinnosti uvedenej v odseku 2 v rámci vnútroštátneho konania s dotknutou osobou zaobchádzalo horšie než v prípade, ak by bola odsúdená vnútroštátnym súdom.
3.  Členský štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, môže použiť len informácie, ktoré sú aktualizované v súlade s odsekom 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 6 odsek 1
1.  Ak sú požadované informácie z vnútroštátneho registra trestov niektorého členského štátu, ústredný orgán môže v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi predložiť žiadosť o výpis z registra trestov a súvisiace informácie ústrednému orgánu iného členského štátu.
1.  Ak sú v rámci trestného konania proti istej osobe alebo z iného dôvodu mimo trestného konania požadované informácie z vnútroštátneho registra trestov niektorého členského štátu, ústredný orgán môže v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi predložiť žiadosť o výpis z registra trestov a súvisiace informácie ústrednému orgánu iného členského štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 6 odsek 1 a (nový)
1a Ak sú informácie z registra trestov členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, požadované na akékoľvek iné účely ako na trestné konanie, dožadujúci členský štát musí uviesť účel svojej žiadosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 6 odsek 2
2.  Ak osoba žiada o informácie o svojom vlastnom zázname v registri trestov, ústredný orgán členského štátu, v ktorom bola podaná žiadosť, môže v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi predložiť žiadosť o výpis z registra trestov a súvisiace informácie ústrednému orgánu iného členského štátu, ak záujemca má alebo mal bydlisko v dožadujúcom alebo dožiadanom členskom štáte, alebo ak je alebo bol štátnym príslušníkom dožadujúceho alebo dožiadaného členského štátu.
2.  Ak osoba žiada o informácie o svojom vlastnom zázname v registri trestov, ústredný orgán členského štátu, v ktorom bola podaná žiadosť, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi predloží žiadosť o výpis z registra trestov a súvisiace informácie ústrednému orgánu iného členského štátu, ak záujemca má alebo mal bydlisko v dožadujúcom alebo dožiadanom členskom štáte, alebo ak je alebo bol štátnym príslušníkom dožadujúceho alebo dožiadaného členského štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 7 odsek 1 písmeno a)
a) vnútroštátnych odsudzujúcich rozsudkoch;
a) vnútroštátnych odsudzujúcich rozsudkov zaznamenaných v registri trestov;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 7 odsek 1 písmeno d)
d) odsudzujúcich rozsudkoch vynesených v tretích štátoch, ktoré mu boli odovzdané.
d) odsudzujúcich rozsudkoch vynesených v tretích štátoch, ktoré mu boli odovzdané a ktoré boli zaznamenané v jeho registri trestov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 7 odsek 2 pododsek 1
2.  Ak je ústrednému orgánu členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, predložená žiadosť o informácie z registra trestov na iné účely ako na účely trestného konania podľa článku 6, odpovie na ňu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, pokiaľ ide o vnútroštátne odsudzujúce rozsudky a odsudzujúce rozsudky vynesené v tretích štátoch, o ktorých mu boli odovzdané informácie.
2.  Ak je ústrednému orgánu členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, predložená žiadosť o informácie z registra trestov na iné účely ako na účely trestného konania podľa článku 6, odpovie na ňu s ohľadom na vnútroštátne odsudzujúce rozsudky a odsudzujúce rozsudky vynesené v tretích štátoch, o ktorých mu boli odovzdané informácie a ktoré boli zaznamenané v jeho registri trestov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 7 odsek 2 pododsek 2
Ústredný orgán členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, okamžite u ústredného orgánu členského štátu, v ktorom bol vynesený odsudzujúci rozsudok, overí, či a v akom rozsahu môžu byť informácie o odsudzujúcich rozsudkoch vynesených v tomto štáte, ktoré mu boli odovzdané, postúpené ústrednému orgánu dožadujúceho členského štátu.
Pokiaľ ide o informáciu postúpenú členským štátom, v ktorom bol vynesený odsudzujúci rozsudok, ústredný orgán členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, poskytne prijatú informáciu. Pri postupovaní informácie v súlade s článkom 4 ústredný orgán členského štátu, v ktorom bol vynesený odsudzujúci rozsudok, môže informovať ústredný orgán členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, o tom, že informácie o odsudzujúcich rozsudkoch, ktoré vyniesol a ktoré boli odovzdané tomuto druhému členskému štátu, môžu byť postúpené ústrednému orgánu iného členského štátu, ktorý o ne žiada, iba so súhlasom členského štátu, v ktorom bol vynesený rozsudok.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 7 odsek 2 pododsek 3
Ústredný orgán členského štátu, v ktorom bol vynesený odsudzujúci rozsudok, poskytne ústrednému orgánu členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, odpoveď v takej lehote, aby mu umožnil dodržať lehoty na odpoveď ustanovené v článku 8.
Ak je potrebný súhlas členského štátu, v ktorom bol vynesený odsudzujúci rozsudok, ústredný orgán tohto štátu poskytne ústrednému orgánu členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, odpoveď v takej lehote, aby mu umožnil dodržať lehoty na odpoveď ustanovené v článku 8.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 7 odsek 4
4.  Ak je o informácie z registra trestov požiadaný ústredný orgán iného členského štátu ako je štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, odovzdá štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom ústrednému orgánu dožadujúceho členského štátu informácie o vnútroštátnych odsudzujúcich rozsudkoch. Ak je účel žiadosti iný ako trestné konanie, odpovie na ňu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
4.  Ak je o informácie z registra trestov požiadaný ústredný orgán iného členského štátu ako je štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, dožiadaný členský štát odovzdá ústrednému orgánu dožadujúceho členského štátu informácie o odsudzujúcich rozsudkoch zaznamenaných v jeho registri trestov. Ak je účel žiadosti iný ako trestné konanie, ústredný orgán dožiadaného členského štátu na ňu odpovie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 9 odsek -1 (nový)
-1.  Pri spracovaní a odovzdávaní osobných údajov na účely tohto rámcového rozhodnutia sa rešpektujú prinajmenšom tieto základné zásady:
a) spracovanie údajov upravuje zákon a vo vzťahu k účelom zhromažďovania a/alebo ďalšieho spracovania je nevyhnutné a primerané;
b) údaje sa zhromažďujú len na osobitné a zákonné ciele a ďalej ich možno spracúvať spôsobom zlučiteľným s týmito cieľmi;
c) údaje sú správne a aktualizované;
d) osobitné kategórie údajov, ktoré sa týkajú rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženského alebo filozofického presvedčenia, členstva v strane alebo odboroch, sexuálnej orientácie alebo zdravia, sa spracovávajú len vtedy, ak je to absolútne nevyhnutné pre určitý prípad a v súlade s primeranými bezpečnostnými opatreniami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 9 odsek 1
1.  Osobné údaje odovzdané podľa článku 7 ods. 1 a 4 na účely trestného konania môže dožadujúci členský štát použiť len na účely toho trestného konania, pre ktoré boli vyžiadané, v súlade s priloženým formulárom.
1.  Osobné údaje odovzdané podľa článku 7 ods. 1 a 4 na účely trestného konania môže dožadujúci členský štát použiť v súlade so zásadami uvedenými v odseku -1, a najmä len na účely toho trestného konania, pre ktoré boli vyžiadané, v súlade s priloženým formulárom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 9 odsek 2
2.  Osobné údaje odovzdané podľa článku 7 ods. 2 a 4 na iné účely ako na účely trestného konania môže dožadujúci členský štát použiť v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi len na tie účely, na ktoré boli vyžiadané, a v rámci obmedzení stanovených vo formulári dožiadaným členským štátom.
2.  Osobné údaje odovzdané podľa článku 7 ods. 2 a 4 na iné účely ako na účely trestného konania môže dožadujúci členský štát použiť v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a v súlade so zásadami uvedenými v odseku -1, a najmä len na tie účely, na ktoré boli vyžiadané, a v rámci obmedzení stanovených vo formulári dožiadaným členským štátom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 9 odsek 3
3.  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 môže dožadujúci členský štát použiť osobné údaje odovzdané podľa článku 7 ods. 1, 2 a 4 na odvrátenie bezprostredného a vážneho ohrozenia verejnej bezpečnosti.
3.  Bez ohľadu na odseky 1 a 2 môže dožadujúci členský štát použiť osobné údaje odovzdané podľa článku 7 ods. 1, 2 a 4, ak je to nevyhnutné a primerané na odvrátenie bezprostredného a vážneho ohrozenia verejnej bezpečnosti; v takom prípade dožadujúci členský štát následne poskytne dožiadanému členskému štátu oznámenie o splnení podmienok nevyhnutnosti, primeranosti, naliehavosti a vážnosti ohrozenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 9 odsek 4
4.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje odovzdané tretiemu štátu podľa článku 7 ods. 3 podliehali rovnakým obmedzeniam použitia aké sa vzťahujú na členské štáty podľa článku 7 ods. 1, 2 a 3.
4.  Okrem toho členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje odovzdané tretiemu štátu podľa článku 7 ods. 3 podliehali rovnakým obmedzeniam použitia, aké sa vzťahujú na členské štáty podľa odsekov 1, 2 a 3 tohto článku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 9 odsek 5
5.  Tento článok sa nevzťahuje na osobné údaje získané členským štátom na základe tohto rámcového rozhodnutia a pochádzajúce z toho istého členského štátu.
5.  Odseky 1 až 4 sa nevzťahujú na osobné údaje získané členským štátom na základe tohto rámcového rozhodnutia a pochádzajúce z toho istého členského štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 9 odsek 5 a (nový)
5a.  Každý členský štát zabezpečí, aby vnútroštátne orgány ochrany údajov boli systematicky informované o výmene osobných údajov podľa tohto rámcového rozhodnutia a najmä o používaní osobných údajov za okolností uvedených v článku 9 ods. 3.
Orgány ochrany údajov členských štátov, monitorujú výmenu uvedenú v odseku 1 a na tento účel navzájom spolupracujú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 9 a (nový)
Článok 9a
Práva osoby, ktorej údaje sa poskytujú
1.  Osoba, ktorej údaje sa poskytujú, je informovaná o tom, že osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, sa spracovávajú. Poskytovanie tejto informácie sa odloží, keď je potrebné, aby to neprekážalo účelu, na ktorý sa údaje spracovávajú.
2.  Osoba, ktorej údaje sa poskytujú, má právo dostať bez neprimeraného odkladu a v jazyku, ktorému rozumie, informácie o tom, aké údaje sa spracovávajú, ako aj právo opraviť, a ak je to vhodné vymazať údaje spracovávané v rozpore so zásadami uvedenými v článku 9 ods. -1.
3.  Informácie uvedené v odseku 1 môžu byť odmietnuté alebo zdržané, ak je to výlučne nevyhnutné na:
a) ochranu bezpečnosti a verejného poriadku;
b) predídenie trestnému činu;
c) zabránenie mareniu vyšetrovania a stíhania trestných činov;
d) ochranu práv a istôt tretích strán.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 11 odsek 2 písmeno a)
a) informácie o osobe, ktorej sa týka odsudzujúci rozsudok (meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, prípadne krycie meno alebo prezývka, pohlavie, štátna príslušnosť, pri právnických osobách právna forma a sídlo spoločnosti);
a) informácie o osobe, ktorej sa týka odsudzujúci rozsudok (meno, priezvisko, pôvodné meno, dátum narodenia, miesto a krajina narodenia, prípadne krycie meno alebo prezývka, pohlavie, štátna príslušnosť, pri právnických osobách právna forma a sídlo spoločnosti);
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 11 odsek 2 písmeno b)
b) informácie o odsudzujúcom rozsudku (dátum a miesto, názov a druh orgánu, ktorý vyniesol odsudzujúci rozsudok);
b) informácie o odsudzujúcom rozsudku (dátum a miesto, referenčné číslo, pokiaľ je známe a názov a druh orgánu, ktorý vyniesol odsudzujúci rozsudok);
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 11 odsek 2 písmeno c)
c) informácie o skutočnostiach, na základe ktorých bol vynesený odsudzujúci rozsudok (dátum, miesto, povaha, právna kvalifikácia, príslušné ustanovenia trestného práva);
c) informácie o skutočnostiach, na základe ktorých bol vynesený odsudzujúci rozsudok (dátum, povaha, právna kvalifikácia, príslušné ustanovenia trestného práva);
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 11 odsek 6
6.  Technické úpravy uvedené v odseku 5 sa musia vykonať najneskôr do troch rokov od prijatia formátu a opatrení týkajúcich sa elektronickej výmeny informácií o odsudzujúcich rozsudkoch v trestných veciach.
6.  Technické úpravy uvedené v odseku 5 sa musia vykonať najneskôr do jedného roka od prijatia formátu a opatrení týkajúcich sa elektronickej výmeny informácií o odsudzujúcich rozsudkoch v trestných veciach.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 14 odsek 5
5.  Toto rámcové rozhodnutie nemá vplyv na uplatňovanie výhodnejších ustanovení dvojstranných alebo mnohostranných dohôd uzatvorených medzi členskými štátmi.
5.  Toto rámcové rozhodnutie nemá vplyv na uplatňovanie výhodnejších ustanovení dvojstranných alebo mnohostranných dohôd alebo dohovorov uzatvorených medzi členskými štátmi.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia