Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0267(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0170/2007

Ingivna texter :

A6-0170/2007

Debatter :

PV 20/06/2007 - 17
CRE 20/06/2007 - 17

Omröstningar :

PV 21/06/2007 - 8.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0279

Antagna texter
PDF 333kWORD 96k
Torsdagen den 21 juni 2007 - Strasbourg
Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan medlemsstater *
P6_TA(2007)0279A6-0170/2007

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 21 juni 2007 om förslaget till rådets rambeslut om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll (KOM(2005)0690 – C6-0052/2006 – 2005/0267(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag (KOM(2005)0690)(1),

–   med beaktande av artikel 31 och artikel 34.2 b i EU-fördraget,

–   med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0052/2006),

–   med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0170/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Kommissionen uppmanas att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
Skäl 8a (nytt)
(8a)  Olika rättsordningar kan tillämpas i samband med en och samma brottmålsdom. Följden blir att otillförlitliga uppgifter cirkulerar mellan medlemsstaterna och att den dömde utsätts för rättsosäkerhet. För att undvika detta bör den dömande medlemsstaten anses vara innehavare av uppgifterna om de brottmålsdomar som avkunnats på dess territorium mot medborgare i andra medlemsstater. Den medlemsstat där den dömde är medborgare och dit dessa uppgifter kommer att översändas bör se till att de hålls uppdaterade genom att ta hänsyn till varje ändring eller strykning som görs i den dömande medlemsstaten. Bara uppgifter som har uppdaterats på detta sätt bör användas internt av den medlemsstat där den dömde är medborgare eller vidarebefordras av denna till en annan stat, som kan vara en medlemsstat eller ett tredjeland.
Ändring 2
Skäl 10
(10)  De personuppgifter som behandlas vid genomförandet av föreliggande rambeslut är skyddade enligt reglerna i rambeslut XXX om skydd av personuppgifter, som behandlas inom ramen för polisiärt och rättsligt samarbete på det straffrättsliga området. Föreliggande rambeslut inbegriper dessutom reglerna i beslutet av den 21 november 2005 om utbyte av uppgifter ur kriminalregistret, som gäller en begränsning av möjligheten för den ansökande medlemsstaten att använda uppgifter som mottagits efter en ansökan från dess sida. Genom beslutet kompletteras de specifika regler som gäller när den medlemsstat där den dömde är medborgare vidarebefordrar uppgifter om domar, som överförts till den av den dömande medlemsstaten.
(10)  De personuppgifter som behandlas vid genomförandet av föreliggande rambeslut är skyddade enligt reglerna i rambeslut XXX om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete och särskilt de grundläggande principer för uppgiftsskydd som anges i artikel 9. Föreliggande rambeslut inbegriper dessutom reglerna i beslutet av den 21 november 2005 om utbyte av uppgifter ur kriminalregistret, som gäller en begränsning av möjligheten för den ansökande medlemsstaten att använda uppgifter som mottagits efter en ansökan från dess sida. Genom beslutet kompletteras de specifika regler som gäller när den medlemsstat där den dömde är medborgare vidarebefordrar uppgifter om domar, som överförts till den av den dömande medlemsstaten.
Ändring 3
Skäl 12a (nytt)
(12a)  En förbättring av utbytet och spridningen av information om brottmålsdomar kan märkbart stärka det rättsliga och polisiära samarbetet på EU-nivå, men detta samarbete kan hindras om det inte åtföljs av ett snabbt antagande av en i alla medlemsstater tillämplig enhetlig uppsättning grundläggande processrättsliga garantier för misstänkta och tilltalade i brottmål.
Ändring 5
Artikel 2, led a
a) brottmålsdom: alla avgöranden i en brottmålsdomstol eller annan myndighet, vilka kan överklagas i en brottmålsdomstol som fastslår skuldfrågan avseende en straffbar gärning eller en överträdelse som är straffbar enligt nationell lagstiftning som en lagöverträdelse.
a) brottmålsdom: alla avgöranden där en domstol fastslår skuldfrågan i brottmålsförfaranden avseende en straffbar gärning enligt nationell lagstiftning.
Ändring 6
Artikel 3, punkt 1
1.  Varje medlemsstat skall, för det ändamål som avses i detta rambeslut utse en central myndighet. Medlemsstaterna kan emellertid utse en eller flera myndigheter för att överföra uppgifter enligt artikel 4 och svar på ansökningar enligt artiklarna 6 och 7.
1.  Varje medlemsstat skall, för det ändamål som avses i detta rambeslut, utse en central myndighet. Medlemsstaterna kan emellertid utse en eller flera myndigheter för att överföra uppgifter enligt artikel 4 och svara på ansökningar om uppgifter enligt artikel 7.
Ändring 7
Artikel 4, punkt 1
1.  Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att alla domar som avkunnats på dess territorium vid överföringen till kriminalregistret skall innehålla upplysningar om den dömdes nationalitet, om det rör sig om en person som är bosatt i en medlemsstat.
1.  Varje medlemsstat skall vidta nödvändiga åtgärder för att alla domar som avkunnats på dess territorium vid överföringen till kriminalregistret, efter att de har förts in i kriminalregistret, skall innehålla upplysningar om den dömdes nationalitet eller nationaliteter, om det rör sig om en person som är bosatt i en annan medlemsstat.
Ändring 8
Artikel 4, punkt 2, stycke 2
Om den dömde är medborgare i flera medlemsstater, skall uppgifterna överföras till var och en av dessa medlemsstater, även om den dömde är medborgare i den medlemsstat på vars territorium domen avkunnats.
Om det är allmänt känt att den dömde är medborgare i flera medlemsstater, skall uppgifterna överföras till var och en av dessa medlemsstater, även om den dömde är medborgare i den medlemsstat på vars territorium domen avkunnats.
Ändring 9
Artikel 4, punkt 3
3.  Överföringen av uppgifter om domstolsavgörandena skall också omfatta uppgifter om hur länge uppgifterna skall lagras i den dömande statens register, enligt den dömande medlemsstatens gällande nationella lagstiftning vid överföringstillfället.
utgår
Ändring 10
Artikel 4, punkt 4
4.  De åtgärder som vidtas i efterhand för att tillämpa den dömande medlemsstatens nationella lagstiftning och som innebär en ändring eller strykning av uppgifter i kriminalregistret, inklusive ändringar som påverkar hur länge uppgifterna skall lagras, skall omgående överföras av den centrala myndigheten i den dömande medlemsstaten till den centrala myndigheter i den medlemsstat där den dömde är medborgare.
4.  Varje efterföljande ändring eller strykning av uppgifter i kriminalregistret skall omgående överföras av den centrala myndigheten i den dömande medlemsstaten till den centrala myndigheten i den medlemsstat där den dömde är medborgare.
Ändring 11
Artikel 5, punkt 1
1.  Den centrala myndigheten i den medlemsstat där den berörda personen är medborgare skall enligt artikel 4 lagra alla överförda uppgifter för att kunna överföra dem enligt artikel 7.
1.  Den centrala myndigheten i den medlemsstat där den berörda personen är medborgare skall enligt artikel 4.2 och 4.4 och artikel 11 lagra överförda uppgifter för att kunna överföra dem enligt artikel 7.
Ändring 12
Artikel 5, punkt 3
3.  Den medlemsstat där den berörda personen är medborgare får endast använda sådana uppgifter som erhållits enligt punkt 2. Det enda fall i vilket skyldigheten i punkt 2 får leda till en mindre gynnsam behandling av den berörda personen i ett nationellt domstolsförfarande är om personen har dömts i nationell domstol.
3.  Den medlemsstat där den berörda personen är medborgare får endast använda sådana uppgifter som uppdaterats enligt punkt 2.
Ändring 13
Artikel 6, punkt 1
1.  Begär en medlemsstat uppgifter som finns i en annan medlemsstats nationella kriminalregister, kan den centrala myndigheten i enlighet med nationell lagstiftning rikta en ansökan om ett utdrag ur kriminalregistret och uppgifter därom till en annan medlemsstats centrala myndighet.
1.  Begär en medlemsstat uppgifter som finns i en annan medlemsstats nationella kriminalregister inom ramen för ett brottmålsförfarande mot en person eller av andra skäl än ett brottmålsförfarande kan den centrala myndigheten i enlighet med nationell lagstiftning rikta en ansökan om ett utdrag ur kriminalregistret och uppgifter därom till en annan medlemsstats centrala myndighet.
Ändring 14
Artikel 6, punkt 1a (ny)
1a.  Begär en medlemsstat, av andra skäl än ett brottmålsförfarande, uppgifter ur kriminalregistret i den medlemsstat där den berörda personen är medborgare skall den ansökande medlemsstaten specificera sina skäl för ansökan.
Ändring 15
Artikel 6, punkt 2
2.  Begär en person uppgifter om sig själv i kriminalregistret, kan den centrala myndigheten i den medlemsstat till vilken denna ansökan riktas i enlighet med nationell lagstiftning rikta en ansökan om ett utdrag ur kriminalregistret och uppgifter därom till en annan medlemsstats centrala myndighet, under förutsättning att den berörda personen är eller har varit bosatt i den ansökande medlemsstaten eller i den medlemsstat till vilken ansökan riktas.
2.  Begär en person uppgifter om sig själv i kriminalregistret, skall den centrala myndigheten i den medlemsstat till vilken denna ansökan riktas i enlighet med nationell lagstiftning rikta en ansökan om ett utdrag ur kriminalregistret och uppgifter därom till en annan medlemsstats centrala myndighet, under förutsättning att den berörda personen är eller har varit bosatt i den ansökande medlemsstaten eller i den medlemsstat till vilken ansökan riktas.
Ändring 16
Artikel 7, punkt 1, led a
a)  Nationella brottmålsdomar.
a)  Nationella brottmålsdomar som förts in i kriminalregistret.
Ändring 17
Artikel 7, punkt 1, led d
d)  Brottmålsdomar som av kunnats av tredjeländer och som överförts till myndigheten.
d)  Brottmålsdomar som avkunnats av tredjeländer och som överförts till myndigheten och förts in i kriminalregistret.
Ändring 18
Artikel 7, punkt 2, stycke 1
2.  Om en ansökan om utdrag ur kriminalregistret enligt villkoren i artikel 6 riktas till den centrala myndigheten i den medlemsstat där den berörda personen är medborgare av andra skäl än ett brottmålsförfarande, skall myndigheten svara enligt nationell lagstiftning om nationella brottmålsdomar och brottmålsdomar som avkunnats av tredjeländer och som överförts till denna.
2.  Om en ansökan om utdrag ur kriminalregistret enligt villkoren i artikel 6 riktas till den centrala myndigheten i den medlemsstat där den berörda personen är medborgare av andra skäl än ett brottmålsförfarande, skall myndigheten när det gäller nationella brottmålsdomar och brottmålsdomar som avkunnats av tredjeländer och som överförts till denna och förts in i dess kriminalregister svara enligt nationell lagstiftning.
Ändring 19
Artikel 7, punkt 2, stycke 2
Den centrala myndighet i den medlemsstat där den berörda personen är medborgare skall hos den centrala myndigheten i den dömande medlemsstaten omgående verifiera om och i vilken utsträckning uppgifterna om de brottmålsdomar som avkunnats av denna och som överförts till den förra får överföras till den ansökande medlemsstatens centrala myndighet.
Om uppgifter överförs av den dömande medlemsstaten skall den centrala myndigheten i den medlemsstat där den berörda personen är medborgare vidarebefordra de mottagna uppgifterna. Vid överföringen av uppgifter i enlighet med artikel 4 får den dömande medlemsstatens centrala myndighet underrätta den centrala myndigheten i den medlemsstat där den berörda personen är medborgare om att uppgifterna om de brottmålsdomar som avkunnats i den förra och överförts till den senare får överföras till den centrala myndigheten i en annan ansökande medlemsstat, men enbart med den dömande medlemsstatens samtycke.
Ändring 20
Artikel 7, punkt 2, stycke 3
Den dömande medlemsstaters centrala myndighet skall svara den medlemsstat där den berörda personen är medborgare så snart att denna kan svara inom den frist som anges i artikel 8.
Om samtycke krävs från den dömande medlemsstaten skall dess centrala myndighet svara den medlemsstat där den berörda personen är medborgare så snart att denna kan svara inom den frist som anges i artikel 8.
Ändring 21
Artikel 7, punkt 4
4.  Om en ansökan om utdrag ur kriminalregister riktas till den centrala myndigheten i en annan medlemsstat än den där den berörda personen är medborgare, skall denna medlemsstat överföra alla uppgifter om nationella brottmålsdomar till den centrala myndigheten i den ansökande medlemsstaten. Om ansökan görs i andra syfte än ett brottmålsförfarande skall den besvaras enligt nationell lagstiftning.
4.  Om en ansökan om utdrag ur kriminalregister riktas till den centrala myndigheten i en annan medlemsstat än den där den berörda personen är medborgare, skall den medlemsstat till vilken ansökan ställs överföra alla uppgifter om de brottmålsdomar som förts in i dess kriminalregister till den centrala myndigheten i den ansökande medlemsstaten. Om ansökan görs i andra syften än ett brottmålsförfarande skall den centrala myndigheten i den medlemsstat till vilken ansökan ställs besvara enligt nationell lagstiftning.
Ändring 22
Artikel 9, punkt -1 (ny)
-1.  Vid behandling av personuppgifter enligt detta rambeslut skall åtminstone följande grundprinciper respekteras:
a)  Det skall föreskrivas i lag att behandlingen av uppgifter är tillåten, och den skall vara nödvändig och proportionell i förhållande till syftet med insamlingen och/eller vidarebehandlingen.
b)  Uppgifter kan endast behandlas för fastställda och legitima syften och vidarebehandlas på ett sätt som är förenligt med dessa syften.
c)  Uppgifterna skall vara korrekta och uppdaterade.
d)  Särskilda kategorier av uppgifter rörande ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i parti eller fackförening, sexuell läggning eller hälsa skall behandlas endast om detta är absolut nödvändigt i ett specifikt fall och om detta sker i enlighet med lämpliga garantier.
Ändring 23
Artikel 9, punkt 1
1.  Personuppgifter som tillhandahålls enligt artikel 7.1 och 7.4 i brottmålsförfaranden får av den ansökande medlemsstaten endast användas i det förfarande inom vars ram de begärts och i enlighet med formuläret i bilagan.
1.  Personuppgifter som tillhandahålls enligt artikel 7.1 och 7.4 i brottmålsförfaranden får av den ansökande medlemsstaten användas i enlighet med principerna i punkt -1, dock bara i samband med det förfarande inom vars ram de begärts och i enlighet med formuläret i bilagan.
Ändring 24
Artikel 9, punkt 2
2.  Personuppgifter som överförs enligt artikel 7.2 och 7.4 i andra syften än ett brottmålsförfarande får inte användas av den ansökande medlemsstaten med stöd i dess nationella lagstiftning för andra syften än de för vilka de begärts och inom de tidsfrister som den medlemsstat till vilken ansökan riktas angivit i formuläret.
2.  Personuppgifter som överförs enligt artikel 7.2 och 7.4 i andra syften än ett brottmålsförfarande får användas av den ansökande medlemsstaten med stöd i dess nationella lagstiftning och i enlighet med principerna i punkt -1, dock bara för de syften för vilka de begärts och inom de tidsfrister som den medlemsstat till vilken ansökan riktas angivit i formuläret.
Ändring 25
Artikel 9, punkt 3
3.  Oberoende av punkterna 1 och 2 får personuppgifter som överförts enligt artikel 7.1, 7.2 och 7.4 användas av den ansökande medlemsstaten för att avvärja ett omedelbart och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten.
3.  Oberoende av punkterna 1 och 2 får personuppgifter som överförts enligt artikel 7.1, 7.2 och 7.4 användas av den ansökande medlemsstaten om denna användning är nödvändig och proportionell i syfte att avvärja ett omedelbart och allvarligt hot mot den allmänna säkerheten; i så fall skall den ansökande medlemsstaten tillhandahålla den medlemsstat till vilken ansökan ställs ett meddelande i efterhand avseende uppfyllelsen av kraven på nödvändighet, proportionalitet, sakens brådskande natur och hotets allvar.
Ändring 26
Artikel 9, punkt 4
4.  Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att personuppgifter som överförts till ett tredje land enligt artikel 7.3 blir föremål för samma användningsbegränsningar som gäller medlemsstater enligt punkterna 1, 2 och 3 i föregående artikel.
4.  Medlemsstaterna skall dessutom vidta nödvändiga åtgärder för att personuppgifter som överförts till ett tredje land enligt artikel 7.3 blir föremål för samma användningsbegränsningar som gäller medlemsstater enligt punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel.
Ändring 27
Artikel 9, punkt 5
5.  Denna artikel skall inte gälla personuppgifter som en medlemsstat erhållit enligt detta rambeslut och som kommer från samma medlemsstat.
5.  Punkterna 1–4 skall inte gälla personuppgifter som en medlemsstat erhållit enligt detta rambeslut och som kommer från samma medlemsstat.
Ändring 28
Artikel 9, punkt 5a (ny)
5a.  Varje medlemsstat skall se till att de nationella dataskyddsmyndigheterna systematiskt får information om utbytet av personuppgifter enligt detta rambeslut och framför allt om användningen av personuppgifter under de omständigheter som avses i artikel 9.3.
Medlemsstaternas dataskyddsmyndigheter skall övervaka det utbyte som avses i stycke 1 och samarbeta med varandra i detta syfte.
Ändring 29
Artikel 9a (ny)
Artikel 9a
Den registrerades rättigheter
1.  Den registrerade skall informeras om det faktum att personuppgifter om honom eller henne behandlas. Tillhandahållandet av denna information skall senareläggas om detta är nödvändigt för att inte äventyra de ändamål för vilka uppgifterna behandlas.
2.  Den registrerade skall ha rätt att utan obefogat dröjsmål få information om vilka uppgifter som behandlas på ett språk som han eller hon förstår, samt att korrigera och, i tillämpliga fall, radera sådana uppgifter som har behandlats i strid med de principer som anges i artikel 9.-1.
3.  Tillgång till den information som avses i punkt 1 kan nekas eller senareläggas om detta är absolut nödvändigt för att
a) skydda säkerheten och den allmänna ordningen,
b) förhindra ett brott,
c) inte hindra förundersökningen eller beivrandet av straffbara gärningar,
d) skydda tredje parters rättigheter och garantier.
Ändring 30
Artikel 11, punkt 2, led a
a) uppgifter om den dömde (efternamn, förnamn, födelsedatum, födelseort, pseudonymer eller alias om sådana förekommer, kön, nationalitet, rättslig form och säte för juridiska personer),
a) uppgifter om den dömde (efternamn, förnamn, tidigare namn, födelsedatum, födelseort och födelseland, pseudonymer eller alias om sådana förekommer, kön, nationalitet, rättslig form och säte för juridiska personer),
Ändring 31
Artikel 11, punkt 2, led b
b) uppgifter om brottmålsdomens form (datum och plats, den dömande myndighetens namn och typ),
b) uppgifter om brottmålsdomens form (datum och plats, referensnummer om detta är känt samt den dömande myndighetens namn och typ),
Ändring 32
Artikel 11, punkt 2, led c
c) uppgifter om faktabakgrunden till domen (datum, plats, typ och tillämplig brottsrubricering), samt
c) uppgifter om faktabakgrunden till domen (datum, typ och tillämplig brottsrubricering), samt
Ändring 33
Artikel 11, punkt 6
6.  De tekniska åtgärder som avses i punkt 5 skall genomföras senast tre år efter antagandet av det standardiserade formatet och de metoder som krävs för att möjliggöra ett datoriserat utbyte av uppgifter om brottmålsdomar.
6.  De tekniska åtgärder som avses i punkt 5 skall genomföras senast ett år efter antagandet av det standardiserade formatet och de metoder som krävs för att möjliggöra ett datoriserat utbyte av uppgifter om brottmålsdomar.
Ändring 34
Artikel 14, punkt 5
5.  Föreliggande rambeslut påverkar inte tillämpningen av mer gynnsamma bestämmelser som finns i bilaterala eller multilaterala avtal som slutits mellan medlemsstaterna.
5.  Föreliggande rambeslut påverkar inte tillämpningen av mer gynnsamma bestämmelser som finns i bilaterala eller multilaterala avtal eller konventioner som slutits mellan medlemsstaterna.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy