Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2585(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0265/2007

Внесени текстове :

B6-0265/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 21/06/2007 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0280

Приети текстове
PDF 275kWORD 47k
Четвъртък, 21 юни 2007 г. - Страсбург
Регионален стратегически документ за периода 2007-2013 г. и Многогодишна индикативна програма за Азия
P6_TA(2007)0280B6-0265/2007

Резолюция на Европейския парламент от 21 юни 2007 г. за проекторешение на Комисията за създаване на Регионален стратегически документ за периода 2007-2013 г. и Многогодишна индикативна програма за Азия

Европейският парламент,

–   като взе предвид Регламент (EО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие(1),

–   като взе предвид проекторешението на Комисията за създаване на Регионален стратегически документ за периода 2007-2013 г. и Многогодишна индикативна програма за Азия (CMT-2007-1122),

–   като взе предвид становището, прието на 8 юни 2007 г. от комитета, посочен в член 35, параграф 1 от гореспоменатия регламент (по-нататък наричан "комитет за управление на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР)",

–   като взе предвид член 8 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г.относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(2),

–   като взе предвид член 81 от своя правилник,

А.   като има предвид, че на 8 юни 2007 г. комитетът за управление на ИСР гласува в подкрепа на проекта на Регионалния стратегически документ за периода 2007-2013 г. и Многогодишната индикативна програма за Азия (CMT-2007-1122);

Б.   като има предвид, че съгласно член 7, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО и член 1 от Споразумението между Европейския парламент и Комисията относно процедурите за прилагане на Решение 1999/468/EО на Съвета(3), Парламентът получи резултатите от гласуването;

В.   като има предвид, че член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1905/2006 гласи, че "първостепенната и всеобхватна цел на сътрудничеството съгласно този регламент е изкореняването на бедността в страните и регионите партньори в контекста на устойчивото развитие";

Г.   като има предвид, че член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1905/2006 предвижда, че "мерките, посочени в член 1, параграф 1(4), се определят по начин, който осигурява изпълнението на критериите за официална помощ за развитие (ОПР), установени от Комитета за подпомагане на развитието към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР/КПР)";

Д.   като има предвид, че в своите "Насоки за изготвяне на отчети на отчетната система на кредиторите" (ДСР/КПР (2002)21), ОИСР/КПР определя ОПР като финансови потоци към страните от списъка на КПР на получатели на ОПР, по отношение на които, наред с другото, "всяка операция се извършва с основна цел за насърчаване на икономическото развитие и благосъстоянието на развиващите се страни"(5);

Е.   като има предвид, че член 19, параграфи 3 и 8 от Регламент (ЕО) № 1905/2006 предвиждат съответно, че "стратегическите документи по принцип се основават на диалог със страната или региона партньор, който включва гражданското общество и регионалните и местни власти" и че "Комисията и държавите-членки се консултират помежду си, както и с другите донори и участници по въпросите на развитието, включително с представители на гражданското общество и регионалните и местни власти, на ранен етап от процеса на програмиране, с оглед насърчаване на взаимното допълване на техните дейности в областта на сътрудничеството";

1.  Счита, че в своя проект на стратегически документ за периода 2007-2010 г. и в проекта на Многогодишната индикативна програма за периода 2007-2010 г. за Азия, Комисията превишава изпълнителните си правомощия, предвидени в основния акт, като включва в своя фокусен сектор 1 ("подкрепа за регионална интеграция") следните елементи, които не са в съответствие с разпоредбите на член 2, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕО) № 1905/2006 г., тъй като основната цел на тези елементи не е изкореняването на бедността и те не отговарят на критериите за ОПР, установени от ОИСР/КПР:

   в рамките на срещата Азия-Европа, и по-специално на Фондацията "Азия-Европа", един от заявените приоритети е "улесняване разпространението на информация и обмен на ресурси и повишаване осведомеността на обществеността по въпросите на срещата Азия-Европа/Фондация "Азия-Европа";
   в рамките на Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК) една от предложените програми е Южноазиатската програма за гражданска авиация; в нея Комисията включва като цел насърчаване на приемането на европейските разпоредби за безопасност;
   в областта на подкрепа на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) заявените цели на програмата за "институционална подкрепа и диалог между регионите" включва "подкрепа на евентуални преговори за сключване и прилагане на споразумение за свободна търговия между АСЕАН и ЕС" и "повишаване на информираността относно приноса на ЕС за АСЕАН";
   също така в рамките на подкрепата за АСЕАН, общата цел на програмата за "сътрудничество и реформа на политиката в областта на сигурността" е "да се подкрепи сътрудничеството и реформата в областта на сигурността, за да се развие по-съгласувана система на управление на границите на място в определени главни входни/изходни пристанища на държавите-членки на АСЕАН (...). По-специално това означава укрепване на капацитета на системата за управление на границите на АСЕАН както на регионално равнище на сътрудничество, така и в определени гранично-пропускателни пунктове";

2.  Счита, че в своя проект на стратегически документ за периода 2007-2010 г. и в проекта на Многогодишната индикативна програма за Азия, Комисията превишава изпълнителните си правомощия, предвидени в основния акт, като включва в своя фокусен сектор 2 ("висши образователни и изследователски институти"), за които тя е предвидила 15 % от средствата на Многогодишната индикативна програма, следните елементи, които не са в съответствие с разпоредбите на член 2, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕО) № 1905/2006 г., тъй като основната цел на тези елементи не е изкореняването на бедността и те не отговарят на критериите за ОПР, установени от ОИСР/КПР:

   в областта "висше образование" една от специфичните цели е "насърчаването на по-добро познаване на европейското висше образование в азиатските развиващи се страни" и предлаганите дейности включват: "схеми за мобилност на студенти и университетски преподаватели; работа в мрежа и трансфер на най-добри практики между университети от ЕС и Азия" и "семинари, панаири на висшето образование, срещи на участниците, промоционални дейности, подготовка на работни документи, подкрепа на взаимното признаване на квалификации, наблюдения"; няма разпоредби за гарантиране, че избираемите учебни дисциплини по програмата ще бъдат подбирани с оглед на нуждите за развитие на региона, или че с подбора на бенефициерите по програмата ще се подкрепи най-бедната част от населението и няма да се увеличи пропастта между богатите и бедните и също така няма специални разпоредби за предотвратяване "изтичането на мозъци";
   в областта "подкрепа на изследователските институти", заявената цел е "повишаване на взаимното разбирателство с оглед допринасяне за развитието на азиатския регион"; специфичните дейности включват: "среща на мозъчни тръстове и лицата, вземащите решения за политиките от двата региона, разширяване и задълбочаване обхвата на семинарите и конференциите"; Комисията заявява, че за тази цел ще бъдат отделени средства за "подкрепа на работата на специализираните институти, като се обърне особено внимание на отношенията между Азия и ЕС" и че дейностите ще бъдат насочени към укрепване на изследователския капацитет, насърчаване на обществения дебат по въпросите, свързани с отношенията между ЕС и Азия и побратимяването между азиатски и европейски институти, мозъчни тръстове и подобни организации.

3.  Призовава Комисията да оттегли своето проекторешение за създаване на Регионален стратегически документ за периода 2007-2013 г. и Многогодишна индикативна програма за Азия и да внесе за разглеждане в комитета за управление на ИСР ново проекторешение, което съответства напълно на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1905/2006 г.;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.
(2) ОВ L 184, 17.7.1999 г, стр. 23.
(3) OВ L 256, 10.10.2000 г., стр. 19.
(4) Член 1, параграф 1: "Общността финансира мерки, които имат за цел да подпомагат сътрудничеството с развиващите се страни, територии и региони (…)".
(5) Информационен бюлетин на ОИСР/КПР от октомври 2006 г. "Това ли е ОПР?", стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност