Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2587(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0251/2007

Внесени текстове :

B6-0251/2007

Разисквания :

PV 19/06/2007 - 15
CRE 19/06/2007 - 15

Гласувания :

PV 21/06/2007 - 8.5
CRE 21/06/2007 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0281

Приети текстове
PDF 282kWORD 44k
Четвъртък, 21 юни 2007 г. - Страсбург
Проучвателна мисия в областите Андалусия, Валенсия и Мадрид
P6_TA(2007)0281B6-0251/2007

Резолюция на Европейския парламент от 21 юни 2007 г. относно резултатите от проучвателната мисия в областите Андалусия, Валенсия и Мадрид, водена от името на комисията по петиции

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 194 от Договора за ЕО, който дава правото на всички граждани на ЕС и на постоянно пребиваващите в ЕС лица, да подават петиция,

–   като взе предвид член 6 от Договора за ЕС, който постановява, че Съюзът зачита основните права така, както те са гарантирани от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, и че Съюзът си осигурява средствата, необходими за постигането на своите цели и за осъществяването на своите политики,

–   като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

А.   като взе предвид съдържанието и препоръките на доклада за третата проучвателна мисия в Испания, одобрена от Комисията по петициите на 11 април 2007 г., която разследва твърденията, съдържащи се в много голям брой петиции за нарушаване на законните права на европейските граждани върху законно придобита от тях собственост и изразените подробни опасения във връзка с устойчивото развитие, опазването на околната среда, водоснабдяването и качеството на водата, и обществените поръчки най-вече във връзка с недостатъчния контрол върху процедурите за урбанизация от местните и регионални власти;

Б.   като взе предвид резолюцията си, приета на 13 декември 2005 г. относно твърденията за нарушаването на закона на област Валенсия за устройство на територията или Ley Reguladora de la Actividad Urbanistica (LRAU- закон за дейностите по развитие) с неговото отражение върху европейските граждани(1);

В.   като взе предвид, че са били докладвани случаи на корупционна практика, свързана с мащабни проекти за масова урбанизация, заради които са били арестувани и осъдени местни длъжностни лица и политици;

Г.   като взе предвид, че Испания неотдавна е гласувала нова национална законодателна рамка за закона за земите, която предстои да влезе в сила на 1 юли 2007 г.;

Д.   като взе предвид, че Комисията е образувала процедура за нарушение срещу Испания поради неуспеха за прилагане на директивите на ЕС за обществените поръчки във връзка с урбанизационните програми във Валенсия;

1.  Счита, че принуждаването за отказ от законно придобита частна собственост без регламентирана процедура и съответни компенсации, и задължението да се плащат произволни разходи за непоискано и често ненужно инфраструктурно развитие, съставлява нарушение на основните права на човека установени с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, както и в светлината на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека (виж делото Aka срещу Турция(2)), и както се съдържат в Договора за ЕС;

2.  Изразява дълбоко съжаление, че такива практики са широко разпространени в различни райони на Испания, и по-специално в района на Валенсия, други зони по средиземноморското крайбрежие, както и в района около Мадрид;

3.  Силно осъжда и се противопоставя на масовите проекти за урбанизация, предприети от строителните компании и фирмите за недвижими имоти, които не отразяват истинските нужди на засегнатите градове и села, не са устойчиви от гледна точка на околната среда и имат катастрофално влияние върху историческата и културна идентичност на засегнатите райони;

4.  Осъжда мълчаливото съгласие на някои кметства за строежи, които впоследствие са обявяват за незаконни, и които в резултат водят до разрушаването или заплашват от разрушаване собственост, която е била добросъвестно закупена от европейски граждани, чрез посредничеството на обикновени търговски предприемачи или агенти по продажбите;

5.  Признава усилията на Комисията да следи за спазването на директивите относно обществените поръчки от страна на Испания, но счита, че Комисията трябва да обърне специално внимание на доказаните случаи на нарушение на директивите относно опазването на околната среда водите и защитата на потребителите;

6.  Счита за задължително с оглед на големите проекти за урбанизация, да се вземат адекватни мерки, за да се осигури правилното прилагане и изпълнение на Рамковата директива за водите(3);

7.  Призовава на Съвета и на Комисията , както и на засегнатите държави-членки да осигурят правилното прилагане на законодателството на Общността и да гарантират спазването на основните права за благото на всички граждани на ЕС, както и на постоянно пребиваващите в ЕС лица;

8.  Призовава испанските власти и местното управление, по-специално правителството на Валенсия, които са задължени да спазват, и прилагат разпоредбите от Договора за ЕС, и законодателството на ЕС, да признаят законното право на гражданите върху законно придобитата от тях собственост, и да установят в закон, по-ясно определени критерии относно прилагането на член 33 от испанската конституция за обществения интерес, с цел да предотврати и забрани нарушаването на правото на човека на собственост от решения, взети от местни и регионални власти;

9.  Поставя под въпрос методите на назначаване и често прекомерната власт, давана на практика на отговарящите за градоустройството и строителните предприемачи от някои местни власти, за сметка на местните общини и гражданите, чийто домове и законно придобита собственост се намират там;

10.  Настоява местните власти да се допитват до гражданите и да ги включват в проектите за урбанизация, с цел да насърчат приемливо и устойчиво градско развитие там, където е необходимо, в интерес на местните общини, а не в интерес само на строителните предприемачи, агентите за недвижими имоти и други икономически интереси;

11.  Остро осъжда прикритата практика на някои строителни предприемачи да използват уловки за подкопаване на законното право на собственост на европейските граждани, чрез намеса в системата за регистрация на земята, и приканва съответните местни власти да установят законни предпазни мерки срещу тази практика;

12.  Призовава местните власти да установят специални административни комисии, включващи омбудсмани на местно ниво, пред които ще докладват независими служби за разследване, и които ще имат арбитражни правомощия по спорове във връзка с проекти за урбанизация, и които ще бъдат достъпни безплатно, за лицата, които са директно засегнати от програмите за урбанизация, включително и лицата, които са жертви на незаконни сделки с имущество, засягащи неразрешено урбанизационно развитие;

13.  Счита, че където е необходимо изплащането на компенсации за имуществени вреди, те трябва да бъдат предоставени в подходящ размер и в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейските общности и на Европейския съд по правата на човека;

14.  14 Призовава Комисията да започне информационна кампания, насочена към европейските граждани, които купуват недвижим имоти в държава-членка, различна от тяхната собствена страна;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на испанските власти и регионални правителства.

(1) ОВ C 286 E, 23.11.2006 г., стр. 225.
(2) Решение от 23 септември 1998 г.
(3) Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. (OВ L 327, 22.12.2000 г., стp. 1).

Правна информация - Политика за поверителност