Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2587(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0251/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0251/2007

Keskustelut :

PV 19/06/2007 - 15
CRE 19/06/2007 - 15

Äänestykset :

PV 21/06/2007 - 8.5
CRE 21/06/2007 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0281

Hyväksytyt tekstit
PDF 112kWORD 38k
Torstai 21. kesäkuuta 2007 - Strasbourg
Tiedonkeruumatka Andalusian, Valencian ja Madridin alueille
P6_TA(2007)0281B6-0251/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 Andalusian, Valencian ja Madridin alueille vetoomusvaliokunnan puolesta tehdyn tietojenkeruumatkan tuloksista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 194 artiklan, joka takaa vetoomusoikeuden kaikille Euroopan unionin kansalaisille ja asukkaille,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan, jossa julistetaan, että unioni pitää arvossa perusoikeuksia, sellaisina kuin ne taataan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan yleissopimuksessa, ja järjestää itselleen tavoitteidensa saavuttamiseksi ja politiikkansa toteuttamiseksi tarvittavat keinot,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   panee merkille huomautukset ja suositukset, jotka sisältyvät kolmannesta Espanjaan tehdystä tietojenkeruumatkasta laadittuun selontekoon, jonka vetoomusvaliokunta hyväksyi 11. huhtikuuta 2007 ja jossa tutkittiin useissa vetoomuksissa esitettyjä väitteitä, joiden mukaan Euroopan unionin kansalaisten laillisia oikeuksia omaisuuteensa on rikottu, sekä erityisiä huolenaiheita, jotka koskivat kestävää kehitystä, ympäristönsuojelua, veden saantia ja laatua sekä julkisia hankintamenettelyjä, joiden yhteydessä paikallis- ja alueviranomaiset eivät yleensä valvo kaavoitushankkeita riittävästi,

B.   palauttaa mieliin 13. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman Valencian itsehallintoalueen maankäyttöä sääntelevän lain "Ley reguladora de la actividad urbanística" (LRAU) väitetystä virheellisestä soveltamisesta ja unionin kansalaisille siitä koituneista seuraamuksista(1),

C.   ottaa huomioon, että paikallisia virkamiehiä ja vaaleilla valittuja poliitikkoja kerrotaan pidätetyn ja tuomitun lahjonnasta massiivisten kaavoitushankkeiden yhteydessä,

D.   ottaa huomioon, että Espanjassa on äskettäin annettu maankäyttöä koskevia uusia kansallisia puitesäädöksiä, joiden on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2007,

E.   ottaa huomioon, että komissio on käynnistänyt Espanjaa vastaan rikkomismenettelyjä julkisia hankintoja koskevien EU:n direktiivien noudattamatta jättämisestä Valencian kaavoitusohjelmien yhteydessä,

1.   katsoo, että velvollisuus luovuttaa laillisesti hankittua yksityisomaisuutta ilman asianmukaista menettelyä ja korvausta sekä velvollisuus maksaa mielivaltaisia kustannuksia sellaisten infrastruktuurien kehittämisestä, joita ei ole pyydetty ja jotka ovat usein tarpeettomia, rikkoo kansalaisten perusoikeuksia, jotka on määritelty ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan yleissopimuksessa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä (ks. esim. Aka vs. Turkki(2)) ja jotka on kirjattu Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen;

2.   pitää erittäin valitettavana, että edellä kuvatut käytännöt ovat yleisiä monilla Espanjan autonomisilla alueilla, erityisesti Valencian alueella ja Välimeren rannikkoalueen muissa osissa, mutta myös esimerkiksi Madridin alueella;

3.   tuomitsee jyrkästi rakennusyhtiöiden ja rakennuttajien aloitteesta käynnistetyt massiiviset kaavoitushankkeet, sillä ne eivät liity mitenkään asianomaisten kaupunkien ja kylien todellisiin tarpeisiin, ovat ympäristön kannalta kestämättömiä ja niillä on tuhoisa vaikutus asianomaisten alueiden historialliseen ja kulttuuri-identiteettiin, ja vastustaa kyseisiä hankkeita;

4.   tuomitsee sen, että jotkut kaupunginvaltuustot antavat hiljaisen hyväksyntänsä sellaisille rakennushankkeille, jotka myöhemmin julistetaan laittomiksi, jolloin EU:n kansalaisten kaupallisten maanrakentajien ja myyntiedustajien kautta vilpittömässä mielessä hankkima omaisuus tuomitaan tai uhataan tuomita purettavaksi;

5.   antaa tunnustusta komission pyrkimyksille varmistaa, että Espanja noudattaa julkisista hankinnoista annettuja direktiivejä, mutta katsoo, että komission olisi kiinnitettävä erityistä huomiota toteennäytettyihin tapauksiin, joissa on rikottu ympäristö-, vesi- ja kuluttajansuoja-asioista annettuja direktiivejä;

6.   pitää ensiarvoisen tärkeänä, että suurten kaupunkirakentamishankkeiden yhteydessä toteutetaan riittäviä toimia yhteisön vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin(3) asianmukaisen soveltamisen ja täytäntöönpanon valvomiseksi;

7.   kehottaa neuvostoa ja komissiota sekä asianomaista jäsenvaltiota varmistamaan, että yhteisön lainsäädäntöä ja kaikkien EU:n kansalaisten perusoikeuksia sovelletaan asianmukaisesti;

8.   kehottaa Espanjan viranomaisia ja aluehallituksia ja etenkin Valencian hallitusta, joilla on velvollisuus noudattaa ja soveltaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen määräyksiä ja EU:n lainsäädäntöä, tunnustamaan yksilön laillisen oikeuden lainmukaisesti hankittuun omaisuuteen, sekä määrittämään lainsäädännössä tarkempia perusteita Espanjan perustuslain yleistä etua koskevan 33 artiklan soveltamiselle, jotta voidaan estää ja kieltää omistusoikeuksien loukkaaminen paikallis- ja aluehallintojen päätöksillä;

9.   kyseenalaistaa kaupunkisuunnittelijoiden ja rakennusurakoitsijoiden valinnassa käytettävät menetelmät ja sen, että jotkut paikallisviranomaiset antavat näille käytännössä usein liian suuret valtuudet, mikä tapahtuu paikallisyhteisöjen ja alueella asuvien, laillisesti omaisuutensa hankkineiden kansalaisten kustannuksella;

10.   kehottaa painokkaasti paikallisia viranomaisia kuulemaan kansalaisia ja ottamaan nämä osallisiksi rakennushankkeisiin edistääkseen hyväksyttävää ja kestävää kehitystä niissä tapauksissa, joissa rakentaminen on tarpeen ja paikallisyhteisöjen edun mukaista eikä vain rakennusurakoitsijoiden, kiinteistönvälittäjien ja muiden vastaavien omaneduntavoittelijoiden edun mukaista;

11.   tuomitsee jyrkästi joidenkin rakennusurakoitsijoiden salajuonet, joilla vaarannetaan unionin kansalaisten laillinen omistusoikeus puuttumalla maarekistereihin, ja kehottaa paikallishallintoja laatimaan sopivia oikeudellisia suojakeinoja tätä käytäntöä vastaan;

12.   kehottaa alueellisia viranomaisia perustamaan erityisiä hallintotoimikuntia, joiden toimintaan osallistuu paikallinen oikeusasiamies ja joille riippumattomien tutkintayksiköiden on raportoitava; hallintotoimikunnat voisivat toimia välittäjinä rakennushankkeita koskevissa riidoissa, ja kaavoitusohjelmista suoraan kärsivät, myös luvattoman kaupunkirakentamisen yhteydessä tehtyjen laittomien asuntokauppojen uhrit, voisivat käyttää niitä ilmaiseksi;

13.   katsoo, että omaisuuden menetyksen johdosta vaadittavat korvaukset olisi maksettava suuruudeltaan asianmukaisina ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti;

14.   kehottaa komissiota käynnistämään tiedotuskampanjan, joka suunnataan kiinteistön hankkimista toisesta jäsenvaltiosta suunnitteleville EU:n kansalaisille;

15.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä Espanjan viranomaisille ja aluehallituksille.

(1) EUVL C 286 E, 23.11.2006, s. 225.
(2) Tuomio 23. syyskuuta 1998.
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23. lokakuuta 2000 (EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö