Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2587(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0251/2007

Ingivna texter :

B6-0251/2007

Debatter :

PV 19/06/2007 - 15
CRE 19/06/2007 - 15

Omröstningar :

PV 21/06/2007 - 8.5
CRE 21/06/2007 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0281

Antagna texter
PDF 114kWORD 39k
Torsdagen den 21 juni 2007 - Strasbourg
Studieresa till regionerna Andalusien, Valencia och Madrid
P6_TA(2007)0281B6-0251/2007

Europaparlamentets resolution av den 21 juni 2007 om resultaten från framställningsutskottets studieresa till regionerna Andalusien, Valencia och Madrid

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 194 i EG-fördraget enligt vilken varje EU-medborgare eller varje person bosatt inom EU har rätt att göra en framställning till Europaparlamentet,

–   med beaktande av artikel 6 i EU-fördraget enligt vilken unionen skall respektera de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och enligt vilken unionen skall se till att den har de medel som den behöver för att nå sina mål och genomföra sin politik,

–   med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Man bör beakta innehållet och rekommendationerna i rapporten från den tredje studieresan till Spanien, vilken godkändes av utskottet för framställningar den 11 april 2007 och i vilken man undersökte de anklagelser som lagts fram i ett mycket stort antal framställningar om kränkningar av europeiska medborgares legitima rättigheter till sina fastigheter, och uttryckte sin oro för frågor i anslutning till hållbar utveckling, miljöskydd, vattendistribution och vattenkvalitet samt offentlig upphandling, vanligen i samband med lokala och regionala myndigheters otillräckliga kontroll av urbaniseringsförfaranden.

B.  Man bör beakta Europaparlamentets resolution som antogs den 13 december 2005 om påstådda kränkningar av Valencias marklagstiftning (LRAU, dvs. lagen om utvecklingsverksamhet) och deras effekt på europeiska medborgares och inom EU bosatta personers rättigheter(1).

C.  Det finns rapporterade fall av korruption i samband med enorma urbaniseringsprojekt, och lokala tjänstemän och valda politiker har arresterats och dömts i anslutning till dessa.

D.  Spanien har nyligen godkänt en ny nationell rättslig ram för marklagstiftning som enligt planerna skall träda i kraft den 1 juli 2007.

E.  Kommissionen har inlett överträdelseförfaranden mot Spanien för att landet inte tillämpat EU:s direktiv om offentlig upphandling i anslutning till urbaniseringsprogram i Valencia.

1.  Europaparlamentet anser att skyldigheten att avstå från privat egendom som förvärvats legitimt, när detta sker utan rättslig prövning och utan skälig ersättning, och skyldigheten att betala godtyckliga kostnader för en icke begärd och ofta onödig utveckling av infrastrukturen, är ett brott mot en persons grundläggande rättigheter, såsom dessa fastställs i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och rättspraxis från Europadomstolen för mänskliga rättigheter (se exempelvis Aka v. Turkiet(2)) och enligt EU-fördraget.

2.  Europaparlamentet beklagar djupt att sådana metoder är vanliga i olika autonoma regioner i Spanien, särskilt i Valencia-regionen och andra delar av området vid Medelhavskusten, men även i exempelvis Madrid-regionen.

3.  Europaparlamentet fördömer och motsätter sig kraftigt sådana enorma urbaniseringsprojekt som startats av byggföretag och tomtexploatörer, inte står i någon som helst proportion till de berörda städernas och byarnas verkliga behov, är miljömässigt ohållbara och har en katastrofal inverkan på de berörda områdenas historiska och kulturella identitet.

4.  Europaparlamentet fördömer vissa kommuners tysta godkännande av byggnadsprojekt som senare förklaras olagliga, vilket i sin tur leder till rivning av egendom, eller hot om rivning av egendom, som i god tro köpts av europeiska medborgare genom vanliga kommersiella tomtexploatörer och försäljningsagenter.

5.  Europaparlamentet erkänner kommissionens ansträngningar för att garantera att Spanien följer direktiven om offentlig upphandling, men anser trots det att kommissionen bör fästa särskild uppmärksamhet vid de dokumenterade fallen av överträdelse av sådana direktiv som berör miljö, vatten och konsumentpolitik.

6.  Europaparlamentet anser det vara synnerligen viktigt att tillräckliga åtgärder vidtas för att garantera en korrekt tillämpning och ett korrekt genomförande av vattenramdirektivet(3) i anslutning till stora urbaniseringsprojekt.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen, och de berörda medlemsstaterna, att garantera att gemenskapslagstiftningen tillämpas på rätt sätt och att de grundläggande rättigheterna för alla EU-medborgare och personer bosatta inom EU respekteras.

8.  Europaparlamentet uppmanar de spanska myndigheterna och regionala myndigheter, särskilt regeringen i Valencia, som är skyldiga att respektera och tillämpa bestämmelserna i EU-fördraget och gemenskapslagstiftningen, att erkänna individens legitima rätt till sin lagligt förvärvade egendom och att i lag fastställa tydligare definierade kriterier för tillämpningen av artikel 33 i den spanska författningen, vilken rör allmänintresse, i syfte att genom lokala och regionala myndigheters beslut förhindra och förbjuda kränkningar av människors äganderätt.

9.  Europaparlamentet ifrågasätter de metoder genom vilka vissa lokala myndigheter i praktiken överlåter – ofta alltför långtgående – befogenheter till aktörer inom stadsutvecklingen och till tomtexploatörer. Priset betalas av de lokala samhällena och de medborgare som har sitt hem och sin lagligt förvärvade fastighet i området.

10.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt vissa tomtexploatörers dolda metoder att med hjälp av olika knep underminera europeiska medborgares legitima äganderätt genom att påverka registreringen av äganderätten till mark. Parlamentet uppmanar lokala myndigheter att införa ett ordentligt rättsligt skydd mot dessa metoder.

11.  Europaparlamentet uppmanar lokala myndigheter att rådgöra med medborgarna och involvera dem i urbana utvecklingsprojekt, i syfte att främja en acceptabel och hållbar utveckling av städerna när detta är nödvändigt. På så vis beaktas också de lokala samhällenas intressen och därmed inte enbart tomtexploatörers, fastighetsmäklares och andra kapitalintressenters intressen.

12.  Europaparlamentet uppmanar regionala myndigheter att inrätta särskilda administrativa utskott i vilka lokala ombudsmän deltar och till vilka oberoende utredningsenheter bör rapportera. Utskotten bör ha befogenheter att medla i konflikter som gäller urbaniseringsprojekt och de bör vara kostnadsfritt tillgängliga för dem som direkt påverkas av urbaniseringsprogram, inbegripet sådana personer som är offer för olagliga fastighetsaffärer i anslutningen till sådan stadsutveckling som genomförts utan tillstånd.

13.  Europaparlamentet anser att i de fall ersättning för förlorad egendom skall utbetalas, bör denna ersättning vara skälig i enlighet med den rättspraxis som EG-domstolen och Europadomstolen för mänskliga rättigheter utvecklat.

14.  14 Europaparlamentet uppmanar kommissionen att starta en informationskampanj riktad till europeiska medborgare som köper fastigheter i en annan medlemsstat än den egna.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och myndigheter och regionala regeringar i Spanien.

(1) EUT C 286 E, 23.11.2006, s. 225.
(2) Dom av den 23 september 1998.
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy