Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2582(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0249/2007

Внесени текстове :

B6-0249/2007

Разисквания :

PV 20/06/2007 - 10
CRE 20/06/2007 - 10

Гласувания :

PV 21/06/2007 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0282

Приети текстове
PDF 281kWORD 54k
Четвъртък, 21 юни 2007 г. - Страсбург
Международен договор относно търговията с оръжие
P6_TA(2007)0282B6-0249/2007

Резолюция на Европейския парламент от 21 юни 2007 г. относно Договор за търговия с оръжие: създаване на общи международни стандарти за внос, износ и прехвърляне на конвенционални оръжия

Европейският парламент,

–   като взе предвид резолюциите си от 15 март 2001 г. относно Конференцията на ООН по въпросите на незаконната търговия с малки оръжия и леко въоръжение във всичките й аспекти(1), от 15 ноември 2001 г. относно малките оръжия(2), от 19 юни 2003 г. относно изпълнението на програмата на ООН за борба с незаконната търговия с малки оръжия(3) и от 26 май 2005 г. относно малките оръжия и лекото въоръжение(4), както и ежегодните си резолюции относно прилагането на Кодекса на ЕС за поведение при износ на оръжие;

–   като взе предвид резолюцията си от 15 юни 2006 г. относно малките оръжия и лекото въоръжение (5), в която настоятелно призовава международната общност да започне преговори за международен договор за търговия с оръжие в рамките на ООН веднага след Конференцията на ООН за преглед на програмата за действие през 2006 г., за да се създаде правно обвързващ инструмент за регулиране на оръжейния износ на глобално равнище;

–   като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

A.   като приветства приемането на Резолюция A/RES/61/89 от Генералната асамблея на ООН на 6 декември 2006 г., с което се отбелязва формалното започване на процеса, водещ към съставяне на договор за търговия с оръжие, и като отбелязва значителната подкрепа, в полза на тази резолюция, получена от страна на 153 държави, което е показателно за силното всеобщо политическо убеждение, че е настъпило времето да се сложи край на безотговорната търговия с оръжия;

Б.   като отбелязва, че като първа стъпка Генералният секретар на ООН проучва мненията на държавите-членки на ООН относно възможностите, приложното поле и проектните показатели за всеобхватен, юридически обвързващ инструмент за създаване на общи международни стандарти за внос, износ и прехвърляне на конвенционални оръжия;

В.   като има предвид, че приблизително 100 правителства са представили своите становища, и че Службата на ООН по въпросите за разоръжаването отбеляза, че докато становищата, получени преди 20 юни 2007 г., ще бъдат включени в доклада на генералния секретар на ООН, който ще бъде представен на Първи комитет на СС на ООН (разоръжаване и международна сигурност) през октомври 2007 г., държавите, които пропуснат крайния срок, все още имат възможността становищата им да бъдат включени като добавка към доклада;

Г.   като има предвид, че гореспоменатата Резолюция на СС на ООН от 6 декември 2006 г. дава мандат на Генералния секретар на ООН за създаването през 2008 г. на група от правителствени експерти (ГПЕ) за проучване на възможностите, приложното поле и предварителните параметри на всеобхватен, правно обвързващ инструмент за създаване на общи международни стандарти за внос, износ и прехвърляне на конвенционални оръжия;

Д.   като подчертава, че положителният изход на настоящия процес на консултации е от изключително значение за полагането на основите на бъдещите преговори относно договора за търговията с оръжие;

Е.   като отново потвърждава, че докато настоящите проговори не бъдат успешно завършени, безотговорните прехвърляния на оръжия ще продължат да причиняват неприемливо човешко страдание и изостряне на въоръжените конфликти, нестабилността, терористичните атентати, неефективната администрация и корупция, както и сериозни нарушения на правовата държава, правата на човека и международното хуманитарно право; както и да подкопават устойчивото развитие;

Ж.   като изразява убеждението, че докато не приключат настоящите преговори, държавите не трябва да допускат грубото пренебрегване и подиграване с договорено вече оръжейно ембарго от страна на участници във въоръжени конфликти и безскрупулни оръжейни доставчици;

З.   като приветства и подкрепя продължаващите усилия от страна на организациите на гражданското общество в кампанията;

1.  Призовава всичките 153 държави, които гласуваха "за" гореспоменатата резолюция на СС на ООН от 6 декември 2006 г., сред които и всички държави-членки на ЕС, да предоставят на Генералния секретар на ООН своите становища в подкрепа на договора за търговия с оръжие без допълнително забавяне;

2.  Настоятелно призовава Съвета да разработи програма на дейностите, като използва различни международни форуми, включително НАТО, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), както и Съвместната парламентарна асамблея АКТБ - ЕС, за да насърчат държавите да предоставят своите становища;

3.  Настоятелно призовава всички държави да подчертаят в становищата си, че договорът за търговия с оръжие трябва да систематизира вече съществуващите задължения, наложени от нормите на международното право по отношение на оръжейните трансфери, и по-специално нормите, обхващащи правата на човека и хуманитарното право;

4.  Настоятелно препоръчва, с оглед създаване на ефективен договор за търговия с оръжие, държавите да основават своите становища на следните показатели:

   i) държавите носят отговорност и трябва да регулират всички трансфери на оръжия, които попадат под тяхната юрисдикция;
  ii) държавите трябва да извършват оценка на всички международни трансфери на оръжия в светлината на следните три категории ограничения съгласно действащото право:
   а) изрични забрани, съгласно които държавите не трябва да прехвърлят оръжие в конкретни ситуации, на основата на съществуващи забрани за производство, притежание, използване и трансфер на оръжие;
   б) забрани на основата на вероятност от използване на оръжия, по-специално когато съществува вероятност оръжията да бъдат използвани за извършване на сериозни нарушения на международното право в областта на правата на човека или на международното хуманитарно право;
   в) критерии и норми в процес на разработване, които трябва да се вземат предвид при оценката на оръжейните трансфери, включително въпроса, дали оръжията ще бъдат използвани за терористични атентати или насилствена и/или организирана престъпност, дали ще окажат отрицателно въздействие върху устойчивото развитие и регионалната сигурност или стабилност, или дали ще въвлекат корупционни практики;
   iii) държавите трябва да се споразумеят относно механизъм за контрол и прилагане, който да осигури бързо, безпристрастно и прозрачно разследване на предполагаеми нарушения на договора за търговия с оръжие, както и подходящи наказателни санкции за правонарушителите;

5.  Призовава всички държави да подкрепят работата на ГПЕ и да се ангажират с нейната дейност с оглед осигуряване постигането на значителен напредък от нейна страна към стойностен договор за търговия с оръжие;

6.  Остава убеден, че успеха на договора за търговия с оръжие зависи преди всичко от по-голямата отвореност и подновеното желание за обмен на информация относно оръжейните трансфери, включително информация относно крайните потребители, и че това изисква използването на механизми, като например подобрен вариант на Регистъра на ООН за конвенционални оръжия, за да се създаде балансирана взаимна гаранция за цялостна прозрачност;

7.  Призовава всички държави, докато не бъде приет договор за търговия с оръжия, да предприемат ефективни мерки за прекратяване на безотговорна посредническа дейност и транспортиране на оръжия, муниции и свързано с тях военно и охранително оборудване от всякакъв вид, включително компоненти и стоки с двойна употреба, както и прехвърлянето и лицензирането на подобно оборудване, произведено в друга държава, на адресати на международно оръжейно ембарго или такива, който постоянно извършват сериозни нарушения на международното право в областта на правата на човека или на международното хуманитарно право;

8.  Призовава в тази насока всички държави-членки да транспонират разпоредбите на Общата позиция на Съвета 2003/468/ОВППС от 23 юни 2003 г. относно контрола на посредничеството за разпространение на оръжие(6) в националното право, за да се постигне максимална ефективност на усилията за прекратяване на безотговорното посредничество при сделки с оръжие;

9.  Категорично осъжда търговията с оръжия и муниции в нарушение на оръжейното ембарго, наложено от Съвета за сигурност на ООН, и признава, че транспортът на подобни стоки се осъществяват предимно по въздушен път; призовава държавите-членки на ЕС да задълбочат своето сътрудничество с другите държави в тази област; призовава компетентните международни организации, както и подходящите регионални организации, да препоръчат, в сътрудничество с индустрията в сферата на въздушния транспорт, подходящи превантивни мерки;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки на ЕС, на генералния секретар на ООН, на председателя на ОС на ООН, на генералния секретар на НАТО, на ОССЕ, на Африканския съюз, на парламентарния форум относно малките оръжия и лекото въоръжение, на Асамблеята на междупарламентарния съюз, и на групата НПО, известна като "Ръководен комитет по договора за търговия с оръжие".

(1) ОВ C 343, 5.12.2001 г., стр. 311.
(2) ОВ C 140 E, 13.6.2002 г., стр. 587.
(3) ОВ C 69 E, 19.3.2004 г., стр. 136.
(4) ОВ C 117 E, 18.5.2006 г., стр. 230.
(5) OJ C 300 E, 9.12.2006, p. 496.
(6) OJ L 156, 25.6.2003, p. 79.

Правна информация - Политика за поверителност