Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2582(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0249/2007

Předložené texty :

B6-0249/2007

Rozpravy :

PV 20/06/2007 - 10
CRE 20/06/2007 - 10

Hlasování :

PV 21/06/2007 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0282

Přijaté texty
PDF 214kWORD 52k
Čtvrtek, 21. června 2007 - Štrasburk
O smlouvě o obchodu se zbraněmi
P6_TA(2007)0282B6-0249/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. června 2007 o smlouvě o obchodu se zbraněmi: stanovení společných mezinárodních standardů pro dovoz, vývoz a převod konvenčních zbraní

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá usnesení ze dne 15. března 2001 o konferenci OSN o nezákonném obchodu s ručními a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech(1), 15. listopadu 2001 o ručních zbraních(2), 19. června 2003 o provádění programu OSN pro boj proti nezákonnému obchodu s lehkými zbraněmi(3) a 26. května 2005 o ručních a lehkých zbraních(4), a na svá výroční usnesení o uplatňování kodexu EU o převodu zbraní,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2006(5) o ručních a lehkých zbraních, které naléhá na mezinárodní společenství, aby ihned po Konferenci o revizi akčního programu OSN v roce 2006 zahájilo jednání o mezinárodní smlouvě o obchodu se zbraněmi (ATT) v rámci OSN s cílem vytvořit právně závazný nástroj pro regulaci převodu zbraní na globální úrovni,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že vítá přijetí rezoluce A/RES/61/89 Valného shromáždění OSN ze dne 6. prosince 2006, které formálně zahájilo proces směřující k přijetí ATT, a že konstatuje drtivou podporu, kterou tato rezoluce obdržela od 153 států a která ukazuje, že existuje silné globální politické přesvědčení, že již nastal čas ukončit nezodpovědný obchod se zbraněmi,

B.   vzhledem k tomu, že konstatuje, že prvním krokem generálního tajemníka OSN je konzultace členů OSN týkající se proveditelnosti, rozsahu a návrhu parametrů komplexního a právně závazného nástroje, kterým se stanoví společné mezinárodní standardy pro dovoz, vývoz a převod konvenčních zbraní,

C.   vzhledem k tomu, že přibližně 100 vlád předložilo svůj příspěvek a že Úřad OSN pro otázky odzbrojení uvedl, že příspěvky předložené před 20. červnem 2007 sice budou začleněny do zprávy generálního tajemníka OSN, která bude představena na schůzi Výboru Valného shromáždění OSN pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost v říjnu 2007, že však i státy, které promeškají lhůtu do 20. června 2007, budou mít možnost začlenit své příspěvky do zprávy jako dodatky,

D.   vzhledem k tomu, že výše uvedená rezoluce VS OSN ze 6. prosince 2006 také zmocňuje generálního tajemníka OSN ustavit skupinu vládních expertů (GGE), jejíž činnost by měla začít v roce 2008, za účelem přezkoumání proveditelnosti, rozsahu a návrhu parametrů komplexního a právně závazného nástroje, kterým se stanoví společné mezinárodní standardy pro dovoz, vývoz a převod konvenčních zbraní,

E.   vzhledem k tomu, že kladný výsledek tohoto procesu konzultace má klíčový význam pro položení základů budoucích jednání o uvedené smlouvě,

F.   vzhledem k tomu, že znovu potvrzuje své stanovisko, že dokud nebudou tato jednání úspěšně ukončena, budou pokračovat nezodpovědné převody zbraní, které způsobují nepřijatelné lidské utrpení a zhoršují ozbrojené konflikty a nestabilitu, napomáhají teroristickým útokům, ohrožují řádnou správu a posilují korupci, a navíc přispívají k závažnému porušování zásad právního státu, lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a ohrožují udržitelný rozvoj,

G.   vzhledem k tomu, že je přesvědčen, že v očekávání výsledku těchto jednání by státy neměly nadále umožňovat, aby byla dříve dohodnutá embarga na vývoz zbraní s pohrdáním ignorována a aby se jim strany ozbrojených konfliktů a bezohlední dodavatelé zbraní vysmívali,

H.   vzhledem k tomu, že vítá a podporuje probíhající úsilí ze strany organizací občanské společnosti,

1.   vyzývá všech 153 států, které hlasovaly pro výše uvedenou rezoluci VS OSN ze 6. prosince 2006, mezi nimiž jsou také všechny členské státy EU, aby generálnímu tajemníkovi OSN bezodkladně odeslaly své příspěvky podporující ATT;

2.   naléhavě vyzývá Radu, aby za použití různých mezinárodních fór včetně NATO, OBSE a smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU vytvořila program činností, které by členské státy povzbudily k odeslání jejich příspěvků;

3.   naléhavě vyzývá všechny státy, aby ve svých příspěvcích zdůraznily, že smlouva ATT by měla kodifikovat již existující závazky podle mezinárodního práva týkající se převodu zbraní, a to zejména ty, které se týkají lidských práv a humanitárního práva;

4.   důrazně doporučuje, aby za účelem zajištění účinnosti smlouvy ATT státy založily své příspěvky na následujících parametrech:

   i) státy musí regulovat veškeré převody zbraní, které spadají do jejich jurisdikce, a nesou za ně odpovědnost;
  ii) státy musí vyhodnotit veškeré mezinárodní převody zbraní na základě těchto tří kategorií omezení zakotvených v platné právní úpravě:
   a) zakázat státům vyvážet zbraně v určitých situacích na základě stávajících zákazů platných pro výrobu, držení, užívání a převod zbraní;
   b) zákaz založený na pravděpodobném způsobu použití zbraní, zejména existuje-li určitá pravděpodobnost, že zbraně budou použity ke spáchání závažných porušení mezinárodních závazků v oblasti lidských práv nebo mezinárodního humanitárního práva;
   c) kritéria a vyvíjená pravidla, která musí být brána v potaz při hodnocení převodů zbraní, včetně otázky, zda budou zbraně použity k teroristickým útokům nebo násilné nebo organizované trestné činnosti, zda budou mít záporný dopad na udržitelný rozvoj nebo regionální bezpečnost či stabilitu, nebo zda budou souviset s korupčními praktikami;
   iii) státy se musí dohodnout na mechanismu monitorování a vymáhání, který zajistí rychlé, nezávislé a průhledné vyšetření údajných porušování smlouvy ATT a uplatnění přiměřených sankcí vůči pachatelům;

5.   vyzývá všechny státy, aby podporovaly práci GGE, a zapojily se do ní, a tím zajistily, aby bylo dosaženo významného pokroku na cestě ke smysluplné smlouvě ATT;

6.   je i nadále přesvědčen, že pro úspěch smlouvy ATT bude zásadní větší otevřenost a nová ochota vyměňovat si informace o převodech zbraní, včetně informací o konečných uživatelích, a že tento obrat bude vyžadovat využití mechanismů jako např. zdokonalená verze registru OSN pro konvenční zbraně, aby byla zavedena kompenzace a vzájemná záruka globální transparentnosti;

7.   vyzývá členské státy, aby v očekávání přijetí smlouvy ATT přijaly účinná opatření za účelem zastavení nezodpovědného zprostředkovávání a přepravy zbraní, munice a přidruženého vojenského a bezpečnostního vybavení všech typů, včetně součástek a položek, které umožňují dvojí využití, jakož i převod a udělování licencí k zahraniční výrobě takového vybavení stranám, které jsou předmětem mezinárodních embarg na vývoz zbraní, nebo které se trvale dopouštějí závažného porušování mezinárodních závazků v oblasti lidských práv či mezinárodního humanitárního práva;

8.   v tomto kontextu vyzývá všechny členské státy, aby provedly ustanovení společného postoje Rady 2003/468/SZBP ze dne 23. června 2003 o kontrole zprostředkování obchodu se zbraněmi(6) ve svém vnitrostátním právním řádu za účelem zajištění co nejvyšší účinnost úsilí o zastavení nezodpovědného zprostředkování prodeje zbraní;

9.   kategoricky odsuzuje obchod se zbraněmi a municí, který porušuje embarga přijatá Radou bezpečnosti OSN, a uznává, že přeprava takového zboží probíhá především letecky; vyzývá členské státy EU, aby v této oblasti posílily svou spolupráci s ostatními státy; vyzývá příslušné mezinárodní a regionální organizace, aby ve spolupráci s odvětvím letecké dopravy doporučily vhodná preventivní opatření;

10.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi VS OSN, generálnímu tajemníkovi NATO, OBSE, Africké unii, Parlamentnímu fóru pro ruční a lehké zbraně, Shromáždění meziparlamentní unie a skupině nevládních organizací pro otázku smlouvy o obchodu se zbraněmi (tzv. "Arms Trade Treaty Steering Committee").

(1) Úř. věst. C 343, 5.12.2001, s. 311.
(2) Úř. věst. C 140 E, 13.6.2002, s. 587.
(3) Úř. věst. C 69 E, 19.3.2004, s. 136.
(4) Úř. věst. C 117 E, 18.5.2006, s. 230.
(5) Úř. věst. C 300 E, 9.12.2006, s. 496.
(6) Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 79.

Právní upozornění - Ochrana soukromí