Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2111(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0223/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0223/2007

Keskustelut :

PV 20/06/2007 - 13
CRE 20/06/2007 - 13

Äänestykset :

PV 21/06/2007 - 8.8
CRE 21/06/2007 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0284

Hyväksytyt tekstit
PDF 154kWORD 82k
Torstai 21. kesäkuuta 2007 - Strasbourg
Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvä strategia
P6_TA(2007)0284A6-0223/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta: ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvä strategia, Haagin ohjelman täytäntöönpanoa koskeva toimintasuunnitelma (2006/2111(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 ja 6 artiklan ja VI osaston sekä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston, joka koskee Euroopan unionin vahvistamista vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvana alueena,

–   ottaa huomioon vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoista ulottuvuutta koskevat puheenjohtajan päätelmät ja tavoitteet, joita Eurooppa-neuvosto on vuodesta 1999 lähtien kokouksissaan, myös 14. ja 15. joulukuuta 2006 pidetyssä neuvoston kokouksessa, asettanut,

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston puitepäätökseksi eräistä rikosoikeudellisissa menettelyissä Euroopan unionin alueella noudatettavista oikeuksista (KOM(2004)0328),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston puitepäätökseksi rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta (KOM(2005)0475),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoista ulottuvuutta koskevasta strategiasta (KOM(2005)0491) ja komission väliraportin kyseisen strategian toimeenpanosta (SEK(2006)1498),

–   ottaa huomioon neuvoston 1. joulukuuta 2005 hyväksymän oikeus- ja sisäasiain ulkoista ulottuvuutta koskevan asiakirjan "YOS-ulkosuhdealan strategia: Maailmanlaajuinen vapaus, turvallisuus ja oikeus", jäljempänä 'strategia', sekä kyseisen strategian toimeenpanoa vuonna 2006 koskevan neuvoston kertomuksen, joka hyväksyttiin oikeus- ja sisäasiain neuvoston 2768. kokouksessa 4. ja 5. joulukuuta 2006,

–   ottaa huomioon 23. tammikuuta 2007 hyväksytyn usean puheenjohtajakauden mittaisen oikeus- ja sisäasioiden ulkosuhteita koskevan työohjelman (5003/1/7), oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokouksessa 1. ja 2. kesäkuuta 2006 hyväksytyt neuvoston toiminta-asiakirjat järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota, laitonta maahanmuuttoa ja terrorismia koskevan yhteistyön tehostamisesta EU:n ja Länsi-Balkanin välillä (9360/06) ja EU:n tuen tehostamisesta Afganistanin huumausainetuotannon ja Afganistanista tulevan huumausaineiden salakuljetuksen torjunnassa, kauttakulkureitit mukaan lukien (9305/06) sekä 11. marraskuuta 2006 hyväksytyn toiminta-asiakirjan yhteisen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen täytäntöönpanosta Venäjän kanssa (15534/06),

–   ottaa huomioon aiemmat vuotuiset keskustelunsa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta ja ulkoista ulottuvuutta käsittelevät päätöslauselmansa (terrorismi, CIA, tietosuoja, muuttoliike, ihmiskauppa, huumeiden torjunta, rahanpesu),

–   ottaa huomioon neuvostolle ja Eurooppa-neuvostolle 14. lokakuuta 2004 antamansa suosituksen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen tulevaisuudesta sekä edellytyksistä sen legitimiteetin vahvistamiseksi ja toimivuuden tehostamiseksi(1),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A6-0223/2007),

A.   katsoo, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoinen ulottuvuus kasvaa unionin sisäisen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen vähitellen muotoutuessa yhä tiiviimpien yhteyksien maailman sekä terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden kaltaisten uhkien ja muuttovirtojen kaltaisten haasteiden paineessa; katsoo lisäksi, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen perustana olevien arvojen ulkoinen ulottuvuus on keskeisen tärkeä, jotta voidaan taata oikeusvaltion periaatteiden ja perusoikeuksien noudattaminen, turvallisuus ja vakaus EU:n sisällä,

B.   katsoo, että hyväksymällä ja täytäntöönpanemalla vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoisen ulottuvuuden johdonmukaisen strategian EU lisää uskottavuuttaan ja vaikutusvaltaansa maailmassa ja että strategia voidaan toteuttaa vain läheisessä yhteistyössä kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, Yhdysvaltain kaltaiset liittolaiset mukaan luettuina, ja kansainvälisten järjestöjen kanssa,

C.   katsoo, että kyseinen strategia edistää merkittävästi unionin sisäisen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämistä luomalla sille turvallisen ulkoisen ympäristön sekä EU:n ulkosuhteiden kehitystä parantamalla oikeusvaltion, demokratian, ihmisoikeuksien ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista,

D.   katsoo, että turvallisuuden ja oikeuden todellisen tasapainon lujittamisen olisi heijastuttava kaikkien niiden eri toimintalinjojen valmistelun ja täytäntöönpanon aikana, joita toteutetaan todellisen ja kestävän vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen saavuttamiseksi,

E.   katsoo, että EU:n ulkoisen toiminnan poliittista johdonmukaisuutta ja tehokkuutta haittaavat tällä hetkellä:

   monitahoinen sisäinen toimielinkehys, jossa ulkoisista sopimuksista ja ohjelmista päätetään ensimmäisen, toisen ja kolmannen pilarin menettelyjen mukaisesti,
   parlamentin osallistumismahdollisuuksien riittämättömyys huolimatta neuvoston ja komission nykyisistä velvoitteista kuulla ja informoida parlamenttia,
   toimivallan jakautumista koskevat järjestelyt yhteisön toimielimien ja 27 jäsenvaltion välillä,

F.   katsoo, että EU:lla on käytettävissään joukko poliittisia välineitä, joilla se voi auttaa vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoiseen ulottuvuuteen liittyvän strategian täytäntöönpanoa, kuten kahdenväliset sopimukset (assosiaatiosopimukset, kumppanuus- ja yhteistyösopimukset, vakautus- ja assosiaatiosopimukset), EU:n laajentuminen ja liittymistä valmisteleva prosessi, Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) toimintasuunnitelmat, alueellinen yhteistyö, yksittäiset sopimukset (Yhdysvaltojen, Japanin, Kiinan jne. kanssa), toiminnallinen yhteistyö, kehitysyhteistyöpolitiikka ja ulkoinen apu,

Esittää seuraavat suositukset neuvoston ja komission harkittaviksi
Demokraattisen vastuullisuuden lisääminen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoisessa ulottuvuudessa

1.   kehottaa Eurooppa-neuvostoa noudattamaan parlamentin nykyisiä ja tulevia suosituksia käsitellessään EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoista strategiaa; muistuttaa, että parlamentilla on keskeinen merkitys vahvistettaessa EU:n ulkoisen toiminnan poliittista vastuullisuutta;

2.   kehottaa neuvoston puheenjohtajavaltiota ja komissiota

   kuulemaan parlamenttia kaikista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 ja 38 artiklan perusteella solmittavista kansainvälisistä sopimuksista, mikäli kyseisillä sopimuksilla on vaikutuksia unionin kansalaisten perusoikeuksiin ja kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa harjoitettavan poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön tärkeimpiin näkökohtiin;
   tiedottamaan parlamentille säännöllisesti vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyviä sopimuksia koskevista neuvotteluista ja varmistamaan, että parlamentin näkemykset otetaan asianmukaisesti huomioon, kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 ja 21 artiklassa sekä EY:n perustamissopimuksen 300 artiklassa säädetään;

3.   kehottaa neuvostoa soveltamaan perustuslakiprosessin edetessä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan yhdyskäytävälauseketta, sillä tämä toisi rikosasioissa tehtävää poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä koskevat säännökset yhteisön puitteisiin, mikä lisäisi tehokkuutta, avoimuutta, vastuullisuutta sekä demokraattista ja oikeudellista valvontaa; kehottaa tästä syystä komissiota tekemään neuvostolle ennen lokakuuta 2007 virallisen ehdotuksen päätökseksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42  artiklan soveltamisesta; katsoo, että sopimuksen Euroopan perustuslaista voimaantulo voisi parantaa sisäistä johdonmukaisuutta, etenkin koska sillä perustettaisiin unionin ulkoasiainministerin virka sekä ulkosuhdehallinto;

4.   kehottaa neuvostoa kiirehtimään erityisesti rikostuomioita koskevan tiedon säilytystä, käyttöä ja vaihtoa sekä rikosoikeudellisissa menettelyissä EU:n alueella noudatettavien oikeuksien kodifiointia koskevien puitepäätösten, kuten edellä mainitun komission ehdotuksen (KOM (2004)0328), hyväksymistä;

Strategian päätavoitteista

5.   suhtautuu myönteisesti strategiassa hahmoteltuihin periaatteisiin, erityisesti tarpeeseen luoda kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi ja yhteisten poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi; korostaa tarvetta yhteensovittaa lukuisat EU:n käytettävissä olevat eri välineet, jotta taataan tilanteen mukaan sovitettu ja johdonmukainen toiminta; korostaa lisäksi tarvetta yhteensovittaa jäsenvaltioiden ja komission toimet täydentävyyden varmistamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi; katsoo, ottaen huomioon kuinka tärkeänä EU ja jäsenvaltiot pitävät vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luomista, että kolmansien maiden kanssa kyseisillä aloilla tehtävän tiiviin yhteistyön on vaikutettava myönteisesti niiden suhteisiin EU:n kanssa;

6.   painottaa, että EU:n on käytettävä tavanomaisia suhteitaan ja välineitään kannustimena kolmansille maille, jotta nämä hyväksyvät ja panevat täytäntöön asiaankuuluvat oikeus- ja sisäasioita koskevat kansainväliset normit ja velvoitteet;

7.   muistuttaa, että on tarpeen järkeistää yhteisön toimielinten työskentelyä ja nykyisten välineiden käyttöä sekä koordinoida jäsenvaltioiden ja EU:n tason toimia, jotta taataan johdonmukainen ja tehokas toiminta EU:n suhteissa kolmansien maiden kanssa ja vältetään päällekkäisyyksiä; korostaa, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen sisäisiä ja ulkoisia ulottuvuuksia on kehitettävä tasapainoisesti;

8.   korostaa sen tarpeellisuutta, että Euroopan parlamentti johdonmukaistaa ulkosuhdetoimintansa, johon osallistuu suuri joukko toimijoita; kehottaa siksi yksinkertaistamaan ihmisoikeuksiin, demokraattiseen hallintotapaan ja oikeusvaltioon liittyviä toimia kolmansissa maissa ja turvallisuuspolitiikan ulkoisessa ulottuvuudessa;

9.   kehottaa neuvostoa selventämään edelleen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoista ulottuvuutta koskevaa politiikkaansa ja varmistamaan yhteensovittamisen neuvoston aluekohtaisten työryhmien sekä oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita käsittelevien ryhmien välillä;

10.   huomauttaa, että on oleellista parantaa pilarien välistä yhteensovittamista ja välttää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP), yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) sekä yhteisön eri välineiden päällekkäisyys; korostaa, että parlamentin tulisi voida seurata jatkuvasti tämän koordinoinnin tehokkuutta; pitää myönteisinä toimia ETPP:n integroidun siviili-sotilasyhteistyön johdonmukaistamiseksi, erityisesti kriisinhallinnassa;

11.   korostaa, että ETPP:n operaatioiden suunnitteluprosessissa tulisi ottaa huomioon erilaisia yhteisön välineiden liitännäis- tai seurantatoimenpiteitä aloilla, jotka koskevat oikeusvaltiota, laitonta ase- ja huumekauppaa, naisilla ja lapsilla käytävää kauppaa sekä terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisyä ja torjuntaa sekä konfliktin jälkeisen vakauttamisen alalla, ottaen erityisesti huomioon vakausväline ja eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline (ENPI);

12.   uskoo, että aika on kypsä poliittisten esteiden poistamiselle perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuvalta tiiviimmältä transatlanttiselta yhteistyöltä vapauden ja turvallisuuden laajemmassa ulottuvuudessa, esimerkiksi laittoman huumekaupan, järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnan alalla, erityisesti ETPP:n tulevia Kosovon ja Afganistanin siviilioperaatioita silmällä pitäen, ja naisten oikeuksien ja henkilötietojen vaihtamisen ja suojelemisen alalla; muistuttaa tähän liittyen parlamentin vetoomuksista, joissa pyydetään sulkemaan Guantánamon vankila, ja korostaa, että kyseisen keskuksen olemassaolo on kielteinen signaali tavasta, jolla terrorismia on torjuttava;

13.   kehottaa jäsenvaltioita edistämään yksittäin, kollektiivisesti ja kaikilla asianmukaisilla kahdenvälisillä ja kansainvälisillä foorumeilla maailmalla vallitsevien konfliktien diplomaattista ja rauhanomaista ratkaisemista samalla, kun vältetään kaksinaismoraalia Euroopan ulko-, turvallisuus- ja ihmisoikeuspolitiikassa;

14.   vaatii EU:n ja kansainvälisten järjestöjen, erityisesti Euroopan neuvoston ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön, välisen yhteistyön parantamista ja korostaa, että alueellista vuoropuhelua ja yhteistyötä oikeuteen, vapauteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa tulee lisätä;

15.  15 kehottaa komissiota vahvistamaan ponnistelujaan alueellisen yhteistyön tukemiseksi oikeutta, vapautta ja turvallisuutta koskevissa asioissa nykyisten elinten, kuten Afrikan unioni, kautta ja kannustamalla aloitteita alueilla, joilla alueellinen yhteistyö on heikkoa, kuten Lähi-itä ja Itä-Eurooppa;

16.   kehottaa komissiota seuraamaan jatkuvasti täytäntöönpanoa strategiassa asetettuihin tavoitteisiin ja painopisteisiin nähden ja raportoimaan tilanteesta 18 kuukauden välein; kehottaa komissiota arvioimaan säännöllisesti varainkäytön tehokkuutta strategian kattamilla aloilla; kehottaa neuvostoa tarkastelemaan säännöllisesti saavutettua edistystä ja painopisteitä, sillä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoinen ulottuvuus kasvaa nopeasti;

Turvallisuuden ja ihmisoikeuksien lujittaminen

17.   kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita

   tekemään demokraattisten normien, ihmisoikeuksien, poliittisten vapauksien ja vakaiden instituutioiden edistämisestä EU:n ja kolmansien maiden välisten suhteiden välttämättömän ulottuvuuden; korostaa, että tämä on keskeistä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoisen ulottuvuuden yleisten tavoitteiden kannalta,
   säilyttämään ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen kaikkien EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä kolmansien maiden välisten neuvottelujen ja sopimusten perustana,
   sisällyttämään vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueesta kolmansien maiden kanssa käytävään vuoropuheluun kansainvälisiltä ihmisoikeusjärjestöiltä saadun ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiin perustuvan todistusaineiston,
   varmistamaan, että perusoikeudet ovat kiinteä osa kaikkia terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa, maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita sekä rajavalvontaa koskevia välineitä, ohjelmia tai toimenpiteitä,
   sisällyttämään kolmansien maiden kanssa tehtäviin sopimuksiin "ihmisoikeuslausekkeen" sekä arvioimaan näiden "ihmisoikeuslausekkeiden" ja muiden vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevien lausekkeiden tehokkuutta,
   liittämään jokaiseen toimenpidesuunnitelmaan kolmannen maan ihmisoikeustilannetta käsittelevän osan; katsoo, että Euroopan unionin perusoikeusviraston tulisi auttaa EU:n toimielimiä arvioimaan, ovatko EU:n sopimukset sopusoinnussa ihmisoikeuksien kanssa;

18.   suosittaa, että komissio, jäsenvaltiot ja neuvosto harkitsisivat mahdollisuutta täydentää kolmansissa maissa ja alueilla rahoitettuja vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alan toimia niiden yhteydessä myönnettävällä erityisrahoituksella ihmisoikeuksien suojelua ja noudattamista edistäville hankkeille;

19.   ilmaisee huolensa siitä, että eräissä kolmansissa maissa, joihin EU:lla on tiiviit siteet, ja erityisesti naapuruuspolitiikasta hyötyvistä maista ja Venäjän federaatiossa, jossa loukataan erityisesti lehdistön- ja ilmaisunvapautta, sitoutuminen perusoikeuksiin on puutteellista, ja vaatii kyseisten maiden kanssa tästä asiasta käytävän vuoropuhelun tehostamista;

20.   on huolissaan myös siitä, millä tavoin EU itse noudattaa ihmisoikeuksia, kun tarkastellaan esimerkiksi CIA:n luovutusohjelmia koskevaa äskettäistä esimerkkiä sekä kyseisiin ohjelmiin liittyviä useiden jäsenvaltioiden kyseenalaisia toimia;

21.   kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita valvomaan täysimääräisesti periaatetta, jonka mukaan henkilöitä ei luovuteta maihin, joissa heitä uhkaa kidutus ja/tai kuolemanrangaistus; kehottaa neuvostoa ja komissiota vaatimaan maita, joiden kanssa niillä on tiiviit suhteet, lopettamaan kyseiset käytännöt ja varmistamaan, että kaikilla henkilöillä on oikeus asianmukaiseen oikeudenkäyntiin;

22.   on erittäin huolissaan EU:n kansalaisten riittämättömästä oikeussuojasta tapauksissa, joissa kolmansilla mailla on pääsy heidän henkilötietoihinsa, kuten matkustajatietoihin (PNR), rahoitustietoihin (SWIFT) ja FBI:n keräämiin televiestintätietoihin; toistaa komissiolle esittämänsä pyynnön tutkia, mihin unionin kansalaisia koskeviin henkilötietokategorioihin kolmansilla mailla on pääsy ja mitä ne hyödyntävät omassa lainkäytössään; korostaa, että tietojenvaihdon on nojauduttava asianmukaiseen oikeusperustaan ja että tällöin on sovellettava selkeitä sääntöjä ja kriteereitä, jotka ovat yhdenmukaiset yksityisyyden ja kansalaisvapauksien riittävästä suojasta annetun yhteisön lainsäädännön kanssa; katsoo, että Yhdysvaltojen kanssa tehtävän tietojenvaihdon on tapahduttava asianmukaiseen transatlanttista yhteistyötä säätelevän oikeudellisen kehyksen puitteissa sekä EU:n ja Yhdysvaltojen välisten sopimusten perusteella, jolloin kahdenvälisiä sopimuksia ei voida hyväksyä;

23.   pahoittelee demokraattisen valvonnan puuttumista EU:n ja Yhdysvaltain välisissä suhteissa, mikä johtuu komission ja neuvoston edustajista sekä Yhdysvaltain oikeusministeriön ja sisäisestä turvallisuudesta vastaavan ministeriön edustajista muodostuvasta korkean tason kontaktiryhmästä, joka sulkee Euroopan parlamentin ja kansalliset parlamentit sekä Yhdysvaltojen kongressin kyseisen vuoropuhelun ulkopuolelle;

24.   suosittelee yhtenäistä tietosuojapolitiikkaa, joka kattaa sekä ensimmäisen että kolmannen pilarin; muistuttaa, että niiden väliset erot vaikuttavat paitsi kansalaisten oikeuteen henkilötietojensa suojeluun myös lainvalvonnan tehokkuuteen ja jäsenvaltioiden keskinäiseen luottamukseen; kehottaa tätä tarkoitusta varten neuvostoa hyväksymään mahdollisimman pian ehdotuksen neuvoston puitepäätökseksi henkilötietojen suojaamisesta (KOM(2005)0475);

Taataan unionin kansalaisille korkeatasoinen suoja terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan

25.   katsoo, että EU:n terrorisminvastaisen politiikan tulisi noudattaa kaikilta osin legitiimiyden, suhteellisuuden, tehokkuuden ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteita noudattaen näin Euroopan maiden alueen epäillystä käytöstä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen edellä mainitun 14. helmikuuta 2007 annetun päätöslauselman johtopäätöksiä(2);

26.   kehottaa komissiota ja neuvostoa panemaan kansainvälisen terrorismin torjunnan yhteydessä täytäntöön Euroopan maiden alueen epäiltyä käyttöä CIA:n vankikuljetuksiin ja laittomaan vankien säilyttämiseen käsittelevän väliaikaisen valiokunnan johtopäätökset, jotka parlamentti hyväksyi 14. helmikuuta 2007; suosittelee erityisesti kaikille Euroopan unionin toimielimille, että ne valvovat, etteivät jäsenvaltioiden turvallisuusmääräykset ole perusoikeuksien noudattamisen vastaisia, vaikka kyse olisi terrorismiin liittyvistä rikoksista epäillyistä henkilöistä;

27.   kehottaa yhteisön toimielimiä ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa rajoittaakseen yhteistyötä sellaisten kolmansien maiden kanssa, jotka suojelevat ja/tai rahoittavat terroristijärjestöjä; painottaa, että valtioiden täytyy sanoutua täysin irti terrorismista, ennen kuin ne saattavat hyötyä paremmista suhteista EU:n kanssa; kehottaa valtioita, jotka eivät ole vielä niin tehneet, allekirjoittamaan ja/tai ratifioimaan kaikki YK:n terrorismia koskevat yleissopimukset;

28.   korostaa, että EU voi ulkoisessa toiminnassaan terrorismin torjumiseksi reagoida monin tavoin ja että kaikkia käytettävissä olevia keinoja on käytettävä johdonmukaisesti; kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan pyrkimyksiä YK:n yleisen terrorismin määritelmän aikaansaamiseksi;

29.   muistuttaa, että on tarpeen arvioida kansainvälisten aloitteiden tehokkuutta terrorismin torjuntatoimien alalla (esim. käynnissä oleva US Patriot Act -säädöksen tarkistaminen); korostaa yhteisön oman terrorismin vastaisen politiikan tärkeyttä, sillä terrorismin vastaisten toimien teho paranee merkittävästi, jos EU puhuu yhdellä äänellä neuvotellessaan tällaisista toimista kolmansien maiden kanssa;

30.   palauttaa mieliin tarpeen tehostaa yhteistyötä Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa aloilla, jotka liittyvät terrorismin torjuntaan, terroristien värväystoiminnan ja rahoituksen estämiseen sekä kriittisten infrastruktuurien suojaamiseen siten, että kunnioitetaan Euroopan unionin perusoikeuksia ja arvoja;

31.   kehottaa neuvostoa lisäämään vuoropuhelua muiden kolmansien maiden kanssa, tukemaan instituutioiden ja valmiuksien kehittämistä, kehittämään edelleen ja panemaan täytäntöön kansalliset toimintasuunnitelmat korruption torjumiseksi tehokkaasti sekä liittämään kolmansien maiden kanssa tehtäviin sopimuksiin "terrorismin vastaiset lausekkeet"; katsoo, että tällä alalla on tarpeen lisätä rahoitusta ja käyttää äskettäin perustettuja yhteisön välineitä;

32.   kehottaa valtioita, jotka eivät vielä ole niin tehneet, allekirjoittamaan ja/tai ratifioimaan korruption vastaisen YK:n yleissopimuksen, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen YK:n yleissopimuksen sekä sen maahanmuuttajien salakuljetusta, ihmiskauppaa ja ampuma-aseiden laitonta valmistusta ja kauppaa koskevat kolme lisäpöytäkirjaa sekä tahdonvastaisia katoamisia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen;

33.   kehottaa neuvostoa vaatimaan EU:n kolmansia kumppanimaita – elleivät ne ole jo niin tehneet – solmimaan yhtenäiset luovutussopimukset käyttäen mallina Yhdysvaltain kanssa neuvoteltuja sopimuksia luovuttamisesta ja keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa epäiltyjen terroristien ja rikollisten luovuttamiseksi oikeudenkäyntiä varten;

34.   painottaa, että Euroopan neuvoston yleissopimus tietoverkkorikollisuudesta tulee ratifioida, jotta estetään tieto- ja televiestintäverkkojen väärinkäyttö terrorismiin ja rikollisiin tarkoituksiin kolmansissa maissa sijaitsevista tietokonejärjestelmistä;

35.   kehottaa komissiota ja neuvostoa luomaan yhdenmukaiset valvontamenettelyt aseiden ja räjähteiden tuotantoa, varastointia, kauppaa, kuljetuksia, tuontia ja vientiä varten, jotta estetään niiden väärinkäyttö niin EU:n sisällä kuin kolmansissa maissa;

Poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön sekä rajahallinnon vahvistaminen

36.   vaatii poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön tehostamista, mihin sisältyy kansallisten voimavarojen kuten yhteyshenkilöiden tehokkaampi yhteinen käyttö; korostaa, että vaikka hallinnon toimintaedellytysten ja operatiivisen yhteistyön kehittäminen näillä aloilla on tärkeää, EU:n toimet tulisi toteuttaa yleisiä ihmisoikeusnormeja noudattaen;

37.   suosittelee, että Europolille annetaan pian valtuudet organisoida ja koordinoida operatiivisia ja tutkintatoimia, osallistua yhteisiin tutkintaryhmiin ja sijoittaa omia yhteyshenkilöitään Länsi-Balkanin kaltaisille painopistealueille;

38.   suosittelee, että EU neuvottelee Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 30 artiklaan nojautuen poliisiyhteistyötä koskevat yhdenmukaiset sopimukset Yhdysvaltojen, ENP-kohdemaiden ja muiden kumppanien kanssa; vaatii, että neuvoteltaessa tällaisesta tulevasta sopimuksesta parlamentti kutsutaan sopimuksen vaikutuspiiriin kuuluvien kansalaisten legitiiminä ja demokraattisesti valittuna edustajana osallistumaan aktiivisesti Yhdysvaltojen kongressin kanssa käytävään vuoropuheluun;

39.   tukee EU:n ja Venäjän välisen tietojenvaihdon edistymistä, mutta muistuttaa, että parantamisen varaa on edelleen, etenkin järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin alalla;

40.   huomauttaa, että Euroopan unionin ja Venäjän välistä yhteistyötä on parannettava huomattavasti, jotta voidaan vähentää epävakautta aiheuttavia lähteitä Euroopan unionissa ja Euroopan naapuruuspolitiikan alueella, kuten piilevät konfliktit Moldovassa ja Georgiassa sekä väkivaltaiset radikaalisuuntaukset venäläisvähemmistöjen keskuudessa EU:n jäsenvaltioissa;

41.   kehottaa neuvoston puheenjohtajavaltiota ja komissiota tekemään kansainvälisen yksityisoikeuden piiriin kuuluvia yleissopimuksia, joita Euroopan kansalaisten etujen turvaaminen kolmansissa maissa edellyttää, sekä parantamaan unionin ja sen jäsenvaltioiden uskottavuutta tässä prosessissa;

42.   suhtautuu myönteisesti luovuttamista ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskeviin EU:n ja Yhdysvaltojen sopimuksiin, joita voidaan pitää todellisena menestyksenä; toteaa, että Yhdysvaltain kongressi on käynnistänyt kyseisten sopimusten ratifiointimenettelyn, ja kehottaa kaikkia jäsenvaltioita samaan, ja pitää lisäksi Eurojustin ja Yhdysvaltojen välistä yhteistyösopimusta tervetulleena;

43.   kehottaa Yhdysvaltoja ja kaikkia muita maita, jotka soveltavat maahantuloviisumiin liittyviä vaatimuksia tiettyihin EU:n jäsenvaltioiden kansalaisiin, poistamaan välittömästi nämä viisumipakkovaatimukset ja kohtelemaan kaikkia EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia yhtäläisesti; pahoittelee, että Yhdysvaltojen viisumivapausohjelmaan ehdotettuihin muutoksiin sisältyy uusi "tietojenvaihtolauseke" (PNR- eli matkustajarekisteritietolauseke);

44.   katsoo, että EU ja Yhdysvallat ovat perustavanlaatuisia ja lojaaleja liittolaisia terrorismin torjunnassa ja että on tehtävä kansainvälinen sopimus SWIFT-järjestelmän mukauttamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 95/46/EY, 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta(3); pyytää sisällyttämään kyseiseen kansainväliseen sopimukseen tarpeelliset turvatakuut taloudellisissa ja kaupallisissa yhteyksissä tapahtuvan tietojen väärinkäytön estämiseksi; toteaa, että SWIFT-järjestelmän olisi lopetettava nykyinen käytänteensä, jossa kaikki tiedot välitetään Yhdysvaltain toimipaikalle;

45.   painottaa, että tehokas rajavalvonta on tärkeää laittoman maahanmuuton torjumiseksi ja se voi osoittautua hyödylliseksi joissakin järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa koskevissa tapauksissa;

46.   suosittelee, että Frontexille annetaan toiminnallinen rooli ulkorajojen hallinnassa lisäämällä sen toimintavalmiuksia ja myöntämällä sille riittävät taloudelliset, tekniset ja henkilöresurssit noudattaen jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja keskinäisen avunannon periaatetta, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden tulee jakaa unionin ulkorajojen hallinnasta syntyvä taakka;

47.   kehottaa antamaan lisätukea uusille jäsenvaltioille niiden jatkuvissa pyrkimyksissä turvata uudet itäiset ulkorajat mahdollisten uhkien ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi;

48.   kannattaa Eurojustin roolin kasvattamista sekä sen kansallisten jäsenten toimivaltuuksien yhdenmukaistamista, mikä lisännee sen kykyä käynnistää tutkinta- ja syytetoimia ja koordinoida niitä tehokkaasti;

Kansainvälisen solidaarisuuden vahvistaminen maahanmuutto-, takaisinotto- ja turvapaikkapolitiikassa

49.   suosittelee, että neuvosto hyväksyy kattavan EU:n yhteisen maahanmuuttopolitiikan, joka sisältää asianmukaisia toimenpiteitä sekä laillisen että laittoman maahanmuuton asettamiin haasteisiin vastaamiseksi; vaatii tässä yhteydessä Tampereen huippukokouksessa kahdeksan vuotta sitten hyväksyttyjen ja Lahdessa pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa vahvistettujen päätelmien, Haagin ohjelman sekä joulukuussa 2006 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmien, joissa todettiin tarve soveltaa vuonna 2005 hyväksyttyä globaalia maahanmuuttostrategiaa, täytäntöönpanoa;

50.   muistuttaa, että maahanmuutosta voi olla huomattavaa hyötyä, jos sitä hallinnoidaan oikein, yhteisvastuullisesti ja kumppanuusyhteistyössä kolmansien maiden kanssa, ja että maahanmuuttajien kotouttamisen tulisi olla EU:n tulevan maahanmuuttopolitiikan keskeinen osatekijä; korostaa, että EU:n toimet, joilla pyritään parantamaan kolmansien maiden valmiuksia hallita muuttovirtoja ja omia rajojaan, on toteutettava osana tehokasta kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja niissä on otettava huomioon kulloinenkin taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne sekä puututtava sekä laittoman että laillisen muuttoliikkeen todellisiin syihin, kuten asianomaisissa maissa vallitsevaan köyhyyteen ja ihmisoikeusvajeeseen, ja että toimien olisi sisällettävä sekä tukea, jolla vahvistetaan kyseisten maiden valmiuksia hallita muuttoliikkeitä, että tukea tehokasta kehitysyhteistyötä ja yhteistä kehitysyhteistyötä;

51.   kehottaa neuvostoa ottamaan käyttöön yhteispäätösmenettelyn ja määräenemmistöpäätökset laillisen maahanmuuton ja kotouttamisen aloilla, jotta parannetaan päätöksentekoa ja saatetaan päätökseen prosessi, joka alkoi vuonna 2005, kun yhteisömenetelmä laajennettiin kattamaan laiton maahanmuutto ja rajavalvonta;

52.   kehottaa neuvostoa ja komissiota tekemään kaikkensa, jotta alkuperä- ja kauttakulkumaiden viranomaiset saadaan tekemään todellista yhteistyötä EU:n kanssa laittoman maahanmuuton ehkäisemiseksi ja ihmiskauppaan osallistuvien järjestöjen torjumiseksi; pyytää lisäksi neuvostoa ja komissiota arvioimaan säännöllisesti, millä tavoin kyseiset kolmannet maat tekevät yhteistyötä laittoman maahanmuuton alalla ja korostaa tässä yhteydessä neuvoston vuonna 2003 Thessalonikissa 19. ja 20. kesäkuuta 2003 pidetyn Eurooppa-neuvoston aloitteesta perustaman kolmansien maiden seuranta- ja arviointijärjestelmän merkitystä laittoman maahanmuuton torjunnassa;

53.   vaatii, että perustetaan ilman aiheetonta viivästystä oikeudenmukainen ja tehokas yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, ja kehottaa neuvostoa poistamaan kaikki esteet sen luomisen tieltä;

54.   pitää takaisinottosopimusten tekemistä ensisijaisena tavoitteena, joka on osa laajempaa laittoman maahanmuuton vastaista strategiaa; muistuttaa, että palauttamiselle tarvitaan selkeät, läpinäkyvät ja tasapuoliset yhteiset säännöt; on huolissaan siitä, että EU:n puolesta allekirjoitetuissa takaisinottosopimuksissa turvapaikanhakijoita ei nimenomaisesti suljeta sopimusten soveltamisalan ulkopuolelle ja että niihin näin ollen voidaan sisällyttää sellaisten turvapaikanhakijoiden takaisinottaminen, joiden hakemuksesta ei vielä ole päätetty tai joiden hakemus on hylätty tai joiden hakemusta ei ole otettu käsiteltäväksi "turvallisen kolmannen maan" käsitteen soveltamisen perusteella; vaatii suojatoimia, joilla taataan palauttamiskieltoperiaatteen kunnioittaminen;

55.   suosittelee, että laaditaan ohjeet viisuminsaannin helpottamisesta kolmansien maiden kanssa käytäviä neuvotteluja varten, aina kun tämä on mahdollista ja vastavuoroisuuden pohjalta, todellisen kumppanuuden kehittämiseksi muuttoliikkeiden hallintaa koskevissa kysymyksissä; kehottaa neuvostoa kannustamaan jäsenvaltioita alentamaan viisumien kustannuksia, jotta kannustetaan demokraattista kehitystä ENP:n kohdemaissa ja vältetään luomasta turvallisuuden nimissä uusia esteitä tavallisille laillisille matkustajille;

56.   tukee komission läheisessä yhteistyössä YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun ja asianomaisten kolmansien maiden kanssa kehittämiä alueellisia suojeluohjelmia ja muistuttaa, että on tärkeää varmistaa, että apua tarvitsevat saavat sitä mahdollisimman nopeasti riippumatta siitä, missä maassa tai millä alueella he ovat;

o
o   o

57.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 166 E, 7.7.2005, s. 58.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0032.
(3) EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö