Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2006/2111(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0223/2007

Előterjesztett szövegek :

A6-0223/2007

Viták :

PV 20/06/2007 - 13
CRE 20/06/2007 - 13

Szavazatok :

PV 21/06/2007 - 8.8
CRE 21/06/2007 - 8.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0284

Elfogadott szövegek
PDF 336kWORD 104k
2007. június 21., Csütörtök - Strasbourg
A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külpolitikai dimenziója
P6_TA(2007)0284A6-0223/2007

Az Európai Parlament 2007. június 21-i állásfoglalása a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külső dimenziójára irányuló stratégiáról – a hágai program végrehajtására irányuló cselekvési terv (2006/2111(INI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSz.) 2. és 6. cikkére és VI. címére, illetve az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EKSz.) IV. címére, melyek tárgya az Európai Uniónak, mint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségnek (SzBJT) a megerősítése,

–   tekintettel az SzBJT külső dimenzióira vonatkozóan hozott elnökségi következtetésekre és az Európai Tanács egymást követő ülésein – többek között a 2006. december 14–15-i európai tanácsi ülésen – 1999 óta meghatározott célkitűzésekre,

–   tekintettel az Európai Unióban a büntetőeljárás bizonyos eljárási jogairól szóló tanácsi kerethatározatra irányuló bizottsági javaslatra (COM(2004)0328),

–   tekintettel a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló tanácsi kerethatározatra irányuló bizottsági javaslatra (COM(2005)0475),

–   tekintettel a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség külső dimenziójára irányuló stratégiáról szóló bizottsági közleményre (COM(2005)0491) és a stratégia végrehajtásáról szóló bizottsági időközi jelentésre (SEC(2006)1498),

–   tekintettel A bel- és igazságügy külső dimenziójára vonatkozó stratégia: globális szabadság, biztonság és a jog érvényesülése című, 2005. december 1-jén elfogadott tanácsi dokumentumra (a továbbiakban: "a stratégia"), illetve az említett stratégia 2006. évi végrehajtásáról szóló tanácsi jelentésre, amelyet 2006. december 4–5-én tartott 2768. ülésén az IB-Tanács is támogatott,

–   tekintettel az IB-külkapcsolatokra vonatkozó, több elnökségen átívelő, 2007. január 23-án elfogadott munkaprogramra (5003/1/7), az EU és a Nyugat-Balkán közötti, a szervezett bűnözés, a korrupció, az illegális bevándorlás és a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatott együttműködés javításáról szóló, fellépés-orientált tanácsi dokumentumra (9360/06), az afganisztáni kábítószer-előállítás és az onnan kiinduló ‐ beleértve a tranzitútvonalakat is ‐ kábítószer-kereskedelem elleni küzdelmet célzó uniós támogatás növeléséről szóló fellépés-orientált dokumentumra (9305/06), mely utóbbi két dokumentumot az IB-Tanács 2006. június 1–2-án elfogadott, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló közös térség Oroszországgal közösen megvalósítandó végrehajtásáról szóló, 2006. november 11-én elfogadott cselekvésorientált dokumentumra (15534/06),

–   tekintettel az SzBJT-ről szóló korábbi éves vitáira és annak külső dimenzióira (terrorizmus, CIA, adatvédelem, migráció, csempészet, kábítószerek elleni küzdelem, pénzmosás) vonatkozó állásfoglalásaira,

–   tekintettel az Európai Parlament 2004. október 14-i ajánlására a Tanács és az Európai Tanács részére a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség jövőjéről, valamint a legitimitásának és hatékonyságának megerősítéséhez szükséges intézkedésekről(1),

–   tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A6-0223/2007),

A.   mivel az SzBJT külső dimenziója előtérbe kerül, ahogy a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló belső térség fokozatosan alakot ölt az egyre inkább összekapcsolódó világ, továbbá a terrorizmusból és a szervezett bűnözésből eredő fenyegetés, valamint a migrációs vándorlások okozta kihívások alapvetően nemzetközi jellegéből fakadó nyomásának hatására; és mivel az SzBJT alapjául szolgáló értékek külső kivetítése alapvető fontosságú az EU-n belül a jogállamiság, az alapvető jogok, a biztonság és a stabilitás védelme szempontjából,

B.   mivel az EU növeli hitelességét és befolyását a világban azzal, hogy az SzBJT külső dimenziója tekintetében koherens stratégiát fogad el és hajt végre, és mivel a stratégiát csak a harmadik országokkal – ideértve olyan szövetségeseket is, mint az USA – és a nemzetközi szervezetekkel szoros együttműködésben lehet megvalósítani,

C.   mivel ez a stratégia fontos lépés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló belső térségnek a biztonságos külső környezet megteremtésével való létrehozása, valamint az EU külkapcsolatainak a jogállamiság, a demokratikus értékek, az emberi jogok tisztelete és a stabil intézmények támogatása révén történő előmozdítása felé,

D.   mivel a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló valóságos és tartós térség létrehozására irányuló különböző szakpolitikák előkészítésének és végrehajtásának a biztonság és a jog érvényesülése közötti valódi egyensúly megerősítését kell céloznia,

E.   mivel az EU külső fellépésének politikai koherenciáját és hatékonyságát ténylegesen akadályozzák a következők:

   a belső intézményi keret bonyolultsága a külső megállapodásokról és programokról az első, a második és a harmadik pillér eljárásai szerint történő döntéshozatal esetén,
   a Parlament elégtelen mértékű bevonása a Tanácsnak és a Bizottságnak a Parlamenttel való konzultációra és a Parlament tájékoztatására vonatkozó meglévő kötelezettségei ellenére,
   a közösségi intézmények és a 27 tagállam közötti hatáskörmegosztási megállapodások,

F.   mivel az EU-nak számos politikai eszköz – például a kétoldalú megállapodások (társulási megállapodások, partnerségi és együttműködési megállapodások, stabilizációs és társulási megállapodások), az EU bővítési és előcsatlakozási folyamata, az európai szomszédságpolitika (ENP) cselekvési tervei, a regionális együttműködés, az egyedi megállapodások (az Egyesült Államokkal, Japánnal, Kínával stb.), az operatív együttműködés, a fejlesztéspolitika és a külső segítségnyújtás – áll rendelkezésére az SzBJT külső dimenziójára vonatkozó stratégia végrehajtásának elősegítésére,

A következő ajánlásokat nyújtja be megfontolásra a Tanács és a Bizottság részére
A demokratikus elszámoltathatóság fejlesztése az SZBJT külső dimenziói tekintetében

1.   sürgeti az Európai Tanácsot, hogy kövesse a Parlamentnek az SzBJT-ben követett európai uniós külső stratégiával foglalkozó jelenlegi és jövőbeli ajánlásait; emlékeztet arra, hogy a Parlamentnek kulcsszerepet kell játszania az EU külső fellépése elszámoltathatóságának megerősítésében;

2.   sürgeti a Tanács elnökségét és a Bizottságot, hogy:

   konzultáljon a Parlamenttel az EUSz. 24. és 38. cikkére alapozott minden egyes nemzetközi megállapodásról, amennyiben a megállapodások az uniós polgárok alapvető jogait és a harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel folytatott igazságügyi és rendőri együttműködés főbb szempontjait érintik,
   tájékoztassa rendszeresen a Parlamentet az SzBJT-vel foglalkozó megállapodásokról szóló tárgyalásokról, és biztosítsa, hogy a Parlament álláspontját az EUSz. 39. és 21., illetve az EKSz. 300. cikkének megfelelően a kellő módon figyelembe vegyék;

3.   sürgeti a Tanácsot, hogy az alkotmányos folyamat haladásával egyidejűleg léptesse életbe az EUSz. 42. cikkében foglalt áthidaló záradékot, ami a büntetőügyekben folytatott rendőri és igazságügyi együttműködésre vonatkozó rendelkezéseket közösségi keretrendszer hatálya alá vonná, és nagyobb hatékonysághoz, átláthatósághoz, elszámoltathatósághoz, valamint erősebb demokratikus és bírósági ellenőrzéshez vezetne; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy 2007 októberéig nyújtson be a Tanácsnak az EUSz. 42. cikkét életbe léptető határozatra irányuló hivatalos javaslatot; úgy ítéli meg, hogy az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés hatályba lépése, különösen a külügyminiszteri hivatal és a külső diplomáciai szolgálat létrehozása javíthatná a belső koherenciát;

4.   felhívja a Tanácsot, hogy gyorsítsa fel különösen a büntetőítéletekkel kapcsolatos információk tárolására, felhasználására és cseréjére, illetve az Európai Unió területén a büntetőeljárások során alkalmazott eljárási jogokra vonatkozó kerethatározatok (például a Bizottság fent említett javaslata (COM(2004)0328)) elfogadását;

A stratégia fő célkitűzéseit illetően

5.   üdvözli a stratégiában megállapított elveket, különösen a harmadik országokkal a közös problémák kezelése és a közös politikai célkitűzések teljesítése érdekében folytatott partnerség szükségességét; hangsúlyozza a testre szabott és koherens válaszlépések kialakítására az EU rendelkezésére álló eszközök széles választéka koordinálásának szükségességét; illetve a tagállami és a bizottsági fellépés koordinálásának szükségességét a kiegészítő jelleg biztosítása és az átfedések elkerülése érdekében; úgy véli, hogy az EU és a tagállamok által az SzBJT létrehozásának tulajdonított fontosság miatt a harmadik országokkal ezeken a területeken folytatott szoros együttműködés valószínűleg előnyösen befolyásolná ez utóbbiak kapcsolatait az EU-val;

6.   hangsúlyozza, hogy az EU-nak a harmadik országokkal fenntartott nemzetközi kapcsolatait és az esetükben alkalmazott eszközeit fel kell használnia annak érdekében, hogy ösztönözze azokat a bel- és igazságügyi kérdésekre vonatkozó nemzetközi normák és kötelezettségek elfogadására és végrehajtására;

7.   emlékeztet a közösségi intézmények munkája racionalizálásának és a meglévő eszközök felhasználásának, illetve a tagállamok fellépésének és az EU-szintű fellépések összehangolásának szükségességére az EU harmadik országokkal folytatott kapcsolatai során, a koherens és eredményes reakció, illetve az átfedések elkerülése érdekében; hangsúlyozza az SzBJT belső és külső dimenziói kiegyensúlyozott fejlődésének szükségességét;

8.   hangsúlyozza, hogy a Parlamentnek javítania kell a szereplők széles körét érintő külkapcsolati tevékenységeinek koherenciáját; felhív ezért a harmadik országokban, illetve a biztonság külső dimenziójában az emberi jogokkal, a demokratikus kormányzással és a jogállamisággal kapcsolatos tevékenységek rendszeres integrálására;

9.   felhívja a Tanácsot, hogy tegye politikáit még egyértelműbbé az SzBJT külső dimenziója tekintetében, és biztosítsa a Tanács földrajzi munkacsoportjai és a jog érvényesülése, a szabadság és a biztonság terén működő csoportok közötti összehangolást;

10.   megállapítja, hogy létfontosságú a pillérek közötti koordináció fejlesztése, illetve az SzBJT, az európai biztonsági és védelmi politika (EBVP), a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) és a Közösség különféle eszközei közötti átfedések elkerülése; hangsúlyozza, hogy egy ilyen koordináció eredményességével kapcsolatban az Európai Parlamentnek folyamatos felülvizsgálatot kell végeznie; üdvözli a jobb koherencia felé tett előrelépést az EBVP integrált civil–katonai együttműködésében, különösen a válságkezelés területén;

11.   hangsúlyozza, hogy az EBVP műveleteinek tervezési folyamata során figyelembe kell venni a közösségi eszközök – különösen a stabilitási, illetve az európai szomszédsági és partnerségi eszköz – által a jogállamisággal, a fegyver- és kábítószer-csempészettel, a nők és gyermekek kereskedelmével kapcsolatos területeken, illetve a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelemben, valamint a konfliktust követő stabilizáció területén rendelkezésre álló különböző kiegészítő vagy követő intézkedéseket;

12.   úgy véli, hogy eljött az idő az alapvető jogok tiszteletben tartásán alapuló mélyebb transzatlanti együttműködés politikai akadályainak elhárítására a szabadság és a biztonság tágabb dimenziójában, például a kábítószer-kereskedelem, a szervezett bűnözés és a terrorizmus terén, különös tekintettel a Koszovóban és Afganisztánban végrehajtandó jövőbeli polgári EBVP-műveletekre, továbbá a nők jogai és a személyes adatok cseréje és védelme területén; ezzel kapcsolatban emlékeztet a Parlamentnek a guantánamói börtön bezárására irányuló felhívásaira, amelyekben hangsúlyozta, hogy annak léte negatív jelzést sugároz a terrorizmus elleni harcban alkalmazott módszerek tekintetében;

13.   sürgeti a tagállamokat, hogy külön-külön, együttesen és minden megfelelő kétoldalú és nemzetközi fórumon részesítsék előnyben a világban zajló konfliktusok diplomáciai úton történő, békés rendezését, elkerülve Európa külpolitikájában, biztonságpolitikájában és emberi jogi politikájában a kettős mérce alkalmazását vagy annak látszatát;

14.   felhív az EU és a nemzetközi szervezetek, különösen az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet jobb együttműködésére, és hangsúlyozza a kibővített regionális párbeszéd és együttműködés szükségességét a jog érvényesülésével, a szabadsággal és a biztonsággal kapcsolatos kérdésekben;

15.   felhívja a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit annak érdekében, hogy meglévő szerveken – mint az Afrikai Unió – keresztül támogassa a jog érvényesülésével, a szabadsággal és a biztonsággal kapcsolatos kérdések terén folytatott regionális együttműködést, valamint új kezdeményezések ösztönzése által olyan területeken, ahol gyenge a regionális együttműködés, mint például a Közel-Keleten, vagy Kelet-Európában;

16.   felhívja a Bizottságot, hogy folyamatosan kövesse nyomon a végrehajtást a stratégiában megállapított célokkal és prioritásokkal összevetve, és hogy arról 18 havonta számoljon be; felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen értékelje a stratégia területein alkalmazott finanszírozás hatékonyságát; felhívja a Tanácsot, hogy rendszeresen vizsgálja felül az elért haladást és a prioritásokat, mivel az SzBJT külső dimenziója gyorsan növekszik;

A biztonság és az emberi jogok megerősítése

17.   sürgeti a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy:

   tegyék a demokratikus normák, az emberi jogok, a politikai szabadságok és a megbízható intézmények előmozdítását az EU és a harmadik országok közötti kapcsolatok elengedhetetlen dimenziójává; hangsúlyozza, hogy ez központi szerepet játszik az SzBJT külső dimenziója átfogó célkitűzéseit illetően,
   az EU és tagállamai harmadik országokkal való valamennyi tárgyalásának és megállapodásának alapjául az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény szolgáljon,
   a harmadik országokkal az SzBJT-ről folytatott párbeszédekbe építsék be a nemzetközi emberi jogi szervezetektől szerzett bizonyítékokat és az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteit;
   biztosítsák, hogy az alapvető jogok képezzék szerves részét a terrorizmus, a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel, a migrációval, a menekültüggyel és a határrendészettel kapcsolatos minden eszköznek, programnak vagy operatív intézkedésnek,
   építsenek be emberi jogi záradékokat a harmadik országokkal kötött megállapodásokba, és értékeljék ezen emberi jogi záradékok és az SzBJT-re vonatkozó más záradékok eredményességét,
   minden fellépés-orientált dokumentumban szerepeltessen az adott harmadik ország emberi jogi helyzetéről szóló szakaszt; úgy ítéli meg, hogy az Európai Unió alapjogi ügynökségének segítenie kell az EU-intézményeket abban, hogy felmérjék az EU-megállapodások emberi jogokkal való összeegyeztethetőségét;

18.   mérlegelésre ajánlja a Bizottságnak, a tagállamoknak és a Tanácsnak azt a lehetőséget, hogy a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése területén a harmadik országokkal és régiókkal együtt finanszírozott tevékenységeket kiegészítsék az emberi jogok védelmével és azok betartásával kapcsolatos projektekre vonatkozó egyedi finanszírozással;

19.   aggodalmának ad hangot az EU-val szoros kapcsolatban álló egyes harmadik országok (mint például az Orosz Föderáció) alapvető jogok iránti elkötelezettségének hiánya miatt, ahol különösen a sajtószabadság és a véleménynyilvánítás szabadsága sérül, és felhív Oroszországgal e kérdésben intenzívebb párbeszédre;

20.   aggodalmát fejezi ki az emberi jogi normák EU általi betartása miatt, utalva a CIA által irányított fogolyátadási programokra és számos tagállam ezzel összefüggésben alkalmazott megkérdőjelezhető gyakorlatára;

21.   felhívja az Európai Uniót és tagállamait, hogy teljes mértékben legyenek figyelemmel a kiadatás tilalmának elvére azon országok vonatkozásában, ahol a kiadatott személyek kínzásnak és/vagy halálbüntetésnek lennének kitéve; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy szólítsa fel a vele szoros kapcsolatban álló országokat arra, hogy vessenek véget az ilyen gyakorlatoknak, és biztosítsák a tisztességes bírósági tárgyalást mindenki számára;

22.   mély aggodalmát fejezi ki az EU polgárainak nyújtott meglévő elégtelen jogvédelemmel kapcsolatban, abban az esetben, amikor személyes adatok rendelkezésre bocsátására kerül sor harmadik országok részére, például az utasdossziék (utasnyilvántartási adatállomány – PNR), a pénzügyi adatok (SWIFT) vagy az FBI által gyűjtött távközlési adatok tekintetében; újra kéri a Bizottságot, hogy végezzen vizsgálatot annak megállapítására, hogy az uniós polgárok személyes adatai mely kategóriáit ismerhetik meg és használhatják fel a harmadik országok a fennhatóságuk alá tartozó területen; hangsúlyozza, hogy az adatok cseréjére csak megfelelő jogalap és egyértelmű szabályok és feltételek mellett kerülhet sor, a magánélet és a polgári szabadságok megfelelő védelmére vonatkozó közösségi jogszabályok tiszteletben tartásával; úgy véli, hogy az adatok Egyesült Államokkal való megosztásának megfelelő transzatlanti jogi együttműködés keretében kellene megvalósulnia, az EU és az USA közti megállapodások alapján, kizárva a kétoldalú megállapodások lehetőségét;

23.   sajnálja, hogy a Bizottság, a Tanács és az Egyesült Államok Igazságügyi és Belbiztonsági Minisztériumainak képviselőiből álló magas szintű kapcsolattartó csoport által ápolt EU–USA kapcsolatok nem állnak demokratikus ellenőrzés alatt, és abból az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek, továbbá az Egyesült Államok Kongresszusa is ki van rekesztve;

24.   egységes adatvédelmi politikát ajánl, mely mind az első, mind a harmadik pillérre vonatkozik; emlékeztet arra, hogy az ezek közötti ellentétek nem csupán a polgárok személyes adatai védelméhez való jogát érinti, hanem a rendészet hatékonyságát és a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat is; ezért felkéri a Tanácsot, hogy mihamarabb fogadja el a személyes adatok védelméről szóló tanácsi kerethatározat-javaslatot (COM(2005)0475);

A terrorizmus és a szervezett bűnözés tekintetében magas szintű biztonság biztosítása az uniós polgárok számára

25.   úgy ítéli meg, hogy az EU terrorizmusellenes politikájának teljes mértékben meg kell felelnie a demokratikus törvényesség, az arányosság, a hatékonyság és az emberi jogok tiszteletben tartása elveinek, összhangban az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatáról szóló, 2007. február 14-i fenti parlamenti állásfoglalás következtetéseivel(2);

26.   felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem keretében alkalmazza az Európai Országoknak a CIA által Foglyok Szállítására és Illegális Fogva Tartására való Állítólagos Használatát Vizsgáló Ideiglenes Bizottság által megfogalmazott következtetéseket, amelyeket a Parlament 2007. február 14-én elfogadott; különösen ajánlja minden közösségi intézménynek, hogy őrködjenek azon, hogy a tagállamok biztonsági előírásai semmilyen módon ne sértsék a személyek alapvető jogainak tiszteletben tartását, még akkor sem, ha azok terrorizmussal gyanúsíthatók;

27.   felhívja a közösségi intézményeket és a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden lehetséges intézkedést a terrorszervezeteket védő és/vagy finanszírozó harmadik országokkal folytatott együttműködés korlátozására; és hangsúlyozza, hogy ahhoz hogy egy állam az EU-val folytatott kibővített kapcsolat előnyeit élvezhesse, először teljes mértékben el kell utasítania a terrorizmust; sürgeti az eddig azt elmulasztó államokat, hogy írják alá és/vagy ratifikálják az ENSZ terrorizmusról szóló valamennyi egyezményét;

28.   hangsúlyozza a külső fellépés, illetve a terrorizmus elleni küzdelem területén az EU rendelkezésre álló reakciók sokoldalúságát, és hangsúlyozza annak szükségességét, hogy minden rendelkezésre álló eszközt koherens módon használjanak; felhívja a tagállamokat, hogy folytassák a terrorizmus közös ENSZ-meghatározása felé vezető munkát;

29.   emlékeztet a terrorizmus elleni intézkedések terén született nemzetközi kezdeményezések eredményessége értékelésének szükségességére (lásd az amerikai Patriot Act jelenlegi felülvizsgálatát); hangsúlyozza egy valódi közösségi terrorizmus-ellenes politika fontosságát, hiszen a terrorizmus elleni intézkedések eredményessége jelentősen növekedni fog, ha az Európai Unió egységes álláspontot képvisel a harmadik országokkal folytatott tárgyalások során;

30.   emlékeztet az USA-val és Oroszországgal a terrorizmus elleni küzdelem, a terroristák beszervezése és a kritikus infrastruktúra finanszírozása és védelme területein folytatott együttműködés kibővítésének szükségességére, az alapvető jogok és az Európai Unió értékeinek tiszteletben tartása mellett;

31.   felhívja a Tanácsot, hogy bővítse a párbeszédet a harmadik országokkal az intézmény- és kapacitásépítés fejlesztésének támogatása, a korrupció elleni eredményes küzdelemről szóló nemzeti cselekvési tervek továbbfejlesztése és végrehajtása, illetve a terrorizmusellenes záradék harmadik országokkal aláírt megállapodásokban való szerepeltetése érdekében; úgy ítéli meg, hogy e területen nagyobb mértékű finanszírozásra és az újonnan létrehozott közösségi eszközök felhasználására van szükség;

32.   sürgeti az eddig azt elmulasztó államokat, hogy írják alá és/vagy ratifikálják az olyan eszközöket, mint a korrupció elleni ENSZ-egyezmény, a transznacionális szervezett bűnözés elleni ENSZ-egyezmény, illetve az embercsempészet, az emberkereskedelem és a tűzfegyverek illegális gyártása és kereskedelme elleni három jegyzőkönyv, valamint a titkos visszatérítésre és fogvatartásra vonatkozó ENSZ tilalom és a személyek erőszakos körülmények közötti eltűnése elleni védelméről szóló nemzetközi egyezmény;

33.   felhívja a Tanácsot, hogy írja elő az EU harmadik ország partnerei számára, hogy – amennyiben azt eddig elmulasztották – kössenek egységes kiadatási megállapodásokat az USA-val a kiadatásról és a büntetőügyekben folytatott kölcsönös jogi segítségnyújtásról tárgyalt megállapodások mintájára, a feltételezett terroristák kiadatása és a bűncselekmények feltételezett elkövetőinek bíróság elé állítása érdekében;

34.   hangsúlyozza az Európa Tanács számítógépes bűnözésről szóló egyezménye ratifikálásának szükségességét annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy az adatokat és a telekommunikációs hálózatokat terrorista és bűnelkövetési célokra használják a harmadik országokban található számítógépes rendszerek révén;

35.   felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy hozzanak létre egységes eljárásokat a tűzfegyverek, robbanószerek és fegyverek előállítása, tárolása, kereskedelme, behozatala és kivitele nyomon követésére, ezeknek az EU-ban és harmadik országokban való rendeltetésellenes felhasználása megakadályozása céljából;

A rendőri és igazságügyi együttműködés és határrendészet megerősítése

36.   eredményesebb rendőri és igazságügyi együttműködésre szólít fel, ideértve olyan nemzeti eszközök, mint az összekötő tisztviselők fejlettebb közös használatát is; hangsúlyozza, hogy bár fontos e területeken az intézményi kapacitás és az operatív együttműködés, az EU tevékenységeit az emberi jogok vonatkozásában az egyetemes normák támogatásával kell elvégezni;

37.   javasolja, hogy az Europolt már a közeljövőben ruházzák fel hatáskörrel operatív fellépések és nyomozások megszervezésére és koordinálására, közös nyomozócsoportokban való részvételre, illetve saját összekötő tisztviselőinek bevetésére olyan, prioritást élvező régiókban, mint amilyen a Nyugat-Balkán;

38.   javasolja, hogy az EU – az EUSz. 30. cikke alapján – folytasson tárgyalásokat szabványos rendőrségi együttműködési megállapodásokról az USA-val, az ENP részes országaival és más partnerekkel; követeli, hogy a Parlament az ilyen megállapodásokkal érintett polgárok törvényes demokratikus képviselőjeként legyen aktív részese az USA Kongresszusával folytatott párbeszédnek a jövőbeli megállapodásról szóló tárgyalások során;

39.   támogatja az EU és Oroszország közötti információcserében elért előrehaladást, azonban emlékeztet arra, hogy még mindig van fejlesztenivaló, különösen a szervezett bűnözés és a terrorizmus terén;

40.   megállapítja, hogy érzékelhető javulásra van szükség az Európai Unió és Oroszország közötti együttműködés terén az Európai Unióban és az ENP övezetben meglévő olyan bizonytalansági források csökkentése érdekében, mint a Moldovában és a Grúziában lappangó konfliktusok és az Európai Unió tagállamaiban élő orosz kisebbségek közötti erőszakos radikális megmozdulások;

41.   sürgeti a Tanács elnökségét és a Bizottságot, hogy kössenek olyan nemzetközi magánjogi egyezményeket, amelyek harmadik országbeli európai állampolgárok érdekvédelméhez szükségesek, és e folyamatban törekedjenek az Unió és tagállamai hitelességének megerősítésére;

42.   üdvözli az EU és az USA között a kiadatásról és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésről szóló megállapodásokat, melyek valódi sikerként értékelhetők; tudomásul veszi, hogy a Kongresszus elindította a ratifikálási eljárást, valamint felkéri a tagállamokat, hogy azok is tegyék ezt meg; üdvözli továbbá az Eurojust–USA együttműködési megállapodást;

43.   felhívja az USA-t és minden olyan országot, mely belépési vízumot alkalmaz egyes EU-tagállamok irányában, hogy haladéktalanul szüntesse meg a vízumkötelezettséget, és kezelje egyenlően az EU-tagállamok valamennyi polgárát; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az USA vízummentességi programjában javasolt változtatások között szerepel egy újabb "információ-megosztási rendelkezés" (PNR-rendelkezés) is;

44.   úgy véli, hogy az EU és az Egyesült Államok fontos és hűséges szövetségesek a terrorizmus elleni küzdelemben, és hogy nemzetközi megállapodást kell kötni annak érdekében, hogy a SWIFT tiszteletben tartsa az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK 1995. október 24-i, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló irányelvét(3); sürgeti, hogy ebben a nemzetközi megállapodásban legyenek meg a szükséges garanciák az adatok gazdasági vagy kereskedelmi célból történő visszaélésszerű felhasználása ellen; megállapítja, hogy ennek megfelelően a SWIFT-nek véget kellene vetnie azon jelenlegi gyakorlatának, amely szerint minden adatot átmásol amerikai internetes tükör-oldalára;

45.   ragaszkodik ahhoz, hogy az eredményes határellenőrzés fontos az illegális bevándorlás elleni küzdelemben, és bizonyos esetekben hasznosnak bizonyulhat a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben;

46.   ajánlja, hogy a Frontex játsszon operatív szerepet a külső határok ellenőrzésében azáltal, hogy növelik operatív kapacitását, illetve elegendő pénzügyi, humán és technikai erőforrást biztosítanak a rendelkezésére, valamint a tagállamok közötti szolidaritás és kölcsönös segítségnyújtás elvének alkalmazásában, mivel valamennyi tagállamnak egyaránt osztoznia kell az Unió külső határainak irányításával kapcsolatos terhekben;

47.   kéri, hogy nyújtsanak további támogatást az új tagállamoknak az EU új keleti határainak biztosítására irányuló folytonos erőfeszítéseikben;

48.   támogatja az Eurojust megerősítését, illetve nemzeti tagjai hatásköreinek harmonizálását, melynek eredményeként fejlődik az Eurojust nyomozások és büntetőeljárások hatékony koordinálására és kezdeményezésére vonatkozó képessége;

A nemzetközi szolidaritás megerősítése a migrációs, visszafogadási és menekültügyi politikák tekintetében

49.   ajánlja, hogy a Tanács fogadjon el átfogó közös EU-s migrációs politikát, ideértve a törvényes és az illegális bevándorlás kihívásainak eredményes kezelésére vonatkozó intézkedéseket is; e tekintetben felhív a nyolc évvel ezelőtt a tamperei Európai Tanácson elfogadott és a lahti informális Európai Tanács által megerősített következtetések, a hágai program és az Európai Tanács által 2006. decemberében elfogadott azon következtetések végrehajtására, amelyek megerősítik a törvényes bevándorlásra vonatkozó, 2005-ben elfogadott átfogó stratégia alkalmazásának szükségességét;

50.   emlékeztet arra, hogy a bevándorlás – megfelelő kezelés mellett – fokozott előnyökkel járhat a harmadik országokkal ápolt szolidaritás és partnerség terén, és hogy a bevándorlók integrációjának egy jövőbeli uniós migrációs politika alapvető összetevőjének kell lennie; hangsúlyozza, hogy a harmadik országoknak a migrációs áramlások és a határok kezelésére szolgáló kapacitásainak javítását célzó európai uniós fellépéseit egy eredményes fejlesztéspolitika keretében kell megvalósítani, figyelemmel az egyedi gazdasági és társadalmi helyzetre, illetve kezelve az érintett országokban a migráció tényleges okait, a szegénységet és az emberi jogok elégtelen tiszteletben tartását, továbbá növelve a migrációs áramlások kezelésére szolgáló kapacitást és a hatékony fejlesztés és a közös fejlesztés támogatását;

51.   felhívja a Tanácsot, hogy vezessen be együttdöntést és minősített többségi szavazást a jogszerű migráció és integráció területén, a döntéshozatal fejlesztése és a 2005-ben elkezdődött folyamat kiteljesítése érdekében, mely utóbbi során a közösségi módszer alkalmazását kiterjesztették az illegális migrációra és a határellenőrzésre is;

52.   kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a származási országok és a tranzit országok hatóságai eredményesen működjenek együtt az EU-val és tagállamaival az illegális bevándorlás megelőzésében és az emberkereskedelemben részt vevő szervezetek elleni küzdelemben; kéri továbbá a Tanácsot és a Bizottságot, hogy rendszeresen vizsgálja meg, hogy ezen harmadik országok milyen mértékben működnek együtt az illegális bevándorlás terén; hangsúlyozza a harmadik országokkal kapcsolatos azon figyelemmel kísérési és értékelési mechanizmus fontosságát, amelyet a Tanács 2003-ban alakított ki a 2003. június 19-20-i thesszaloniki Európai Tanács kérésének megfelelően;

53.   felhív arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül hozzanak létre méltányos és hatékony, közös európai menekültügyi rendszert, és sürgeti a Tanácsot, hogy ennek létrehozását illetően szüntessen meg minden akadályt;

54.   úgy ítéli meg, hogy a visszafogadási megállapodások megkötése prioritás és része az illegális bevándorlás elleni küzdelem tágabb stratégiájának; emlékeztet a visszatérésre vonatkozó egyértelmű, átlátható és méltányos szabályok szükségességére; aggasztja, hogy az EU nevében aláírt visszafogadási megállapodások nem zárják ki kifejezetten a menedékkérőket a megállapodások hatálya alól, és ezért ezek vonatkozhatnak olyan menedékkérők visszafogadására, akik kérelmét érdemben még nem bírálták el, vagy akik kérelmét elutasították vagy elfogadhatatlannak minősítették a "biztonságos harmadik ország" fogalmának alkalmazása következtében; felszólít a visszaküldés tilalma elvének fenntartását biztosító védintézkedésekre;

55.   javasolja, hogy lehetőség szerint tárgyaljanak harmadik országokkal való vízumkönnyítésről szóló irányelvekről, illetve a kölcsönösség alapján, migrációkezelési kérdésekben valódi partnerség kialakítása céljából; felhívja a Tanácsot, hogy ösztönözze arra a tagállamokat, hogy csökkentsék a vízumok költségeit az ENP-országok demokratikus fejlődésének ösztönzése érdekében, illetve hogy kerüljék el azt, hogy a biztonság címén a törvényes keretek között utazók számára további akadályokat támasszanak;

56.   támogatja a Bizottság által az ENSZ menekültügyi főbiztosával és az érintett harmadik országokkal szoros együttműködésben kialakított, regionális védelmi programokat, és emlékeztet arra, hogy fontos annak biztosítása, hogy a védelemre szorulók ahhoz a lehető leggyorsabban hozzájuthassanak, tekintet nélkül arra, hogy melyik országban vagy régióban élnek;

o
o   o

57.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, illetve a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL C 166. E, 2005.7.7., 58. o.
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0032.
(3) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat