Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2067(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0151/2007

Внесени текстове :

A6-0151/2007

Разисквания :

PV 20/06/2007 - 18
CRE 20/06/2007 - 18

Гласувания :

PV 21/06/2007 - 8.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0285

Приети текстове
PDF 284kWORD 58k
Четвъртък, 21 юни 2007 г. - Страсбург
Развитието на преговорите по рамковото решение за борба с расизма и ксенофобията
P6_TA(2007)0285A6-0151/2007

Препоръка на Европейския парламент до Съвета от 21 юни 2007 г. относно развитието на преговорите по рамковото решение за борба с расизма и ксенофобията (2007/2067(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за препоръка до Съвета, представено от Martine Roure, от името на групата PSE, относно развитието на преговорите по рамковото решение за борба с расизма и ксенофобията (B6-0076/2007),

–   като взе предвид позицията си от 4 юли 2002 г. относно борбата с расизма и ксенофобията(1),

–   като взе предвид съвместното действие 96/443/ПВР от 15 юли 1996 година прието от Съвета въз основа на член К.3 от Договора за Европейския съюз относно мерките за борба с расизма и ксенофобията(2), наричано по-долу "съвместното действие",

–   като взе предвид предложението на Комисията за рамково решение на Съвета относно борбата с расизма и ксенофобията (COM(2001)0664)(3),

–   като взе предвид рамковото решение на Съвета от 2005 г., озаглавено "Люксембургският компромис"(4),

–   като взе предвид рамковото решение на Съвета от януари 2007 г.(5),

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г., и по-специално член 20, параграф 2 от него,

–   като взе предвид Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация от 21 декември 1965 г.,

–   като взе предвид Допълнителния протокол към Конвенцията за престъпленията в кибернетичното пространство от 28 януари 2003 г. относно обявяването за престъпления на расистки и ксенофобски действия, извършени чрез информационни системи(6),

–   като взе предвид член 114, параграф 3, и член 94 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0151/2007),

A.   като има предвид, че годишните доклади на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията, неговите сравнителни доклади за престъпленията по расистки подбуди и двата неотдавнашни доклада за антисемитизма и ислямофобията показаха, че престъпленията по расистки подбуди продължават да са траен и постоянен проблем в държавите-членки и че има данни за над 9 милиона лица, пострадали от престъпление по расистки подбуди през 2004 г.;

Б.   като има предвид, че 2007 година бе обявена за европейска година на равните възможности за всички и че през тази година следва да се постави особен акцент върху борбата с всички форми на дискриминация;

В.   като има предвид, че е необходимо да се поддържа баланс между зачитането на свободата на словото и борбата срещу расизма и ксенофобията;

Г.   счита, че въвеждането на наказателна политика в тази област е желателно, но трябва да се отчита факта, че в рамките на култура, основаваща се на правата и свободите, наказателното право е винаги последното средство, което следва да се използва в минимална степен; подчертава също, че законодателната политика в тази област следва да отчита надлежно всички съществуващи ценности, и по-специално конфликта между свободата на словото и правото на всяко човешко същество на еднакво зачитане и уважение;

Д.   като има предвид, че свободата на словото и правото на свободно сдружаване следва да се защитават, освен когато се упражняват за пропагандиране на прилагането на сила, насилие или омраза, или целят да подтикват или водят до незаконни действия, или е вероятно да водят до такива действия;

Е.   като има предвид, че въпреки обстоятелството, че всички държави-членки разполагат със законодателство в областта на борбата с расизма и ксенофобията, между тези законодателства съществуват значителни различия; като има предвид, че тези различия извеждат на преден план необходимостта от определена степен на хармонизация на европейско равнище с оглед гарантиране на ефективна борба с трансграничния расизъм и ксенофобия в и в Европа като цяло;

Ж.   като има предвид, че трябва да се води енергична борба с расизма и ксенофобията навсякъде в Европейския съюз, предимно чрез образование и безкомпромисен обществен и политически диалог, който да разобличава доводите в полза на расизма и ксенофобията и да изолира поддръжниците им;

З.   като има предвид, след шест години преговори, Съветът достигна до политическо споразумение относно проект за рамково решение относно борбата с расизма и ксенофобията по време на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 19 април 2007 г.,

И.   като има предвид, това политическо споразумение резултат от няколкогодишни преговори и следва да съставлява отправна точка за изработване на по-солидно европейско законодателство в тази област;

Й.   като припомня, че Европейският парламент прие горепосочената позиция по този въпрос на 4 юли 2002 г., като това становище обаче се основа на първоначалното предложение на Комисията от 2001 г., и че политическото споразумение от 19 април 2007 г.е плод на усърдни преговори, вследствие на които е въвел съществени изменения; в първоначалния текст на Комисията; като счита, че следва да се извърши повторна консултация с Парламента въз основа на този нов текст;

К.   като припомня, че приемането на това рамково решение ще доведе до отмяна на съвместното действие и затова рамковото решение не следва да съдържа по-ниска степен на защита от съвместното действие;

1.  Като отчита факта предложението за рамково решение, предмет на политическо споразумение по време на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 19 април 2007 г., отправя следните препоръки към Съвета:

   a) да излъчи силно политическо послание в подкрепа на една Европа на гражданите и да гарантира висока степен на защита на основните права като финализира текста в най-кратки срокове и като гарантира публичността му,
   б) възпитаването в мир, ненасилие и зачитане на основните права, както и диалогът между религиите и културите на равнището на ЕС да се превърнат в основни инструменти на борбата срещу расизма и ксенофобията,
   в) да гарантира, че това рамково решение ще създаде допълнителна европейска добавена стойност спрямо съвместното действие
   г) съвместно с Комисията, да прилага по-активно съществуващото законодателство и разпоредбите на Договора относно борбата с дискриминацията и расизма, както и да наблюдава отблизо бъдещото транспониране и изпълнение на рамковото решение във всяка държава-членка и да докладва за резултатите на Европейския парламент; да следи за завеждането от страна на Комисията на съдебни дела за нарушение срещу онези държави-членки, които не прилагат законодателството,
   д) да признае, че някои държави-членки са обявили за престъпление отричането или очебийното омаловажаване на геноцида, престъпленията срещу човечеството или военните престъпленията,
   е) да включи в окончателния текст на рамковото решение определението за престъпление по расистки и ксенофобски подбуди, което вече е включено в предложението на Комисията, съгласно което "ръководенето, подкрепата или участието в действията на расистка или ксенофобска група, с намерението за подпомагане на криминалната дейност на организацията" е наказуемо като наказателно престъпление,
   ж) да изключи понятието "нарушаване на обществения ред", тъй като то не се основава на точно определение на това понятие, и да дефинира заплашителното, оскърбително или обидно поведение, въз основа на което държавите-членки да могат да решат дали поведението е наказуемо или не,
   з) да включи клауза за недопускане на отстъпление от минималните изисквания, определени в член 6 от Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия им произход(7), и да гарантира, че прилагането на рамковото решение няма да доведе до отслабване на съществуващата закрила,
   и) да гарантира, че прилагането на рамковото решение няма да засегне никое задължение, възложено по силата на горепосочената Международна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация,
   й) под егидата на Агенцията за основните права на Европейския съюз да създаде звено за наблюдение на подобни нарушения в държавите-членки, като задачата му ще бъде да регистрира, съхранява и класифицира съответните данни,
   к) да осигури правилното прилагане на рамковото решение, като даде възможност в доклада на Комисията да се отчете становището на Агенцията за основните права и това на заинтересованите неправителствени организации, в съответствие с модела, определен в Директива 2000/43/ЕО,
   л) да въведе изчерпателна правна уредба, която позволява борбата с дискриминацията във всички нейни форми, чрез бързото приемане на всеобхватна директива относно борбата с дискриминацията (съгласно член 13 от Договора), която да предвиди ефективни, съразмерни и възпиращи наказателноправни санкции за всички форми на дискриминация, както и административни и възпитателни санкции, като задължителни образователни курсове и полагането на обществено полезен труд, или налагането на глоби, които в случаите на публични личности и представители на властта да бъдат по-строги, поради това, че техния статут се счита като утежняващо вината обстоятелство,
   м) да вземе предвид факта, че между описаните в член 13 от Договора основания за дискриминация следва да няма йерархия, и че съответно тези форми на дискриминация заслужават в една е съща степен да бъдат разгледани от Съвета; да включи в обхвата на наказателната отговорност престъпления от омраза и престъпления, свързани с употребата на насилие, които се основават на единили на комбинация от от тези мотиви (множествена дискриминация),
   н) да поеме ангажимента да пристъпи в срок не по-голям от три години след крайния срок за транспониране на рамковото решение, към преглед на разпоредбите на настоящото рамково решение, въз основа на оценителен доклад, който ще му бъде предоставен от различните държави-членки относно прилагането по-специално на член 1, с цел да се намали обхвата на дерогациите,

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета и за сведение на Комисията, както и на парламентите и правителствата на държавите-членки.

(1) ОВ C 271 E, 12.11.2003 г., стp. 558.
(2) ОВ L 185, 24.7.1996 г., стр. 5.
(3) ОВ C 75 E, 26.3.2002 г., стp. 269.
(4) Документи 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24; 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24.
(5) Документ 5118/07 DROIPEN 1.
(6) Поредица договори на Съвета на Европа, ПДСЕ № 189.
(7) ОВ L 180, 19.7.2000 г., стp. 22.

Правна информация - Политика за поверителност