Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2067(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0151/2007

Předložené texty :

A6-0151/2007

Rozpravy :

PV 20/06/2007 - 18
CRE 20/06/2007 - 18

Hlasování :

PV 21/06/2007 - 8.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0285

Přijaté texty
PDF 220kWORD 61k
Čtvrtek, 21. června 2007 - Štrasburk
Jednání o rámcovém rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii
P6_TA(2007)0285A6-0151/2007

Doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 21. června 2007 týkající se vývoje jednání o rámcovém rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii (2007/2067(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložila Martine Roure za skupinu PSE a který se týká vývoje jednání o rámcovém rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii (B6-0076/2007),

-   s ohledem na svůj postoj k boji proti rasismu a xenofobii ze dne 4. července 2002(1),

-   s ohledem na společnou akci 96/443/SVV ze dne 15. července 1996 o boji proti rasismu a xenofobii(2), kterou přijala Rada na základě článku K.3 Smlouvy o EU (dále "společná akce"),

-   s ohledem na návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti rasismu a xenofobii, který předložila Komise (KOM(2001)0664)(3),

-   s ohledem na návrh rámcového rozhodnutí Rady z roku 2005 nazvaný "Lucemburský kompromis"(4),

-   s ohledem na návrh rámcového rozhodnutí Rady z ledna 2007(5),

-   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966 a zejména jeho čl. 20 odst. 2,

-   s ohledem na Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace ze dne 21. prosince 1965,

-   s ohledem na dodatkový protokol Úmluvy o kyberkriminalitě ze dne 28. ledna 2003 týkající se stíhání činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů(6),

-   s ohledem na čl. 114 odst. 3 a článek 94 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0151/2007),

A.   vzhledem k tomu, že výroční zprávy Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie, jeho srovnávací zprávy týkající se rasisticky motivovaných trestných činů a dvě nedávné zprávy o antisemitismu a islamofobii prokázaly, že rasistické zločiny jsou setrvalým a neustálým problémem ve všech členských státech a že se počet obětí rasistických zločinů v roce 2004 odhaduje na více než 9 milionů,

B.   vzhledem k tomu, že rok 2007 byl prohlášen za Evropský rok rovných příležitostí pro všechny, a je tudíž vhodné během tohoto roku obzvláště upřednostnit boj proti veškerým formám diskriminace,

C.   vzhledem k tomu, že je nezbytné zachovávat rovnováhu mezi dodržováním svobody projevu a bojem proti rasismu a xenofobii,

D.   vzhledem k tomu, že trestní politika v této oblasti je žádoucí, ale musí brát v úvahu fakt, že uvnitř kulturního prostředí opírajícího se o práva a svobody je trestní právo vždy nejzazším a nejposlednějším řešením; dále vzhledem k tomu, že legislativní politika v této oblasti musí brát zřetel na všechny hodnoty, které jsou v sázce, a především na konflikt mezi svobodou projevu a právem každého člověka na stejné uznání a respekt,

E.   vzhledem k tomu, že svoboda projevu a sdružování by měla být chráněna, pokud není uplatňována na obhajobu použití síly, násilí nebo nenávisti, nemá za cíl podněcovat nebo vyvolat nezákonné jednání a pokud není pravděpodobné, že takové jednání vyvolá,

F.   vzhledem k tomu, že ačkoli mají všechny členské státy právní předpisy, jejichž účelem je boj proti rasismu a xenofobii, existují mezi těmito předpisy významné rozdíly; což předznamenává nutnost evropské harmonizace, která zajistí účinnost boje proti rasismu a xenofobii, a to jak přeshraniční, tak obecně v Evropě,

G.   vzhledem k tomu, že proti rasismu a xenofobii je nutné důrazně bojovat v celé Evropské unii, především prostřednictvím vzdělávání a neochabující sociální a politické rozpravy, která odhalí a izoluje rasistické a xenofobní argumenty a jejich zastánce,

H.   vzhledem k tomu, že po šesti letech vyjednávání dospěla Rada k politické dohodě o návrhu rámcového rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii, a to na zasedání Rady ve složení pro spravedlnost a vnitřní věci dne 19. dubna 2007,

I.   vzhledem k tomu, že tato politická dohoda je výsledkem několikaletého vyjednávání a musí tvořit výchozí bod pro stanovení podrobnější evropské právní úpravy v této oblasti,

J.   připomínaje, že Parlament přijal svůj výše uvedený postoj dne 4. července 2002, že toto stanovisko bylo nicméně založeno na původním návrhu Komise z roku 2001 a že politická dohoda z 19. dubna 2007 je výsledkem náročných jednání a tudíž značně pozměnila původní text Komise; je přesvědčen, že Parlament musí být opětovně konzultován na základě tohoto nového textu,

K.   připomínaje, že přijetí tohoto rámcového rozhodnutí bude mít za následek zrušení společné akce, a že je tudíž vhodné, aby toto rozhodnutí nezůstalo pozadu za uvedenou společnou akcí,

1.   vzhledem k uvedenému návrhu rámcového rozhodnutí, ohledně kterého byla dosažena politická dohoda na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 19. dubna 2007, dává Radě tato doporučení:

   a) dát silný politický signál ve prospěch Evropy občanů a zajistit vysokou úroveň ochrany základních práv co nejrychlejším dokončením přípravy textu a zajištěním jeho zveřejnění,
   b) zajistit, aby boj proti rasismu a xenofobii byl veden převážně prostřednictvím výchovy k míru, nenásilí a dodržování základních práv a prostřednictvím vzájemné důvěry a mezikulturního dialogu na úrovni EU,
   c) zajistit, aby rámcové rozhodnutí bylo pro Evropu přínosem ve srovnání se společnou akcí,
   d) Komise a Rada by měly aktivněji uplatňovat stávající antidiskriminační a protirasistické právní předpisy a ustanovení Smlouvy, důkladně sledovat budoucí provedení a plnění rámcového rozhodnutí v každém členském státě a informovat Evropský parlament; Komise by měla zahájit řízení o protiprávním jednání proti členským státům, které uvedené právní předpisy neprovádějí,
   e) uznat, že některé členské státy prohlásily za trestné popření nebo očividnou trivializaci genocidy, zločinů proti lidskosti nebo válečných zločinů,
   f) začlenit do konečného znění rámcového rozhodnutí definici rasistických a xenofobních deliktů, která je již zahrnuta ve výše uvedeném návrhu Komise, na jehož základě jsou ,,řízení a podpora aktivit rasistických a xenofobních skupin a účast na nich, k nimž dojde s úmyslem přispívat k trestné činnosti organizace," postihnutelné jako trestný čin,
   g) vyjmout pojem rušení veřejného pořádku, protože tento pojem není přesně definován, a definovat ohrožující, hanlivé nebo urážející chování, u něhož mohou členské státy rozhodnout, zda je trestné či nikoliv,
   h) začlenit do rámcového rozhodnutí ustanovení o zachování úrovně ochrany, podobné ustanovení článku 6 směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ(7), aby bylo zajištěno, že uplatnění rámcového rozhodnutí nepovede ke snížení stávající úrovně ochrany,
   i) pamatovat na to, aby provádění rámcového rozhodnutí neohrozilo plnění žádné z povinností vyplývajících z výše uvedené Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace,
   j) pod záštitou Agentury pro základní práva Evropské unie zřídit skupinu pro sledování obdobné trestné činnosti v členských státech, jejímž úkolem by bylo zachycovat, ukládat a klasifikovat údaje,
   k) zajistit řádné provádění rámcového rozhodnutí umožněním, aby zpráva Komise zohlednila stanovisko Agentury pro základní práva a dotčených nevládních organizací po vzoru směrnice 2000/43/ES,
   l) zavést komplexní právní rámec, který umožní bojovat proti diskriminaci ve všech podobách, a zatím účelem urychleně přijmout souhrnnou směrnici o boji proti diskriminaci (na základě článku 13 Smlouvy), která by stanovila účinné, přiměřené a odstrašující trestní sankce postihující diskriminaci ve všech podobách, jakož i sankce administrativní či nápravné (např. povinné vzdělávací kurzy či veřejně prospěšné práce) nebo pokuty; tyto sankce by u osob veřejně činných a u zástupců orgánů veřejné správy měly být zpřísněny, vzhledem k tomu, že by jejich společenský statut měl být považován za přitěžující okolnost,
   m) zohlednit skutečnost, že by neměla existovat hierarchie mezi motivy diskriminace uvedenými ve článku 13 Smlouvy, a že veškeré uvedené typy diskriminace tudíž zasluhují, aby jim Rada věnovala stejnou pozornost; začlenit do oblasti trestněprávní odpovědnosti trestné činy páchané z nenávisti a násilné trestné činy založené na motivech diskriminace nebo kombinaci motivů tohoto druhu (mnohočetná diskriminace),
   n) zavázat se k tomu, že nejpozději do tří let po uplynutí lhůty pro provedení rámcového rozhodnutí přistoupí k revizi ustanovení tohoto rámcového rozhodnutí na základě hodnotící zprávy, kterou jí předloží jednotlivé členské státy a která se bude týkat zejména provádění článku 1, přičemž cílem této revize bude omezit rozsah výjimek,

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi, jakož i parlamentům a vládám členských států.

(1) Úř. věst. C 271, 12.11.2003, s. 558.
(2) Úř. věst. L 185, 24.7.1996, s. 5.
(3) Úř. věst. C 75 E, 26.3.2002, s 269.
(4) Dokumenty 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24 a 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24.
(5) Dokument 5118/07 DROIPEN 1.
(6) Řada smluv Rady Evropy (CETS) č. 189.
(7) Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22.

Právní upozornění - Ochrana soukromí