Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2067(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0151/2007

Esitatud tekstid :

A6-0151/2007

Arutelud :

PV 20/06/2007 - 18
CRE 20/06/2007 - 18

Hääletused :

PV 21/06/2007 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0285

Vastuvõetud tekstid
PDF 121kWORD 49k
Neljapäev, 21. juuni 2007 - Strasbourg
Rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemist käsitlevat raamotsust puudutavate läbirääkimiste edenemine
P6_TA(2007)0285A6-0151/2007

Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta soovitus nõukogule rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemist käsitlevat raamotsust puudutavate läbirääkimiste edenemise kohta (2007/2067 (INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Martine Roure'i poolt PSE fraktsiooni nimel tehtud ettepanekut võtta vastu soovitus nõukogule rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemist käsitlevat raamotsust puudutavate läbirääkimiste edenemise kohta (B6-0076/2007);

–   võttes arvesse oma 4. juuli 2002. aasta seisukohta rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemise kohta(1);

–   võttes arvesse 15. juuli 1996. aasta ühismeedet 96/443/JSK, mille nõukogu võttis vastu Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel ja mis käsitleb võitlust rassismi ja ksenofoobia vastu(2) (edaspidi "ühismeede");

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu raamotsus rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemise kohta (KOM(2001)0664)(3);

–   võttes arvesse nõukogu 2005. aasta ettepanekut võtta vastu raamotsus, mida nimetatakse Luksemburgi kompromissiks(4);

–   võttes arvesse nõukogu 2007. aasta jaanuari ettepanekut võtta vastu raamotsus(5);

–   võttes arvesse 16. detsembri 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ja eelkõige selle artikli 20 lõiget 2;

–   võttes arvesse 21. detsembri 1965. aasta rahvusvahelist konventsiooni rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta;

–   võttes arvesse 28. jaanuari 2003. aasta küberkuritegevuse konventsiooni lisaprotokolli, mis käsitleb arvutisüsteemide abil toimepandud rassistliku ja ksenofoobilise iseloomuga tegude eest vastutusele võtmist(6);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 114 lõiget 3 ja artiklit 94;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0151/2007),

A.   arvestades, et Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse aastaaruanded, võrdlevad aruanded rassistlike kuritegude kohta ning kaks äsjast aruannet antisemitismi ja islamofoobia kohta on näidanud, et rassistlikud kuriteod on kõigis liikmesriikides püsiv ja pidev probleem; arvestades, et 2004. aastal oli rassistlikes kuritegudes kannatanuid hinnanguliselt üle 9 miljoni;

B.   arvestades, et 2007. aasta nimetati Euroopa aastaks "Võrdsed võimalused kõigile", mistõttu tuleb selle aasta jooksul panna erilist rõhku diskrimineerimise kõigi vormide vastu võitlemisele;

C.   arvestades, et on vaja säilitada tasakaal sõnavabaduse ning rassismi- ja ksenofoobiavastase võitluse vahel;

D.   arvestades, et kuigi kriminaalpoliitika on selles valdkonnas soovitatav, tuleb selle puhul arvesse võtta asjaolu, et õigustel ja vabadustel põhinevas kultuuris on kriminaalõigus alati viimane abinõu, mida tuleks kasutada võimalikult vähe; olles veendunud ka selles, et antud valdkonna õigusloomepoliitika peab nõuetekohaselt arvesse võtma kõiki kaalul olevaid väärtusi ja eelkõige konflikti sõnavabaduse ja iga inimese õiguse vahel võrdsusele ja austusele;

E.   arvestades, et sõna- ja ühinemisvabadust tuleks kaitsta, välja arvatud juhul, kui seda kasutatakse jõu ja vägivalla kasutamise või viha propageerimiseks, selle abil kavatsetakse õhutada või esile kutsuda õigusvastaseid tegusid ja see tõenäoliselt kutsubki niisuguseid tegusid esile;

F.   arvestades, et kuigi kõigis liikmesriikides on olemas õigusaktid rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemiseks, on nende vahel suuri erinevusi; nimetatud erinevuste tõttu on eriti vajalik Euroopa tasandil teatav ühtlustamine, et tagada tõhus võitlus rassismi ja ksenofoobia vastu piiriüleselt ja Euroopas üldiselt;

G.   arvestades, et rassismi ja ksenofoobiaga tuleb jõuliselt võidelda kogu Euroopa Liidus, eelkõige hariduse ning pideva sotsiaalse ja poliitilise arutelu kaudu, mis paljastab ja isoleerib argumendid ja nende propageerijad;

H.   arvestades, et pärast kuus aastat kestnud läbirääkimisi saavutas nõukogu 19. aprillil 2007. aastal toimunud justiits- ja siseasjade ministrite nõukogu kohtumisel poliitilise kokkuleppe seoses raamotsuse projektiga rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemise kohta;

I.   arvestades, et saavutatud poliitiline kokkulepe on aastaid kestnud läbirääkimiste tulemus ning see peab olema lähtekoht antud valdkonnas tõhusamate Euroopa õigusaktide kehtestamiseks;

J.   tuletades meelde, et Euroopa Parlament võttis oma eespool nimetatud seisukoha vastu 4. juulil 2002. aastal, et see seisukoht põhines komisjoni esialgsel, 2001. aastal tehtud ettepanekul, ning et 19. aprillil 2007. aastal saavutatud poliitiline kokkulepe on pikkade läbirääkimiste tulemus, mistõttu on see oluliselt muutnud komisjoni esialgset teksti; olles seetõttu veendunud, et Euroopa Parlamendiga tuleb uuesti konsulteerida selle uue teksti põhjal;

K.   tuletades meelde, et kõnealuse raamotsuse vastuvõtmise tulemusena tunnistatakse ühismeede kehtetuks, mistõttu raamotsus ei tohiks olla ühismeetmest leebem,

1.   võttes arvesse 19. aprillil 2007. aastal justiits- ja siseasjade ministrite nõukogu kohtumisel saavutatud poliitilise kokkuleppe objektiks olevat raamotsuse ettepanekut, esitab nõukogule järgmised soovitused:

   a) edastada tugev poliitiline sõnum kodanike Euroopa toetuseks ning tagada põhiõiguste suurem kaitse, viies võimalikult kiiresti lõpule teksti koostamise ja tagades selle avaldamise;
   b) tagada, et rassismi- ja ksenofoobiavastase võitluse peamisteks vahenditeks oleks rahu, vägivallatust ja põhiõiguste austamist toetav haridus ning religioonide- ja kultuuridevaheline dialoog Euroopa Liidu tasandil;
   c) tagada, et kõnealune raamotsus looks 1996. aasta ühismeetmega võrreldes Euroopa lisaväärtust;
   d) kohaldada koos komisjoniga aktiivsemalt kehtivaid diskrimineerimis- ja rassismivastaseid õigusakte ja asutamislepingu sätteid, jälgida hoolikalt raamotsuse tulevast ülevõtmist ja rakendamist igas liikmesriigis ning Euroopa Parlamendile aru anda; tagada, et komisjon alustab rikkumismenetlusi riikide vastu, kes õigusakte ei kohalda;
   e) tunnustada asjaolu, et mõned liikmesriigid on muutnud genotsiidi, inimsusevastaste kuritegude või sõjakuritegude eitamise või ilmse alahindamise kriminaalkorras karistatavaks;
   f) lisada raamotsuse lõppteksti rassismi ja ksenofoobiaga seonduvate süütegude määratlus, mis on juba lisatud eespool nimetatud komisjoni ettepanekusse, mille kohaselt rassistliku või ksenofoobse rühmituse tegevuse juhtimine, toetamine või selles osalemine kavatsusega aidata kaasa organisatsiooni kuritegelikule tegevusele on kriminaalkorras karistatav;
   g) jätta välja avaliku korra rikkumine, sest see ei põhine selle mõiste täpsel määratlusel, ja määratleda ähvardav, haavav või solvav käitumine, mille põhjal liikmesriigid saavad otsustada, kas käitumine on karistatav või mitte;
   h) lisada nõrgendamisvastane klausel 29. juuni 2000. aasta nõukogu direktiivi 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust(7), artiklis 6 sätestatud kujul, et tagada, et raamotsuse rakendamine ei too kaasa olemasoleva kaitse nõrgenemist;
   i) tagada, et raamotsuse rakendamine ei kahjusta kohustusi, mis tulenevad ülalnimetatud rahvusvahelisest konventsioonist rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta;
   j) moodustada Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti egiidi all sarnaste õigusrikkumiste jälgimiseks liikmesriikides üksus, mille ülesanne on andmeid koguda, säilitada ja liigitada;
   k) tagada raamotsuse tõhus rakendamine, võimaldades komisjoni raportis võtta arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti ja asjaomaste valitsusväliste organisatsioonide arvamust direktiivis 2000/43/EÜ esitatud näite kohaselt;
   l) kehtestada diskrimineerimise kõigi vormide vastu võitlemiseks terviklik õiguslik raamistik, võttes kiiresti vastu diskrimineerimise vastu võitlemist käsitleva ülddirektiivi (vastavalt asutamislepingu artiklile 13), millega tuleks ette näha tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad kriminaalõigusmeetmed kõigi diskrimineerimise vormide jaoks ning haldussanktsioonid, rehabiliteerivad sanktsioonid, nagu kohustuslik koolitus ja üldkasulik töö, või rahatrahvid, mis avaliku elu tegelaste ja asutuste esindajate korral peaksid olema suuremad, sest nende seisundit tuleks pidada raskendavaks asjaoluks;
   m) võtta arvesse asjaolu, et asutamislepingu artiklis 13 loetletud diskrimineerimise alustel ei tohiks olla tähtsusjärjekorda ning et seega väärivad need diskrimineerimise vormid nõukogult võrdselt tähelepanu; lisada kriminaalvastutuse kohaldamisalasse vihaga seotud kuriteod ja diskrimineerivatel motiividel või nende kombinatsioonil põhinevad vägivallakuriteod (mitmekordne diskrimineerimine);
   n) kohustuda raamotsuse ülevõtmise tähtajast kuni kolme aasta möödudes vaatama läbi kõnealuse raamotsuse sätteid, tuginedes liikmesriikide poolt edastatud eelkõige artikli 1 rakendamist käsitlevatele hindamisaruannetele ja eesmärgiga vähendada erandite kohaldamisala;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule ja teavitamise eesmärgil komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.

(1) ELT C 271, 12.11.2003, lk 558.
(2) ELT L 185, 24.7.1996, lk 5.
(3) EÜT C 75 E, 26.3.2002, lk 269.
(4) Dokumendid 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24; 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24.
(5) Dokument 5118/07 DROIPEN 1.
(6) Euroopa Nõukogu Euroopa asutamislepingute seeria nr 189.
(7) EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika