Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2067(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0151/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0151/2007

Keskustelut :

PV 20/06/2007 - 18
CRE 20/06/2007 - 18

Äänestykset :

PV 21/06/2007 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0285

Hyväksytyt tekstit
PDF 122kWORD 49k
Torstai 21. kesäkuuta 2007 - Strasbourg
Rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta tehtävää puitepäätöstä käsittelevien neuvottelujen eteneminen
P6_TA(2007)0285A6-0151/2007

Euroopan parlamentin suositus neuvostolle 21. kesäkuuta 2007 rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta tehtävää puitepäätöstä käsittelevien neuvottelujen etenemisestä (2007/2067(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Martine Rouren PSE-ryhmän puolesta esittämän ehdotuksen suositukseksi neuvostolle rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta tehtävää puitepäätöstä käsittelevien neuvottelujen etenemisestä (B6-0076/2007),

–   ottaa huomioon 4. heinäkuuta 2002 vahvistamansa kannan rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta(1),

–   ottaa huomioon yhteisen toiminnan 96/443/YOS, jonka neuvosto on hyväksynyt 15. heinäkuuta 1996 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta(2) (jäljempänä 'yhteinen toiminta'),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston puitepäätökseksi rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta (KOM(2001)0664)(3),

–   ottaa huomioon neuvoston vuonna 2005 tekemän ehdotuksen puitepäätökseksi eli ns. Luxemburgin kompromissin(4),

–   ottaa huomioon neuvoston tammikuussa 2007 esittämän ehdotuksen puitepäätökseksi(5),

–   ottaa huomioon 16. joulukuuta 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon 21. joulukuuta 1965 tehdyn kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon 28. tammikuuta 2003 tehdyn tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirjan tietojärjestelmien avulla tehtyjen rasististen ja muukalaisvastaisten rikosten säätämisestä rangaistaviksi teoiksi(6),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 114 artiklan 3 kohdan ja 94 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0151/2007),

A.   ottaa huomioon, että Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen vuosikertomukset, vertailevat kertomukset rasistisista rikoksista ja kaksi äskettäistä raporttia antisemitismistä ja islamofobiasta osoittavat, että rasistiset rikokset ovat pysyvä ja jatkuva ongelma kaikissa jäsenvaltioissa; toteaa, että arviolta yli 9 miljoonaa henkilöä joutui rasistisen rikoksen uhriksi vuonna 2004,

B.   ottaa huomioon, että vuosi 2007 on julistettu Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuodeksi ja että olisi siten ajankohtaista painottaa erityisesti tänä vuonna kaikkien syrjinnän muotojen vastaista toimintaa,

C.   ottaa huomioon, että ilmaisunvapauden kunnioittaminen sekä rasismin ja muukalaisvihan vastainen toiminta on pidettävä keskenään tasapainossa,

D.   katsoo, että vaikka ala edellyttää kriminaalipolitiikkaa, siinä täytyy huomioida se tosiseikka, että oikeuksiin ja vapauksiin perustuvassa toimintakulttuurissa rikosoikeus on aina vähiten ja viimeiseksi käytetty ratkaisu; katsoo myös, että tämän alan lainsäädäntöpolitiikassa on otettava asianmukaisesti huomioon kaikki kyseessä olevat arvot ja erityisesti ristiriita, joka vallitsee ilmaisunvapauden sekä sen seikan välillä, että jokaisella ihmisellä on oikeus nauttia yhtäläisestä arvostuksesta ja kunnioituksesta,

E.   ottaa huomioon, että ilmaisunvapautta ja yhdistymisvapautta on suojeltava, paitsi jos niitä käytetään voimankäytön, väkivallan tai vihan puolustamiseen, niillä pyritään lietsomaan tai aiheuttamaan laittomia toimia tai ne todennäköisesti aiheuttavat tällaisia toimia,

F.   ottaa huomioon, että vaikka kaikissa jäsenvaltioissa on lainsäädäntö rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta toiminnasta, lainsäädäntöjen välillä on suuria eroja; katsoo, että näiden erojen vuoksi on ilmeisen tärkeää sovittaa tietyssä määrin toimintaa yhteen Euroopan tasolla, jotta rasismin ja muukalaisvihan vastainen valtioiden rajat ylittävä toiminta ja toiminta Euroopassa yleensä olisi tehokasta,

G.   ottaa huomioon, että rasismia ja muukalaisvihaa on pyrittävä torjumaan tehokkaasti kaikkialla Euroopan unionin alueella ennen kaikkea koulutuksen avulla sekä käymällä jatkuvaa yhteiskunnallista ja poliittista keskustelua, jossa paljastetaan asian puolesta esitetyt argumentit ja eristetään niiden kannattajat,

H.   ottaa huomioon, että kuusi vuotta kestäneiden neuvottelujen jälkeen neuvosto pääsi oikeus- ja sisäasiain neuvoston 19. huhtikuuta 2007 pidetyssä kokouksessa poliittiseen sopimukseen esityksestä puitepäätökseksi rasismin ja muukalaisvihan vastustamisesta,

I.   ottaa huomioon, että tämä poliittinen sopimus on useita vuosia kestäneiden neuvottelujen tulos ja että sen on oltava lähtökohtana asiaa koskevalle laajemmalle eurooppalaiselle lainsäädännölle,

J.   muistuttaa, että Euroopan parlamentti hyväksyi edellä mainitun kantansa 4. heinäkuuta 2002, mutta kanta perustui komission alkuperäiseen, vuonna 2001 tekemään ehdotukseen, ja että 19. huhtikuuta 2007 tehty poliittinen sopimus on pitkällisten neuvottelujen tulos ja sitä on näin ollen muutettu huomattavasti komission alkuperäisestä tekstistä; katsoo näin ollen, että parlamenttia on kuultava uudelleen tämän uuden tekstin pohjalta,

K.   muistuttaa, että puitepäätöksen hyväksyminen johtaisi yhteisen toiminnan kumoamiseen ja että se ei siksi saa olla yhteistä toimintaa suppeampi,

1.   ottaen huomioon ehdotuksen puitepäätökseksi, josta oikeus- ja sisäasioiden neuvoston 19. huhtikuuta 2007 pidetyssä kokouksessa tehtiin poliittinen sopimus, suosittaa neuvostolle, että

   a) se välittää vahvan poliittisen viestin kansalaisten Euroopan puolesta ja varmistaa perusoikeuksien korkeatasoisen suojan saattamalla tekstin valmiiksi mahdollisimman pian ja että varmistamalla, että se julkaistaan,
   b) se varmistaa, että rasismin ja muukalaisvihan vastainen toiminta perustuu pääasiassa rauhaa edistävään koulutukseen, väkivallan vastaisuuteen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen sekä unionin tasolla käytävään uskontojen ja kulttuurien väliseen vuoropuheluun,
   c) se varmistaa, että puitepäätös tuo eurooppalaista lisäarvoa yhteiseen toimintaan verrattuna,
   d) se yhdessä komission kanssa soveltaa aktiivisemmin olemassa olevaa syrjinnän ja rasismin vastaista lainsäädäntöä sekä perustamissopimuksen määräyksiä, valvoo tarkasti tulevan puitepäätöksen siirtämistä osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa sekä antaa selonteon Euroopan parlamentille; se valvoo, että komissio aloittaa rikkomismenettelyt niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka laiminlyövät lainsäädännön täytäntöönpanon,
   e) se tunnustaa, että jotkin jäsenvaltiot ovat määritelleet rikoksiksi kansanmurhan, ihmiskuntaa vastaan tehtyjen rikosten tai sotarikosten kieltämisen tai julkean väheksymisen,
   f) se sisällyttää puitepäätöksen lopulliseen tekstiin rasismiin ja muukalaisvihaan liittyvän rikoksen määritelmän, joka on jo mukana komission ehdotuksessa ja jonka mukaan syytteeseen voidaan asettaa rasistisen tai muukalaisvihamielisen ryhmän toiminnan johtamisesta, tukemisesta tai siihen osallistumisesta tarkoituksena edesauttaa organisaation rikollista toimintaa,
   g) se jättää yleisen järjestyksen häiritsemisen ulkopuolelle, sillä se ei perustu käsitteen täsmälliseen määritelmään, ja määrittelee uhkaavan, loukkaavan tai panettelevan käyttäytymisen, joiden osalta jäsenvaltiot voivat päättää, onko kyseinen käyttäytyminen rangaistavaa vai ei,
   h) se sisällyttää puitepäätökseen rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29. kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY(7) 6 artiklan sisältöä vastaavan heikentämisen vastaisen lausekkeen sen valvomiseksi, että puitepäätöksen täytäntöönpano ei johda olemassa olevan suojan heikentymiseen,
   i) se varmistaa, että puitepäätöksen täytäntöönpano ei heikennä mitään edellä mainitussa kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa asetettua velvoitetta,
   j) se perustaa Euroopan unionin perusoikeusviraston alaisuuteen yksikön, jonka tehtävänä on valvoa samankaltaisia rikoksia jäsenvaltioissa sekä kirjata, säilyttää ja luokitella niitä koskevaa tietoa,
   k) se varmistaa puitepäätöksen asianmukaisen täytäntöönpanon mahdollistamalla sen, että komission kertomuksessa otetaan huomioon perusoikeusviraston ja asianomaisten kansalaisjärjestöjen lausunnot direktiivin 2000/43/EY mallin mukaisesti,
   l) se ottaa käyttöön kattavan lainsäädäntökehyksen, jonka avulla voidaan torjua syrjintää sen kaikissa muodoissa, hyväksymällä pikaisesti syrjinnän torjuntaa koskevan kattavan direktiivin (perustamissopimuksen 13 artiklan nojalla), jossa olisi säädettävä kaikkia syrjinnän muotoja koskevista tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista rikosoikeudellisista ja hallinnollisista seuraamuksista sekä rehabilitointia koskevista seuraamuksista, kuten pakollisesta koulutuksesta ja yhteiskuntapalvelusta tai sakoista, joiden olisi julkisten henkilöiden ja viranomaisten edustajien osalta oltava tiukempia sen vuoksi, että heidän asemaansa olisi pidettävä raskauttavana tekijänä,
   m) se ottaa huomioon, että perustamissopimuksen 13 artiklassa lueteltujen syrjintäperusteiden välillä ei saisi olla hierarkkista järjestystä ja että näin ollen nämä syrjinnän muodot ansaitsevat neuvoston yhtäläisen huomion; se sisällyttää rikosoikeudellisen vastuun piiriin suvaitsemattomuusrikokset ja väkivaltarikokset, jotka pohjautuvat syrjiviin perusteisiin tai tällaisten perusteiden yhdistelmään (moniperusteinen syrjintä);
   n) se sitoutuu tämän puitepäätöksen täytäntöönpanon määräajan umpeutumisen jälkeen kolmen vuoden kuluessa toteuttamaan puitepäätöksen määräysten uudelleen tarkastelun, joka perustuu jäsenvaltioiden erityisesti 1 artiklan täytäntöönpanosta toimittamiin arviointikertomuksiin, ja pyrkii tässä yhteydessä rajoittamaan poikkeusten soveltamisalaa,

2.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle ja tiedoksi komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.

(1) EUVL C 271 E, 12.11.2003, s. 558.
(2) EYVL L 185, 24.7.1996, s. 5.
(3) EYVL C 75 E, 26.3.2002, s. 269.
(4) Asiakirjat 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24; 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24.
(5) Asiakirja 5118/07 DROIPEN 1.
(6) Euroopan neuvoston sopimukset, STCE nro 189.
(7) EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö