Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2067(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0151/2007

Pateikti tekstai :

A6-0151/2007

Debatai :

PV 20/06/2007 - 18
CRE 20/06/2007 - 18

Balsavimas :

PV 21/06/2007 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0285

Priimti tekstai
PDF 212kWORD 51k
Ketvirtadienis, 2007 m. birželio 21 d. - Strasbūras
Derybų dėl pamatinio sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija eiga
P6_TA(2007)0285A6-0151/2007

2007 m. birželio 21 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl derybų dėl pamatinio sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija eigos (2007/2067(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl rekomendacijos Tarybai, kurį pateikė Martine Roure PSE frakcijos vardu dėl derybų dėl pamatinio sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija eigos (B6-0076/2007),

–   atsižvelgdamas į savo 2002 m. liepos 4 d. poziciją dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija(1),

–   atsižvelgdamas į 1996 m. liepos 15 d. Tarybos priimtus bendruosius veiksmus (96/443/TVR), remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl veiksmų kovojant su rasizmu ir ksenofobija(2) (toliau - Bendrieji veiksmai),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija (COM(2001)0664)(3),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. pasiūlymą dėl Tarybos pamatinio sprendimo "Liuksemburgo kompromisas"(4),

–   atsižvelgdamas į 2007 m. sausio mėn. pasiūlymą dėl Tarybos pamatinio sprendimo (5),

–   atsižvelgdamas į 1966 m. gruodžio 16 d. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, ypač į jo 20 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į 1965 m. gruodžio 21 d. Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo,

–   atsižvelgdamas į 2003 m. sausio 28 d. Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų papildomą protokolą dėl rasistinio ir ksenofobinio pobūdžio veikų, padarytų naudojantis kompiuterinėmis sistemomis, kriminalizavimo(6),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 3 dalį ir 94 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0151/2007),

A.   kadangi Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro metiniai pranešimai, jo lyginamosios rasistinių nusikaltimų ataskaitos ir jo du naujausi pranešimai apie antisemitizmą ir islamofobiją parodė, kad rasistiniai nusikaltimai yra aktuali ir akivaizdi problema visose valstybėse narėse; kadangi manoma, kad 2004 m. daugiau kaip 9 milijonai žmonių buvo rasistinių nusikaltimų aukos,

B.   kadangi 2007 m. buvo paskelbti Europos lygių galimybių visiems metais ir kadangi šiais metais reikia skirti ypatingą dėmesį kovai su visų formų diskriminacija,

C.   kadangi būtina išlaikyti pusiausvyrą tarp pagarbos išraiškos laisvei ir kovos prieš rasizmą ir ksenofobiją,

D.   kadangi nors šioje srityje pageidautina imtis baudžiamosios politikos, tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad kultūroje, pagrįstoje teisėmis ir laisvėmis, baudžiamoji teisė visada yra paskutinė priemonė, kurią reikia naudoti kuo mažiau; kadangi teisėkūros politika šioje srityje turi būti vertinama atsižvelgiant į visas vertybes, kurioms gresia pavojus, ypač atsižvelgiant į konfliktą tarp išraiškos laisvės ir kiekvieno žmogaus teisės būti gerbiamam bei teisės, kad su juo būtų elgiamasi kaip su kitais,

E.   kadangi reikia apsaugoti išraiškos ir susirinkimų laisvę, išskyrus tuos atvejus, kai ja naudojamasi siekiant skatinti naudoti jėgą, smurtą ar neapykantą, ketinant inicijuoti ar kurstyti neteisėtus veiksmus arba jeigu ji gali paskatinti tokius veiksmus,

F.   kadangi, nors visos valstybės narės yra priėmusios teisės aktus, kuriais siekiama kovoti su rasizmu ir ksenofobija, jie labai skiriasi; kad šie skirtumai parodo, jog siekiant veiksmingiau kovoti su rasizmu ir ksenofobija tarpvalstybiniu ir Europos mastu labai svarbu teisės aktus iki tam tikro laipsnio derinti Europos lygmeniu,

G.   kadangi su rasizmu ir ksenofobija turi būti aktyviai kovojama visoje Europos Sąjungoje, pirmiausia pasitelkiant švietimą ir nuolat kartojamą socialinę bei politinę argumentaciją, kuria siekiama izoliuoti šių idėjų platintojus ir atskleisti jų argumentus;

H.   kadangi praėjus šešeriems derybų metams, 2007 m. balandžio 19 d. Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžio metu Taryba pasiekė politinį susitarimą dėl pamatinio sprendimo dėl kovos su rasizmu ir ksenofobija,

I.   kadangi šis politinis susitarimas yra daugelį metų trukusių derybų rezultatas ir turi būti laikomas išeities tašku priimant labiau pagrįstus šios srities Europos teisės aktus,

J.   kadangi Europos Parlamentas priėmė savo pirmiau minėtą 2002 metų liepos 4 d. poziciją, kadangi tačiau ši pozicija rėmėsi pirminiu 2001 m. Komisijos pasiūlymu, ir kadangi 2007 m. balandžio 19 d. politinis susitarimas yra sunkių derybų rezultatas ir todėl labai pakeitė pradinį Komisijos tekstą; kadangi dėl šios priežasties reikėtų dar kartą konsultuotis su Parlamentu dėl šio naujo teksto,

K.   kadangi priėmus šį pamatinį sprendimą bus panaikinti Bendrieji veiksmai ir kadangi svarbu, kad pamatinis sprendimas būtų ne mažiau svarbus nei Bendrieji veiksmai,

1.   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl pamatinio sprendimo, dėl kurio 2007 m. balandžio 19 d. Teisingumo ir vidaus reikalų taryba pasiekė politinį susitarimą, teikia Tarybai šias rekomendacijas:

   a) parodyti politinį ryžtą kuriant piliečių Europą ir užtikrinti sustiprintą pagrindinių teisių apsaugą, kuo greičiau baigiant rengti tekstą ir užtikrinant jo viešumą,
   b) užtikrinti, kad su terorizmu ir ksenofobija būtų kovojama pasitelkiant į taiką, smurto atsisakymą ir pagarbą pagrindinėms teisėms orientuotą švietimą, skatinant skirtingų tikėjimų ir kultūrų dialogą ES lygmeniu,
   c) užtikrinti, kad šis pamatinis sprendimas būtų naudingas Europai, atsižvelgiant į Bendruosius veiksmus,
   d) kartu su Komisija turėtų aktyviau taikyti esamus prieš diskriminaciją ir prieš rasizmą nukreiptus teisės aktus ir Sutarties nuostatas, taip pat atidžiai stebėti būsimo pamatinio sprendimo perkėlimą ir įgyvendinimą kiekvienoje valstybėje narėje bei informuoti apie tai Europos Parlamentą; pasirūpinti, kad Komisija pradėtų pažeidimų nagrinėjimo procedūrą prieš tas valstybes nares, kurios neįgyvendina šių teisės aktų,
   e) pripažinti, kad kai kuriose valstybėse narėse genocido, nusikaltimų žmonijai ar karo nusikaltimų neigimas ar akivaizdus jų menkinimas laikomas baudžiamuoju nusižengimu;
   f) į galutinį pamatinio sprendimo tekstą įtraukti rasistinių ir ksenofobinių baudžiamųjų nusižengimų apibrėžimą, kuris jau įtrauktas į pirmiau minėtą Komisijos pasiūlymą, pagal kurį būtų galima bausti už "vadovavimą rasistinei ar ksenofobinei grupei, jos rėmimą ar dalyvavimą joje siekiant prisidėti prie organizacijos kriminalinės veiklos",
   g) išbraukti tvarkos trikdymo sąvoką, nes ji neatitinka šios koncepcijos tikslaus apibrėžimo, ir apibrėžti grėsmingą, užgaulų ar įžeidžiamą elgesį, dėl kurio valstybės narės gali spręsti, ar skirti bausmę, ar ne,
   h) įtraukti sąlygą dėl galimybės taikyti palankesnes nuostatas, kaip numatyta 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės(7) 6 straipsnyje, kad priėmus pamatinį sprendimą nesusilpnėtų esama apsauga,
   i) užtikrinti, kad pamatinio sprendimo priėmimas nesušvelnintų nė vieno reikalavimo, nustatyto pirmiau minėtoje Tarptautinėje konvencijoje dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo,
   j) Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūroje reikėtų įsteigti panašių baudžiamųjų nusižengimų stebėjimo visose valstybėse narėse skyrių, kurio užduotis būtų registruoti, kaupti ir klasifikuoti duomenis,
   k) užtikrinti gerą pamatinio sprendimo įgyvendinimą atsižvelgiant į Direktyvoje 2000/43/EB pateiktą modelį, pagal kurį leidžiama atsižvelgti į Pagrindinių teisių agentūros ir atitinkamų nevyriausybinių organizacijų nuomonę ruošiant Komisijos ataskaitą,
   l) pateikti išsamų teisinį pagrindą kovai su visų formų diskriminacija, leidžiantį greičiau priimti išsamią direktyvą, skirtą kovai su diskriminacija (remiantis 13 Sutarties straipsniu), kurioje būtų numatytos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios baudžiamosios sankcijos už visų formų diskriminaciją ir administracinės sankcijos, perauklėjamosios sankcijos, kaip pvz. privalomas ugdymas ir viešieji darbai ar baudos, kurios turėtų būti griežtesnės visuomenės veikėjams ir institucijų atstovams, nes jų statusas turėtų būti laikomas sunkinančia aplinkybe,
   m) atsižvelgti į tai, kad neturi būti nustatyta Sutarties 13  straipsnyje išvardytų diskriminavimo priežasčių hierarchija ir todėl šioms diskriminacijos formoms Taryba turi skirti vienodą dėmesį; įtraukti į baudžiamosios atsakomybės taikymo sritį neapykantos nusikaltimus ir smurtinius nusikaltimus, pagrįstus diskriminaciniais motyvais ar tokio tipo motyvų deriniu (įvairialypė diskriminacija),
   n) per ne daugiau kaip trejų metų laikotarpį, prasidedantį po pamatinio sprendimo perkėlimo, persvarstyti šio pamatinio sprendimo nuostatas, atsižvelgiant į įgyvendinimo vertinimo ataskaitą, ypač dėl 1 straipsnio, kurią jai turi perduoti įvairios valstybės narės, siekiant sumažinti leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo sritį,

2.   paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir, informavimo tikslu, Komisijai bei valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms.

(1) OL C 271 E, 2003 11 12, p. 558.
(2) OL L 185, 1996 7 24, p. 5.
(3) OL C 75 E, 2002 3 26, p. 269.
(4) Dokumentai 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24; 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24.
(5) Dokumentas 5118/07 DROIPEN 1.
(6) Europos Tarybos sutarčių serija, STCE Nr. 189.
(7) OL L 180, 2000 7 19, p. 22.

Teisinė informacija - Privatumo politika