Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2067(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0151/2007

Teksty złożone :

A6-0151/2007

Debaty :

PV 20/06/2007 - 18
CRE 20/06/2007 - 18

Głosowanie :

PV 21/06/2007 - 8.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0285

Teksty przyjęte
PDF 218kWORD 55k
Czwartek, 21 czerwca 2007 r. - Strasburg
Postępy w negocjacjach dotyczących decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii
P6_TA(2007)0285A6-0151/2007

Zalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie postępów w negocjacjach dotyczących decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii (2007/2067(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt zalecenia dla Rady w sprawie postępów w negocjacjach dotyczących decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii (B6-0076/2007), który złożyła Martine Roure w imieniu grupy politycznej PSE,

–   uwzględniając swoje stanowisko z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii(1),

–   uwzględniając wspólne działanie 96/443/WSiSW z dnia 15 lipca 1996 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, dotyczące działania w celu zwalczania rasizmu i ksenofobii(2) (dalej "wspólne działanie"),

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii przedstawiony przez Komisję (COM(2001)0664)(3),

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady z 2005 r. nazwany "kompromisem luksemburskim"(4),

–   uwzględniając wniosek dotyczący decyzji ramowej Rady ze stycznia 2007 r.(5),

–   uwzględniając Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 16 grudnia 1966 r., a zwłaszcza art. 20 ust. 2,

–   uwzględniając Międzynarodową Konwencję w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej z dnia 21 grudnia 1965 r.,

–   uwzględniając Protokół dodatkowy do Konwencji o cyberprzestępczości z dnia 28 stycznia 2003 r. dotyczący karania czynów o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym, popełnianych przy użyciu systemów komputerowych(6),

–   uwzględniając art. 114 ust. 3 oraz art. 94 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0151/2007),

A.   mając na uwadze, że sprawozdania roczne Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, jego raporty porównawcze na temat przestępstw na tle rasistowskim oraz dwa niedawno opublikowane raporty na temat antysemityzmu i islamofobii wykazały, że przestępstwa na tle rasistowskim są nadal utrzymującym się i niezmiennym problemem we wszystkich państwach członkowskich; szacuje się, że ponad 9 mln osób padło ofiarą przestępstwa na tle rasistowskim w 2004 r.,

B.   mając na uwadze, że rok 2007 został ogłoszony Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich oraz że w trakcie tego roku należy położyć szczególny nacisk na zwalczanie wszelkich form dyskryminacji,

C.   mając na uwadze, że konieczne jest utrzymanie równowagi między przestrzeganiem swobody wypowiedzi a walką z rasizmem i ksenofobią,

D.   mając na uwadze fakt, że mimo iż polityka kryminalna jest w tej dziedzinie wskazana, musi ona brać pod uwagę fakt, że w kulturze opartej na wolności i prawach uciekanie się do prawa karnego stanowi zawsze ostateczne i stosowane jak najrzadziej rozwiązanie, uważając też, że polityka legislacyjna w tej dziedzinie musi należycie uwzględniać wszystkie wartości, o których mowa, w szczególności konflikt między wolnością słowa a prawem każdej osoby ludzkiej do równego traktowania i szacunku;

E.   mając na uwadze, że powinno się chronić swobodę wypowiedzi oraz swobodę stowarzyszania się, chyba że są one wykorzystywane do szerzenia użycia siły, przemocy lub nienawiści, mają za cel nakłanianie do bezprawnych czynów lub ich popełniania lub z dużym prawdopodobieństwem mogą stać się przyczyną dokonania takich czynów,

F.   mając na uwadze, że pomimo iż wszystkie państwa członkowskie dysponują przepisami prawnymi w celu zwalczania rasizmu i ksenofobii, istnieje pomiędzy nimi wiele istotnych rozbieżności; rozbieżności te wskazują na wyraźną potrzebę ujednolicenia do pewnego stopnia przepisów na poziomie europejskim, aby zapewnić skuteczne zwalczanie rasizmu i ksenofobii zarówno na szczeblu transgranicznym, jak i ogólnoeuropejskim,

G.   mając na uwadze, że trzeba zdecydowanie zwalczać rasizm i ksenofobię w całej Unii Europejskiej, przede wszystkim poprzez edukację oraz niesłabnący społeczny i polityczny dyskurs demaskujący argumenty na poparcie rasizmu i ksenofobii oraz izolujący jego zwolenników,

H.   mając na uwadze, że po sześciu latach negocjacji w Radzie, na posiedzeniu Rady ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych obradującej dnia 19 kwietnia 2007 r., osiągnięto polityczne porozumienie w zakresie wniosku dotyczącego propozycji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii,

I.   mając na uwadze, że wspomniane porozumienie polityczne jest owocem wieloletnich negocjacji i powinno stanowić punkt wyjścia do wdrożenia obszerniejszych przepisów unijnych w tej dziedzinie,

J.   mając na uwadze, że Parlament Europejski przyjął swoje ww. stanowisko dnia 4 lipca 2002 r., lecz dotyczyło ono pierwotnego wniosku Komisji z 2001 r., oraz że porozumienie polityczne z dnia 19 kwietnia 2007 r. jest owocem żmudnych negocjacji i – co za tym idzie – zmieniło ono w sposób zasadniczy pierwotny tekst Komisji; uznając w związku z tym, że należy ponownie zasięgnąć opinii Parlamentu w oparciu o rzeczony nowy tekst,

K.   przypominając, że przyjęcie decyzji ramowej pociągnie za sobą uchylenie wspólnego działania i że w związku z tym decyzja ta nie powinna odbiegać od wspomnianego działania,

1.   mając na względzie wniosek dotyczący decyzji ramowej, będący przedmiotem politycznego porozumienia na posiedzeniu Rady ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych obradującej dnia 19 kwietnia 2007 r., występuje do Rady z następującymi zaleceniami:

   a) wyrażenie zdecydowanego politycznego poparcia dla Europy obywateli oraz zapewnienie ścisłej ochrony praw podstawowych poprzez jak najszybsze zamknięcie prac nad tekstem politycznego porozumienia i zapewnienie jego nagłośnienia,
   b) zapewnienie zwalczania rasizmu i ksenofobii głównie poprzez edukację na rzecz pokoju, zaniechania przemocy, przestrzegania praw podstawowych oraz poprzez międzyreligijny i międzykulturowy dialog na poziomie Unii Europejskiej,
   c) zapewnienie, by decyzja ramowa wniosła europejską wartość dodaną w stosunku do wspólnego działania,
   d) aktywniejsze stosowanie, wspólnie z Komisją, istniejącego prawodawstwa oraz postanowień traktatu chroniących przed dyskryminacją i rasizmem, jak również ścisłe monitorowanie przyszłej transpozycji i wdrażania decyzji ramowej przez poszczególne państwa członkowskie oraz informowanie o nich Parlamentu Europejskiego; monitorowanie wszczynania przez Komisję postępowania o naruszenie przeciwko tym państwom członkowskim, które nie wdrożą tego prawodawstwa,
   e) uznanie, że niektóre państwa członkowskie uznały za przestępstwo zaprzeczanie ludobójstwu, zbrodniom przeciwko ludzkości oraz zbrodniom wojennym, jak również ich rażące banalizowanie,
   f) dodanie w tekście końcowym decyzji ramowej definicji wykroczenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym, która jest już zawarta w wyżej wspomnianym wniosku Komisji, zgodnie z którą "prowadzenie, wspieranie lub branie udziału w działalności grupy rasistowskiej lub ksenofobicznej z zamiarem przyczynienia się do działalności kryminalnej tej organizacji" jest ścigane jako przestępstwo,
   g) wyłączenie pojęcia zakłócenia porządku publicznego, gdyż nie opiera się ono na dokładnej definicji tego pojęcia, a także zdefiniowanie zachowania stanowiącego zagrożenie, uwłaczającego i obraźliwego, w odniesieniu do którego państwa członkowskie mogą same decydować, czy stanowi ono czyn karalny bądź nie,
   h) dodanie takiej klauzuli o zachowaniu poziomu ochrony, jak ta zawarta w art. 6 dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne(7), by wdrożenie decyzji ramowej nie spowodowało zmniejszenia istniejącej ochrony,
   i) zapewnienie, by wdrożenie decyzji ramowej nie uniemożliwiło wywiązywania się ze zobowiązań nałożonych wspomnianą wyżej Międzynarodową Konwencją w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej,
   j) powołanie pod egidą Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej jednostki zajmującej się monitorowaniem podobnych wykroczeń w państwach członkowskich, której zadaniem byłoby rejestrowanie, przechowywanie i klasyfikowanie odnośnych danych,
   k) zapewnienie prawidłowego wdrożenia decyzji ramowej, umożliwiając jednocześnie Komisji uwzględnienie w sprawozdaniu opinii Agencji Praw Podstawowych oraz zainteresowanych organizacji pozarządowych zgodnie ze wzorcem ustalonym w dyrektywie 2000/43/WE,
   l) ustanowienie wszechstronnych ram prawnych na rzecz zwalczania wszelkich form rasizmu i ksenofobii poprzez umożliwienie szybkiego przyjęcia szeroko zakrojonej dyrektywy w sprawie zwalczania dyskryminacji (zgodnie z art. 13 Traktatu), która powinna przewidywać skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje karne stosowane wobec wszelkich form dyskryminacji, a także sankcje administracyjne, kary z zakresu resocjalizacji – takie jak obowiązkowa edukacja lub prace społeczne – oraz grzywny, które powinny być surowsze w przypadku osób publicznych i przedstawicieli władz, ponieważ ich status powinien być uznany za okoliczność zaostrzającą,
   m) uwzględniednie faktu, że nie powinno być hierarchii pomiędzy przyczynami dyskryminacji wymienionymi w art. 13 Traktatu i w związku z tym przykładanie przez Radę takiej samej wagi do wszystkich tych rodzajów dyskryminacji; objęcie zakresem odpowiedzialności karnej przestępstw na tle nienawiści oraz brutalnych przestępstw wynikających z przyczyn związanych z dyskryminacją lub kombinacji tych typów (dyskryminacja wieloraka),
   n) zobowiązanie się do dokonania – w terminie maksymalnie trzech lat od dnia ostatecznego terminu transpozycji decyzji ramowej – przeglądu przepisów tejże decyzji w oparciu o sprawozdanie oceniające, które zostanie jej przekazane przez poszczególne państwa członkowskie i będzie dotyczyło w szczególności stosowania art. 1, w celu ograniczenia zakresu stosowania odstępstw,

2.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszego zalecenia Radzie oraz przedstawienia go do wglądu Komisji, jak również parlamentom i rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 271 E z 12.11.2003, str. 558.
(2) Dz.U. L 185 z 24.7.1996, str. 5.
(3) Dz.U. C 75 E z 26.3.2002, str. 269.
(4) Dokumenty 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24, 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24.
(5) Dokument 5118/07 DROIPEN 1.
(6) Rada Europy, Seria traktatów europejskich, nr 189.
(7) Dz.U. L 180 z 19.7.2000, str. 22.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności