Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2067(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0151/2007

Predkladané texty :

A6-0151/2007

Rozpravy :

PV 20/06/2007 - 18
CRE 20/06/2007 - 18

Hlasovanie :

PV 21/06/2007 - 8.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0285

Prijaté texty
PDF 234kWORD 54k
Štvrtok, 21. júna 2007 - Štrasburg
Napredovanie rokovaní o rámcovom rozhodnutí o boji proti rasizmu a xenofóbii
P6_TA(2007)0285A6-0151/2007

Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 21. júna 2007 o napredovaní rokovaní o rámcovom rozhodnutí o boji proti rasizmu a xenofóbii (2007/2067(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh odporúčania Rade, ktorý predložila pani Martine Roure v mene skupiny PSE o napredovaní rokovaní o rámcovom rozhodnutí o boji proti rasizmu a xenofóbii (B6-0076/2007),

–   so zreteľom na svoju pozíciu zo 4. júla 2002 o boji proti rasizmu a xenofóbii(1),

–   so zreteľom na jednotnú akciu 96/443/SVV z 15. júla 1996, prijatú Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, ktorá sa týka akcie na potlačenie rasizmu a xenofóbie (ďalej len "jednotná akcia")(2),

–   so zreteľom na návrh rámcového rozhodnutia Rady o boji proti rasizmu a xenofóbii predložený Komisiou (KOM(2001)0664)(3),

–   so zreteľom na návrh rámcového rozhodnutia Rady z roku 2005 s názvom Luxemburský kompromis(4),

–   so zreteľom na návrh rámcového rozhodnutia Rady z januára 2007(5),

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach zo 16. decembra 1966, a najmä jeho článok 20 ods. 2,

–   so zreteľom na Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie z 21. decembra 1965,

–   so zreteľom na dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej kriminalite z 28. januára 2003 týkajúci sa kriminalizácie činov rasistickej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov(6),

–   so zreteľom na článok 114 ods. 3 a článok 94 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0151/2007),

A.   keďže výročné správy Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie, porovnávacie správy o rasistických zločinoch a jeho dve nedávne správy o antisemitizme a islamofóbii ukázali, že rasistické zločiny sú pretrvávajúcim a neustálym problémom vo všetkých členských štátoch; keďže sa odhaduje, že viac ako 9 miliónov osôb sa stalo obeťami rasistických zločinov v roku 2004,

B.   keďže rok 2007 bol vyhlásený za Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých a keďže počas tohto roku je potrebné klásť osobitný dôraz na boj proti všetkým formám diskriminácie,

C.   keďže je potrebné zachovať rovnováhu medzi rešpektovaním slobody prejavu a bojom proti rasizmu a xenofóbii,

D.   keďže trestná politika v tejto oblasti je vhodná, ale musí zohľadniť skutočnosť, že v kultúre založenej na právach a slobodách je trestné právo vždy tou poslednou možnosťou; domnieva sa tiež, že legislatívna politika v tejto oblasti musí byť vyvážená so zreteľom na všetky ohrozené hodnoty a najmä konflikt medzi slobodou prejavu a právom každej ľudskej bytosti na rovnaký prístup a rešpekt,

E.   keďže je potrebné chrániť slobodu prejavu a združovania, ak sa nevykonáva s cieľom podnecovať použitie sily, násilia či nenávisti, ak nie je zameraná na podnecovanie alebo realizáciu protiprávnych činov a ak nie je pravdepodobné, že k takýmto činom povedie,

F.   keďže napriek skutočnosti, že všetky členské štáty disponujú právnou úpravou na boj proti rasizmu a xenofóbii, medzi týmito právnymi úpravami existujú významné rozdiely; keďže táto rôznosť zdôrazňuje potrebu istého stupňa európskej harmonizácie s cieľom účinne zaručiť boj proti cezhraničnému rasizmu a xenofóbii a v Európe vo všeobecnosti,

G.   keďže s rasizmom a xenofóbiou je nutné dôrazne bojovať v celej Európskej únii, najskôr vzdelávaním a neúprosnou sociálnou a politickou diskusiou, ktorá odhalí argumenty v ich prospech a izoluje ich šíriteľov,

H.   keďže po šiestich rokoch rokovaní Rada dospela k politickej dohode o návrhu rámcového rozhodnutia o boji proti rasizmu a xenofóbii na zasadaní Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci 19. apríla 2007,

I.   keďže táto politická dohoda je výsledkom niekoľkoročných rokovaní a musí byť východiskovým bodom pre vytvorenie stabilnejšej európskej právnej úpravy v tejto oblasti,

J.   keďže Európsky parlament prijal svoju vyššie uvedenú pozíciu 4. júla 2002, ktorá sa však zakladala na pôvodnom návrhu Komisie z roku 2001, keďže politická dohoda z 19. apríla 2007 je výsledkom namáhavých rokovaní,v dôsledku ktorej bol  pôvodný text Komisie významným spôsobom zmenený a doplnený; vzhľadom na túto skutočnosť je nutné opätovne konzultovať Európsky parlament na základe tohto nového textu,

K.   keďže prijatie tohto rámcového rozhodnutia bude mať za následok zrušenie jednotnej akcie a preto je nutné, aby nebolo menej významné,

1.   vzhľadom na návrh rámcového rozhodnutia, ktorého predmetom je politická dohoda Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci z 19. apríla 2007, predkladá Rade nasledujúce odporúčania:

   a) vyslať silný politický signál v prospech Európy občanov a zaručiť zvýšenú ochranu základných práv, čo najskôr  dokončiť text a zabezpečiť jeho zverejnenie,
   b) je potrebné zabezpečiť, aby sa boj proti rasizmu a xenofóbii viedol najmä vzdelávaním k mieru, nenásiliu a rešpektovaniu základných práv, a dialógom medzi náboženstvami a kultúrami na úrovni Európskej únie,
   c) zabezpečiť, aby v porovnaní s jednotnou akciou bolo toto rámcové rozhodnutie pre Európu prínosom,
   d) spolu s Komisiou by mala aktívnejšie uplatňovať jestvujúce antidiskriminačné a protirasistické právne predpisy a ustanovenia zmluvy, ako aj podrobnejšie monitorovať budúcu transpozíciu a realizáciu rámcového rozhodnutia v každom členskom štáte, a podať o tom správu Európskemu parlamentu; Komisia by mala začať konania pre porušenie zmluvy proti tým členským štátom, ktoré tieto právne predpisy nezrealizujú,
   e) uznať, že niektoré členské štáty trestne stíhajú popieranie a zjavné zľahčovanie genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov,
   f) konečné znenie rámcového rozhodnutia by malo obsahovať kvalifikovanie trestného činu súvisiaceho s rasizmom a xenofóbiou, ktoré už obsahuje hore uvedený návrh Komisie, podľa ktorého "riadenie, podpora alebo účasť na aktivitách rasistickej alebo xenofóbnej skupiny so zámerom prispieť ku kriminálnym aktivitám organizácie" sa trestá ako trestný čin,
   g) vyňať z priestupkov voči zákonu pojem rušenie verejného poriadku, pretože sa nezakladá na presnej definícii tohto pojmu a zadefinovať ohrozujúce, vulgárne a inzultujúce správanie, na základe ktorého môžu členské štáty rozhodnúť či je správanie trestné alebo nie;
   h) začleniť doložku o zákaze zníženia úrovne ochrany, tak ako sa nachádza v článku 6 smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod(7), aby realizácia rámcového rozhodnutia neviedla k oslabeniu existujúcej ochrany,
   i) dbať, aby realizácia rámcového rozhodnutia nepoškodzovala žiadnu povinnosť uloženú na základe hore uvedeného Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie,
   j) pod záštitou Agentúry Európskej únie pre základné práva by sa mal zriadiť odbor určený na monitorovanie podobných trestných činov v členských štátoch, pričom jeho úlohou by bolo zaznamenávať, uchovávať a triediť údaje,
   k) zabezpečiť optimálnu realizáciu rámcového rozhodnutia tým, že správa Komisie zohľadní stanovisko Agentúry Európskej únie pre základné práva a zainteresovaných mimovládnych organizácií, podľa vzoru zavedeného v smernici 2000/43/ES,
   l) zaviesť široký zákonný rámec, ktorý by umožnil bojovať proti všetkým formám diskriminácie, prostredníctvom rýchleho prijatia súhrnnej smernice o boji proti diskriminácii (podľa článku 13 zmluvy), ktorá by stanovila účinné, primerané a odrádzajúce trestné sankcie za všetky formy diskriminácie, ako aj administratívne sankcie alebo nápravné sankcie, ako napr. povinné vzdelávacie kurzy či verejnoprospešné práce, alebo pokuty, ktoré by mali byť v prípade verejných činiteľov a zástupcov orgánov prísnejšie, vzhľadom nato, že ich pozícia by sa mala považovať za priťažujúcu okolnosť,
   m) brať na zreteľ skutočnosť, že by nemala existovať hierarchia medzi dôvodmi diskriminácie uvedenými v článku 13 zmluvy, a že teda všetky tieto typy diskriminácie si zasluhujú, aby im Rada venovala rovnakú pozornosť; začleniť do rozsahu trestnoprávnej zodpovednosti trestné činy spáchané z nenávisti a násilné trestné činy založené na diskriminačných dôvodoch, alebo kombinácii týchto dôvodov (viacnásobná diskriminácia),
   n) zaviazať sa, že sa najneskôr do troch rokov po lehote na transponovanie rámcového rozhodnutia pristúpi k revízii ustanovení tohto rámcového rozhodnutia, na základe hodnotiacej správy, ktorú mu postúpia jednotlivé členské štáty, najmä o uplatňovaní článku 1, s cieľom zmierniť účinok odchýlok,

2.   poveruje svojho predsedu, aby toto odporúčanie postúpil Rade a pre informáciu Komisii, ako aj parlamentom a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 271 E, 12.11.2003, s. 558.
(2) Ú. v. ES L 185, 24.7.1996, s. 5.
(3) Ú. v. ES C 75 E, 26.3.2002, s. 269.
(4) Dokumenty 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24; 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24.
(5) Dokumenty 5118/07 DROIPEN 1.
(6) Séria zmlúv Rady Európy č. 189.
(7) Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia