Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2067(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0151/2007

Ingivna texter :

A6-0151/2007

Debatter :

PV 20/06/2007 - 18
CRE 20/06/2007 - 18

Omröstningar :

PV 21/06/2007 - 8.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0285

Antagna texter
PDF 122kWORD 42k
Torsdagen den 21 juni 2007 - Strasbourg
Läget i förhandlingarna om rambeslutet om kampen mot rasism och främlingsfientlighet
P6_TA(2007)0285A6-0151/2007

Europaparlamentets rekommendation till rådet av den 21 juni 2007 om läget i förhandlingarna om rambeslutet om kampen mot rasism och främlingsfientlighet (2007/2067(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rekommendation till rådet från Martine Roure för PSE-gruppen om läget i förhandlingarna om rambeslutet om kampen mot rasism och främlingsfientlighet (B6-0076/2007),

–   med beaktande av sin ståndpunkt av den 4 juli 2002 om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet(1),

–   med beaktande av rådets gemensamma åtgärd 96/443/RIF av den 15 juli 1996 på grundval av artikel K.3 i Fördraget om Europeiska unionen om åtgärder mot rasism och främlingsfientlighet(2) (nedan kallad gemensam åtgärd),

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådets rambeslut om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet (KOM(2001)0664)(3),

–   med beaktande av rådets rambeslut från 2005, den så kallade Luxemburgkompromissen(4),

–   med beaktande av rådets rambeslut från januari 2007(5),

–   med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter av den 16 december 1966, särskilt artikel 20.2,

–   med beaktande av den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering av den 21 december 1965,

–   med beaktande av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention mot IT-relaterad brottslighet av den 28 januari 2003, om straffpåföljder vid rasistiska eller främlingsfientliga handlingar som utförs med hjälp av IT-system(6),

–   med beaktande av artikel 114.3 och artikel 94 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0151/2007), och av följande skäl:

A.  Av de årliga rapporterna från Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, dess jämförande rapporter om rasistiska brott och dess två senaste rapporter om antisemitism och islamofobi framgår att rasistiska brott är ett bestående problem i samtliga medlemsstater. Uppskattningsvis utsattes fler än 9 miljoner personer under 2004 för rasistiska brott.

B.  2007 har förklarats till det Europeiska året för lika möjligheter för alla. Det vore således lämpligt att under detta år lägga särkskild tonvikt vid kampen mot alla former av diskriminering.

C.  Det är nödvändigt att skapa en rimlig balans mellan tillvaratagandet av yttrandefriheten och kampen mot rasism och främlingsfientlighet.

D.  En straffrättslig politik på detta område är önskvärd, men hänsyn bör dock tas till att inom en kultur som grundar sig på fri- och rättigheter bör straffpåföljder tillämpas restriktivt och som en yttersta utväg. Lagstiftningen på detta område måste vägas mot alla de värden som står på spel och särskilt med hänsyn till motsättningen mellan yttrandefriheten och varje människas rätt till likvärdigt hänsynstagande och likvärdig respekt.

E.  Yttrandefriheten och föreningsfriheten måste skyddas såvida de inte utövas för att förespråka användning av makt, våld eller hat eller syftar till att uppmuntra eller ge upphov till olagliga handlingar eller sannolikt kommer att ge upphov till sådana handlingar.

F.  Trots att alla medlemsstater har lagstiftning som syftar till att bekämpa rasism och främlingsfientlighet finns det stora skillnader mellan länderna. Denna diskrepans visar att det finns behov av en viss harmonisering på EU-nivå för att den gränsöverskridande kampen mot rasism och främlingsfientlighet och i Europa i övrigt skall bli effektiv.

G.  Rasism och främlingsfientlighet måste bekämpas kraftfullt inom hela Europeiska unionen, framför allt genom utbildning och oförtruten social och politisk dialog som klarlägger argumenten och isolerar dem som för fram resonemangen.

H.  Efter sex års förhandlingar har rådet nått politisk enighet om ett förslag till rambeslut om kampen mot rasism och främlingsfientlighet, vilket skedde vid rådets (rättsliga och inrikes frågor) möte den 19 april 2007.

I.  Denna politiska överenskommelse är resultatet av flera år av förhandlingar och bör utgöra utgångspunkten för en striktare europeisk lagstiftning på detta område.

J.  Parlamentets ovannämnda ståndpunkt antogs den 4 juli 2002, vilken dock grundar sig på kommissionens ursprungliga förslag från 2001. Den politiska överenskommelsen av den 19 april 2007 är resultatet av mödosamma förhandlingar och har således avsevärt ändrat kommissionens ursprungliga texten. Följaktligen bör Europaparlamentet höras på nytt på grundval av den nya texten.

K.  Om rambeslutet antas kommer den gemensamma åtgärden att upphävas, och således bör det nya dokumentet inte vara mindre långtgående.

1.  Med hänvisning till det förslag till rambeslut som blev föremål för en politisk överenskommelse vid rådets (rättsliga och inrikes frågor) möte den 19 april 2007 riktar Europaparlamentet följande rekommendationer till rådet:

   a) Rådet uppmanas att formulera ett kraftfullt politiskt budskap om ett medborgarnas Europa, och grundläggande rättigheter bör ges fullt skydd. Vidare bör man avsluta arbetet med texten snarast och göra det offentligt.
   b) Rådet uppmanas att föra kampen mot rasism och främlingsfientlighet främst genom utbildning som strävar mot fred, ickevåld, respekt för de grundläggande rättigheterna och genom en religiöst öppen och interkulturell dialog på EU-nivå.
   c) Rådet uppmanas att se till att detta rambeslut tillför ett mervärde för EU jämfört med den gemensamma åtgärden.
   d) Rådet uppmanas att tillsammans med kommissionen i större utsträckning tillämpa befintlig lagstiftning och de bestämmelser i fördraget som syftar till att bekämpa diskriminering och rasism, och ingående följa upp det framtida införlivandet och den framtida tillämpningen av rambeslutet i varje enskild medlemsstat och rapportera till Europaparlamentet. Rådet uppmanas se till att kommissionen inleder överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som inte tillämpar denna lagstiftning.
   e) Rådet uppmanas att erkänna att förnekande eller grov bagatellisering av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser har straffbelagts i vissa medlemsstater.
   f) Rådet uppmanas att se till att rambeslutets slutgiltiga text inkluderar en definition av rasistiska och främlingsfientliga överträdelser, något som redan finns i kommissionens ovannämnda förslag enligt vilket följande betraktas som straffbara handlingar: "att leda, stödja eller delta i en rasistisk eller främlingsfientlig grupps verksamhet i syfte att bidra till sammanslutningens kriminella verksamhet".
   g) Rådet uppmanas att utesluta begreppet störande av den allmänna ordningen, eftersom detta begrepp saknar exakt definition, samt att definiera hotfullt, kränkande och förolämpande beteende, vilket medlemsstaterna kan bedöma som straffbart eller ej.
   h) Rådet uppmanas att införa en bestämmelse om icke-försämring, i enlighet med artikel 6 i rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung(7), för att garantera att genomförandet av rambeslutet inte leder till att nuvarande skydd försvagas.
   i) Rådet uppmanas att se till att genomförandet av detta rambeslut inte inverkar på någon skyldighet som föreskrivs i den nämnda internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering.
   j) Rådet uppmanas att, under överinseende av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, inrätta en grupp som skall övervaka liknande överträdelser i medlemsstaterna och ha till uppgift att registrera, lagra och klassificera uppgifter om sådana överträdelser.
   k) Rådet uppmanas att se till att rambeslutet genomförs på ett lämpligt sätt, och kommissionens rapport bör ta hänsyn till synpunkter från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och berörda enskilda organisationer, i enlighet med den modell som fastställs i direktiv 2000/43/EG.
   l) Rådet uppmanas att införa ett övergripande rättsligt ramverk som gör det möjligt att bekämpa diskriminering i alla dess former, genom att snarast anta ett övergripande direktiv om kampen mot diskriminering (i enlighet med artikel 13 i fördraget) som bör föreskriva effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder för alla former av diskriminering, samt administrativa påföljder och rehabiliteringsåtgärder som obligatorisk utbildning och samhällstjänst, eller böter – som för offentliga personer och myndighetsföreträdare bör vara högre med tanke på att deras ställning bör ses som försvårande omständighet.
   m) Rådet uppmanas att beakta att det inte bör finnas någon hierarki mellan de diskrimineringsgrunder som anges i artikel 13 i fördraget och att alla dessa diskrimineringsgrunder följaktligen förtjänar likadan uppmärksamhet från rådet. Rådet uppmanas att se till att hatbrott och våldsamma brott som utförs på diskriminerande grunder omfattas av straffrättsligt ansvar, vilket även skall gälla för kombinationer av dessa grunder (flerfaldig diskriminering).
   n) Rådet uppmanas att åta sig att senast tre år efter tidsfristen för införlivandet av rambeslutet göra en översyn av bestämmelserna i detta rambeslut, på grundval av utvärderingsrapporter som rådet skall få av de olika medlemsstaterna och som skall gälla genomförandet av särskilt artikel 1, med målet att minska undantagens omfattning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet och, för kännedom, till kommissionen och medlemsstaternas parlament och regeringar.

(1) EUT C 271 E, 12.11.2003, s. 558.
(2) EGT L 185, 24.7.1996, s. 5.
(3) EGT C 75 E, 26.3.2002, s. 269.
(4) Dokument 8994/1/05 REV 1 DROIPEN 24; 8994/1/05 REV ADD 1 DROIPEN 24.
(5) Dokument 5118/07 DROIPEN 1.
(6) Europarådets fördragsserie STCE nr 189.
(7) EGT L 180, 19.7.2000, s. 22.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy