Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2184(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0182/2007

Внесени текстове :

A6-0182/2007

Разисквания :

PV 20/06/2007 - 19
CRE 20/06/2007 - 19

Гласувания :

PV 21/06/2007 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0286

Приети текстове
PDF 364kWORD 79k
Четвъртък, 21 юни 2007 г. - Страсбург
Убежището: практическо сътрудничество, качество при вземането на решения в общата европейска система за предоставяне на убежище
P6_TA(2007)0286A6-0182/2007

Резолюция на Европейския парламент от 21 юни 2007 г. относно предоставянето на убежище: практическо сътрудничество, качество при вземането на решения в общата европейска система за предоставяне на убежище (2006/2184(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 63, параграфи 1 и 2 от Договора за създаване на Европейската общност,

–   като взе предвид Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември 2005 г. относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите-членки(1),

–   като взе предвид Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство, като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила(2),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета държава (Регламент Дъблин II)(3),

–   като взе предвид Директива 2003/9/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 г. за определяне на минимални стандарти относно приемането на лица, търсещи убежище(4),

–   като взе предвид Хагската програма от 4 и 5 ноември 2004 г.,

–   като взе предвид своята позиция от 27 септември 2005 г. относно проекта на директива на Съвета за минимални стандарти за процедурите в държавите-членки за предоставяне и отнемане на статут на бежанец (5)

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно засиленото практическо сътрудничество: нови структури, нови подходи: подобряване на процеса на вземане на решение в Общата европейска система за предоставяне на убежище (COM(2006)0067),

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно адаптиране на разпоредбите от дял IV от Договора за създаване на Европейската общност, отнасящи се до компетенциите на Съда, с оглед на гарантиране на по-ефективна съдебна защита (COM(2006)0346),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на Комисията по правата на жените и равенството между половете (А6-0182/2007),

А.   като има предвид, че международните конвенции, включително Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, трябва да бъдат спазвани в тяхната цялост и принципът на забрана за връщане трябва винаги да бъде зачитан,

Б.   като има предвид, че първият етап от въвеждането на общата система за предоставяне на убежище приключи с приемането на предвидените в член 63, параграф 1 от Договора за ЕО четири инструмента; като има предвид, че са налице както политически, така и технически трудности, които трябва да се преодолеят, за да се достигне до втория етап от европейската система за предоставяне на убежище, който има за цел да въведе обща процедура за убежище и единен статут за лицата, които имат право на убежище или субсидиарна закрила, и с надеждата, че 2010 г. ще бъде спазена като срок, предвиден за приключване на този етап;

В.   като има предвид, че вече е предоставил своята подкрепа за определението на "бежанец", посочено в Директива 2004/83/ЕО на Съвета, и че следователно това определение е валидно и за настоящата резолюция;

Г.   като има предвид, че приемането на директиви при прилагането на общи стандарти е само една първа крачка и че е необходимо този етап да бъде последван от съответно изпълнение на приетите на общностно равнище разпоредби във всички държави-членки; като има предвид, че контролът на Комисията върху това изпълнение представлява задача от изключителна значимост, за която следва да бъдат осигурени съответстващите средства;

Д.   като има предвид, че инструментите, приети до този момент в областта на политиката за предоставяне на убежище предвиждат само набор от минимални стандарти, и като се вземе под внимание, че тенденцията за постигане на съгласие по най-малкия общ знаменател трябва да се избегне с оглед предотвратяване на "съревнованието към дъното", с което се понижава нивото на закрила, качеството на оказвания прием, на процедурите и на закрилата;

Е.   като има предвид, че в Хагската програма от 4 и 5 ноември 2004 г. Европейският съвет призова Съвета и Комисията да създадат подходящи структури, които да включват компетентните национални служби в държавите-членки по предоставянето на убежище, за да се улесни практическото сътрудничество, и като счита, че засилването на това практическото сътрудничество, както и на обмена на информация и на изпитани процедури между държавите-членки, е важно средство за постигане на целта за обща процедура за предоставяне на убежище и единен статут;

Ж.   като има предвид, че укрепването на взаимното доверие е крайъгълен камък при изграждането на обща система за предоставяне на убежище и че конкретно и редовно сътрудничество между разнообразните административни равнища на държавите-членки, е най-добрият начин за изграждане на такова доверие; като има предвид, че укрепването на взаимното доверие е необходимо, за да се гарантира качеството, както и да се повиши доверието на обществеността в управлението на въпросите за предоставяне на убежище, така че процесът да бъде по-малко противоречив и по-ефективен;

З.   като има предвид, че едно ефективно прилагане на политиката относно убежището предполага преследване на няколко допълващи цели, като например подобряване на качеството на вземането на решения, бързо и надеждно обработване на молби за закрила, както и организиране на информационни кампании в страните на произход и транзитните страни, които разясняват възможностите за легална имиграция, споразуменията за осигуряване на статут на бежанец или хуманитарна закрила, опасностите, свързани с трафика на хора, по-специално на жени и на непридружени непълнолетни лица, и последиците както от нелегалната имиграция, така и от отказите за предоставяне на статут на бежанец;

И.   като има предвид, че може би е разумно, с оглед подобряване на качеството при обработката на молби за убежище и следователно намаляване на броя на съдебните производства и на процедурните забавяния, да се ангажира подкрепата на съответните организации, например на службата на Върховния комисар на ООН за бежанците, която разви метод за оказване на подкрепа на властите в техните усилия за подобряване на качеството на вземането на решения (Инициатива за качество);

Й.   като има предвид, че, както заяви Съветът по правосъдие и вътрешни работи от 27 и 28 април 2006 г., следва да се положат усилия за въвеждането на единна процедура, за да се избегнат забавянията и така да се осигури конкретен принос към подобряването на ефективността на процедурите;

К.   като има предвид, че въпреки съществуването на общ набор от мерки, приети в областта на предоставянето на убежище от момента на влизане в сила на Договора от Амстердам, на национално равнище държавите-членки продължават да прилагат мерки или да вземат решения, които оказват въздействие върху другите държави-членки, по-специално по отношение на предоставянето на международна закрила;

Л.   като има предвид, че член 29 на Директива 2005/85/ЕО предвижда изготвянето на минимален общ списък на трети страни, считани за сигурни страни на произход и отбелязва, че от една страна този списък все още не е изготвен, а от друга страна Съветът не взе предвид становището на Парламента при приемане на тази директива, поради което в момента в Съда на Европейските общности (Съда) тече производство по иска за обявяване на недействителността на Директива 2005/85/ЕО; като има предвид, че подобен списък следва да бъде приет в съответствие с процедурата на съвместно вземане на решение; като има предвид, че включването на една страна в този списък не означава, че на търсещите убежище граждани на тази страна по правило автоматично ще бъде отказвано убежище, а по-скоро, че съгласно Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. относно статута на бежанците, изменена с Нюйоркския протокол от 31 януари 1967 г. (Женевската конвенция), ще се извършва индивидуална оценка на всяка молба за убежище;

М.   като има предвид, че за съжаление Съветът не счете за необходимо да приложи процедурата на съвместно вземане на решение при изготвянето на списъка на сигурните страни на произход и че се очаква с интерес решението, което Съдът ще постанови по този въпрос;

Н.   като има предвид, че държавите-членки трябва да разполагат с висококачествена информация относно съществуващите заплахи в страните на произход, за да могат да гарантират надеждни и справедливи процедури, които осигуряват, че правата на кандидатите за убежище се спазват;

О.   като има предвид, че насилието и заплахата от насилие срещу жените представляват нарушение на правото на живот, сигурност, свобода, достойнство, физическа и духовна неприкосновеност, а също и сериозна заплаха за физическото и психическо здраве на жертвите на такова насилие;

П.   като има предвид, че макар да съществуват технически и политически проблеми, които поставят пречки пред размяната на чувствителна информация относно страните на произход, в крайна сметка определено трябва да бъде създадена обща база данни за страните на произход, така че всички лица, участващи в процедурата, да могат да разчитат на получаване на една и съща информация при обработване на индивидуална молба;

Р.   като има предвид, че за усъвършенстване на процедурите за вземане на решение е необходимо да се повиши нивото на подготовка на държавните служители, които вземат тези решения;

С.   като има предвид, че най-подходящата процедура, която дава възможност на Съда да гарантира единството на общностното право, е процедурата на предварителни тълкувателни заключения, предвидена в член 234 от Договора за ЕО, и че съществена част от тази процедура е принципът, съобразно който всеки национален съд може да отправи искане към Съда за такова заключение; като има предвид, обаче, че, за съжаление, въз основа на предвиденото в член 68 от Договора за ЕО изключение от този принцип, Съдът има право да тълкува разпоредби в областта на убежището единствено когато му е отправено искане от национален съд, функциониращ като последна инстанция;

1.  Приветства положените усилия за подобряване на практическото сътрудничество в рамките на Общата европейска система за предоставяне на убежище; счита, че повишаването на качеството на процедурите и решенията е в интерес както на държавите-членки, така и на търсещите убежище;

2.  Потвърждава необходимостта от активна обща политика за предоставяне на убежище на ЕС, основана на задължението за приемане на кандидатите за убежище и на спазване на принципа на забрана за връщане; припомня в този смисъл ключовата роля на една силна Обща външна политика и политика на сигурност, като се насърчават и защитават демокрацията и основните права;

3.  Подчертава още веднъж, че крайната цел при въвеждането на една обща система за предоставяне на убежище трябва да бъде гарантирането на високо качество на закрилата, на оценка на индивидуалните молби за убежище и на процедури, чрез които се вземат надлежно обосновани и справедливи решения; посочва, че подобряване на качеството на вземането на решения трябва да гарантира, че лицата, които имат нужда от закрила, могат да влязат безопасно в ЕС и молбите им да се разгледат съгласно определения ред, като се гарантира строгото придържане към международните стандарти в областта на законодателството относно правата на човека и предоставянето на убежище, и по-конкретно принципа на неотблъскване;

4.  Осъжда явно недостатъчните ресурси, с които разполага Комисията за контролиране на изпълнението на различните директиви в областта на убежището, и настоятелно призовава държавите-членки да улеснят задачата на Комисията, като системно й предоставят таблица на съответствията, в която вписват точни данни относно мерките, предприети за изпълнение на съответни разпоредби на тези директиви;

5.  Призовава Съвета и Комисията да работят за въвеждане във всички държави-членки на единна процедура, осигуряваща справедливо и ефективно вземане на решения, с оглед гарантиране предоставянето в най-кратък възможен срок на статут на бежанец на всички лица, които имат право на това;

6.  Подчертава, че във връзка с условията и процедурите за предоставяне на международна закрила и по-специално на субсидиарна закрила, между държавите-членки ще продължат да съществуват различия и въпросът за "пазаруването на убежище" ще остане актуален, докато правните разпоредби в областта на убежището се основават на минимални стандарти и на най-малкия общ знаменател;

7.  Подчертава, че една от целите на приетите в областта на убежището инструменти се състои в ограничаване на така наречените "вторични" движения; по тази причина настоятелно призовава държавите-членки да предприемат конкретни мерки за постигане на възможно най-голямо сближаване между съответните им политики в областта на убежището;

8.  Счита, че в името на укрепване на солидарността една от промените, които трябва да бъдат извършени в системата за предоставяне на убежище на ЕС, следва да се състои в поемане на по-справедлив дял от тежестта, особено от държавите-членки по външните граници на ЕС, и вече очаква с интерес оценката на Комисията относно Регламента Дъблин II, както и всички предложения, която Комисията би могла да направи в тази област;

9.  Счита, че трябва да се обърне внимание на това държавните служители, отговорни за вземане на решения относно предоставяне на статут на бежанец, да са преминали подходящо обучение въз основа на европейска учебна програма, с възможност за въвеждане на изискване за определена квалификация или определено равнище на квалификация;

10.  Призовава да бъдат проведени информационни кампании в страните на произход и транзитните страни, за да бъдат изяснени на потенциалните имигранти от една страна присъщите на незаконната имиграция рискове и последствията от отказ на статут на бежанец и от друга страна обхвата на законната миграция и възможността за подаване на аргументирана молба за убежище, както и опасностите, свързани с трафика на хора, по-специално на жени и непридружени непълнолетни лица;

11.  Призовава - след изчерпване на възможностите за съдебна защита - мерките по отношение на лицата, на които не е бил предоставен статут на бежанец или чийто статут е бил анулиран, да бъдат прилагани бързо и справедливо, при пълно зачитане на човешкото достойнство и основните свободи на лицата, подлежащи на репатриране; освен това в тази връзка призовава за установяване в най-кратък срок на процедура на ЕС за репатриране;

12.  Изисква справедливото и бързо изпълнение на мерките, които следва да се прилагат спрямо лица, получили статут на бежанец или хуманитарна закрила, за да се насърчава осигуряването на достойни условия на живот, ефективна интеграция в социалния и политически живот и споделено активно участие в решенията, вземани от приемната общност;

13.  Призовава Комисията да отстрани в най-кратък срок техническите и политическите проблеми, свързани с въвеждането на обща база данни, съдържаща информация относно страните на произход; счита, че една база данни на ЕС следва да работи като отворена система, така че всички лица, участващи в процедурата, да могат да разчитат на получаване на една и съща информация при обработване на индивидуална молба; изразява надежда за намиране на прагматично решение на проблема с езиковото многообразие;

14.  От една страна отбелязва усилията на предишната Комисия да изработи, в съответствие с разпоредбите на член 29 на Директива 2005/85/ЕО, списък на сигурните страни на произход, но от друга страна припомня, че се очаква решение по иска за обявяване на недействителност, подаден пред Съда по отношение на тази Директива, поради което в момента процесът на съставяне на подобен списък е спрян, и призовава Съвета да отчете тези разнопосочни процеси и да вземе съответните решения; освен това посочва, че концепцията за сигурни трети страни не освобождава държавите-членки от техните задължения съгласно международното право, по-специално съгласно разпоредбите на Женевската конвенция относно принципа за неотблъскване и индивидуалната оценка на всяка молба за убежище;

15.  Счита, че координирането на дейностите във връзка с практическото сътрудничество в областта на убежището трябва да остане задача на Комисията, която следва да разполага със съответните ресурси за тази цел; призовава Комисията да защити тази възможност в рамките на доклада, който ще представи в началото на 2008 г., засягащ напредъка на първия етап на действие, а, в случай че се спре на друг вариант, да посочи причините, поради които се счита за необходимо създаването на нова структура в лицето на "Европейска служба за поддръжка", като има предвид, че следва да се отчете съотношението на разходите и ползите; счита, че, ако Комисията предвижда създаване на Европейска служба за поддръжка, тя следва да поеме твърдото задължение за предоставяне на гаранции за прозрачността и отчетността на дейността на тази институция;

16.  Призовава държавите-членки да сътрудничат изцяло с Върховния комисар на ООН за бежанците, да му предоставят съответната подкрепа и да проведат кампания в рамките на "Инициатива за качество", като освен това публикуват резултатите от тази инициатива, за да информират населението относно най-добрите практики при обработката на молбите за международна закрила и да насърчат използването им;

17.  Счита за неприемливо търсещите убежище да бъдат държани при условия, които ги лишават от лична свобода;

18.  Подчертава необходимостта от създаване на приемни центрове с отделни структури за семействата, жените и децата, както и от осигуряване на подходящи улеснения за лицата в напреднала възраст и лицата с увреждания, търсещи убежище; призовава за извършването на оценка на условията за прием като част от мерките по прилагането на Директива 2003/9/ЕО; подчертава, в тази връзка, че е необходимо да се използват изцяло възможностите, предоставени от новия Европейски фонд за бежанците;

19.  Приветства планираните от Комисията мерки за подкрепа на държавите-членки, подложени на засилен натиск, за да могат да се справят с проблемите във връзка с приема на лицата, търсещи убежище и разглеждането на молбите за убежище; приветства, по-специално и преди всичко предложението за изпращане на екипи от експерти, които включват представители на различни държави-членки;

20.  Подчертава, че е задача на Комисията да контролира прилагането на приетите в областта на убежището директиви и че ресурсите, с които тя разполага за тази цел, понастоящем са крайно недостатъчни за успешното изпълнение на такава широкообхватна задача; счита, че са изложени на риск както доверието в Съюза в тази област, така и бъдещето на общата политика за убежището;

21.  Насърчава Комисията да улесни достъпа до финансови инструменти като Европейския фонд за бежанците и програма ARGO, за да могат държавите-членки да получават бързо финансиране при спешни случаи;

22.  Изтъква, че приетото в областта на политиката за убежището общностно законодателство изисква единно тълкуване и прилагане в целия Европейски съюз; счита, че хармонизирането в областта на политиката за убежище ще се улесни и ускори, ако в бъдеще със Съда могат да се консултират не само националните съдилища, функциониращи като последна инстанция, какъвто е случаят понастоящем, но и други съдилища; поради това, призовава Съвета отново да предостави на Съда пълния обхват от правомощия в областта на предварителните тълкувателни заключения, предвидени в Дял IV от Договора за ЕО; приветства доклада на Съда, който подлага на дискусия въпроси, свързани с разглеждането на искания за предварителни тълкувателни заключения в областта на пространството на свобода, сигурност и правосъдие(6), и насърчава обсъждането на необходимостта от процедура, която да е адаптирана към специфичното естество на случаите в областта на предоставянето на убежище и имиграцията;

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 326, 13.12.2005 г., стр. 13.
(2) OВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 12.
(3) OВ L 50, 25.2.2003 г., стр. 1.
(4) OВ L 31, 06.2.2003 г., стр. 18.
(5) OВ C 227 E, 21.9.2006 г., стр. 46.
(6) Документ на Съвета 13272/06.

Правна информация - Политика за поверителност