Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2048(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0191/2007

Внесени текстове :

A6-0191/2007

Разисквания :

PV 21/06/2007 - 5
CRE 21/06/2007 - 5

Гласувания :

PV 21/06/2007 - 8.11
CRE 21/06/2007 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0287

Приети текстове
PDF 403kWORD 102k
Четвъртък, 21 юни 2007 г. - Страсбург
Доверие на потребителите в цифровата среда
P6_TA(2007)0287A6-0191/2007

Резолюция на Европейския парламент от 21 юни 2007 г. за доверието на потребителите в цифровата среда (2006/2048(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Зелената книга на Комисията за преразглеждане на достиженията на правото на Общността за защитата на потребителите (COM(2006)0744) и Справочника на ЕО за потребителско право – Сравнителен анализ(1),

–   като взе предвид публичното изслушване и експертните проучвания, представени на това изслушване, относно доверието на потребителите в цифровата среда, което бе проведено в Европейския парламент на 24 януари 2007 г.,

–   като взе предвид Договора за ЕО и по-специално членове 95 и 153 от него,

–   като взе предвид своите резолюции от 23 март 2006 г. относно Европейското договорно право и прегледа на достиженията на правото на Общността: пътят, който остава да се измине(2), както и своята резолюцията от 7 септември 2006 г. относно европейското договорно право(3),

–   като взе предвид действащото общностно право в областта на защитата на потребителите, електронната търговия и развитието на информационното общество,

–   като взе предвид Хартата на германското председателство озаглавена "Върховенство на потребителите в цифровия свят",

–   като взе предвид съобщението на Комисията: борба срещу спам, компютърни програми-шпиони и зловреден софтуеър (COM(2006)0688),

–   като взе предвид съобщението на Комисията относно прегледа на регулаторната рамка на ЕС за електронните съобщителни мрежи и услуги (COM(2006)0334),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0191/2007),

A.   като има предвид, че цифровите технологии са част от ежедневния живот; че индустрията на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) играе главна роля в осигуряването на платформи, изделия, софтуерни продукти, информационни услуги, стоки с комуникационен, развлекателен и културен характер; че разграничението между стоки и услуги е все по-условно, че се наблюдава сближаване на различни форми на ИКТ, методите на покупка се разнообразяват, а потребителите във все по-голяма степен създават съдържание за продуктите или добавят стойност към тях; като има предвид също така че, в тази сложна нова структура е все по-трудно да се определи кой осигурява конкретна част от една услуга и да се разбере какво е влиянието на дадена специфична технология и на новите модели на бизнес;

Б.   като има предвид, че доверието на европейските потребители и търговци в цифровата среда е ниско и че в сравнение със Съединените Щати и Азия, Европа изостава в определени аспекти от електронната търговия;

В.   като има предвид, че въпреки потенциала на цифровата комуникация, едва 6 % от потребителите участват в трансгранична електронна търговия на стоки, услуги и съдържание, тази цифра обаче нараства;

Г.   като има предвид, че въпреки потенциала за алтернативно разрешаване на спорoве (АРС), подобни системи се използват редовно само от 3 % от търговците на дребно, а 41 % от тях не са информирани за възможностите да използват тези механизми;

Д.   като има предвид, че развитието на цифровия пазар на ЕС би увеличило значително конкурентноспособността на ЕС в световната търговия;

Е.   като има предвид, че неутралността на мрежата заслужава да бъде обект на задълбочен анализ и наблюдение от близо на европейско равнище, за да може да се освободи и използва пълноценно нейния потенциал да увеличаване на избора на потребителя, както и да се даде възможност на нови търговци да имат равен достъп до вътрешния пазар;

Ж.   като има предвид, че фрагментацията на част от електронния пазар в рамките на ЕС застрашава правата, залегнали в достиженията на правото на Общността;

З.   като има предвид, че цифровото разделение има социален и географски характер, както и че изоставането в развитието на цифровите технологии е често налице в непривилегированите и в селските региони;

И.   като има предвид, че европейските потребители и търговци разполагат с ограничена правна сигурност при трансгранична електронна търговия в рамките на ЕС в сравнение със сделките на националните пазари и сделките извън ЕС;

Й.   като има предвид, че една отделна електронна сделка се урежда в множество правни разпоредби, съдържащи разминаващи се изисквания, което не осигурява нито на стопанските субекти, нито на потребителите ясни и лесно приложими правила;

К.   като има предвид, че бъдещето на информационното общество зависи до голяма степен от предизвикателството да се гарантира адекватна защита на личните данни, както и висока степен на сигурност в електронната среда;

1.  Призовава Комисията да подкрепи създаването на подходяща рамка за развитие на електронна търговия, която да повиши настоящото ниско равнище на доверие на потребителите, да създаде по-привлекателна бизнес среда, да подобри качеството на законодателството, да укрепи правата на потребителите и положението на представителите на дребния бизнес на пазара и да спре фрагментацията на вътрешния пазар в цифровата среда; в тази връзка, приветства съобщението на Комисията относно стратегията на ЕС за политиката за защита на потребителите 2007-2013 г.: Увеличаване на правата на потребителите, повишаване на тяхното благосъстояние, осигуряване на ефективната им защита (COM(2007)0099);

2.  Призовава Комисията, в допълнение към усилията, които полага за подобряване на качеството на законодателството за защита на потребителите, да насочи вниманието си и към създаването на подходящи правила за трансгранична електронна търговия под формата на стандарти, към които притежателите на европейска марка за доверие за извършване на трансгранична електронна търговия ще се придържат доброволно;

3.  Призовава Комисията да предложи стратегия за повишаване на доверието на потребителите в цифровата среда като цяло, която да се основава на опита, натрупан в хода на инициативата за "електронно доверие"(4);

4.  Изразява убеждение, че е необходимо практическо и своевременно прилагане на инициативата за електронно приобщаване; следователно призовава Комисията настоятелно да прикани държавите-членки, подписали тази паневропейска инициатива, да предприемат действия за постигане на тази цел;

5.  Изразява убеждение, че определението за "потребители" следва да се разшири, тъй като това е по-подходящо за информационното общество;

6.  Изразява убеждение, че представителите на дребния бизнес заслужават особена защита, за да разширят своите позиции на пазарите в информационното общество;

7.  Подчертава наличието на фактори, които пораждат липсата на доверие на потребителите в цифровата среда, и следователно счита за необходимо провеждането на активна политика и подкрепянето на специални механизми за насърчаване доверието на потребителите чрез гарантиране на сигурното и точно осъществяване на сделките в цифрова среда;

8.  Призовава Комисията, съгласно член 18 от Регламент (EО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничеството за защита на потребителите)(5), да сключи с трети страни (в частност със страните от ОИСР) споразумения за сътрудничество за защита на потребителите, които биха подобрили прилагането на правата на потребителите в цифровата среда;

9.  Приветства инициативата на Комисията да извършва преглед и да актуализира достиженията на законодателството за защита на потребителите, и особено голямото внимание, което се отделя на електронната търговия;

Повишаване на доверието на потребителите в цифровата среда

10.  Счита, че една нова стратегия за доверие в електронната среда би допринесла за повишаване на доверието на потребителите, по-специално чрез постигане на напредък в следните области:

   създаване на програма за предоставяне на безвъзмездна помощ и използване на съществуващите финансови програми за проекти, насочени към повишаване на доверието на потребителите в цифровата среда, включително образователни и информационни кампании и проекти за практическа проверка на онлайн услуги (като т. нар. "привидно пазаруване" - "mystery shopping"),
   създаване на електронен модул за обучение, пряко свързан със защитата на потребителите и правата на потребителите в цифровата среда във връзка с проекта "Dolceta" ( разработване на он-лайн инструмент за обучение на потребители, предназначен за възрастни), който същевременно да отчита специфичните интереси на младите потребители в цифровата среда,
   подкрепяне на образователни и информационни проекти, насочени към повишаване осведомеността на представителите на малките и средни предприятия за техните задължения при трансграничното предоставяне или доставка на стоки, услуги или съдържание в цифровата среда,
   засилване на традиционните инструменти за защита на потребителите, за да се гарантира, че те се използват ефективно и в цифровата среда, особено чрез разширяване на целите на Европейските потребителски центрове,
   премахване на пречките пред предприемачите, които извършват трансгранични операции в цифровата среда, например чрез стандартизиране на европейските правила, уреждащи трансграничното електронно фактуриране ("e-invoicing"),
   създаване на паневропейски експертен форум за обмен на най-добрите национални практики, и същевременно представяне на дългосрочна законодателна и незаконодателна стратегия за повишаване на доверието на потребителите в цифровата среда,
   извършване на проучвания на въздействието върху всички законодателни предложения, свързани с вътрешния пазар, за да се оцени въздействието, което тези предложения биха имали върху потребителите в цифрова среда,
   координация и подкрепа на европейските кодекси за саморегулиране, в съответствие с най-добрите практики и най-важните аспекти на ефективното саморегулиране (включително оценка на влиянието им за подобряване позицията на потребителите на пазара в цифровата среда),
   въвеждане на изискването за извършване на външен одит във връзка с някои специфични видове електронни услуги, при които има по-голяма нужда от гарантиране на пълната им сигурност, за защита на личните данни и информацията (например при интернет банкирането) и др.,
   подкрепа на задължителното използване на най-сигурните технологии за извършване на електронни разплащания,
   създаване на европейска система за ранно известяване, включително и база данни, за борба с измамите в цифровата среда; тази база данни следва да дава възможност на потребителя да докладва за измами с помощта на обикновен онлайн формуляр,
   призив за стартиране на европейска информационна кампания срещу фалшифицирането на лекарства, продавани по интернет, като подчертава, че това представлява сериозна опасност за общественото здраве;

11.  Подчертава значението на навременното и ефективно транспониране на Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар ("Директива за нелоялни търговски практики")(6) от всички държави-членки като основен инструмент, гарантиращ защитата на потребителите при трансгранични операции;

12.  Счита също така, че подновената инициатива за доверие в електронната среда следва да е насочена не само към защитата на потребителите, но също и да въведе един координиран подход към въпроса за цифровата среда като цяло, включително и анализ на непазарни фактори, като например защитата на неприкосновеността на личния живот, достъпа на широката общественост до информационни технологии ("e-inclusion"), сигурност в интернет и т.н.;

13.  Настоява, че правото на европейското население на достъп до цифровата среда е изключително важно и в тази връзка припомня значението на прилагането на подходящи финансови и законодателни инструменти, с цел насърчаване на електронното приобщаване, особено чрез въвеждане, и при необходимост, разширяване обхвата на задълженията при предоставяне на универсална услуга в областта на електронните съобщения, както и предоставяне на финансови средства за инвестиции в развитието на цифровата съобщителна инфраструктура;

14.  Изразява увереност за това, че трябва да се потърси мнението на заинтересованите страни (представители на промишлеността и на потребителски организации) относно бъдещи действия;

Култура на електронната търговия

15.  Призовава Комисията да започне изготвянето на доброволни европейски стандарти, насочени към улесняване на трансграничната електронна търговия, та именно европейски стандарти, насочени към преодоляване на езиковите различия и разминаванията между действащото законодателство на различните държави-членки, тъй като този фактор представлява сериозна пречка, възпрепятстваща потребителите и малките и средни предприятия от пълното използване на потенциала на вътрешния пазар в цифровата среда;

16.  Призовава Комисията да подкрепи създаването на доброволни стандартизирани договори и доброволни стандартизирани общи условия на търговия за електронната търговия, за да се гарантират балансирани взаимоотношения, с оглед на факта, че обикновено нито потребителите, нито търговците са правни и технически експерти, но въпреки това, да предостави възможност за избор на страните за свободно сключване на договори на базата на основния принцип в гражданското право за свобода на сключване на договори;

17.  Призовава Комисията да определи изискване за предприемачите, които използват доброволно стандартизирани договори и стандартизирани общи условия на търговия, да посочат ясно договорните разпоредби, които се различават от стандартните;

18.  Призовава Комисията да предложи изменението на правилата, уреждащи електронните съобщения, за да се подобри прозрачността и публикуването на информация, предназначена за крайните потребители;

Европейски марки за доверие за трансгранична електронна търговия

19.  Призовава Комисията след като бъдат отстранени пречките за интегрирането на търговията на дребно в общия пазар, да направи оценка на възможностите за установяване на определение на условията и лого за европейска марка за доверие, за да се гарантира по-голяма сигурност в областта на трансграничната електронна търговия и в тази връзка да осигури обща законова рамка за доброволните марки за доверие, съгласно с отправения към нея призив в Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (директива за електронната търговия)(7); препоръчва това да включва:

   система, която не предполага високи разходи,
   неконкуренция със съществуващи марки за доверие за качество,
   поемане на разходи единствено в случай на спор,
   принципа на саморегулация (марката не се получава от определена институция, а търговците я използват, ако докажат публично, че са предоставили задължителната информация в рамките на определения срок, използвали са препоръчаните договори, отговаряли са на жалбите без забава, използвали са системи за АРС или са спазвали други европейски стандарти),
   санкции за злоупотреба;

20.  Отбелязва при все това, следните проблеми при въвеждането на ефективни схеми за марките за доверие:

   нежеланието на заинтересованите страни да инвестират в пускането на пазара и рекламата на такива схеми,
   нарасналите възможности за измамна употреба, при липсата на надлежен контрол,

21.  Изразява убеждението, че най-ефективните начини за насърчаване на доверието на потребителите са:

   секторни схеми, които се подкрепят и контролират строго от професионална организация, обединяваща малки и големи предприятия от целия сектор;
   секторни кодекси за поведение на доставчиците на услуги, както се предлага в Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за услугите на вътрешния пазар(8) ("директива за услугите");
   независима информация за потребителите, публикувана на електронни страници, с цел помагане на новите потребители при избора им;
  

и призовава Комисията да улесни обмена на най-добри практики по отношение на такива схеми;

22.  Отбелязва че директивата за нелоялните търговски практики разглежда използването с цел измама на марки за доверие и други марки, както и на невярна информация за потребителите; призовава държавите-членки да гарантират, че техните националните центрове за защита на потребителите са информирани за подобни злоупотреби;

23.  Призовава Комисията да оцени натрупания вече опит със съществуващи и успешни марки за доверие, и по-специално марки, разпространени в повече от една държава-членка (напр. европейският етикет) и да използва този опит при създаване на марката за доверие на ЕС за трансгранична електронна търговия (включително и проверка на това, дали разпространението на марките за доверие в новите държави-членки би било възпрепятствано от липсата на достатъчно средства за финансиране на въвеждането на тези марки);

24.  Твърдо вярва, че марките за доверие предлагат по-специално на малките и средни предприятия голяма възможност за създаване на доверие у потребителите в цифровата среда;

Европейска харта за правата на ползвателите в информационното общество

25.  Призовава Комисията , след консултации с организациите на ползвателите да представи Европейска харта за правата на потребителите, която да изясни правата и задълженията на участниците в информационното общество, включително и на ползвателите, и по-специално правата на потребителите по отношение на цифровото съдържание (т.е. правата и задълженията на потребителите при цифрово съдържание), права на потребителите, гарантиращи основни стандарти за оперативна съвместимост, както и правата на особено уязвими потребители (т.е. подобряване на достъпността на интернет страниците за хора с увреждания); в случай че поради динамичното развитие на тази област е временно невъзможно да се изготви гореспоменатата харта, призовава Комисията да представи ръководство, което да обяснява правата и задълженията на участниците в информационното общество съгласно с настоящите достижения на правото на Общността (acquis communautaire);

26.  Призовава Комисията да определи основни права и свободи на ползвателите в информационното общество; счита, че в тази връзка някои основни права и свободи на ползвателите следва да бъдат определени в рамките на предстоящото съобщение на Комисията относно онлайн съдържанието в рамките на единния пазар;

27.  Счита, че както онлайн средата така и цифровите технологии дават възможност на потребителите да се предлагат широка гама от нови продукти и услуги и че интелектуалната собственост представлява самата основа на подобни услуги; счита, че за да могат да се възползват пълноценно от подобни услуги за да бъдат задоволени очакванията им, потребителите се нуждаят от ясна информация относно това както могат и какво не могат да правят по отношение на цифровото съдържание,управлението на цифровите права и въпроси, отнасящи се до техническата защита; изразява убеждението, че потребителите следва да имат право на оперативно съвместими решения;

28.  Призовава Комисията да разпространи Европейската за правата на ползвателите харта и да насърчи държавите-членки и заинтересованите организации да осигурят нейното широко разпространение до всички ползватели на интернет, така че те да знаят правата си и разполагат със средства за тяхното отстояване;

Фрагментиране на вътрешния пазар в цифровата среда

29.  Призовава Комисията да предложи мерки за спиране на фрагментацията на вътрешния пазар в цифровата среда (т.е. отказ за достъп до стоки, услуги и съдържание, предлагани в трансграничен контекст), което засяга значително потребителите основно в новите и малките държави-членки единствено въз основа на националност, местоживеене или притежаването на разплащателна карта, издадена в определена държава-членка, и да информира Парламента редовно за постигнатия в тази област напредък;

30.  Определено счита за неприемлив факта, че някои предприемачи, които доставят стоки или предоставят услуги и съдържание през интернет едновременно в няколко държави-членки, отказват на потребителите достъп до свои електронни страници в някои държави-членки и принуждават потребителите да използват електронните страници в страната, в която пребивават за постоянно или чиито граждани са;

31.  Призовава Комисията да предложи разпоредба, уреждаща достъпа до трансгранична доставка на продукти в съответствие с член 20 от директивата за услугите;

32.  Призовава Комисията да следи отблизо за ефективното прилагане на член 20 от директивата за услугите, и по-специално по отношение на обективните критерии;

33.  Приветства факта, че Комисията проучва как практиката на териториално лицензиране или сключването на изключителни териториални договори влиза в противоречие с вътрешния пазар, насърчава усилията й и я призовава да информира подробно Парламента за резултатите от гореспоменатите проучвания;

34.  Подчертава значението на това, да се гарантира, че европейските предприемачи в цифровата среда имат сериозни основания да предоставят стоки, услуги и съдържание отвъд граница, на целия европейския вътрешен пазар;

35.  Отбелязва, че оперативната съвместимост е важен икономически фактор и подчертава значението на дефинирани от индустрията, достъпни, взаимно оперативни стандарти на техническо и правно равнище, които да позволяват икономии от мащаба, да гарантират недискриминационен достъп на потребителите до изделия, услуги и съдържание, да насърчават бързото разгръщане на технологиите и да допринасят за избягване на фрагментацията на пазара; подчертава, че трябва да се насърчава оперативната съвместимост на изделия, услуги и съдържание, най-малко на равнището на потребителя (крайния ползвател);

Засилване на правната защита на потребителите в цифровата среда

36.  Изразява убеждението, че създаването на по-голямо доверие на потребителите в цифровата среда може да стане възможно чрез въвеждане на по-ясно и подобрено законодателство на Общността в областта на защитата на потребителите, насочено към хоризонтални правни инструменти и хармонизиране на някои аспекти на потребителското договорно право; призовава Комисията да представи на Парламента и Съвета доклад относно изпълнението на директивата за електронна търговия, като набележи въпросите, свързани с доверието на потребителите;

37.  Приветства предложението, направено от Комисията в Зелената книга за преразглеждане на достиженията на правото на Общността за защита на потребителите (цифровите файлове да бъда включени в обхвата на Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 25 май 1999 г. относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции(9);

38.  Изразява убеждението, че прилагането на правилата за несправедливи договорни условия би трябвало да бъде засилено в областта на лицензионните споразумения с крайни потребители и да включва "технически договорни условия";

39.  Призовава Комисията да предложи разширяване на правилата, регулиращи дистанционните договори, така че да включват договорите, сключени между потребители и търговци при он-лайн търгове и договори за туристически услуги (самолетни билети, настаняване в хотели, даване на коли под наем, услуги за свободното време и др.), поръчвани индивидуално по интернет;

40.  Призовава Комисията да опрости и стандартизира изискванията за задължителната информация, предоставяна от продавача на купувача при сделки чрез електронната търговия и в контекста на тази информация да се даде приоритет на основната задължителна информация;

41.  Призовава Комисията да направи веригата на доставките в цифровата среда по-прозрачна, така че да се гарантира, че потребителят е винаги информиран за самоличността на доставчика и за това, дали той е посредник или краен доставчик;

42.  Изразява твърдото убеждение, че е неприемливо купувачите да се пренасочват от страницата на продавача към друга интернет страница, без да бъдат предупредени по подходящ начин, тъй като това води до скриване от потребителя на истинската самоличност на действителния доставчик на стоки, услуги и съдържание;

43.  Призовава Комисията да засили защитата на потребителите в случаите, когато потребителят поема всички договорни рискове, например чрез авансово плащане, и по-специално при сключването на електронни договори;

44.  Призовава Комисията да ускори разглеждането на действията във връзка с колективните механизми за обжалване при трансгранични спорове между търговци и потребители в цифрова среда;

45.  Като припомня положителния опит от SOLVIT и от мрежата от европейски потребителски центрове, призовава за създаване на европейска информационна система за електронни потребители, която да предлага на всички европейски електронни потребители подробни насоки и информация за правата и задълженията на потребителите и търговците в цифровата среда, и практически насоки за възможностите за АРС, както общо, така и в отделни случаи;

46.  Призовава Комисията да гарантира ефективната защита на потребителите от посегателства срещу тяхната сигурност и неприкосновеност на личния живот в цифровата среда, както чрез регулаторни, така и чрез технически мерки;

47.  Призовава Комисията да следи отблизо тенденциите в областта на защитата на потребителите в рамките на електронната търговия осъществена посредством мобилни телефони, като наред с другото се отделя особено внимание на защитата на младите потребители;

48.  Призовава държавите-членки да си сътрудничат в борбата за постигане на целта за високо равнище на защита на потребителите в цифровата среда на целия вътрешен пазар;

49.  Призовава Комисията да уведомява Парламента периодично (в идеалния случай веднъж годишно) за постигнатия напредък по отношение на защита на потребителите в цифрова среда, включително и за практическите мерки за изпълнение на настоящата резолюция;

o
o   o

50.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf.
(2) OВ C 292 E, 1.12.2006 г., стр. 109.
(3) OВ C 305 E , 14.12.2006 г., стр. 247
(4) Вж. работния документ на Комисията, озаглавен: "Доверие на потребителите в електронната търговия: заключения от инициативата за електронно доверие".
(5) OВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1.
(6) ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22.
(7) ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
(8) ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.
(9) ОВ L 171, 7.7.1999 г., стр. 12.

Правна информация - Политика за поверителност