Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2048(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0191/2007

Predkladané texty :

A6-0191/2007

Rozpravy :

PV 21/06/2007 - 5
CRE 21/06/2007 - 5

Hlasovanie :

PV 21/06/2007 - 8.11
CRE 21/06/2007 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0287

Prijaté texty
PDF 466kWORD 128k
Štvrtok, 21. júna 2007 - Štrasburg
Dôvera spotrebiteľov v digitálnom prostredí
P6_TA(2007)0287A6-0191/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o dôvere spotrebiteľov v digitálnom prostredí (2006/2048(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zelenú knihu Komisie o revízii spotrebiteľského acquis (KOM(2006)0744) a Prehľad spotrebiteľského práva ES – porovnávaciu analýzu(1),

–   so zreteľom na verejné vypočutie a na štúdie odborníkov prezentované na tomto vypočutí o spotrebiteľskej dôvere v digitálnom prostredí, ktoré sa uskutočnilo 24. januára 2007 v Európskom parlamente,

–   so zreteľom na Zmluvu o ES, a najmä na jej články 95 a 153,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. marca 2006(2) a uznesenie zo 7. septembra 2006 o európskom zmluvnom práve(3),

–   so zreteľom na platné právne predpisy ES, ktoré upravujú oblasť ochrany spotrebiteľov, elektronického obchodu a rozvoja informačnej spoločnosti,

–   so zreteľom na chartu nemeckého predsedníctva nazvanú: "Spotrebiteľská suverenita v digitálnom svete",

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o elektronických komunikáciách: boj proti spamu, spywaru a zákernému softvéru (KOM(2006)0688),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o preskúmaní regulačného rámca EÚ pre elektronické komunikačné siete a služby (KOM(2006)0334),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6-0191/2007),

A.   keďže digitálne technológie sú súčasťou každodenného života, informačné a komunikačné technológie zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní platforiem, zariadení, softvéru, informačných služieb, komunikácie, zábavy a kultúrnych tovarov, deliaca čiara medzi tovarom a službami prestáva byť zreteľná, rôzne formy informačných a komunikačných technológií sa k sebe približujú, spôsoby nákupu sa rozširujú a spotrebitelia čoraz častejšie tvoria obsah alebo pridanú hodnotu pre produkty; keďže je okrem toho v tejto novej zložitej štruktúre čoraz ťažšie určiť, kto poskytuje konkrétnu časť služby a pochopiť vplyv určitých technológií a nových modelov podnikania;

B.   keďže dôvera európskych spotrebiteľov a podnikateľov v digitálne prostredie je nízka a v niektorých aspektoch elektronického obchodu Európa zaostáva za USA aj Áziou,

C.   keďže cezhraničný elektronický obchod s tovarom, službami a obsahom využíva bez ohľadu na potenciál digitálnej komunikácie len 6 % spotrebiteľov, hoci ich počet sa zvyšuje,

D.   keďže napriek potenciálu alternatívneho riešenia sporov (ADR) len 3 % maloobchodníkov používajú pravidelne systémy ADR a 41 % maloobchodníkov nevie o možnostiach používať tieto nástroje,

E.   keďže rozvoj digitálneho trhu EÚ by výrazne zvýšil konkurencieschopnosť EÚ v globálnom obchode,

F.   keďže sieťová neutralita si zasluhuje podrobné preskúmanie a monitorovanie na európskej úrovni, aby sa uvoľnil a plne využil potenciál na zvýšenie spotrebiteľského výberu a umožnil sa rovnaký prístup na vnútorný trh aj novým podnikom,

G.   keďže rozdrobenosť časti elektronického trhu v rámci EÚ ohrozuje práva stanovené v acquis communautaire,

H.   keďže digitálna priepasť je nielen sociálny, ale aj geografický problém, a keďže tí, ktorí zaostávajú za digitálnym vývojom, sa nachádzajú v znevýhodnených a vidieckych oblastiach,

I.   keďže európski spotrebitelia a podnikatelia požívajú nižšiu právnu istotu v oblasti cezhraničných elektronických obchodov v rámci EÚ v porovnaní s vnútroštátnymi transakciami alebo transakciami mimo EÚ,

J.   keďže na jedinú elektronickú transakciu sa vzťahuje viacero právnych predpisov s odlišnými požiadavkami, čo ani podnikateľom, ani spotrebiteľom neposkytuje jednoznačné a ľahko vymáhateľné pravidlá,

K.   keďže budúcnosť informačnej spoločnosti závisí vo veľkej miere od zvládnutia výzvy spočívajúcej v zabezpečení primeranej ochrany osobných údajov, ako aj vysokej úrovne bezpečnosti elektronického prostredia,

1.   vyzýva Komisiu, aby podporila vhodný rámec pre rozvoj elektronického obchodovania, ktorý zvýši súčasnú nízku dôveru spotrebiteľov, vytvorí priaznivejšie podnikateľské prostredie, skvalitní právne predpisy, posilní práva spotrebiteľov a postavenie malých podnikateľov na trhoch a zabráni rozdrobovaniu vnútorného trhu v digitálnom prostredí; vzhľadom na to víta oznámenie Komisie pod názvom "Stratégia spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013: Posilniť postavenie spotrebiteľov, zlepšiť ich spokojnosť, účinne ich chrániť" (KOM(2007)0099);

2.   vyzýva Komisiu, aby sa okrem snahy o skvalitnenie spotrebiteľskej legislatívy zamerala na rozvoj vhodných pravidiel pre cezhraničné obchodovanie vo forme noriem, ktoré by držitelia európskej značky dôvery pre cezhraničný elektronický obchod dobrovoľne dodržiavali;

3.   vyzýva Komisiu, aby navrhla stratégiu prehĺbenia dôvery spotrebiteľov v digitálnom prostredí ako celku, pričom bude vychádzať zo skúseností získaných v rámci iniciatívy "e-confidence"(4);

4.   je presvedčený, že treba bezodkladne prakticky realizovať iniciatívu "e-inclusion"; vyzýva preto Komisiu, aby naliehala na členské štáty, ktoré sú signatármi tejto celoeurópskej iniciatívy, aby začali v tomto zmysle konať;

5.   je presvedčený, že by sa mala prijať širšia definícia spotrebiteľa, ktorá by lepšie zodpovedala informačnej spoločnosti;

6.   je presvedčený, že malí podnikatelia si zasluhujú osobitnú ochranu, aby sa posilnilo ich postavenie na trhoch v informačnej spoločnosti;

7.   zdôrazňuje, že existujú faktory spôsobujúce nedôveru spotrebiteľov v digitálnom prostredí, a práve z tohto dôvodu sa domnieva, že treba realizovať aktívnu politiku a podporovať konkrétne mechanizmy, ktoré budú viesť k zvyšovaniu dôvery spotrebiteľov v tom smere, že transakcie v digitálnom prostredí sa môžu uskutočňovať bezpečne a riadne;

8.   vyzýva Komisiu, aby v súlade s článkom 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa ("nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa")(5) uzavrela dohody o spolupráci pri ochrane spotrebiteľa s tretími krajinami (najmä krajinami v rámci OECD), čo by umožnilo lepšiu vymáhateľnosť spotrebiteľských práv v digitálnom prostredí;

9.   víta iniciatívu Komisie týkajúcu sa prehodnotenia a aktualizácie acquis v oblasti ochrany spotrebiteľa, a najmä výraznú orientáciu na elektronický obchod;

Zvyšovanie dôvery spotrebiteľov v digitálnom prostredí

10.   domnieva sa, že nová stratégia e-confidence by prispela k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov najmä pokrokom v nasledujúcich oblastiach:

   vytvorenie grantového programu a využitie existujúcich finančných programov preprojekty zamerané na zvyšovanie dôvery spotrebiteľov v digitálnom prostredí vrátane vzdelávacích a informačných kampaní či projektov overujúcich kvalitu on-line služieb v praxi, napr. tzv. fiktívneho nákupu (napr. "mystery shopping"),
   vytvorenie elektronického vzdelávacieho modulu zacieleného na ochranu spotrebiteľov a práva užívateľov v digitálnom prostredí v rámci projektu Dolceta (rozvoj on-line nástrojov na vzdelávanie dospelých spotrebiteľov), ktorý by súčasne zohľadňoval špecifické záujmy mladých spotrebiteľov v digitálnom prostredí,
   podpora vzdelávacích a informačných projektov zacielených na zvýšenie informovanosti malých a stredných podnikov o ich povinnostiach pri poskytovaní tovaru, služieb či obsahu cezhranične v digitálnom prostredí,
   posilnenie tradičných nástrojov ochrany spotrebiteľa s cieľom zabezpečiť, aby sa účinne využívali aj v digitálnom prostredí, napr. rozšírením zamerania Európskych spotrebiteľských centier,
   odstraňovanie prekážok pre podnikateľov pôsobiacich cezhranične v digitálnom prostredí, napr. štandardizáciou európskych pravidiel pre cezhraničnú elektronickú fakturáciu, ("e-invoicing"),
   vytvorenie celoeurópskeho fóra odborníkov na výmenu osvedčených národných postupov a predloženie dlhodobej legislatívnej a nelegislatívnej stratégie na zvyšovanie dôvery spotrebiteľov v digitálnom prostredí,
   realizácia štúdií o vplyve ku všetkým legislatívnym návrhom v oblasti vnútorného trhu, s cieľom posúdiť ich účinok týchto návrhov na spotrebiteľov v digitálnom prostredí,
   koordinácia a podpora európskych samoregulačných kódexov, v súlade s osvedčenými postupmi a najdôležitejšími zložkami efektívnej samoregulácie (vrátane vyhodnocovania ich skutočného vplyvu na zlepšovanie postavenia spotrebiteľov na trhu v digitálnom prostredí),
   zavedenie požiadavky externých auditov pre niektoré typy elektronických služieb, kde je zvýšená potreba zabezpečiť ich úplnú bezpečnosť, ochrániť osobné údaje (napríklad v prípade internetového bankovníctva) atď.,
   podpora povinného používania najbezpečnejších typov technológií pre platby on-line,
   vytvorenie európskeho systému včasného varovania, vrátane databázy, na boj proti podvodným aktivitám v digitálnom prostredí; táto databáza by mala spotrebiteľom umožňovať oznámiť podvodné konanie prostredníctvom jednoduchého on-line formulára,
   dovolávanie sa začatia európskej informačnej kampane o falšovaní liekov predávaných cez internet, zdôrazňujúc jeho vážne nebezpečenstvo pre verejné zdravie,

11.   podčiarkuje význam včasnej a účinnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (smernica o nekalých obchodných praktikách)(6) vo všetkých členských štátoch ako kľúčového nástroja zaručujúceho ochranu spotrebiteľa pri cezhraničných transakciách;

12.   domnieva sa tiež, že obnovená iniciatíva e-confidence by mala riešiť nielen ochranu spotrebiteľov, ale aj koordinovaný prístup k problematike digitálneho prostredia ako celku vrátane analýzy netrhových faktorov, ako je napr. ochrana súkromia, prístup občanov k informačným technológiám (e-inclusion), bezpečnosť internetu atď.;

13.   trvá na tom, že právo európskych obyvateľov na prístup k digitálnemu prostrediu je veľmi dôležité, a v tejto súvislosti pripomína význam použitia primeraných finančných a právnych nástrojov s cieľom podpory e-inclusion, najmä posilnením a v prípade potreby rozšírením univerzálnych záväzkov pre poskytovanie služieb v oblasti elektronickej komunikácie, ako aj poskytnutím finančných zdrojov na investície dorozvoja digitálnej komunikačnej infraštruktúry;

14.   je presvedčený, že budúce kroky sa musia konzultovať so zainteresovanými stranami (zástupcami priemyslu, spotrebiteľskými organizáciami);

Kultúra elektronického obchodovania

15.   vyzýva Komisiu, aby iniciovala sformulovanie dobrovoľných európskych noriem podporujúcich ľahší cezhraničný elektronický obchod, a to európskych noriem určených na preklenutie jazykové odlišnosti a rozdielov medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi, čo sú faktory predstavujúce vážnu prekážku pre spotrebiteľov a malé a stredné podniky v plnom využití potenciálu vnútorného trhu v digitálnom prostredí;

16.   vyzýva Komisiu, aby podporila vznik voliteľných štandardizovaných zmlúv a nepovinných štandardizovaných všeobecných obchodných podmienok pre elektronický obchod, s cieľom zaručiť vyvážený vzťah vzhľadom na to, že ani spotrebitelia ani podnikatelia nebývajú právnymi a technickými odborníkmi, pričom sa však zúčastneným stranám ponechá možnosť slobodného uzatvárania zmlúv založeného na základnej zásade občianskeho práva spočívajúcej v slobodnom uzatváraní zmlúv;

17.   vyzýva Komisiu, aby pre podnikateľov, ktorí dobrovoľne využívajú štandardizované zmluvy a štandardizované všeobecné obchodné podmienky, stanovila požiadavku zvýraznenia ustanovení, ktoré sú odlišné;

18.   vyzýva Komisiu, aby navrhla zmenu a doplnenie pravidiel, ktorými sa riadi elektronická komunikácia, s cieľom zvýšiť transparentnosť a zlepšiť uverejňovanie informácií pre koncových užívateľov;

Európska značka dôvery pre cezhraničný elektronický obchod

19.   vyzýva Komisiu aby po odstránení prekážok, ktoré bránia integrácií maloobchodu na vnútornom trhu, posúdila možnosti vymedzenia podmienok a vytvorenia loga európskej značky dôvery s cieľom zaručiť väčšiu istotu pri cezhraničnom elektronickom obchode a aby vzhľadom na to zaistila všeobecný právny rámec pre dobrovoľné značky dôvery tak, ako k tomu bola vyzvaná smernicou 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)(7); v tomto smere odporúča:

   nenákladný systém,
   nekonkurenciu súčasným značkám dôvery alebo kvality,
   znášanie nákladov len v prípade sporu,
   zásadu samoregulácie (značka sa neudeľuje inštitucionálne, ale obchodníci ju používajú, ak verejne preukážu, že napr. v stanovenom období poskytovali povinné informácie, používali odporúčané zmluvy, bezodkladne vybavovali reklamácie, využívali systémy ADR, alebo plnili ďalšie európske normy),
   sankcie za nečestné použitie;

20.   berie však na vedomie tieto problémy pri uplatňovaní účinných systémov značky dôvery:

   neochota zúčastnených strán investovať do marketingu a propagovania takýchto systémov,
   zvýšené možnosti podvodného použitia, pokiaľ nebude existovať náležitá kontrola,

21.   je presvedčený, že najúčinnejšie spôsoby prehĺbenia dôvery spotrebiteľov sú:

   systémy pre jednotlivé sektory, ktoré budú výrazne podporované a kontrolované obchodným orgánom podporovaným malými, ako aj veľkými podnikmi zo všetkých odvetví;
   kódexy správania sa poskytovateľov služieb pre jednotlivé sektory, ku ktorých vytvoreniu podnecuje aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu(8) (smernica o službách);
   nezávislé referencie spotrebiteľov umiestnené na internetových stránkach s cieľom pomôcť novým spotrebiteľom pri výbere;
  

a žiada Komisiu, aby uľahčila výmenu osvedčených postupov týkajúcich sa takýchto systémov;

22.   konštatuje, že smernica o nekalých obchodných praktikách sa vzťahuje na podvodné používanie značiek dôvery alebo iných značiek, ako aj na falošné referencie spotrebiteľov; žiada členské štáty, aby zabezpečili, že ich vnútroštátne centrá na ochranu spotrebiteľov budú upozornené na takéto zneužívanie;

23.   vyzýva Komisiu, aby zhodnotila skúsenosti s už existujúcimi a úspešnými značkami dôvery, najmä fungujúcimi vo viacerých členských štátoch, ako Euro-Label, a aby využila tieto skúsenosti pri príprave EÚ značky dôvery pre cezhraničný elektronický obchod (vrátane overenia, či rozšírenie značiek dôvery v nových členských štátoch môže byť ohrozené nedostatkom zdrojov na financovanie zavedenia týchto značiek);

24.   je presvedčený, že značky dôvery ponúkajú najmä malým a stredným podnikom významnú príležitosť na vybudovanie dôvery spotrebiteľov v digitálnom prostredí;

Európska charta užívateľských práv v informačnej spoločnosti

25.   vyzýva Komisiu, aby po konzultácii so spotrebiteľskými organizáciami predložila Európsku chartu užívateľských práv, ktorá by objasnila práva a povinnosti aktérov informačnej spoločnosti vrátane spotrebiteľov, predovšetkým práva užívateľov týkajúce sa digitálneho obsahu (t. j. užívateľských práv a povinností pri využívaní digitálneho obsahu), užívateľské práva zaručujúce základné štandardy interoperability a práva obzvlášť zraniteľných užívateľov (t. j. zlepšenie prístupnosti internetových stránok pre osoby so zdravotným postihnutím); vyzýva Komisiu v prípade, ak by nebolo dočasne možné pripraviť chartu z dôvodu dynamického vývoja v tejto oblasti, aby predložila príručku vysvetľujúcu práva a povinnosti účastníkov informačnej spoločnosti podľa súčasného znenia acquis;

26.   vyzýva Komisiu, aby stanovila základné užívateľské práva a slobody v informačnej spoločnosti; domnieva sa, že niektoré užívateľské práva a slobody by mali byť stanovené v rámci pripravovaného oznámenia o on-line obsahu na jednotnom trhu;

27.   domnieva sa, že on-line prostredie a digitálne technológie umožňujú ponuku širokej škály nových výrobkov a služieb spotrebiteľom a že duševné vlastníctvo je najzákladnejším kameňom týchto služieb; domnieva sa, že spotrebitelia potrebujú na využívanie uvedených služieb v plnom rozsahu, jasné informácie o tom, čo smú a čo nesmú robiť, pokiaľ ide o digitálny obsah; správu digitálnych práv a technologické ochranné opatrenia; je presvedčený o tom, že spotrebitelia majú nárok na interoperabilné riešenia;

28.   vyzýva Komisiu na šírenie Európskej charty užívateľských práv a na podporu členských štátov a príslušných organizácií v čo najrozsiahlejšom informovaní užívateľov internetu o nej, aby títo poznali svoje práva a boli schopní ich uplatniť;

Rozdrobovanie vnútorného trhu v digitálnom prostredí

29.   vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na zastavenie rozdrobovania vnútorného trhu v digitálnom prostredí (t. j. odopretie prístupu k tovaru, službám alebo obsahu poskytovanému cezhranične), ktoré významne postihuje spotrebiteľov najmä z nových a malých členských štátov len na základe občianstva, miesta pobytu alebo vlastníctva platobnej karty pochádzajúcej z určitého členského štátu, a pravidelne informovala Európsky parlament o postupe v tejto oblasti;

30.   je presvedčený, že je neprípustné, aby niektorí podnikatelia predávajúci tovar či poskytujúcich služby a obsah cez internet v niekoľkých členských štátoch bránili spotrebiteľom v prístupe na svoje stránky v určitých členských štátoch a nútili spotrebiteľov k použitiu stránok v štáte podľa miesta pobytu, alebo štátnej príslušnosti spotrebiteľa;

31.   vyzýva Komisiu, aby v súlade s článkom 20 smernice o službách navrhla ustanovenie o prístupe k produktom dodávaným cezhranične;

32.   vyzýva Komisiu, aby pozorne monitorovala účinnosť článku 20 smernice o službách, najmä vzhľadom na objektívne kritériá;

33.   víta skutočnosť, že Komisia skúma, za akých podmienok sa prax udeľovania územných licencií alebo exkluzívnych územných zmlúv dostáva do konfliktu s vnútorným trhom, a vyzýva Komisiu, aby Európsky parlament podrobne informovala o výsledku týchto skúmaní;

34.   zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby mali európski podnikatelia v digitálnom prostredí náležitú motiváciu poskytovať tovar, služby či obsah cezhranične pre celý vnútorný trh;

35.   poznamenáva, že interoperabilita je kľúčovým hospodárskym faktorom a zdôrazňuje dôležitosť priemyslom podporovaných prístupných a interoperabilných noriem na technickej a právnej úrovni, aby sa umožnili úspory z veľkosti, zabezpečil nediskriminačný prístup spotrebiteľov k zariadeniam, službám a obsahu, podporilo rýchle nasadenie technológií a pokiaľ možno zabránilo rozdrobeniu trhu; zdôrazňuje, že skutočná interoperabilita zariadení, služieb a obsahu by sa mala podporovať aspoň na úrovni spotrebiteľa (konečného používateľa);

Posilňovanie právnej ochrany spotrebiteľov v digitálnom prostredí

36.   je presvedčený, že väčšiu dôveru spotrebiteľov v digitálnom prostredí umožní jednoznačnejšie a zlepšené spotrebiteľské acquis communautaire zamerané na horizontálne právne nástroje a harmonizáciu určitých aspektov spotrebiteľského zmluvného práva; vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu a Rade predložila správu o uplatňovaní smernice o elektronickom obchode, v ktorej vymedzí otázky súvisiace s dôverou spotrebiteľov;

37.   víta návrh Komisie uvedený v Zelenej knihe o revízii spotrebiteľského acquis, aby sa digitálne súbory zahrnuli do pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebiteľského tovaru a súvisiacich zárukách(9);

38.   je presvedčený, že uplatňovanie ustanovenia o neprimeraných podmienkach v zmluvách by sa malo posilniť v oblasti licenčných zmlúv s koncovými užívateľmi a malo by zahŕňať tzv. technické zmluvné podmienky;

39.   vyzýva Komisiu, aby navrhla rozšírenie uplatňovania pravidiel upravujúcich zmluvy uzatvárané na diaľku na zmluvy uzavreté medzi spotrebiteľom a profesionálnym obchodníkom pri on-line aukčných obchodoch a zmluvy o turistických službách (letenky, ubytovanie v hoteli, prenájom vozidiel, služby v oblasti voľného času atď.) objednávaných individuálne cez internet;

40.   vyzýva Komisiu, aby zjednodušila a zjednotila požiadavky na povinné informácie poskytované predajcom kupujúcemu pri transakciách v elektronickom obchode a aby v rámci týchto informácií stanovila priority v oblasti podstatných povinných informácií;

41.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila väčšiu transparentnosť dodávateľských reťazcov v digitálnom prostredí tak, aby spotrebiteľ vždy poznal totožnosť dodávateľa a vedel, či dodávateľ je sprostredkovateľom alebo koncovým poskytovateľom;

42.   je presvedčený, že je neprípustné, aby bol spotrebiteľ presmerovaný z internetovej stránky predajcu na iné internetové stránky bez výrazného upozornenia, keďže potom je spotrebiteľovi zastieraná pravá identita skutočného dodávateľa tovaru, služieb či obsahu;

43.   vyzýva Komisiu, aby zvýšila ochranu spotrebiteľa pre prípad, keď spotrebiteľ preberá všetky zmluvné riziká, napríklad pri platbe vopred a najmä pri elektronických zmluvách;

44.   vyzýva Komisiu, aby rýchlejšie zvážila kroky týkajúce sa podávania kolektívnych žalôb pre cezhraničné spory medzi podnikmi a spotrebiteľmi v digitálnom prostredí;

45.   pripomína pozitívne skúsenosti so sieťou SOLVIT a sieťou európskych spotrebiteľských centier, žiada o zriadenie európskeho informačného systému pre spotrebiteľov v digitálnom prostredí, ktoré poskytne všetkým európskym spotrebiteľom vyčerpávajúce poradenstvo a informácie o právach a povinnostiach spotrebiteľov a podnikov v digitálnom prostredí, praktickú orientáciu v oblasti možností ADR, a to na všeobecnej úrovni, a ak je to relevantné, aj v jednotlivých prípadoch;

46.   vyzýva Komisiu, aby zabezpečila účinnú ochranu spotrebiteľov proti útokom na ich bezpečnosť a súkromie v digitálnom prostredí, tak prostredníctvom regulačných, ako aj technických opatrení;

47.   vyzýva Komisiu, aby podrobne monitorovala trendy ochrany spotrebiteľa pri elektronickom obchode uskutočňovanom prostredníctvom mobilných telefónov vrátane dôrazu na úroveň ochrany mladých spotrebiteľov;

48.   vyzýva členské štáty, aby spolupracovali na plnení cieľa vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov v digitálnom prostredí v rámci celého vnútorného trhu;

49.   vyzýva Komisiu, aby v pravidelných intervaloch (najlepšie každoročne), informovala Európsky parlament o pokroku v oblasti ochrany spotrebiteľa v digitálnom prostredí vrátane konkrétnych krokov na realizáciu tohto uznesenia;

o
o   o

50.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.20070621-P6_TA(2007)0287_SK-p000000220070621-P6_TA(2007)0287_SK-p000000320070621-P6_TA(2007)0287_SK-p000000420070621-P6_TA(2007)0287_SK-p000000520070621-P6_TA(2007)0287_SK-p0000006

(1) http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf.
(2) Ú. v. EÚ C 292 E, 1.12.2006, s. 109.
(3) Ú. v. EÚ C 305 E, 14.12.2006, s. 247.
(4) Pozri pracovný dokument skupiny Komisie pod názvom "Dôvera spotrebiteľov v elektronický obchod: Ponaučenia z iniciatívy e-confidence".
(5) Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1.
(6)1 Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.
(7)1 Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.
(8)1 Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.
(9) Ú. v. ES L 171, 7.7.1999, s. 12.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia