Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0250/2007

Разисквания :

PV 21/06/2007 - 14.1
CRE 21/06/2007 - 14.1

Гласувания :

PV 21/06/2007 - 15.1
CRE 21/06/2007 - 15.1

Приети текстове :


Приети текстове
PDF 287kWORD 55k
Четвъртък, 21 юни 2007 г. - Страсбург
Куба
P6_TA(2007)0288RC-B6-0250/2007

Резолюция на Европейския парламент от 21 юни 2007 г. относно Куба

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно положението в Куба, и по-специално резолюциите от 17 ноември 2004 г(1). и 2 февруари 2006 г(2).,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно Годишните доклади за 2004, 2005 и 2006 г. за състоянието на правата на човека по света и политиката на ЕС по този въпрос съответно от 28 април 2005 г.(3), 18 май 2006 г.(4) и 26 април 2007 г.(5),

–   като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2006 г. относно относно последващи действия във връзка с наградата "Сахаров"(6),

–   като взе предвид декларацията на председателството на Съвета от 14 декември 2005 г. за Damas de Blanco, както и неговите предишни декларации от 26 март 2003 г. и 5 юни 2003 г. относно положението в Куба,

–   като взе предвид Общата позиция на Съвета 96/697/ОВППС(7) относно Куба, която бе приета на 2 декември 1996 г. и периодично се актуализира,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по общи въпроси и външни отношения от 18 юни 2007 г. относно Куба,

–   като взе предвид член 115 от своя правилник,

A.   като има предвид, че защитата на универсалността и неделимостта на правата на човека, в т.ч. граждански, политически, икономически, социални и културни права, остава една от основните цели на Европейския съюз;

Б.   като има предвид, че десетки независими журналисти, мирни дисиденти и защитници на правата на човека, които са членове на демократичната опозиция и в повечето случаи са свързани с проекта "Варела", са все още държани в затвора, някои от тях тежко болни и много от тях – близки роднини на Damas de blanco;

В.   като има предвид, че Парламентът присъди наградата "Сахаров" за свобода на мисълта за 2005 г. на Damas de blanco отказът на кубинските власти да позволят на Damas de blanco да посетят седалището на Парламента, за да получат присъдената им награда, нарушава едно от основните права на човека, а именно правото да напусне свободно страната си, както и да се завърне в нея, както е залегнало във Всеобщата декларация за правата на човека;

Г.   като има предвид, че Парламентът взе решение да изпрати в Куба делегация, която да се увери в положението на лауреатите на наградата "Сахаров"; изказва съжаление относно отказа на кубинските власти да издаде визи на членове на въпросната делегация;

Д.   като има предвид, освен това, че на лауреата на наградата "Сахаров" на Европейския парламент за 2002 г., Oswaldo Payá Sardiñas, се отказва системно свободата да напусне Куба и да приеме поканите, отправени от Парламента и от други органи на Европейския съюз;

Е.   като има предвид необходимостта Куба да започне процес на политически преход към многопартийна демокрация, в която участието и вземането на решения са отворени за всички кубинци на основата на един открит диалог, от който никой не е изключен;

Ж.   като има предвид че, както бе отчетено от Съвета, в Куба не са постигнати осезаеми резултати в областта на правата на човека, въпреки добрата воля, проявена от Съвета през 2005 г., когато той суспендира допълнителните мерки към общата позиция;

З.   като има предвид, че според заключенията на Съвета, политическият диалог между Европейския съюз и кубинското правителство не трябва да забравя, нито да пренебрегва прекия "интензивен диалог в гражданското общество и мирната опозиция" и би трябвало да следва вижданията на ЕС "за демокрацията, универсалните права на човека и основните свободи", както и "политиката на ЕС на подкрепа на защитниците на правата на човека в световен мащаб";

И.   като има предвид, че последното преразглеждане на общата позиция на Съвета предвижда, че посещенията на високо равнище в Хавана следва да включват срещи както с кубинските власти, така и с мирната демократична опозиция и гражданското общество, и че състоянието на правата на човека следва да бъде задължителна тема на обсъждане;

Й.   като изразява съжаление по повод на решението на Съвета на ООН по правата на човека да преустанови мониторинга върху нарушенията на правата на човека в Куба;

1.  Изразява съжаление относно факта, че въпреки първото за 48 години временно прехвърляне на властта от Fidel Castro на колективно ръководство, оглавявано от неговия брат Raúl Castrо, политическата, икономическата и обществената система на Куба остава по същество непроменена;

2.  Изразява съжаление относно липсата на какъвто и да било значим жест от страна на кубинските власти в отговор на призивите на ЕС за пълно зачитане на основните свободи, особено свободата на словото и на политическо сдружаване;

3.  Изразява съжаление относно липсата на отклик на призива на Парламента и Съвета за незабавното освобождаване на всички политически затворници и лицата, задържани заради техните убеждения, и настоява, че лишаването от свобода на кубински дисиденти заради техните идеали и мирна политическа дейност противоречи на Всеобщата декларация за правата на човека;

4.  Настойчиво призовава Съвета и Комисията да продължат да предприемат всякакви необходими действия, за да изискат освобождаването на политическите затворници и да гарантират незабавното прекратяване на тормоза на политически опоненти и защитници на правата на човека;

5.  Настойчиво призовава институциите на ЕС да дадат своята безусловна подкрепа и безрезервно да окуражат започването на мирен процес на политически преход към многопартийна демокрация в Куба, в съответствие с Общата позиция на Съвета 96/697/ОВППС,

6.  Приветства постигнатото неотдавна споразумение между кубинските опозиционни групи в документа "Единство за свобода" ("Unidad por la Libertad"); призовава Комисията да подготви план за действие за разпространението на гореспоменатия документ сред кубинския народ;

7.  Напомня, че помирението и взаимното разбирателство трябва да включват всички кубинци, които желаят да работят за свободата, демокрацията и съгласието;

8.  Настойчиво призовава институциите на ЕС да продължат своя диалог с гражданското общество в Куба и да предложат своята подкрепа за мирна промяна в Куба, посредством инструменти за сътрудничество за развитие, в т.ч. Европейския инструмент за демокрация и човешки права (ЕИДЧП)(8);

9.  Подчертава, че Общата позиция на Съвета 96/697/ОВППС остава изцяло валидна, също както и нейните цели; изразява дълбоко съжаление от факта, че проведените досега посещения на високо равнище на институциите на ЕС и държавите-членки включваха разговори с всички власти на кубинския режим, но никакви преки срещи с представители на мирната демократична опозиция или роднините на политически затворници;

10.  Потвърждава своето решение да изпрати официална делегация на Парламента в Куба и настойчиво призовава кубинските власти да променят своята позиция и да разрешат посещението на такава делегация;

11.  Настойчиво призовава кубинските власти да разреши незабавно на Damas de Blanco да напуснат острова, за да могат да приемат поканата на Парламента, и възлага на своя председател да предприеме всички възможни стъпки, за да гарантира, че лауреатите ще могат действително да получат лично наградата "Сахаров";

12.  Подновява своята покана към Oswaldo Payá Sardiñas и изисква от кубинските власти да му разрешат да пристигне в Европа, така че да може да се обърне към институциите на Общността;

13.  Изисква от кубинските власти да разрешат на членовете на политическата опозиция, активистите в областта на правата на човека и на всички граждани да пътуват свободно в чужбина и свободно да се завръщат в Куба;

14.  Отбелязва, че Съветът е взел решение да покани в Брюксел кубинска делегация с цел подновяване на всеобхватен и открит политически диалог с кубинските власти; изразява надежда, че при подготовката на гореспоменатото посещение, Съветът ще включи в разговорите с кубинското правителство поканите на европейските институции към Damas de Blanco и Oswaldo Payá Sardiñas, както и желанието на Парламента да изпрати делегация в Куба;

15.  Счита, че е изключително важно всякакво засилване на политическите и икономическите отношения - включително помощта за развитие - между ЕС и кубинските власти, което може да последва от всеобхватния и открит политически диалог, да бъде обвързано с конкретни и проверими подобрения в състоянието на правата на човека на всички кубински граждани, като се започне с освобождаването на всички политически затворници и лицата, задържани заради техните убеждения;

16.  Осъжда всяка политика, основана на сексуална дискриминация и репресия, подобна на провежданата до днес в Куба, и приветства образователните кампании по въпросите на сексуалната дискриминация, осъществявани от националния център за сексуално образование в Куба.

17.  Напомня, че следващото преразглеждане на Общата позиция на Съвета е насрочено за юни 2008 г.,

18.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Асамблеята EUROLAT, кубинското правителство и Националното събрание на народната власт, както и на Damas de Blanco и на г-н Oswaldo Payá Sardiñas, лауреати на наградата "Сахаров" на Парламента.

(1) ОВ C 201 E, 18.8.2005 г., стр. 83.
(2) ОВ C 288 E, 25.11.2006 г., стр. 81.
(3) ОВ C 45 E, 23.2.2006 г., стр. 107.
(4) ОВ C 297 E, 7.12.2006 г., стр. 341.
(5) Приети текстове, P6_TA(2007)0165.
(6) Приети текстове P6_TA(2006)0601.
(7) ОВ L 322, 12.12.1996 г., стр. 1.
(8) Регламент (EО) No 1889/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно създаването на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност