Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0250/2007

Rozpravy :

PV 21/06/2007 - 14.1
CRE 21/06/2007 - 14.1

Hlasovanie :

PV 21/06/2007 - 15.1
CRE 21/06/2007 - 15.1

Prijaté texty :


Prijaté texty
PDF 131kWORD 68k
Štvrtok, 21. júna 2007 - Štrasburg
Kuba
P6_TA(2007)0288RC-B6-0250/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o Kube

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii na Kube a najmä uznesenia zo 17. novembra 2004(1) a z 2. februára 2006(2),

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia k výročným správam o ľudských právach vo svete z rokov 2004, 2005 a 2006 a politiku EÚ v tejto oblasti z 28. apríla 2005(3), 18. mája 2006(4) a 26. apríla 2007(5) v tomto poradí,

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2006 o Sacharovovej cene(6),

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedníctva Rady zo 14. decembra 2005 o hnutí Ženy v bielom, ako aj na svoje predchádzajúce vyhlásenia z 26. marca 2003 a z 5. júna 2003 o situácii na Kube,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 96/697/SZBP(7) o Kube, ktorá bola prijatá 2. decembra 1996 a pravidelne sa aktualizuje,

–   so zreteľom na závery Rady pre všeobecné veci a vonkajšie vzťahy z 18. júna 2007 o Kube,

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže ochrana všeobecnosti a nedeliteľnosti ľudských práv, vrátane občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, je aj naďalej jedným z hlavných cieľov EÚ,

B.   keďže desiatky nezávislých novinárov, mierových disidentov a ochrancov ľudských práv, ktorí sú členmi demokratickej opozície a vo väčšine prípadov spojených v rámci projektu Varela, sú stále uväznení, niektorí z nich vážne chorí a mnohí z nich sú priami rodinní príslušníci Žien v bielom,

C.   keďže Európsky parlament udelil Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok 2005 hnutiu Ženy v bielom; keďže kubánske úrady nepovolili predstaviteľkám hnutia Ženy v bielom vycestovať do sídla Európskeho parlamentu, aby si prevzali cenu, čo je porušením jedného zo základných ľudských práv, čiže práva človeka slobodne opustiť svoju krajinu a vrátiť sa do nej, ako je zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv,

D.   keďže Európsky parlament sa rozhodol vyslať na Kubu delegáciu s cieľom preskúmať situáciu, v ktorej sa nachádzajú laureáti Sacharovovej ceny; odsudzujúc odmietnutie kubánskych úradov vydať víza členom tejto delegácie,

E.   keďže rovnako aj laureátovi Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za rok 2002 Oswaldovi Payá Sardiñasovi, je systematicky odmietaná možnosť opustiť Kubu a prijať pozvania Európskeho parlamentu a iných orgánov EÚ,

F.   so zreteľom na potrebu, aby Kuba začala proces politickej transformácie na demokraciu založenú na existencii viacerých strán za účasti všetkých Kubáncov a rozhodovania im otvoreného na základe dialógu bez obmedzení, ktorý nikoho nevylučuje,

G.   keďže ako Rada skonštatovala, neboli dosiahnuté žiadne hmatateľné výsledky v oblasti ľudských práv na Kube a to napriek dobrej vôli prejavenej Radou v roku 2005, keď pozastavila doplňujúce opatrenia k spoločnej pozícii,

H.   keďže politický dialóg medzi EÚ a kubánskou vládou nesmie podľa záverov Rady zabúdať na priamy "intenzívny dialóg s predstaviteľmi občianskej spoločnosti a nenásilnou opozíciou", ani ho zanedbávať; a mal by vychádzať z "názorov EÚ na demokraciu, všeobecné ľudské práva a základné slobody", ako aj "jej celosvetovej politiky v oblasti podpory ochrancom ľudských práv",

I.   keďže podľa poslednej revízie spoločnej pozície Rady sa predpokladá, že súčasťou návštev Havany na vysokej úrovni by mali byť stretnutia s kubánskymi úradmi, ako aj s predstaviteľmi nenásilnej demokratickej opozície a občianskej spoločnosti, a že situácia v oblasti ľudských práv by mala byť povinným predmetom diskusie,

J.   ľutuje rozhodnutie Rady OSN pre ľudské práva prerušiť sledovanie porušovania ľudských práv na Kube,

1.   ľutuje skutočnosť, že napriek prvému dočasnému prenosu moci počas 48 rokov z Fidela Castra na kolektívny orgán pod vedením jeho brata Raúla Castra, zostáva politický, hospodársky a sociálny systém na Kube v podstate nezmenený;

2.   ľutuje absenciu akýchkoľvek významných signálov zo strany kubánskych úradov pokiaľ ide o odpoveď na výzvy EÚ na úplné rešpektovanie základných slobôd, najmä slobody prejavu a politického združovania;

3.   ľutuje skutočnosť, že výzva Európskeho parlamentu a Rady na okamžité prepustenie všetkých politických väzňov a väzňov svedomia nenašla odpoveď a trvá na tom, že väznenie kubánskych disidentov za ich ideály a nenásilnú politickú činnosť je v rozpore so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv;

4.   nalieha na Radu a Komisiu, aby aj naďalej prijímali akékoľvek kroky potrebné na požadovanie prepustenia politických väzňov a zabezpečenie okamžitého zastavenia prenasledovania politických odporcov a ochrancov ľudských práv;

5.   nalieha na inštitúcie EÚ, aby vyjadrili svoju bezpodmienečnú podporu a plné povzbudenie spusteniu mierového procesu politickej transformácie na Kube smerujúceho k demokracii založenej na existencii viacerých politických strán v súlade so spoločnou pozíciou Rady 96/697/SZBP;

6.   víta dohodu, ktorú nedávno dosiahli kubánske opozičné skupiny vo forme dokumentu "Jednota za slobodu" (Unidad por la Libertad); vyzýva Komisiu, aby pripravila akčný plán na šírenie vyššie uvedeného dokumentu medzi kubánskym ľudom;

7.   pripomína, že zmierenie a vzájomné pochopenie sa musí týkať všetkých Kubáncov, ktorí sú ochotní pracovať za slobodu, demokraciu a harmóniu mierovou cestou;

8.   nalieha na inštitúcie EÚ, aby pokračovali v dialógu s predstaviteľmi kubánskej občianskej spoločnosti a aby ponúkli svoju podporu mierovým zmenám na Kube prostredníctvom rozvoja nástrojov spolupráce vrátane európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva(8);

9.   zdôrazňuje, že spoločná pozícia Rady 96/697/SZBP zostáva v plnej miere v platnosti podobne ako jej ciele; hlboko ľutuje skutočnosť, že súčasťou návštev predstaviteľov inštitúcií EÚ a členských štátov na vysokej úrovni, ktoré sa doteraz uskutočnili, boli rozhovory so všetkými úradmi kubánskeho režimu, ale nedošlo k priamym stretnutiam so zástupcami nenásilnej demokratickej opozície alebo s príbuznými politických väzňov;

10.   potvrdzuje svoje rozhodnutie vyslať na Kubu oficiálnu delegáciu Európskeho parlamentu a nalieha na kubánske úrady, aby zmenili svoj postoj a umožnili takejto delegácii vstup;

11.   nalieha na kubánske úrady, aby ihneď umožnili predstaviteľkám hnutia Ženy v bielom vycestovať z krajiny, aby mohli prijať pozvanie Európskeho parlamentu a poveruje svojho predsedu, aby prijal všetky možné kroky s cieľom zabezpečiť, že všetci laureáti ceny si skutočne budú môcť Sacharovovu cenu prevziať osobne;

12.   opakuje svoje pozvanie Oswaldovi Payá Sardiñasovi a žiada kubánske úrady, aby mu umožnili vycestovať do Európy, aby mohol vystúpiť pred inštitúciami EÚ;

13.   žiada kubánske úrady, aby povolili predstaviteľom politickej opozície, aktivistom za ľudské práva a všetkým občanom slobodne cestovať do zahraničia a vrátiť sa na Kubu;

14.   poznamenáva, že Rada sa rozhodla pozvať kubánsku delegáciu do Bruselu s cieľom obnoviť všestranný a otvorený politický dialóg s kubánskymi úradmi; dúfa, že keď bude táto návšteva pripravená, Rada v rozhovoroch s kubánskou vládou spomenie pozvania inštitúcií EÚ hnutiu Ženy v bielom a Oswaldovi Payá Sardiñasovi, ako aj želanie Európskeho parlamentu vyslať na Kubu delegáciu;

15.   považuje za veľmi dôležité, aby akékoľvek posilnenie politických a hospodárskych vzťahov medzi EÚ a kubánskymi úradmi, vrátane rozvojovej pomoci, ktoré by sa mohli odvíjať od takéhoto všestranného a otvoreného politického dialógu, bolo spojené s konkrétnymi a overiteľnými zlepšeniami podmienok ľudských práv všetkých občanov Kuby, počnúc prepustením všetkých politických väzňov a väzňov svedomia;

16.   odsudzuje akúkoľvek politiku sexuálnej diskriminácie a represie, akou je tá, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje na Kube, a víta vzdelávacie kampane o sexuálnej diskriminácii, ktoré v súčasnosti uskutočňuje kubánske Národné centrum pre sexuálnu výchovu;

17.   pripomína, že najbližšia revízia spoločnej pozície Rady je naplánovaná na jún 2008;

18.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentnému zhromaždeniu EUROLAT, kubánskej vláde a Zhromaždeniu ľudovej moci Kubánskej republiky, hnutiu Ženy v bielom a Oswaldovi Payá Sardiñasovi, laureátom Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu.

(1) Ú. v. EÚ C 201 E, 18.8.2005, s. 83.
(2) Ú. v. EÚ C 288 E, 25.11.2006, s. 81.
(3) Ú. v. EÚ C 45 E, 23.2.2006, s. 107.
(4) Ú. v. EÚ C 297 E, 7.12.2006, s. 341.
(5) Prijaté texty, P6_TA(2007)0165.
(6) Prijaté texty, P6_TA(2006)0601.
(7) Ú. v. EÚ L 322, 12.12.1996, s. 1.
(8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 z 20. decembra 2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete (Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 1).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia