Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0248/2007

Rozpravy :

PV 21/06/2007 - 14.3
CRE 21/06/2007 - 14.3

Hlasování :

PV 21/06/2007 - 15.3

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 293kWORD 52k
Čtvrtek, 21. června 2007 - Štrasburk
Barma
P6_TA(2007)0290RC-B6-0248/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. června 2007 o Barmě

Evropský parlament,

-   s ohledem na první formální zasedání Rady bezpečnosti OSN o Barmě konané dne 29.září 2006,

-   s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Bana Ki-moona ze dne 25. května 2007, které vyzývalo k ukončení "restrikcí zaměřených proti Do Aun Schan Su Ťij a dalším politickým osobnostem",

-   s ohledem na 12. vrcholnou schůzku sdružení ASEAN, která se konala na Filipínách ve dnech 9.–15. ledna 2007,

-   s ohledem na osmé setkání ministrů zahraničních věcí Asijsko-evropského dialogu (ASEM), které proběhlo v Německu ve dnech 28.–29. května 2007,

-   s ohledem na dopis generálu Thanu Shweovi ze dne 15. května 2007, který podepsalo 59 bývalých hlav států a který vyzýval k "okamžitému propuštění jediné vězněné laureátky Nobelovy ceny míru na světě, Aun Schan Su Ťij",

-   s ohledem na svá usnesení o Barmě ze dne 12. května 2005(1), 17. listopadu 2005(2) a 14. prosince 2006(3),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 481/2007 ze dne 27. dubna 2007(4), kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě,

-   s ohledem na 17. výročí vítězství Národní ligy pro demokracii (NLD) v parlamentních volbách dne 27. května 1990,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že vedoucí představitelka NLD, laureátka Nobelovy ceny míru a držitelka Sacharovovy ceny Do Aun Schan Su Ťij strávila 11 z posledních 17 let v domácím vězení,

B.   vzhledem k tomu, že dne 25. května 2007 prodloužila Státní rada pro mír a rozvoj (SPDC) nezákonné zadržování Do Aun Schan Su Ťij o další rok,

C.   vzhledem k tomu, že SPDC nadále vystavuje lid Barmy hrůznému porušování lidských práv, jakým je nucená práce, pronásledování disidentů, odvody dětských vojáků a nucené přesídlování,

D.   vzhledem k tomu, že 30 % barmského obyvatelstva, tj. odhadem 15 milionů osob, žije pod hranicí chudoby,

E.   vzhledem k tomu, že Národní shromáždění, které bylo poprvé svoláno v roce 1993, aby vypracovalo návrh ústavy, a jehož činnost byla od té doby mnohokrát pozastavena, se znovu sejde dne 18. července 2007 na posledním zasedání, ale postrádá legitimitu a mezinárodní důvěryhodnost, neboť v něm nezasedají demokraticky zvolení zástupci, zejména členové NLD,

F.   vzhledem k tomu, že sdružení ASEAN začalo zaujímat pevnější postoj proti násilným činům páchaným vojenským režimem v Barmě a požaduje, aby Barma zlepšila situaci v oblasti lidských práv a nastolila demokracii,

G.   vzhledem k tomu, že dne 15. května 2007 uzavřely Rusko a Barma dohodu o výstavbě výzkumného jaderného reaktoru v Barmě navzdory mezinárodním obavám o bezpečnostní normy, celkovou bezpečnost a možnost jeho dvojího využití,

1.   požaduje okamžité a bezpodmínečné propuštění Do Aun Schan Su Ťij;

2.   vyjadřuje politování nad skutečností, že Do Aun Schan Su Ťij trpí již řadu let v domácím vězení včetně samovazby a že jí od roku 2003 bylo umožněno domov opustit pouze za účelem naléhavé léčby a ke krátkému setkání se zástupcem generálního tajemníka OSN pro politické záležitosti;

3.   odsuzuje SPDC za její neustávající útlak barmského lidu a neustálé pronásledování a věznění prodemokratických aktivistů; upozorňuje zejména na případ U Win Tina, 78letého novináře, který je již téměř dvacet let zadržován jako politický vězeň za to, že OSN napsal dopis o špatném zacházení s politickými vězni a špatných podmínkách, v nichž jsou drženi;

4.   trvá na okamžitém propuštění U Win Tina a všech politických vězňů, které zadržuje SPDC a jejichž počet se odhaduje na více než 1 200;

5.   vyjadřuje politování nad skutečností, že navzdory situaci v zemi a místní i mezinárodní kritice neučinila SPDC po pětačtyřiceti letech vlády žádný významný pokrok směrem k demokracii;

6.   naléhá na Národní shromáždění, aby si zajistilo legitimitu začleněním NLD a dalších politických stran a skupin a aby vypracovalo plán cesty k demokracii, který bude odrážet skutečná přání barmského lidu, místo aby upevňoval vojenskou kontrolu moci;

7.   vítá prohlášení předsedy pronesené na 12. vrcholné schůzce sdružení ASEAN, v němž vedoucí představitelé ASEAN podpořili Barmu "ve snaze o větší pokrok směrem k celonárodnímu smíru", vyzvali "k propuštění zadržovaných osob a k účinnému dialogu se všemi zúčastněnými stranami" a shodli se "na potřebě zachovat důvěryhodnost sdružení ASEAN jako efektivní regionální organizace, a to tím, že prokáže, že je schopno řešit závažné otázky v rámci regionu";

8.   vyjadřuje politování nad tím, že vyšetřovací mise, kterou v Barmě pod mandátem 11. vrcholné schůzky ASEAN uskutečnil malajský ministr zahraničních věcí, dosud nevyústila v důraznější opatření proti vojenské juntě v Barmě, ale věří, že k tomu brzy dojde;

9.   naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby pokračovaly v konstruktivních vztazích se zeměmi sdružení ASEAN a aby zajistily, že jednání mezi EU a ASEAN o volném obchodu poslouží jako prostředek k zesílení tlaku na SPDC, aby přešla k civilnímu a demokratickému způsobu vládnutí;

10.   vyjadřuje politování nad tím, že barmskému ministru zahraničních věcí Nyanu Winovi byla povolena účast na letošním osmém setkání ministrů zahraničních věcí ASEM v Německu pouhých několik dnů poté, co vojenská junta v Barmě o další rok prodloužila nezákonné domácí vězení Do Aun Schan Su Ťij; připomíná, že Nyan Win je na seznamu barmských osob, na něž se vztahuje zákaz cestování do EU, a vyzývá členské státy EU, aby zákaz cestování do EU uplatňovaly důsledněji;

11.   trvá na tom, aby Mezinárodní agentura pro atomovou energii podrobila jakýkoli výzkumný jaderný reaktor v Barmě komplexním bezpečnostním opatřením, aby se tak zajistilo, že žádné civilní jaderné programy nebudou zneužity k vojenským účelům, a vyzývá barmský režim, aby naplňoval své závazky vyplývající ze smlouvy o nešíření jaderných zbraní;

12.   naléhavě vyzývá Čínu a Indii, aby využily svého značného ekonomického a politického vlivu na barmský režim k tomu, aby v zemi mohlo dojít k podstatným zlepšením, a aby v každém případě přestaly s dodávkou zbraní a dalších strategických zdrojů;

13.   vyzývá podniky, které v Barmě investují, aby zajistily, že jejich projekty budou realizovány při dodržování skutečných lidských práv, a aby zastavily své aktivity v Barmě, pokud dojde k porušování lidských práv; vyjadřuje zklamání nad tím, že některé země se rozhodly podstatně zvýšit své investice v Barmě bez ohledu na závažnost tamní situace v oblasti dodržování lidských práv;

14.   vítá obnovení cílených sankcí EU, avšak uznává, že se jimi nepodařilo dosáhnout požadovaného účinku na ty, kdo jsou přímo odpovědní za utrpení barmského lidu; vyzývá Radu, aby zajistila, aby všechny členské státy přísně uplatňovaly stávající omezující opatření;

15.   vyzývá Radu, aby zvětšila rozsah sankcí a rozšířila seznam jednotlivců, na které jsou zaměřeny, aby zahrnoval všechny ministry, zástupce, členy, stoupence a pracovníky SPDC a jejich rodinné příslušníky, stejně jako podnikatele a další prominenty spojené s režimem;

16.   konstatuje, že v souladu se společným postojem Rady 2006/318/SZBP ze dne 27. dubna 2006(5), kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě, se podpora omezuje na humanitární pomoc a pomoc nejpotřebnějším; trvá na tom, že veškerá pomoc pro Barmu musí být dodávána prostřednictvím skutečně nevládních organizací a musí se dostat k lidem, jimž je určena, s minimálním možným zapojením SPDC;

17.   v této souvislosti navrhuje, aby bylo vyvinuto veškeré úsilí směřující k posílení kontaktů a vypracování programů zaměřených na barmskou občanskou společnost, zejména na ženská sdružení a národnostní menšiny;

18.   vyjadřuje politování nad tím, že Čína, Rusko s podporou Jihoafrické republiky vetovaly dne 12. ledna 2007 návrh usnesení Rady bezpečnosti OSN o Barmě, a vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby za účelem získání jednomyslné podpory pro závazné usnesení požadující propuštění politických vězňů včetně Do Aun Schan Su Ťij zdvojnásobila své úsilí;

19.   vítá jmenování Ibrahima Gambariho zvláštním poradcem generálního tajemníka OSN pro Barmu, které přichází v důležitém okamžiku vývoje vztahů mezi OSN a Barmou, a vyzývá SPDC, aby plně spolupracovala s OSN a nebránila jí v práci;

20.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států EU, vládám členských států sdružení ASEAN, barmské Národní lize pro demokracii, barmské Státní radě pro mír a rozvoj, vládě Čínské lidové republiky, vládě Indie, vládě Ruska, generálnímu řediteli Mezinárodní agentury pro atomovou energii a generálnímu tajemníkovi OSN.

(1) Úř. věst. C 92 E, 20.4.2006, s. 410.
(2) Úř. věst. C 280 E, 18.11.2006, s. 473.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2006)0607.
(4) Úř. věst. L 111, 28.4.2007, s. 50.
(5) Úř. věst. L 116, 29.4.2006, s. 77.

Právní upozornění - Ochrana soukromí