Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0248/2007

Arutelud :

PV 21/06/2007 - 14.3
CRE 21/06/2007 - 14.3

Hääletused :

PV 21/06/2007 - 15.3

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 123kWORD 54k
Neljapäev, 21. juuni 2007 - Strasbourg
Birma
P6_TA(2007)0290RC-B6-0248/2007

Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta resolutsioon Birma kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 29. septembril 2006 toimunud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu esimest ametlikku istungit Birma küsimuses;

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni 25. mai 2007. aasta avaldust, milles nõutakse Daw Aung San Suu Kyile ja teistele poliitikategelastele seatud piirangute tühistamist;

–   võttes arvesse Filipiinidel 9.–15. jaanuarini 2007 toimunud Kagu-Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN) 12. tippkohtumist;

–   võttes arvesse Saksamaal 28. ja 29. mail 2007 toimunud Aasia-Euroopa kohtumise (ASEM) välisministrite 8. kohtumist;

–   võttes arvesse 15. mai 2007. aasta kirja kindral Than Shwele, millele on alla kirjutanud 59 endist riigipead, milles nõutakse maailma ainukese vangistatud Nobeli rahupreemia laureaadi Aung San Suu Kyi viivitamatut vabastamist;

–   võttes arvesse oma 12. mai 2005. aasta(1), 17. novembri 2005. aasta(2) ja 14. detsembri 2006. aasta(3) resolutsioone Birma kohta;

–   võttes arvesse komisjoni 27. aprilli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 481/2007(4) Birma vastu suunatud piiravate meetmete uuendamise kohta;

–   võttes arvesse Rahvusliku Demokraatliku Liiga (National League for Democracy (NLD)) 27. mail 1990 saavutatud parlamendivalimiste võidu 17. aastapäeva;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A.   arvestades, et NLD juht, Nobeli rahupreemia laureaat ja Sahharovi auhinna võitja Daw Aung San Suu Kyi on olnud viimase 17 aasta jooksul 11 aastat koduarestis;

B.   arvestades, et 25. mail 2007 pikendas riigi rahu- ja arengunõukogu (SPDC) Daw Aung San Suu Kyi ebaseaduslikku kinnipidamist veel ühe aasta võrra;

C.   arvestades, et riigi rahu- ja arengunõukogu (SPDC) jätkab Birma rahva suhtes kohutavate inimõiguste rikkumiste toimepanemist, mille hulka kuuluvad sunniviisiline töö, teisitimõtlejate tagakiusamine, lapssõdurite sundvärbamine ja sunniviisiline ümberasustamine;

D.   arvestades, et 30% Birma elanikest, hinnanguliselt 15 miljonit inimest, elab allpool vaesuspiiri;

E.   arvestades, et Rahvuslik Konvent, mis tuli esimest korda kokku 1993. aastal põhiseaduse koostamiseks, kuid mille tegevust on sellest alates korduvalt peatatud, tuleb viimaseks istungiks veel kord kokku 18. juulil 2007, kuid sellel puudub legitiimsus ja rahvusvaheline usaldatavus demokraatlikult valitud esindajate, eelkõige Rahvusliku Demokraatliku Liiga esindajate puudumise tõttu;

F.   arvestades, et ASEAN on hakanud kindlamalt vastu seisma Birma sõjalise režiimi rikkumistele ja nõudma, et Birma parandaks oma inimõiguste olukorda ja edendaks demokraatiat;

G.   arvestades, et Venemaa ja Birma sõlmisid 15. mail 2007 lepingu tuumauuringute reaktori ehitamiseks Birmasse, vaatamata rahvusvahelise üldsuse muredele seoses ohutusnormide, julgeoleku ja kahekordse kasutusega,

1.   nõuab Daw Aung San Suu Kyi viivitamatut ja tingimusteta vabastamist;

2.   mõistab hukka asjaolu, et Daw Aung San Suu Kyi on aastaid pidanud olema koduarestis, ka üksikvangistuses, ja alates 2003. aastast on tal lubatud kodunt lahkuda üksnes erakorralise arstiabi saamiseks ja lühikeseks kohtumiseks ÜRO peasekretäri asetäitjaga poliitilistes küsimustes;

3.   mõistab hukka Birma elanike pideva rõhumise ja demokraatia eest võitlevate aktivistide järjekindla tagakiusamise ja vangistamise SDP poolt; pöörab erilist tähelepanu 78-aastase ajakirjaniku U Win Tini juhtumile, keda on nüüd poliitilise vangina kinni peetud juba peaaegu kakskümmend aastat selle eest, et ta kirjutas ÜROle kirja poliitiliste vangide halva kohtlemise ja halbade kinnipidamistingimuste kohta;

4.   nõuab U Win Tini ja teiste SPDC poliitvangide, keda hinnanguliselt on üle 1200, viivitamatut tingimusteta vabastamist;

5.   taunib asjaolu, et vaatamata riigi olukorrale, piirkondlikule ja rahvusvahelisele kriitikale ja 45-aastsele valitsemisajale, ei ole SPDC suutnud demokraatia arendamisel peaaegu mingit edu saavutada;

6.   nõuab tungivalt Rahvusliku Konvendi seadustamist NLD ja teiste poliitiliste parteide ja rühmade kaasamisega ja nõuab tungivalt, et Rahvuslik Konvent esitaks demokraatia edendamise tegevuskava, mis peegeldab Birma inimeste tegelikke soove, selle asemel et tugevdada sõjaväe võimuhaaret;

7.   tunneb heameelt ASEANi 12. tippkohtumisel tehtud eesistuja avalduse üle, milles ASEANi juhid soovitavad Birmal teha suuremaid edusamme rahvusliku leppimise osas, nõuavad kinnipeetavate vabastamist ja alustama tõhusat dialoogi kõikide asjaosalistega ning on ühel meelel selles, et tuleb säilitada ASEANi usaldatavus tõhusa piirkondliku organisatsioonina, näidates, et ta suudab lahendada piirkonnas olulisi küsimusi;

8.   avaldab siiski kahetsust, et Malaisia välisministri ASEANi 11. tippkohtumisel volitatud uurimismissioon Birmasse 2006. aastal ei ole viinud rangemate meetmeteni Birma sõjaväehunta vastu, kuid usub, et need on tulekul;

9.   nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon jätkaksid konstruktiivseid suhteid ASEANi riikidega ja tagaksid, et ELi ja ASEANi vabakaubanduse läbirääkimisi kasutatakse vahendina SPDCle surve suurendamiseks demokraatliku tsiviilvalitsuse loomisel;

10.   avaldab kahetsust, et Birma välisministril Nyan Winil lubati osaleda käesoleval aastal Saksamaal toimunud ASEMi välisministrite kaheksandal kohtumisel ainult paar päeva pärast seda, kui Birma sõjaväehunta oli pikendanud Daw Aung San Suu Kyi ebaseaduslikku koduaresti veel ühe aasta võrra; tuletab meelde, et Nyan Win on kantud Birma isikute nimekirja, kelle suhtes EL rakendab ELis reisimise keeldu ja kutsub ELi liikmesriike üles rangemalt rakendama ELi reisikeeldu;

11.   nõuab kindlalt, et Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuur rakendaks iga Birmas asuva tuumauuringute reaktori suhtes üldisi kaitsemeetmeid, et tagada, et ühtki tsiviilotstarbelist tuumaprogrammi ei muudeta sõjalise otstarbega programmiks, ja palub Birma režiimil täita tuumarelva leviku tõkestamise lepingust tulenevad kohustused;

12.   nõuab tungivalt, et Hiina ja India kasutaksid oma olulist majanduslikku ja poliitilist mõjuvõimu Birma režiimi üle, et riiki oluliselt paremaks muuta ja igal juhul lõpetada relvade ja muude strateegiliste ressursside tarnimine;

13.   palub Birmasse investeerivatel ettevõtetel tagada, et nende projektide rakendamisel järgitakse tegelikke inimõigusi ja inimõiguste rikkumiste esinemisel tegevus Birmas lõpetada; väljendab pettumust selle üle, et mõned riigid on leidnud sobiva olevat oma investeeringuid Birmas oluliselt suurendada, hoolimata sealsest väga halvast inimõiguste olukorrast;

14.   tunneb heameelt ELi sihtsanktsioonide pikendamise üle, kuid tunnistab, et nende abil ei ole saavutatud soovitud mõju nendele, kes otseselt vastutavad Birma rahva kannatuste eest; palub komisjonil tagada, et kõik liikmesriigid rakendaksid kindlakäeliselt olemasolevaid piiravaid meetmeid;

15.   kutsub nõukogu üles laiendama sanktsioonide ulatust ning täiendama nimekirja, kellele need on suunatud, et see hõlmaks SPDC ministreid, esindajaid, liikmeid, toetajaid ja töötajaid, lisaks nende perekonnaliikmeid, ärimehi ja teisi valitsusega seotud väljapaistvaid isikuid;

16.   märgib, et vastavalt nõukogu 27. aprilli 2006. aasta ühisele seisukohale 2006/318/ÜVJP(5) Birma vastu suunatud piiravate meetmete uuendamise kohta, piirdub toetus humanitaarabiga ja abiga neile, kes seda kõige rohkem vajavad; nõuab, et kogu Birmale suunatud abi peab kohale jõudma tõeliste valitsusväliste organisatsioonide kaudu ja jõudma inimesteni, kellele see mõeldud on, SPDC valitsuse osalus kõnealuses protsessis peab olema võimalikult väike;

17.   teeb sellega seoses ettepaneku, et tehtaks kõik võimalikud jõupingutused, et tugevdada kontakte ja kavandada programme, keskenduses Birma kodanikuühiskonnale, eelkõige naisrühmadele ja rahvusvähemustele;

18.   avaldab kahetsust, et Hiina ja Venemaa panid Lõuna-Aafrika toetusel veto ÜRO Julgeolekunõukogu 12. jaanuari 2007. aasta resolutsiooni eelnõule Birma kohta, ja palub ÜRO Julgeolekunõukogul kahekordistada jõupingutusi, et saada üksmeelne toetus siduvale resolutsioonile, milles nõutakse poliitiliste vangide, sealhulgas Daw Aung San Suu Kyi vabastamist;

19.   tunneb heameelt Ibrahim Gambari nimetamise üle ÜRO peasekretäri erinõunikuks Birma küsimustes, mis toimub ÜRO Birma-poliitika kriitilises pöördepunktis, ja kutsub SPDCd üles täielikule koostööle ÜROga ja selle tööd mitte takistama;

20.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele, ASEANi riikide valitsustele, Birma Rahvusliku Demokraatia Liigale, Birma riiklikule rahu- ja arengunõukogule, Hiina Rahvavabariigi valitsusele, India valitsusele, Venemaa valitsusele, Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri peadirektorile ja ÜRO peasekretärile.

(1) ELT C 92 E, 20.4.2006, lk 410.
(2) ELT C 280 E, 18.11.2006, lk 473.
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0607.
(4) ELT L 111, 28.4.2007, lk 50.
(5) ELT L 116, 29.4.2006, lk 77.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika