Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0248/2007

Keskustelut :

PV 21/06/2007 - 14.3
CRE 21/06/2007 - 14.3

Äänestykset :

PV 21/06/2007 - 15.3

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 122kWORD 48k
Torstai 21. kesäkuuta 2007 - Strasbourg
Burma
P6_TA(2007)0290RC-B6-0248/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 21. kesäkuuta 2007 Burmasta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 29. syyskuuta 2006 pidetyn YK:n turvallisuusneuvoston ensimmäisen virallisen Burmaa koskeneen istunnon,

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteeri kenraali Ban Ki-moon 25. toukokuuta 2007 antaman lausunnon, jossa vaadittiin Daw Aung San Suu Kyitä ja muita poliittisia henkilöitä koskevien rajoitusten poistamista,

–   ottaa huomioon Filippiineillä 9.–15. tammikuuta 2007 pidetyn 12. ASEAN:in huippukokouksen,

–   ottaa huomioon 28. ja 29. toukokuuta 2007 Saksassa pidetyn 8. ASEM:n ulkoministereiden kokouksen,

–   ottaa huomioon 15. toukokuuta 2007 päivätyn kenraali Than Shwelle osoitetun ja 59 entisen valtionpäämiehen allekirjoittaman kirjeen, jossa vaaditaan maailman ainoan vangitun Nobelin rauhanpalkinnon saajan Aung San Suu Kyin välitöntä vapauttamista,

–   ottaa huomioon aiemmin 12. toukokuuta 2005(1), 17. marraskuuta 2005(2) ja 14. joulukuuta 2006(3) antamansa päätöslauselmat Burmasta,

–   ottaa huomioon 27. huhtikuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 481/2007(4) Burmaan kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta,

–   ottaa huomioon kansallisen demokratialiiton (National League for Democracy, NLD) 27. toukokuuta 1990 saavuttaman parlamenttivaalien voiton 17. vuosipäivän,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että NLD:n johtaja, Nobelin rauhanpalkinnon saaja ja Saharov-palkinnon voittaja Daw Aung San Suu Kyi on ollut viimeisen seitsemäntoista vuoden aikana yksitoista vuotta kotiarestissa,

B.   ottaa huomioon, että valtion rauhan ja kehityksen neuvosto (SPDC) jatkoi 25. toukokuuta 2007 Daw Aung San Suu Kyin laitonta pidätystä jälleen vuodella,

C.   ottaa huomioon, että SPDC jatkaa Burman kansaan kohdistuvia kaauhistuttavia ihmisoikeusloukkauksia, joihin kuuluvat pakkotyö, toisinajattelijoiden vaino, lapsisotilaiden värvääminen sekä pakkosiirrot,

D.   ottaa huomioon, että Burman väestöstä arviolta 30 prosenttia, noin 15 miljoonaa ihmistä, elää köyhyysrajan alapuolella,

E.   ottaa huomioon, että kansalliskokous, joka kutsuttiin alun perin koolle vuonna 1993 perustuslain laatimista varten, mutta jonka toiminta on sen jälkeen moneen otteeseen keskeytetty, kokoontuu uudelleen 18. heinäkuuta 2007 viimeiseen istuntoon, mutta että se ei ole legitiimi eikä sillä ole kansainvälistä uskottavuutta, koska sen edustajia ei ole valittu demokraattisesti, mikä näkyy erityisesti kansallisen demokratialiiton (NLD) edustajien puuttumisena,

F.   ottaa huomioon, että ASEAN on alkanut vastustaa aiempaa voimakkaammin sotilashallinnon rikkomuksia Burmassa ja vaatii Burmaa parantamaan ihmisoikeustilannettaan ja tunnustamaan demokratian,

G.   ottaa huomioon, että Venäjä ja Burma tekivät 15. toukokuuta 2007 sopimuksen tutkimuskäyttöön tarkoitetun ydinreaktorin rakentamisesta Burmaan huolimatta ulkomailla tunnetusta huolesta reaktorin turvallisuusnormeista, turvallisuudesta ja kaksoiskäytön mahdollisuudesta,

1.   vaatii Daw Aung San Suu Kyin välitöntä vapauttamista ilman ehtoja;

2.   pitää erittäin valitettavana, että Daw Aung San Suu Kyi on joutunut viettämään vuosia kotiarestissa, aika ajoin myös eristettynä, ja että hänen on vuoden 2003 jälkeen sallittu poistua kotoaan vain saadakseen kiireellistä sairaanhoitoa ja tavatakseen lyhyesti YK:n poliittisista asioista vastaavan apulaispääsihteerin;

3.   tuomitsee SPDC:n Burman kansaan kohdistaman hellittämättömän sorron ja sen, että SPDC vainoaa ja vangitsee jatkuvasti demokratia-aktivisteja; kiinnittää erityistä huomiota 78-vuotiaan lehtimiehen U Win Tinin tapaukseen, jota on nyt pidetty poliittisena vankina lähes kahden vuosikymmenen ajan hänen kirjoitettuaan YK:lle kirjeen poliittisten vankien saamasta huonosta kohtelusta ja kurjista oloista, joissa heitä pidetään;

4.   vaatii vapauttamaan välittömästi U Win Tinin ja muut SPDC:n poliittiset vangit, joita arvioidaan olevan yli 1 200;

5.   pitää hyvin valitettavana, että maan tilanteesta ja alueellisesta ja kansainvälisestä arvostelusta huolimatta SPDC ei ole 45 vuotta kestäneen valtakautensa aikana edennyt kohti demokratiaa juuri lainkaan;

6.   kehottaa painokkaasti legitimioimaan kansalliskokouksen sallimalla NLD:n ja muiden poliittisten puolueiden ja ryhmien osallistumisen ja kehottaa kansalliskokousta hyväksymään demokratian edistämiseksi sellaisen toimintasuunnitelman, joka todella vastaa Burman kansan toiveita sen sijaan, että kansalliskokous lujittaa entisestään sotilashallinnon otetta vallasta;

7.   suhtautuu myönteisesti 12. ASEAN:in huippukokouksen puheenjohtajan antamaan julkilausumaan, jossa ASEAN:in johtajat rohkaisevat Burmaa etenemään ripeämmin kohti kansallista sovintoa, kehottavat vapauttamaan pidätetyt ja käynnistämään tarkoituksenmukaisen vuoropuhelun kaikkien osapuolten kanssa ja toteavat olevansa yhtä mieltä tarpeesta säilyttää ASEAN:in uskottavuus tehokkaana alueellisena järjestönä osoittamalla, että se kykenee hoitamaan merkittäviä ongelmia alueella;

8.   pahoittelee kuitenkin, että 11. ASEAN:in huippukokouksen valtuuttamana Malesian ulkoministerin vuonna 2006 Burmaan tekemä tiedonhankintamatka ei vielä ole johtanut tiukempiin toimiin Burman sotilashallintoa vastaan ja luottaa siihen, että niihin vielä tartutaan;

9.   kehottaa painokkaasti neuvostoa ja komissiota pitämään yllä rakentavaa suhdettaan ASEAN-maiden kanssa ja varmistamaan, että EU:n ja ASEAN:in välisiä vapaakauppaneuvotteluja käytetään keinona lisätä painostusta SPDC:tä kohtaan, jotta se perustaisi maahan demokraattisen siviilihallinnon;

10.   pitää valitettavana, että Burman ulkoministerin Nyan Winin sallittiin osallistua tänä vuonna Saksassa pidettyyn 8. ASEM:n ulkoministerikokoukseen vain muutama päivä sen jälkeen, kun Burman sotilasjuntta oli jatkanut Daw Aung San Suu Kyin laitonta kotiarestia jälleen yhdellä vuodella; palauttaa mieleen, että Nyan Winin nimi sisältyy niiden burmalaisten henkilöiden luetteloon, joiden matkustamisen EU:hun EU on kieltänyt, ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita noudattamaan tiukemmin kyseistä matkustuskieltoa;

11.   edellyttää, että Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) soveltaa Burman mahdolliseen tutkimusydinreaktoriin kattavia turvajärjestelyjä sen varmistamiseksi, että siviilikäyttöön tarkoitettuja ydinohjelmia ei muuteta sotilaskäyttöön soveltuviksi, ja kehottaa Burman hallintoa täyttämään sille ydinsulkusopimuksen nojalla kuuluvat velvollisuudet;

12.   kehottaa painokkaasti Kiinaa ja Intiaa hyödyntämään merkittävää taloudellista ja poliittista vaikutusvaltaansa Burman hallintoon huomattavien parannusten aikaansaamiseksi kyseisessä maassa ja lopettamaan joka tapauksessa aseiden ja muiden strategisten voimavarojen toimittamisen Burmaan;

13.   kehottaa Burmaan investoivia yrityksiä varmistamaan, että niiden hankkeet toteutetaan kunnioittaen aitoja ihmisoikeuksia ja että mikäli ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu, yritykset keskeyttävät toimintansa Burmassa; tuo esille pettymyksensä sen johdosta, että eräät valtiot ovat pitäneet soveliaana lisätä merkittävästi investointejaan Burmaan, huolimatta maan epätoivoisesta ihmisoikeustilanteesta;

14.   pitää myönteisenä, että EU on uusinut kohdistetut pakotteensa, mutta tunnustaa, että ne eivät ole vaikuttaneet toivotusti Burman kansan kärsimyksistä suoraan vastuussa oleviin tahoihin; kehottaa neuvostoa varmistamaan, että kaikki jäsenvaltiot soveltavat tiukasti olemassa olevia rajoitteita;

15.   kehottaa neuvostoa laajentamaan pakotteiden soveltamisalaa ja lisäämään pakotteiden kohteiden luetteloon kaikki SPDC:n ministerit, edustajat, jäsenet, kannattajat ja työntekijät, perheenjäsenet mukaan luettuina, sekä liikemiehiä ja muita hallinnon lähellä olevia merkkihenkilöitä;

16.   panee merkille, että 27. huhtikuuta 2006 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2006/318/YUTP(5) Burmaan kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta mukaisesti tuki on rajoitettu humanitaariseen apuun ja kaikkein suurimmassa avuntarpeessa olevien henkilöiden avustamiseen; vaatii, että kaikki Burmaan suunnattava apu on toimitettava aidosti valtiosta riippumattomien järjestöjen kautta ja sen on saavutettava ihmiset, joille se on tarkoitettu, ja että SPDC:n hallinto saa osallistua siihen mahdollisimman vähän;

17.   ehdottaa tässä yhteydessä, että olisi pyrittävä kaikin tavoin parantamaan yhteyksiä Burman kansalaisyhteiskuntaan, erityisesti naisryhmiin ja etnisiin vähemmistöihin, sekä kehittämään siihen keskittyviä ohjelmia;

18.   pahoittelee, että Kiina ja Venäjä Etelä-Afrikan tuella kaatoivat veto-oikeudellaan YK:n turvallisuusneuvoston esityksen Burmaa koskevaksi päätöslauselmaksi 12. tammikuuta 2007 ja pyytää YK:n turvallisuusneuvostoa kaksinkertaistamaan pyrkimyksensä yksimielisen tuen saamiseksi sellaiselle sitovalle päätöslauselmalle, jossa vaaditaan Daw Aung San Suu Kyin ja muiden poliittisten vankien vapauttamista;

19.   pitää tervetulleena Ibrahim Gambarin nimittämistä YK:n pääsihteerin erityisneuvonantajaksi Burmaa koskevissa kysymyksissä, mikä tapahtui YK:n Burmaa koskevan politiikan kriittisessä vaiheessa, ja kehottaa SPDC:tä tekemään täysimääräisesti yhteistyötä YK:n kanssa ja olemaan vaikeuttamatta sen työskentelyä;

20.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille, ASEAN:in jäsenvaltioiden hallituksille, Burman kansalliselle demokratialiitolle (NLD), Burman rauhan ja kehityksen neuvostolle (SPDC), Kiinan kansantasavallan hallitukselle, Intian hallitukselle, Venäjän hallitukselle, Kansainvälisen atomienergiajärjestön pääjohtajalle sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

(1) EUVL C 92 E, 20.4.2006, s. 410.
(2) EUVL C 280 E, 18.11.2006, s. 473.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0607.
(4) EUVL L 111, 28.4.2007, s. 50.
(5) EUVL L 116, 29.4.2006, s. 77.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö