Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0248/2007

Debatter :

PV 21/06/2007 - 14.3
CRE 21/06/2007 - 14.3

Omröstningar :

PV 21/06/2007 - 15.3

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 121kWORD 40k
Torsdagen den 21 juni 2007 - Strasbourg
Burma
P6_TA(2007)0290RC-B6-0248/2007

Europaparlamentets resolution av den 21 juni 2007 om Burma

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds första formella session om Burma, som hölls den 29 september 2006,

–   med beaktande av att FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon den 25 maj 2007 bett att de inskränkningar som ålagts Daw Aung San Suu Kyi och andra politiska personligheter skall upphävas,

–   med beaktande av Aseans tolfte toppmöte, som hölls på Filippinerna den 9–15 januari 2007,

–   med beaktande av det åttonde asiatisk-europeiska utrikesministermötet (ASEM), vilket hölls i Tyskland den 28–29 maj 2007,

–   med beaktande av skrivelsen den 15 maj 2007 till general Than Shwe, undertecknad av 59 tidigare statsöverhuvuden, med ett upprop om omedelbart frigivande av världens enda fängslade Nobels fredspristagare Daw Aung San Suu Kyi,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Burma den 12 maj 2005(1), 17 november 2005(2) och 14 december 2006(3),

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 481/2007 av den 27 april 2007(4)om förlängning av de restriktiva åtgärderna mot Burma,

–   med beaktande av att det gått sjutton år sedan Nationella demokratiförbundets (NLD) seger i parlamentsvalen den 27 maj 1990,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  NLD:s ledare Daw Aung San Suu Kyi, som fått Nobels fredspris och Sacharovpriset, har suttit i husarrest under elva av de senaste sjutton åren.

B.  Den 25 maj 2007 förlängde Statens råd för fred och utveckling (SPDC) Daw Aung San Suu Kyis lagstridiga husarrest med ytterligare ett år.

C.  SPDC utsätter alltjämt den burmesiska befolkningen för fruktansvärda brott mot de mänskliga rättigheterna, exempelvis tvångsarbete, förföljelse av oliktänkande, uttagning av barn till militärtjänstgöring och tvångsförflyttning.

D.  Av Burmas befolkning lever 30 procent, alltså uppskattningsvis femton miljoner människor, under fattigdomsgränsen.

E.  Nationalkonventet, som sammankallades första gången 1993 för att utarbeta en författning, men som har upplösts flera gånger sedan dess, kommer att samlas på nytt den 18 juli 2007 för en avslutande session, men saknar legitimitet och internationell trovärdighet på grund av frånvaron av demokratiskt valda företrädare, i synnerhet för NLD.

F.  Asean har börjat agera kraftfullare mot militärregimens övergrepp i Burma och kräver att Burma förbättrar sina resultat på människorättsområdet och ansluter sig till demokratins principer.

G.  Den 15 maj 2007 ingick Ryssland och Burma ett avtal om att anlägga en kärnreaktor för forskningsändamål i Burma, trots internationella farhågor om säkerhetsnormer, den yttre säkerheten och dubbel användning.

1.  Europaparlamentet kräver ett omedelbart och ovillkorligt frigivande av Daw Aung San Suu Kyi.

2.  Europaparlamentet beklagar att Daw Aung San Suu Kyi fått sitta flera år i husarrest, också i isolering, och alltsedan 2003 inte fått tillstånd att avlägsna sig annat än för akut medicinsk behandling samt för ett kort sammanträffande med FN:s biträdande generalsekreterare för politiska frågor.

3.  Europaparlamentet fördömer SPDC för dess ihållande förtryck av det burmesiska folket samt för att det oavbrutet förföljt förkämpar för demokrati och kastat dem i fängelse. Parlamentet uppmärksammar särskilt fallet U Win Tin, en 78-årig journalist som nu i nära tjugo år suttit som politisk fånge för att han skrivit ett brev till FN om den dåliga behandlingen av och de dåliga villkoren för politiska fångar.

4.  Europaparlamentet kräver ett omedelbart frigivande av U Win Tin och alla andra politiska fångar – uppskattningsvis över 1200 – som hålls fängslade av SPDC.

5.  Europaparlamentet beklagar att SPDC varit oförmöget att göra verkliga framsteg i riktning mot demokrati, trots situationen i landet, trots kritik på det internationella och regionala planet och trots att SPDC varit vid makten i 45 år.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft till att nationalkonventet skall ges legitimitet genom att NLD och övriga politiska partier och grupper får vara med i det samt att nationalkonventet skall anta en sådan färdplan för landets väg mot demokrati, som återspelgar det burmesiska folkets faktiska önskemål, i stället för att befästa militärens järngrepp om makten.

7.  Europaparlamentet välkomnar ordförandens uttalande vid Aseans tolfte toppmöte där ledarna för Asean uppmanade Burma att gå vidare på vägen mot nationell försoning, efterlyste en frigivning av dem som hålls i fängsligt förvar och en effektiv dialog med alla berörda parter samt kom överens om vikten av att slå vakt om Aseans trovärdighet som en effektiv regional organisation genom att visa prov på förmåga att hantera viktiga frågor i regionen.

8.  Europaparlamentet beklagar dock att Malaysias utrikesministers studiebesök i Burma 2006, vilket uppdragits honom av Aseans elfte toppmöte, ännu inte avsatt spår i form av några mera kraftfulla åtgärder mot militärjuntan i Burma och hoppas att sådana åtgärder kommer att vidtas.

9.  Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet och kommissionen att fortsätta sitt konstruktiva förhållande till Aseanländerna och se till att förhandlingarna om frihandel mellan EU och Asean används till ökade påtryckningar på SPDC för att SPDC skall inrätta ett civilt och demokratiskt styre.

10.  Europaparlamentet beklagar att Burmas utrikesminister Nyan Win fick delta vid det åttonde asiatisk-europeiska utrikesministermötet (ASEM) i Tyskland i år, bara några dagar efter att militärjuntan förlängt Daw Aung San Suu Kyis lagstridiga husarrest med ytterligare ett år. Parlamentet erinrar om att Nyan Win finns med på förteckningen över de personer från Burma vilka omfattas av inreseförbud till EU samt uppmanar EU:s medlemsstater att tillämpa EU:s inreseförbud mera rigoröst.

11.  Europaparlamentet insisterar på att Internationella atomenergiorganet (IAEA) skall föreskriva omfattande säkerhetsgarantier för en eventuell kärnreaktor för forskningsändamål i Burma för att inga civila kärnforskningsprogram skall avledas för militära ändamål samt uppmanar regimen i Burma att fullgöra sina skyldigheter enligt ickespridningsavtalet om kärnvapen.

12.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Kina och Indien att använda sitt avsevärda ekonomiska och politiska inflytande över regimen i Burma för att åstadkomma påtagliga förbättringar i landet och i vilket fall som helst upphöra med att leverera vapen och andra strategiska resurser dit.

13.  Europaparlamentet uppmanar företag som investerar i Burma att se till att verkligen mänskliga rättigheter respekteras vid genomförandet av företagens projekt samt att inställa sin verksamhet i Burma i händelse av brott mot de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uttrycker sin besvikelse över att somliga länder funnit för gott att avsevärt öka sina investeringar i Burma, trots det prekära läget för de mänskliga rättigheterna där.

14.  Europaparlamentet välkomnar att EU förlängt sina målinriktade sanktioner men erkänner att de inte uppnått åsyftad verkan på dem som bär det direkta ansvaret för Burmas folks lidande. Parlamentet uppmanar rådet att se till att alla medlemsstater rigoröst tillämpar de befintliga restriktiva åtgärderna.

15.  Europaparlamentet uppmanar rådet att utvidga sanktionernas räckvidd och bygga ut förteckningen över dem som de riktar sig till, så att den kommer att omfatta alla ministrar och parlamentsledamöter med anknytning till SPDC samt alla dess medlemmar, anhängare och medarbetare, samt dessas familjemedlemmar, liksom affärsmän och andra framstående personligheter som har samband med regimen.

16.  Europaparlamentet konstaterar att biståndet till Burma, i enlighet med EU:s gemensamma ståndpunkt 2006/318/GUSP av den 27 april 2006(5) om förlängning av restriktiva åtgärder mot Burma inte får handla om annat än humanitärt bistånd och hjälp till de mest behövande. Parlamentet insisterar på att allt bistånd till Burma måste ges via seriösa icke-statliga organisationer och nå fram till dem som det är avsett för med minsta möjliga inblandning från SPDC:s sida.

17.  Europaparlamentet föreslår i detta sammanhang att allt som är möjligt skall göras för att öka kontakterna med och utforma program till förmån för det civila samhället i Burma, framför allt kvinnogrupper och etniska minoriteter.

18.  Europaparlamentet beklagar att Kina och Ryssland med stöd av Sydafrika, inlagt veto mot ett förslag till FN:s säkerhetsråds resolution om Burma den 12 januari 2007 och uppmanar FN:s säkerhetsråd att fördubbla sina insatser för att utverka enhälligt stöd till en bindande resolution med krav på frigivning av politiska fångar, bland dem Daw Aung San Suu Kyi.

19.  Europaparlamentet välkomnar att Ibrahim Gambari utnämnts till FN:s generalsekreterares särskilde rådgivare för Burma, i en situation som utgör en kritisk vändpunkt för FN:s förhållningssätt gentemot Burma, samt uppmanar SPDC att helt och fullt samarbeta med FN och inte hindra dess arbete.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar, Aseanländernas regeringar, Nationella demokratiförbundet (NLD) i Burma, Statens råd för fred och utveckling (SPDC) i Burma, Folkrepubliken Kinas regering, Indiens regering, Rysslands regering, generaldirektören för Internationella atomenergiorganet (IAEA) samt FN:s generalsekreterare.

(1) EUT C 92 E, 20.4.2006, s. 410.
(2) EUT C 280 E, 18.11 2006, s. 473.
(3) Antagna texter, P6_TA(2006)0607.
(4) EUT L 111, 28.4.2007, s. 50.
(5) EUT L 116, 29.4.2006,s 77.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy