Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0289(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0237/2007

Ingivna texter :

A6-0237/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/07/2007 - 8.10
CRE 10/07/2007 - 8.10

Antagna texter :

P6_TA(2007)0298

Antagna texter
PDF 247kWORD 34k
Tisdagen den 10 juli 2007 - Strasbourg
Annan direkt försäkring än livförsäkring (kommissionens genomförandebefogenheter) ***I
P6_TA(2007)0298A6-0237/2007
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 juli 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 92/49/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter (KOM(2006)0924 – C6-0009/2007 – 2006/0289(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0924)(1),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 47.2 och artikel 55 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0009/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0237/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 10 juli 2007 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/.../EG om ändring av rådets direktiv 92/49/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter
P6_TC1-COD(2006)0289

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, direktiv 2007/.../EG.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy