Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0293(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0239/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0239/2007

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/07/2007 - 8.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0299

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 254kWORD 32k
Τρίτη 10 Ιουλίου 2007 - Στρασβούργο
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής) ***I
P6_TA(2007)0299A6-0239/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή (COM(2006)0926 – C6-0010/2007 – 2006/0293(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0926)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 47, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0010/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0239/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου