Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0293(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0239/2007

Ingediende teksten :

A6-0239/2007

Debatten :

Stemmingen :

PV 10/07/2007 - 8.11

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0299

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 31k
Dinsdag 10 juli 2007 - Straatsburg
Instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden) ***I
P6_TA(2007)0299A6-0239/2007

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 10 juli 2007 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 85/611/EEG van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's), wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (COM(2006)0926 – C6-0010/2007 – 2006/0293(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0926)(1),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 47, lid 2 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0010/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A6-0239/2007),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid