Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες
 Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ***I
 Κοινοτική συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων *
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Giuseppe Gargani
 Αναθεώρηση των οδηγιών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I
 Στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων ***I
 Τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας ***I
 Αστική ευθύνη και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών ***I
 Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων *
 Ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων *
 Το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και ο ρόλος της ΕΕ
 Το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2008 - Τμήματα Ι, II, IV, V, VI, VII, VIII και ΙX
 Το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη
 Η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών στην ΚΓΠ
 Ηπατίτιδα C
Κείμενα (807 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου