Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες
Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ***I
 Κοινοτική συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων *
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Giuseppe Gargani
 Αναθεώρηση των οδηγιών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I
 Στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων ***I
 Τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας ***I
 Αστική ευθύνη και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών ***I
 Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων *
 Ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων *
 Το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και ο ρόλος της ΕΕ
 Το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2008 - Τμήματα Ι, II, IV, V, VI, VII, VIII και ΙX
 Το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη
 Η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών στην ΚΓΠ
 Ηπατίτιδα C

Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ***I
PDF 419kWORD 81k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (COM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 2004/0251(COD))
P6_TA(2007)0088A6-0074/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2004)0718),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 61, στοιχείο γ), και 67, παράγραφος 5, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0154/2004),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0074/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Μαρτίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2007/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

P6_TC1-COD(2004)0251


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 61, στοιχείο γ), καθώς και το άρθρο 67, παράγραφος 5, δεύτερη περίπτωση,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(2),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Η Κοινότητα όρισε σαν στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, εντός του οποίου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων. Προς το σκοπό αυτό, η Κοινότητα θεσπίζει κυρίως στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(2)  Η αρχή της πρόσβασης στη δικαιοσύνη είναι θεμελιώδης και, με στόχο τη διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στη δικαιοσύνη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999 κάλεσε τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν εναλλακτικές εξωδικαστικές διαδικασίες.

(3)  Το Συμβούλιο θέσπισε το 2000 συμπεράσματα για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με το αστικό και εμπορικό δίκαιο και δήλωσε ότι ο καθορισμός βασικών αρχών στον συγκεκριμένο τομέα αποτελεί ουσιαστικό στάδιο για να δοθεί η δυνατότητα επεξεργασίας και καλής λειτουργίας εξωδικαστικών διαδικασιών για την επίλυση των διαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ώστε να απλουστευθεί και να βελτιωθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

(4)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το 2002 Πράσινη Βίβλο, η οποία προβαίνει σε απολογισμό της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρώπη και ξεκίνησε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους σχετικά με ενδεχόμενα μέτρα προοριζόμενα να ενθαρρύνουν τη χρήση της διαμεσολάβησης.

(5)  Ο στόχος που συνίσταται στην εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στη δικαιοσύνη, ο οποίος αποτελεί μέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, θα πρέπει να περιλαμβάνει την πρόσβαση στις δικαστικές και εξωδικαστικές μεθόδους επίλυσης των διαφορών. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να συμβάλει στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, κυρίως όσον αφορά την παροχή και τη λήψη υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

(6)  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης σε θέματα διαμεσολάβησης μεταξύ καταναλωτών. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της διαμεσολάβησης μεταξύ καταναλωτών. Συγκεκριμένα, η οδηγία θα πρέπει να συμπεριλάβει τις αρχές που καθορίζονται με τη σύσταση της Επιτροπής 2001/310/ΕΚ, της 4ης Απριλίου 2001, περί αρχών για τα εξωδικαστικά όργανα συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών(3).

(7)  Η διαμεσολάβηση μπορεί να προσφέρει οικονομική και ταχεία εξωδικαστική επίλυση των διαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις με διαδικασίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των διαδίκων. Οι συμφωνίες που προκύπτουν από διαμεσολάβηση προσφέρονται περισσότερο για εκούσια εκτέλεση και επιτρέπουν να διατηρηθεί φιλική και βιώσιμη σχέση μεταξύ των μερών. Αυτά τα προτερήματα είναι ακόμη πιο έντονα στις καταστάσεις που περιλαμβάνουν διασυνοριακά στοιχεία.

(8)  Είναι, κατά συνέπεια, απαραίτητο να θεσπιστεί νομοθεσία-πλαίσιο, η οποία να εξετάζει, ειδικότερα, βασικά ζητήματα πολιτικής δικονομίας, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η περαιτέρω χρήση της διαμεσολάβησης και να εξασφαλιστεί ότι οι διάδικοι που προσφεύγουν στη διαμεσολάβηση μπορούν να στηρίζονται σε προβλέψιμο νομικό πλαίσιο.

(9)  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και σε εσωτερικές υποθέσεις, με σκοπό κυρίως να διευκολυνθεί η δέουσα λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι διατάξεις της οδηγίας περιορίζονται ρητώς σε υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα δεν πρέπει να οδηγήσει στον περιορισμό των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας που επιτάσσουν μέχρι σήμερα την εφαρμογή των συμφωνιών που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση, τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της διαμεσολάβησης ή την επίδραση της διαμεσολάβησης στον καθορισμό των προθεσμιών παραγραφής και σε υποθέσεις επίσης που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

(10)  Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να διέπει τις διαδικασίες στις οποίες δύο ή περισσότερα μέρη σε διασυνοριακή διαφορά επικουρούνται από διαμεσολαβητή για να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό για την επίλυση της διαφοράς, αλλά θα πρέπει να αποκλείει διαδικασίες όπως οι διαπραγματεύσεις προ της συνάψεως συμβάσεων ή οι οιονεί δικαστικές διαδικασίες όπως η διαιτησία, τα δικαστικά συστήματα συμβιβασμού, η παρέμβαση διαμεσολαβητή, οι καταγγελίες καταναλωτών, οι αποφάσεις εμπειρογνωμόνων και οι διαδικασίες στις οποίες αρχές εκδίδουν τυπική σύσταση, δεσμευτική ή μη, όσον αφορά την επίλυση της διαφοράς. Θα πρέπει επίσης να διέπει περιπτώσεις κατά τις οποίες το δικαστήριο παραπέμπει τα μέρη σε διαμεσολάβηση ή η εθνική νομοθεσία προβλέπει διαμεσολάβηση, μολονότι, εξακολουθεί να ισχύει η αρχή ότι η διαμεσολάβηση αποτελεί εθελοντική διαδικασία και ότι η εθνική νομοθεσία που προβλέπει την υποχρεωτική προσφυγή σε διαμεσολάβηση ή που τη συνδέει με κίνητρα ή κυρώσεις δεν πρέπει να στερεί από τα μέρη την πρόσβαση στο δικαστικό σύστημα. Επιπλέον, στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, πρέπει να περιληφθεί και η διαμεσολάβηση που διενεργείται από δικαστή ο οποίος δεν έχει επιληφθεί οιασδήποτε δίκης που αφορά το προς επίλυση ζήτημα ή ζητήματα. Εν τούτοις, η παρούσα οδηγία δεν επεκτείνεται σε προσπάθειες που καταβάλλει το δικαστήριο ή ο δικαστής που έχει επιληφθεί της διευθέτησης διαφοράς στο πλαίσιο δίκης που αφορά την εν λόγω διαφορά ή τις υποθέσεις στις οποίες το επιληφθέν δικαστήριο ή ο επιληφθείς δικαστής ζητεί τη συνδρομή ή τη γνωμοδότηση αρμοδίου προσώπου.

(11)  Λόγω της σημασίας της εμπιστευτικότητας στη διαδικασία διαμεσολάβησης, απαιτείται ελάχιστος βαθμός συμβατότητας των κανόνων πολιτικής δικονομίας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της διαμεσολάβησης σε κάθε μεταγενέστερη αστική και εμπορική δίκη ή διαιτησία. Η δυνατότητα την οποία έχει το δικαστήριο να επισημαίνει στα μέρη τη δυνατότητα της διαμεσολάβησης θα πρέπει επίσης να περιληφθεί, διατηρώντας ταυτόχρονα την αρχή σύμφωνα με την οποία η διαμεσολάβηση αποτελεί εκούσια διαδικασία. Είναι επίσης αναγκαίο να εξασφαλιστεί το ελάχιστο επίπεδο συμβατότητας των αστικών διαδικαστικών κανόνων όσον αφορά την επίδραση της διαμεσολάβησης στις προθεσμίες παραγραφής.

(12)  Η διαμεσολάβηση δεν πρέπει να θεωρείται δευτερεύουσα λύση σε σχέση με τη δικαστική διαδικασία λόγω του ότι οι συμφωνίες που προκύπτουν από διαμεσολάβηση εξαρτώνται από την καλή θέληση των μερών. Είναι, κατά συνέπεια, αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα μέρη που συνάπτουν συμφωνία που προκύπτει από διαμεσολάβηση μπορούν να ζητούν την εκτέλεση του περιεχομένου της, εφόσον η εκτέλεση του περιεχομένου είναι δυνατή με βάση τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση εκτέλεσής της. Το περιεχόμενο των συμφωνιών αυτών μπορεί να καταστεί εκτελεστό με δικαστική ή άλλη απόφαση ή με έγκυρη πράξη δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

(13)  Το περιεχόμενο συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολάβηση η οποία είναι εκτελεστή σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται και θεωρείται εκτελεστό στο έτερο κράτος μέλος σύμφωνα με την εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία ή το εθνικό δίκαιο, για παράδειγμα τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις(4) ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε συζυγικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας(5).

(14)  Μολονότι η παρούσα οδηγία διέπει τη διαμεσολάβηση σε υποθέσεις του οικογενειακού δικαίου, εκτείνεται μόνο στα δικαιώματα που διαθέτουν οι αντίδικοι με βάση τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η διαμεσολάβηση. Επιπλέον, στην περίπτωση κατά την οποία το περιεχόμενο συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολάβηση σε υπόθεση οικογενειακού δικαίου δεν είναι εκτελεστό στο κράτος μέλος στο οποίο συνήφθη και εφόσον επιζητείται η εκτέλεσή της, η παρούσα οδηγία δεν παρέχει στους αντιδίκους δυνατότητα παράκαμψης της νομοθεσίας του εν λόγω κράτους μέλους καθιστώντας τη συμφωνία διαμεσολάβησης εκτελεστή σε άλλο κράτος μέλος, δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 προβλέπει ότι τέτοιου είδους συμφωνία πρέπει να καθίσταται εκτελεστή στο κράτος μέλος στο οποίο συνήφθη.

(15)  Για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών κατά την τήρηση του απορρήτου, την αναστολή των προθεσμιών παραγραφής καθώς και την αναγνώριση και την εκτέλεση των συμφωνιών που προκύπτουν από διαμεσολάβηση, πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου της ποιότητας όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών διαμεσολάβησης και την κατάρτιση των διαμεσολαβητών.

(16)  Οι μηχανισμοί και τα μέτρα αυτά, που θα πρέπει να καθοριστούν από τα κράτη μέλη και μπορούν να συμπεριλαμβάνουν την προσφυγή σε λύσεις με βάση την αγορά, θα πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν την ευελιξία της διαδικασίας διαβούλευσης και την αυτονομία των μερών. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει αυτορρυθμιστικά μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει με τη σειρά τους να ενθαρρύνουν και να προαγάγουν την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας για τους Διαμεσολαβητές που θα πρέπει να δημοσιεύσει η Επιτροπή στην σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η ποιότητα της διαμεσολάβησης κατοχυρώνεται με τα κριτήρια που παρατίθενται στις συστάσεις της Επιτροπής 98/257/ΕΚ, της 30ής Μαρτίου 1998, σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα αρμόδια όργανα για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης(6) και 2001/310/ΕΚ: αμεροληψία, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, δικαιοσύνη, εκπροσώπηση, ανεξαρτησία, διαδικασία κατ" αντιμωλία, νομιμότητα και ελευθερία. Αντιστοίχως, στη διαμεσολάβηση μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν την εφαρμογή των αρχών που ορίζει η σύσταση 2001/310/ΕΚ. Περαιτέρω, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης των εθνικών οργανισμών που προσφέρουν κατάρτιση στον τομέα της διαμεσολάβησης.

(17)  Είναι ευκταία η τήρηση των αρχών από κάθε διαμεσολαβητή ή κάθε οργανισμό τον οποίο αφορά η σύσταση 2001/310/ΕΚ. Για να εξασφαλιστεί η διάδοση πληροφοριών σχετικά με αυτές τις αρχές, η Επιτροπή δημιουργεί βάση δεδομένων των εξωδικαστικών συστημάτων τα οποία θεωρούνται από τα κράτη μέλη ότι συμμορφώνονται με τις αρχές της σύστασης.

(18)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεριμνά ειδικότερα ώστε να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση του δικαιώματος δίκαιης δίκης που αναγνωρίζεται με το άρθρο 47 του εν λόγω Χάρτη.

(19)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων της.

(20)  Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία γνωστοποίησαν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στη θέσπιση και στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

(21)  Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου σχετικά με τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας, η οποία κατά συνέπεια δεν τη δεσμεύει και δεν ισχύει έναντι αυτής,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στόχος

1.  Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στην επίλυση διαφορών και η προαγωγή του φιλικού διακανονισμού των διαφορών, ενθαρρύνοντας την προσφυγή στη διαμεσολάβηση και φροντίζοντας για τη δημιουργία ισόρροπης σχέσης μεταξύ της διαμεσολάβησης και των δικαστικών διαδικασιών.

2.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Δεν επεκτείνεται, ειδικότερα, σε οικονομικά, δασμολογικά ή διοικητικά θέματα ή στην ευθύνη του κράτους για πράξεις και παραλείψεις κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας (acta jure imperii).

3.  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως "κράτος μέλος" νοούνται όλα τα κράτη μέλη εξαιρουμένης της Δανίας.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται εφόσον, κατά την ημερομηνία στην οποία τα μέρη συμφωνούν να καταφύγουν σε διαμεσολάβηση, τουλάχιστον ένα εξ αυτών κατοικεί μόνιμα ή διαμένει συνήθως σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος οιουδήποτε άλλου μέρους.

2.  Ανεξαρτήτως της παραγράφου 1, τα άρθρα 6 και 7 εφαρμόζονται σε σχέση με τις δικαστικές διαδικασίες μετά από διαμεσολάβηση εφόσον, κατά την ημερομηνία στην οποία τα μέρη συμφωνούν να καταφύγουν στη διαμεσολάβηση, το δικαστήριο που εκδικάζει σε περίπτωση οιασδήποτε επακόλουθης δίκης, ευρίσκεται σε κράτος μέλος στο οποίο κατοικεί μονίμως ή διαμένει συνήθως τουλάχιστον ένα εκ των μερών.

3.  Για τις ανάγκες των παραγράφων 1 και 2, το κράτος μέλος στο οποίο κατοικεί μονίμως ή διαμένει συνήθως ένα μέρος καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2001 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   ως "διαμεσολάβηση" νοείται η διαρθρωμένη διαδικασία, ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς προσπαθούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την επίλυση της διαφοράς, με την αρωγή διαμεσολαβητή. Η διαδικασία αυτή μπορεί να κινηθεί με πρωτοβουλία των μερών, ή να προταθεί ή να διαταχθεί από δικαστήριο ή να προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους, εφόσον γίνεται σεβαστός ο εθελοντικός χαρακτήρας της διαμεσολάβησης.

Περιλαμβάνει τη διαμεσολάβηση που διενεργεί δικαστής ο οποίος δεν έχει επιληφθεί οιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας στην εν λόγω διαφορά. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει τις απόπειρες που γίνονται από το δικαστήριο ή τον δικαστή στον οποίο έχει παραπεμφθεί η επίλυση της διαφοράς κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας που αφορά την εν λόγω διαφορά.

β)   ως "διαμεσολαβητής" νοείται οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ορίζεται υπό συνθήκες που δημιουργούν εύλογη προσδοκία ότι η διαμεσολάβηση θα διενεργηθεί επαγγελματικά, αμερόληπτα και με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ανεξαρτήτως της ονομασίας του ή του επαγγέλματός του στο σχετικό κράτος μέλος και του τρόπου με τον οποίο διορίστηκε για τη διεξαγωγή της εν λόγω διαμεσολάβησης ή επιφορτίστηκε με τη διεξαγωγή της.

Άρθρο 4

Ποιότητα της διαμεσολάβησης

1.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν, με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση τους μέτρο, την επεξεργασία προαιρετικών κωδίκων δεοντολογίας και την προσχώρηση στους κώδικες αυτούς των διαμεσολαβητών και των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, καθώς και άλλων αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

2.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την αρχική κατάρτιση και τη μετεκπαίδευση διαμεσολαβητών προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η διαμεσολάβηση διενεργείται δίκαια, αποτελεσματικά, αμερόληπτα και με τον ενδεδειγμένο τρόπο σε σχέση με τα μέρη και ότι οι διαδικασίες αρμόζουν στις συνθήκες της διαφοράς.

3.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης των εθνικών οργανισμών που προσφέρουν κατάρτιση στον τομέα της διαμεσολάβησης.

Άρθρο 5

Παραπομπή στη διαμεσολάβηση

1.  Το δικαστήριο που επιλαμβάνεται υπόθεσης μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, να καλέσει τα μέρη να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση για να επιλύσουν τη διαφορά. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να καλέσει τα μέρη να συμμετάσχουν σε ενημερωτική συνεδρίαση για τη χρήση της διαμεσολάβησης, εφόσον τέτοιου είδους συνεδριάσεις όντως πραγματοποιούνται και είναι εύκολα διαθέσιμες.

2.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη εθνικής νομοθεσίας η οποία καθιστά την προσφυγή στη διαμεσολάβηση υποχρεωτική ή υποκείμενη σε κίνητρα ή κυρώσεις, ανεξάρτητα από το αν γίνεται πριν ή μετά την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας, εφόσον αυτή η νομοθεσία δεν στερεί από τα μέρη τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στο δικαστικό σύστημα.

3.  Η διαμεσολάβηση είναι εθελοντική διαδικασία.

Άρθρο 6

Εκτέλεση των συμφωνιών που προκύπτουν από διαμεσολάβηση

1.  Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε τα μέρη, ή ένα εξ αυτών με τη ρητή συναίνεση των υπολοίπων, να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν να καταστεί εκτελεστό το περιεχόμενο έγγραφης συμφωνίας που έχει προκύψει από διαμεσολάβηση, εφόσον η εκτελεστότητα του περιεχομένου της συμφωνίας είναι δυνατή και όχι αντίθετη προς το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

2.  Το περιεχόμενο της συμφωνίας πρέπει να καθίσταται εκτελεστό με δικαστική απόφαση ή έγκυρη πράξη δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

3.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το όνομα των δικαστηρίων ή άλλων αρχών που είναι αρμόδιες να παραλάβουν αίτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

4.  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ουδόλως επηρεάζουν τους κανόνες που εφαρμόζονται όσον αφορά την αναγνώριση και την εκτέλεση σε άλλο κράτος μέλος συμφωνιών που προκύπτουν από διαμεσολάβηση οι οποίες έχουν καταστεί εκτελεστές σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 7

Εμπιστευτικότητα της διαμεσολάβησης

1.  Δεδομένου ότι στόχος της διαμεσολάβησης είναι να διενεργείται κατά τρόπο που θα τηρεί την εμπιστευτικότητα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, εφόσον τα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, ούτε οι διαμεσολαβητές ούτε τα μέρη ούτε όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση της διαδικασίας διαμεσολάβησης έχουν δικαίωμα ή μπορούν να υποχρεωθούν να κοινοποιήσουν σε τρίτους ή να καταθέσουν σε αστική ή εμπορική δίκη ή διαιτησία, πληροφορίες που έχουν προκύψει από τη διαμεσολάβηση ή συνδέονται με αυτήν, εκτός αν:

   α) συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιας τάξης ή άλλοι ουσιώδεις λόγοι, κυρίως όταν χρειάζεται να εξασφαλιστεί η προστασία παιδιών ή να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα προσώπου, ή
   β) η κοινοποίηση είναι αναγκαία για την εφαρμογή ή την εκτέλεση συμφωνίας που προκύπτει από διαμεσολάβηση.

2.  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη από τη θέσπιση αυστηρότερων μέτρων για την προστασία της εμπιστευτικότητας της διαμεσολάβησης.

Άρθρο 8

Αναστολή των προθεσμιών παραγραφής

1.  Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέρη που επιλέγουν τη διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφοράς, με τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής, δεν θα στερούνται εν συνεχεία του δικαιώματος προσφυγής στα δικαστήρια όσον αφορά την εν λόγω διαφορά, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω προθεσμία δεν μπορεί να λήγει μεταξύ:

   α) της ημερομηνίας κατά την οποία τα μέρη συμφώνησαν εγγράφως μετά την εμφάνιση της διαφοράς, να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση ή, εφόσον δεν υπάρχει τέτοια έγγραφη συμφωνία, της ημερομηνίας κατά την οποία παρέστησαν στην πρώτη συνεδρίαση διαμεσολάβησης, ή της ημερομηνίας κατά την οποία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, υπάρχει υποχρέωση προσφυγής σε διαμεσολάβηση· και
   β) της ημερομηνίας κατά την οποία συνήφθη συμφωνία που προέκυψε από διαμεσολάβηση, της ημερομηνίας κατά την οποία τουλάχιστον ένα από τα μέλη ενημέρωσε εγγράφως τα υπόλοιπα σχετικά με τον τερματισμό της διαμεσολάβησης ή, εφόσον δεν υπάρχει τέτοια έγγραφη κοινοποίηση, της ημερομηνίας κατά την οποία ο διαμεσολαβητής, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως τουλάχιστον ενός εκ των μερών, κηρύσσει τη διαμεσολάβηση λήξασα.

2.  Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τις προθεσμίες παραγραφής στις περιπτώσεις διεθνών συμφωνιών με συμβαλλόμενα μέρη τα κράτη μέλη, οι οποίες δεν συνάδουν προς το παρόν άρθρο.

Άρθρο 9

Ενημέρωση των πολιτών

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την παροχή πληροφόρησης στους πολίτες, ιδίως με ιστοθέσεις στο Διαδίκτυο, σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης σε φορείς διαμεσολάβησης και διαμεσολαβητές.

2.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους νομικούς να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τη δυνατότητα διαμεσολάβησης.

Άρθρο 10

Ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για τους διαμεσολαβητές

Η Επιτροπή δημοσιεύει τον Ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για τους διαμεσολαβητές στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ανακοίνωση χωρίς έννομα αποτελέσματα.

Άρθρο 11

Διατάξεις εκτέλεσης

Το αργότερο την 1η Σεπτεμβρίου 2009, η Επιτροπή δημοσιεύει τις πληροφορίες για τις αρχές και τα δικαστήρια που ανακοινώνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3.

Άρθρο 12

Ρήτρα αναθεώρησης

Το αργότερο στις …(7), η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, έκθεση ως προς την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, ενδεχομένως, από προτάσεις αναπροσαρμογής της παρούσας οδηγίας. Ειδικότερα, η έκθεση εξετάζει τις επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την ανάπτυξη της διαμεσολάβησης τόσο στις διασυνοριακές όσο και στις ενδοκρατικές υποθέσεις. Εξετάζει επίσης αν χρειάζεται πρόταση για θέσπιση πράξης με την οποία θα επιτυγχάνεται περαιτέρω εναρμόνιση των προθεσμιών παραγραφής, ώστε να διευκολυνθεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Άρθρο 13

Μεταφορά

1.  Το αργότερο την 1η Σεπτεμβρίου 2008, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα αναγκαία νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία ή, προβαίνοντας σε όλες τις απαιτούμενες προληπτικές ενέργειες για να εξασφαλίσουν ότι τα επιδιωκόμενα στην οδηγία αποτελέσματα θα επιτευχθούν, διασφαλίζουν ότι όσοι λαμβάνουν μέρος σε διαμεσολαβήσεις εφαρμόζουν τα απαιτούμενα μέτρα με προαιρετικές συμφωνίες. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για τα μέτρα αυτά.

2.  Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιλαμβάνουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από αυτή την παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή της. Οι λεπτομέρειες αυτής της παραπομπής θεσπίζονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 15

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 286, 17.11.2005, σ. 1.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2007.
(3) EE L 109, 19.4.2001, σ. 56.
(4) ΕΕ L 12, 16.1.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363, 20.12.2006, σ. 1).
(5) ΕΕ L 338, 23.12.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2116/2004 (ΕΕ L 367, 14.12.2004, σ. 1).
(6) ΕΕ L 115, 17.4.1998, σ. 31.
(7)* ...


Κοινοτική συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων *
PDF 255kWORD 34k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την κοινοτική συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (COM(2006)0621 – C6-0426/2006 – 2006/0203(CNS))
P6_TA(2007)0089A6-0065/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2006)0621)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της απόφασης 94/375/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 1994, για τη συμμετοχή της Κοινότητας ως μέλους στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων(2), σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0426/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0065/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση όπου προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση όπου το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) EE L 173, 7.7.1994, σ. 12.


Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Giuseppe Gargani
PDF 267kWORD 34k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με την αίτηση για υπεράσπιση της ασυλίας και των προνομίων του Giuseppe Gargani (2006/2300(IMM))
P6_TA(2007)0090A6-0071/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την αίτηση της 30ής Νοεμβρίου 2006 του Giuseppe Gargani για υπεράσπιση της ασυλίας του, σε σχέση με αγωγή η οποία εκκρεμεί ενώπιον ιταλικού δικαστηρίου, η οποία ανακοινώθηκε στη συνεδρίαση της ολομέλειας της 11ης Δεκεμβρίου 2006,

–   έχοντας ακούσει τον Giuseppe Gargani σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 9 και 10 του Πρωτοκόλλου της 8ης Απριλίου 1965, περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και το άρθρο 6, παράγραφος. 2 της Πράξης σχετικά με την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, της 20ής Σεπτεμβρίου 1976,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 12 Μαΐου 1964 και στις 10 Ιουλίου 1986(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 3, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0071/2007),

1.   αποφασίζει να υπερασπίσει την ασυλία και τα προνόμια του Giuseppe Gargani·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής πάραυτα στις αρμόδιες αρχές της Ιταλικής Δημοκρατίας.

(1) Υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σ. 195, και υπόθεση 149/85 Wybot/Faure και άλλων, Συλλογή 1986, σ. 2391.


Αναθεώρηση των οδηγιών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I
PDF 267kWORD 71k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αναθεώρηση των οδηγιών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (COM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))
P6_TA(2007)0091A6-0332/2006

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0681)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0006/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0332/2006),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Μαρτίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2007/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αναθεώρηση των οδηγιών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

P6_TC1-COD(2005)0263


(Καθώς επιτεύχθη συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2007/47/ΕΚ.)

(1) Δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.


Στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων ***I
PDF 329kWORD 60k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (COM(2006)0066 – C6-0063/2006 – 2006/0020(COD))
P6_TA(2007)0092A6-0062/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0066)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 285, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0063/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A6-0062/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Μαρτίου 2007 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (αναδιατύπωση)

P6_TC1-COD(2006)0020


(Καθώς επιτεύχθη συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. .../2007.)

P6_TC1-COD(2006)0020


(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας ***I
PDF 579kWORD 239k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας (COM(2005)0586 – C6-0062/2006 – 2005/0236(COD))
P6_TA(2007)0093A6-0058/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0586)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0062/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0058/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Μαρτίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2007/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας

P6_TC1-COD(2005)0236


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80, παράγραφος 2,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η ασφάλεια της ναυτιλίας στην Κοινότητα και των πολιτών που τη χρησιμοποιούν, όπως και των εταιρειών εκμετάλλευσης που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα αυτό, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει να εξασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή.

(2)  Όσον αφορά τη διεθνή ναυτιλία, έχει διαμορφωθεί εκτενές πλαίσιο που ενισχύει τη θαλάσσια ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση από τα πλοία, με την έγκριση μιας σειράς συμβάσεων των οποίων είναι θεματοφύλακας ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ).

(3)  Βάσει των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) και των συμβάσεων για τις οποίες είναι θεματοφύλακας ο ΔΝΟ, τα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη αυτών των πράξεων είναι υπεύθυνα για την έκδοση νόμων και κανονισμών και για τη λήψη κάθε άλλου μέτρου το οποίο ενδέχεται να είναι αναγκαίο προκειμένου να τεθούν πλήρως σε εφαρμογή οι εν λόγω πράξεις, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι, από την άποψη της ασφάλειας της ζωής στη θάλασσα και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τα πλοία είναι κατάλληλα για την υπηρεσία για την οποία προορίζονται και είναι επανδρωμένα με ικανό ναυτικό προσωπικό.

(4)  Οι εκπρόσωποι όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)) υποστήριξαν την έγκριση της Σύμβασης για τη Ναυτική Εργασία (MLC) της ΔΟΕ του 2006 που ενοποιεί το υφιστάμενο σύνολο πράξεων σχετικά με τη ναυτική εργασία σε ενιαία πράξη. Η σύμβαση αυτή ασχολείται επίσης με τις υποχρεώσεις που συνδέονται με το κράτος σημαίας και θα πρέπει να ενσωματωθεί στην παρούσα οδηγία μόλις τεθεί σε ισχύ.

(5)  Δεδομένου ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να είναι συμβαλλόμενα μέρη των συμβάσεων του ΔΝΟ και πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στις εν λόγω συμβάσεις όσον αφορά τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους, πρέπει να ενσωματωθούν στην κοινοτική νομοθεσία οι δεσμευτικές διατάξεις των συμβάσεων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των συμβάσεων του ΔΝΟ στην Κοινότητα.

(6)  Οι εν λόγω δεσμευτικές διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται μαζί με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία που αφορά την ασφάλεια των πλοίων, του πληρώματος, των επιβατών και του φορτίου τους, την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία και τον χρόνο εργασίας των ναυτικών.

(7)  Μερικά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία προκειμένου να καταστούν συμβαλλόμενα μέρη σε ορισμένες από τις συμβάσεις του ΔΝΟ, όπως τα Πρωτόκολλα της SOLAS και της Σύμβασης περί των γραμμών φορτώσεως του 1988, τα Παραρτήματα IV και VI της MARPOL, ή οι ειδικές συμβάσεις του ΔΝΟ, που αναφέρονται ρητά στην κοινοτική νομοθεσία, και πρέπει να ενθαρρυνθούν για να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία.

(8)  Βάσει της οδηγίας 2007/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών(5), τα κράτη μέλη οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παραρτήματος και του προσαρτήματος του ψηφίσματος A.847(20) του ΔΝΟ σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές που βοηθούν τα κράτη σημαίας κατά την εφαρμογή των πράξεων του ΔΝΟ, με σκοπό να εξασφαλισθεί ότι οι αρμόδιες αρχές τους είναι σε θέση να διασφαλίζουν τη δέουσα επιβολή των διατάξεων των διεθνών συμβάσεων, και ειδικότερα εκείνων που αφορούν την επιθεώρηση και την εξέταση πλοίων και την έκδοση πιστοποιητικών και πιστοποιητικών απαλλαγής.

(9)  Το ψήφισμα A.847(20) του ΔΝΟ έχει ανακληθεί με το ψήφισμα A.973(24) του ΔΝΟ σχετικά με τον Κώδικα για την εφαρμογή δεσμευτικών πράξεων του ΔΝΟ, ο οποίος περιέχει τις δεσμευτικές διατάξεις που πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη σημαίας.

(10)  Τα κράτη μέλη πρέπει να εκπληρώνουν με αποτελεσματικότητα και συνέπεια τις υποχρεώσεις τους ως κράτη σημαίας, σύμφωνα με τις συμβάσεις του ΔΝΟ και λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα A.973(24) του ΔΝΟ.

(11)  Οι συμβάσεις του ΔΝΟ παρέχουν το δικαίωμα στα κράτη σημαίας να απαλλάσσουν πλοία από την εφαρμογή των βασικών κανόνων του κράτους σημαίας, οι οποίοι θεσπίζονται στις συμβάσεις του ΔΝΟ, και να εφαρμόζουν ισοδύναμες διατάξεις, αφήνοντας σημαντικό αριθμό απαιτήσεων στη διακριτική ευχέρεια των διοικητικών αρχών. Αν και θεωρείται αναγκαίος κάποιος βαθμός ελαστικότητας κατά την εφαρμογή ειδικών μέτρων, εφόσον η διευκόλυνση αυτή αφεθεί μόνον και εξ ολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια των επιμέρους διοικητικών αρχών, θα μπορούσε να καταλήξει σε διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών και υπάρχει το ενδεχόμενο να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων σημαιών.

(12)  Η Κοινότητα έχει αναλάβει δέσμευση να διατυπώσει εναρμονισμένες ερμηνείες των τεχνικών προτύπων ασφαλείας όσον αφορά τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες, με το άρθρο 12 της οδηγίας 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 1998, για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία(6). Η ίδια προσέγγιση πρέπει επίσης να ακολουθηθεί υιοθετώντας κατά περίπτωση την προσήκουσα λύση και ενεργώντας κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων μερών, εν ανάγκη και υπό την επιφύλαξη της έγκρισης εναρμονισμένων ερμηνειών από τον ΔΝΟ, και για ανάλογες διατάξεις που αφορούν άλλους τύπους πλοίων, για τους οποίους ισχύουν οι συμβάσεις του ΔΝΟ.

(13)  Οι ναυτιλιακές διοικητικές αρχές των κρατών μελών πρέπει να είναι σε θέση να διαθέτουν κατάλληλους πόρους για την εφαρμογή των οικείων υποχρεώσεων του κράτους σημαίας, ανάλογους με το μέγεθος και τη φύση του στόλου τους και βασισμένους στις σχετικές απαιτήσεις του ΔΝΟ.

(14)  Πρέπει να καθιερωθούν ελάχιστα κριτήρια σχετικά με τους εν λόγω πόρους, βάσει της πρακτικής πείρας των κρατών μελών.

(15)  Η υποχρεωτική εφαρμογή των διαδικασιών που συνιστώνται από τον ΔΝΟ, στην εγκύκλιο MSC/Circ.1140/ MEPC/Circ.424 της 20ής Δεκεμβρίου 2004 για τη Μεταφορά πλοίων μεταξύ κρατών, πρέπει να ενισχύσει τις διατάξεις σχετικά με την αλλαγή σημαίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στις συμβάσεις του ΔΝΟ και στην κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια στη θάλασσα και να αυξήσουν τη διαφάνεια στις σχέσεις μεταξύ κρατών σημαίας, προς όφελος της θαλάσσιας ασφάλειας.

(16)  Τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμόζουν, για τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους, εναρμονισμένες απαιτήσεις για την πιστοποίηση και τον έλεγχο από το κράτος σημαίας, όπως ορίζονται στις σχετικές διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές που επισυνάπτονται στο ψήφισμα A.948(23) της συνέλευσης του ΔΝΟ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου βάσει του εναρμονισμένου συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης.

(17)  Η αυστηρή εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση των αναγνωρισμένων οργανισμών, που εκτελούν καθήκοντα κράτους σημαίας για λογαριασμό των κρατών μελών ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση του στόλου των κρατών μελών, αναμένεται να βελτιώσει τις γενικές ποιοτικές επιδόσεις των πλοίων που φέρουν τη σημαία ενός κράτους μέλους.

(18)  Το γεγονός ότι οι επιθεωρητές του κράτους σημαίας πρέπει να πληρούν ορισμένα ελάχιστα κριτήρια θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους μεταξύ των ναυτιλιακών αρχών και θα συμβάλει στις ποιοτικές επιδόσεις των πλοίων που φέρουν τη σημαία ενός κράτους μέλους.

(19)  Τα κράτη μέλη έχουν υποχρεώσεις ως κράτη σημαίας όσον αφορά τη διερεύνηση ατυχημάτων και περιστατικών στα οποία εμπλέκονται τα πλοία τους.

(20)  Στην οδηγία 2007/…/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/35/ΕΚ και 2002/59/ΕΚ(7) ορίζονται ειδικοί κανόνες, τους οποίους πρέπει να ακολουθούν τα κράτη μέλη για τη διερεύνηση ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

(21)  Η υποχρεωτική εφαρμογή των αρχών ασφαλούς επάνδρωσης, του ΔΝΟ, αναμένεται να συμβάλει στις ποιοτικές επιδόσεις των πλοίων που φέρουν τη σημαία ενός κράτους μέλους.

(22)  Η δημιουργία βάσεων δεδομένων, οι οποίες παρέχουν βασικές πληροφορίες για πλοία που φέρουν τη σημαία ενός κράτους μέλους, καθώς και για πλοία που έχουν διαγραφεί από το νηολόγιο ενός κράτους μέλους, αναμένεται να βελτιώσει τη διαφάνεια των επιδόσεων ενός στόλου υψηλής ποιότητας και να συμβάλει στην καλύτερη παρακολούθηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας, καθώς και στην εξασφάλιση ισότιμων όρων μεταξύ ναυτιλιακών αρχών.

(23)  Η αξιολόγηση και η εξέταση των επιδόσεων των κρατών σημαίας και, όταν χρειάζεται, τα επανορθωτικά μέτρα πρέπει να εξασφαλίσουν την εγγραφή όλων των κρατών μελών στον "λευκό" κατάλογο του Μνημονίου Συνεννόησης (ΜΣ) του Παρισιού για τον έλεγχο του κράτους λιμένα.

(24)  Τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να επιδεiκνύουν συμμόρφωση προς τις δεσμευτικές πράξεις του ΔΝΟ, όπως απαιτείται στο ψήφισμα A.974(24) σχετικά με το πλαίσιο και τις διαδικασίες για το Αυτοδεσμευτικό σύστημα ελέγχου των κρατών μελών του ΔΝΟ, που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του ΔΝΟ της 1ης Δεκεμβρίου 2005.

(25)  Το αυτοδεσμευτικό σύστημα ελέγχου των κρατών μελών του ΔΝΟ ακολουθεί τη συνήθη προσέγγιση διαχείρισης της ποιότητας, η οποία περιλαμβάνει αρχές, κριτήρια, τομείς, διεργασίες και διαδικασίες ελέγχου, που ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον τα κράτη μέλη εφαρμόζουν και επιβάλλουν τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες που περιλαμβάνονται στις δεσμευτικές συμβάσεις του ΔΝΟ στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη. Επομένως, αυτή η διαδικασία ελέγχου θα μπορούσε ήδη να εισαχθεί στο κοινοτικό δίκαιο για τη θαλάσσια ασφάλεια.

(26)  Η πιστοποίηση ποιότητας των διοικητικών διαδικασιών, σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO, ή ισοδύναμα πρότυπα, αναμένεται να εξασφαλίσει επίσης ισότιμους όρους μεταξύ ναυτιλιακών αρχών.

(27)  Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι μεταξύ των πλοιοκτητών που εκμεταλλεύονται πλοία υπό τη σημαία ενός κράτους μέλους και εκείνων που εκμεταλλεύονται πλοία υπό άλλες σημαίες, πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των κρατών σημαίας τα οποία δεσμεύονται να εφαρμόσουν υποχρεωτικά τον Κώδικα για την εφαρμογή των δεσμευτικών πράξεων του ΔΝΟ, που εγκρίθηκε από τον ΔΝΟ, με το ψήφισμα A.973(24) της 1ης Δεκεμβρίου 2005, και συμφωνούν να ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ψηφίσματος A.974(24) του ΔΝΟ.

(28)  Η Επιτροπή, υπό τους όρους των ψηφισμάτων Α.973(24) και Α.974(24) του ΔΝΟ, πρέπει να προωθήσει την κατάρτιση Μνημονίου Συμφωνίας για τα κράτη σημαίας, ώστε να δημιουργηθούν συνέργιες μεταξύ των κρατών σημαίας και να παράσχει κίνητρα για την καταχώρηση πλοίων στα νηολόγια των κρατών μελών. Η δυνατότητα για τις τρίτες χώρες που εγγυώνται ένα κατάλληλο σύστημα ποιότητας και ελέγχου να συνάπτουν συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα προκειμένου να εκμεταλλεύονται το κύρος των κοινοτικών προδιαγραφών και να απολαμβάνουν διευκολύνσεων σε διοικητικό επίπεδο, μπορεί να οδηγήσει σε ένα κλίμα παγκοσμίου ανταγωνισμού μεταξύ εθνικών νηολογίων και ναυτιλιακών αρχών, σε γενικώς αυξημένη τήρηση των Συμβάσεων ΔΝΟ και εξάλειψη του διεθνούς ντάμπινγκ.

(29)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη θάλασσα (EMSA), που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) πρέπει να προσφέρει την αναγκαία υποστήριξη για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

(30)  Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(9).

(31)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, και συγκεκριμένα η εισαγωγή και η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων στον τομέα της πολιτικής θαλάσσιων μεταφορών, είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται, συνεπώς, λόγω της ευρωπαϊκής κλίμακας της παρούσας δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι:

   α) να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη εκπληρώνουν με αποτελεσματικότητα και συνέπεια τις υποχρεώσεις τους ως κράτη σημαίας, σύμφωνα με τις συμβάσεις του ΔΝΟ και των σχετικών πράξεων της ΔΟΕ,
   β) να επιτευχθεί η ενίσχυση της ασφάλειας και η πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους,
   γ) να προβλεφθεί μηχανισμός για εναρμονισμένες ερμηνείες των μέτρων τα οποία έχουν θεσπιστεί στις συμβάσεις του ΔΝΟ και των οποίων η εφαρμογή επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των συμβαλλομένων μερών των εν λόγω συμβάσεων.

2.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη της κοινοτικής ναυτιλιακής νομοθεσίας, όπως παρατίθεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10), καθώς και της οδηγίας 1999/63/ΕΚ του Συμβουλίου(11).

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

  α) "συμβάσεις του ΔΝΟ", οι ακόλουθες συμβάσεις μαζί με τα Πρωτόκολλα και τις τροποποιήσεις τους και τους σχετικούς δεσμευτικούς κώδικες που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του ΔΝΟ, στις ενημερωμένες εκδόσεις τους:
   i) η Διεθνής Σύμβαση του 1974 περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS 74),
   ii) η Διεθνής Σύμβαση του 1966 περί γραμμών φορτώσεως πλοίων (LL 66),
   iii) η Διεθνής Σύμβαση του 1969 για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων (Tonnage 69),
   iv) η Διεθνής Σύμβαση για την αποφυγή ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία, (MARPOL)
   v) η Διεθνής Σύμβαση για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (STCW 1978),
   vi) η Σύμβαση του 1972 περί διεθνών κανονισμών για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα (COLREG 72), όπως τροποποιήθηκε,
   vii) ο κώδικας του 1991 σχετικά με τους πρακτικούς κανόνες ασφαλείας για τα πλοία που μεταφέρουν φορτία ξυλείας στη γέφυρα,
   viii) ο κώδικας του 1965 σχετικά με πρακτικούς κανόνες ασφαλείας για τα πλοία χύδην φορτίου που μεταφέρουν στερεά φορτία (κώδικας ΣΦ)·
   β) "ειδικές συμβάσεις του ΔΝΟ", το Πρωτόκολλο του Τορρεμολίνος του 1993 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση του Τορρεμολίνος του 1977 για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών και η Διεθνής Σύμβαση του 2001 για τον έλεγχο των επιβλαβών προστατευτικών συστημάτων υφαλοχρωματισμού σε πλοία·

γ)   "Κώδικας του κράτους σημαίας (Flag State Code - FSC)", τα μέρη 1 και 2 του "Κώδικα για την εφαρμογή των δεσμευτικών πράξεων του ΔΝΟ", που εγκρίθηκε από τον ΔΝΟ, με το ψήφισμα A.973(24)·

   δ) "πλοία", πλοία και πλωτά ναυπηγήματα για τα οποία ισχύει μία ή περισσότερες από τις συμβάσεις του ΔΝΟ·
   ε) "διοικητικές αρχές", οι αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές του κράτους μέλους του οποίου τη σημαία φέρει πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα·
   στ) "ειδικευμένος επιθεωρητής του κράτους σημαίας", δημόσιος υπάλληλος ή άλλο άτομο, δεόντως εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους για να διενεργεί επιθεωρήσεις και ελέγχους σχετικά με τα πιστοποιητικά, ο οποίος πληροί τα προσόντα και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ·
   ζ) "αναγνωρισμένος οργανισμός", οργανισμός που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2007/…/ΕΚ [σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών]·
   η) "πιστοποιητικά", θεσμοθετημένα πιστοποιητικά σχετικά με τις συμβάσεις του ΔΝΟ.

2.  Τα μέτρα για την τροποποίηση των ορισμών που παρατίθενται στα στοιχεία α), β) και γ) της παραγράφου 1, υπό το πρίσμα νέων συμβάσεων ή διατάξεων δύνανται να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18, παράγραφος 2.

Άρθρο 3

Εφαρμογή του διεθνούς πλαισίου

1.  Τα κράτη μέλη καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη των συμβάσεων του ΔΝΟ και των ειδικών συμβάσεων του ΔΝΟ. Ωστόσο, η εν λόγω υποχρέωση αναφέρεται μόνον στις συμβάσεις υπό τη μορφή που έχουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας.

2.  Τα κράτη μέλη, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας δεν είναι ακόμα μέρη όλων των συμβάσεων του ΔΝΟ ή των ειδικών συμβάσεων του ΔΝΟ, κινούν τις διαδικασίες για την κύρωση των εν λόγω συμβάσεων ή την προσχώρηση σε αυτές, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο. Εντός ενενήντα ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, ανακοινώνουν στην Επιτροπή την προβλεπόμενη ημερομηνία κατά την οποία θα καταθέσουν στον Γενικό Γραμματέα του ΔΝΟ το έγγραφο κύρωσης των εν λόγω συμβάσεων ή προσχώρησης σε αυτές.

3.  Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις διοικητικές αρχές τους σαφή καθήκοντα σχετικά με την κατάρτιση και τη διαμόρφωση πολιτικών, προκειμένου να εφαρμοστούν οι σχετικές με το κράτος σημαίας υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις του ΔΝΟ και να εξασφαλιστεί ότι οι διοικητικές αρχές τους είναι σε θέση να συμβάλουν καταλλήλως στην έκδοση εθνικής νομοθεσίας και οδηγιών για την εφαρμογή και την επιβολή της.

4.  Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη διεθνή ναυτιλία, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πλήρως τις δεσμευτικές διατάξεις σχετικά με το κράτος σημαίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί στις συμβάσεις του ΔΝΟ, σύμφωνα με τους όρους και όσον αφορά τα πλοία που προβλέπονται σε αυτές, και λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις διατάξεις του Κώδικα Κράτους Σημαίας (FSC) που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας.

5.  Τα κράτη μέλη βελτιώνουν συνεχώς την καταλληλότητα των μέτρων που λαμβάνονται προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι συμβάσεις του ΔΝΟ. Η βελτίωση προϋποθέτει αυστηρή και αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της εθνικής νομοθεσίας, όπως ενδείκνυται, και συνεχή παρακολούθηση της συμμόρφωσης.

6.  Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18, παράγραφος 2, είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής είτε κατόπιν αιτήσεως μιας ή περισσοτέρων διοικήσεων ή ενδιαφερομένων φορέων εκμετάλλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται μέτρα με σκοπό:

   α) τη διαμόρφωση εναρμονισμένων διαδικασιών για την εφαρμογή εξαιρέσεων και ισοδύναμων μέτρων, που εφαρμόζονται σύμφωνα με τις συμβάσεις του ΔΝΟ,
   β) την καθιέρωση εναρμονισμένων ερμηνειών για ζητήματα που επαφίενται από τις συμβάσεις του ΔΝΟ στη διακριτική ευχέρεια των αρχών,
   γ) την τυποποίηση της ερμηνείας και την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στις συμβάσεις.

Άρθρο 4

Πόροι και διαδικασίες για τη διοικητική διαχείριση των απαιτήσεων ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρχές τους να διαθέτουν κατάλληλους πόρους, ανάλογους με το μέγεθος και τη φύση του στόλου τους. Με τους πόρους αυτούς:

   α) εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των συμβάσεων και των ειδικών συμβάσεων του ΔΝΟ, του κώδικα του κράτους σημαίας και των σχετικών μέσων της ΔΟΕ·
   β) εξασφαλίζεται, για όλα τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους, η διερεύνηση των ατυχημάτων, όπως και η κατάλληλη και έγκαιρη λήψη μέτρων για την κάλυψη των διαπιστουμένων ελλείψεων·
   γ) εξασφαλίζεται η κατάρτιση, τεκμηρίωση και παροχή οδηγιών σχετικά με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις του ΔΝΟ, οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των κρατών ως συμβαλλομένων μερών·
   δ) περιλαμβάνουν κατάλληλο αριθμό ειδικευμένου προσωπικού για την εφαρμογή και την επιβολή της εθνικής νομοθεσίας, με την οποία τίθενται σε εφαρμογή οι συμβάσεις του ΔΝΟ, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιοδοτημένων επιθεωρητών του κράτους σημαίας για τη διενέργεια ερευνών, ελέγχων, επιτηρήσεων και επιθεωρήσεων·
   ε) περιλαμβάνουν επαρκή αριθμό ειδικευμένου προσωπικού του κράτους σημαίας για τη διερεύνηση περιστατικών στο πλαίσιο των οποίων έχει απαγορευθεί από κράτη λιμένα ο απόπλους πλοίων που φέρουν τη σημαία τους· και
   στ) περιλαμβάνουν επαρκή αριθμό ειδικευμένου προσωπικού του κράτους σημαίας για τη διερεύνηση περιστατικών στο πλαίσιο των οποίων τίθεται υπό αμφισβήτηση από κράτη λιμένα η ισχύς πιστοποιητικού ή θεώρησης ή ικανότητας ατόμων τα οποία διαθέτουν πιστοποιητικά ή θεωρήσεις που έχουν εκδοθεί υπό τη δικαιοδοσία των οικείων κρατών.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την κατάρτιση των επιθεωρητών του κράτους σημαίας και την επίβλεψη των επιθεωρητών και των διενεργούντων τις έρευνες υπαλλήλων του κράτους σημαίας, του παρακτίου κράτους, σε περιπτώσεις ατυχήματος ή ανωμαλίας, καθώς και των δραστηριοτήτων αναγνωρισμένων οργανισμών, σε περίπτωση ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε εν λόγω οργανισμούς σύμφωνα με το άρθρο 7.

3.  Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν ή διατηρούν ικανότητα ανασκόπησης αναγνώρισης και έγκρισης σχεδίων ναυπήγησης και εξοπλισμού των πλοίων, καθώς και της λήψης τεχνικών αποφάσεων, η οποία είναι ανάλογη με το μέγεθος και τη φύση του στόλου τους.

4.  Οι ελάχιστες απαιτήσεις με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18, παράγραφος 2.

Άρθρο 5

Νηολόγηση πλοίου υπό τη σημαία κράτους μέλους

1.  Πριν από τη νηολόγηση οποιουδήποτε πλοίου, το οικείο κράτος μέλος εξακριβώνει την ταυτότητά του πλοίου, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού αναγνώρισης πλοίων του ΔΝΟ, όπου ενδείκνυται, και άλλα στοιχεία του πλοίου, ούτως ώστε το πλοίο να μην φέρει τις σημαίες δύο ή περισσοτέρων κρατών ταυτοχρόνως. Ζητούνται αποδεικτικά στοιχεία από πλοία, τα οποία προηγουμένως ήταν νηολογημένα υπό τη σημαία άλλου κράτους, ότι έχουν διαγραφεί από το νηολόγιο αυτού του κράτους ή ότι έχει δοθεί συγκατάθεση από το νηολόγιο του εν λόγω κράτους για τη μεταφορά τους.

2.  Ως προϋπόθεση για να καταχωρεί για πρώτη φορά στο νηολόγιό του πλοίο, το εν λόγω κράτος μέλος επιβεβαιώνει εάν το εν λόγω πλοίο συμμορφώνεται με τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες και κανονισμούς και διασφαλίζει ότι τούτο πιστοποιείται από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα που κατέχει. Εν ανάγκη, αλλά οπωσδήποτε εάν το πλοίο δεν έχει κατασκευαστεί πρόσφατα, έρχεται σε επαφή με το προηγούμενο κράτος σημαίας και ζητεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία.

3.  Εάν η αίτηση υποβάλλεται από κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος, το προηγούμενο κράτος σημαίας υποχρεούται να διαβιβάσει τα εν λόγω έγγραφα και στοιχεία όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 789/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τη μετανηολόγηση φορτηγών και επιβατηγών πλοίων στο εσωτερικό της Κοινότητας(12).

4.  Οποτεδήποτε άλλο κράτος σημαίας ζητεί πληροφορίες για ένα πλοίο, το οποίο έχει διαγραφεί από το νηολόγιο ενός κράτους μέλους, το εν λόγω κράτος μέλος παρέχει αμέσως στο άλλο κράτος σημαίας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ελλείψεις, τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, με το ισχύον χρονοδιάγραμμά τους, και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την ασφάλεια.

5.  Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 789/2004.

Άρθρο 6

Εξασφάλιση της ασφάλειας των πλοίων που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα από τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους. Μεταξύ των μέτρων αυτών, συγκαταλέγονται ιδίως τα ακόλουθα:

   α) απαγόρευση απόπλου μέχρις ότου τα εν λόγω πλοία είναι σε θέση να εκτελέσουν πλόες τηρώντας τις απαιτήσεις των διεθνών κανόνων και προτύπων·
   β) εξασφάλιση του περιοδικού ελέγχου των πλοίων, ώστε να εξακριβώνεται ότι η πραγματική κατάσταση του πλοίου και του πληρώματός του είναι σύμφωνη με τα πιστοποιητικά που φέρει·
   γ) εξασφάλιση ότι, κατά τον περιοδικό έλεγχο κατά το στοιχείο β), ο επιθεωρητής ελέγχει, με τις κατάλληλες μεθόδους και τα αναγκαία μέσα, εάν οι ναυτικοί που έχουν αναλάβει καθήκοντα στα πλοία είναι εξοικειωμένοι με τα ιδιαίτερα καθήκοντά τους, καθώς και με τις διαρρυθμίσεις, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες του πλοίου·
   δ) εξασφάλιση ότι το πλήρωμα του πλοίου, στο σύνολό του, έχει την ικανότητα και τους πόρους που απαιτούνται για να συντονίσει αποτελεσματικά τις δραστηριότητές του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κατά την εκτέλεση καθηκόντων ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια ή για την πρόληψη ή τον μετριασμό της ρύπανσης·
   ε) πρόβλεψη αρκούντως αυστηρών κυρώσεων στους εθνικούς νόμους και κανονισμούς, ούτως ώστε να αποθαρρύνεται η παράβαση των διεθνών κανόνων και προτύπων·
   στ) πρόβλεψη δίωξης, αφού έχει διενεργηθεί έρευνα, των πλοίων, τα οποία παρέβησαν τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα, ανεξαρτήτως του τόπου όπου σημειώθηκε η παράβαση·
   ζ) πρόβλεψη αρκούντως αυστηρών κυρώσεων στους εθνικούς νόμους και κανονισμούς, ούτως ώστε να αποθαρρύνεται η παράβαση των διεθνών κανόνων και προτύπων από άτομα στα οποία έχουν χορηγηθεί πιστοποιητικά ή θεωρήσεις υπό τη δικαιοδοσία τους· και
   η) πρόβλεψη δίωξης, αφού έχει διενεργηθεί έρευνα, των ατόμων που διαθέτουν πιστοποιητικά ή θεωρήσεις, τα οποία παρέβησαν τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα, ανεξαρτήτως του τόπου όπου σημειώθηκε η παράβαση.

2.  Τα κράτη μέλη, όπως προβλέπει η οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με την καθιέρωση κοινοτικού συστήματος της θαλάσσιας κυκλοφορίας και ενημέρωσης(13), καταρτίζουν και εφαρμόζουν κατάλληλο πρόγραμμα ελέγχου και παρακολούθησης των πλοίων που φέρουν τη σημαία τους, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν, ιδίως με τη χρήση του κοινοτικού συστήματος ανταλλαγής δεδομένων SafeSeaNet, εγκαίρως και πλήρως τις ζητούμενες πληροφορίες και διευκρινίσεις από κράτη λιμένα ή παράκτια κράτη σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή ελλείψεων.

3.  Τα κράτη μέλη, ή αναγνωρισμένοι οργανισμοί που ενεργούν για λογαριασμό τους, εκδίδουν ή θεωρούν πιστοποιητικά για ένα πλοίο μόνον αφού διαπιστώσουν ότι το πλοίο πληροί όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις.

4.  Τα κράτη μέλη εκδίδουν διεθνές πιστοποιητικό ικανότητας ή θεώρηση για ένα άτομο μόνον αφού διαπιστώσουν ότι το άτομο πληροί όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις.

5.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα πλοία τους να επιθεωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές βάσει του εναρμονισμένου συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης, όπως επισυνάπτεται στο ψήφισμα A.948(23) της Συνέλευσης του ΔΝΟ, στην ενημερωμένη έκδοσή του.

6.  Σε περίπτωση απαγόρευσης από κράτη λιμένα του απόπλου πλοίων που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, το κράτος μέλος σημαίας προβαίνει σε ενέργειες σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

7.  Το Παράρτημα ΙΙΙ είναι δυνατόν να τροποποιείται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18, παράγραφος 2, προκειμένου να βελτιωθούν οι οδηγίες υπό το πρίσμα της αποκτηθείσας από την εφαρμογή των υφισταμένων ρυθμίσεων πείρας.

Άρθρο 7

Ανάθεση αρμοδιοτήτων για θεσμοθετημένα καθήκοντα

1.  Με την επιφύλαξη της οδηγίας 94/57/ΕΚ ή της οδηγίας 2007/…/ΕΚ, [σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών] τα κράτη μέλη που έχουν αναθέσει σε αναγνωρισμένους οργανισμούς την επιθεώρηση και την πιστοποίηση των πλοίων τους αναπτύσσουν ή διατηρούν την ικανότητα, ανάλογη με το μέγεθος και τη φύση του στόλου τους, συνεχούς παρακολούθησης και ελέγχου της διαδικασίας ελέγχου και πιστοποίησης από τους αναγνωρισμένους οργανισμούς που ενεργούν για λογαριασμό τους.

Διασφαλίζουν ότι υπάρχει άμεση σύνδεση επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου μεταξύ των αρχών και των αναγνωρισμένων οργανισμών, καθώς και ότι το προσωπικό που ασχολείται με την παρακολούθηση των αναγνωρισμένων οργανισμών έχει καλή γνώση των κανόνων των οργανισμών αυτών και του κράτους σημαίας, και να είναι διαθέσιμο για την εκτέλεση αποτελεσματικής εποπτείας επιτόπου των αναγνωρισμένων οργανισμών.

2.  Τα κράτη μέλη στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος 1 προβλέπουν τη δυνατότητα διεξαγωγής συμπληρωματικών ερευνών στα πλοία που φέρουν τη σημαία τους προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του πλοίου προς τις συμβάσεις του ΔΝΟ και τις εθνικές απαιτήσεις.

3.  Οι συμπληρωματικές έρευνες κατά την παράγραφο 2 απαιτούνται το αργότερο κάθε 12 μήνες για πλοία:

   α) τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο νηολόγιο του κράτους μέλους επί περίοδο μικρότερη της διετίας· και
   β) στα οποία έχει απαγορευτεί ο απόπλους σύμφωνα με την οδηγία 95/21/ΕΚ(14) του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995, για την επιβολή, σχετικά με τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων, ή την οδηγία …./…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... [για τον έλεγχο του κράτους λιμένα](15) οποτεδήποτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

4.  Μόλις τεθούν σε ισχύ τα μέτρα κατά το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 2007/…/ΕΚ [για τον έλεγχο του κράτους λιμένα], δεν θα είναι πάντως αναγκαία η συμπληρωματική έρευνα, κατά τις παραγράφους 2 και 3, για πλοία στα οποία έχουν αποδοθεί κατά την πλέον πρόσφατη επιθεώρηση χαρακτηριστικά χαμηλού κινδύνου δυνάμει της εν λόγω οδηγίας.

5.  Τα κράτη μέλη στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος 1 οφείλουν επιπλέον:

   α) να εκδίδουν ειδικές οδηγίες για τους αναγνωρισμένους οργανισμούς τους, οι οποίες να αναφέρουν λεπτομερώς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα πλοίο δεν είναι κατάλληλο να εκτελέσει πλόες, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για το ίδιο πλοίο ή τα πρόσωπα που βρίσκονται σ" αυτό, ή διαπιστωθεί ότι συνιστά αδικαιολόγητη απειλή ζημίας για το θαλάσσιο περιβάλλον· και
   β) να παρέχουν στον αναγνωρισμένο οργανισμό τους όλα τα ενδεδειγμένα κείμενα εθνικού δικαίου, με την ερμηνεία τους, με τα οποία τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις των συμβάσεων, ή να διευκρινίζουν κατά πόσον τα πρότυπα των διοικητικών αρχών υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των συμβάσεων του ΔΝΟ από οποιαδήποτε άποψη.

6.  Οι αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές που απαιτούνται για τη θέσπιση διαδικασιών έρευνας και συστημάτων εποπτείας για συμπληρωματικές έρευνες, καθώς και ελάχιστα κριτήρια για τους επιθεωρητές και ελεγκτές που διενεργούν συμπληρωματικές έρευνες, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18, παράγραφος 2.

Άρθρο 8

Επιθεωρητές του κράτους σημαίας

1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν και τεκμηριώνουν τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τις αμοιβαίες σχέσεις όλου του προσωπικού του κράτους σημαίας, το οποίο διαχειρίζεται, εκτελεί και ελέγχει εργασίες που αφορούν και επηρεάζουν την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τις επιθεωρήσεις, ή για την εκτέλεσή τους, και τους ελέγχους σε πλοία και εταιρείες, πληροί τα ελάχιστα κριτήρια που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό, πλην του προσωπικού περί του οποίου η παράγραφος 2, το οποίο βοηθά στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας, διαθέτει εκπαίδευση, κατάρτιση και επίβλεψη ανάλογη με τα καθήκοντα που επιτρέπεται να εκτελεί.

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, με κατάλληλες μεθόδους και τα απαιτούμενα μέσα, την εφαρμογή τεκμηριωμένου συστήματος σχετικά με τη διαρκή εξειδίκευση του προσωπικού που αναφέρεται στις παραγράφους 1 έως 3 και τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεών τους, όπως ενδείκνυται για τα καθήκοντα που προβλέπεται και επιτρέπεται να αναλάβουν.

5.  Το κράτος σημαίας χορηγεί στους επιθεωρητές που εκτελούν καθήκοντα για λογαριασμό του σε πλοία ή στο κύτος των πλοίων, καθώς και, ενδεχομένως, στο λοιπό προσωπικό που να αναφέρεται στην παράγραφο 3, έγγραφα ταυτότητας που πιστοποιούν τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί.

6.  Προκειμένου να βελτιωθούν οι κατευθυντήριες γραμμές υπό το πρίσμα της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, το Παράρτημα ΙΙ μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18, παράγραφος 2.

7.  Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18, παράγραφος 2, είναι δυνατόν να θεσπίζονται ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τα τυπικά προσόντα του προσωπικού περί των οποίων η παράγραφος 3.

Άρθρο 9

Έρευνες του κράτους σημαίας

Τα κράτη μέλη διενεργούν έρευνα κατόπιν θαλάσσιου ατυχήματος ή συμβάντος ρύπανσης στο οποίο εμπλέκεται πλοίο που φέρει τη σημαία τους τηρώντας τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από των κώδικα για τη διερεύνηση ατυχημάτων και συμβάντων που ενέκρινε ο ΔΝΟ με το ψήφισμα Α.849(20), όπως παρατίθεται στο παράρτημα του ψηφίσματος A.884(21) που ενέκρινε η Συνέλευση του ΔΝΟ, στην ενημερωμένη έκδοσή του. Η εν λόγω διερεύνηση ατυχημάτων διενεργείται από κατάλληλα ειδικευμένους στην έρευνα υπαλλήλους, ειδικούς σε θέματα σχετικά με το ατύχημα, που διαθέτουν για το σκοπό αυτό τα κράτη μέλη, ανεξαρτήτως του τόπου του ατυχήματος ή συμβάντος.

Άρθρο 10

Ασφαλής επάνδρωση

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους είναι κατάλληλα επανδρωμένα, από την άποψη της ασφάλειας της ζωής στη θάλασσα, και τηρούν τις αρχές ασφαλούς επάνδρωσης, όπως ορίζονται στο ψήφισμα A.890(21) της Συνέλευσης του ΔΝΟ για τις αρχές ασφαλούς επάνδρωσης, στην ενημερωμένη έκδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που επισυνάπτονται στο εν λόγω ψήφισμα.

Άρθρο 11

Συνοδευτικά μέτρα

1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν ή διατηρούν μια βάση δεδομένων στόλου για τα πλοία τους, με τις κυριότερες τεχνικές λεπτομέρειες κάθε πλοίου και τις πληροφορίες που απαριθμούνται στην παράγραφο 2, ή εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων η οποία περιέχει ανάλογες πληροφορίες. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή δικαίωμα πρόσβασης ή δικαίωμα εξασφάλισης πρόσβασης σε τρίτους, στις δικές τους βάσεις δεδομένων σχετικά με τα πλοία τους, καθώς και τη δυνατότητα να εξάγει και να ανταλλάσσει δεδομένα μαζί τους.

2.  Η βάση δεδομένων κάθε κράτους μέλους περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

   α) ατομικά δεδομένα για κάθε νηολογημένο πλοίο:
   i) στοιχεία του πλοίου (όνομα, αριθμός ΔΝΟ κλπ)· ημερομηνία νηολόγησης και ενδεχομένως, διαγραφής από το νηολόγιο,
   ii) στοιχεία των αναγνωρισμένων οργανισμών που συμμετείχαν στην πιστοποίηση και την ταξινόμηση του πλοίου στις οδηγίες του κράτους σημαίας,
   iii) ημερομηνίες και αποτελέσματα (ελλείψεις: ναι ή όχι, περιγραφή, επισκευές πραγματοποιηθείσες ή εκκρεμείς· απαγορεύσεις απόπλου: ναι ή όχι και διάρκεια) των επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιπρόσθετων και συμπληρωματικών επιθεωρήσεων, και ελέγχων που πραγματοποιούνται είτε απευθείας από το κράτος σημαίας είτε από αναγνωρισμένους οργανισμούς στους οποίους από το εν λόγω κράτος έχει αναθέσει αρμοδιότητα,
   iv) στοιχεία του φορέα που επιθεώρησε το πλοίο βάσει των διατάξεων για τον έλεγχο του κράτους λιμένα και ημερομηνίες των επιθεωρήσεων,
   v) πορίσματα των ελέγχων από το κράτος λιμένα (ελλείψεις: όχι ή ναι, περιγραφή, επισκευές πραγματοποιηθείσες ή εκκρεμείς· απαγορεύσεις απόπλου: ναι ή όχι και διάρκεια),
   vi) πληροφορίες σχετικά με ατυχήματα,
   vii) πληροφορίες σχετικά με παραβάσεις σε σχέση με τις συμβάσεις ΔΝΟ, ιδίως βάσει της MARPOL και βάσει της οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις(16),
  β) γενικά δεδομένα σχετικά με όλα τα πλοία που έχει νηολογήσει:
   i) κατάλογος και ταυτότητα των πλοίων που διαγράφηκαν από το νηολόγιο κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο· κατά το διάστημα αυτό, όλα τα συλλεγέντα στη βάση δεδομένα κατά την περίοδο νηολόγησης των εν λόγω πλοίων πρέπει να διατηρούνται,
   ii) αριθμός των κάθε είδους ετησίων επιθεωρήσεων, κατανεμημένων κατά τύπους, που πραγματοποιήθηκαν από το κράτος σημαίας ή εξ ονόματός του.

3.  Ο κατάλογος των πληροφοριών της παραγράφου 2 δύναται να τροποποιείται υπό το πρίσμα των εξελίξεων σχετικά με νέες βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18, παράγραφος 2.

Είναι δυνατόν να καθοριστούν εναρμονισμένοι μορφότυποι για την παροχή δεδομένων, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18, παράγραφος 2.

4.  Τα δεδομένα που προβλέπονται κατά την παράγραφο 2 κοινοποιούνται εξ ολοκλήρου και αμέσως στο νέο κράτος σημαίας στην περίπτωση που το πλοίο διαγράφεται από το νηολόγιο και μεταφέρεται σε άλλο νηολόγιο.

Άρθρο 12

Αξιολόγηση και εξέταση των επιδόσεων των κρατών σημαίας

1.  Τα κράτη μέλη αξιολογούν ετησίως τις επιδόσεις τους ως προς την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

2.  Τα μέτρα για την αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών σημαίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ποσοστά απαγόρευσης απόπλου κατόπιν ελέγχου από το κράτος λιμένα, τα αποτελέσματα των ελέγχων από το κράτος σημαίας, τις στατιστικές ατυχημάτων, τις διαδικασίες γνωστοποίησης και πληροφόρησης, τις ετήσιες στατιστικές απωλειών, εξαιρουμένων των τεκμαρτών ολικών απωλειών πλοίων (constructive total losses, και άλλους δείκτες επιδόσεων, όπως ενδεχομένως ενδείκνυται, προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον η στελέχωση, οι πόροι και οι διοικητικές διαδικασίες είναι κατάλληλες για την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας.

3.  Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18, παράγραφος 2, θεσπίζεται κοινή μεθοδολογία για την αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών σημαίας.

4.  Τα κράτη μέλη τα οποία, την 1η Ιουλίου του ημερολογιακού έτους, περιλαμβάνονται στον "μαύρο" ή στον "γκρίζο" κατάλογο, όπως δημοσιεύεται στην ετήσια έκθεση του Μνημονίου Συνεννόησης (ΜΣ) του Παρισιού για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα, υποβάλλουν στην Επιτροπή, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου, του ίδιου έτους εκτενή έκθεση σχετικά με τις χαμηλές επιδόσεις τους ως κράτη σημαίας. Στην εν λόγω έκθεση εντοπίζονται και αναλύονται οι κυριότεροι λόγοι γι" αυτές τις χαμηλές επιδόσεις και επισημαίνονται οι κατηγορίες πλοίων που οδηγούν σε αυτό το αποτέλεσμα. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει επίσης σχέδιο επανορθωτικής δράσης, καθώς και συμπληρωματικές επιθεωρήσεις, όταν ενδείκνυται, το οποίο εφαρμόζεται το συντομότερο δυνατόν.

Άρθρο 13

Διαδικασία ελέγχου του κράτους σημαίας

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διενέργεια ανεξάρτητου ελέγχου της συμμόρφωσής τους με την παρούσα οδηγία εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας και, στη συνέχεια, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

2.  Το πλαίσιο και οι διαδικασίες για τον έλεγχο κατά την παράγραφο 1 καθορίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18, παράγραφος 2.

Ωστόσο, οι έλεγχοι που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ψηφίσματος A.974(24), του ΔΝΟ, γίνονται δεκτοί ως έλεγχοι κατά την παράγραφο 1, εφόσον πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 3. Οι εν λόγω έλεγχοι γίνονται αποδεκτοί υπό την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων επιθεωρήσεων, τις οποίες αναλαμβάνει ή ζητεί η Επιτροπή, προκειμένου να ελέγξει τη συμμόρφωση με την κοινοτική ναυτιλιακή νομοθεσία.

3.  Το ελεγχόμενο κράτος μέλος εξασφαλίζει:

   α) ότι θα ελεγχθεί επίσης και η συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας·
   β) ότι θα δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να συμμετέχει ως παρατηρητής στη διαδικασία ελέγχου του ΔΝΟ·
   γ) ότι η έκθεση και οι πληροφορίες σχετικά με επακόλουθες ενέργειες τίθενται πάραυτα στη διάθεση της Επιτροπής.

4.  Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18, παράγραφος 2:

   α) καθορίζεται χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1·
   β) καθορίζονται οι όροι για τη δημοσιότητα που θα δοθεί στα αποτελέσματα του ελέγχου.

5.  Εν ανάγκη, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, διατυπώνει συστάσεις και προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών και αποτελεσμάτων του συστήματος ελέγχου του ΔΝΟ, στην περίπτωση της παραγράφου 2.

Άρθρο 14

Πιστοποίηση ποιότητας

1.  Τα κράτη μέλη διαμορφώνουν, εφαρμόζουν και διατηρούν σύστημα διαχείρισης της ποιότητας για τις διοικητικές αρχές τους. Το εν λόγω σύστημα διαχείρισης της ποιότητας πιστοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2000 ή ισοδύναμο πρότυπο, το οποίο πληροί τουλάχιστον όλες τις πτυχές του εν λόγω ISO 9001:2000, και ελέγχεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ISO 19011:2002 ή ισοδύναμου προτύπου, το οποίο πληροί όλες τις πτυχές του ISO 19011:2002. Όσον αφορά τα προαναφερθέντα ισοδύναμα πρότυπα, απαιτείται συμμόρφωης προς την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(17).

2.  Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας δημιουργείται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

3.  Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας πιστοποιείται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

4.  Οι παραπομπές στα πρότυπα ISO, που περιέχονται στην παράγραφο 1, είναι δυνατόν να προσαρμόζονται στα πρόσφατα δεδομένα σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18, παράγραφος 2.

Άρθρο 15

Συμφωνίες συνεργασίας

Πριν από το τέλος του [2007], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη σκοπιμότητα σύνταξης μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, των κρατών μελών και των τρίτων χωρών για τις υποχρεώσεις ελέγχου από το κράτος σημαίας, με σκοπό να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού με εκείνους που ισχύουν για τα κράτη μέλη για τρίτες χώρες που έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν υποχρεωτικά τον Κώδικα για την εφαρμογή των δεσμευτικών πράξεων του ΔΝΟ, που εγκρίθηκε από τον ΔΝΟ, με το ψήφισμα A.973(24), και έχουν συμφωνήσει να ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ψηφίσματος A.974(24) του ΔΝΟ.

Άρθρο 16

Διαβίβαση πληροφοριών και υποβολή ανακοινώσεων

1.  Κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί στον ΔΝΟ και στην Επιτροπή τις απαιτούμενες πληροφορίες βάσει των διατάξεων των συμβάσεων του ΔΝΟ.

2.  Τα κράτη μέλη ενημερώνουν ετησίως την Επιτροπή σχετικά με:

   α) τον αριθμό των επιθεωρήσεων και ελέγχων πλοίων και εταιρειών που διενήργησαν ως κράτη σημαίας·
   β) τους διατεθέντες πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2, καθώς και στο άρθρο 7, παράγραφος 1·
   γ) τα ληφθέντα μέτρα για τη συμμόρφωση προς τα άρθρα 6 έως 11, το άρθρο 12, παράγραφος 1, και το άρθρο 15.

3.  Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18, παράγραφος 2, καταρτίζεται εναρμονισμένο υπόδειγμα εντύπου για τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων κατά την παράγραφο 2.

4.  Η Επιτροπή, μετά την παραλαβή των πληροφοριών από τα κράτη μέλη, προετοιμάζει ενοποιημένη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω έκθεση απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Άρθρο 17

Τροποποιήσεις

Πέραν των τροποποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στο άρθρο 6, παράγραφος 7, και στο άρθρο 11, παράγραφος 3, η παρούσα οδηγία δύναται να τροποποιείται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18, παράγραφος 2, προκειμένου να ληφθούν υπόψη νέες διατάξεις και δεσμεύσεις σχετικά με το κράτος σημαίας, που προβλέπονται σε διεθνές επίπεδο, και ιδίως στον ΔΝΟ και στην ΔΟΕ.

Οι τροποποιήσεις των συμβάσεων του ΔΝΟ και του Κώδικα για την εφαρμογή των δεσμευτικών πράξεων του ΔΝΟ δύνανται να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002.

Άρθρο 18

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS), που συστάθηκε βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002.

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσμία του άρθρου 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται δίμηνη.

Άρθρο 19

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την […]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΗΜΑΙΑΣ (FSC)

ΜΕΡΗ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΝΟ

ΜΕΡΟΣ 1 – ΚΟΙΝΑ ΠΕΔΙΑ

Στόχος

1.  Στόχος του παρόντος Κώδικα είναι η ενίσχυση της παγκόσμιας θαλάσσιας ασφάλειας και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

2.  Οι διάφορες διοικητικές αρχές θα λάβουν υπόψη τον παρόντα Κώδικα υπό το πρίσμα των οικείων περιστάσεων και θα δεσμεύονται μόνον για την εφαρμογή εκείνων των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 στις οποίες είναι συμβαλλόμενες κυβερνήσεις ή μέρη. Λόγω γεωγραφικής θέσης και λόγω περιστάσεων, ορισμένες αρχές ενδέχεται να πρέπει να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο ως κράτη σημαίας παρά ως κράτη λιμένα ή ως παράκτια κράτη, ενώ άλλες ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερο ρόλο ως παράκτια κράτη ή ως κράτη λιμένα παρά ως κράτη σημαίας. Αυτή η έλλειψη ισορροπίας δεν μειώνει επ" ουδενί τα καθήκοντά τους ως κρατών σημαίας, λιμένα ή ως παράκτιων κρατών.

Στρατηγική

3.  Για να επιτύχει ένα κράτος τον στόχο του παρόντος Κώδικα, πρέπει να καταρτιστεί στρατηγική, η οποία να περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

   1) εφαρμογή και επιβολή των σχετικών διεθνών δεσμευτικών πράξεων·
   2) τήρηση των διεθνών συστάσεων, όπως ενδείκνυται·
   3) συνεχή εξέταση και επαλήθευση της αποτελεσματικότητας του κράτους ως προς την ανταπόκριση στις διεθνείς του υποχρεώσεις· και
   4) την επίτευξη, διατήρηση και βελτίωση των συνολικών οργανωτικών επιδόσεων και ικανοτήτων.

Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω στρατηγικής, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που δίδονται στον παρόντα Κώδικα.

Γενικά

4.  Βάσει των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, του 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) και των συμβάσεων του ΔΝΟ, οι διοικητικές αρχές είναι υπεύθυνες για την έκδοση νόμων και κανονισμών και για τη λήψη κάθε άλλου μέτρου το οποίο ενδέχεται να είναι αναγκαίο προκειμένου να τεθούν πλήρως σε εφαρμογή οι εν λόγω πράξεις, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι, από την άποψη της ασφάλειας της ζωής στη θάλασσα και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τα πλοία είναι κατάλληλα για την υπηρεσία για την οποία προορίζονται και είναι επανδρωμένα με ικανό ναυτικό προσωπικό.

5.  Κατά τη λήψη μέτρων για την πρόληψη, μείωση και έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τα Κράτη ενεργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μεταφέρονται, άμεσα ή έμμεσα, βλάβες ή κίνδυνοι από μια περιοχή στην άλλη ή να μετατρέπεται ένα είδος ρύπανσης σε άλλο (UNCLOS, άρθρο 195).

Πεδίο εφαρμογής

6.  Οι δεσμευτικές πράξεις του ΔΝΟ που αναφέρονται στον παρόντα Κώδικα είναι οι εξής:

1)   η Διεθνής Σύμβαση περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα του 1974, όπως τροποποιήθηκε (SOLAS 74)·

2)   το Πρωτόκολλο του 1978 στη Διεθνή Σύμβαση περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα του 1974, όπως τροποποιήθηκε (SOLAS PROT 1978)·

3)   το Πρωτόκολλο του 1988 στη Διεθνή Σύμβαση περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα του 1974, όπως τροποποιήθηκε (SOLAS PROT 1988)·

4)   η Διεθνής Σύμβαση του 1973 για την αποφυγή ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 (MARPOL 73/78)·

5)   το Πρωτόκολλο του 1997 για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για την αποφυγή ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε με το σχετικό Πρωτόκολλο του 1978 (MARPOL PROT 1997)·

6)   η Διεθνής Σύμβαση του 1978 για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, όπως τροποποιήθηκε (STCW 1978)·

7)   η Διεθνής Σύμβαση του 1966 περί γραμμών φορτώσεως πλοίων (LL 66)·

8)   το Πρωτόκολλο του 1988 στη Διεθνή Σύμβαση του 1966 περί γραμμών φορτώσεως πλοίων (LL PROT 1988)·

9)   η Διεθνής Σύμβαση του 1969 για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων (Tonnage 69)· και

10)   η Σύμβαση του 1972 περί διεθνών κανονισμών για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα, όπως τροποποιήθηκε (COLREG 72),

καθώς και όλες οι πράξεις που καθίστανται δεσμευτικές μέσω αυτών των συμβάσεων και πρωτοκόλλων. Στα παραρτήματα 1 έως 4 παρατίθενται μη διεξοδικοί κατάλογοι των υποχρεώσεων βάσει των ανωτέρω δεσμευτικών πράξεων. Κατάλογος των σχετικών πράξεων παρατίθεται στο παράρτημα 5, στο δε παράρτημα 6 παρατίθεται περίληψη των τροποποιήσεων των δεσμευτικών πράξεων η οποία αντικατοπτρίζεται στον Κώδικα(18).

Αρχικές ενέργειες

7.  Όταν τίθεται σε ισχύ για ένα κράτος νέα ή τροποποιημένη δεσμευτική πράξη του ΔΝΟ, η κυβέρνηση του υπόψη κράτους πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσει και να επιβάλει τις διατάξεις της, μέσω κατάλληλης εθνικής νομοθεσίας, και να προβλέψει την αναγκαία υποδομή εφαρμογής και επιβολής. Αυτό συνεπάγεται ότι η κυβέρνηση του κράτους πρέπει να διαθέτει:

   1) την ικανότητα να εκδίδει νόμους οι οποίοι επιτρέπουν αποτελεσματική δικαιοδοσία και έλεγχο, σε διοικητικά, τεχνικά και κοινωνικά θέματα, των πλοίων που φέρουν τη σημαία του και οι οποίοι, ιδίως, αποτελούν τη νομική βάση γενικών απαιτήσεων για τα νηολόγια, την επιθεώρηση των πλοίων, τους νόμους για την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης, που ισχύουν για τα εν λόγω πλοία, καθώς και της κατάρτισης συναφών κανονισμών·
   2) νομική βάση για την επιβολή των οικείων εθνικών νόμων και κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων των συναφών ανακριτικών και ποινικών διαδικασιών· και
   3) τη διαθεσιμότητα επαρκούς προσωπικού με εμπειρογνωμοσύνη σε ναυτιλιακά θέματα, για να συνδράμει στην έκδοση των αναγκαίων εθνικών νόμων και για να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του κράτους, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων, όπως απαιτείται στις αντίστοιχες συμβάσεις.

8.  Πλαίσιο εθνικής νομοθεσίας, για να τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις των σχετικών πράξεων του ΔΝΟ, μπορεί να αποτελέσει, ενδεχομένως, η δημοσίευση των Ηνωμένων Εθνών "Κατευθυντήριες γραμμές για ναυτιλιακή νομοθεσία"(19).

Γνωστοποίηση πληροφοριών

9.  Το κράτος πρέπει να γνωστοποιεί τη στρατηγική του, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την εθνική του νομοθεσία, προς όλους τους ενδιαφερομένους.

Αρχεία

10.  Πρέπει να τηρούνται και να διατηρούνται αρχεία, όπως ενδείκνυται, ώστε να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις και για την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους. Τα αρχεία πρέπει να παραμένουν ευανάγνωστα, ευκόλως αναγνωρίσιμα και ανακτήσιμα. Πρέπει να καθιερωθεί τεκμηριωμένη διαδικασία με σκοπό να καθοριστούν οι έλεγχοι που χρειάζονται για την αναγνώριση, την αποθήκευση, την προστασία, την ανάκτηση, τον χρόνο διατήρησης και τη διάθεση των αρχείων.

Βελτίωση

11.  Τα κράτη πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς την καταλληλότητα των μέτρων που λαμβάνονται προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι συμβάσεις και τα πρωτόκολλα που έχουν γίνει δεκτές/δεκτά από τα κράτη. Η βελτίωση πρέπει να προϋποθέτει αυστηρή και αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή της εθνικής νομοθεσίας, όπως ενδείκνυται, και παρακολούθηση της συμμόρφωσης.

12.  Το κράτος πρέπει να προωθεί μια νοοτροπία η οποία να προσφέρει ευκαιρίες στα άτομα για βελτίωση των επιδόσεων στις δραστηριότητες που άπτονται της θαλάσσιας ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

13.  Επιπλέον, το κράτος πρέπει να προβαίνει σε ενέργειες ώστε να επισημαίνονται και να εξαλείφονται τα αίτια τυχόν περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, προκειμένου να αποφεύγεται η επανεμφάνιση, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

   1) εξέταση και ανάλυση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης·
   2) εφαρμογή των αναγκαίων επανορθωτικών μέτρων· και
   3) εξέταση των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων.

14.  Το κράτος πρέπει να προβαίνει σε ενέργειες ώστε να εξαλείφονται τα αίτια ενδεχομένων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνισή τους.

ΜΕΡΟΣ 2 – ΚΡΑΤΗ ΣΗΜΑΙΑΣ

Εφαρμογή

15.  Για να ασκήσουν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, τα κράτη σημαίας οφείλουν:

   1) να εφαρμόζουν πολιτικές, μέσω της έκδοσης εθνικής νομοθεσίας και οδηγιών, που θα βοηθήσουν στην εφαρμογή και επιβολή των απαιτήσεων όλων των συμβάσεων και πρωτοκόλλων σχετικά με την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης, των οποίων είναι συμβαλλόμενα μέρη· και
   2) να αναθέτουν αρμοδιότητες στις διοικητικές αρχές τους για την προσαρμογή στα πρόσφατα δεδομένα και την αναθεώρηση, εν ανάγκη, τυχόν σχετικών πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί.

16.  Τα κράτη σημαίας πρέπει να προβλέπουν πόρους και διαδικασίες που να προσφέρουν τη δυνατότητα διοικητικής διαχείρισης ενός προγράμματος ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας, το οποίο πρέπει να συνίσταται τουλάχιστον στα εξής:

   1) διοικητικές οδηγίες για την εφαρμογή των ισχυόντων διεθνών κανόνων και κανονισμών, καθώς και για την κατάρτιση και τη διάδοση τυχόν ερμηνευτικών εθνικών κανονισμών, που ενδέχεται να χρειαστούν·
   2) πόρους για να εξασφαλιστεί συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των δεσμευτικών πράξεων του ΔΝΟ, που απαριθμούνται στην παράγραφο 6, χρησιμοποιώντας πρόγραμμα ελέγχου και επιθεώρησης ανεξάρτητο από οποιουσδήποτε διοικητικούς φορείς εκδίδουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και σχετικά έγγραφα και/ή από οποιαδήποτε οντότητα στην οποία έχει ανατεθεί αρμοδιότητα από τα κράτη σημαίας προκειμένου να εκδίδει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και σχετικά έγγραφα·
  3) πόρους για να εξασφαλιστεί συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της σύμβασης STCW του 1978, όπως τροποποιήθηκε. Συμπεριλαμβάνονται πόροι για να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, ότι:
   3. 1 η κατάρτιση, η αξιολόγηση των ικανοτήτων και η πιστοποίηση των ναυτικών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης·
   3. 2 τα πιστοποιητικά και οι θεωρήσεις STCW αντικατοπτρίζουν επακριβώς τις ικανότητες των ναυτικών, με χρήση της κατάλληλης ορολογίας STCW, καθώς και όρων οι οποίοι είναι ταυτόσημοι με εκείνους που χρησιμοποιούνται σε κάθε έγγραφο ασφαλούς επάνδρωσης, το οποίο εκδίδεται για το πλοίο·
   3. 3 μπορεί να διενεργηθεί αμερόληπτη έρευνα σχετικά με οποιαδήποτε αναφερθείσα αστοχία, εξαιτίας πράξης ή παράλειψης, η οποία ενδέχεται να αποτελέσει άμεση απειλή για την ασφάλεια της ζωής ή της περιουσίας στη θάλασσα ή για το θαλάσσιο περιβάλλον, από πλευράς των κατόχων πιστοποιητικών ή θεωρήσεων που έχουν εκδοθεί από το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος·
   3. 4 τα πιστοποιητικά ή οι θεωρήσεις, που έχουν εκδοθεί από το κράτος σημαίας, μπορούν όντως να ανακληθούν, να ανασταλούν ή να ακυρωθούν, όταν συντρέχουν λόγοι και όταν είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθούν απάτες· και
   3. 5 οι διοικητικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που άπτονται των δραστηριοτήτων κατάρτισης, αξιολόγησης και πιστοποίησης, οι οποίες εκτελούνται υπό τη δικαιοδοσία άλλου κράτους, είναι τέτοιου είδους ώστε το κράτος σημαίας να δέχεται την αρμοδιότητά του για την εξασφάλιση των ικανοτήτων των πλοιάρχων, αξιωματικών και λοιπών ναυτικών, οι οποίοι υπηρετούν σε πλοία που φέρουν τη σημαία του(20)·
   4) πόρους για να εξασφαλιστεί η διερεύνηση ατυχημάτων και η κατάλληλη και έγκαιρη αντιμετώπιση περιπτώσεων πλοίων στα οποία έχουν εντοπιστεί ελλείψεις·
   5) κατάρτιση, τεκμηρίωση και παροχή οδηγιών όσον αφορά τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις του ΔΝΟ, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν τις αρχές.

17.  Τα κράτη σημαίας εξασφαλίζουν ότι τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους είναι επανδρωμένα επαρκώς και αποτελεσματικά, λαμβάνοντας υπόψη τις Αρχές Ασφαλούς Επάνδρωσης που έχουν εγκριθεί από τον ΔΝΟ.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων

18.  Τα κράτη σημαίας που εξουσιοδοτούν αναγνωρισμένους οργανισμούς για να ενεργούν για λογαριασμό τους, εκτελώντας τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους, την έκδοση πιστοποιητικών και εγγράφων, τη σήμανση των πλοίων και άλλες θεσμοθετημένες εργασίες, που απαιτούνται βάσει των συμβάσεων του ΔΝΟ, πρέπει να ρυθμίζουν την εν λόγω εξουσιοδότηση σύμφωνα με τον κανονισμό XI-1/1 της SOLAS, με σκοπό να:

   1) καθορίζουν ότι ο αναγνωρισμένος οργανισμός διαθέτει κατάλληλους πόρους, από άποψη τεχνικής, διοικητικής και ερευνητικής ικανότητας, προκειμένου να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται, σύμφωνα με τα Ελάχιστα πρότυπα για αναγνωρισμένους οργανισμούς που ενεργούν για λογαριασμό των διοικητικών αρχών, που παρατίθενται στο σχετικό ψήφισμα του ΔΝΟ(21)·
   2) υπάρχει ως βάση επίσημη γραπτή συμφωνία μεταξύ των διοικητικών αρχών και του αναγνωρισμένου οργανισμού, η οποία να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται στο σχετικό ψήφισμα του ΔΝΟ(22), ή ισοδύναμες νομικές ρυθμίσεις, και η οποία είναι δυνατόν να βασίζεται στο υπόδειγμα συμφωνίας για την εξουσιοδότηση των αναγνωρισμένων οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό των διοικητικών αρχών(23)·
   3) εκδίδουν ειδικές οδηγίες, οι οποίες να αναφέρουν λεπτομερώς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα πλοίο δεν είναι κατάλληλο να εκτελέσει πλόες, χωρίς να παρουσιάζει κίνδυνο για το ίδιο πλοίο ή τα άτομα που βρίσκονται στο πλοίο, ή διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει αδικαιολόγητη απειλή ζημίας στο θαλάσσιο περιβάλλον·
   4) παρέχουν στον αναγνωρισμένο οργανισμό τους όλα τα ενδεδειγμένα κείμενα εθνικού δικαίου, με την ερμηνεία τους, με τα οποία τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις των συμβάσεων, ή διευκρινίζουν κατά πόσον τα πρότυπα των διοικητικών αρχών υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των συμβάσεων από οποιαδήποτε άποψη και
   5) απαιτούν από τον αναγνωρισμένο οργανισμό να διατηρεί αρχεία, από τα οποία θα παρέχονται στις διοικητικές αρχές δεδομένα που θα βοηθήσουν στην ερμηνεία των κανονισμών των συμβάσεων.

19.  Τα κράτη σημαίας που διορίζουν επιθεωρητές, για τον σκοπό της διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχων για λογαριασμό τους, πρέπει να ρυθμίζουν τους εν λόγω διορισμούς, όπως ενδείκνυται, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην παράγραφο 18, και ιδίως στα σημεία 3 έως 4.

20.  Το κράτος σημαίας πρέπει να καταρτίζει πρόγραμμα εποπτείας ή να συμμετέχει σε αυτό, με κατάλληλους πόρους για την παρακολούθηση των αναγνωρισμένων οργανισμών του – και την επικοινωνία με αυτούς – προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση των διεθνών του υποχρεώσεων, μέσω:

   1) της άσκησης της αρμοδιότητάς του να διενεργεί συμπληρωματικές επιθεωρήσεις, ώστε να εξασφαλίζει ότι τα πλοία που φέρουν τη σημαία του όντως συμμορφώνονται με τις δεσμευτικές πράξεις του ΔΝΟ·
   2) της διενέργειας συμπληρωματικών επιθεωρήσεων, όπως κρίνει αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζει ότι τα πλοία που φέρουν τη σημαία του συμμορφώνονται με τις εθνικές απαιτήσεις, που συμπληρώνουν τις απαιτήσεις των συμβάσεων του ΔΝΟ· και
   3) της διάθεσης προσωπικού το οποίο έχει καλή γνώση των κανόνων και κανονισμών του κράτους σημαίας και των αναγνωρισμένων οργανισμών και το οποίο είναι διαθέσιμο να εκτελεί αποτελεσματική εποπτεία επιτόπου των αναγνωρισμένων οργανισμών.

Επιβολή

21.  Τα κράτη σημαίας πρέπει να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίζουν τήρηση των διεθνών κανόνων και προτύπων από τα πλοία που φέρουν τη σημαία τους, καθώς και από οντότητες και άτομα υπό τη δικαιοδοσία τους, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται συμμόρφωση με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις. Μεταξύ αυτών των μέτρων συγκαταλέγονται τα εξής:

   1) απαγόρευση απόπλου των πλοίων που φέρουν τη σημαία τους, μέχρις ότου τα εν λόγω πλοία είναι σε θέση να εκτελέσουν πλόες τηρώντας τις απαιτήσεις των διεθνών κανόνων και προτύπων
   2) περιοδικός έλεγχος των πλοίων που φέρουν τη σημαία τους, ώστε να εξακριβώνεται ότι η πραγματική κατάσταση του πλοίου και του πληρώματός του είναι σύμφωνη με τα πιστοποιητικά που φέρει
  3) εξασφάλιση ότι, κατά τον περιοδικό έλεγχο κατά το σημείο 2, ο επιθεωρητής ελέγχει κατά πόσον οι ναυτικοί που έχουν αναλάβει καθήκοντα στα πλοία είναι εξοικειωμένοι με:
   3. 1 τα ιδιαίτερα καθήκοντά τους· και
   3. 2 τις διαρρυθμίσεις, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες του πλοίου.
   4) εξασφάλιση ότι το πλήρωμα του πλοίου, στο σύνολό του, είναι σε θέση να συντονίσει αποτελεσματικά τις δραστηριότητές του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κατά την εκτέλεση καθηκόντων ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια ή για την πρόληψη ή τον μετριασμό της ρύπανσης·
   5) πρόβλεψη αρκούντως αυστηρών κυρώσεων στους εθνικούς νόμους και κανονισμούς, ούτως ώστε να αποθαρρύνεται η παράβαση των διεθνών κανόνων και προτύπων από πλοία που φέρουν τη σημαία τους·
   6) πρόβλεψη δίωξης – αφού έχει διενεργηθεί έρευνα – των πλοίων που φέρουν τη σημαία τους, τα οποία παρέβησαν τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα, ανεξαρτήτως του τόπου όπου σημειώθηκε η παράβαση·
   7) πρόβλεψη αρκούντως αυστηρών κυρώσεων στους εθνικούς νόμους και κανονισμούς, ούτως ώστε να αποθαρρύνεται η παράβαση των διεθνών κανόνων και προτύπων από άτομα στα οποία έχουν χορηγηθεί πιστοποιητικά ή θεωρήσεις υπό τη δικαιοδοσία τους· και
   8) πρόβλεψη δίωξης – αφού έχει διενεργηθεί έρευνα – των ατόμων που διαθέτουν πιστοποιητικά ή θεωρήσεις, τα οποία παρέβησαν τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα, ανεξαρτήτως του τόπου όπου σημειώθηκε η παράβαση.

22.  Το κράτος σημαίας πρέπει να μεριμνήσει για την κατάρτιση και την εφαρμογή προγράμματος ελέγχου και παρακολούθησης, όπως ενδείκνυται, προκειμένου να:

   1) πραγματοποιείται άμεση και διεξοδική διερεύνηση των ατυχημάτων, με υποβολή εκθέσεων στον ΔΝΟ, κατά περίπτωση·
   2) συγκεντρώνονται στατιστικά δεδομένα, ούτως ώστε να μπορούν να διεξαχθούν αναλύσεις τάσεων, για την επισήμανση των προβληματικών πεδίων· και
   3) αντιμετωπίζει εγκαίρως τις ελλείψεις και τα εικαζόμενα συμβάντα ρύπανσης, που αναφέρονται από κράτη λιμένα ή παράκτια κράτη.

23.  Επιπλέον, το κράτος σημαίας οφείλει να:

   1) εξασφαλίζει συμμόρφωση προς τις ισχύουσες πράξεις του ΔΝΟ, μέσω της εθνικής νομοθεσίας·
   2) προβλέπει κατάλληλο αριθμό ειδικευμένου προσωπικού για την εφαρμογή και την επιβολή τής εθνικής νομοθεσίας, που αναφέρεται στην παράγραφο 15.1, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού για τη διενέργεια ερευνών και επιθεωρήσεων·
   3) προβλέπει επαρκή αριθμό ειδικευμένου προσωπικού του κράτους σημαίας για τη διερεύνηση περιστατικών στο πλαίσιο των οποίων έχει απαγορευθεί από κράτη λιμένα ο απόπλους πλοίων που φέρουν τη σημαία του·
   4) προβλέπει επαρκή αριθμό ειδικευμένου προσωπικού του κράτους σημαίας για τη διερεύνηση περιστατικών στο πλαίσιο των οποίων τίθεται υπό αμφισβήτηση από κράτη λιμένα η ισχύς πιστοποιητικού ή θεώρησης ή ικανότητας ατόμων τα οποία διαθέτουν πιστοποιητικά ή θεωρήσεις που έχουν εκδοθεί υπό τη δικαιοδοσία του· και
   5) εξασφαλίζει την κατάρτιση και την εποπτεία των δραστηριοτήτων των επιθεωρητών και των διενεργούντων τις έρευνες υπαλλήλων του κράτους σημαίας.

24.  Όταν ένα κράτος πληροφορείται ότι έχει απαγορευθεί από κράτος λιμένα ο απόπλους ενός πλοίου που φέρει τη σημαία του, το κράτος σημαίας οφείλει να μεριμνήσει ώστε να ληφθούν ενδεδειγμένα επανορθωτικά μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί άμεση συμμόρφωση του εν λόγω πλοίου προς τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις.

25.  Τα κράτη σημαίας, ή οι αναγνωρισμένοι οργανισμοί που ενεργούν για λογαριασμό τους, πρέπει να εκδίδουν ή να θεωρούν διεθνή πιστοποιητικά για ένα πλοίο μόνον αφού διαπιστώσουν ότι το πλοίο πληροί όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις.

26.  Τα κράτη σημαίας πρέπει να εκδίδουν διεθνές πιστοποιητικό ικανότητας ή θεώρηση για ένα άτομο μόνον αφού διαπιστώσουν ότι το άτομο πληροί όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις.

Επιθεωρητές του κράτους σημαίας

27.  Το κράτος σημαίας πρέπει να καθορίζει και να τεκμηριώνει τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τις αμοιβαίες σχέσεις όλου του προσωπικού, το οποίο διαχειρίζεται, εκτελεί και ελέγχει εργασίες που αφορούν και επηρεάζουν την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης.

28.  Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους – ή για την εκτέλεσή τους – σε πλοία και εταιρείες που καλύπτονται από τις σχετικές δεσμευτικές πράξεις του ΔΝΟ πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής:

   1) κατάλληλα προσόντα από ναυτική σχολή και σχετική θαλάσσια υπηρεσία ως διπλωματούχοι αξιωματικοί πλοίου, οι οποίοι κατέχουν ή κατείχαν έγκυρο πιστοποιητικό ικανότητας STCW II/2 ή III/2 και έχουν διατηρήσει τις τεχνικές γνώσεις τους σχετικά με τα πλοία και τη λειτουργία τους από τότε που απέκτησαν το οικείο πιστοποιητικό ικανότητας· ή
   2) πτυχίο ή ισοδύναμο τίτλο από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικό τομέα της μηχανικής ή της επιστήμης, αναγνωρισμένο από το κράτος.

29.  Το προσωπικό που διαθέτει προσόντα βάσει της παραγράφου 28 (1) πρέπει να έχει εκτελέσει τουλάχιστον τριετή θαλάσσια υπηρεσία υπό την ιδιότητα αξιωματικού γέφυρας ή μηχανής.

30.  Το προσωπικό που διαθέτει προσόντα βάσει της παραγράφου 28 (2) πρέπει να έχει απασχοληθεί υπό σχετική ιδιότητα τουλάχιστον επί τριετία.

31.  Επιπλέον, το εν λόγω προσωπικό πρέπει να διαθέτει κατάλληλες πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις των πλοίων, της λειτουργίας τους και των διατάξεων των σχετικών εθνικών και διεθνών πράξεων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως επιθεωρητών του κράτους σημαίας, οι οποίες αποκτώνται μέσω τεκμηριωμένων προγραμμάτων κατάρτισης.

32.  Το λοιπό προσωπικό που βοηθά στην εκτέλεση των εν λόγω εργασιών πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση, κατάρτιση και επίβλεψη ανάλογη με τα καθήκοντα που επιτρέπεται να εκτελεί.

33.  Η σχετική προϋπηρεσία στον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης πρέπει να θεωρείται ως επιπλέον προσόν· σε περίπτωση που το προσωπικό δεν διαθέτει προϋπηρεσία, οι αρχές πρέπει να παρέχουν κατάλληλη πρακτική κατάρτιση επιτόπου.

34.  Τα κράτη σημαίας δύνανται να πιστοποιούν τους επιθεωρητές μέσω επίσημου, λεπτομερούς προγράμματος κατάρτισης, το οποίο οδηγεί στο ίδιο επίπεδο γνώσεων και ικανότητας όπως το απαιτούμενο βάσει των παραγράφων 29 έως 32.

35.  Τα κράτη σημαίας πρέπει να έχουν εφαρμόσει τεκμηριωμένο σύστημα σχετικά με την ειδίκευση του προσωπικού και τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεών τους, όπως ενδείκνυται για τα καθήκοντα που επιτρέπεται να αναλάβουν.

36.  Ανάλογα με τα προς εκτέλεση καθήκοντα, τα προσόντα πρέπει να περιλαμβάνουν:

   1) γνώση των ισχυόντων διεθνών και εθνικών κανόνων και κανονισμών σχετικά με τα πλοία, τις εταιρείες τους, το πλήρωμά τους, το φορτίο τους και τη λειτουργία τους·
   2) γνώση των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται στις επιθεωρήσεις, την πιστοποίηση, τον έλεγχο και τα καθήκοντα έρευνας και εποπτείας·
   3) κατανόηση των σκοπών και των στόχων των διεθνών και εθνικών πράξεων που αφορούν τη θαλάσσια ασφάλεια και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και των σχετικών προγραμμάτων·
   4) κατανόηση των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών, τόσο επί του πλοίου, όσο και στην ξηρά·
   5) κατοχή της αναγκαίας επαγγελματικής ικανότητας για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των δεδομένων καθηκόντων·
   6) πλήρη ενημέρωση σε θέματα ασφαλείας σε όλες τις περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής ασφάλειας· και
   7) κατάρτιση ή πείρα στα διάφορα προς εκτέλεση καθήκοντα και, κατά προτίμηση, επίσης στις προς αξιολόγηση αποστολές.

37.  Το κράτος σημαίας πρέπει να εκδίδει έγγραφο ταυτότητας, το οποίο πρέπει να φέρει ο επιθεωρητής, όταν εκτελεί τα καθήκοντά του/της.

Έρευνες του κράτους σημαίας

38.  Πρέπει να διενεργούνται έρευνες μετά από θαλάσσια ατυχήματα ή περιστατικά ρύπανσης. Η διερεύνηση ατυχημάτων πρέπει να πραγματοποιείται από κατάλληλα ειδικευμένους στην έρευνα υπαλλήλους, ειδικούς σε θέματα σχετικά με το ατύχημα. Το κράτος σημαίας πρέπει να είναι προετοιμασμένο να διαθέσει ειδικευμένους υπαλλήλους για τον σκοπό αυτόν, ανεξαρτήτως του τόπου του ατυχήματος ή συμβάντος.

39.  Το κράτος σημαίας πρέπει να εξασφαλίζει ότι έκαστος αρμόδιος για την έρευνα υπάλληλος διαθέτει γνώσεις εργασίας και πρακτική πείρα στους τομείς που υπάγονται στα συνήθη καθήκοντά τους. Επιπλέον, προκειμένου να τον συνδράμει στην εκτέλεση καθηκόντων εκτός του πεδίου των συνήθων αρμοδιοτήτων του, το κράτος σημαίας πρέπει να εξασφαλίζει, εν ανάγκη, άμεση πρόσβαση σε εμπειρογνωμοσύνη στους ακόλουθους τομείς:

   1) κανονισμούς ναυσιπλοΐας και αποφυγής συγκρούσεων·
   2) κανονισμούς κράτους σημαίας σχετικά με τα πιστοποιητικά ικανότητας·
   3) αίτια θαλάσσιας ρύπανσης·
   4) τεχνικές συνεντεύξεων·
   5) συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων· και
   6) αξιολόγηση της επίδρασης του ανθρώπινου παράγοντα.

40.  Πρέπει να διερευνάται οποιοδήποτε ατύχημα από το οποίο προκαλείται τραυματισμός ατόμων, ο οποίος απαιτεί απουσία από τα καθήκοντα επί τριήμερο ή περισσότερο, και οποιοσδήποτε θάνατος προκαλείται από εργατικό ατύχημα και ατύχημα πλοίου του κράτους σημαίας, τα δε αποτελέσματα των εν λόγω ερευνών πρέπει να δημοσιεύονται.

41.  Πρέπει να διενεργείται έρευνα για τα ατυχήματα των πλοίων και να υποβάλλεται έκθεση, σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις του ΔΝΟ και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν καταρτιστεί από τον ΔΝΟ(24). Η έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να διαβιβάζεται στον ΔΝΟ, συνοδευόμενη από τις παρατηρήσεις του κράτους σημαίας, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες κατευθυντήριες γραμμές.

Αξιολόγηση και εξέταση

42.  Τα κράτη σημαίας οφείλουν, επί περιοδικής βάσεως, να αξιολογούν τις επιδόσεις τους όσον αφορά τη χρήση των αναγκαίων διοικητικών διεργασιών, διαδικασιών και πόρων προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, όπως απαιτείται από τις συμβάσεις των οποίων είναι συμβαλλόμενα μέρη.

43.  Τα μέτρα για την αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών σημαίας μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ποσοστά απαγόρευσης απόπλου κατόπιν ελέγχου από το κράτος λιμένα, τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων από το κράτος σημαίας, τις στατιστικές ατυχημάτων, τις διαδικασίες γνωστοποίησης και πληροφόρησης, τις ετήσιες στατιστικές απωλειών (εξαιρούνται οι τεκμαρτές ολικές απώλειες πλοίων (constructive total losses – CTL)), και άλλους δείκτες επιδόσεων, όπως ενδεχομένως ενδείκνυται, προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον η στελέχωση, οι πόροι και οι διοικητικές διαδικασίες είναι κατάλληλες για την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας.

44.  Τα μέτρα είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τακτική εξέταση των εξής:

   1) αναλογία απωλειών και ατυχημάτων του στόλου, με σκοπό να επισημανθούν οι τάσεις κατά επιλεγμένες χρονικές περιόδους·
   2) αριθμός εξακριβωμένων περιπτώσεων πλοίων, των οποίων απαγορεύθηκε ο απόπλους, σε σχέση με το μέγεθος του στόλου·
   3) αριθμός εξακριβωμένων περιπτώσεων ανικανότητας ή παραβατικότητας ατόμων τα οποία διαθέτουν πιστοποιητικά ή θεωρήσεις που έχουν εκδοθεί υπό τη δικαιοδοσία του·
   4) απαντήσεις σε εκθέσεις ή παρεμβάσεις από κράτη του λιμένα σχετικά με ελλείψεις·
   5) διερευνήσεις σοβαρών ατυχημάτων και αποκομισθέντα διδάγματα·
   6) διατεθέντες οικονομικοί, τεχνικοί και άλλοι πόροι·
   7) αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και ελέγχων των πλοίων του στόλου·
   8) διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων·
   9) αριθμός συμβάντων και παραβάσεων βάσει της MARPOL 73/78, όπως τροποποιήθηκε· και
   10) αριθμός περιπτώσεων αναστολής της ισχύος ή ανάκλησης πιστοποιητικών, θεωρήσεων, εγκρίσεων, κ.λπ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΗΜΑΙΑΣ

(που αναφέρονται στο άρθρο 8)

1.  Οι επιθεωρητές πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους για να διενεργούν τις επιθεωρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία.

2.  Οι επιθεωρητές πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις και πρακτική πείρα των πλοίων, της λειτουργίας τους και των διατάξεων των σχετικών εθνικών και διεθνών απαιτήσεων. Οι εν λόγω γνώσεις και πείρα πρέπει να αποκτώνται μέσω τεκμηριωμένων προγραμμάτων κατάρτισης.

3.  Οι επιθεωρητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον, είτε:

   1) νόμιμο δίπλωμα που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων του αξιωματικού γεφύρας ή μηχανής από ναυτική σχολή και σχετική θαλάσσια υπηρεσία, πιστοποιώντας ελάχιστη πείρα ως αξιωματικοί πλοίου τουλάχιστον τριών ετών ή, ενός έτους συν δύο έτη άσκησης ως επιθεωρητές του κράτους σημαίας σε μια αρμόδια αρχή κράτους μέλους, ή να κατέχουν ή κατείχαν έγκυρο πιστοποιητικό ικανότητας STCW II/2 ή III/2· είτε
   2) επιτύχει σε εξετάσεις, αναγνωρισμένες από τις αρμόδιες αρχές, ως ναυπηγοί, μηχανολόγοι μηχανικοί ή μηχανικοί σε ναυτιλιακούς τομείς και να έχουν εργαστεί υπό την ιδιότητα αυτή τουλάχιστον επί τριετία ή και ένα έτος συν δύο έτη άσκησης σε αρμόδια αρχή κράτους μέλους όσον αφορά τα καθήκοντα του ασκούμενου επιθεωρητή του κράτους σημαίας· ή
   3) σχετικό πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο πτυχίο και να έχουν καταρτιστεί και ειδικευτεί σε ινστιτούτο κατάρτισης για επιθεωρητές, να έχουν δε υπηρετήσει τουλάχιστον επί διετία στις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους σε θέση ασκούμενου επιθεωρητή του κράτους σημαίας.

4.  Οι επιθεωρητές που διαθέτουν προσόντα βάσει των παραγράφων 3, σημείο 1) και 3, σημείο 2), πρέπει να έχουν διατηρήσει τις τεχνικές γνώσεις τους σχετικά με τα πλοία και τη λειτουργία τους από τότε που απέκτησαν το οικείο πιστοποιητικό ικανότητας ή ειδίκευσης.

5.  Οι επιθεωρητές που διαθέτουν προσόντα βάσει της παραγράφου 3, σημείο 3), πρέπει να διαθέτουν το ίδιο επίπεδο γνώσεων και ικανότητας όπως το απαιτούμενο για τους επιθεωρητές βάσει των παραγράφων 3, σημείο 1) και 3, σημείο 2).

6.  Οι επιθεωρητές πρέπει να έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν προφορικώς και γραπτώς με ναυτικούς στη γλώσσα που συνήθως ομιλείται στη θάλασσα.

7.  Οι επιθεωρητές δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε εμπορικά, προσωπικά ή οικογενειακά συμφέροντα στο επιθεωρούμενο πλοίο, το πλήρωμά του, τον παραγγελιοδόχο, την εταιρεία, τον πλοιοκτήτη ή τον ναυλωτή ούτε να απασχολούνται σε κάθε είδους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οι οποίοι διενεργούν θεσμοθετημένες επιθεωρήσεις ή επιθεωρήσεις κατάταξης ή εκδίδουν πιστοποιητικά για πλοία, ούτε να αναλαμβάνουν εργασίες για λογαριασμό τους.

8.  Γίνονται επίσης δεκτοί επιθεωρητές οι οποίοι δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια, εφόσον απασχολούνται σε αρμόδια αρχή για θεσμοθετημένες επιθεωρήσεις ή ελέγχους από το κράτος λιμένα κατά την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας οδηγίας και το εν λόγω κράτος έχει προσχωρήσει στο Πρωτόκολλο συνεννόησης των Παρισίων σε σχέση με τον έλεγχο εκ μέρους του κράτους λιμένα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ Ο ΑΠΟΠΛΟΥΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ

(που αναφέρονται στο άρθρο 6)

1.  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ

1.  Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους (στο εξής "το κράτος σημαίας") πληροφορείται ότι έχει απαγορευθεί από άλλο κράτος λιμένα ο απόπλους ενός πλοίου που φέρει τη σημαία του, οφείλει να μεριμνήσει ώστε να ληφθούν ενδεδειγμένα επανορθωτικά μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί άμεση συμμόρφωση του εν λόγω πλοίου προς τους ισχύοντες κανονισμούς και διεθνείς συμβάσεις. Θεωρούνται προσήκοντα τα κάτωθι μέτρα: ο κατάλογος δεν αποκλείει τη λήψη μέτρων με ισοδύναμο αποτέλεσμα ή συμπληρωματικού χαρακτήρα εφόσον συνάδουν και συμφωνούν με τους σκοπούς και τα μέσα δράσης που προβλέπει η παρούσα οδηγία.

2.  ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1.  Μόλις το κράτος σημαίας πληροφορηθεί την απαγόρευση απόπλου, πρέπει να έλθει σε επαφή με την εταιρεία (την εταιρεία για τους σκοπούς του ISM) και το κράτος λιμένα, προκειμένου να προσδιορίσει, κατά το δυνατόν, όλες τις περιστάσεις της απαγόρευσης απόπλου.

2.  Βάσει των πληροφοριών αυτών, το κράτος σημαίας πρέπει να εξετάσει ποιες άμεσες ενέργειες είναι αναγκαίες για να επιτευχθεί η συμμόρφωση του πλοίου. Μπορεί να θεωρηθεί ότι ορισμένες ελλείψεις είναι δυνατόν να αποκατασταθούν αμέσως και να επιβεβαιωθούν από το κράτος λιμένα (παραδείγματος χάρη, μια σωσίβια σχεδία που χρειάζεται συντήρηση). Στις εν λόγω περιπτώσεις, το κράτος σημαίας πρέπει να ζητήσει επιβεβαίωση από το κράτος λιμένα ότι οι ελλείψεις αποκαταστάθηκαν.

3.  Για σοβαρότερες ελλείψεις, ιδίως κατασκευαστικές και άλλες καλυπτόμενες από πιστοποιητικά που εκδίδονται από αναγνωρισμένο οργανισμό (ΑΟ) ή από το ίδιο το κράτος σημαίας, το τελευταίο πρέπει να αναθέσει τη διενέργεια συμπληρωματικού ειδικού ελέγχου σε έναν από τους επιθεωρητές του ή να ορίσει επιθεωρητή από τον ΑΟ για να διενεργήσει τον έλεγχο για λογαριασμό του. Αρχικά, ο έλεγχος αυτός πρέπει να επικεντρωθεί στους τομείς στους οποίους έχουν καταγραφεί ελλείψεις από το κράτος λιμένα. Εάν κριθεί αναγκαίο από τον επιθεωρητή του κράτους σημαίας ή του ΑΟ, ο έλεγχος ενδέχεται τότε να επεκταθεί σε πλήρη επανεπιθεώρηση των τομέων που καλύπτονται από τα σχετικά θεσμοθετημένα πιστοποιητικά.

4.  Σε περιπτώσεις που ο έλεγχος της ανωτέρω παραγράφου 3 διενεργείται από ΑΟ, ο επιθεωρητής του πρέπει να υποβάλει έκθεση στο κράτος σημαίας σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν και την κατάσταση του πλοίου κατόπιν του ελέγχου αυτού, ούτως ώστε το κράτος σημαίας να είναι σε θέση να καθορίσει τις αναγκαίες ενδεχομένως περαιτέρω ενέργειες.

5.  Εάν έχει επίσης ανασταλεί ο έλεγχος από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 4, της οδηγίας 95/21/ΕΚ ή το άρθρο 13, παράγραφος 5, της οδηγίας 2007/…/ΕΚ [για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα], όπως τροποποιήθηκε, το κράτος σημαίας πρέπει να προβλέψει επανεπιθεώρηση του πλοίου για τα πιστοποιητικά που καλύπτουν τους τομείς στους οποίους έχουν καταγραφεί ελλείψεις από το κράτος του λιμένα και για οποιουσδήποτε άλλους τομείς οι οποίοι διαπιστώνεται εκ των υστέρων ότι παρουσιάζουν ελλείψεις. Το κράτος σημαίας πρέπει είτε να διενεργήσει το ίδιο την εν λόγω επιθεώρηση, είτε να ζητήσει πλήρη έκθεση του επιθεωρητή από τον ΑΟ και, όταν ενδείκνυται, επιβεβαίωση ότι έχει ολοκληρωθεί ικανοποιητική επιθεώρηση και ότι έχουν αποκατασταθεί όλες οι ελλείψεις. Όταν είναι ικανοποιημένο, το κράτος σημαίας πρέπει να επιβεβαιώσει στο κράτος λιμένα ότι το πλοίο πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών και διεθνών συμβάσεων.

6.  Στις σοβαρότερες περιπτώσεις έλλειψης συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τις διεθνείς συμβάσεις, το κράτος σημαίας πρέπει πάντοτε να αποστέλλει δικό του επιθεωρητή, αντί για επιθεωρητή από τον ΑΟ, προκειμένου να διενεργήσει ή να επιβλέψει τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 έως 5.

7.  Πλην των περιπτώσεων εφαρμογής της παραγράφου 10, το κράτος σημαίας ζητεί να ληφθούν επανορθωτικά μέτρα από την εταιρεία ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση του πλοίου με τους ισχύοντες κανονισμούς και διεθνείς συμβάσεις, πριν επιτραπεί ο απόπλους του πλοίου από τον λιμένα στον οποίο έχει ακινητοποιηθεί (επιπλέον των επανορθωτικών ενεργειών που ζητούνται από το κράτος λιμένα). Εάν δεν γίνουν οι εν λόγω επανορθωτικές ενέργειες, πρέπει να ανακαλούνται τα σχετικά πιστοποιητικά.

8.  Το κράτος σημαίας πρέπει να εξετάσει κατά πόσον οι ελλείψεις, οι οποίες έχουν καταγραφεί από το κράτος λιμένα και διαπιστωθεί κατόπιν ελέγχου/επιθεώρησης από το κράτος σημαίας, αποτελούν ένδειξη αστοχίας του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας του πλοίου και της εταιρείας. Εφόσον είναι αναγκαίο, το κράτος σημαίας πρέπει να προβλέψει επανάληψη του ελέγχου του πλοίου και/ή της εταιρείας και να εξετάσει, σε συνεργασία με το κράτος λιμένα, κατά πόσον αυτή η επανάληψη του ελέγχου πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν επιτραπεί στο πλοίο να αποπλεύσει από τον λιμένα στον οποίο έχει ακινητοποιηθεί.

9.  Ανά πάσα στιγμή, το κράτος σημαίας πρέπει να έρχεται σε επαφή και να συνεργάζεται με το κράτος λιμένα, ώστε να βοηθά να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν, και να ανταποκρίνεται το ταχύτερο δυνατόν σε τυχόν αιτήματα για διευκρινήσεις από πλευράς του κράτους λιμένα.

10.  Εάν οι ελλείψεις δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθούν στον λιμένα στον οποίο έχει ακινητοποιηθεί το πλοίο, και το κράτος του λιμένα, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, της οδηγίας 95/21/ΕΚ ή στο άρθρο 15, παράγραφος 1, της οδηγίας 2007/…/ΕΚ [για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα], επιτρέψει στο πλοίο να μεταβεί σε επισκευαστικό ναυπηγείο, το κράτος σημαίας πρέπει να έλθει σε επαφή με το κράτος λιμένα, προκειμένου να καθορίσουν τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί ο εν λόγω πλους και να επιβεβαιώσουν τους όρους αυτούς γραπτώς.

11.  Εάν το πλοίο δεν συμμορφωθεί με τους όρους που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 10, ή δεν εμφανιστεί στο συμφωνηθέν επισκευαστικό ναυπηγείο, το κράτος σημαίας πρέπει αμέσως να ζητήσει εξηγήσεις από την εταιρεία και να εξετάσει την πιθανότητα ανάκλησης των πιστοποιητικών του πλοίου. Επιπλέον, το κράτος σημαίας οφείλει να διενεργήσει επιπρόσθετη επιθεώρηση σε πρώτη διαθέσιμη ευκαιρία.

12.  Εάν από τις διαθέσιμες πληροφορίες το κράτος σημαίας κρίνει ότι δεν δικαιολογείται η απαγόρευση απόπλου, πρέπει να γνωστοποιήσει τους προβληματισμούς του στο κράτος λιμένα και να έλθει σε επαφή με την εταιρεία, προκειμένου να εξετάσουν κατά πόσον είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία προσφυγής που προσφέρεται από το κράτος λιμένα.

3.  ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1.  Ανάλογα με τη σοβαρότητα των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν και τις άμεσες επακόλουθες ενέργειες που έγιναν, το κράτος σημαίας πρέπει επίσης να εξετάσει τη δυνατότητα να διενεργηθεί επιπρόσθετη επιθεώρηση του πλοίου, αφού του έχει επιτραπεί να αποπλεύσει. Η εν λόγω επιπρόσθετη επιθεώρηση πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας. Ενδεικτικά, επιπρόσθετη επιθεώρηση του πλοίου πρέπει να διενεργείται από το κράτος σημαίας εντός [6] εβδομάδων από την ενημέρωσή του σχετικά με την απαγόρευση απόπλου. Τα έξοδα αυτής της επιπρόσθετης επιθεώρησης πρέπει να βαρύνουν την εταιρεία. Εάν το κράτος σημαίας έχει προγραμματίσει να διενεργήσει θεσμοθετημένη επιθεώρηση του πλοίου εντός [3] μηνών, είναι δυνατόν να επιλέξει να καθυστερήσει την επιπρόσθετη επιθεώρηση μέχρι εκείνη τη στιγμή.

2.  Επιπλέον, το κράτος σημαίας θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον επιβάλλεται να επαναληφθεί ο έλεγχος της εμπλεκομένης εταιρείας. Το κράτος σημαίας πρέπει επίσης να εξετάσει το ιστορικό ελέγχων άλλων πλοίων υπό την ευθύνη της ιδίας εταιρείας, προκειμένου να επισημάνει κατά πόσον υπάρχουν τυχόν κοινές αστοχίες σε ολόκληρο τον στόλο της εταιρείας.

3.  Εάν έχει απαγορευθεί δικαιολογημένα ο απόπλους του πλοίου περισσότερο από μία φορά κατά την προηγούμενη διετία, οι επακόλουθες ενέργειες πρέπει να είναι περισσότερο επείγουσες, και, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να διενεργηθεί επιπρόσθετη επιθεώρηση από το κράτος σημαίας, εντός [4] εβδομάδων από την ενημέρωση του κράτους σημαίας σχετικά με την απαγόρευση απόπλου.

4.  Εάν η απαγόρευση απόπλου έχει επίσης ως αποτέλεσμα την απαγόρευση του πλοίου, σύμφωνα με το άρθρο 7β της οδηγίας 95/21/ΕΚ ή στο άρθρο 10 της οδηγίας 2007/…/ΕΚ [για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα], το κράτος σημαίας πρέπει να πραγματοποιήσει επιπρόσθετη επιθεώρηση και να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίσει ότι η εταιρεία επιτυγχάνει την πλήρη συμμόρφωση του πλοίου με όλες τις σχετικές συμβάσεις και κανονισμούς. Όταν είναι ικανοποιημένο, το κράτος σημαίας πρέπει να χορηγήσει στην εταιρεία σχετικό έγγραφο.

5.  Σε κάθε περίπτωση, το κράτος σημαίας πρέπει να εξετάζει ποιες μπορεί να είναι οι ενδεδειγμένες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων, κατά της εταιρείας, αρκούντως υψηλών εις τρόπον ώστε να αποθαρρύνεται η παραβίαση των κοινοτικών προτύπων και των διεθνών κανόνων. Στην περίπτωση πλοίου, το οποίο επανειλημμένως δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων κοινοτικών κανονισμών και διεθνών των συμβάσεων, το κράτος σημαίας πρέπει να εξετάζει ποιες επιπρόσθετες κυρώσεις ενδέχεται να χρειαστούν, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής του πλοίου από το νηολόγιό του.

6.  Όταν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα επανορθωτικά μέτρα για να επιτευχθεί η συμμόρφωση του πλοίου με τις διεθνείς συμβάσεις και κοινοτικούς κανονισμούς, το κράτος σημαίας πρέπει να αποστείλει έκθεση στον ΔΝΟ και στην Επιτροπή που θα εκπονείται σύμφωνα με την SOLAS 74, όπως τροποποιήθηκε, κεφάλαιο Ι, τον κανονισμό 19(δ) και την παράγραφο 5.2 του ψηφίσματος A.787(19) του ΔΝΟ, όπως τροποποιήθηκε σχετικά με τον ΔΝΟ, που θα περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες για διατάξεις σχετικές με την κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά την Επιτροπή.

4.  ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

1.  Η ως άνω επιπρόσθετη επιθεώρηση πρέπει να περιλαμβάνει αρκούντως επισταμένη εξέταση των ακόλουθων τομέων ώστε ο επιθεωρητής του κράτους σημαίας να πεισθεί ότι το πλοίο, ο εξοπλισμός του και το πλήρωμά του συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς και τις διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν για κάθε τομέα.

Πιστοποιητικά και έγγραφα

Κατασκευή του κύτους και εξοπλισμός

Όροι καθορισμού των γραμμών φόρτωσης

Κύριες μηχανές και συστήματα

Καθαριότητα των χώρων μηχανών

Σωστικά μέσα

Πυρασφάλεια

Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας

Χειρισμός και εξοπλισμός φορτίου

Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνιών

Ηλεκτρικός εξοπλισμός

Πρόληψη της ρύπανσης

Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας

Επάνδρωση

Πιστοποιητικά πληρώματος

Ασφάλεια επιβατών

Επιχειρησιακές απαιτήσεις, που συμπεριλαμβάνουν μέσα επικοινωνίας του πληρώματος, ασκήσεις συναγερμού, κατάρτιση, δραστηριότητες γέφυρας και μηχανοστασίου και ασφάλεια.

2.  Πρέπει να περιλαμβάνει επίσης, χωρίς να περιορίζεται ωστόσο μόνον σε αυτά, τα σχετικά σημεία ενισχυμένης επιθεώρησης που καθορίζονται στο Παράρτημα V της οδηγίας 95/21/ΕΚ ή στο Παράρτημα VΙΙΙ μέρος Γ της οδηγίας 2007/…/ΕΚ [για τον έλεγχο του κράτους λιμένα]. Οι επιθεωρητές του κράτους σημαίας δεν πρέπει να αποφεύγουν να περιλαμβάνουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, λειτουργικές δοκιμές σημείων όπως είναι τα σωστικά σκάφη και τα συστήματα καθαιρέσεώς τους, οι κύριες και βοηθητικές μηχανές, τα καλύμματα των καταπακτών, τα κύρια συστήματα ηλεκτροδότησης και υδροσυλλεκτών.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 318, 23.12.2006, σ. 195.
(3) ΕΕ C 229, 22.9.2006, σ. 38.
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2007.
(5) ΕΕ L….
(6) ΕΕ L 144, 15.5.1998, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2003/75/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 190, 30.7.2003, σ. 6).
(7) ΕΕ L ….
(8) ΕΕ L 208, 5.8.2002, σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1891/2006 (ΕΕ L 394, 30.12.2006, σ. 1).
(9) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).
(10) ΕΕ L 324, 29.11.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 93/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 22, 31.1.2007, σ. 12).
(11) ΕΕ L 167, 2.7.1999, σ. 33.
(12) ΕΕ L 138, 30.4.2004, σ. 19.
(13) ΕΕ L 208, 5.8.2002, σ. 10.
(14) ΕΕ L 157, 7.7.1995, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 324, 29.11.2002, σ. 53).
(15)* ΕΕ: Παρακαλείσθε να εισαγάγετε τον αριθμό.
(16) ΕΕ L 255, 30.9.2005, σ. 11.
(17) ΕΕ L 204, 21.7.1998, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Πράξη Προσχώρησης του 2003.
(18) Τα εν λόγω παραρτήματα θα συμπληρωθούν επ" ευκαιρία της MSC 80 (Μάιος 2005). Μόνον τα παραρτήματα 1, 2 και 5 αφορούν τις υποχρεώσεις του κράτους σημαίας.
(19) ST/ESCAP/1076.
(20) Κανονισμοί I/2, I/9, I/10 και I/11 της Σύμβασης STCW του 1978, όπως τροποποιήθηκε.
(21) Προσάρτημα 1 του ψηφίσματος A.739(18) "Κατευθυντήριες γραμμές για την εξουσιοδότηση των οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό των διοικητικών αρχών".
(22) Προσάρτημα 2 του ψηφίσματος A.739(18) "Κατευθυντήριες γραμμές για την εξουσιοδότηση των οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό των διοικητικών αρχών".
(23) MSC/Circ.710 – MEPC/Circ.307.
(24) Παραπομπή στον Κώδικα για την έρευνα των θαλάσσιων ατυχημάτων και συμβάντων, που εγκρίθηκε από τον Οργανισμό με το ψήφισμα A.849(20), όπως τροποποιήθηκε από το ψήφισμα A.884(21).


Αστική ευθύνη και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών ***I
PDF 454kWORD 100k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αστική ευθύνη και τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών (COM(2005)0593 – C6-0039/2006 – 2005/0242(COD))
P6_TA(2007)0094A6-0055/2007

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0593)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0039/2006),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0055/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 29 Μαρτίου 2007 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2007/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αστική ευθύνη και τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών

P6_TC1-COD(2005)0242


(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80, παράγραφος 2,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(4),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ένα από τα στοιχεία της κοινοτικής πολιτικής για τις θαλάσσιες μεταφορές αποτελεί η ενίσχυση της ποιότητας του εμπορικού στόλου καθιστώντας όλους τους φορείς εκμετάλλευσης περισσότερο υπεύθυνους.

(2)  Απόλυτη προτεραιότητα της ΕΕ συνιστά η προστασία των ευρωπαϊκών ακτών και των ευρωπαίων πολιτών από τυχόν οικολογικές ζημίες που προκαλούν τα ατυχήματα πλοίων.

(3)  Η προστασία των ευρωπαϊκών ακτών είναι διττής φύσεως: πρέπει αφενός να προλαμβάνονται τα ατυχήματα εξασφαλίζοντας ότι κυκλοφορούν μόνον ασφαλή σκάφη και αφετέρου να θεσπιστούν οι ενδεδειγμένοι μηχανισμοί ούτως ώστε να μπορούν τα θύματα να λαμβάνουν, το συντομότερο δυνατόν, αποζημιώσεις που καλύπτουν ολοσχερώς τις ζημίες που προκλήθηκαν από κάποιο ατύχημα.

(4)  Ορισμένα μέτρα, αποτρεπτικής φύσης, έχουν ήδη ληφθεί βάσει της οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις(5), που συμπληρώθηκε από την απόφαση πλαίσιο 2005/667/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2005, για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου καταστολής της ρύπανσης από πλοία(6).

(5)  Τα διεθνή καθεστώτα σχετικά με την αστική ευθύνη και τις αποζημιώσεις τρίτων για ζημίες που συνδέονται με τις θαλάσσιες μεταφορές πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή και να βελτιωθούν, ώστε να εγγυώνται ότι οι διάφοροι κρίκοι στην αλυσίδα των θαλάσσιων μεταφορών εξασφαλίζουν ότι τα εμπορεύματα μεταφέρονται με πλοία άψογης ποιότητας, να εγγυώνται δίκαιη αποζημίωση των θυμάτων που δεν αποτελούν μέρος της αλυσίδας της θαλάσσιας μεταφοράς και να παροτρύνουν τους πλοιοκτήτες και τους εντεταλμένους τους για περαιτέρω επαγρύπνηση και επαγγελματισμό.

(6)  Είναι σκόπιμο να κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη και από μεγάλο αριθμό τρίτων χωρών το πρωτόκολλο του 1996 στη Σύμβαση του 1976 (εφεξής "η Σύμβαση του 1996") για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις.

(7)  Είναι επίσης σκόπιμο η Διεθνής Σύμβαση του 1996 για την ευθύνη και την αποζημίωση για ζημίες που σχετίζονται με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών (Σύμβαση ΕΤΟ), η Διεθνής Σύμβαση του 2001 περί αστικής ευθύνης για ζημίες από τη ρύπανση καυσίμων δεξαμενής πλοίων (Σύμβαση καυσίμων δεξαμενής) και η Σύμβαση για την ανάσυρση ναυαγίων του 2007 να επικυρωθούν από όλα τα κράτη μέλη και από μεγάλο αριθμό τρίτων χωρών.

(8)  Για να εξασφαλιστεί η πλήρης και ομοιόμορφη εφαρμογή της Σύμβασης του 1996 σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σκόπιμο να ενσωματωθεί η σύμβαση αυτή στο κοινοτικό δίκαιο. Το κοινοτικό καθεστώς αστικής ευθύνης πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στους πλοιοκτήτες να περιορίζουν την ευθύνη τους μέχρι τα καθοριζόμενα στη σύμβαση αυτή ανώτατα όρια, και σε συμφωνία με τις διατάξεις της.

(9)  Ο περιορισμός της ευθύνης της Σύμβασης του 1996 δεν πρέπει να μπορεί να αντιταχθεί στα θύματα που δεν αποτελούν μέρη της πράξης της θαλάσσιας μεταφοράς από τη στιγμή που ο πλοιοκτήτης ο υπαίτιος των ζημιών δεν ενήργησε με επαγγελματική συνείδηση και έπρεπε να είχε επίγνωση των ζημιογόνων συνεπειών της πράξης του ή της παράλειψής του.

(10)  Η υποχρέωση παροχής χρηματοοικονομικής εγγύησης πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίζεται καλύτερη προστασία των θυμάτων. Συμβάλλει επίσης στον αποκλεισμό των πλοίων τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα και επιτρέπει την αποκατάσταση συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης. Η υποχρέωση αυτή συνιστά ένα απαραίτητο συμπλήρωμα της Σύμβασης του 1996. Με το ψήφισμά του αριθ. A.898(21), ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός συνέστησε στα κράτη να θεσπίσουν μια τέτοια υποχρέωση χρηματοοικονομικής ασφάλισης. Το επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης θα πρέπει να είναι τέτοιο που να επιτρέπει να αντιμετωπίζονται καταστάσεις στις οποίες τα καθοριζόμενα από τη Σύμβαση του 1996 ανώτατα όρια είναι ανεπαρκή, χωρίς πάντως να επιβάλλεται δυσανάλογο βάρος στον ενδιαφερόμενο κλάδο.

(11)  Πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα με σκοπό την προστασία των ναυτικών σε περιπτώσεις εγκατάλειψης, με βάση το ψήφισμα A.930(22) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

(12)  Η καθιέρωση των πιστοποιητικών που βεβαιώνουν το πραγματικό της χρηματοοικονομικής ασφάλισης αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του πλέγματος διατάξεων της παρούσας οδηγίας, όπως και η γνωστοποίηση των πιστοποιητικών αυτών, η αμοιβαία αναγνώρισή τους μεταξύ των κρατών μελών και η δυνατότητα πρόσβασης στη χρηματοοικονομική ασφάλεια των θυμάτων που επιδιώκουν αποκατάσταση των ζημιών τους.

(13)  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα, που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) οφείλει να παρέχει την αναγκαία συνδρομή ενόψει θέσεως σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ειδικά με απώτερο στόχο την αποτροπή νομικών αντιφάσεων μεταξύ των κρατών μελών.

(14)  Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(8).

(15)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης, δηλαδή η καθιέρωση εναρμονισμένων διατάξεων σε θέματα ευθύνης και χρηματοοικονομικών διασφαλίσεων των πλοιοκτητών για την επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας στις θαλάσσιες μεταφορές είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται, συνεπώς, λόγω των διαστάσεων και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τους εφαρμοστέους κανόνες ως προς ορισμένες πτυχές των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης στην αλυσίδα των θαλάσσιων μεταφορών σε θέματα αστικής ευθύνης και εγκαθιδρύει ανάλογη χρηματοοικονομική προστασία των ναυτικών σε περίπτωση εγκατάλειψης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

   1. "πλοίο": σκάφος κινούμενο στη θάλασσα, ανεξαρτήτως σημαίας, οποιουδήποτε τύπου, η εκμετάλλευση του οποίου γίνεται σε θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδροπτέρυγων, των αερόστρωμνων σκαφών, των υποβρυχίων και των πλωτών ναυπηγημάτων·
   2. "πλοιοκτήτης": ο κύριος του πλοίου ή κάθε άλλος οργανισμός ή πρόσωπο, όπως ο εφοπλιστής-διαχειριστής, ο πράκτορας ή ναυλωτής γυμνού πλοίου, στον οποίο ο κύριος του πλοίου ανέθεσε την ευθύνη εκμετάλλευσης του πλοίου και ο οποίος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη αυτή, έχει αποδεχθεί να εκτελέσει και εκπληρώσει όλα τα συναφή καθήκοντα και υποχρεώσεις·
   3. "αστική ευθύνη": για τους σκοπούς της Σύμβασης του 1996, η ευθύνη βάσει της οποίας ένας τρίτος στην πράξη της θαλάσσιας μεταφοράς που ήταν η αιτία της ζημίας δικαιούται να εγείρει απαίτηση υποκείμενη στον περιορισμό του άρθρου 2 της εν λόγω Σύμβασης, εξαιρουμένων των απαιτήσεων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [για την ευθύνη των μεταφορέων επιβατών δια θαλάσσης και εσωτερικής πλωτής οδού σε περίπτωση ατυχήματος](9)·
   4. "βαριά αμέλεια": συμπεριφορά που δείχνει ασυνήθη έλλειψη δέουσας επιμέλειας και φροντίδας, και συνακόλουθη αγνόηση του τι θα έπρεπε καταρχήν να είναι σαφές στον καθένα σε μια δεδομένη κατάσταση·
   5. "χρηματοοικονομική εγγύηση": πάσης φύσεως οικονομική εξασφάλιση, όπως ασφάλιση, εγγύηση τράπεζας ή παρεμφερούς χρηματοπιστωτικού ιδρύματος·
   6. "Σύμβαση του 1996": το ανακεφαλαιωτικό κείμενο της Σύμβασης του 1976 σχετικά με τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις, που συνάφθηκε υπό την αιγίδα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του 1996 και παρατίθεται στο Παράρτημα Ι·
   7. "Σύμβαση καυσίμων δεξαμενής": η Διεθνής Σύμβαση του 2001 περί αστικής ευθύνης για ζημίες από τη ρύπανση καυσίμων δεξαμενής πλοίων·
   8. "Σύμβαση ΕΤΟ": η Διεθνής Σύμβαση του 1996 για την ευθύνη και την αποζημίωση για ζημίες που σχετίζονται με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών·
   9. "ψήφισμα Α.930(22) του ΙΜΟ": το ψήφισμα της Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας με τίτλο "Οδηγίες για την παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλισης σε περίπτωση εγκατάλειψης των ναυτικών", το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1.  Με εξαίρεση τα άρθρα 4 και 5, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται:

   α) στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας των κρατών μελών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο·
   β) στα πλοία ολικής χωρητικότητας ίσης ή ανώτερης των 300 κόρων, με εξαίρεση το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 καθεστώς ευθύνης, το οποίο εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία.

2.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα πολεμικά πλοία, στα βοηθητικά πολεμικά πλοία ή άλλα πλοία που ανήκουν σε κράτος μέλος, ή σε πλοία των οποίων την εκμετάλλευση διενεργεί το κράτος μέλος στα πλαίσια παροχής δημόσιας μη εμπορικής υπηρεσίας.

3.  Η παρούσα οδηγία τελεί υπό την επιφύλαξη της θέσης σε εφαρμογή, σε κάθε κράτος μέλος, της Σύμβασης καυσίμων δεξαμενής, της Σύμβασης ΕΤΟ και της Διεθνούς Συμβάσεως του 1992 περί αστικής ευθύνης για ζημίες που οφείλονται στη ρύπανση από πετρέλαιο.

Άρθρο 4

Αστική ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από ρύπανση καυσίμων δεξαμενής πλοίων

Τα κράτη μέλη καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης καυσίμων δεξαμενής το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την ημερομηνία που υποδεικνύεται στο άρθρο 18, παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 5

Ζημίες που προκαλούνται από τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών

Τα κράτη μέλη καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης ΕΤΟ το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν την ημερομηνία που υποδεικνύεται στο άρθρο 18, παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 6

Καθεστώς ευθύνης

1.  Τα κράτη μέλη καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης του 1996 το συντομότερο δυνατό και, οπωσδήποτε, πριν την αναγραφόμενη στο άρθρο 18, παράγραφος 1, της παρούσας οδηγίας ημερομηνία. Τα κράτη μέλη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης του 1976 σχετικά με τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις πρέπει να την καταγγείλουν.

2.  Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν το καθεστώς αστικής ευθύνης των πλοιοκτητών και διασφαλίζουν ότι το δικαίωμα των πλοιοκτητών να περιορίζουν την ευθύνη τους διέπεται από όλες τις διατάξεις της Σύμβασης του 1996.

3.  Για την εφαρμογή του άρθρου 4 της Σύμβασης του 1996, η επίγνωση ενδεχόμενης ζημίας εκ μέρους του υπεύθυνου προσώπου μπορεί σε όλες τις περιπτώσεις να συναχθεί από τη φύση και τις περιστάσεις της προσωπικής πράξης ή παράλειψής του που διαπράχθηκε από απερισκεψία.

4.  Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Σύμβασης του 1996, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το άρθρο 4 της εν λόγω Σύμβασης που αφορά την κατάργηση του περιορισμού της ευθύνης, δεν εφαρμόζεται στα πλοία τα φέροντα σημαία κράτους, το οποίο δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης αυτής. Στην περίπτωση αυτή, το καθεστώς αστικής ευθύνης που εγκαθιδρύουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία προβλέπει την απώλεια του δικαιώματος του πλοιοκτήτη να περιορίσει την ευθύνη του, εφόσον αποδεικνύεται ότι η σχετική ζημία οφειλόταν σε δική του ενέργεια ή προσωπική παράλειψή του, που διέπραξε με πρόθεση να προκληθεί τέτοια ζημία ή από βαριά αμέλεια.

Άρθρο 7

Χρηματοοικονομική κάλυψη της αστικής ευθύνης

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε πλοιοκτήτης πλοίου φέροντος τη σημαία τους να συνάπτει χρηματοοικονομική ασφάλεια όσον αφορά την αστική του ευθύνη. Το όριο της ασφάλισης αυτής δεν πρέπει να είναι κατώτερο από ποσό που αντιστοιχεί προς το διπλάσιο του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται με τη Σύμβαση του 1996.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε πλοιοκτήτης πλοίου φέροντος τη σημαία τρίτης χώρας να ασφαλίζει χρηματοοικονομικά την αστική του ευθύνη, κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, από τη στιγμή που το πλοίο αυτό εισέρχεται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του ή σε ισοδύναμη ζώνη. Η εν λόγω χρηματοοικονομική εγγύηση πρέπει να ισχύει επί διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία αυτή απαιτείται.

Άρθρο 8

Χρηματοοικονομική κάλυψη για περιστατικά εγκατάλειψης ναυτικών

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε πλοιοκτήτης πλοίου φέροντος τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους να ασφαλίζεται χρηματοοικονομικά με σκοπό την προστασία των ναυτολογημένων ή απασχολούμενων επί του πλοίου αυτού ναυτικών σε περίπτωση εγκατάλειψης, σύμφωνα με το ψήφισμα A.930(22) του ΙΜΟ, και την κάλυψη του κόστους της παροχής καταλύματος, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και του επαναπατρισμού.

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε οι πλοιοκτήτες σκάφους φέροντος σημαία τρίτης χώρας να ασφαλίζονται χρηματοοικονομικά, κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, από τη στιγμή που το πλοίο αυτό καταπλέει σε λιμένα ή σε σταθμό ανοικτής θάλασσας που υπάγεται στη δικαιοδοσία του ή που αγκυροβολεί σε ζώνη που υπάγεται στη δικαιοδοσία του.

Τα κράτη μέλη βεβαιώνονται για τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα χρηματοοικονομικής εγγύησης σε περίπτωση εγκατάλειψης ναυτικών, σύμφωνα με το ψήφισμα A.930(22) του ΙΜΟ.

Άρθρο 9

Πιστοποιητικό χρηματοοικονομικής κάλυψης

1.  Η ύπαρξη και ισχύς των αναφερόμενων στα άρθρα 7 και 8 χρηματοοικονομικών εγγυήσεων πιστοποιούνται από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, και σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IΙΙ.

2.  Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αφού προηγουμένως αυτές βεβαιωθούν ότι ο πλοιοκτήτης πληροί τα οριζόμενα από την παρούσα οδηγία. Κατά την έκδοση των πιστοποιητικών, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν επίσης υπόψη κατά πόσον ο εγγυοδοτικός φορέας διαθέτει επιχειρηματική εγκατάσταση στην ΕΕ.

Όταν πρόκειται για πλοίο νηολογημένο σε κράτος μέλος, τα πιστοποιητικά εκδίδονται ή θεωρούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους νηολόγησης του πλοίου.

Όταν πρόκειται για πλοίο νηολογημένο σε τρίτη χώρα, τα πιστοποιητικά μπορούν να εκδίδονται ή να θεωρούνται από την αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους.

3.  Οι όροι έκδοσης και θεώρησης των πιστοποιητικών, και ειδικότερα τα κριτήρια και οι λεπτομέρειες χορήγησης, καθώς και τα μέτρα που αφορούν τους εγγυοδότες καθορίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 17, παράγραφος 2.

4.  Τα πιστοποιητικά είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα IΙΙ και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενδείξεις:

   α) όνομα του πλοίου και λιμάνι νηολόγησης·
   β) επωνυμία και διεύθυνση της κύριας εγκατάστασης του πλοιοκτήτη·
   γ) είδος της παρεχόμενης ασφάλειας·
   δ) επωνυμία και διεύθυνση του κύριου καταστήματος του ασφαλιστή ή άλλου εγγυοδότη και, κατά περίπτωση, διεύθυνση του καταστήματος στο οποίο έχει συναφθεί η σύμβαση ασφάλισης ή εγγυοδοσίας·
   ε) την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει αυτή της συμβάσεως ασφάλισης ή εγγυοδοσίας.

5.  Τα πιστοποιητικά συντάσσονται στην ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους που τα εκδίδει. Εάν η χρησιμοποιούμενη γλώσσα δεν είναι ούτε η αγγλική ούτε η γαλλική, το κείμενο περιλαμβάνει μετάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές.

Άρθρο 10

Ειδοποίηση για το πιστοποιητικό χρηματοοικονομικής κάλυψης

1.  Το πιστοποιητικό φυλάσσεται επί του πλοίου και αντίγραφό του κατατίθεται στην αρχή νηολόγησης του πλοίου ή, εάν το πλοίο δεν έχει νηολογηθεί σε κράτος μέλος, στην αρχή του κράτους που εξέδωσε ή θεώρησε το πιστοποιητικό. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει αντίγραφο του φακέλου πιστοποίησης στην κοινοτική υπηρεσία που προβλέπεται στο άρθρο 15 προκειμένου αυτή να το προσθέσει στο σχετικό μητρώο.

2.  Ο εφοπλιστής, ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος πλοίου εισπλέοντος στην αποκλειστική οικονομική ζώνη ή την ισοδύναμη ζώνη κράτους μέλους στις αναφερόμενες στο άρθρο 7 περιπτώσεις, ειδοποιεί τις αρχές του εν λόγω κράτους μέλους σχετικά με την ύπαρξη επί του σκάφους του πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙV.

3.  Ο εφοπλιστής, ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος πλοίου με προορισμό λιμάνι ή σταθμό σε θάλασσα που υπάγεται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους ή το οποίο πρόκειται να αγκυροβολήσει σε ζώνη υπαγόμενη στη δικαιοδοσία κράτους μέλους στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8, γνωστοποιεί στις αρχές του εν λόγω κράτους μέλους την ύπαρξη επί του σκάφους του πιστοποιητικού ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙV.

4.  Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μέσω του κοινοτικού συστήματος ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών SafeSeaNet.

Άρθρο 11

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την τήρηση των κανόνων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και θεσπίζουν κυρώσεις για παραβίαση των εν λόγω κανόνων. Οι κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 12

Αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ κρατών μελών των πιστοποιητικών χρηματοοικονομικής κάλυψης

Κάθε κράτος μέλος κάνει δεκτά τα πιστοποιητικά που εκδίδονται ή θεωρούνται υπ'ευθύνη άλλου κράτους μέλους κατ'εφαρμογή του άρθρου 9 για όλους τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και τα θεωρεί ως έχοντα την ίδια ισχύ με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται ή θεωρούνται από το ίδιο, ακόμη και αν έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί σε σχέση με πλοίο μη νηολογημένο σε κράτος μέλος.

Ένα κράτος μέλος δύναται οποτεδήποτε να ζητεί από το κράτος που εξέδωσε ή επικύρωσε το πιστοποιητικό να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων, εάν εκτιμά ότι ο ασφαλιστής ή εγγυητής που αναφέρεται στο πιστοποιητικό δεν είναι οικονομικά ικανός να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 13

Ευθεία αγωγή κατά του παρέχοντος τη χρηματοοικονομική εγγύηση κάλυψης της αστικής ευθύνης

Οποιαδήποτε απαίτηση αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από πλοία στρέφεται απευθείας κατά του παρέχοντος τη χρηματοοικονομική εγγύηση η οποία καλύπτει την αστική ευθύνη του πλοιοκτήτη.

Ο παρέχων τη χρηματοοικονομική εγγύηση δύναται να προβάλει τα μέσα αμύνης τα οποία θα δικαιούτο να επικαλεστεί ο ίδιος ο πλοιοκτήτης, εκτός από τις ενστάσεις που απορρέουν από την πτώχευση ή τη θέση υπό εκκαθάριση του πλοιοκτήτη.

Ο παρέχων τη χρηματοοικονομική εγγύηση δύναται επίσης να επικαλεστεί το γεγονός ότι οι ζημίες προήλθαν από εσκεμμένο πταίσμα του πλοιοκτήτη. Δεν δύναται, ωστόσο, να προβάλει κανένα από τα μέσα αμύνης τα οποία θα μπορούσε να επικαλεστεί στο πλαίσιο μιας εναντίον του αγωγής του πλοιοκτήτη.

Ο παρέχων τη χρηματοοικονομική εγγύηση δύναται σε κάθε περίπτωση να υποχρεώσει τον πλοιοκτήτη να καταστεί ομόδικός του.

Άρθρο 14

Ταμείο αλληλεγγύης για την κάλυψη ζημιών που προκαλούνται από πλοία χωρίς χρηματοοικονομική εγγύηση

Δημιουργείται ταμείο αλληλεγγύης για την αποζημίωση τρίτων, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων, που έχουν υποστεί ζημίες που προκλήθηκαν από πλοία τα οποία, παρά τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, έπλεαν στα χωρικά ύδατα της ΕΕ χωρίς να καλύπτονται από πιστοποιητικό χρηματοοικονομικής εγγύησης.

Το ποσόν που θα διατεθεί στο εν λόγω ταμείο καθώς και οι κανόνες λειτουργίας του αποφασίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 17, παράγραφος 2.

Άρθρο 15

Κοινοτική υπηρεσία

Ιδρύεται κοινοτική υπηρεσία επιφορτισμένη με την τήρηση λεπτομερούς μητρώου των εκδοθέντων πιστοποιητικών εγγύησης, με τον έλεγχο και την ενημέρωση της ισχύος τους, καθώς και με την εξακρίβωση της ύπαρξης των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που έχουν καταχωρίσει τρίτες χώρες.

Άρθρο 16

Εκθέσεις

Πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση επί της πείρας που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της. Οι εκθέσεις αυτές αξιολογούν κυρίως τις διαδικασίες πιστοποίησης και έκδοσης των πιστοποιητικών από τα κράτη μέλη καθώς και τη δυνατότητα πρόβλεψης της πλήρους ή μερικής ανάθεσής τους στην κοινοτική υπηρεσία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15. Επ" αυτής της βάσεως, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση που διαλαμβάνει τις προτάσεις τροποποιήσεων της παρούσας οδηγίας, τις οποίες η Επιτροπή κρίνει ενδεδειγμένες.

Άρθρο 17

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10).

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EK, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

Άρθρο 18

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο ...(11). Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών καθώς και ένα πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος αυτής της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την […] ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 20

Αποδέκτες

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε στ ...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Σύμβαση σχετικά με τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του 1996

(Το κείμενο της Σύμβασης θα προστεθεί όταν θα διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ψήφισμα της Συνέλευσης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας με τίτλο "Οδηγίες για την παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλισης σε περίπτωση εγκατάλειψης των ναυτικών" (Ψήφισμα ΙΜΟ Α.930(22))

(Το κείμενο του ψηφίσματος θα προστεθεί όταν θα διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Υπόδειγμα πιστοποιητικού χρηματοοικονομικής εγγύησης δυνάμει του άρθρου 9

Όνομα του πλοίου

Διακριτικός αριθμός ή γράμματα

Λιμάνι νηολόγησης

Όνομα και διεύθυνση του πλοιοκτήτη

Ο υπογραφόμενος πιστοποιεί ότι το προαναφερόμενο πλοίο καλύπτεται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή άλλη οικονομική εγγύηση που πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2007/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αστική ευθύνη και τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών

Είδος της παρεχόμενης ασφάλειας………………………………………………………………

Διάρκεια της ασφάλειας……………………………………………………………

Όνομα και διεύθυνση του ασφαλιστή (ή των ασφαλιστών) ή/και του εγγυητή (ή των εγγυητών)

Επωνυμία………………………………………………………………………

Διεύθυνση……………………………………………………………………

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι…………………………………

Εκδόθηκε ή θεωρήθηκε από την κυβέρνηση…………………………………

(Τόπος) ……………………(ημερομηνία) …………………

Υπογραφή και ιδιότητα του εκδώσαντος ή θεωρήσαντος το πιστοποιητικό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Πίνακας των κοινοποιούμενων πληροφοριών δυνάμει του άρθρου 10

1)   στοιχεία του πλοίου (όνομα, σήμα κλήσης, αριθμός αναγνώρισης του ΙΜΟ (ΙΜΟ) ή αριθμός MMSI)·

2)   ημερομηνία και ώρα·

3)   θέση βάσει γεωγραφικού πλάτους και μήκους ή πραγματική θέση και απόσταση σε ναυτικά μίλια από σαφώς προσδιορισμένο σημείο·

4)   λιμένας προορισμού·

5)   εκτιμώμενη ώρα κατάπλου στο λιμάνι προορισμού ή στο σταθμό πλοήγησης, όπως απαιτείται από την αρμόδια αρχή, και πιθανή ώρα απόπλου·

6)   ύπαρξη επί του σκάφους του πιστοποιητικού χρηματοοικονομικής εγγύησης·

7)   διεύθυνση στην οποία μπορούν να ζητηθούν λεπτομερείς πληροφορίες για το πιστοποιητικό.

Στο μέτρο του δυνατού, οι πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 6) και 7) μπορούν να κοινοποιούνται στο πλαίσιο άλλων μηνυμάτων κοινοποίησης, εφόσον τηρούνται οι όροι του άρθρου 10, παράγραφος 2.

(1) Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 318, 23.12.2006, σ. 195.
(3) ΕΕ C 229, 22.9.2006, σ. 38.
(4) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2007.
(5) ΕΕ L 255, 30.9.2005, σ. 11.
(6) ΕΕ L 255, 30.9.2005, σ. 164.
(7) ΕΕ L 208, 5.8.2002, σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1891/2006 (ΕΕ L 394, 30.12.2006, σ. 1).
(8) ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).
(9)+ ΕΕ: Να συμπληρωθεί ο αριθμός του κανονισμού.
(10) ΕΕ L 324, 29.11.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 93/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 22, 31.1.2007, σ. 12).
(11)* Δέκα οκτώ μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.


Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων *
PDF 597kWORD 443k
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων (COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))
P6_TA(2007)0095A6-0061/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Η πρόταση τροποποιείται, στις 29 Μαρτίου 2007, ως ακολούθως(1):

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,
τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 37 και 95,
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής τροφίμων, το οποίο συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των φυσικών πόρων, την εφαρμογή υψηλού επιπέδου προτύπων στη μεταχείριση των ζώων και παραγωγή που ανταποκρίνεται στην προτίμηση ορισμένων καταναλωτών σε προϊόντα που παράγονται με φυσικές ουσίες και διεργασίες. Ως εκ τούτου, οι βιολογικές μέθοδοι παραγωγής επιτελούν διττό κοινωνικό ρόλο, αφενός τροφοδοτώντας μια ειδική αγορά που καλύπτει την καταναλωτική ζήτηση βιολογικών προϊόντων και, αφετέρου, προσφέροντας δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων, καθώς και στην αγροτική ανάπτυξη.
(1)  Η βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής τροφίμων, το οποίο εστιάζεται σε όλες τις πτυχές της βιώσιμης παραγωγής και αποσκοπεί στην επίτευξη ισορροπίας, συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την εφαρμογή υψηλού επιπέδου προτύπων στη μεταχείριση των ζώων και έχει ως στόχο τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους με φυσικά μέσα και την εξασφάλιση παραγωγής που ανταποκρίνεται στην προτίμηση ορισμένων καταναλωτών σε προϊόντα που παράγονται με φυσικές ουσίες και διεργασίες. Ως εκ τούτου, οι βιολογικές μέθοδοι παραγωγής επιτελούν διάφορους θετικούς ρόλους: όχι μόνο παρέχουν μια ειδική αγορά που καλύπτει την καταναλωτική ζήτηση βιολογικών προϊόντων, παρέχοντας στο κοινό προϊόντα που δεν περιορίζονται στον τομέα της διατροφής αλλά επίσης και προπάντων, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων, καθώς και στην κοινωνική ανάπτυξη της υπαίθρου.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Το μερίδιο της βιολογικής γεωργίας αυξάνεται στα περισσότερα κράτη μέλη. Η άνοδος της καταναλωτικής ζήτησης είναι ιδιαίτερα αισθητή τα τελευταία χρόνια. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής, με την έμφαση που έδωσαν στον προσανατολισμό στην αγορά και στην προσφορά προϊόντων ποιότητας που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών, πιθανώς θα τονώσουν ακόμη περισσότερο την αγορά των βιολογικών προϊόντων. Με τα δεδομένα αυτά, η νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή διαδραματίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στις αγορές των γεωργικών προϊόντων.
(2)  Η βιολογική γεωργία ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης τους οποίους έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της ατζέντας του Γκέτεμποργκ, καθόσον συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη, παράγει υγιεινά και υψηλής ποιότητας προϊόντα και εφαρμόζει αειφόρους από περιβαλλοντική άποψη μεθόδους παραγωγής. Το μερίδιο της βιολογικής γεωργίας αυξάνεται στα περισσότερα κράτη μέλη. Η άνοδος της καταναλωτικής ζήτησης είναι ιδιαίτερα αισθητή τα τελευταία χρόνια. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής, με την έμφαση που έδωσαν στον προσανατολισμό στην αγορά και στην προσφορά προϊόντων ποιότητας που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών, πιθανώς θα τονώσουν ακόμη περισσότερο την αγορά των βιολογικών προϊόντων. Με τα δεδομένα αυτά, είναι απαραίτητο η βιολογική παραγωγή να διαδραματίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και να συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στις αγορές των γεωργικών προϊόντων όπως και με την προστασία και τη διασφάλιση των καλλιεργήσιμων εδαφών.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)
(2α) Κάθε νομοθεσία και πολιτική που υιοθετεί η Κοινότητα στον τομέα αυτό, θα πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και παραγωγής όπως αυτές προσδιορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η βιολογική γεωργία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της πολιτικής της Κοινότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Το κοινοτικό νομικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο της βιολογικής παραγωγής πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς βιολογικών προϊόντων, καθώς και στη διατήρηση και τη δικαίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα με ετικέτα που δηλώνει ότι είναι βιολογικά. Πρέπει επιπλέον να έχει ως στόχο τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν στον συγκεκριμένο κλάδο να προοδεύσει ανάλογα με την εξέλιξη της παραγωγής και της αγοράς.
(3)  Το κοινοτικό νομικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο της βιολογικής παραγωγής πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς βιολογικών προϊόντων, καθώς και στη διατήρηση και τη δικαίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα με ετικέτα που δηλώνει ότι είναι βιολογικά. Πρέπει επιπλέον να έχει ως στόχο τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν στον συγκεκριμένο κλάδο να προοδεύσει ανάλογα με την εξέλιξη της παραγωγής και της αγοράς και με περιβαλλοντικά αειφόρο τρόπο.
Τροπολογίες 6 και 157
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Πρέπει να καθοριστεί γενικό κοινοτικό πλαίσιο κανόνων για τη βιολογική παραγωγή, φυτική και ζωική, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται κανόνες για τη μετατροπή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς, και για την παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών. Πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα εξειδίκευσης των εν λόγω γενικών κανόνων και θέσπισης κοινοτικών κανόνων παραγωγής για την υδατοκαλλιέργεια.
(7)  Πρέπει να καθοριστεί γενικό κοινοτικό πλαίσιο κανόνων για τη βιολογική παραγωγή, φυτική και ζωική, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται κανόνες για τη μετατροπή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και για την παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών. Πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα εξειδίκευσης και σύνταξης παραρτημάτων των εν λόγω γενικών κανόνων, η δε Επιτροπή πρέπει να ζητήσει τη γνώμη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Πρέπει να διευκολυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, ιδίως με την προαγωγή της χρήσης νέων τεχνικών και ουσιών, καταλληλότερων για τη βιολογική παραγωγή.
(8)  Πρέπει να διευκολυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, βάσει καθιερωμένων βελτίστων πρακτικών, ιδίως με την προαγωγή της γονιμότητας του εδάφους, της αμειψισποράς, της διατήρησης των τοπικών σπόρων, των πρακτικών εξοικονόμησης ύδατος και ενέργειας και της χρήσης νέων τεχνικών και ουσιών, καταλληλότερων για τη βιολογική παραγωγή.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) και τα προϊόντα που παράγονται από ή με ΓΤΟ δεν συμβιβάζονται με την έννοια της βιολογικής παραγωγής και με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές τα βιολογικά προϊόντα. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εσκεμμένα στη βιολογική γεωργία ούτε στη μεταποίηση βιολογικών προϊόντων.
(9)  Οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) και τα προϊόντα που παράγονται από ή με ΓΤΟ δεν συμβιβάζονται με την έννοια της βιολογικής παραγωγής και με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές τα βιολογικά προϊόντα. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία ούτε στη μεταποίηση βιολογικών προϊόντων. Η μόλυνση βιολογικών σπόρων προς σπορά, γεωργικών εισροών, ζωοτροφών και τροφίμων πρέπει να αποκλείεται με την κατάλληλη εθνική και κοινοτική νομοθεσία με βάση την αρχή της προφύλαξης.
Τροπολογία 187
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)
(9α) Λαμβάνοντας υπόψη τους αυξανόμενους κινδύνους μόλυνσης των βιολογικών σπόρων προς σπορά, των ζωοτροφών και των τροφίμων με ΓΤΟ και ελλείψει εθνικής νομοθεσίας για τα μέτρα προφύλαξης και την ευθύνη σε πολλά κράτη μέλη, η Επιτροπή πρέπει να δημοσιεύσει, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008, πρόταση για οδηγία πλαίσιο σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης για την αποφυγή της μόλυνσης με ΓΤΟ σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, περιλαμβανομένου νομοθετικού πλαισίου των κανόνων ευθύνης σχετικά με οιαδήποτε μόλυνση με ΓΤΟ με βάση την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει".
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 9β (νέα)
(9β) Η χρήση συνθετικών φυτοφαρμακευτικών προϊόντων είναι ασυμβίβαστη με την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.
Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Για να αποτραπεί η ρύπανση του περιβάλλοντος, ειδικότερα δε των φυσικών πόρων, όπως το έδαφος και τα ύδατα, στη βιολογική κτηνοτροφία πρέπει, κατ" αρχήν, να λαμβάνεται μέριμνα για τη στενή σύνδεσή της με τη γη, για κατάλληλα πολυετή συστήματα αμειψισποράς και για τη διατροφή των ζώων με προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, παραγόμενα είτε στην ίδια την εκμετάλλευση είτε σε γειτονικές βιολογικές εκμεταλλεύσεις.
(14)  Για να αποτραπεί η ρύπανση του περιβάλλοντος και η αμετάκλητη καταστροφή της ποιότητας και της διαθεσιμότητας των φυσικών πόρων, όπως το έδαφος και τα ύδατα, στη βιολογική κτηνοτροφία πρέπει, κατ" αρχήν, να λαμβάνεται μέριμνα για τη στενή σύνδεσή της με τη γη, για κατάλληλα πολυετή συστήματα αμειψισποράς και για τη διατροφή των ζώων με προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, παραγόμενα είτε στην ίδια την εκμετάλλευση είτε σε γειτονικές βιολογικές εκμεταλλεύσεις.
Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 15
Δεδομένου ότι η βιολογική κτηνοτροφία είναι δραστηριότητα που συνδέεται με τη γη, τα ζώα πρέπει να έχουν, κατά τα δυνατόν, πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους ή βοσκότοπους.
Δεδομένου ότι η βιολογική κτηνοτροφία είναι δραστηριότητα που συνδέεται με τη γη, τα ζώα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους ή βοσκότοπους οσάκις το επιτρέπουν οι κλιματικές συνθήκες και η κατάσταση του εδάφους.
Τροπολογίες 12 και 158
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Η βιολογική κτηνοτροφία πρέπει να ανταποκρίνεται σε υψηλού επιπέδου πρότυπα μεταχείρισης των ζώων και να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες της συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών ζώων, ενώ η διαχείριση της υγείας των ζώων πρέπει να βασίζεται στην πρόληψη των ασθενειών. Εν προκειμένω, πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες στέγασης, στις κτηνοτροφικές πρακτικές και στον δείκτη πυκνότητας των ζώων. Επιπλέον, κατά την επιλογή φυλών, πρέπει να ευνοούνται τα γένη που χαρακτηρίζονται από αργό ρυθμό ανάπτυξης και να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα προσαρμογής τους στις τοπικές συνθήκες. Οι εκτελεστικές διατάξεις για την κτηνοτροφική παραγωγή και την υδατοκαλλιέργεια πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση, τουλάχιστον, των διατάξεων της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία και των συστάσεων που απορρέουν από αυτή.
(16)  Η βιολογική κτηνοτροφία πρέπει να ανταποκρίνεται σε υψηλού επιπέδου πρότυπα μεταχείρισης των ζώων και να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες της συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών ζώων, ενώ η διαχείριση της υγείας των ζώων πρέπει να βασίζεται στην πρόληψη των ασθενειών. Εν προκειμένω, πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες στέγασης, στις κτηνοτροφικές πρακτικές και στον δείκτη πυκνότητας των ζώων. Επιπλέον, κατά την επιλογή φυλών, πρέπει να ευνοούνται τα γένη που χαρακτηρίζονται από μακροβιότητα, αντοχή σε ασθένειες και από αργό ρυθμό ανάπτυξης και οι αυτόχθονες εγχώριες φυλές και να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα προσαρμογής τους στις τοπικές συνθήκες. Οι εκτελεστικές διατάξεις για την κτηνοτροφική παραγωγή πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση, τουλάχιστον, των διατάξεων της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ζώων στα εκτροφεία και των συστάσεων που απορρέουν από αυτή.
Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  To σύστημα βιολογικής ζωικής παραγωγής πρέπει να στοχεύει στη συμπλήρωση των παραγωγικών κύκλων των διαφόρων ζωικών ειδών με ζώα βιολογικής εκτροφής. Πρέπει συνεπώς να ενθαρρύνει την αύξηση του αποθέματος γονιδίων ζώων βιολογικής εκτροφής, να ενισχύει την αυτοδυναμία και, με τον τρόπο αυτό, να εξασφαλίζει την ανάπτυξη του κλάδου.
(17)  To σύστημα βιολογικής ζωικής παραγωγής πρέπει να στοχεύει στη συμπλήρωση των παραγωγικών κύκλων των διαφόρων ζωικών ειδών με ζώα βιολογικής εκτροφής. Πρέπει συνεπώς να ενθαρρύνει την αύξηση του αποθέματος γονιδίων ζώων βιολογικής εκτροφής, να ενισχύει την αυτοδυναμία και, με τον τρόπο αυτό, να εξασφαλίζει και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη του κλάδου.
Τροπολογία 159
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Μέχρι να θεσπιστούν κοινοτικοί κανόνες παραγωγής για την υδατοκαλλιέργεια, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν την εφαρμογή εθνικών προτύπων ή, ελλείψει αυτών, αποδεκτών ή αναγνωρισμένων από τα κράτη μέλη ιδιωτικών προτύπων. Για να αποτραπεί, όμως, η διατάραξη της εσωτερικής αγοράς, πρέπει να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν αμοιβαία τα οικεία πρότυπα παραγωγής στον συγκεκριμένο τομέα.
Διαγράφεται
Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 22α (νέα)
(22α) Λόγω της ποικιλομορφίας των πρακτικών καλλιέργειας και κτηνοτροφίας στην βιολογική γεωργία, είναι απαραίτητο να παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εφαρμόζουν πρόσθετους, αυστηρότερους κανόνες στη βιολογική γεωργία στο έδαφός τους.
Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Για να υπάρξει σαφήνεια στο σύνολο της κοινοτικής αγοράς, πρέπει να καταστεί υποχρεωτική μια απλή τυποποιημένη ένδειξη για όλα τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα, τουλάχιστον όταν αυτά δεν φέρουν το κοινοτικό λογότυπο βιολογικής παραγωγής. Η δυνατότητα χρήσης της εν λόγω ένδειξης πρέπει επίσης να παρέχεται στην περίπτωση των βιολογικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες, χωρίς όμως να επιβάλλεται καμία σχετική υποχρέωση.
(25)  Για να υπάρξει σαφήνεια στο σύνολο της κοινοτικής αγοράς, πρέπει να καταστεί υποχρεωτική μια απλή τυποποιημένη ένδειξη για όλα τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα, ακόμη και όταν αυτά φέρουν το κοινοτικό λογότυπο βιολογικής παραγωγής. Η τυποποιημένη ένδειξη πρέπει επίσης να παρέχεται στην περίπτωση των βιολογικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες και πρέπει να δηλώνει σαφώς την προέλευση των προϊόντων και τις πιθανές διαφορές στην εφαρμογή των κανόνων περί βιολογικής παραγωγής.
Τροπολογία 170
Αιτιολογική σκέψη 27α (νέα)
(27α) Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν το νομοθετικό πλαίσιο για να διατηρείται στο ελάχιστο επίπεδο η ανάμιξη βιολογικών προϊόντων με ΓΤΟ στη βάση της αρχής της προφύλαξης και της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει". Οι συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποκλείουν την πιθανότητα απρόβλεπτης ή τεχνικώς αναπόφευκτης ανάμιξης με ΓΤΟ. Η παρουσία ΓΤΟ στα βιολογικά προϊόντα περιορίζεται αποκλειστικά σε τυχαίες και τεχνικώς αναπόφευκτες ποσότητες που δεν υπερβαίνουν το 0,1%.
Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Στην εκτίμηση της ισοδυναμίας για τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα διεθνή πρότυπα του κώδικα τροφίμων Codex Alimentarius.
(32)  Στην εκτίμηση της ισοδυναμίας για τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πρότυπα παραγωγής που είναι ισοδύναμα με τα εφαρμοζόμενα στην Κοινότητα στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων.
Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 32α (νέα)
(32α) Οι κανόνες εισαγωγής για βιολογικά προϊόντα πρέπει να θεωρούνται υπόδειγμα για την υπό όρους πρόσβαση στην αγορά, παρέχοντας στους παραγωγούς τρίτης χώρας πρόσβαση σε αγορά υψηλής αξίας, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τα πρότυπα της αγοράς αυτής.
Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)  Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή. Αν ληφθεί υπόψη ότι η νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, δεδομένου ότι συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στις αγορές των γεωργικών προϊόντων, ενδείκνυται να ευθυγραμμιστεί με τις υφιστάμενες νομοθετικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στη διαχείριση της εν λόγω πολιτικής. Συνεπώς, οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στην επιτροπή δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να ασκούνται με τη διαχειριστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/EΚ,
(36)  Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή. Αν ληφθεί υπόψη ότι η νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, δεδομένου ότι συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στις αγορές των γεωργικών προϊόντων, ενδείκνυται να ευθυγραμμιστεί με τις υφιστάμενες νομοθετικές διαδικασίες που εφαρμόζονται στη διαχείριση της εν λόγω πολιτικής. Συνεπώς, οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στην επιτροπή δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να ασκούνται με τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/EΚ,
Τροπολογία 20
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος
1.  Ο παρών κανονισμός ορίζει στόχους, αρχές και κανόνες για:
1.  Ο παρών κανονισμός παρέχει τη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής και ορίζει στόχους, αρχές και κανόνες για:
Τροπολογία 21
Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο α)
α) την παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τους ελέγχους των βιολογικών προϊόντων·
α) όλα τα στάδια της παραγωγής, τις μεθόδους παραγωγής, την επεξεργασία, τη διανομή, τη διάθεση στην αγορά, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές, την επιθεώρηση και πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων·
Τροπολογία 160
Άρθρο 1, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος
2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα της γεωργίας ή της υδατοκαλλιέργειας, εφόσον αυτά προορίζονται να διατεθούν στην αγορά ως βιολογικά:
2.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα της γεωργίας, εφόσον αυτά προορίζονται να διατεθούν στην αγορά ως βιολογικά:
Τροπολογία 161
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο γ)
γ) ζωντανά ή μη μεταποιημένα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας,
Διαγράφεται
Τροπολογία 162
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο δ)
δ) μεταποιημένα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο·
Διαγράφεται
Τροπολογίες 179 και 153
Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο εα) (νέο)
εα) άλλα προϊόντα όπως το αλάτι, οι τροφές για ζώα συντροφιάς, το μαλλί, τα υφάσματα, οι κονσέρβες ιχθύων, τα καλλυντικά, τα συμπληρώματα διατροφής και τα αιθέρια έλαια·
Τροπολογία 24
Άρθρο 1, παράγραφος 3, εισαγωγικό μέρος
3.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σε κάθε επιχείρηση που ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:
3.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε οιοδήποτε επιχειρηματία συμμετέχει σε δραστηριότητες σε οιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, παρασκευής και διανομής των προϊόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, μεταξύ των οποίων:
Τροπολογία 25
Άρθρο 1 παράγραφος 3, στοιχείο β)
β) μεταποίηση τροφίμων και ζωοτροφών·
β) προετοιμασία, μεταποίηση και παρασκευή τροφίμων και ζωοτροφών·
Τροπολογία 26
Άρθρο 1, παράγραφος 3, σημείο γ)
γ) συσκευασία, επισήμανση και διαφήμιση,
γ) προετοιμασία, συσκευασία, αποθήκευση, επισήμανση και διαφήμιση των προϊόντων βιολογικής γεωργίας,
Τροπολογία 27
Άρθρο 1, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο
Ωστόσο, δεν εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, στα κυλικεία εργοστασίων, στην τροφοδοσία οργανισμών, στα εστιατόρια και άλλες ανάλογες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης.
(στα) επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, κυλικεία, εστιατόρια και άλλες ανάλογες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης.
Τροπολογία 28
Άρθρο 2, στοιχείο α)
α) "βιολογική παραγωγή": η χρήση βιολογικών μεθόδων παραγωγής στη γεωργική εκμετάλλευση, καθώς και οι δραστηριότητες περαιτέρω επεξεργασίας, συσκευασίας και επισήμανσης προϊόντων σύμφωνα με τους στόχους, τις γενικές αρχές και τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·
α) "βιολογική παραγωγή": η χρήση βιολογικών μεθόδων παραγωγής στη γεωργική εκμετάλλευση, καθώς και οι δραστηριότητες περαιτέρω επεξεργασίας, προετοιμασίας, συσκευασίας, ή συσκευασίας αποστολής, αποθήκευσης και επισήμανσης προϊόντων σύμφωνα με τους στόχους, τις γενικές αρχές και τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·
Τροπολογία 29
Άρθρο 2, στοιχείο β)
β) "βιολογικό προϊόν": το γεωργικό προϊόν που προκύπτει από τη βιολογική παραγωγή·
β) "βιολογικό προϊόν": το προϊόν που προκύπτει από τη βιολογική παραγωγή·
Τροπολογία 30
Άρθρο 2, στοιχείο βα) (νέο)
βα) "φορέας εκμετάλλευσης": ο ιδιοκτήτης επιχείρησης που αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και υπόκεινται στον έλεγχο των αρχών ή των οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της βιολογικής παραγωγής·
Τροπολογία 163
Άρθρο 2, στοιχείο ε)
ε) "υδατοκαλλιέργεια": η εκτροφή ή καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών με τεχνικές που αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγής πέραν της φυσικής ικανότητας του περιβάλλοντος, εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί παραμένουν στην κυριότητα φυσικού ή νομικού προσώπου σε όλη τη διάρκεια της εκτροφής ή καλλιέργειας έως και τη συγκομιδή·
Διαγράφεται
Τροπολογία 31
Άρθρο 2, στοιχείο στ)
στ) "μετατροπή": η μετάβαση από μη βιολογική σε βιολογική γεωργία·
στ) "μετατροπή": περίοδος μετάβασης από συμβατική σε βιολογική γεωργία·
Τροπολογία 32
Άρθρο 2, στοιχείο ι)
ι) "αρμόδια αρχή": η κεντρική αρχή κράτους μέλους που είναι αρμόδια για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων στον τομέα της βιολογικής παραγωγής ή άλλη αρχή, στην οποία έχει μεταβιβαστεί η συγκεκριμένη αρμοδιότητα και, όπου ενδείκνυται, η αντίστοιχη αρχή τρίτης χώρας·
ι) "αρμόδια αρχή": η αρχή κράτους μέλους που είναι αρμόδια για την επιβολή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και των λεπτομερών κανόνων που ενέκρινε η Επιτροπή για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού ή οιαδήποτε άλλη αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα αυτή εν όλω ή εν μέρει· περιλαμβάνει επίσης, όπου ενδείκνυται, την αντίστοιχη αρχή τρίτης χώρας·
Τροπολογία 33
Άρθρο 2, στοιχείο ια)
ια) "φορέας ελέγχου": ανεξάρτητος τρίτος, στον οποίο η αρμόδια αρχή έχει αναθέσει ορισμένα ελεγκτικά καθήκοντα·
ια) "φορέας ελέγχου": ο ανεξάρτητος φορέας που εξασφαλίζει την επιθεώρηση, την πιστοποίηση και την ανιχνευσιμότητα στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και τους λεπτομερείς κανόνες που εγκρίνει η Επιτροπή για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, ο οποίος έχει αναγνωρισθεί και ελεγχθεί για το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή· περιλαμβάνει επίσης ενδεχομένως τον αντίστοιχο φορέα τρίτης χώρας, για την αναγνώριση του οποίου ισχύουν ειδικοί κανόνες·
Τροπολογία 34
Άρθρο 2, στοιχείο ιγ)
ιγ) "σήμα συμμόρφωσης": βεβαίωση, σε μορφή σήματος, της συμμόρφωσης προς ένα συγκεκριμένο σύνολο προτύπων ή άλλων εγγράφων τυποποίησης
ιγ) "σήμα συμμόρφωσης": βεβαίωση, σε μορφή σήματος, της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που απορρέουν από ένα συγκεκριμένο σύνολο προτύπων ή άλλων εγγράφων τυποποίησης·
Τροπολογία 35
Άρθρο 2, στοιχείο ιη)
ιη) "προϊόντα που παράγονται με ΓΤΟ": τα πρόσθετα τροφίμων και ζωοτροφών, οι αρτυματικές ύλες, οι βιταμίνες, τα ένζυμα, τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας, ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (βάσει της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ), τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα λιπάσματα και τα βελτιωτικά εδάφους, τα οποία παράγονται με διατροφή οργανισμών με υλικά που συνίστανται, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, σε ΓΤΟ·
ιη) "προϊόντα που παράγονται με ΓΤΟ": προϊόντα που προέρχονται από χρήση ΓΤΟ ως του τελευταίου ζωντανού οργανισμού στη διεργασία παραγωγής αλλά τα οποία δεν περιέχουν ΓΤΟ ούτε συνίστανται ούτε παράγονται από ΓΤΟ·
Τροπολογία 36
Άρθρο 2, στοιχείο κβα) (νέο)
κβα) "χλωρή λίπανση": καλλιέργεια που μπορεί να περιλαμβάνει αυτοφυή φυτά και ζιζάνια, η οποία ενσωματώνεται στο έδαφος με σκοπό τη βελτίωσή του·
Τροπολογία 37
Άρθρο 2, στοιχείο κββ) (νέο)
κββ) "κτηνιατρική αγωγή" όλα τα προληπτικά και θεραπευτικά μέτρα που χρησιμοποιούνται για την περίθαλψη άρρωστου ζώου ή ομάδας άρρωστων ζώων σύμφωνα με συνταγή και για περιορισμένο διάστημα·
Τροπολογία 38
Άρθρο 2, στοιχείο κβγ) (νέο)
κβγ) "συνθετικός": χαρακτηρίζει προϊόντα που παρασκευάζονται με χημικές και βιομηχανικές διεργασίες, περιλαμβανομένων όλων των προϊόντων που δεν απαντούν στη φύση και απομιμήσεων προϊόντων από φυσικές πηγές αλλά εκτός εκείνων που δεν λαμβάνονται από φυσικές πρώτες ύλες ή που τροποποιούνται με απλές χημικές διεργασίες.
Τροπολογία 195
Άρθρο 2, στοιχείο κβδ) (νέο)
κβδ) "που συνδέεται με τη γη": όταν χρησιμοποιείται για κτηνοτροφική μονάδα, ο όρος σημαίνει ότι η μονάδα πληροί τα ακόλουθα τρία κριτήρια:
- τα ζώα της μονάδας έχουν σίγουρη πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο,
- όλη η κοπριά ή μέρος αυτής διασπείρεται στη γη,
- η μονάδα κτηνοτροφίας παρέχει όλη τη ζωοτροφή ή μέρος αυτής·
Τροπολογία 180
Άρθρο 3, παράγραφος -1 (νέα)
-1.  Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού είναι:
α) η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης των συστημάτων βιολογικής γεωργίας και της αλυσίδας βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών στο σύνολό της·
β) η εξασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για βιολογικά προϊόντα και του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ όλων των παραγωγών βιολογικών προϊόντων·
γ) η θέσπιση αξιόπιστων κανόνων για τα συστήματα βιολογικής παραγωγής περιλαμβανομένων της επιθεώρησης, της πιστοποίησης και της επισήμανσης·
Τροπολογία 39
Άρθρο 3, εισαγωγικό μέρος
Το βιολογικό σύστημα παραγωγής αποβλέπει στους ακόλουθους στόχους:
1.  Η βιολογική μέθοδος παραγωγής αποβλέπει στους ακόλουθους στόχους:
Τροπολογία 40
Άρθρο 3, στοιχείο α), εισαγωγικό μέρος
α) Συγκρότηση, σε πρακτικό και οικονομικά βιώσιμο διαχειριστικό σύστημα για τη γεωργία, της παραγωγής μεγάλης ποικιλίας προϊόντων με μεθόδους οι οποίες:
α) Συγκρότηση, βάσει βιώσιμου από περιβαλλοντική και κοινωνικο-οικονομική άποψη συστήματος, της παραγωγής μεγάλης ποικιλίας προϊόντων με μεθόδους οι οποίες:
Τροπολογία 41
Άρθρο 3, στοιχείο α), σημείο i)
i) ελαχιστοποιούν τις δυσμενείς επιδράσεις στο περιβάλλον·
i) ελαχιστοποιούν τις δυσμενείς επιδράσεις στο περιβάλλον και στο κλίμα·
Τροπολογία 42
Άρθρο 3, στοιχείο α, σημείο iα) (νέο)
iα) εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ισορροπία μεταξύ εδάφους, ύδατος, φυτών και ζώων·
Τροπολογία 43
Άρθρο 3, στοιχείο α), σημείο ii)
ii) διατηρούν και ενισχύουν ένα υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στις περιοχές που τις περιβάλλουν·
ii) διατηρούν και ενισχύουν ένα υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας γενετικής ποικιλότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και κατά συνέπεια στις ευρύτερες περιοχές που τις περιβάλλουν αποδίδοντας προς τούτο ιδιαίτερη προσοχή στην διατήρηση προσαρμοσμένων τοπικών ποικιλιών και αυτοχθόνων φυλών·
Τροπολογία 44
Άρθρο 3, στοιχείο α), σημείο iii)
iii) διατηρούν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τους φυσικούς πόρους, όπως ύδατα, έδαφος, οργανικές ύλες και ατμοσφαιρικό αέρα·
iii) αξιοποιούν με τον ορθολογικότερο δυνατό τρόπο τους φυσικούς πόρους (νερό, έδαφος, ατμόσφαιρα) και τις γεωργικές εισροές (ενέργεια, φυτοπροστατευτικά μέσα, θρεπτικά συστατικά)·
Τροπολογία 45
Άρθρο 3, στοιχείο α), σημείο iv)
iv) ανταποκρίνονται σε υψηλού επιπέδου πρότυπα μεταχείρισης των ζώων και, ειδικότερα, ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών ζώων.
iv) ανταποκρίνονται σε υψηλού επιπέδου πρότυπα υγείας και μεταχείρισης των ζώων και, ειδικότερα, ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών ζώων.
Τροπολογία 46
Άρθρο 3, στοιχείο α), σημείο ivα) (νέο)
ivα) συμβάλλουν στην διατήρηση των παραδοσιακών διαδικασιών επεξεργασίας τροφίμων ποιότητος και την βελτίωση των μικρών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων οικογενειακού χαρακτήρα.
Τροπολογία 47
Άρθρο 3, στοιχείο β)
β) Καθιέρωση της παραγωγής τροφίμων και άλλων γεωργικών προϊόντων που καλύπτει την καταναλωτική ζήτηση για προϊόντα παραγόμενα με φυσικές ή συγκρίσιμες με τις φυσικές διεργασίες και από ουσίες που συναντώνται στη φύση.
β) Καθιέρωση της παραγωγής τροφίμων και άλλων γεωργικών προϊόντων που καλύπτει την καταναλωτική ζήτηση για προϊόντα παραγόμενα με φυσικές ή συγκρίσιμες με αυτές φυσικές διεργασίες και από ουσίες που συναντώνται στη φύση.
Τροπολογία 48
Άρθρο 4, στοιχείο α)
α) προτιμάται η χρήση ζωντανών οργανισμών και μηχανικών μεθόδων παραγωγής αντί των συνθετικών υλικών·
α) χρησιμοποιούνται μόνο ζωντανοί οργανισμοί και μηχανικές μέθοδοι παραγωγής δεδομένου ότι τα συνθετικά υλικά και οι μέθοδοι παραγωγής που τα χρησιμοποιούν επιτρέπονται μόνον σύμφωνα με το άρθρο 16·
Τροπολογία 49
Άρθρο 4, στοιχείο αα) (νέο)
αα) προτιμώνται οι βιολογικές και μηχανικές μέθοδοι παραγωγής από την χρήση εξωτερικών προσθηκών όπως συνθετικά υλικά·
Τροπολογία 50
Άρθρο 4, στοιχείο β)
β) προτιμάται η χρήση φυσικών ουσιών αντί των συνθετικών χημικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμες στο εμπόριο φυσικές ουσίες·
β) όταν χρειάζονται εξωτερικές προσθήκες, χρησιμοποιούνται φυσικές ουσίες, ανόργανα άλατα και βιολογικά παραχθείσες πρώτες ύλες· συνθετικές ουσίες ή ουσίες που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία πρέπει να περιορίζονται αυστηρά σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμες στο εμπόριο φυσικές ουσίες και πρέπει να λάβουν ειδική έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 11·
Τροπολογία 51
Άρθρο 4, στοιχείο γ)
γ) δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ΓΤΟ και προϊόντα παραγόμενα από ή με ΓΤΟ, εξαιρουμένων των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων·
γ) δεν χρησιμοποιούνται ΓΤΟ και προϊόντα παραγόμενα από ή με ΓΤΟ·
Τροπολογία 52
Άρθρο 4, στοιχείο γα) (νέο)
γα) δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ιονίζουσες ακτινοβολίες·
Τροπολογία 172
Άρθρο 4, στοιχείο γβ) (νέο)
γβ) αποφεύγεται η συμπτωματική μόλυνση λόγω της γειτνίασης με περιοχές παραγωγής ΓΤΟ·
Τροπολογία 53
Άρθρο 4, στοιχείο δ)
δ) οι κανόνες της βιολογικής παραγωγής προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες, ειδικές κτηνοτροφικές τεχνικές και στα τοπικά στάδια ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η κοινή έννοια της βιολογικής παραγωγής.
δ) οι κανόνες της βιολογικής παραγωγής προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες, ειδικές κτηνοτροφικές τεχνικές και στα τοπικά στάδια ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται οι στόχοι και οι αρχές της βιολογικής παραγωγής·
Τροπολογία 54
Άρθρο 4, στοιχείο δα) (νέο)
δα) η παραγωγή βιολογικών προϊόντων θα διασφαλίσει την ποιότητα παραγωγής, την ακεραιότητα και την ανιχνευσιμότητα σε όλο το μήκος της αλυσίδας τροφίμων·
Τροπολογία 55
Άρθρο 4, στοιχείο δβ) (νέο)
δβ) η βιολογική παραγωγή πρέπει να είναι δραστηριότητα βιώσιμη από κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική άποψη·
Τροπολογία 56
Άρθρο 4, στοιχείο δγ) (νέο)
δγ) δεν υπάρχει παραγωγή υδροπονικών καλλιεργειών ή άλλου είδους καλλιεργειών χωρίς έδαφος ούτε ζωική παραγωγή χωρίς έδαφος·
Τροπολογία 182
Άρθρο 4, στοιχείο δδ) (νέο)
δδ) η παραγωγή βιολογικών προϊόντων θα διατηρήσει και θα δημιουργήσει απασχόληση, θα επιτρέψει στους παραγωγούς και τους καταναλωτές να δημιουργήσουν μια κοινωνική ενότητα για βιώσιμες πρακτικές, μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων ποιότητας, περιλαμβανομένου ενός συνδυασμού μέτρων για τη διατήρηση της φύσης, τη βιώσιμη παραγωγή και την εμπορία σε μικρές αποστάσεις·
Τροπολογία 57
Άρθρο 5, στοιχείο α)
α) η γεωργία διατηρεί και βελτιώνει την ευφορία του εδάφους, προλαμβάνει και καταπολεμά τη διάβρωσή του και ελαχιστοποιεί τη ρύπανση·
α) η γεωργία διατηρεί και βελτιώνει τη ζωή και την ευφορία του εδάφους, προλαμβάνει και καταπολεμά τη διάβρωσή του και ελαχιστοποιεί τη ρύπανση·
Τροπολογία 58
Άρθρο 5, στοιχείο αα) (νέο)
αα) η γεωργία διατηρεί και δημιουργεί θέσεις εργασίας συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου·
Τροπολογία 59
Άρθρο 5, στοιχείο γ)
γ) ελαχιστοποιείται η χρήση μη ανανεώσιμων πόρων και εξωτερικών ως προς την εκμετάλλευση εισροών·
γ) ελαχιστοποιείται η χρήση μη ανανεώσιμων πόρων και εξωτερικών ως προς την εκμετάλλευση εισροών· προωθείται η χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας·
Τροπολογία 60
Άρθρο 5, στοιχείο στ)
στ) τα φυτά τρέφονται πρωτίστως μέσω του εδαφικού οικοσυστήματος·
στ) τα φυτά τρέφονται πρωτίστως μέσω του εδαφικού οικοσυστήματος· για τον λόγο αυτό εφαρμόζονται καλές πρακτικές διαχείρισης του εδάφους·
Τροπολογία 61
Άρθρο 5, στοιχείο ζ)
ζ) η διατήρηση της υγείας των ζώων και των φυτών βασίζεται σε προληπτικές τεχνικές, στις οποίες συγκαταλέγεται η επιλογή κατάλληλων φυλών και ποικιλιών·
ζ) η διατήρηση της υγείας των φυτών βασίζεται σε προληπτικές τεχνικές, στις οποίες συγκαταλέγεται η επιλογή κατάλληλων φυλών και ποικιλιών, η αμειψισπορά, η μεικτή παραγωγή, η προώθηση των φυσικών εχθρών των επιβλαβών οργανισμών και η ανάπτυξη φυσικής αντοχής στους επιβλαβείς οργανισμούς και στις ασθένειες·
Τροπολογία 62
Άρθρο 5, στοιχείο ζα) (νέο)
ζα) η διατήρηση της υγείας των ζώων βασίζεται στην ενθάρρυνση της φυσικής ανοσολογικής άμυνας και ιδιοσυγκρασίας του ζώου καθώς και στην επιλογή των κατάλληλων φυλών και κτηνοτροφικών πρακτικών·
Τροπολογία 63
Άρθρο 5, στοιχείο η)
η) η τροφή των ζώων προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εκμετάλλευση στην οποία αυτά εκτρέφονται ή παράγεται σε συνεργασία με άλλες βιολογικές εκμεταλλεύσεις της ίδιας περιφέρειας·
η) η τροφή των ζώων προέρχεται κατά προτίμηση από την εκμετάλλευση στην οποία αυτά εκτρέφονται ή παράγεται σε συνεργασία με άλλες βιολογικές εκμεταλλεύσεις και θα περιορίζεται η πυκνότητα των ζώων ώστε να εξασφαλίζεται η προσαρμογή της κτηνοτροφικής διαχείρισης προς την παραγωγή των γεωργικών προϊόντων·
Τροπολογία 64
Άρθρο 5, στοιχείο ια)
ια) οι φυλές επιλέγονται με προτίμηση σε γένη που χαρακτηρίζονται από αργό ρυθμό ανάπτυξης και με γνώμονα την ικανότητα προσαρμογής των ζώων στις τοπικές συνθήκες, τη ζωτικότητά τους και την αντοχή τους σε ασθένειες και προβλήματα υγείας·
ια) οι φυλές επιλέγονται με προτίμηση σε γένη που χαρακτηρίζονται από αργό ρυθμό ανάπτυξης, μακροβιότητα και αυτόχθονες εγχώριες φυλές και με γνώμονα την ικανότητα προσαρμογής των ζώων στις τοπικές συνθήκες, τη ζωτικότητά τους και την αντοχή τους σε ασθένειες και προβλήματα υγείας·
Τροπολογία 65
Άρθρο 5, στοιχείο ιβ)
ιβ) οι βιολογικές ζωοτροφές αποτελούνται κυρίως από συστατικά που είναι προϊόντα βιολογικής γεωργίας και από φυσικές ουσίες μη γεωργικής προέλευσης·
ιβ) οι βιολογικές ζωοτροφές αποτελούνται από συστατικά που είναι προϊόντα βιολογικής γεωργίας και από φυσικές ουσίες μη γεωργικής προέλευσης και καλύπτουν τις ειδικές θρεπτικές ανάγκες των εκτρεφομένων ζώων κατά τα αντίστοιχα στάδια της ανάπτυξής τους· πρέπει να επιτρέπονται εξαιρέσεις σύμφωνα με το άρθρο 11.
Τροπολογία 196
Άρθρο 5, στοιχείο ιγ)
ιγ) εφαρμόζονται κτηνοτροφικές πρακτικές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας κατά των ασθενειών·
ιγ) εφαρμόζονται κτηνοτροφικές πρακτικές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας κατά των ασθενειών, ιδίως μέσω τακτικής άσκησης και πρόσβασης σε εξωτερικούς χώρους και σε βοσκοτόπους, οσάκις το επιτρέπουν οι κλιματικές συνθήκες και η κατάσταση του εδάφους·
Τροπολογία 66
Άρθρο 5, στοιχείο ιδ)
ιδ) η υδατοκαλλιέργεια ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον·
ιδ) η υδατοκαλλιέργεια διατηρεί τη βιοποικιλότητα και την ποιότητα του φυσικού υδάτινου οικοσυστήματος και ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στα υδάτινα και χερσαία οικοσυστήματα·
Τροπολογία 67
Άρθρο 6, τίτλος
Αρχές της μεταποίησης
Αρχές της μεταποίησης και της παρασκευής
Τροπολογία 68
Άρθρο 6, εισαγωγικό μέρος
Για την παραγωγή μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών, επιπλέον των γενικών αρχών που διατυπώνονται στο άρθρο 4, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές:
Για την παραγωγή και παρασκευή μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων και ζωοτροφών, επιπλέον των στόχων και των γενικών αρχών που διατυπώνονται στο άρθρο 4, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές, περιλαμβανομένων του ορισμού και των πιθανών αλλαγών των παραρτημάτων:
Τροπολογία 69
Άρθρο 6, στοιχείο α)
α) τα βιολογικά τρόφιμα και ζωοτροφές παράγονται κυρίως από συστατικά γεωργικής προέλευσης, τα οποία πρέπει να είναι βιολογικά, εκτός από τις περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμα στο εμπόριο βιολογικά συστατικά·
α) τα βιολογικά τρόφιμα και ζωοτροφές παράγονται από συστατικά γεωργικής προέλευσης, τα οποία πρέπει να είναι βιολογικά, εκτός από τις περιπτώσεις που δεν είναι διαθέσιμα στο εμπόριο βιολογικά συστατικά·
Τροπολογία 70
Άρθρο 6, στοιχείο β)
β) πρόσθετα και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας χρησιμοποιούνται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό και μόνο σε περίπτωση απόλυτης τεχνολογικής ανάγκης·
β) πρόσθετα και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας χρησιμοποιούνται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό και μόνο σε περίπτωση απόλυτης τεχνολογικής ή διατροφικής ανάγκης και εφόσον έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 15·
Τροπολογία 71
Άρθρο 6, στοιχείο γα) (νέο)
γα) τα τρόφιμα πρέπει να μεταποιούνται προσεκτικά κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των βιολογικών τροφίμων.
Τροπολογία 72
Άρθρο 7, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο
1.  Η διαχείριση ολόκληρου του εμπορικού τμήματος της εκμετάλλευσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ισχύουν για τη βιολογική παραγωγή ή τη μετατροπή προς βιολογική παραγωγή.
1.  Η διαχείριση ολόκληρης της γεωργικής εκμετάλλευσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ισχύουν για τη βιολογική παραγωγή.
Τροπολογία 184
Άρθρο 7, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο
2.  Οι γεωργοί οφείλουν να μην χρησιμοποιούν ΓΤΟ ούτε προϊόντα παραγόμενα από ΓΤΟ, στις περιπτώσεις που θα έπρεπε να γνωρίζουν την παρουσία τους μέσω των στοιχείων που αναγράφονται στην ετικέτα των σχετικών προϊόντων ή άλλου συνοδευτικού εγγράφου.
2.  Οι γεωργοί οφείλουν να μην χρησιμοποιούν ΓΤΟ ούτε προϊόντα παραγόμενα από ή με ΓΤΟ.
Τροπολογία 75
Άρθρο 7, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο
Στις περιπτώσεις που οι γεωργοί χρησιμοποιούν προϊόντα τα οποία έχουν προμηθευτεί από τρίτους για την παραγωγή βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών, ζητούν από τον πωλητή να επιβεβαιώσει ότι τα πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί με ΓΤΟ.
Στις περιπτώσεις που οι γεωργοί ή οιοσδήποτε άλλος προμηθευτής βιολογικών προϊόντων χρησιμοποιούν προϊόντα τα οποία έχουν προμηθευτεί από τρίτους για την παραγωγή βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών, πρέπει να ζητούν από τον πωλητή να επιβεβαιώσει ότι τα πωληθέντα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί από ή με ΓΤΟ και δεν περιέχουν ΓΤΟ ή δεν αποτελούνται από ΓΤΟ.
Τροπολογία 76
Άρθρο 7, παράγραφος 2, εδάφιο 2α (νέο)
Στην περίπτωση τυχαίας ή τεχνικώς αναπόφευκτης μόλυνσης με ΓΤΟ, οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν αποδείξεις σχετικά με το ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποφευχθεί αυτή η μόλυνση.
Τροπολογία 77
Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β)
β) η ευφορία και η βιολογική δραστικότητα του εδάφους διατηρούνται και βελτιώνονται με πολυετή αμειψισπορά, συμπεριλαμβανομένης της χλωρής λίπανσης, και με τη διασπορά κοπριάς και οργανικών υλών από βιολογικές εκμεταλλεύσεις·
β) η ευφορία και η βιολογική δραστικότητα του εδάφους διατηρούνται και βελτιώνονται με πολυετή αμειψισπορά, συμπεριλαμβανομένης της χλωρής λίπανσης, και με τη διασπορά αποβλήτων από τη διατροφή των ζώων και οργανικών υλών, κατά προτίμηση υπό μορφή λιπάσματος, από βιολογικές εκμεταλλεύσεις·
Τροπολογία 78
Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο η)
η) η χρήση τυχόν εγκεκριμένων συνθετικών ουσιών υπόκειται σε όρους και περιορισμούς, όσον αφορά τις καλλιέργειες στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται, τον τρόπο εφαρμογής, τη δοσολογία, τα χρονικά όρια χρήσης και την επαφή με τις καλλιέργειες·
η) η χρήση τυχόν εγκεκριμένων συνθετικών ουσιών υπόκειται σε αυστηρούς όρους και περιορισμούς, όσον αφορά τις καλλιέργειες στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούνται, τον τρόπο εφαρμογής, τη δοσολογία, τα χρονικά όρια χρήσης και την επαφή με τις καλλιέργειες·
Τροπολογία 185
Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο (θ)
θ) μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σπόροι προς σπορά και πολλαπλασιαστικό υλικό που έχουν παραχθεί με βιολογική μέθοδο. Προς τούτο, το μητρικό φυτό, στην περίπτωση των σπόρων, και το γονικό φυτό, στην περίπτωση του αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού, έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος κανονισμού τουλάχιστον επί μία γενεά ή, προκειμένου για πολυετείς καλλιέργειες, επί δύο καλλιεργητικές περιόδους.
θ) μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σπόροι προς σπορά και πολλαπλασιαστικό υλικό, το οποίο έχει αποδειχθεί ότι είναι απαλλαγμένο από ΓΤΟ, που έχουν παραχθεί με βιολογική μέθοδο. Προς τούτο, το μητρικό φυτό, στην περίπτωση των σπόρων, και το γονικό φυτό, στην περίπτωση του αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού, έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος κανονισμού τουλάχιστον επί μία γενεά ή, προκειμένου για πολυετείς καλλιέργειες, επί δύο καλλιεργητικές περιόδους.
Σε περίπτωση που δεν διατίθενται σπόροι παραχθέντες με βιολογική μέθοδο είναι δυνατόν να γίνουν παρεκκλίσεις σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 11 και στο Παράρτημα XX (έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 1452/2003), υπό τον όρο ότι οι σπόροι αυτοί σε καμιά περίπτωση δεν είναι μολυσμένοι με ΓΤΟ.
Τροπολογία 79
Άρθρο 9, στοιχείο β), σημείο iii)
iii) τα ζώα έχουν μόνιμη πρόσβαση σε χώρους ελεύθερης βοσκής, κατά προτίμηση βοσκότοπους, όποτε το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του εδάφους·
iii) τα ζώα έχουν μόνιμη πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους, κατά προτίμηση βοσκότοπους, όποτε το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του εδάφους, εκτός εάν επιβάλλονται από την κοινοτική νομοθεσία περιορισμοί και υποχρεώσεις σχετικά με την προστασία της υγείας του ανθρώπου και των ζώων· η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι αυτοί οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις δεν οδηγούν σε ταλαιπωρίες για τα ζώα ή σε απώλεια αγορών για τα βιολογικά προϊόντα·
Τροπολογία 80
Άρθρο 9, στοιχείο β), σημείο iv)
iv) ο αριθμός των ζώων περιορίζεται με σκοπό την ελαχιστοποίηση της υπερβόσκησης, της κατασκαφής του εδάφους, της διάβρωσής του και της ρύπανσης που προκαλείται από τα ζώα ή τη διασπορά της κοπριάς τους·
iv) ο αριθμός των ζώων περιορίζεται με σκοπό την ελαχιστοποίηση της υπερβόσκησης, της κατασκαφής του εδάφους, της διάβρωσής του και της ρύπανσης που προκαλείται από τα ζώα ή τη διασπορά των αποβλήτων τους·
Τροπολογία 81
Άρθρο 9, στοιχείο β), σημείο v)
v) τα ζώα βιολογικής εκτροφής διατηρούνται χωριστά ή μπορούν εύκολα να διαχωριστούν από τα υπόλοιπα·
v) τα ζώα βιολογικής εκτροφής διατηρούνται χωριστά από τα υπόλοιπα·
Τροπολογία 186
Άρθρο 9, στοιχείο β), σημείο vi)
vi) η πρόσδεση και η απομόνωση των ζώων απαγορεύονται, εκτός εάν το υπαγορεύουν λόγοι ασφάλειας, προστασίας ή κτηνιατρικοί για μεμονωμένα ζώα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα·
vi) η πρόσδεση και η απομόνωση των ζώων απαγορεύονται, εκτός εάν το υπαγορεύουν λόγοι ασφάλειας, προστασίας ή κτηνιατρικοί για μεμονωμένα ζώα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα· ωστόσο, παρεκκλίσεις μπορούν να επιτρέψουν η αρχή ή ο φορέας που έχει εξουσιοδοτηθεί από την αρμόδια αρχή, εφόσον τα βοοειδή είναι προσδεδεμένα σε κτήρια που υπήρχαν ήδη πριν από τις 24 Αυγούστου 2000 ή σε μικρές εκμεταλλεύσεις όπου δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν σε ομάδες κατάλληλες για τις απαιτήσεις τους ως προς τη συμπεριφορά, υπό τον όρο ότι έχουν πρόσβαση σε βοσκοτόπους τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, κίνηση σε ανοικτούς χώρους ή χώρους άσκησης και ότι η εκτροφή γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί καλής διαβίωσης των ζώων, με άνετες περιοχές με στρωμνή και εξατομικευμένη διαχείριση·
Τροπολογία 82
Άρθρο 9, στοιχείο β), σημείο x)
x) οι κυψέλες και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στη μελισσοκομία πρέπει να είναι κατασκευασμένα από φυσικά υλικά·
x) οι κυψέλες και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στη μελισσοκομία πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικά τα οποία είναι αποδεδειγμένο ότι δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο γύρω περιβάλλον·
Τροπολογία 83
Άρθρο 9, στοιχείο γ), σημείο i)
i) η αναπαραγωγή δεν υποβοηθείται με ορμονική αγωγή, εξαιρουμένων των διαταραχών της αναπαραγωγής που χρειάζονται θεραπευτική αγωγή·
i) η αναπαραγωγή πρέπει, καταρχήν, να βασίζεται σε φυσικές μεθόδους. Ωστόσο, επιτρέπεται η τεχνητή σπερματέγχυση. Δεν χρησιμοποιούνται οι υπόλοιπες μέθοδοι τεχνητής ή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (π.χ. η εμβρυομεταφορά)·
Τροπολογία 84
Άρθρο 9, στοιχείο γ), σημείο ii)
ii) δεν χρησιμοποιούνται τεχνικές κλωνοποίησης και εμβρυομεταφοράς·
ii) δεν χρησιμοποιούνται τεχνικές αναπαραγωγής που μετέρχονται γενετική μηχανική, κλωνοποίηση και εμβρυομεταφορά·
Τροπολογία 85
Άρθρο 9, στοιχείο δ), σημείο i)
i) τα ζώα τρέφονται με βιολογικές ζωοτροφές, των οποίων ένα ποσοστό μπορεί να προέρχεται από γεωργικές μονάδες που βρίσκονται σε φάση μετατροπής προς βιολογική γεωργία, και οι οποίες καλύπτουν τις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους·
i) τα ζώα τρέφονται με βιολογικές ζωοτροφές ούτως ώστε να καλύπτονται διατροφικές ανάγκες των ζώων στα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους· εξαιρέσεις προβλέπονται όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΧΧ, για τον καθορισμό του ποσοστού ζωοτροφών που μπορεί να χρησιμοποιείται από γεωργικές μονάδες που βρίσκονται σε φάση μετατροπής προς βιολογική γεωργία·
Τροπολογία 86
Άρθρο 9, στοιχείο δ), σημείο ii)
ii) τα ζώα έχουν μόνιμη πρόσβαση σε βοσκότοπους ή ακατέργαστη χορτονομή·
ii) τα ζώα έχουν μόνιμη πρόσβαση σε βοσκότοπους ή ακατέργαστη χορτονομή, εκτός εάν τούτο αντενδείκνυται για κτηνιατρικούς λόγους, στοιχείο το οποίο εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές ή στον κτηνίατρο που φροντίζει τα ζώα να κρίνουν.
Τροπολογία 87
Άρθρο 9, στοιχείο ε), σημείο ii)
ii) τα κρούσματα ασθενειών αντιμετωπίζονται αμέσως, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ζώων· όπου είναι απαραίτητο, μπορούν να χρησιμοποιούνται αλλοπαθητικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών, εάν αντενδείκνυται η χρήση φυτοθεραπευτικών, ομοιοπαθητικών και λοιπών προϊόντων.
ii) τα κρούσματα ασθενειών αντιμετωπίζονται αμέσως, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ζώων· όπου είναι απαραίτητο μπορούν να χρησιμοποιούνται συνθετικά χημικά αλλοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών και υπό αυστηρούς όρους (με καθορισμό του μέγιστου αριθμού αγωγών ανά ζώο και της περιόδου απόσυρσης), εάν αντενδείκνυται η χρήση φυτοθεραπευτικών, ομοιοπαθητικών και λοιπών προϊόντων.
Τροπολογία 165
Άρθρο 10
Άρθρο 10
Διαγράφεται
Κανόνες παραγωγής για την υδατοκαλλιέργεια
1.  Η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες παραγωγής για τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη μετατροπή, με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2 και σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται στον τίτλο II.
2.  Μέχρι να θεσπιστούν οι αναφερόμενοι στην παράγραφο 1 κανόνες, εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες ή, ελλείψει αυτών, αποδεκτά ή αναγνωρισμένα από τα κράτη μέλη ιδιωτικά πρότυπα, υπό τον όρο ότι εξυπηρετούν τους στόχους και είναι σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στον τίτλο II.
Τροπολογία 89
Άρθρο 11, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος
1.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2 και σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται στον τίτλο II, ειδικά κριτήρια έγκρισης για τα ακόλουθα προϊόντα και ουσίες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία, ως εξής:
1.  Η Επιτροπή θεσπίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2, κατόπιν διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους, και σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται στον τίτλο II, ειδικά κριτήρια έγκρισης για τα ακόλουθα προϊόντα και ουσίες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία, ως εξής:
Τροπολογία 90
Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο ε)
ε) καθαριστικά υλικά,
ε) υλικά καθαρισμού, εξυγίανσης και απολύμανσης·
Τροπολογία 91
Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο στ)
στ) άλλες ουσίες
στ) άλλες ουσίες όπως βιταμίνες, μικροοργανισμοί και φυτοενισχυτικά προϊόντα.
Τροπολογία 92
Άρθρο 11, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει διαφανείς διαδιασίες σε σχέση με τις αιτήσεις, την τεκμηρίωση, ανασκόπηση, αποτίμηση και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Καθοδηγεί τα υποψήφια κράτη μέλη και χρησιμοποιεί την πραγματογνωμοσύνη του τομέα της βιολογικής γεωργίας και των βιολογικών τροφίμων. Οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στη διεργασία αποτίμησης ορισμένων προϊόντων και ουσιών για εγγραφή τους σε θετικούς καταλόγους. Οι αιτήσεις για τροποποίηση ή απόσυρση καθώς και οι αποφάσεις επ' αυτών δημοσιεύονται.
Τροπολογία 93
Άρθρο 11, παράγραφος 2β (νέα)
2β. Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα:
i) η χρήση τους πρέπει να είναι ουσιαστική για τον έλεγχο ενός επιβλαβούς οργανισμού ή μιας συγκεκριμένης ασθένειας για την οποία δεν υπάρχουν ακόμη άλλες εναλλακτικές βιολογικές, φυσιολογικές ή αναπαραγωγικές δυνατότητες ή πρακτικές καλλιέργειας ή αποτελεσματικής διαχείρισης·
ii) προϊόντα που δεν είναι φυτικής, ζωικής, μικροβιακής ή ορυκτής προέλευσης και δεν είναι ταυτόσημα με τη φυσική τους μορφή μπορούν να εγκρίνονται μόνον εάν οι συνθήκες χρήσης τους αποκλείουν κάθε άμεση επαφή με το εδώδιμο μέρος μιας καλλιέργειας·
iii) η χρήση τους είναι προσωρινή και η Επιτροπή προσδιορίζει ημερομηνία κατά την οποία η χρήση τους καταργείται σταδιακά ή ανανεώνεται.
Τροπολογία 94
Άρθρο 11, παράγραφος 2γ (νέα)
2γ. Κρέας και οστεάλευρα δεν χορηγούνται σε ζώα από τα οποία παράγονται τρόφιμα.
Τροπολογία 95
Άρθρο 12, στοιχείο γ)
γ) το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα από πρώην μη βιολογικά ζώα γαλακτοπαραγωγής μπορούν να πωλούνται ως βιολογικά μετά από ένα χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί με τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2·
γ) το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα από πρώην μη βιολογικά ζώα γαλακτοπαραγωγής και άλλα προϊόντα όπως το κρέας, τα αυγά και το μέλι, μπορούν να πωλούνται ως βιολογικά μετά από ένα χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί με τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2·
Τροπολογία 96
Άρθρο 13, παράγραφος 3
3.  Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται εξάνιο και άλλοι οργανικοί διαλύτες.
3.  Δεν επιτρέπεται η χρήση εξανίου ή χημικών διαλυτών.
Τροπολογία 189
Άρθρο 13, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο
4.  Οι παραγωγοί ζωοτροφών οφείλουν να μην χρησιμοποιούν ΓΤΟ ούτε προϊόντα παραγόμενα από ΓΤΟ, στις περιπτώσεις που θα έπρεπε να γνωρίζουν την παρουσία τους μέσω των στοιχείων που αναγράφονται στην ετικέτα των σχετικών προϊόντων ή άλλου συνοδευτικού εγγράφου.
4.  Οι παραγωγοί ζωοτροφών οφείλουν να μην χρησιμοποιούν ΓΤΟ ούτε προϊόντα παραγόμενα από ή με ΓΤΟ· οι επιχειρήσεις λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή κάθε είδους μόλυνσης με ΓΤΟ και παρέχουν αποδείξεις ότι δεν υπήρξε μόλυνση.
Τροπολογία 156
Άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο α)
α) τουλάχιστον το 95%, κατά βάρος, των γεωργικής προέλευσης συστατικών του προϊόντος είναι βιολογικά·
α) τουλάχιστον το 95%, κατά βάρος, των γεωργικής προέλευσης συστατικών του προϊόντος είναι βιολογικά, κατά την ενσωμάτωση· ωστόσο, πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες για τα προϊόντα των οποίων η περιεκτικότητα σε ιχθείς, φύκια, οίνο και όξος είναι ανώτερη του 5%·
Τροπολογία 99
Άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο β)
β) συστατικά μη γεωργικής προέλευσης και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον εάν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 15·
β) μόνον πρόσθετα, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας, αρτυματικές ύλες, νερό, αλάτι, παρασκευάσματα από μικροοργανισμούς και ένζυμα, ανόργανα συστατικά, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, αμινοξέα και άλλες μικροθρεπτικές ουσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή υπό τον όρο ότι έχουν επιτραπεί σύμφωνα με το άρθρο 15·
Τροπολογία 100
Άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ)
γ) μη βιολογικά συστατικά γεωργικής προέλευσης μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον εάν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 15·.
γ) μη βιολογικά συστατικά γεωργικής προέλευσης μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον εάν έχουν επιτραπεί σύμφωνα με το άρθρο 15 ή έχουν επιτραπεί προσωρινά από κράτος μέλος·
Τροπολογία 101
Άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο γα) (νέο)
γα) ένα βιολογικό συστατικό δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα παρόν με το ίδιο συστατικό μη βιολογικής προέλευσης ή που προέρχεται από εκμετάλλευση σε στάδιο μετατροπής·
Τροπολογία 102
Άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο γβ) (νέο)
γβ) τα τρόφιμα που παρασκευάζονται από καλλιέργειες σε στάδιο μετατροπής μπορούν να περιέχουν μόνον ένα συστατικό γεωργικής προέλευσης.
Τροπολογία 103
Άρθρο 14, παράγραφος 2
2.  Η λήψη, μεταποίηση και αποθήκευση των βιολογικών τροφίμων εκτελούνται με προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η απώλεια ιδιοτήτων των συστατικών. Δεν χρησιμοποιούνται ουσίες και τεχνικές που αποκαθιστούν τις εν λόγω ιδιότητες ή διορθώνουν τις συνέπειες αμέλειας κατά τη μεταποίηση των συγκεκριμένων προϊόντων.
2.  Η λήψη, η προετοιμασία, η μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση και εμπορία των βιολογικών τροφίμων εκτελούνται με προσοχή, ώστε να αποφεύγεται η απώλεια ιδιοτήτων των συστατικών και των προϊόντων. Δεν χρησιμοποιούνται ουσίες και τεχνικές που αποκαθιστούν τις εν λόγω ιδιότητες ή διορθώνουν τις συνέπειες αμέλειας κατά τη μεταποίηση των συγκεκριμένων προϊόντων.
Τροπολογία 190
Άρθρο 14, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο
3.  Οι μεταποιητές οφείλουν να μην χρησιμοποιούν ΓΤΟ ούτε προϊόντα παραγόμενα από ΓΤΟ, στις περιπτώσεις που θα έπρεπε να γνωρίζουν την παρουσία τους μέσω των στοιχείων που αναγράφονται στην ετικέτα των σχετικών προϊόντων ή άλλου συνοδευτικού εγγράφου.
3.  Οι μεταποιητές οφείλουν να μην χρησιμοποιούν ΓΤΟ ούτε προϊόντα παραγόμενα από ή με ΓΤΟ· οι επιχειρήσεις λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή κάθε είδους μόλυνσης με ΓΤΟ και παρέχουν αποδείξεις ότι δεν υπήρξε μόλυνση.
Τροπολογία 105
Άρθρο 14, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Η λήψη, μεταποίηση και αποθήκευση των βιολογικών τροφίμων εκτελούνται εξασφαλίζοντας τον διαχωρισμό τους στον χώρο και τον χρόνο από άλλες μη βιολογικές παραγωγικές διαδικασίες.
Τροπολογία 106
Άρθρο 14, παράγραφος 3β (νέα)
3β. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να καθιερώνουν αυστηρότερους κανόνες για την παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων υπό τον όρο ότι οι κανόνες αυτοί θα συμμορφούνται με την κοινοτική νομοθεσία και δεν θα εμποδίζουν ή θα περιορίζουν την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων που συμμορφούται με τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 107
Άρθρο 15, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να καθιερώνουν αυστηρότερους κανονες ως προς τη χρήση ορισμένων προϊόντων και ουσιών στο στάδιο της μεταποίησης υπό τον όρο ότι οι κανόνες αυτοί θα συμμορφούνται με την κοινοτική νομοθεσία και δεν θα εμποδίζουν ή θα περιορίζουν την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων που συμμορφούται με τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 108
Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχείο βα) (νέο)
βα) εφόσον περιορισμοί και υποχρεώσεις που συνδέονται με την υγεία του ανθρώπου και των ζώων επιβάλλονται βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας·
Τροπολογία 109
Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχείο η)
η) σε περίπτωση επιβολής, βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, περιορισμών και υποχρεώσεων σχετικών με την προστασία της υγείας του ανθρώπου και των ζώων.
Διαγράφεται
Τροπολογία 110
Άρθρο 16, παράγραφος 2, εδάφιο 1α και 1β (νέο)
Εξαιρέσεις προβλέπονται, κατά περίπτωση, για περιορισμένο χρόνο και βασίζονται σε σχέδιο ανάπτυξης για την σχετική περιοχή ή τη γεωργική εκμετάλλευση που προορίζεται να λύσει το υπό συζήτηση πρόβλημα.
Οι πληροφορίες σχετικά με τις εξαιρέσεις που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι προσιτές στο ευρύ κοινό και αναθεωρούνται τουλάχιστον ανά τριετία.
Τροπολογία 111
Άρθρο 17, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο)
Στην περίπτωση των μεταποιημένων προϊόντων, αυτοί οι όροι μπορούν να χρησιμοποιούνται όταν:
α) στην ονομασία και επισήμανση του προϊόντος τουλάχιστον το 95% κατά βάρος των συστατικών που είναι γεωργικής προέλευσης παράγονται με βιολογικές μεθόδους και όλα τα βασικά συστατικά παράγονται με βιολογικές μεθόδους·
β) στον κατάλογο των συστατικών οι πληροφορίες σχετικά με τα βιολογικά συστατικά παρέχονται με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιώντας το ίδιο χρώμα και μέγεθος και την ίδια γραμματοσειρά με εκείνη των άλλων πληροφοριών σχετικά με τα συστατικά. Αυτά τα προϊόντα δεν φέρουν λογότυπο που υποδηλώνει οργανική παραγωγή.
Τροπολογία 112
Άρθρο 17, παράγραφος 2
2.  Ο όροι που απαριθμούνται στο παράρτημα I, καθώς και τα παράγωγα και σμικρυντικά τους, μόνα ή σε συνδυασμό, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε κανένα σημείο και σε καμία γλώσσα της Κοινότητας για την επισήμανση και τη διαφήμιση προϊόντων που δεν παράγονται και δεν ελέγχονται, ή δεν εισάγονται, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν είναι σαφές ότι οι όροι αυτοί δεν μπορούν να συσχετιστούν με τη γεωργική παραγωγή.
2.  Ο όροι που απαριθμούνται στο Παράρτημα I, καθώς και τα παράγωγα και σμικρυντικά τους, μόνα ή σε συνδυασμό ή υποδηλούμενα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε κανένα σημείο και σε καμία γλώσσα της Κοινότητας για την επισήμανση και τη διαφήμιση προϊόντων που δεν παράγονται ή δεν εισάγονται, δεν ελέγχονται και δεν πιστοποιούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν είναι σαφές ότι οι όροι αυτοί δεν μπορούν να συσχετιστούν με τη βιολογική γεωργική παραγωγή.
Τροπολογία 171
Άρθρο 17, παράγραφος 3
3.  Ο όροι που απαριθμούνται στο παράρτημα I, καθώς και τα παράγωγα και σμικρυντικά τους, μόνα ή σε συνδυασμό, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για προϊόντα στην ετικέτα των οποίων αναγράφεται ότι περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ΓΤΟ.
3.  Ο όροι που απαριθμούνται στο Παράρτημα I, καθώς και τα παράγωγα και σμικρυντικά τους, μόνα ή σε συνδυασμό, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για προϊόντα στην ετικέτα των οποίων αναγράφεται ότι είτε περιέχουν είτε αποτελούνται είτε παράγονται με βάση ΓΤΟ ή με τη βοήθεια ΓΤΟ ή εφόσον αποδειχθεί ότι το χρησιμοποιούμενο προϊόν, συστατικό ή τρόφιμο ή για να δηλωθούν τα προϊόντα η συμπτωματική μόλυνση των οποίων με ΓΤΟ υπερβαίνει το ανιχνεύσιμο κατώτατο όριο του 0,1%.
Τροπολογία 114
Άρθρο 17, παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
4.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, και να αποτρέψουν δόλια χρήση των όρων που εμφαίνοται στο παρόν άρθρο.
Τροπολογία 115
Άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο α)
α) ο αναφερόμενος στο άρθρο 22 παράγραφος 7 κωδικός αριθμός του φορέα που είναι αρμόδιος για τη διενέργεια των ελέγχων στους οποίους υπόκειται η επιχείρηση·
α) ο αναφερόμενος στο άρθρο 22, παράγραφος 7, κωδικός αριθμός του φορέα ή της αρχής που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια των ελέγχων, την χορήγηση των πιστοποιητικών και τις επιθεωρήσεις στους οποίους υπόκειται η επιχείρηση·
Τροπολογία 116
Άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο β)
β) εφόσον δεν χρησιμοποιείται το αναφερόμενο στο άρθρο 19 λογότυπο, τουλάχιστον μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, με κεφαλαία γράμματα
β) το αναφερόμενο στο άρθρο 19 λογότυπο, και τουλάχιστον μία από τις ενδείξεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ, με κεφαλαία γράμματα
Τροπολογία 117
Άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο βα) (νέο)
βα) ένδειξη του τόπου καταγωγής του προϊόντος ή των γεωργικών πρώτων υλών από τις οποίες αποτελείται το προϊόν, συγκεκριμένα εάν το προϊόν είναι κοινοτικής καταγωγής ή καταγωγής από τρίτη χώρα ή συνδυασμός αυτών. Ο τόπος καταγωγής συμπληρώνεται με το όνομα μιας χώρας, εφόσον το προϊόν ή οι πρώτες ύλες από τις οποίες παράγεται προέρχονται από τη συγκεκριμένη χώρα.
Τροπολογία 118
Άρθρο 19, τίτλος
Κοινοτικό λογότυπο βιολογικής παραγωγής
Κοινοτικό και εθνικά λογότυπα βιολογικής παραγωγής
Τροπολογία 119
Άρθρο 19
Η Επιτροπή καθορίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2, κοινοτικό λογότυπο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται στην επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των προϊόντων που παράγονται και ελέγχονται, ή εισάγονται, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Η Επιτροπή καθορίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2, κοινοτικό λογότυπο, το οποίο χρησιμοποιείται στην επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των προϊόντων που παράγονται και ελέγχονται, ή εισάγονται, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, και το οποίο θα αποτελεί το κύριο σύμβολο αναγνώρισης των βιολογικών προϊόντων σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 120
Άρθρο 19, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Το κοινοτικό λογότυπο δεν χρησιμοποιείται στην περίπτωση μεταποιημένων τροφίμων που δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 14, παράγραφος 1, ή σε προϊόντα στο πλαίσιο μετατροπής της παραγωγής.
Τροπολογία 121
Άρθρο 21
Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2, ειδικές απαιτήσεις για την επισήμανση των βιολογικών ζωοτροφών και των προϊόντων των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε φάση μετατροπής.
Η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2, ειδικές απαιτήσεις για την επισήμανση των βιολογικών ζωοτροφών.
Τροπολογία 122
Άρθρο 21, εδάφιο 1α και 1β (νέο)
Τα προϊόντα καλλιέργειας μπορούν να φέρουν ενδείξεις που αναφέρονται στη μετατροπή σε βιολογική παραγωγή στην επισήμανση ή τη διαφήμιση υπό τον όρο ότι αυτά τα προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 12.
Αυτές οι ενδείξεις:
α) δηλώνουν "παρήχθη κατά τη φάση της μετατροπής σε βιολογική γεωργία"
β) εμφανίζονται σε χρώμα, μέγεθος και τύπο γραμμάτων που θα επιτρέπουν στον καταναλωτή να αναγνωρίζει σαφώς το ειδικό προϊόν μετατροπής.
Τροπολογία 123
Άρθρο 22, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο
4.  Η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τους ελέγχους σε έναν ή περισσότερους φορείς ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 882/2004.
4.  Η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τους ελέγχους σε μία ή περισσότερες αρχές ή φορείς ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 3, και το άρθρο 5, παράγραφος 1, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 882/2004.
Τροπολογία 124
Άρθρο 22, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο
Οι φορείς ελέγχου πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 45011 ή του οδηγού ISO Guide 65 "Γενικές απαιτήσεις για φoρείς πoυ πρoβαίνoυν σε πιστoπoίηση πρoϊόντων", στην έκδοση που έχει κοινοποιηθεί πιο πρόσφατα με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C.
Οι φορείς ελέγχου είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 45011 ή του οδηγού ISO Guide 65 "Γενικές απαιτήσεις για φoρείς πoυ πρoβαίνoυν σε πιστoπoίηση πρoϊόντων", στην έκδοση που έχει κοινοποιηθεί πιο πρόσφατα με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C.
Τροπολογία 125
Άρθρο 22, παράγραφος 7
7.  Τα κράτη μέλη αποδίδουν κωδικό αριθμό σε κάθε φορέα που είναι αρμόδιος για τη διενέργεια ελέγχων βάσει του παρόντος κανονισμού.
7.  Τα κράτη μέλη αποδίδουν κωδικό αριθμό σε κάθε φορέα ή αρχή που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων βάσει του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 126
Άρθρο 22, παράγραφος 8α (νέα)
8α. Σε όλες τις περιπτώσεις τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το σύστημα ελέγχων που καταρτίσθηκε επιτρέπει τον εντοπισμό των προϊόντων σε κάθε στάδιο της παραγωγής, παρασκευής και διανομής, ούτως ώστε να παρέχονται στους καταναλωτές οι εγγυήσεις ότι τα βιολογικά προϊόντα παράγονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 127
Άρθρο 23, παράγραφος 1, στοιχείο α)
α) γνωστοποιεί τη δραστηριότητα αυτή σε αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο την ασκεί·
α) γνωστοποιεί το πλήρες πεδίο της δραστηριότητας αυτής σε αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο την ασκεί·
Τροπολογία 128
Άρθρο 23, παράγραφος 4
4.  Η αρμόδια αρχή τηρεί ενημερωμένο κατάλογο με τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις των επιχειρήσεων που υπάγονται στο σύστημα ελέγχου.
4.  Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς ελέγχου τηρούν ενημερωμένο κατάλογο με τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις των επιχειρήσεων που υπάγονται στο σύστημα ελέγχου. Ο κατάλογος αυτός τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μερών.
Τροπολογία 129
Άρθρο 24, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Διοργανώνονται τακτικές ακροάσεις με τους ενδιαφερόμενους για να αναγνωρισθεί και να καταδειχθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και πιστοποίησης.
Τροπολογία 130
Άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο α)
α) παρατυπία όσον αφορά τη συμμορφώσει με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε οι ενδείξεις και το λογότυπο που προβλέπονται στα άρθρα 17, 18 και 19 να μην χρησιμοποιηθούν στο σύνολο της παρτίδας ή του κύκλου παραγωγής που εθίγη από την παρατυπία αυτή·
α) παρατυπία όσον αφορά τη συμμορφώσει με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια ή ορισθείσα αρχή και οι εγκεκριμένοι φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης μεριμνούν ώστε οι ενδείξεις και το λογότυπο που προβλέπονται στα άρθρα 17, 18 και 19 να μην χρησιμοποιηθούν στο σύνολο της παρτίδας ή του κύκλου παραγωγής που εθίγη από την παρατυπία αυτή ή να αφαιρεθούν από εκεί·
Τροπολογία 131
Άρθρο 26
Κατόπιν αιτήσεως, η οποία δικαιολογείται δεόντως από την ανάγκη εγγύησης της παραγωγής προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς ελέγχου ανταλλάσσουν κατάλληλες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των οικείων ελέγχων με άλλες αρμόδιες αρχές και φορείς ελέγχου. Δύνανται επίσης να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές με δική τους πρωτοβουλία.
Κατόπιν αιτήσεως, η οποία δικαιολογείται δεόντως από την ανάγκη εγγύησης της παραγωγής προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο που εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και οι φορείς ελέγχου ανταλλάσσουν κατάλληλες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των οικείων ελέγχων με άλλες αρμόδιες αρχές και φορείς ελέγχου. Δύνανται επίσης να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές με δική τους πρωτοβουλία.
Τροπολογία 132
Άρθρο 27, παράγραφος 1
1.  Προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες μπορούν να διατίθενται στην κοινοτική αγορά με επισήμανση ως βιολογικά, εφόσον είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των τίτλων II, III και IV του παρόντος κανονισμού.
1.  Προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες μπορούν να διατίθενται στην κοινοτική αγορά με επισήμανση ως βιολογικά, εφόσον:
α) είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·
β) οι υπεύθυνες για την παραγωγή, την εισαγωγή και την εμπορία επιχειρήσεις υποβάλλονται σε ελέγχους ισοδύναμους με εκείνους της Κοινότητας, που διενεργούνται από αρχή ή φορέα επίσημα αναγνωρισμένο από την Κοινότητα·
γ) οι υπεύθυνες για την παραγωγή, την εισαγωγή και την εμπορία επιχειρήσεις μπορούν ανά πάσα στιγμή να παρέχουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού·
δ) το προϊόν καλύπτεται από πιστοποιητικό που εκδίδει η αρμόδια αρχή ελέγχου που βεβαιώνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 133
Άρθρο 27, παράγραφος 2
2.  Οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών που επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην κοινοτική αγορά με επισήμανση ως βιολογικά, υπό τους όρους της παραγράφου 1, υποβάλλουν τις δραστηριότητές τους σε αρμόδια αρχή ή φορέα ελέγχου που αναφέρεται στον τίτλο V, εφόσον η εν λόγω αρχή ή φορέας διενεργεί ελέγχους στην τρίτη χώρα παραγωγής, ή σε εγκεκριμένο σύμφωνα με την παράγραφο 5 φορέα ελέγχου.
2.  Οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών όλων των φάσεων της παραγωγής, της μεταποίησης ή της διανομής προϊόντων που επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην κοινοτική αγορά με επισήμανση ως βιολογικά, υπό τους όρους της παραγράφου 1, υποβάλλουν τις δραστηριότητές τους σε οιαδήποτε αρμόδια αρχή ή φορέα ελέγχου αναφέρεται στον τίτλο V, εφόσον η εν λόγω αρχή ή φορέας διενεργεί ελέγχους στην τρίτη χώρα παραγωγής, ή σε εγκεκριμένο σύμφωνα με την παράγραφο 5 φορέα ελέγχου.
Αυτά τα προϊόντα προστατεύονται από πιστοποιητικό που εκδίδουν οι αρχές ή οι φορείς ελέγχου το οποίο βεβαιώνει ότι τα προϊόντα πληρούν τους όρους του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 134
Άρθρο 27, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρέπει ανά πάσα στιγμή να μπορεί να παρέχει στους εισαγωγείς ή στις εθνικές αρχές αποδεικτικά στοιχεία εκδιδόμενα από την αρμόδια αρχή ή τον φορέα ελέγχου όπως αναφέρεται στον τίτλο V τα οποία επιτρέπουν τον εντοπισμό της επιχείρισης που διενήργησε την τελευταία πράξη και την εξακρίβωση της συμμόρφωσής της προς τον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 135
Άρθρο 27, παράγραφος 3, στοιχείο α)
α) το προϊόν έχει παραχθεί σύμφωνα με πρότυπα παραγωγής που είναι ισοδύναμα με τα εφαρμοζόμενα στη βιολογική παραγωγή στην Κοινότητα, ή σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του κώδικα Codex Alimentarius·
α) το προϊόν έχει παραχθεί σύμφωνα με πρότυπα παραγωγής που είναι ισοδύναμα με τα εφαρμοζόμενα στη βιολογική παραγωγή στην Κοινότητα, αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές του κώδικα Codex Alimentarius CAC/GL 32·
Τροπολογία 136
Άρθρο 27, παράγραφος 3, στοιχείο β)
β) ο παραγωγός υπόκειται σε ελεγκτικές ρυθμίσεις που είναι ισοδύναμες με εκείνες του κοινοτικού συστήματος ελέγχου ή σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές του κώδικα Codex Alimentarius·
β) η επιχείρηση υπόκειται σε ελεγκτικές ρυθμίσεις που είναι ισοδύναμες με εκείνες του κοινοτικού συστήματος ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του κώδικα Codex Alimentarius CAC/GL 32·
Τροπολογία 137
Άρθρο 27, παράγραφος 3, στοιχείο γ)
γ) η επιχείρηση τρίτης χώρας που επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα της στην κοινοτική αγορά με επισήμανση ως βιολογικά, υπό τους όρους της παρούσας παραγράφου, έχει υποβάλει τις δραστηριότητές της σε αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 4 σύστημα ελέγχου ή σε αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 5 φορέα ελέγχου·
γ) οι επιχειρήσεις τρίτης χώρας σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης και της διανομής προϊόντων που επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα της στην κοινοτική αγορά με επισήμανση ως βιολογικά, υπό τους όρους της παρούσας παραγράφου, έχουν υποβάλει τις δραστηριότητές τους σε αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 4 σύστημα ελέγχου ή σε έναν ή περισσότερους αναγνωρισμένους σύμφωνα με την παράγραφο 5 φορείς ελέγχου·
Τροπολογία 138
Άρθρο 27, παράγραφος 3, στοιχείο δ)
δ) το προϊόν καλύπτεται από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τους φορείς ελέγχου αναγνωρισμένης σύμφωνα με την παράγραφο 4 τρίτης χώρας ή από αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 5 φορέα ελέγχου, και το οποίο βεβαιώνει ότι το προϊόν πληροί τους όρους της παρούσας παραγράφου.
δ) το προϊόν καλύπτεται από πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές ή τους φορείς ελέγχου αναγνωρισμένης σύμφωνα με την παράγραφο 4 τρίτης χώρας ή από αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 5 φορέα ελέγχου, και το οποίο βεβαιώνει ότι το προϊόν πληροί τους όρους της παρούσας παραγράφου. Η Επιτροπή, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 31, παράγραφος 2, καταρτίζει τους όρους που διέπουν το πιστοποιητικό και καθορίζει τους κανόνες εφαρμογής προ της ενάρξεως της ισχύος του νέου συστήματος εισαγωγών.
Τροπολογία 139
Άρθρο 27, παράγραφος 3, στοιχείο δα) (νέο)
δα) οι φορείς ελέγχου των τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 ή αναγνωρισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5, να πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 45011 σχετικά με τις "Γενικές απαιτήσεις για φoρείς πoυ πρoβαίνoυν σε πιστoπoίηση πρoϊόντων" (ISO/IEC Guía 65), και να είναι διαπιστευμένοι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009 σύμφωνα με το πρότυπο αυτό από οιονδήποτε φορέα διαπίστευσης που έχει υπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Αναγνώρισης.
Τροπολογία 140
Άρθρο 27, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο
4.  Η Επιτροπή αναγνωρίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 31 παράγραφος 2, τις τρίτες χώρες των οποίων τα πρότυπα παραγωγής και οι ελεγκτικές ρυθμίσεις είναι ισοδύναμα με τα εφαρμοζόμενα στην Κοινότητα ή σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του κώδικα Codex Alimentarius και καταρτίζει κατάλογο των χωρών αυτών.
4.  Η Επιτροπή αναγνωρίζει, με τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2, τις τρίτες χώρες των οποίων τα πρότυπα παραγωγής και οι ελεγκτικές ρυθμίσεις είναι ισοδύναμα με τα εφαρμοζόμενα στην Κοινότητα και λαμβάνουν υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του κώδικα Codex Alimentarius CAC/GL 32 και καταρτίζει κατάλογο των χωρών αυτών.
Τροπολογία 141
Άρθρο 27, παράγραφος 4, εδάφιο 2α και 2β (νέα)
Οι αναγνωρισμένοι φορείς ελέγχου ή αρχές ελέγχου παρέχουν τις εκθέσεις αξιολόγησης που εκδίδει ο φορέας διαπίστευσης ή, κατά περίπτωση, η αρμόδια αρχή σχετικά με την τακτική επιτόπου αποτίμηση, εποπτεία και πολυετή εκ νέου αξιολόγηση των δραστηριοτήτων τους. Αυτές οι εκθέσεις αξιολόγησης δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο.
Βάσει αυτών των εκθέσεων αξιολόγησης η Επιτροπή επικουρούμενη από τα κράτη μέλη εξασφαλίζει τη δέουσα επίβλεψη των αναγνωρισμένων αρχών ελέγχου και φορέων ελέγχου επανεξετάζοντας τακτικά την αναγνώρισή τους. Η φύση της επίβλεψης καθορίζεται βάσει αξιολόγησης του κινδύνου να παρατηρηθούν παρατυπίες ή παραβιάσεις των διατάξεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
Τροπολογία 142
Άρθρο 27, παράγραφος 5α (νέα)
5α. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμμετέχουν στη διεργασία αναγνώρισης των φορέων επιθεώρησης και πιστοποίησης. Οι επιχειρήσεις εισαγωγών τους στέλνουν τα πιστοποιητικά όλων των δραστηριοτήτων εισαγωγής. Καταρτίζουν ευρωπαϊκή δημόσια τράπεζα δεδομένων για τις εισαγωγές.
Οι αρμόδιες εθνικές αρχές και αρχές της Κοινότητας μπορούν να διενεργούν σποραδικούς επί τόπου ελέγχους των φορέων επιθεώρησης και πιστοποίησης επί τόπου.
Τροπολογία 152
Άρθρο 28
1.  Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να απαγορεύουν ούτε να περιορίζουν την εμπορία βιολογικών προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, επικαλούμενα λόγους που έχουν σχέση με τη μέθοδο παραγωγής, την επισήμανση ή την παρουσίαση της μεθόδου αυτής.
1.  Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς ελέγχου δεν δύνανται να απαγορεύουν ούτε να περιορίζουν την εμπορία βιολογικών προϊόντων που ελέγχονται από φορέα ελέγχου άλλου κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, για τη μέθοδο παραγωγής, την επισήμανση ή την παρουσίαση της μεθόδου αυτής
Συγκεκριμένα, δεν μπορούν να εφαρμόζονται διακανονισμοί ως προς τους ελέγχους ή τη δημοσιονομική επιβάρυνση άλλοι από αυτούς που αναφέρονται στο τμήμα V του παρόντος κανονισμού.
2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες στην επικράτειά τους υπό τον όρο ότι συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία και δεν απαγορεύουν ή περιορίζουν την εμπορία βιολογικών προϊόντων που παράγονται εκτός του εν λόγω κράτους μέλους.
Τροπολογία 144
Άρθρο 31, τίτλος
Διαχειριστική επιτροπή για τη βιολογική παραγωγή
Κανονιστική επιτροπή με έλεγχο για τη βιολογική παραγωγή
Τροπολογία 145
Άρθρο 31, παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από τη διαχειριστική επιτροπή για τη βιολογική παραγωγή (εφεξής καλούμενη "επιτροπή").
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την κανονιστική επιτροπή με έλεγχο για τη βιολογική παραγωγή (εφεξής καλούμενη "επιτροπή").
Τροπολογία 146
Άρθρο 31, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Η επιτροπή εξασφαλίζει την τακτική διαβούλευση και συνεργασία με τους εκπροσώπους των παραγωγών βιολογικών προϊόντων και των καταναλωτών με προοπτική να επιτευχθούν οι στόχοι της βιολογικής παραγωγής όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 3 εμπλέκοντάς τους στην ενημέρωση και την εφαρμογή των ενδεδειγμένων τεχνικών σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές που παρατίθενται στον Τίτλο ΙΙ του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 147
Άρθρο 31, παράγραφος 2
2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ.
2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/EΚ.
Τροπολογία 148
Άρθρο 31, παράγραφος 2α (νέα)
2a.  Η Επιτροπή γνωστοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή στον κανονισμό μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας και λαμβάνει δεόντως υπόψη τη σχετική θέση του Κοινοβουλίου.
Τροπολογία 149
Άρθρο 31, παράγραφος 4
4.  Η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της.
4.  Η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της, σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.
Τροπολογία 150
Άρθρο 32, στοιχείο α)
α) λεπτομέρειες για τους κανόνες παραγωγής που καθορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ, ιδίως δε, τις ειδικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι γεωργοί και οι λοιποί παραγωγοί βιολογικών προϊόντων·
α) λεπτομέρειες για τους κανόνες παραγωγής που καθορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ, ιδίως δε, τις ειδικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι γεωργοί και οι λοιποί παραγωγοί βιολογικών προϊόντων περιλαμβανομένων των θετικών καταλόγων, των προσθηκών εσοδείας, των πρόσθετων, των βοηθητικών μέσων επεξεργασίας και άλλων συστατικών·
Τροπολογία 151
Παράρτημα ΙΙ
-  EE-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
-  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 53, παράγραφος 2 του Κανονισμού (Α6-0061/2007).


Ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων *
PDF 347kWORD 46k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την έγκριση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2002/348/ΔΕΥ σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση (10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))
P6_TA(2007)0096A6-0052/2007

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας (10543/2006)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο γ), της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0240/2006),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0052/2007),

1.   εγκρίνει την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί το Συμβούλιο να τροποποιήσει αναλόγως το κείμενο·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να τροποποιήσει την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας.

Κείμενο που προτείνει η Δημοκρατία της Αυστρίας   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)
Άρθρο 2, παράγραφος 2 (απόφαση 2002/348/ΔΕΥ)
2.  Το εθνικό γραφείο πληροφοριών ποδοσφαίρου έχει πρόσβαση, σύμφωνα προς τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανόνες επί του θέματος, στις πληροφορίες που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επικίνδυνων οπαδών.
2.  Το εθνικό γραφείο πληροφοριών ποδοσφαίρου έχει πρόσβαση, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία, στις πληροφορίες που αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επικίνδυνων οπαδών. Τα δεδομένα αυτά υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά σε σχέση με αγώνες ποδοσφαίρου και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες.
Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1Α (νέο)
Άρθρο 3, παράγραφος 3 (απόφαση 2002/348/ΔΕΥ)
(1α) Το άρθρο 3, παράγραφος 3, αντικαθίσταται ως εξής:
3.  Η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία, λαμβανομένων υπόψη των αρχών της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης αριθ. 108, της 28ης Ιανουαρίου 1981, για την προστασία των προσώπων έναντι της αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ανάλογα με την περίπτωση, της σύστασης αριθ. R (87)15 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 17ης Σεπτεμβρίου 1987, για τη ρύθμιση της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνομικό τομέα. Η ανωτέρω ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται με σκοπό την προετοιμασία και τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για την τήρηση του νόμου και της τάξης κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Μπορεί ιδίως να πρόκειται για πληροφορίες σχετικές με άτομα που αποτελούν ή ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

(1) EE C 164, 15.7.2006, σ. 30.


Το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και ο ρόλος της ΕΕ
PDF 319kWORD 109k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και το ρόλο της ΕΕ (2006/2267(INI))
P6_TA(2007)0097A6-0067/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 1244, της 10ης Ιουνίου 1999, του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανεξέταση των κριτηρίων σχετικά με τη συνολική επανεξέταση της εφαρμογής των κριτηρίων που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις 7 Οκτωβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 24ης Οκτωβρίου 2005, με την οποία επικυρώνεται η πρόταση του Γενικού Γραμματέα για την έναρξη συνομιλιών σχετικά με το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου,

–   έχοντας υπόψη το διορισμό, στις 14 Νοεμβρίου 2005, του Μάρτι Αχτισάαρι ως ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη διαδικασία του μελλοντικού καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 31ης Ιανουαρίου 2006 της ομάδας επαφής στα οποία υπογραμμίζεται ο ειδικός χαρακτήρας του προβλήματος του Κοσσυφοπεδίου –που διαμορφώθηκε, σύμφωνα με τα συμπεράσματα, από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και τις συγκρούσεις, την εθνική κάθαρση και τα γεγονότα του 1999 που αυτή είχε ως αποτέλεσμα, καθώς και από τη μακρά περίοδο διεθνούς διοίκησης σύμφωνα με την απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας (1999)– και ζητείται η έγκαιρη διευθέτηση του ζητήματος με διαπραγματεύσεις ως η καλύτερη δυνατή μέθοδος,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14/15 Δεκεμβρίου 2006 με τα οποία υποστηρίζονται πλήρως οι προσπάθειες του Μάρτι Αχτισάαρι για επίλυση του ζητήματος του καθεστώτος και επαναβεβαιώνεται η προθυμία της Ένωσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της μελλοντικής διευθέτησης,

–   έχοντας υπόψη την από 26 Μαρτίου 2007 τελική έκθεση του ειδικού απεσταλμένου όσον αφορά το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου και τη συνοπτική πρόταση για την τακτοποίηση του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0067/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες αρχές για διευθέτηση του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου οι οποίες εγκρίθηκαν από την ομάδα επαφής στις 7 Οκτωβρίου 2005 τονίζουν ότι η διευθέτηση κατόπιν διαπραγματεύσεων πρέπει να αποτελέσει διεθνή προτεραιότητα και ότι, εφόσον ξεκινήσει η διαδικασία διαπραγματεύσεων δεν μπορεί να διακοπεί και πρέπει να ολοκληρωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω αρχές ορίζουν σαφώς ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή στην προ του Μαρτίου 1999 κατάσταση ή διαμελισμός του Κοσσυφοπεδίου ή ένωση του Κοσσυφοπεδίου με οιαδήποτε άλλη χώρα ή μέρος οιασδήποτε χώρας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη δεκαετία του 1990 ο πληθυσμός του Κοσσυφοπεδίου υπέστη συστηματική βία και καταπίεση, οι οποίες το 1999 κλιμακώθηκαν σε μαζική απέλαση πολιτών, γεγονός που οδήγησε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σε συνέχεια της δράσης του ΝΑΤΟ, να παρέμβει και να θέσει την περιοχή υπό διεθνή πολιτικό έλεγχο και έλεγχο ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δημιούργησε κατάσταση άνευ προηγουμένου στο διεθνές δίκαιο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα του Μαρτίου του 2004, που πρέπει να καταδικασθούν, αποδεικνύουν τις συνεχιζόμενες εντάσεις εντός του Κοσσυφοπεδίου μεταξύ της αλβανικής και της σερβικής κοινότητας και την ανάγκη να εξευρεθεί λύση η οποία θα εγγυάται τα δικαιώματα και των δύο εθνοτήτων καθώς και άλλων εθνοτικών ομάδων, σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων οργανισμών με αρμοδιότητες στον τομέα της προστασίας των μειονοτήτων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθορισμός του μελλοντικού καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου θα συμβάλει στην οικονομική του ανάπτυξη, στην ανάδειξη ώριμης πολιτικής τάξης και στην ανάπτυξη ανεκτικής κοινωνίας χωρίς διακρίσεις στην περιοχή,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τους πολυάριθμους γύρους συνομιλιών δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε διευθέτηση κατόπιν διαπραγματεύσεων αποδεκτή και από τις δύο πλευρές, και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών παρουσίασε στην ομάδα επαφής και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τις προτάσεις σχετικά με τη διευθέτηση,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριστική διευθέτηση δεν μπορεί να υπαγορευθεί από απειλές για επέκταση του ριζοσπαστισμού στο Κοσσυφοπέδιο ή στη Σερβία, αλλά πρέπει να είναι το αποτέλεσμα λύσης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων μερών,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω καθυστέρηση στον καθορισμό του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ήδη εύθραυστη και τεταμένη κατάσταση,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα του 1999, η μακρά προσωρινή διεθνής διοίκηση και η εμφάνιση και σταδιακή εδραίωση των προσωρινών θεσμών αυτοδιοίκησης του Κοσσυφοπεδίου δημιούργησαν ιδιάζουσα κατάσταση που καθιστά μη ρεαλιστική την επανένταξη του Κοσσυφοπεδίου στη Σερβία,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Σερβίας, λόγω των στενών τους πολιτιστικών, θρησκευτικών και οικονομικών δεσμών, θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω προς το συμφέρον ολόκληρου του πληθυσμού του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών ομάδων, η συνεχής ασταθής κατάσταση και η ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση δημοκρατικών, πολυεθνοτικών θεσμών στο Κοσσυφοπέδιο απαιτούν συνεχή διεθνή παρουσία για το άμεσο μέλλον,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στην εκπαίδευση, ιδίως ενόψει των σοβαρών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η νεότερη γενιά του Κοσσυφοπεδίου,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της στρατηγικής θέσης του Κοσσυφοπεδίου η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην παρακολούθηση, στην εγγύηση και στη διευκόλυνση της υλοποίησης της διευθέτησης του καθεστώτος καθώς και στη συνδρομή στη δημιουργία και εδραίωση δημοκρατικών θεσμών στο Κοσσυφοπέδιο, ενώ το Κοινοβούλιο θα ασκεί τις αρμοδιότητές του όσον αφορά την παρακολούθηση,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά της ΕΕ πρέπει, ωστόσο, να εξαρτάται από την εκπλήρωση ορισμένων ελάχιστων απαιτήσεων όσον αφορά τη διευθέτηση του καθεστώτος,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευθέτηση του οριστικού καθεστώτος πρέπει να είναι συμβατή με την ΕΕ, δηλαδή θα πρέπει να προβλέπει θεσμικό πλαίσιο συμβατό με τις ευρωπαϊκές προοπτικές του Κοσσυφοπεδίου και θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στην Ένωση να αναπτύξει το πλήρες φάσμα των μέσων που έχει στη διάθεσή της,

1.   υποστηρίζει την διαδικασία που διεξάγεται υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών για τον καθορισμό του τελικού καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου και τις προσπάθειες εδραίωσης βιώσιμου πλαισίου, που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την προστασία για όλες τις κοινότητες του Κοσσυφοπεδίου και τη μακροπρόθεσμη αυτοσυντηρούμενη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· υποστηρίζει τη γενική πρόταση του Μ. Αχτισάαρι για τη διευθέτηση του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου και φρονεί ότι η εθνική κυριαρχία υπό την εποπτεία της διεθνούς κοινότητας αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη διασφάλιση των στόχων αυτών· στη βάση αυτή, αναμένει από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να εγκρίνει σύντομα νέα απόφαση προς αντικατάσταση της απόφασης 1244 (1999)·

2.   εκτιμά ότι η μόνη αποδεκτή λύση για το Κοσσυφοπέδιο, είναι εκείνη η οποία:

   θα παράσχει στο Κοσσυφοπέδιο πρόσβαση σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και θα του δώσει έτσι τη δυνατότητα να ξεκινήσει την οικονομική του ανάκαμψη και να διαμορφώσει συνθήκες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας·
   προβλέπει διεθνή παρουσία προκειμένου να διατηρηθεί ο πολυεθνοτικός χαρακτήρας του Κοσσυφοπεδίου και να διασφαλισθούν τα συμφέροντα και η ασφάλεια του σερβικού πληθυσμού, των Ρομά και άλλων εθνοτικών μειονοτήτων·
   προβλέπει διεθνή υποστήριξη προκειμένου να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη αποτελεσματικών, αυτοσυντηρούμενων θεσμικών οργάνων για ολόκληρο τον πληθυσμό του Κοσσυφοπεδίου, που θα λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου και τους βασικούς θεμελιώδεις κανόνες της δημοκρατίας·
   θα δώσει στο Κοσσυφοπέδιο τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την ενσωμάτωσή του στην Ευρώπη, η οποία με τον καιρό θα οδηγήσει σε σχέσεις αμοιβαίας αλληλεξάρτησης με τους γείτονές του·

3.   εκτιμά ότι κάθε διευθέτηση που αφορά το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου πρέπει να συνάδει προς το διεθνές δίκαιο·

4.   εκφράζει την ελπίδα ότι σύντομα θα μπορέσει να σχηματιστεί ισχυρή και σαφώς φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση στη Σερβία, η οποία θα ασχοληθεί σοβαρά και θετικά με την αναζήτηση λύσης στο ζήτημα του καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου· υπογραμμίζει ότι τέτοια κυβέρνηση είναι επίσης αναγκαία για να επιτευχθεί πλήρης συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία και θα δώσει, υπό τις προϋποθέσεις αυτές, τη δυνατότητα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, καθώς και για την οριστική σύναψη συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ Σερβίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.   πιστεύει ότι η οριστική διευθέτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής ζητήματα:

   σαφή καθορισμό του ρόλου και της εντολής της διεθνούς πολιτικής παρουσίας και παρουσίας σε θέματα ασφαλείας·
   σαφείς διατάξεις όσον αφορά την αποκέντρωση, οι οποίες θα παρέχουν ουσιαστική αυτονομία σε καίριους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η τοπική ασφάλεια και στην περίπτωση των σερβικών δήμων θα επιτρέπουν αμέσους αλλά διαφανείς δεσμούς με το Βελιγράδι· οι διατάξεις αυτές πρέπει να είναι οικονομικώς βιώσιμες και δεν πρέπει να υπονομεύουν τις δημοσιονομικές, εκτελεστικές και νομοθετικές αρμοδιότητες του Κοσσυφοπεδίου ενωμένου·
   πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης της παροχής συνταγματικών εγγυήσεων για τα ζωτικά συμφέροντα μειονοτήτων και προσφύγων και καταλλήλων μηχανισμών για τη διασφάλιση αυτών των συμφερόντων·
   προστασία πολιτιστικών και θρησκευτικών χώρων·
   διατάξεις όσον αφορά τη δημιουργία μιας ελαφρά εξοπλισμένης πολυεθνοτικής δύναμης ασφάλειας του Κοσσυφοπεδίου με περιορισμένα πεδίο δράσης, δυνατότητες και λειτουργίες, υπό την αυστηρή επιτήρηση της υπό το ΝΑΤΟ δύναμης για το Κοσσυφοπέδιο (KFOR)·
   διεθνείς εγγυήσεις για την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών στην περιοχή·

6.   υπογραμμίζει ότι η λύση σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο δεν θα αποτελέσει νομικό προηγούμενο στο διεθνές δίκαιο, καθόσον το Κοσσυφοπέδιο τελεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών από το 1999 και η απόφαση 1244 (1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας περιελάμβανε ήδη διατάξεις σχετικά με την ανάγκη επίλυσης του ζητήματος του οριστικού καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου· συμπεραίνει ότι, ως εκ τούτου, η κατάσταση όσον αφορά το Κοσσυφοπέδιο δεν μπορεί ουδόλως να συγκριθεί με την κατάσταση σε άλλες περιοχές συγκρούσεων οι οποίες δεν τελούν υπό την διοίκηση των ΗΕ·

7.   τονίζει ότι η συμφωνία σχετικά με το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου πρέπει επίσης να περιλαμβάνει συγκεκριμένες θεσμικές ρυθμίσεις για τη Μιτροβίτσα, οι οποίες θα εγγυώνται πλήρως τα δικαιώματα και την ασφάλεια της σερβικής κοινότητας χωρίς να υπονομεύεται η ενότητα του Κοσσυφοπεδίου· πιστεύει ότι αυτές οι ρυθμίσεις πρέπει να εποπτεύονται άμεσα από τη διεθνή κοινότητα σε διαβούλευση με το Βελιγράδι· υπενθυμίζει, ωστόσο, στη Σερβία ότι τέτοια ανάμειξη στο Κοσσυφοπέδιο συνδέεται με τη συνεργασία της Σερβίας στην εφαρμογή της διευθέτησης του οριστικού καθεστώτος·

8.   επικροτεί, επομένως, το γεγονός ότι η πρόταση Αχτισάαρι προβλέπει ευρεία αυτονομία για τη σερβική και άλλες κοινότητες, και περιλαμβάνει σημαντικό βαθμό δημοτικής αυτονομίας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές της επικουρικότητας και της αυτοδιοίκησης·

9.   είναι της γνώμης ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει, κατά το δυνατόνη, να συνδέσει την παρουσία της με τη συνδρομή των τοπικών αρχών:

   στην εφαρμογή των όρων της διευθέτησης·
   στην ανάπτυξη αυτόνομων, εθνοτικά ισόρροπων θεσμικών, διοικητικών, δικαστικών και αστυνομικών ικανοτήτων·
   στην επίτευξη προόδου όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα κριτήρια των Ηνωμένων Εθνών και τους δείκτες σταθεροποίησης της ΕΕ και σύνδεσης με αυτήν·

10.   πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η διεθνής παρουσία στο Κοσσυφοπέδιο, ενώ πρέπει να επανδρωθεί κατά τρόπο ανάλογο προς τα καθήκοντά της, δεν πρέπει να καταλήξει στη δημιουργία παράλληλης διοίκησης ή να αποτελέσει αντιγραφή της υπάρχουσας διοίκησης υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών·

11.   τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να έχει άμεσες διορθωτικές εξουσίες και, σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, εξουσίες υποκατάστασης σε κρίσιμους τομείς όπως:

   διασφάλιση των ζωτικών συμφερόντων μειονοτήτων·
   προστασία ευαίσθητων χώρων·
   ασφάλεια·
   ο δικαστικός και ο ευρύτερος τομέας του δικαίου, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος·

12.   τονίζει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την υποστήριξη του επαναπατρισμού περισσότερων προσφύγων και εκτοπισθέντων ατόμων σε ολόκληρο το Κοσσυφοπέδιο· υπογραμμίζει ότι το κλειδί για τον βιώσιμο επαναπατρισμό είναι οι ευκαιρίες εργασίας και ότι η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει τώρα να αποτελέσει προτεραιότητα· υπογραμμίζει ότι οι πρόσφυγες που δεν είναι Σέρβοι ή Αλβανοί, όπως οι Ρομά και οι Ασκάλι, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, συμπεριλαμβανομένων των εκτοπισθέντων Ρομά που ζουν στους προσφυγικούς καταυλισμούς στην πόλη Κόσοβσκα Μιτρόβιτσα·

13.   υποστηρίζει την ανάγκη ανοικτού και δίκαιου εκπαιδευτικού συστήματος για όλους, που θα δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές Ρομά και Ασκάλι τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται εν μέρει στη γλώσσα των Ρομά, καλλιεργώντας έτσι την ταυτότητα και τον πολιτισμό των μειονοτικών αυτών κοινοτήτων·

14.   τονίζει τον σημαντικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την τελική απόφαση σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου· προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, και ιδίως τα κράτη μέλη που είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να παράσχουν πλήρη και ενεργό υποστήριξη σε βιώσιμη λύση για το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου·

15.   εκτιμά ότι η έγκριση νέας απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είναι επίσης πολύ σημαντική για τη μελλοντική δράση της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο και ότι ελλείψει τέτοιας απόφασης δεν θα πρέπει να γίνονται σχέδια για αυξημένη συμμετοχή της ΕΕ·

16.   είναι πεπεισμένο ότι, υπό το πρίσμα του κεντρικού ρόλου της στην υλοποίηση της διευθέτησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει λόγο σχετικά με τους τελικούς όρους της διευθέτησης·

17.   πιστεύει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προσπαθήσουν να καταλήξουν σε κοινή θέση όσον αφορά το ζήτημα του Κοσσυφοπεδίου και συνεπώς καλεί το Συμβούλιο Υπουργών να προσπαθήσει να λάβει κοινή θέση σχετικά με το ζήτημα του καθεστώτος εκφράζοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις βιώσιμης, συμβατής με την ΕΕ λύσης για το Κοσσυφοπέδιο·

18.   υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη που εκπροσωπούνται στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται ότι θα υποστηρίξουν την κοινή αυτή θέση και θα τηρούν τακτικά ενήμερο το Συμβούλιο της ΕΕ όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις· ζητεί επίσης την τακτική ενημέρωση του Κοινοβουλίου·

19.   καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι μέλη της ομάδας επαφής να μοιράζονται τις πληροφορίες τους με το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και όλα τα άλλα κράτη μέλη και να βελτιώσουν τον συντονισμό και τη συνεργασία με αυτά, διότι η ΕΕ στο σύνολό της θα επωμισθεί τη διεθνή ευθύνη και την οικονομική επιβάρυνση της οριστικής διευθέτησης·

20.   παροτρύνει τα κράτη μέλη τα οποία είναι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως τα μόνιμα μέλη, να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο, να καταβάλουν προσπάθειες για να διασφαλίσουν ότι οι δύο ενδιαφερόμενες πλευρές θα συμπεριφερθούν με ευελιξία και να εγκρίνουν σαφή, βιώσιμη λύση για το Κοσσυφοπέδιο σύμφωνα με τις προτάσεις που υπέβαλε ο ειδικός απεσταλμένος, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμφωνία των δύο πλευρών·

21.   προτίθεται να διαθέσει τους πρόσθετους πόρους που απαιτούνται προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η μελλοντική συμμετοχή της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο με απώτερο στόχο την εφαρμογή της διευθέτησης του καθεστώτος και την στήριξη των ευρωπαϊκών προοπτικών του Κοσσυφοπεδίου, υπό την προϋπόθεση ότι:

   η διευθέτηση του καθεστώτος που θα υποστηριχθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα λαμβάνει δεόντως υπόψη την κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
   θα πραγματοποιηθεί επαρκής διαβούλευση εκ των προτέρων σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους, τα μέσα και τους τρόπους λειτουργίας της αποστολής αυτής, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να έχει τη βεβαιότητα ότι οι πόροι αναλογούν προς τα καθήκοντα,
   οι πρόσθετοι αυτοί οικονομικοί πόροι διατίθενται σύμφωνα με τους όρους της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και
   θα συγκληθεί εν ευθέτω χρόνω διεθνής διάσκεψη δωρητών·

22.   υποστηρίζει τη δημιουργία αποστολής για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την αμυντική πολιτική (ΕΑΑΠ) στο Κοσσυφοπέδιο, η οποία θα συμβάλει στην εφαρμογή του διακανονισμού στον τομέα του κράτους δικαίου· θεωρεί ότι η αποστολή ΕΑΑΠ πρέπει να διαθέτει όλους τους αναγκαίους πόρους που θα διασφαλίζουν ότι μπορεί πράγματι να επιτελέσει την αποστολή της και να αναλάβει τη βαριά ευθύνη την οποία θα επωμισθεί·

23.   υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η φινλανδική Προεδρία, εξ ονόματος του Συμβουλίου σε σχέση με την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2007, να παράσχει στο Κοινοβούλιο λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις της ενδεχόμενης μελλοντικής επιχείρησης, καθώς προχωρά ο σχεδιασμός της αποστολής·

24.   επισημαίνει ότι την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύουν στο Κοσσυφοπέδιο τόσο το Γραφείο Συνδέσμου της Επιτροπής όσο και φορείς υπό τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου/Ύπατο Εκπρόσωπο· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει περαιτέρω κατά πόσο η οργάνωση της παρουσίας του στο Κοσσυφοπέδιο μπορεί να βελτιωθεί και να απλοποιηθεί ακόμη περισσότερο·

25.   εκφράζει ανησυχία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα διεκπεραιωθεί η μετάβαση από την αποστολή προσωρινής διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK) προς το νέο Διεθνές Πολιτικό Γραφείο· υπενθυμίζει στην UNMIK ότι πρέπει να παραμείνει εν ενεργεία στο Κοσσυφοπέδιο έως ότου οργανωθεί και καταστεί πλήρως λειτουργικό το νέο Γραφείο· καλεί τα Ηνωμένα Έθνη και την ΕΕ να εξεύρουν μέσα προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω απώλεια διεθνούς εμπειρίας σε κρίσιμους τομείς διοίκησης, ιδίως εν όψει του γεγονότος ότι οι προσωρινοί θεσμοί αυτοδιοίκησης του Κοσσυφοπεδίου θα χρειασθούν χρόνο και βοήθεια για να αναλάβουν ορισμένες νομοθετικές και εκτελεστικές εξουσίες από την UNMIK·

26.   προτρέπει τον ΟΑΣΕ να συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο Κοσσυφοπέδιο μετά τη διευθέτηση του καθεστώτος, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση και επικύρωση των εκλογικών διαδικασιών· καλεί εν προκειμένω τόσο το Συμβούλιο όσο και τον ΟΑΣΕ να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα του κράτους δικαίου, με σαφή διαχωρισμό των καθηκόντων όσον αφορά την αποστολή της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΕΠΑΑ)·

27.   εκφράζει την υποστήριξή του προς την έμφαση που δίνει η ΕΕ στον δικαστικό τομέα και το κράτος δικαίου κατά τη φάση μετά τη διευθέτηση, υπογραμμίζοντας ότι θα χρειαστεί ομαλή μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων· ζητεί τον καθορισμό σαφούς και διαφανούς διαχωρισμού των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των τοπικών δικαστηρίων και δικαστικών αρχών του Κοσσυφοπεδίου και τη σχεδιαζόμενη αποστολή της ΕΕ για την τήρηση της έννομης τάξης· ζητεί πλήρη απόδοση ευθυνών και σεβασμό του κράτους δικαίου όσον αφορά τις κρατήσεις και άλλες ενέργειες του KFOR·

28.   προειδοποιεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου ότι η διεθνής κοινότητα αναμένει από αυτές

   να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη των αναγκαίων θεσμικών και διοικητικών ικανοτήτων για να αναλάβουν τις ευθύνες που μέχρι σήμερα ασκούσε η UNMIK,
   να αναπτύξουν την έννοια της ιθαγένειας του Κοσσυφοπεδίου, η οποία θα βασίζεται σαφώς στον πολυγλωσσικό και πολυεθνοτικό χαρακτήρα της περιοχής, λαμβάνοντας παράλληλα πλήρως υπόψη τις διάφορες εθνοτικές κοινότητες που αποτελούν τον πληθυσμό του Κοσσυφοπεδίου·
   να εργασθούν σοβαρά και εποικοδομητικά για την εγκαθίδρυση πολυεθνοτικής, πολυπολιτισμικής, πολυθρησκευτικής, ανεκτικής χώρας και κοινωνίας που σέβεται τα δικαιώματα όλων των εθνοτικών ομάδων·

29.   υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διεθνής παρουσία θα παραμείνει στο Κοσσυφοπέδιο έως ότου εμπεδωθούν και υλοποιηθούν πραγματικά οι ανωτέρω στόχοι·

30.   εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις πρόσφατες βίαιες διαδηλώσεις στο Κοσσυφοπέδιο, οι οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ομαλή συνέχιση της διαδικασίας εξεύρεσης ειρηνικής λύσης σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου· καλεί αμφότερες τις πλευρές να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκρατημένες και να διευκολύνουν την ειρηνική ολοκλήρωση της διαδικασίας σχετικά με το καθεστώς·

31.   υπενθυμίζει περαιτέρω στις αλβανικές αρχές του Κοσσυφοπεδίου ότι, εφόσον επιλυθεί οριστικά το ζήτημα του καθεστώτος, ο λαός του Κοσσυφοπεδίου θα θελήσει από την κυβέρνησή του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία επηρεάζουν την καθημερινή ζωή, όπως ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη, τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, την απασχόληση, τις κατάλληλες δημόσιες υπηρεσίες και την ισότητα για όλους έναντι του νόμου·

32.   καλεί τις αρχές της ΕΕ και του Κοσσυφοπεδίου να συνεργασθούν για να δημιουργήσουν συνθήκες για βελτιωμένη οικονομική ανάπτυξη προς όφελος όλων των εθνοτικών κοινοτήτων στο Κοσσυφοπέδιο· επαναλαμβάνει την ανάγκη δημιουργίας ολοκληρωμένου και ρεαλιστικού μακρόπνοου σχεδίου οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και πλήρους συμμόρφωσης με τις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου, καθώς και λεπτομερούς στρατηγικής κατά της διαφθοράς που θα είναι προικισμένη με τους κατάλληλους πόρους·

33.   τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερης υποστήριξης της ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Μικρών Επιχειρήσεων που εγκρίθηκε στο Κοσσυφοπέδιο· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την πρόσβαση στα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, να παράσχει βελτιωμένη χρηματοδότηση στα σχέδια που σχετίζονται με τις ΜΜΕ και να θεσπίσει θεσμικό πλαίσιο που θα ενισχύει την συνεργασία μεταξύ Κοινότητας και ιδιωτικού τομέα στο Κοσσυφοπέδιο·

34.   παροτρύνει τους ηγέτες της σερβικής κοινότητας στο Κοσσυφοπέδιο να αναγνωρίσουν ότι τα συμφέροντά τους εξυπηρετούνται καλύτερα στο Κοσσυφοπέδιο δημοκρατικό, αποκεντρωμένο και οικονομικά βιώσιμο, και να δεσμευθούν στη διαδικασία μετά τη διευθέτηση, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι διατάξεις της συμφωνίας οι οποίες έχουν άμεσο ενδιαφέρον για αυτούς εφαρμόζονται πλήρως·

35.   καλεί τη σερβική κυβέρνηση να αναγνωρίσει ότι το μέλλον έγκειται στην ανάπτυξη στενών, διαφανών δεσμών με το Κοσσυφοπέδιο, στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της κοινής προοπτικής για μελλοντική ένταξη στην ΕΕ·

36.   τονίζει ότι η εξεύρεση λύσης σχετικά με το ζήτημα του μελλοντικού καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου με βάση τις τελικές προτάσεις του κ Αχτισάαρι είναι ζήτημα μέγιστης σημασίας για τη σταθερότητα και την περαιτέρω ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής· καλεί εν προκειμένω τις κυβερνήσεις όλων των γειτονικών κρατών να συμβάλουν θετικά στη διαδικασία αυτή και να σεβαστούν τα υφιστάμενα σύνορα μεταξύ των κρατών· επιπλέον, υποστηρίζει την άποψη ότι, μακροπρόθεσμα, η λύση που αφορά το μελλοντικό καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου θα είναι επιτυχής, εάν τόσο η Σερβία όσο και το Κοσσυφοπέδιο ενταχθούν στην ΕΕ, μαζί με τους γείτονές τους, διότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

37.   επαναλαμβάνει ότι η σταθερή πρόσδεση του Κοσσυφοπεδίου στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης θα ενισχύσει, μεταξύ άλλων, τις οικονομικές σχέσεις του Κοσσυφοπεδίου με κράτη μέλη και γειτονικές τους χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια και θα διευκολύνει τη διαδικασία σταθεροποίησης της περιοχής·

38.   χαιρετίζει την υπογραφή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με την Αλβανία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Κροατία· παροτρύνει τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου να εφαρμόσουν στο ακέραιο τις συμφωνίες αυτές και να διασφαλίσουν ότι θα συνεχιστεί το ελεύθερο εμπόριο με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο·

39.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιδιώξουν συμφωνία διευκόλυνσης των θεωρήσεων διαβατηρίου για το Κοσσυφοπέδιο, ως μέρος της μετά τον διακανονισμό φάσης και σύμφωνα με το πνεύμα των τρεχουσών διαπραγματεύσεων με τις γειτονικές του χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά προβλήματα που συνδέονται με το Κοσσυφοπέδιο, ιδίως δε την έλλειψη προξενικών γραφείων πολλών κρατών μελών και τη μέχρι στιγμής χρήση διαβατηρίων UNMIK·

40.   καλεί τις αρχές του Κοσσυφοπεδίου και της Σερβίας να συνεργαστούν πλήρως μεταξύ τους και με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, για την παραπομπή φερομένων εγκληματιών πολέμου·

41.   πιστεύει ότι η δημοσίευση της έκθεσης του Μ. Αχτισάαρι πρέπει να συνοδευθεί από εκτενή εκστρατεία με στόχο να εξηγηθούν σαφώς και αντικειμενικά στους ενδιαφερόμενους πληθυσμούς, συμπεριλαμβανομένων των Σέρβων πολιτών, οι όροι της προτεινόμενης διευθέτησης, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στείλει μήνυμα ειρηνικής συνύπαρξης όσον αφορά το Κοσσυφοπέδιο· εκτιμά ότι εάν το Κοσσυφοπέδιο αναγνωρίζει τα δικαιώματα της πλειονότητας και των μειονοτήτων θα έχει σταθερότητα και ευημερία·

42.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στην Κυβέρνηση της Σερβίας και στους προσωρινούς θεσμούς αυτοδιοίκησης του Κοσσυφοπεδίου, στην UNMIK, στα μέλη της ομάδας επαφής, στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και στον ειδικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη διαδικασία του μελλοντικού καθεστώτος του Κοσσυφοπεδίου.

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.


Το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
PDF 501kWORD 170k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006/2205(INI))
P6_TA(2007)0098A6-0066/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 22ας Νοεμβρίου 1990 σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(1) και της 21ης Απριλίου 1994 σχετικά με το νέο σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 31ης Οκτωβρίου 1994, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο της 7ης Οκτωβρίου 1998 με τίτλο "Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ιδίων πόρων" (COM(1998)0560),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 1999 σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης και μεταρρύθμισης του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 17ης Νοεμβρίου 1999 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2000, για το σύστημα ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ιδίων πόρων (COM(2004)0505) και την πρόταση της Επιτροπής για νέα απόφαση του Συμβουλίου για τους ιδίους πόρους, συνοδευόμενη από πρόταση κανονισμού σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής της διόρθωσης των ανισορροπιών του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της απόφασης του Συμβουλίου, της (…), για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM(2004)0501), που υποβλήθηκε στις 14 Ιουλίου 2004,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2005 για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013(7),

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ίδιοι πόροι: εξέλιξη του συστήματος σε μια ΕΕ των 25 (Own Resources: Evolution of the system in a EU of 25) που παρουσιάστηκε στις 30 Ιουνίου 2005(8),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με τον υπολογισμό, τη χρηματοδότηση, την καταβολή και την εγγραφή στον προϋπολογισμό της διόρθωσης των ανισορροπιών του προϋπολογισμού υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου ("διόρθωση του ΗΒ") σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της απόφασης του Συμβουλίου (...) για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM(2006)0099),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 4ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(9),

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: EU Own Resources - Preliminary assessment of the scope for Member State taxes supporting an EU-wide tax system (Ίδιοι πόροι της ΕΕ - Προκαταρκτική αξιολόγηση του πεδίου εφαρμογής των φόρων των κρατών μελών προς υποστήριξη ενός φορολογικού συστήματος για το σύνολο της ΕΕ), που παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο 2007(10),

–   έχοντας υπόψη τις συναντήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών με τους προέδρους των επιτροπών προϋπολογισμών των εθνικών κοινοβουλίων που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Ιουνίου 2005 και στις 21 Ιουνίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο σχετικά με τους ιδίους πόρους που απέστειλε η Επιτροπή Προϋπολογισμών στις 30 Νοεμβρίου 2005 σε όλες τις επιτροπές προϋπολογισμών των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών,

–   έχοντας υπόψη τις επίσημες και άτυπες ανταλλαγές απόψεων μεταξύ του μόνιμου εισηγητή περί ιδίων πόρων και των αρμοδίων κοινοβουλευτικών επιτροπών ή εκπροσώπων τους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατόπιν πρόσκλησης εκ μέρους των εθνικών κοινοβουλίων που εξέφρασαν ενδιαφέρον να συζητήσουν επί αυτού του θέματος κατά τη διάρκεια του 2006 και του 2007,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν στις ομάδες εργασίας για τη μελλοντική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις μικτές διακοινοβουλευτικές συναντήσεις της 8ης και 9ης Μαΐου 2006 και της 4ης και 5ης Δεκεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(11), ιδιαίτερα δε το σημείο 8 αυτής, και τη δήλωση αριθ. 3 για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, που επισυνάπτεται στην εν λόγω συμφωνία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0066/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, που ιδρύθηκε στις 23 Ιουλίου 1952, χρηματοδοτούταν από ένα γνήσιο σύστημα ιδίων πόρων, βάσει εισφοράς επί κάθε τόνου παραγόμενου χάλυβα, που καταβαλλόταν άμεσα από τις εταιρείες παραγωγής άνθρακα και χάλυβα στον προϋπολογισμό της ΕΚΑΧ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει της Συνθήκης της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 1957, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα θα χρηματοδοτούταν από εισφορές των κρατών μελών μόνο για μια μεταβατική περίοδο και στη συνέχεια θα ακολουθούσε η μετάβαση σε ένα σύστημα ιδίων πόρων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω μετάβαση τελικά πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Απριλίου 1970, όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο συμφώνησε επί απόφασης για τη λήξη των εθνικών εισφορών και τη θέσπιση νέου συστήματος χρηματοδότησης βασιζόμενου σε δύο γνήσιους ιδίους πόρους –τις γεωργικές εισφορές και τους τελωνειακούς δασμούς– που συμπληρώνονταν από έναν τρίτο πόρο βασιζόμενο στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ),

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες του Κοινοβουλίου(12) να χρησιμοποιήσει τις πραγματικές επιστροφές ΦΠΑ για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού του πόρου του ΦΠΑ ("μέθοδος επιστροφών") αντί της εναρμονισμένης βάσης υπολογισμού με την εφαρμογή σταθμισμένου μέσου ποσοστού επί των συνολικών καθαρών εσόδων ("μέθοδος εσόδων") απέβησαν άκαρπες, με αποτέλεσμα τα έσοδα από τον ΦΠΑ να μετατραπούν από γνήσιος ίδιος πόρος άμεσα συνδεδεμένος με τους ευρωπαίους πολίτες σε καθαρώς στατιστικό μέσο υπολογισμού της συνεισφοράς των κρατών μελών·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η "Συμφωνία του Fontainebleau" που συνήφθη από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στις 25 και 26 Ιουνίου 1984 ανέφερε ρητά ότι "η πολιτική δαπανών είναι τελικά το βασικό μέσο επίλυσης του προβλήματος των δημοσιονομικών ανισορροπιών· ότι συγχρόνως ωστόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέσπισε τη "βρετανική επιστροφή", έναν διορθωτικό μηχανισμό για το Ηνωμένο Βασίλειο που ορίζει ότι από το 1985 και έπειτα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα λαμβάνει το 66% της διαφοράς μεταξύ του μεριδίου του στις πληρωμές ΦΠΑ και του μεριδίου του στις δαπάνες που κατανέμονται για το αντίστοιχο έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος αυτής της επιστροφής θα χρηματοδοτούνταν από όλα τα κράτη μέλη, με τη θέσπιση ανώτατου ορίου για τη συνεισφορά της Γερμανίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνει επιστροφή επί των ετήσιων συνεισφορών του στον προϋπολογισμό της ΕΕ, που ανήλθε σε 5,3 δισ. EUR ετησίως κατά μέσο όρο για το διάστημα 2001-2004,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ίδια σύνοδο κορυφής οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν επίσης να δικαιούται τον ίδιο τύπο επιστροφής, καταρχήν και εν ευθέτω χρόνω, "κάθε κράτος μέλος που επωμίζεται δημοσιονομικό βάρος υπερβολικό σε σχέση με τη σχετική του ευημερία",

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 11-13 Φεβρουαρίου 1988 καθιέρωσε ανώτατο όριο για τον κοινοτικό προϋπολογισμό ύψους 1,2% του ΑΕΠ για τις πληρωμές και 1,3% για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και επιβεβαίωσε ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να κρατήσουν το 10% των εσόδων από παραδοσιακούς ιδίους πόρους για την κάλυψη των δαπανών είσπραξης,

Η.   εκτιμώντας ότι το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων ανήλθε στο 1,24% του ΑΕΕ της ΕΕ σε πιστώσεις πληρωμών και 1,31% σε πιστώσεις υποχρεώσεων κατά την περίοδο 1993-1999, για μια ΕΕ 15 κρατών μελών, και αυτό παρέμεινε έκτοτε αμετάβλητο, παρά τη διεύρυνση,

Θ.   λαμβάνοντας κυρίως υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών του 1988 καθιέρωσε τέταρτο "επιπρόσθετο" πόρο βασιζόμενο στο ΑΕΠ, ο οποίος μπορούσε να αξιοποιηθεί εάν και όταν το ποσό από την είσπραξη του ΦΠΑ και των παραδοσιακών ιδίων πόρων ήταν ανεπαρκές για την κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων της Κοινότητας,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με το πέρασμα του χρόνου ο πόρος αυτός έχει καταστεί ο κύριος πόρος για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι ανήλθε σε περίπου 70% των εσόδων για το οικονομικό έτος 2007, ενώ ο πόρος του ΦΠΑ αναλογεί σε περίπου 15%, με αποτέλεσμα το μερίδιο των παραδοσιακών ιδίων πόρων (τελωνειακοί δασμοί και γεωργικές εισφορές συνολικά) να έχει μειωθεί σε ποσοστό μόλις 15% των εσόδων,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα απόφαση περί ιδίων πόρων της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2002 και της οποίας τα βασικά χαρακτηριστικά είναι: ανώτατο όριο για τους ιδίους πόρους που αναλογεί στο 1,24% του ΑΕΕ της Ένωσης, (ισοδύναμο με το 1,27% του ΑΕΠ) για τις πιστώσεις πληρωμών και σε 1,31% του ΑΕΠ (ισοδύναμο με το 1,335% του ΑΕΠ) για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, αποζημίωση στα κράτη μέλη για την κάλυψη του κόστους είσπραξης των παραδοσιακών ιδίων πόρων, ύψους 25%, μέγιστος συντελεστής καταβολής ΦΠΑ 0,50%, βάση του φόρου προστιθέμενης αξίας των κρατών μελών περιοριζόμενη στο 50% του ΑΕΠ τους (ανώτατο όριο της βάσης ΦΠΑ) και μια επιστροφή υπέρ ενός κράτους μέλους, με εξαιρέσεις για ορισμένα άλλα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρηματοδότηση της εν λόγω επιστροφής,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιο πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής που υποβλήθηκε το 2006 αποσκοπεί στην εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 15ης και 16ης Δεκεμβρίου 2005 στον τομέα των ιδίων πόρων, οι οποίες χαρακτηρίζονται κυρίως από την προσθήκη ακόμα περισσότερων ειδικών ρυθμίσεων για ορισμένα κράτη μέλη καθαρούς συνεισφέροντες, όπως μειωμένοι συντελεστές καταβολής του ΦΠΑ ή ακαθάριστες μειώσεις των ετήσιων εισφορών ΑΕΕ, στον υφιστάμενο κατάλογο παρεκκλίσεων, και επιτείνουν με τον τρόπο αυτό την πολυπλοκότητα και την ακατανοησία του συστήματος ενισχύοντας περαιτέρω την κοντόφθαλμη αντίληψη περί δημοσιονομικών ανισορροπιών,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανανέωσε επίσης την απόφαση που ελήφθη το 2000 για αύξηση της πριμοδότησης είσπραξης που παρακρατείται από τα κράτη μέλη από 10% σε 25% των παραδοσιακών ιδίων πόρων, παρά το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι, το ποσοστό αυτό δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό κόστος είσπραξης των κρατών μελών, ευνοεί τα κράτη μέλη που συλλέγουν μεγάλο μερίδιο σε τελωνειακούς δασμούς σε βάρος εκείνων που δεν το κάνουν και θα πρέπει ως εκ τούτου να θεωρηθεί μάλλον ως ένας ακόμη τρόπος επιστροφής,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής για νέα απόφαση περί ιδίων πόρων, παρότι εν τω μεταξύ έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο(13), παραμένει σε εκκρεμότητα στο Συμβούλιο από κράτη μέλη που αρχικά ήταν υπέρ, αλλά τώρα αντιτίθενται στο να την εφαρμόσουν τα ίδια,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο συνολικής αναθεώρησης των εσόδων και δαπανών της ΕΕ την περίοδο 2008/2009, όπως ορίζεται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006, ως μια ευκαιρία –που δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητη– για επιστροφή σε ένα γνήσιο αλλά δίκαιο σύστημα ιδίων πόρων στο πνεύμα των ιδρυτικών συνθηκών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις αρχές του 2006 πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με τα εθνικά κοινοβούλια που εξέφρασαν ενδιαφέρον να συζητήσουν το ζήτημα, προκειμένου να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαμόρφωση μιας κοινής κοινοβουλευτικής βάσης για αυτήν την επικείμενη διαδικασία αναθεώρησης,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι τούδε οι διαβουλεύσεις αυτές ήταν απλές ανταλλαγές προσωπικών απόψεων μεταξύ βουλευτών, λόγω του ότι τα περισσότερα εθνικά πολιτικά κόμματα και κοινοβούλια δεν είχαν ακόμη την ευκαιρία να υιοθετήσουν επίσημη θέση στο ζήτημα των ιδίων πόρων,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι οι συναντήσεις αυτές κατέστησαν δυνατό τον εντοπισμό, μεταξύ των συμμετεχόντων, διαφόρων τομέων συναίνεσης και ενός ευρέως αποδεκτού στόχου για εξεύρεση ενός τρόπου συνεργασίας για το μέλλον της χρηματοδότησης της ΕΕ,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο μεταξύ έχει υποβληθεί πρόταση από τον πρόεδρο της πορτογαλικής εθνοσυνέλευσης για διοργάνωση διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Προϋπολογισμού και Οικονομικών των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα τους ιδίους πόρους και το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης κατά την πορτογαλική Προεδρία αργότερα το 2007,

Μειονεκτήματα του υφιστάμενου συστήματος χρηματοδότησης

1.   επισημαίνει ότι ένα σύστημα στο οποίο περίπου το 70% των εσόδων της Ένωσης δεν προέρχεται από ιδίους πόρους, αλλά άμεσα από τους εθνικούς προϋπολογισμούς μέσω του ΑΕΕ, και το 15% προέρχεται από πηγές όπως το ποσοστό του συντελεστή του ΦΠΑ το οποίο δεν μπορεί να θεωρηθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ως ίδιος πόρος της ΕΕ (λόγω του τρόπου καθορισμού του), αντιβαίνει στις διατάξεις και το πνεύμα της Συνθήκης της Ρώμης· επισημαίνει ότι η ίδια η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιφέρει αύξηση του ενδοκοινοτικού εμπορίου και αύξηση του "πλούτου" των κρατών μελών, και ότι για το λόγο αυτό η ΕΕ δικαιούται απόλυτα να διαθέτει ένα σύστημα γνήσιων ιδίων πόρων αντί για ένα σύστημα τροφοδοτούμενο από εισφορές των κρατών μελών·

2.   τονίζει ότι αυτές οι "εισφορές μελών" επέτειναν τον κοντόφθαλμο διάλογο περί καθαρών συνεισφερόντων, ο οποίος υποβαθμίζει τα πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ειρήνη, την ελευθερία, την ευημερία και την ασφάλεια, πέρα από το γεγονός ότι η έννοια των "καθαρών δημοσιονομικών υπολοίπων" έχει σοβαρές ελλείψεις και από τεχνική άποψη και δεν αφήνει περιθώρια για τίποτα περισσότερο από απλές προσεγγίσεις· υπογραμμίζει ότι ούτε το σκέλος των εσόδων ("φαινόμενο του Ρότερνταμ") ούτε το σκέλος των δαπανών ("φαινόμενο του Λουξεμβούργου") στα καθαρά υπόλοιπα αντικατοπτρίζουν πλήρως την πραγματικότητα·

3.   είναι βαθιά πεπεισμένο ότι το σημερινό σύστημα ιδίων πόρων που βασίζεται στις εισφορές των κρατών μελών είναι άδικο για τους πολίτες και αντιδημοκρατικό, και δεν συμβάλλει στην προβολή της δέσμευσης για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· επιπλέον, ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο οδηγεί στο να γίνεται αντιληπτή η συνεισφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρόσθετη επιβάρυνση των εθνικών προϋπολογισμών, δεν προσφέρει στην Ένωση επαρκείς πόρους για όλες τις πολιτικές της· επικρίνει ιδιαίτερα τις δυνατότητες που προσφέρονται σε επιμέρους χώρες, να χρηματοδοτούν επίσημα μόνο τις πολιτικές οι οποίες τις συμφέρουν· φοβάται ότι τούτο μπορεί να είναι η αρχή της κατάρρευσης των αξιών που χαρακτηρίζουν την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 50 χρόνια·

4.   τονίζει ότι το σημερινό σύστημα, με τους τέσσερις διαφορετικούς πόρους του και τους ποικίλους μηχανισμούς επιστροφής, είτε αυτοί είναι γενικοί υπέρ κάποιου κράτους μέλους, όπως στην περίπτωση της βρετανικής επιστροφής, είτε είναι ειδικοί, όπως οι επιστροφές επί της χρηματοδότησης άλλων επιστροφών, είναι υπερβολικά περίπλοκο, πάσχει από έλλειψη διαφάνειας και είναι εντελώς ακατανόητο για τους ευρωπαίους πολίτες· υπογραμμίζει δε ότι δεν συμβάλλει καθόλου στην ικανοποίηση του αιτήματος για άμεση σύνδεση μεταξύ της Ένωσης και των πολιτών της·

5.   σημειώνει ότι η προϋπόθεση της ομοφωνίας για αποφάσεις περί "ιδίων πόρων" και "δημοσιονομικών πλαισίων" έχει ως συνέπεια κάθε αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων σε αυτούς τους τομείς να εξαρτάται από την καλή θέληση και τις οικονομικές δυνατότητες ακόμη και των πιο επιφυλακτικών κρατών μελών, πλούσιων ή φτωχών· δεν εκπλήσσεται από το γεγονός ότι τούτο έχει συχνά απογοητευτικά αποτελέσματα·

6.   αποδίδει σε αυτό το πλημμελές σύστημα τις ανεπάρκειες της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο 2007–2013 που συνήφθη στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2005· πιστεύει ότι η οικονομική δέσμη που συμφωνήθηκε, με τις πολυάριθμες παρεκκλίσεις της στο σκέλος των εσόδων και των αντισταθμίσεων που χαρίζονται σε ορισμένα κράτη μέλη στο σκέλος των δαπανών, αποτελεί τη σαφέστερη απόδειξη της πλήρους αποτυχίας του σημερινού συστήματος· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη συμφώνησαν επί σημαντικών κοινοτικών δραστηριοτήτων, όπως το πρόγραμμα Galileo ή τα διευρωπαϊκά δίκτυα, και έθεσαν φιλόδοξους στόχους, όπως π.χ. οι στόχοι του Γκέτεμποργκ και της Λισαβόνας ή οι στόχοι της Χιλιετίας, που τώρα κανένα δεν είναι πρόθυμο να χρηματοδοτήσει·

7.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών του 2005, αντί να δημιουργήσει ένα απλούστερο και πιο διαφανές σύστημα, κατέστησε το ισχύον ακόμη πιο περίπλοκο και δυσνόητο διατηρώντας ουσιαστικά ανέπαφη τη διόρθωση του ΗΒ, τη "βρετανική επιστροφή", και προσθέτοντας περαιτέρω εξαιρέσεις και διορθώσεις υπέρ άλλων κρατών μελών·

8.   επισημαίνει ότι, εάν η απόφαση του Εδιμβούργου του 1992 με την οποία θεσπίζεται ανώτατο όριο ιδίων πόρων σε ποσοστό 1,24% του ΑΕΕ είχε αξιοποιηθεί πλήρως, ο κοινοτικός προϋπολογισμός θα είχε ετήσιο κέρδος 0,2% του ΑΕΕ στα τελευταία 13 χρόνια, που θα ισοδυναμούσε με αύξηση κατά περίπου 240 δισ. EUR· θεωρεί ότι αυτοί οι πόροι, οι οποίοι εγκρίθηκαν ομόφωνα από τα κράτη μέλη σύμφωνα με πρόταση της βρετανικής Προεδρίας, είναι απαραίτητοι ώστε να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δρα σύμφωνα με τις αυξανόμενες προκλήσεις και αρμοδιότητές της, κυρίως ως προς τον ρόλο της στον κόσμο, την υλοποίηση των στόχων της Λισαβόνας (καινοτομία, παιδεία, έρευνα, υποδομές και απασχόληση) ή τα συμφωνηθέντα στις Συνθήκες του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας, καθώς και στο σχέδιο Συντάγματος, και ως Ένωση με 27 κράτη μέλη·

9.   υπογραμμίζει ότι από το 1995 ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός αυξήθηκε μόνο κατά 8,2% σε πραγματικά μεγέθη και ότι το μερίδιό του στο ΑΕΕ μειώθηκε, ενώ παράλληλα οι εθνικοί προϋπολογισμοί αυξήθηκαν κατά 23% κατά μέσο όρο, δηλαδή σχεδόν τρεις φορές περισσότερο·

Πρώτο στάδιο της μεταρρύθμισης: ένα βελτιωμένο σύστημα εθνικών εισφορών

10.   αναγνωρίζει το γεγονός ότι κάθε είδους μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων θα αποτελέσει λεπτό και δύσκολο εγχείρημα και θα πρέπει να αναληφθεί με τη συμμετοχή των κοινοβουλίων των κρατών μελών· ζητεί ως εκ τούτου μια σταδιακή προσέγγιση σε δύο στάδια, τα οποία να υπόκεινται σε μία ενιαία απόφαση, λόγω του γεγονότος ότι η πολύπλοκη κοινοτική διαδικασία θα καθιστούσε αδύνατη τη λήψη δύο αποφάσεων μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα· το προσωρινό και μεταβατικό πρώτο στάδιο να αφορά τη βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος εθνικών εισφορών, για το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστούν οι εξής πολιτικές αρχές:

   ισότητα μεταξύ των κρατών μελών
   απλή παρουσίαση τόσο για τους αιρετούς εκπροσώπους όσο και για τους πολίτες
   αλληλεγγύη και ισότιμη θέση μεταξύ των κρατών μελών
   θέσπιση πολιτικής σύνδεσης μεταξύ της μεταρρύθμισης των εσόδων και της αναθεώρησης των δαπανών, όπως έχει ήδη ορθώς συμπεριληφθεί στη διοργανική συμφωνία·

Ισότητα μεταξύ των κρατών μελών

11.   ορίζει την "ισότητα μεταξύ των κρατών μελών" ως την έλλειψη δημοσιονομικών προνομίων για οποιοδήποτε κράτος μέλος· ομολογεί ότι μπορεί να είναι δύσκολο για ορισμένα κράτη μέλη να δεχτούν να εγκαταλείψουν μια μακρά ιστορία ειδικών διακανονισμών στο σκέλος των εσόδων και συγκεκριμένης κατανομής των δαπανών, και ότι τούτο δικαιολογεί τη βαθμιαία μόνο εφαρμογή κάθε είδους μεταρρύθμισης ("σταδιακή κατάργηση" του παλαιού συστήματος)· αρνείται ωστόσο να αποδεχθεί τη μακρά ιστορία δημοσιονομικών προνομίων ως επιχείρημα υπέρ της διατήρησης ενός συστήματος που δεν θα έχει λόγο ύπαρξης όταν εφαρμοστούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις·

Απλή παρουσίαση

12.   υπογραμμίζει τη σημασία του να παρουσιαστεί το βελτιωμένο σύστημα κατά τον απλούστερο δυνατό τρόπο, ώστε να είναι κατανοητό και διαφανές για τους ευρωπαίους πολίτες· εκφράζει τη λύπη του για τις παρουσιάσεις των αποφάσεων που αφορούν τις ζωές όλων των ευρωπαίων πολιτών κατά τρόπο εντελώς ακατανόητο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των συμπερασμάτων της Προεδρίας σχετικά με τα οικονομικά της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών του 2005·

Αλληλεγγύη και ισότιμη θέση μεταξύ των κρατών μελών

13.   ζητεί ένα σύστημα που να διασφαλίζει τις αρχές της αλληλεγγύης και της ισότιμης θέσης μεταξύ των κρατών μελών· θεωρεί ότι οι εν λόγω αρχές υπονομεύονται από το ισχύον σύστημα των ιδίων πόρων στο πλαίσιο του οποίου μερικοί επωφελούνται αντισταθμίσεων, ενώ άλλοι μπορούν να επιτύχουν αντιστάθμιση μόνον μετά από διαπραγμάτευση στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· υπενθυμίζει ότι από τα 46 άρθρα των συμπερασμάτων της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών του 2005 που ορίζουν τις δαπάνες στο πλαίσιο του νέου υποτομέα 1β –Συνοχή για την ανάπτυξη και την απασχόληση– τουλάχιστον 20 είναι "επιπρόσθετες διατάξεις" που προσφέρουν "χριστουγεννιάτικα δώρα" σε διάφορα κράτη μέλη ή περιφέρειες(14)·

Πολιτική σύνδεση μεταξύ της μεταρρύθμισης των εσόδων, και των δαπανών

14.   είναι πεπεισμένο ότι η πολιτική σύνδεση μεταξύ της μεταρρύθμισης των εσόδων και της αναθεώρησης των δαπανών είναι αναπόφευκτη και απολύτως εύλογη, δεδομένου ιδίως ότι η λογική της χρηματοδότησης των κοινοτικών πολιτικών με έσοδα που προέρχονται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς παραμένει κατευθυντήρια αρχή της Ένωσης·

Προσωρινός και μεταβατικός χαρακτήρας του συστήματος

15.   επισημαίνει ότι κάθε βελτιωμένη εκδοχή του υφιστάμενου συστήματος ως πρώτο στάδιο της προτεινόμενης προσέγγισης σε δύο στάδια πρέπει να θεωρείται προσωρινή και μεταβατική, καθώς οι ουσιαστικές αδυναμίες του συστήματος εισφορών των κρατών μελών το καθιστούν πολιτικά μη βιώσιμο·

16.   συμμερίζεται, ωστόσο, την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(15), ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μια μεταρρύθμιση σε βάθος του συστήματος των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων αν οι σχετικές συζητήσεις συνδέονται άμεσα με διαπραγματεύσεις για οικονομικά ανώτατα όρια και ποσά δαπανών για τους επιμέρους τομείς πολιτικής της Κοινότητας στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, όπως έχει επανειλημμένα συμβεί κατά το παρελθόν σε συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·

Συστάσεις για ένα βελτιωμένο σύστημα εθνικών εισφορών
Οι προτάσεις Schreyer

17.   υπενθυμίζει ότι έχουν ήδη υποβληθεί προτάσεις για τη βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος χρηματοδότησης, όπως αυτές που υπέβαλε η Επίτροπος Michaele Schreyer τον Ιούλιο του 2004(16) σύμφωνα με τις οποίες:

   κάθε κράτος μέλος, ανεξάρτητα από τον πλούτο του, δικαιούται επιστροφή η οποία ενεργοποιείται όταν η συνεισφορά του στον προϋπολογισμό της ΕΕ φτάσει στο κατώφλι του 0,35% του ΑΕΕ,
   η επιστροφή πραγματοποιείται με τη μορφή περικοπής κατά 66% των καθαρών εισφορών του κράτους μέλους, και
   το μέγιστο συνολικό διαθέσιμο ποσό για όλες τις επιστροφές περιορίζεται στα 7,5 δισ. EUR ετησίως·

18.   παραδέχεται ότι ορισμένες πτυχές των προτάσεων Schreyer κινούνταν στη σωστή κατεύθυνση, στο βαθμό που θα καθιστούσαν το σύστημα ελαφρώς διαφανέστερο, καταργώντας τουλάχιστον την αρχή της "επιστροφής επί της επιστροφής", ή στο βαθμό που θα περιόριζαν τις αποζημιώσεις και τις διορθώσεις – με σημαντικότερο θετικό σημείο το γεγονός ότι προοριζόταν απλώς ως μεταβατικό σύστημα έως το 2014·

19.   είναι πεπεισμένο ωστόσο ότι η γενίκευση της επιστροφής, ακόμη και όταν συνοδεύεται από ανώτατο όριο για τα καθαρά δημοσιονομικά υπόλοιπα, θα αποτελούσε διπλό σφάλμα, καθώς απλώς θα ενίσχυε τον αντικοινοτικό χαρακτήρα του συστήματος και θα εδραίωνε την κοντόφθαλμη προσέγγιση μιας "δίκαιης επιστροφής" ("juste retour") που μπορεί να εκφραστεί ποσοτικά· τονίζει ότι η μόνη πιθανή λύση είναι η κατάργηση του συστήματος καθαρών υπολοίπων άπαξ και διαπαντός παράλληλα με τη μεταρρύθμιση της διάρθρωσης των δαπανών· τονίζει ότι το κύριο γνώρισμα των ευρωπαϊκών δαπανών έγκειται ακριβώς στην προστιθέμενη αξία τους που βασίζεται στην αρχή της δημοσιονομικής αλληλεγγύης·

Το ζήτημα των διαρθρωτικών δαπανών και των δαπανών συνοχής

20.   απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα που περιέχεται σε άλλες μεταρρυθμιστικές προτάσεις, για εξαίρεση των διαρθρωτικών δαπανών και δαπανών συνοχής από όλους τους υπολογισμούς για τον καθορισμό των εισφορών των κρατών μελών ή των επιστροφών επί αυτών των εισφορών, καθώς κάτι τέτοιο θα επέφερε μια διαφοροποίηση μεταξύ "ευγενών" και "ύποπτων" δαπανών, ανοίγοντας τον δρόμο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση "à la carte", όπου οι πολιτικές τελικά θα χρηματοδοτούνταν αποκλειστικά από τα κράτη μέλη που θα συνέφεραν·

Συμπέρασμα

21.   επισημαίνει την πρόταση που υπέβαλε η Φινλανδία τον Απρίλιο του 2004 για την αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παράλληλη διατήρηση των παραδοσιακών ιδίων πόρων, από ένα σύστημα βασιζόμενο στο ΑΕΕ, με τα μερίδια ΑΕΕ ως βάση για τις εισφορές των κρατών μελών στους ιδίους πόρους της Ένωσης, με κατάργηση του πόρου του ΦΠΑ στην τρέχουσα μορφή του, δεδομένου ότι αποτελεί απλώς μαθηματική βάση υπολογισμού των εθνικών εισφορών, και με βαθμιαίο μηδενισμό της βρετανικής επιστροφής έως το 2013·

22.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι αυτό το σύστημα θα προσέφερε πλεονεκτήματα όντας απλό και διαφανές και συμβάλλοντας ενδεχομένως στην καθιέρωση ενός γνήσιου συστήματος ιδίων πόρων για την Ένωση, και ότι όλα τα κράτη μέλη που συνεισφέρουν στην επιστροφή του ΗΒ θα επωφελούνταν, όπως και το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω της κατάργησης του πόρου του ΦΠΑ στην τρέχουσα μορφή του· υπογραμμίζει ότι τούτο δεν αποκλείει μακροπρόθεσμα την προσθήκη τροποποιημένου ΦΠΑ στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

23.   αναγνωρίζει ότι ο πόρος του ΑΕΕ είναι λιγότερο ορατός στους πολίτες αλλά δίκαιος, δεδομένου ότι συσχετίζει τις συνεισφορές με το γενικό επίπεδο ευημερίας των κρατών μελών, και μια έκφραση αλληλεγγύης μεταξύ τους·

24.   έχει επίγνωση του γεγονότος ότι ένας διακανονισμός για ένα νέο σύστημα χρηματοδότησης σύμφωνα με τη φινλανδική πρόταση είναι πολιτικά αποδεκτός μόνο στο πλαίσιο μιας σφαιρικής διαδικασίας διαπραγματεύσεων η οποία να περιλαμβάνει και τις δαπάνες· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη το σύστημα βάσει του ΑΕΕ που περιγράφεται ανωτέρω κατά την υποβολή ενδεχόμενων νέων προτάσεων για τα έσοδα της ΕΕ σε συνέχεια της διαδικασίας αναθεώρησης που καθορίζεται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006·

25.   τονίζει ότι η σύνδεση μεταξύ εσόδων και δαπανών θα πρέπει να αποτελεί μία πλευρά των προβληματισμών σχετικά με τη μετάβαση σε ένα νέο σύστημα· απορρίπτει κάθε προσπάθεια επανεθνικοποίησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής·

26.   συνιστά να αρχίσει η πρώτη φάση της μεταρρύθμισης αμέσως μετά την επικύρωση της συμφωνίας που θα επιτευχθεί· με τον τρόπο αυτό το σύστημα εθνικών εισφορών θα διατηρηθεί, αλλά θα καταστεί απλούστερο, διαφανέστερο και σε απόλυτη αναλογία προς τον σχετικό πλούτο κάθε επιμέρους κράτους μέλους· υπογραμμίζει, ωστόσο, τον προσωρινό χαρακτήρα ενός τέτοιου σταδίου, δεδομένου ότι αποκλειστικός σκοπός του θα ήταν η προετοιμασία του εδάφους για την καθιέρωση ενός πραγματικά νέου συστήματος ιδίων πόρων·

Δεύτερο στάδιο της μεταρρύθμισης: ένα νέο σύστημα ιδίων πόρων

27.   επιβεβαιώνει τις προηγούμενες θέσεις του σύμφωνα με τις οποίες στόχος της μεταρρύθμισης των κοινοτικών εσόδων πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός αυθεντικού ιδίου πόρου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες μηχανισμούς· υπενθυμίζει ότι αυτός ο στόχος και οι προτάσεις για την επίτευξή του δεν είναι ούτε στο ελάχιστο επαναστατικοί, αλλά απλώς αποσκοπούν στην αναβίωση του γράμματος και του πνεύματος των ιδρυτικών συνθηκών·

28.   θεωρεί ότι οι ακόλουθες αρχές, που ανέκυψαν σε όλες τις επαφές με τα εθνικά κοινοβούλια, αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους για κάθε ενδεχόμενο μελλοντικό σύστημα ιδίων πόρων:

   πλήρης σεβασμός της αρχής της φορολογικής κυριαρχίας των κρατών μελών
   φορολογική ουδετερότητα
   καμία μεταβολή στην τάξη μεγέθους του προϋπολογισμού της ΕΕ
   σταδιακή καθιέρωση του νέου συστήματος
   καθιέρωση ενός σαφούς πολιτικού συνδέσμου ανάμεσα στη μεταρρύθμιση των εσόδων και τη μεταρρύθμισης των δαπανών·

Πλήρης σεβασμός της φορολογικής κυριαρχίας των κρατών μελών

29.   πιστεύει ότι, όπως ορίζεται στις Συνθήκες και στο σχέδιο Συντάγματος, η φορολογική κυριαρχία θα συνεχίσει να αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα οποία θα μπορούν ωστόσο να επιτρέπουν στην Ένωση, για περιορισμένο χρονικό διάστημα που μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή, να επωφελείται άμεσα από μερίδιο φόρου, όπως ισχύει στα περισσότερα κράτη μέλη στην περίπτωση των περιφερειακών ή τοπικών αρχών·

Φορολογική ουδετερότητα

30.   είναι πεπεισμένο ότι, τηρουμένων των αναλογιών, το νέο σύστημα δεν πρέπει να αυξήσει τις συνολικές δημόσιες δαπάνες ούτε τη φορολογική επιβάρυνση των πολιτών· συμπεραίνει ότι εάν ένα νέο σύστημα αποδίδει άμεσα έναν φόρο, ορατό σε όλους τους πολίτες, πλήρως ή εν μέρει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να πραγματοποιείται αντίστοιχη μείωση αλλού· προτείνει τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να κληθούν να ελέγξουν και να εγγυηθούν τη συμμόρφωση προς αυτήν την αρχή·

31.   θεωρεί ότι η ανάπτυξη νέου συστήματος ιδίων πόρων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες κρατών μελών να συντονίσουν τις πολιτικές τους στον τομέα της φορολογίας·

Καμία μεταβολή στην τάξη μεγέθους του προϋπολογισμού της ΕΕ αλλά εξασφάλιση επαρκών εσόδων του προϋπολογισμού ΕΕ για την αντιμετώπιση των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ

32.   δεν θεωρεί αναγκαίο επί του παρόντος να τροποποιήσει το ανώτατο όριο του 1,24% του ΑΕΕ, το οποίο ήδη επιτρέπει σημαντικό περιθώριο ελιγμών· υπενθυμίζει ότι κανένας προϋπολογισμός δεν έχει πλησιάσει ποτέ αυτό το ανώτατο όριο που συμφωνήθηκε από τα ίδια τα κράτη μέλη το 1992 επί βρετανικής Προεδρίας, και ότι οι πιστώσεις πληρωμών ανήλθαν στο ανώτατο επίπεδό τους το 1993, φθάνοντας στο 1,18% του ΑΕΠ· υπογραμμίζει ότι, παρόλο που το δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει ποσοστό 1,045% του ΑΕΕ για την περίοδο 2007 – 2013, ο πρώτος προϋπολογισμός αυτής της περιόδου εγκρίθηκε στο χαμηλό επίπεδο του 0,99% του ΑΕΕ·

Σταδιακή καθιέρωση του νέου συστήματος

33.   ζητεί τη βαθμιαία θέσπιση του νέου συστήματος με έτος έναρξης το 2014· τάσσεται υπέρ της πρόβλεψης μεταβατικής περιόδου για τη διασφάλιση μιας ομαλής σταδιακής κατάργησης του παλαιού συστήματος χρηματοδότησης και όλων των ιστορικών ειδικών διακανονισμών αυτού·

Καθιέρωση σαφούς πολιτικού συνδέσμου ανάμεσα στη μεταρρύθμιση των εσόδων και στη μεταρρύθμιση των δαπανών

34.   επισημαίνει ότι μια μεταρρύθμιση της διάρθρωσης των εσόδων της ΕΕ θα πρέπει να συμβαδίζει με μεταρρύθμιση της διάρθρωσης των δαπανών της ΕΕ, όπως προβλέπεται στη δήλωση αριθ. 3 που επισυνάπτεται στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006·

35.   επισημαίνει ότι ένα σύστημα ιδίων πόρων που να διασφαλίζει την εξέλιξη των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, σύμφωνα με την αύξηση της ευημερίας στα κράτη μέλη, θα βελτιώσει το πολιτικό κλίμα της λήψης δημοσιονομικών αποφάσεων, επιτρέποντας σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις να συγκεντρωθούν σε βασικές προτεραιότητες με κοινοτική προστιθέμενη αξία, αντί να διαπραγματεύονται το ύψος των δαπανών·

36.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία που αναλήφθηκε στο πλαίσιο των κοινών συνεδριάσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - εθνικών κοινοβουλίων να συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας για τους ιδίους πόρους· θεωρεί το διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια ουσιώδη για να προχωρήσουμε στη μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων·

Πιθανές επιλογές για το μέλλον

37.   επαναλαμβάνει ότι στις επαφές με τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών παρατηρήθηκε από πολλούς ότι βραχυπρόθεσμα δεν είναι σκόπιμη η επιβολή ενός νέου ευρωπαϊκού φόρου· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τούτο δεν αποκλείει τη δυνατότητα, εάν και όταν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να επιβάλουν νέους φόρους, να αποφασίσουν παράλληλα ή αργότερα να επιτρέψουν στην Ένωση να επωφεληθεί άμεσα από αυτούς·

38.   τονίζει ωστόσο ότι θα έχει αποφασιστική σημασία κατά το δεύτερο στάδιο να εξεταστεί η δυνατότητα σύστασης ενός νέου συστήματος ιδίων πόρων βασιζόμενου σε φόρο που ήδη επιβάλλεται στα κράτη μέλη, με το σκεπτικό ότι ο φόρος αυτός, εν μέρει ή πλήρως, θα διοχετεύεται άμεσα στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως γνήσιος ίδιος πόρος, κι έτσι θα καθιερωθεί άμεση σύνδεση μεταξύ της Ένωσης και των ευρωπαίων φορολογούμενων· επισημαίνει ότι τούτο θα εξυπηρετούσε επίσης την προσέγγιση των εθνικών φορολογικών νομοθεσιών· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια λύση απλώς θα σήμαινε την επιστροφή στην αρχή που θεσπίζεται από τη Συνθήκη της Ρώμης, σύμφωνα με την οποία οι ευρωπαϊκές δαπάνες πρέπει να χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ιδίους πόρους·

39.   υπενθυμίζει ότι οι φόροι που εξετάστηκαν ως υποψήφιοι, στο σύνολό τους ή εν μέρει, για το σκοπό αυτό κατά τις ανταλλαγές με τα εθνικά κοινοβούλια ή στις εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων, είναι οι εξής:

   ΦΠΑ
   ειδικοί φόροι κατανάλωσης επί των καυσίμων για τις μεταφορές και άλλοι ενεργειακοί φόροι
   ειδικοί φόροι κατανάλωσης επί των προϊόντων καπνού και των οινοπνευματωδών
   φόροι επί εταιρικών κερδών·

40.   επισημαίνει ότι κατά τις συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διερευνήθηκαν επίσης άλλες δυνατές οδοί, όπως:

   φόροι επί πράξεων σε τίτλους
   φόροι επί των υπηρεσιών μεταφορών ή τηλεπικοινωνιών
   φόρος εισοδήματος
   παρακρατούμενος φόρος επί τόκων
   κέρδη ΕΚΤ (εκδοτική προνομία)
   οικολογικός φόρος
   φόροι επί πράξεων σε συνάλλαγμα
   φόρος αποταμίευσης
   φόροι επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών·

41.   θεωρεί ότι η καταλληλότητα ενός νέου συστήματος ιδίων πόρων θα πρέπει να κριθεί βάσει των εξής κριτηρίων:

   Επάρκεια: Θα επαρκούσαν τα έσοδα για την κάλυψη των δαπανών της ΕΕ μακροπρόθεσμα;
   Σταθερότητα: Θα απέφερε το σύστημα σταθερά έσοδα στον προϋπολογισμό της ΕΕ;
   Ορατότητα και Απλότητα: Θα ήταν ορατός και κατανοητός για τους πολίτες της ΕΕ;
   Χαμηλές λειτουργικές δαπάνες: Θα ήταν απλό στη διαχείριση και θα είχε χαμηλό κόστος συμμόρφωσης;
   Αποτελεσματική κατανομή των πόρων: Θα οδηγούσε σε αποτελεσματική κατανομή των πόρων στην ΕΕ;
   Κάθετη ισότητα: Θα επέφερε αναδιανομή εισοδήματος;
   Οριζόντια ισότητα: θα είχε ίση επίδραση στους αντίστοιχους φορολογούμενους σε ολόκληρη την ΕΕ;
   Δίκαιες συνεισφορές: Ο εν λόγω πόρος θα αντλούσε έσοδα από τα κράτη μέλη ανάλογα με την οικονομική ισχύ τους;

42.   επιθυμεί να συνεχίσει την εξέταση αυτών των επιλογών σε στενή συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια πριν από τη διαμόρφωση της τελικής του θέσης· θέτει σε άμεση προτεραιότητα τη θέσπιση, ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της πορτογαλικής Προεδρίας, μιας κοινής βάσης διαλόγου όσον αφορά την επικείμενη αναθεώρηση των εσόδων της ΕΕ· θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να καταλήξει σε μια θέση επί των ιδίων πόρων της Ένωσης η οποία να μπορεί να υποστηριχθεί από την πλειονότητα των κοινοβουλίων των κρατών μελών·

43.   θεωρεί το παρόν ψήφισμα ως μια πρώτη αλλά συμπαγή βάση για την ανάπτυξη περαιτέρω προσπαθειών εξεύρεσης ενός δικαιότερου και διαφανέστερου νέου συστήματος χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης· προτίθεται να συζητήσει και να διαμορφώσει την τελική του θέση σχετικά με ένα νέο σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκαίρως ώστε να ληφθεί υπόψη στις διαβουλεύσεις για την πλήρη και ευρεία αναθεώρηση των εσόδων και των δαπανών της ΕΕ όπως συμφωνήθηκε στη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006·

o
o   o

44.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και το παράρτημά του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εξαιρέσεις που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο 2005 για τις δαπάνες και τα έσοδα του προϋπολογισμού:

Για έργα:

‐ 865 εκατ. EUR για το πυρηνικό εργοστάσιο Ignalina (Λιθουανία) και 375 εκατ. για το πυρηνικό εργοστάσιο Bohunice (Σλοβακία)

‐ 200 εκατ. EUR για την ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για τις περιφέρειες

‐ 879 εκατ. EUR για πέντε πολωνικές περιφέρειες στόχου 2 (107 EUR ανά πολίτη)

‐ 140 εκατ. EUR για μία ουγγρική περιφέρεια (Közép-Magyarország)

‐ 200 εκατ. EUR για την Πράγα

‐ στήριξη στο πλαίσιο "σταδιακής εξόδου" για μια φινλανδική περιφέρεια και για τη Μαδέρα, που ήταν αρχικά περιφέρειες "σταδιακής εισόδου"

‐ 100 εκατ. EUR για τις Κανάριες Νήσους

‐ 150 εκατ. EUR για παραμεθόριες περιφέρειες της Αυστρίας

‐ 75 εκατ. EUR για τη Βαυαρία

‐ 50 εκατ. EUR για τη Θέουτα και τη Μελίγια (Ισπανία)

‐ 225 εκατ. EUR για τα ομόσπονδα κράτη της ανατολικής Γερμανίας

‐ 136 εκατ. EUR για τις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες (35 EUR ανά πολίτη)

‐ 150 εκατ.EUR για τις σουηδικές περιφέρειες του στόχου "Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση"

Ειδικά Ταμεία για τα κράτη μέλη

Το ποσοστό απορρόφησης για την Πολωνία αυξήθηκε κατά 4%

Στήριξη "σταδιακής εισόδου" για την Κύπρο, αν και δεν υπήρξε ποτέ περιφέρεια στόχου 1

‐ 2 δισ. EUR για την Ισπανία, που θα κατανεμηθούν ελεύθερα μεταξύ των στόχων των Διαρθρωτικών Ταμείων

‐ 1,4 δισ. EUR για την Ιταλία (προκαθορισμένη κατανομή)

‐ 100 εκατ. EUR για τη Γαλλία (Στόχος: "Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση")

‐ 47 εκατ. EUR για την Εσθονία (35 EUR ανά κάτοικο)

‐ 81 εκατ. EUR για τη Λιθουανία (35 EUR ανά κάτοικο)

‐ πρόσθετες πληρωμές από την ανάπτυξη της υπαίθρου:

o 1,35 δισ. EUR για την Αυστρία

o 20 εκατ. EUR για το Λουξεμβούργο

o 460 εκατ. EUR για τη Φινλανδία

o 100 εκατ. EUR για τη Γαλλία

o 500 εκατ. EUR για την Ιρλανδία

o 820 εκατ. EUR για τη Σουηδία

o 500 εκατ. EUR για την Ιταλία

o 320 εκατ. EUR για την Πορτογαλία

Ειδικοί όροι

‐ 50% αυξημένη στήριξη για τα πρώην εξωτερικά σύνορα με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, σε σύγκριση με τη συνήθη υποστήριξη προς τις παραμεθόριες περιφέρειες

‐ επιτρέπεται η συγχρηματοδότηση από ιδιωτικούς φορείς σε έργα υποστηριζόμενα από τα Διαρθρωτικά ταμεία στα νέα κράτη μέλη (κατά κεφαλή ΑΕγχΠ < 85% του μέσου όρου της ΕΕ) και των ομόσπονδων κρατών της ανατολικής Γερμανίας

‐ στα νέα κράτη μέλη (<85%), ο ΦΠΑ μπορεί να συνυπολογίζεται στα έργα των Διαρθρωτικών Ταμείων

Ειδικοί όροι στις νομικές βάσεις

‐ παρέκκλιση από τον κανόνα "ν+2" στα νέα κράτη μέλη (<85%) για το διάστημα 2007-2010

‐ τα κατασκευαστικά έργα είναι επιλέξιμα για υποστήριξη στα νέα κράτη μέλη (ΕΕ10 + Ρουμανία, Βουλγαρία)

‐ 20% των κονδυλίων του πρώτου πυλώνα (γεωργία) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε χώρα για ανάπτυξη της υπαίθρου, χωρίς την εφαρμογή των γενικών κανόνων, όπως η συγχρηματοδότηση

‐ ειδικά κονδύλια για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην Πορτογαλία (320 εκατ.), χωρίς συγχρηματοδότηση

Ειδικοί όροι για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού

‐ το ποσοστό συνεισφοράς για τους ιδίους πόρους του ΦΠΑ μειώνεται κατά 25% για την Αυστρία

‐ το ποσοστό συνεισφοράς για τους ιδίους πόρους του ΦΠΑ μειώνεται κατά 50% για τη Γερμανία

‐ το ποσοστό συνεισφοράς για τους ιδίους πόρους του ΦΠΑ μειώνεται κατά 66% για τη Σουηδία και την Ολλανδία

Η Ολλανδία λαμβάνει 4,23 δισ. EUR ("ίδιοι πόροι" ΑΕΠ)

Η Σουηδία λαμβάνει 1,05 δισ. ("ίδιοι πόροι" ΑΕΠ)

Η επιστροφή προς το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρείται, μειωμένη κατά ορισμένες σταδιακά εισαγόμενες πληρωμές για τα νέα κράτη μέλη.

(1) ΕΕ C 324, 24.12.1990, σ. 243.
(2) ΕΕ C 128, 9.5.1994, σ. 363.
(3) ΕΕ L 293, 12.11.1994, σ. 9.
(4) ΕΕ C 175, 21.6.1999, σ. 238.
(5) ΕΕ C 189, 7.7.2000, σ. 72.
(6) ΕΕ L 253, 7.10.2000, σ. 42.
(7) EE C 124 E, 25.5.2006, σ. 373.
(8) Μελέτη που εκπονήθηκε από την Ομάδα μελέτης για τις ευρωπαϊκές πολιτικές (Study Group for European Policies –SEP), βλ. και παράρτημα: Comments on the revenue adequacy of possible own EU taxes (Σχόλια για την επάρκεια εσόδων από πιθανούς ιδίους φόρους της ΕΕ), 30 Αυγούστου 2005.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0292.
(10) Μελέτη της Deloitte & Touche: Phase II Report - Preliminary draft (Έκθεση για το στάδιο II- Προκαταρκτικό σχέδιο), 12 Ιανουαρίου 2007.
(11) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(12) Έκθεση Cornelissen: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1985: "Μπορεί το Κοινοβούλιο να ανεχτεί το γεγονός ότι τα έσοδα από τον ΦΠΑ υποβαθμίζονται διαρκώς σε εθνική οικονομική συνεισφορά μετά την αναγκαία εγκατάλειψη της αρχής του ενιαίου ποσοστού ΦΠΑ, και να δεχτεί ότι ο καθορισμός της ενιαίας βάσης υπολογισμού του ΦΠΑ θα αναχθεί τελικά σε στατιστικό υπολογισμό; … Ή μήπως πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια σε σχέση με τον υπολογισμό της βάσης του ΦΠΑ για την αναζωογόνηση του συστήματος ιδίων πόρων των Κοινοτήτων και την οικονομική αυτονομία της Κοινότητας που εξαρτάται από αυτό;"
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 4.7.2006, P6_TA(2006)0292.
(14) Βλέπε Παράρτημα στο ψήφισμα.
(15) Βλέπε παράγραφο 18 της γνωμοδότησης αριθ. 2/2006 (ΕΕ C 203, 25.8.2006, σ. 50).
(16) "Έκθεση Schreyer": COM(2004)0505 και COM(2004)0501 της 14ης Ιουλίου 2004.


Κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2008 - Τμήματα Ι, II, IV, V, VI, VII, VIII και ΙX
PDF 395kWORD 100k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2008 - Τμήματα II, IV, V, VI, VII, VIII και ΙX και σχετικά με το προσχέδιο προβλεπομένων εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα I) για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2008 (2007/2013(BUD))
P6_TA(2007)0099A6-0069/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 272,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ, του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2000, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–   έχοντας υπόψη την πέμπτη έκθεση των Γενικών Γραμματέων των θεσμικών οργάνων του Μαΐου 2006 σχετικά με το πώς εξελίσσεται η κατηγορία 5 των δημοσιονομικών προοπτικών,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2005 σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων(4),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0069/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού 2007 για την κατηγορία 5 ορίστηκε σε 7 115 000 000 EUR, ενώ ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέρχεται σε 1 397 460 174 EUR, αντιπροσωπεύοντας το 19,65% της κατηγορίας 5,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός 2008 σηματοδοτεί το πρώτο έτος χωρίς μείζονες προκλήσεις, όπως η διεύρυνση ή η εισαγωγή νέων γλωσσών ή κάποιο άλλο γεγονός το οποίο να αναμένεται ότι θα έχει μείζονες συνέπειες σε διοικητικό επίπεδο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα πρέπει να φροντίσουν για την εδραίωση των δύο τελευταίων διευρύνσεων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο παρόν στάδιο της ετήσιας διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει τις προβλέψεις των άλλων οργάνων και τις προτάσεις του Προεδρείου του για τον προϋπολογισμό 2008,

Γενικό Πλαίσιο

1.   επισημαίνει ότι το ανώτατο όριο της κατηγορίας 5 για το 2008 ανέρχεται σε 7 457 000 000 EUR, πράγμα που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 4,8% σε σύγκριση με το 2007·

2.   επισημαίνει ότι, κυρίως λόγω της διεύρυνσης, ο προϋπολογισμός των θεσμικών οργάνων αυξήθηκε κατά σχεδόν 18% τα τέσσερα τελευταία χρόνια· εκτιμά ότι, όσον αφορά το έτος 2008, όλα τα όργανα έχουν φθάσει σε ένα απόλυτα λειτουργικό στάδιο και διαθέτουν τα μέσα για τη διασφάλιση των διοικητικών καθηκόντων τους· ζητεί από τα θεσμικά όργανα να ακολουθήσουν συνετή δημοσιονομική προσέγγιση κατά τη διαμόρφωση των προβλέψεών τους για το 2008·

3.   εκτιμά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λογοδοτεί στους πολίτες και ότι η αποδοτική χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων μπορεί να συμβάλει στην τόνωση της εμπιστοσύνης τους προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· φρονεί ότι ο προϋπολογισμός των θεσμικών οργάνων για το 2008 πρέπει, καταρχήν, να παραμείνει κοντά στα επίπεδα του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους, δεδομένου ότι δεν προβλέπονται σημαντικά γεγονότα (διευρύνσεις ή νέες γλώσσες) που να δικαιολογούν αύξηση· εκτιμά ότι οιαδήποτε νέα πρωτοβουλία πρέπει να χρηματοδοτείται, κατά πρώτον, εντός του ανωτάτου ορίου του τρέχοντος προϋπολογισμού, εκτός αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο·

4.   αναγνωρίζει ότι η διοργανική συνεργασία μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική από άποψη οικονομιών κλίμακας και από άποψη αποτελεσματικότητας, αλλά μπορεί επίσης να υπονομεύσει την ανεξαρτησία ή την ταυτότητα ενός οργάνου· εκτιμά ότι η ορθή ισορροπία πρέπει να αποτελεί επιδίωξη όλων των θεσμικών οργάνων για τους προαναφερθέντες λόγους· ζητεί από τους Γενικούς Γραμματείς ενημέρωση σχετικά με την αμοιβαία συνεργασία· αναμένει, έως την 1η Ιουλίου 2007, ενημέρωση σχετικά με την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τις χρηματοδοτικές πτυχές, καθώς και τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, περιλαμβανομένων της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς και τα όργανα που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας·

5.   υπενθυμίζει ότι, τα τελευταία χρόνια, έχει ζητήσει στα ψηφίσματά του την υποβολή, σε τακτά χρονικά διαστήματα, εκθέσεων για την πρόοδο των προσλήψεων προσωπικού από τα κράτη μέλη της προτελευταίας και της τελευταίας διεύρυνσης και για το καθεστώς του προσλαμβανόμενου προσωπικού· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα θεσμικά όργανα να συνεχίσουν τη δράση αξιολόγησης όπως προβλέπεται στην κοινή δήλωση για τις προσλήψεις σε σχέση με τις διευρύνσεις του 2004 και 2007, που εγκρίθηκε με το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, παρέχοντας πληροφορίες τόσο γενικού χαρακτήρα, όσο και για κάθε θεσμικό όργανο(5)·

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Πολιτικές προτεραιότητες
Παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών στους βουλευτές για να επιτευχθεί η βελτίωση της νομοθεσίας

6.   εκτιμά ότι, ως συννομοθέτης, πρέπει να εξασφαλίζει βέλτιστες συνθήκες εργασίας στους βουλευτές του, προκειμένου να διευκολύνεται η εκτέλεση των καθηκόντων τους και να βελτιώνεται η ποιότητα της νομοθεσίας της ΕΕ· φρονεί ότι η βοήθεια προς τους βουλευτές μπορεί να βελτιωθεί με την παροχή εξειδικευμένης ή τεχνικής ενημέρωσης σε στενά χρονικά πλαίσια· εμμένει στην άποψη ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να είναι καλύτερα ενημερωμένοι και να γνωρίζουν ποιο είναι το σύνολο των πόρων και των υλικών που τους διατίθενται ανάλογα με το έργο που επιτελούν οι διάφορες υπηρεσίες εντός του Κοινοβουλίου (μελέτες, τεχνική και γενική τεκμηρίωση)·

7.   επιθυμεί να παρέχονται σε όλους τους βουλευτές, συμπεριλαμβανομένων των νεοαφιχθέντων, οι καλύτερες δυνατές γλωσσικές υπηρεσίες, κατά κύριο λόγο στις επίσημες συνεδριάσεις των οργάνων του Κοινοβουλίου· είναι πρόθυμο να μελετήσει λογικές προτάσεις για ένα πιο προσωπικό επίπεδο εξυπηρέτησης των βουλευτών, υπό διαφανείς και σαφώς καθορισμένους όρους, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και θα εξετάσει τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των προτάσεων αυτών·

8.   επιθυμεί να διερευνήσει τη δυνατότητα να εξασφαλισθεί η διάθεση αιθουσών σε όλους τους βουλευτές για συνομιλίες με εμπειρογνώμονες σε σχετικά ολιγομελείς ομάδες (8-20 άτομα) ιδίως όσον αφορά τα νέα κτήρια D4-D5· εκτιμά ότι, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι απρόβλεπτες ανάγκες που ανακύπτουν από την εργασία του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να είναι εφικτή η κράτηση των αιθουσών αυτών εντός αρκετά σύντομων προθεσμιών και με ελάχιστες γραφειοκρατικές διαδικασίες· αναμένει έκθεση έως την 1η Ιουλίου 2007 σχετικά με τις ήδη υπάρχουσες αίθουσες αυτού του τύπου και σχετικά με τις δυνατότητες περαιτέρω διαρρύθμισής τους·

9.   επισημαίνει ότι, για την παροχή της καλύτερης δυνατής βοήθειας στους βουλευτές για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιακών και διοικητικών δομών και ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών· ζητεί από τη διοίκηση να εξετάσει τις δυνατότητες επέκτασης των διευκολύνσεων που παρέχει στους βουλευτές η Βιβλιοθήκη, με την παροχή ερευνητικής υποστήριξης, και μιας εκτεταμένης ενιαίας βιβλιοθήκης αποθήκευσης εγγράφων και πληροφοριών για όλα τα υπάρχοντα κείμενα και την εμπειρογνωμοσύνη (Σύστημα Διαχείρισης της Γνώσης)· αναμένει να του υποβληθούν έως την 1η Ιουλίου 2007 σχετικές προτάσεις με πρόβλεψη του κόστους, που θα περιλαμβάνουν επίσης τη δυνατότητα δημοσίευσης των απαντήσεων σε τέτοιου είδους απορίες στο Intranet του Κοινοβουλίου·

10.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεωγραφικό κατακερματισμό της διοίκησής του μεταξύ των τριών τόπων εργασίας και το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται από άποψη εξόδων λειτουργίας, ιδίως κατά τη μετακίνηση από τον ένα τόπο στον άλλο· εκτιμά ότι η διοίκηση θα πρέπει να παρέχει στους βουλευτές τις πάσης φύσεως διευκολύνσεις που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, προκειμένου να περιορισθεί ο αρνητικός αντίκτυπος της γεωγραφικής διάταξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ο συγχρονισμός των υπολογιστών με τα κινητά τηλέφωνα ή η χρήση των αιθουσών εικονοτηλεδιάσκεψης·

11.   επισημαίνει ότι, παρά το σημαντικό προϋπολογισμό που διατίθεται στην τεχνολογία των πληροφοριών, ορισμένα προβλήματα παραμένουν, όπως η επιβράδυνση της λειτουργίας του δικτύου στο Στρασβούργο ή ο χρόνος που απαιτείται για την εφαρμογή κάθε νέου σχεδίου ΤΠ· καλεί, ως εκ τούτου, το Γενικό Γραμματέα να περιλάβει στο προσχέδιο της έκθεσης προβλέψεων, ειδικό τμήμα, στο Παράρτημα IV, για τα σχέδια ΤΠ που δρομολογήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, με ενδείξεις όσον αφορά το προσωρινό κόστος, τις προσωρινές ημερομηνίες έναρξης και παράδοσης, τις τελικές ημερομηνίες και το τελικό κόστος·

12.   ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τη διάρθρωση και την ικανότητα των γραμματειών των επιτροπών, προκειμένου να βελτιωθεί η εξασφάλιση συνέχειας στη νομοθεσία και τη διαδικασία του προϋπολογισμού· ζητεί από τη διοίκηση να υποβάλει τις σχετικές προτάσεις έως την 1η Ιουλίου 2007·

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέσων επικοινωνίας του ΕΚ και των πολιτικών του ομάδων

13.   εκτιμά ότι η επικοινωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιείται μέσα από ένα μωσαϊκό διαφορετικών διαύλων, που αλληλοσυμπληρώνονται και έχουν κοινό στόχο, δηλαδή την ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με τις δραστηριότητές του και τη συμβολή στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση·

14.   εκτιμά ότι η επικοινωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει δύο σκέλη: πρώτον, τη θεσμική επικοινωνία που πραγματοποιεί η διοίκηση και που περιλαμβάνει ενημέρωση βάσει στοιχείων και, δεύτερον, μια πιο πολιτικοποιημένη ενημέρωση, που ανακλά τις διάφορες απόψεις, τοποθετήσεις και δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των βουλευτών·

15.   εκτιμά ότι μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις στην πολιτική επικοινωνίας και ενημέρωσης με πιο συνεκτικό τρόπο, στο πλαίσιο συνολικής θεώρησης της επικοινωνίας με τους πολίτες της ΕΕ, όπου η προστιθέμενη αξία κάθε μέσου θα προσδιορίζεται όπως αναφέρεται στην παράγραφο 21 του ψηφίσματός του της 26ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2007 (Τμήματα Ι, ΙΙ, IV, V, VI, VII και VIII)(6)·

16.   επιθυμεί να βελτιώσει τα μέσα που χρησιμοποιούνται, προκειμένου οι ευρωπαίοι πολίτες να έχουν σαφέστερη γνώση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη νομοθετική διαδικασία και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, των δραστηριοτήτων του στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και των δραστηριοτήτων των βουλευτών και των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να αντιμετωπισθούν οι αδυναμίες που συνδέονται με την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως ενόψει των εκλογών του 2009· εκτιμά ότι οι υφιστάμενοι δίαυλοι επικοινωνίας δεν ανταποκρίνονται δεόντως στην ανάγκη αυτή·

17.   πιστεύει, ειδικότερα, ότι η μεγαλύτερη ανάμιξη των τοπικών και περιφερειακών μέσων ενημέρωσης θα προήγε σημαντικά το ευρωπαϊκό σχέδιο· καλεί ως εκ τούτου τη διοίκηση να παρουσιάσει σχέδιο δράσης για την επικοινωνία για τα τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης και για τη διερεύνηση νέων μέσων, με κύριο στόχο την προετοιμασία των προσεχών ευρωπαϊκών εκλογών, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στους βουλευτές να επικοινωνούν με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης· υπενθυμίζει ότι, κατά το έτος που προηγήθηκε του έτους διεξαγωγής των προηγούμενων ευρωπαϊκών εκλογών, διατέθηκε ειδικός προϋπολογισμός για εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού·

18.   επισημαίνει ότι τόσο τα υφιστάμενα μέσα επικοινωνίας όσο και αυτά που είναι στο στάδιο της επεξεργασίας πρέπει να διαμορφωθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ απέναντι στο θεσμικό μας όργανο· εκτιμά ότι στη διαμόρφωση και την αξιολόγηση των μέσων αυτών πρέπει να συμμετάσχουν τόσο η διοίκηση όσο και οι πολιτικές ομάδες·

19.   ζητεί, έως την 1η Ιουλίου 2007, απογραφή των δράσεων για την επικοινωνία τις οποίες έχουν διαμορφώσει τα εξωτερικά γραφεία σε συνεργασία με την Επιτροπή στα Σπίτια της Ευρώπης, καθώς και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπού τους·

20.   υπενθυμίζει ότι, τον Ιούλιο 2006, άρχισε να εφαρμόζεται νέα πολιτική για τις ομάδες επισκεπτών των βουλευτών, η οποία συνιστά πρόοδο σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση· εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης, ιδίως σε επίπεδο ευελιξίας, και μάλιστα όταν το νέο κέντρο επισκεπτών θα έχει ολοκληρωθεί· ο κατώτατος υποχρεωτικός αριθμός επισκεπτών και η επιστροφή των εξόδων μπορούν να επανεξετασθούν, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των επισκεπτών, προκειμένου να καλύπτεται το πραγματικό κόστος· αναμένει, ως εκ τούτου, να λάβει νέα πρόταση έως την 1η Ιουλίου 2007, η οποία θα συνεκτιμά τις ανησυχίες των βουλευτών και θα εφαρμοστεί το ταχύτερο·

21.   αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πρόγραμμα επισκεπτών τα τελευταία χρόνια· υπογραμμίζει ωστόσο ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης σε τομείς στους οποίους οι επισκέπτες εκτίθενται στην πραγματική ζωή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αναμένει απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις όσον αφορά τη δυνατότητα επισκέψεων στην αίθουσα συνεδριάσεων της ολομέλειας και τη διαθεσιμότητα περισσότερων αιθουσών συνεδρίασης(7)· ζητεί από τη διοίκηση να υποβάλει σχετικές προτάσεις έως την 1η Ιουλίου 2007·

Βελτίωση της κατανομής του προϋπολογισμού

22.   υπενθυμίζει ότι η εγγραφή στον προϋπολογισμό τα δύο τελευταία έτη έγινε βάσει αιτιολογημένων αναγκών για την αποτελεσματική λειτουργία του· υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να διαμορφώνεται στο επίπεδο που θα καθιστά δυνατή την εξασφάλιση του πλέον αποτελεσματικού έργου από το όργανο εντός λογικού επιπέδου οικονομικών πόρων· θεωρεί ότι το επίπεδο προϋπολογισμού του 2008, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων που σχετίζονται με προσαρμογές σε τρέχουσες τιμές, θα πρέπει να στοχεύει στη διατήρηση του επιπέδου προϋπολογισμού του 2007 και δεν θα πρέπει επ'ουδενί να υπερβαίνει το 20% της κατηγορίας 5 που θα πρέπει να αποτελεί το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού· καλεί, συνεπώς, το Προεδρείο, όταν αποφασίζει το επίπεδο των προβλέψεων του Κοινοβουλίου, να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λογοδοτεί στους πολίτες της ΕΕ·

23.   επισημαίνει ότι το 2008 είναι το τελευταίο ολόκληρο έτος πριν από την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την εφαρμογή του καθεστώτος των βουλευτών το 2009· εκτιμά ότι έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα για την κάλυψη των αναγκών της τελευταίας διεύρυνσης· εκτός από τον ακριβή προσδιορισμό των δημοσιονομικών αναγκών για την υποδοχή των νέων κρατών, δεν αναμένονται μείζονες εξελίξεις που να έχουν δημοσιονομικές συνέπειες·

24.   σημειώνει ότι μια από τις προτεραιότητες του Προεδρείου είναι να γίνει πιο ορατή η συμβολή του Κοινοβουλίου στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής ενώ υπογραμμίζει παράλληλα τη σημασία που έχει η ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου και η προαγωγή της δημοκρατίας· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δημιουργήσει διάφορες αντιπροσωπείες και συνελεύσεις με εθνικά κοινοβούλια από τρίτες χώρες που δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια στον προϋπολογισμό του· καλεί, ως εκ τούτου, τη διοίκησή του να υποβάλει έκθεση, έως την 1η Ιουλίου 2007, σχετικά με τους υφιστάμενους και τους υπό διαμόρφωση φορείς όσον αφορά τις δαπάνες, περιλαμβανομένης οικονομικής αξιολόγησης των αναγκών για τα επόμενα χρόνια·

25.   εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη ροή πληροφοριών όσον αφορά θέματα κοινής αρμοδιότητας με άλλα όργανα λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως όσον αφορά τις αποφάσεις που έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· εκτιμά ότι πρέπει να καταβληθούν αμοιβαίες προσπάθειες για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων·

26.   εκτιμά ότι οι εκ των προτέρων δημοσιονομικές προβλέψεις για το συνολικό κόστος της ανάπτυξης σχεδίων δεν είναι πάντα αξιόπιστες· αποδοκιμάζει την προσέγγιση αυτή και εκτιμά ότι, για μείζονα σχέδια, σε περιπτώσεις σημαντικής απόκλισης από το αρχικά προβλεπόμενο κόστος, θα πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση και τα σχέδια πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου στους αρμόδιους φορείς για επαναξιολόγηση και έγκριση·

27.   επισημαίνει ότι αρκετά κονδύλια του προϋπολογισμού συστηματικά υποχρηματοδοτούνται ή, αντίθετα, υπερχρηματοδοτούνται· υπενθυμίζει ότι οι αιτήσεις μεταφοράς κατά τη διάρκεια του έτους εκτέλεσης πρέπει να περιορίζονται σε έκτακτες περιπτώσεις και μόνο για θέματα που δεν μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί· ζητεί από τη διοίκηση να υπολογίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πιστώσεις που απαιτούνται για κάθε προϋπολογισμό και να προβλέπει ρεαλιστικότερο επίπεδο·

Λοιπά θέματα
Ακίνητα

28.   αναγνωρίζει την εξοικονόμηση που επετεύχθη χάρη στις προπληρωμές που έγιναν τα τελευταία δέκα έτη για τα ακίνητα· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σήμερα ιδιοκτήτης των περισσοτέρων από τα κτήριά του στους τρεις τόπους εργασίας και θα αρχίσει να εστιάζει τις επενδύσεις του στα εξωτερικά γραφεία· σκοπεύει να επανεξετάσει την αρχή του επιμερισμού των εξωτερικών γραφείων με την Επιτροπή επί τη βάσει της έκθεσης που έχει ζητηθεί, στην παράγραφο 47 του προαναφερθέντος ψηφίσματός του της 26ης Οκτωβρίου 2006, για το Μάρτιο του 2007· ζητεί για το σκοπό αυτό την εκπόνηση κοινής έκθεσης από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του επιμερισμού των γραφείων από άποψη προσωπικού, διοικητικής υποστήριξης, κόστους λειτουργίας και των διαφόρων χρονοδιαγραμμάτων συγχρηματοδότησης της αγοράς κοινών γραφείων· επισημαίνει ότι τούτο κατέστη εφικτό έως σήμερα χάρη στη διαθεσιμότητα πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου·

29.   ενθαρρύνει τη διοίκηση στην προσπάθειά της να βελτιώσει το σύστημα ασφαλείας στα Σπίτια της Ευρώπης· προτρέπει τη διοίκηση και την Επιτροπή να αναλάβουν, από κοινού και αναλογικά, το σχετικό κόστος·

Προσωπικό

30.   εκτιμά ότι, μετά την πρόσφατη αύξηση του οργανογράμματος (21% σε διάστημα τεσσάρων ετών) λόγω κυρίως των δύο διευρύνσεων και την αύξηση του αριθμού των επίσημων γλωσσών, το θεσμικό όργανο πρέπει να έχει το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται για τη λειτουργία του και να διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο για την αποτελεσματική ένταξή του· θα εξετάζει, για το λόγο αυτό, οιαδήποτε αίτηση για νέες θέσεις μετά την υποβολή από τη διοίκηση έκθεσης που θα περιλαμβάνει τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη στρατηγική όσον αφορά τις δυνατότητες αναδιάταξης, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης που σχετίζονται με την αναδιάταξη· οι αιτήσεις θα εξετάζονται με βάση τα λεπτομερή αυτά στοιχεία·

31.   συνιστά την αντιμετώπιση των ελλείψεων που παρακωλύουν τη διαθεσιμότητα και την καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών διερμηνείας, ενώ θα διατηρείται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ποιότητας και κόστους, ώστε να εξασφαλίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο αξιοποίηση των χρημάτων·

32.   εκτιμά ότι η πολιτική αναδιάταξης που άρχισε να εφαρμόζεται το 2006 πρέπει να συνεχισθεί προκειμένου να παγιωθούν οι δύο διευρύνσεις και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της διοίκησης, ενώ παράλληλα θα τηρούνται οι πολιτικές προτεραιότητες· καλεί το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει, στο πλαίσιο των προβλέψεων, λεπτομερή στρατηγική για το 2008·

33.   εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή το κόστος που σχετίζεται με το γεωγραφικό κατακερματισμό καθώς και τις δυνατότητες περαιτέρω εξορθολογισμού του· η εξέταση αυτή θα εστιάζεται σε διάφορες αποστολές του προσωπικού στους τρεις τόπους εργασίας· επισημαίνει ότι το κόστος των αποστολών αυτών ανήλθε, το 2005, σε 12 799 988 EUR και 71 369 ημέρες, εξαιρουμένου του κόστους των αποστολών του προσωπικού των πολιτικών ομάδων· εκτιμά ότι στον τομέα αυτόν μπορούν να καταβληθούν προσπάθειες για την αύξηση της αποτελεσματικότητας· καλεί το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει, έως την 1η Ιουλίου 2007, έκθεση για τις αποστολές του προσωπικού ανά γενική διεύθυνση στους τρεις τόπους εργασίας και για το αντίστοιχο κόστος·

34.   εκφράζει την ανησυχία του για τις ασάφειες του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων· υπενθυμίζει ότι το προσωπικό δικαιούται σχολικό σύστημα που θα λειτουργεί ομαλά και θα είναι ελκυστικό και καλεί, ως εκ τούτου, το θεσμικό όργανο να εξασφαλίσει την ύπαρξη των συνθηκών αυτών·

35.   σημειώνει την απόφαση της Ολομέλειας να υποστηρίξει πλήρως τη θέσπιση αληθινού και ουσιαστικού καθεστώτος των βοηθών των βουλευτών· αναμένει να λάβει το Συμβούλιο την τελική απόφαση για το θέμα αυτό έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2007 προκειμένου να καταστεί δυνατή η διάθεση των απαιτούμενων για το σκοπό αυτό πόρων· ζητεί από το Προεδρείο του να προωθήσει το θέμα του καθεστώτος των βοηθών βουλευτών στο Συμβούλιο· είναι πεπεισμένο ότι το καθεστώς αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων των βουλευτών·

Ασφάλεια

36.   αναγνωρίζει το δημοσιονομικό αντίκτυπο που έχει η ανάγκη εξασφάλισης των καλύτερων δυνατών συνθηκών ασφαλείας για βουλευτές και προσωπικό στους τρεις τόπους εργασίας· παροτρύνει τη διοίκηση να θέσει το συντομότερο σε εφαρμογή το νέο σύστημα υπηρεσιακών καρτών, το οποίο αναμένεται ότι θα βελτιώσει την καθημερινή εργασία των βουλευτών, και ιδιαίτερα τη χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών, παρέχοντάς τους ασφαλέστερο περιβάλλον· υπογραμμίζει ότι τα μέτρα προστασίας δεδομένων πρέπει να τηρούνται πάντοτε·

37.   εκτιμά ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να χρησιμεύουν ως παράδειγμα για την εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης· υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευθεί για την εφαρμογή του κανονισμού EMAS και υπενθυμίζει το αίτημα (έκθεση για τον προϋπολογισμό 2006 - λοιπά θεσμικά όργανα) προς το Προεδρείο να εξετάσει τρόπους για τον περιορισμό της αύξησης του ενεργειακού κόστους, περιλαμβανομένης της μείωσης του κλιματισμού το καλοκαίρι· ζητεί αποτελεσματικότερη χρήση του χαρτιού και περιορισμένη διανομή έντυπου υλικού, ενώ οι έντυπες μορφές πολλών εγγράφων θα πρέπει να διατίθενται σε εθελοντική βάση· αναμένει από τη διοίκηση, έως την 1η Ιουλίου 2007, να του υποβάλει έκθεση για τις δράσεις που έχουν ήδη προβλεφθεί και προτάσεις στους καθορισμένους τομείς, συνοδευόμενες από τις ανάγκες προσωπικού και τις προβλεπόμενες δαπάνες·

Άλλα θεσμικά όργανα

38.   καλεί τα θεσμικά όργανα να υποβάλουν προϋπολογισμό που θα αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες τους· εκτιμά ότι, μετά από δύο μείζονες διευρύνσεις και την είσοδο 12 γλωσσών, το 2008 θα πρέπει να αποτελέσει έτος κινητοποίησης των διαθέσιμων μέσων (ανθρώπινων, τεχνολογικών και οργανωτικής υποστήριξης) με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο· υπενθυμίζει ότι οι αιτήσεις μεταφοράς και η αναπροσαρμογή του οργανογράμματος κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους δεν είναι ο σωστός τρόπος διαχείρισης του προϋπολογισμού και πρέπει να αποτελούν εξαίρεση· αναμένει από τα θεσμικά όργανα να επιδείξουν προσοχή στα στοιχεία αυτά κατά την υποβολή των προβλέψεών τους·

39.   ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα να εντείνουν τη διοργανική συνεργασία ακόμη και στους τομείς στους οποίους, εκ πρώτης όψεως, δεν φαίνεται να υπάρχουν δυνατότητες εξορθολογισμού και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός των οργάνων δεν θα αυξάνεται στο μέλλον με τους ρυθμούς του παρελθόντος·

40.   σημειώνει ότι οι δαπάνες των θεσμικών οργάνων για ακίνητα έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη και ότι θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα τέσσερα προσεχή έτη· εκτιμά ότι έχει έρθει πλέον η ώρα να διακοπεί η περαιτέρω αύξηση της ακίνητης περιουσίας τους· καλεί, ως εκ τούτου, τα θεσμικά όργανα να μελετήσουν προσεκτικά όλες τις άλλες δυνατότητες πριν να προβλέψουν οιαδήποτε κτηριακή επέκταση· καλεί, επιπλέον, τα θεσμικά όργανα, στο πλαίσιο της διοργανικής συνεργασίας, να είναι έτοιμα να μοιρασθούν το διαθέσιμο ποσό που απομένει στον προϋπολογισμό τους στο τέλος του έτους για την απορρόφηση των κτηριακών δαπανών τους το ταχύτερο δυνατόν·

41.   υπενθυμίζει ότι η εναρμονισμένη υποβολή των προβλέψεων των οργάνων θα καθιστούσε τους διάφορους προϋπολογισμούς πιο κατανοητούς και θα βελτίωνε τη διαφάνεια έναντι των πολιτών της ΕΕ·

42.   θα εκτιμούσε την ενσωμάτωση, στις προβλέψεις, κεφαλαίου στο οποίο τα θεσμικά όργανα θα εκθέτουν τις ιδιαιτερότητές τους και τις βελτιώσεις που επήλθαν με την πάροδο των ετών· τούτο θα επέτρεπε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να αξιολογήσει καλύτερα και να κατανοήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργάνου·

43.   ζητεί από τα θεσμικά όργανα να παρακολουθούν στενά το επίπεδο πρόσληψης προσωπικού που σχετίζεται με τις δύο τελευταίες διευρύνσεις και να παρέχουν στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενημέρωση, τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο·

Συμβούλιο

44.   λαμβάνει υπό σημείωση την περιορισμένη αύξηση του προϋπολογισμού του Συμβουλίου το 2007· θα παρακολουθήσει με προσοχή τη μελλοντική του εξέλιξη και τις αλλαγές στην ονοματολογία του, ιδίως στον τίτλο 3· αναγνωρίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που ενδιαφέρουν το Κοινοβούλιο·

Δικαστήριο

45.   εκτιμά ότι, μετά τη δημιουργία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης και δύο μείζονες διευρύνσεις, το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε εξορθολογισμό των εργασιακών του μεθόδων και να διατηρήσει το επίπεδο του προϋπολογισμού του σταθερό·

Ελεγκτικό Συνέδριο

46.   λαμβάνει υπό σημείωση την ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους νέους ελεγκτές και τον εκσυγχρονισμό του τομέα πληροφορικής που ξεκίνησε πέρυσι και αναμένει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν αποφέρει έως σήμερα οι πρωτοβουλίες αυτές·

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και Επιτροπή των Περιφερειών

47.   αναμένει να έχει, έως την υποβολή των προβλέψεών τους, σαφές μήνυμα για τη φύση της μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Επιτροπών από το 2008 και μετά· εκτιμά ότι τούτο δεν αποτελεί επαρκή λόγο για αύξηση του συνολικού επιπέδου των αντίστοιχων προϋπολογισμών τους·

Διαμεσολαβητής

48.   έχει λάβει υπό σημείωση τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Διαμεσολαβητής για να σταθεροποιηθεί η μεγέθυνση του προϋπολογισμού του, και ειδικότερα του οργανογράμματός του το 2007· αναμένει διατήρηση της σταθερότητας το 2008·

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

49.   σημειώνει ότι το 2008 θα είναι το τέταρτο πλήρες έτος δραστηριότητας του ΕΕΠΔ, πράγμα που σημαίνει ότι σύντομα θα επιτύχει σταθερούς ρυθμούς εργασίας· προτρέπει, ως εκ τούτου, τον ΕΕΠΔ να υποβάλει μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει τις ανάγκες του και προθεσμία για την εφαρμογή της νέας ονοματολογίας, όπως έχουν αρχίσει να πράττουν τα άλλα όργανα από το 2005·

50.   εκτιμά, κατά συνέπεια, ότι το 2008 θα είναι το τελευταίο έτος σημαντικής αύξησης του προϋπολογισμού και ειδικότερα του οργανογράμματος· υπενθυμίζει ότι η τροποποίηση του οργανογράμματος, όπως και κάθε δαπάνη, πρέπει να είναι αιτιολογημένη·

o
o   o

51.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

(1) EE L 253, 7.10.2000, σ. 42.
(2) EE L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
(3) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(4) ΕΕ C 263, 31.10.2006, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0570.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0452.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 26.10.2006, P6_TA(2006)0452, παράγραφος 26.


Το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη
PDF 409kWORD 124k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη (2006/2130(INI))
P6_TA(2007)0100A6-0036/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την Έκθεση του Ελσίνκι της 10ης Δεκεμβρίου 1999(1) και τη Δήλωση της Νίκαιας της 8ης Δεκεμβρίου 2000(2) για τα ειδικά χαρακτηριστικά του αθλητισμού και την κοινωνική του αποστολή στην Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 17 και ΙΙΙ-282 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη,

–   έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της βρετανικής Προεδρίας για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, που οδήγησε στην εκπόνηση της μελέτης "Independent European Sport Review 2006" (ανεξάρτητη μελέτη για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό 2006),

–   έχοντας υπόψη τη νομολογία που έχει διαμορφωθεί από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Πρωτοδικείο και τις αποφάσεις της Επιτροπής για ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0036/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπογράμμισε στην έκθεση του Ελσίνκι την ανάγκη για εταιρική σχέση μεταξύ των φορέων διοίκησης του ποδοσφαίρου και των δημοσίων αρχών για τη χρηστή διαχείριση του αθλήματος που σέβεται πλήρως τον αυτορυθμιστικό χαρακτήρα του επαγγελματικού αθλητισμού,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός αθλητισμός και ιδίως το ποδόσφαιρο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ταυτότητας και πολιτισμού και ότι το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό μοντέλο, που χαρακτηρίζεται από ανοικτές αθλητικές διοργανώσεις στο πλαίσιο πυραμιδικής δομής όπου πολλοί ερασιτεχνικοί σύλλογοι και εκατομμύρια εθελοντών και παικτών αποτελούν τη βάση των κορυφαίων επαγγελματικών συλλόγων, είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιας δημοκρατικής παράδοσης και λαϊκής στήριξης,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποδόσφαιρο διαδραματίζει σημαντικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο και αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για την κοινωνική ένταξη και τον πολυπολιτισμικό διάλογο και πρέπει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση των διακρίσεων, της μισαλλοδοξίας, του ρατσισμού και της βίας, δεδομένου ότι πολλά τέτοια περιστατικά συμβαίνουν μέσα και γύρω από τα γήπεδα· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι τα επαγγελματικά ποδοσφαιρικά σωματεία και οι επαγγελματικές λίγκες διαδραματίζουν επίσης ζωτικό κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο στις τοπικές και εθνικές κοινότητές τους,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχει τόσο οικονομική όσο και μη οικονομική διάσταση,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές πτυχές του επαγγελματικού ποδοσφαίρου υπόκεινται στο κοινοτικό δίκαιο, και ότι η νομολογία αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αθλήματος και τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο που διαδραματίζει το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί συνεπώς ευθύνη των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και αθλητικών αρχών να διασφαλίσουν ότι κατά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν διακυβεύονται οι κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες, με την ανάπτυξη του κατάλληλου νομικού πλαισίου, που τηρεί πλήρως τις θεμελιώδεις αρχές του ιδιαίτερου χαρακτήρα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, της αυτονομίας των φορέων και της επικουρικότητας,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αποφασίστηκε, λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης σημασίας του αθλητισμού στις διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ελεύθερη κυκλοφορία, αναγνώριση των προσόντων, ανταγωνισμός, υγεία και οπτικοακουστικές πολιτικές), να συμπεριληφθεί ο αθλητισμός στη Συνταγματική Συνθήκη ως τομέας αρμοδιότητας της ΕΕ (δυνάμει των άρθρων 17 και III-282)· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η Συνταγματική Συνθήκη δεν έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη, ενώ η Δήλωση της Νίκαιας σχετικά με τον αθλητισμό στην Ένωση δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει μόνη της τα τρέχοντα προβλήματα, που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και συνεπώς απαιτούν ευρωπαϊκές λύσεις,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της αυξανόμενης επαγγελματοποίησης και εμπορευματοποίησης του αθλητισμού εν γένει και του ποδοσφαίρου ειδικότερα έχει ενισχυθεί η σημασία του κοινοτικού δικαίου στον εν λόγω τομέα, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται στον αυξανόμενο αριθμό υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Επιτροπής,

   - έχει συνεπώς επιδεινωθεί το πρόβλημα της νομικής αβεβαιότητας, και ο τομέας θεωρεί ολοένα πιο ανεπαρκή προσέγγιση η οποία βασίζεται αποκλειστικά στη μεμονωμένη αντιμετώπιση των περιπτώσεων, άποψη που τεκμηριώθηκε στη μελέτη που ανατέθηκε από ορισμένους υπουργούς αθλητισμού στα κράτη μέλη και δημοσιεύθηκε προσφάτως στην Independent European Sport Review 2006·
   - δεν είναι σαφές, επί παραδείγματι, εάν ο κανονισμός της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFΑ) ορίζει ότι οι ομάδες οφείλουν να περιλαμβάνουν ελάχιστο αριθμό αυτόχθονων παικτών, διάταξη που είναι εξαιρετικά σημαντική για την ανάπτυξη της νεολαίας, αποδεικνύοντας ότι είναι συνεπής με το άρθρο 12 της Συνθήκης ΕΚ, σε περίπτωση που επανεξεταζόταν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,
   Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ως αποτέλεσμα αυτής της νομικής αβεβαιότητας, δεν είναι σαφές πόση αυτονομία έχουν αυτορρυθμιζόμενοι φορείς, όπως η UEFA, οι εθνικές ενώσεις και οι εθνικοί όμιλοι, και σε ποιο βαθμό δεσμεύονται, κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτορρύθμισής τους και κατά την εκτέλεση των κανονιστικών λειτουργιών τους, από ορισμένες αρχές του κοινοτικού δικαίου όπως η ελεύθερη κυκλοφορία, η απαγόρευση των διακρίσεων και οι κανόνες ανταγωνισμού,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η νομική αβεβαιότητα δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε ό,τι αφορά την κοινωνική, πολιτιστική και εκπαιδευτική αποστολή του ποδοσφαίρου, μειώνοντας παράλληλα το ενδιαφέρον των φιλάθλων καθώς και την ποιοτική αναβάθμιση του αθλητισμού και τη λειτουργία ως αρχής του "ευ αγωνίζεσθαι" (fair play),

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ληφθεί απόφαση να συμπεριληφθεί ο αθλητισμός στη Συνταγματική Συνθήκη ως θέμα αρμοδιότητας της ΕΕ (άρθρα 17 και ΙΙΙ-282) προκειμένου να ενισχυθεί η ΕΕ για να αναπτύξει την ευρωπαϊκή της διάσταση,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν λειτουργεί όπως ο τυπικός τομέας της οικονομίας και ότι οι επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι δεν μπορούν να λειτουργούν με τους ίδιους όρους της αγοράς με τους οποίους λειτουργούν άλλοι οικονομικοί κλάδοι, λόγω της αλληλεξάρτησης μεταξύ των αθλητικών αντιπάλων και της ανταγωνιστικής ισορροπίας που απαιτείται για τη διατήρηση της αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων, και ότι οι διάφοροι παράγοντες του ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένων των οπαδών, των παικτών, των σωματείων και των ομοσπονδιών, δεν λειτουργούν όπως οι κανονικοί καταναλωτές ή οι επιχειρήσεις,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη απειλείται από την αυξανόμενη συγκέντρωση οικονομικού πλούτου και αθλητικής ισχύος,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη σημασία των εσόδων από την πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης ενδέχεται να υπονομεύσει την ανταγωνιστική ισορροπία μεταξύ συλλόγων διαφόρων χωρών, καθώς τα εν λόγω έσοδα καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος των εθνικών ραδιοτηλεοπτικών αγορών,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και πολλές δεκαετίες το επαγγελματικό ποδόσφαιρο εκλαμβάνει αυξανόμενη διεθνή διάσταση και έχει εξίσου επηρεαστεί από διαφορετικά διεθνή ρυθμιστικά και νομοθετικά καθεστώτα,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκλίνουσες εθνικές νομοθεσίες και τα κριτήρια χορήγησης άδειας στην Ευρώπη έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση άνισων όρων ανταγωνισμού, σε οικονομικό και νομικό επίπεδο, και ότι η κατάσταση αυτή εγείρει σημαντικούς φραγμούς στον ελεύθερο και δίκαιο αθλητικό συναγωνισμό μεταξύ των ομάδων στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κατά συνέπεια μεταξύ και των εθνικών ομάδων,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εν γένει η συμμετοχή των γυναικών στον αθλητισμό εξακολουθεί να παραμένει χαμηλότερη από αυτή των ανδρών, ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στα αθλητικά όργανα λήψης αποφάσεων και ότι εξακολουθούν να υφίστανται περιπτώσεις διακρίσεων λόγω φύλου στην αμοιβή των επαγγελματιών στο χώρο του αθλητισμού,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η απόφαση Bosman του 1995 είχε θετικά αποτελέσματα για τα συμβόλαια και την κινητικότητα των παικτών -αν και δεν έχουν επιλυθεί ακόμα πολλά εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα-, επέφερε επίσης αρκετές αρνητικές επιπτώσεις στο άθλημα, όπως η ενίσχυση της ικανότητας των πλουσιότερων συλλόγων να εξασφαλίζουν τους καλύτερους παίκτες, η ενίσχυση της σύνδεσης οικονομικής ισχύος και αθλητικής επιτυχίας, η πληθωριστική αύξηση των αποδοχών των παικτών, η μείωση των ευκαιριών ημεδαπών παικτών να εκφράσουν το ταλέντο τους στο ανώτατο επίπεδο και η μείωση της αλληλεγγύης μεταξύ επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλητισμού,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές παράνομες δραστηριότητες (στήσιμο αγώνων, διαφθορά κ.λπ.) οφείλονται στην κλιμάκωση των δαπανών, στον πληθωρισμό των αμοιβών και στη συνεπαγόμενη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν πολλοί σύλλογοι·

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει σε επίσημες αποφάσεις της τη συμβατότητα της συλλογικής πώλησης των δικαιωμάτων μετάδοσης με το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού,

Γενικό πλαίσιο

1.   τονίζει την προσήλωσή του στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό μοντέλο, που χαρακτηρίζεται από τη συμβιωτική σχέση του ερασιτεχνικού και του επαγγελματικού ποδοσφαίρου·

2.   επισημαίνει τη σπουδαιότητα των διασυνδεδεμένων εθνικών πυραμιδικών δομών του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, οι οποίες καλλιεργούν το λαϊκό ταλέντο και τον ανταγωνισμό, καθώς τα εθνικά πρωταθλήματα και οι εθνικές αθλητικές συναντήσεις αποτελούν επίσης τον δρόμο για τις ευρωπαϊκές αθλητικές συναντήσεις, και θα πρέπει να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των εθνικών δομών του αθλήματος και του ευρωπαϊκού επιπέδου ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και ενώσεις να συνεργάζονται αποτελεσματικά·

3.   αναγνωρίζει την ανάγκη να καταβληθεί κοινή προσπάθεια από φορείς του ποδοσφαίρου και πολιτικές αρχές σε διάφορα επίπεδα για την αντιμετώπιση ορισμένων αρνητικών εξελίξεων, όπως η υπερβολική εμπορευματοποίηση και ο αθέμιτος ανταγωνισμός, με στόχο τη διασφάλιση θετικού μέλλοντος για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο με συναρπαστικές διοργανώσεις, υψηλό βαθμό ταύτισης των φιλάθλων με τα σωματεία τους και ευρεία πρόσβαση του κοινού στις διοργανώσεις, μέσω, μεταξύ άλλων, ειδικών τιμών εισιτηρίων για οικογένειες και νέους, ειδικά για σημαντικές διεθνείς συναντήσεις·

4.   επιδοκιμάζει το έργο της προαναφερθείσας μελέτης "Independent European Sport Review 2006" και της μελέτης που έγινε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον επαγγελματικό αθλητισμό στην εσωτερική αγορά, και καλεί τα κράτη μέλη, τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και την Επιτροπή, στην επικείμενη Λευκή της Βίβλο για τον αθλητισμό, να συνεχίσουν τις προσπάθειες που εγκαινίασε η βρετανική Προεδρία για την αποτίμηση της ανάγκης λήψης μέτρων πολιτικής με τον δέοντα σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας, εξετάζοντας τις αρχές και τις κύριες συστάσεις της εν λόγω ανασκόπησης·

5.   εκφράζει την επιθυμία του να αποφύγει τον καθορισμό του μέλλοντος του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη αποκλειστικώς από κατά περίπτωση αποφάσεις και να ενισχύσει τη νομική ασφάλεια·

6.   συμφωνεί με τη βασική αρχή ότι οι οικονομικές πτυχές του επαγγελματικού ποδοσφαίρου εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του αθλητισμού, όπως προσδιορίζονται στη Δήλωση της Νίκαιας· θεωρεί ότι, από την άποψη αυτή, τα συνακόλουθα περιοριστικά αποτελέσματα μιας απόφασης στον τομέα του αθλητισμού, που προκαλεί οικονομικές δυσχέρειες, είναι συμβατά με τη νομοθεσία της ΕΕ, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω κανόνας επιδιώκει νόμιμο στόχο που συνδέεται με τη φύση και τον σκοπό του αθλήματος και ότι τα περιοριστικά αποτελέσματά του είναι εγγενή με την επιδίωξη του συγκεκριμένου στόχου και αναλογικά προς αυτόν·

7.   καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της εν λόγω αρχής και να εγκαινιάσει διαδικασία διαβούλευσης με τις ευρωπαϊκές και εθνικές ποδοσφαιρικές αρχές με στόχο τη θέσπιση τυπικής συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και των ευρωπαϊκών και εθνικών φορέων που διέπουν το ποδόσφαιρο·

8.   ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς που διέπουν το ποδόσφαιρο, καθώς και άλλους παράγοντες, να συμπεριλάβει τις αρχές και τις συστάσεις που περιέχονται στο παρόν ψήφισμα, στην επικείμενη Λευκή Βίβλο της και να καταρτίσει σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό γενικά και το ποδόσφαιρο ειδικότερα, το οποίο θα αναφέρει τα ζητήματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί η Επιτροπή και τα μέσα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με στόχο την ενίσχυση νομικής ασφάλειας και ίσους όρους ανταγωνισμού·

9.   ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τον διαρθρωμένο διάλογο με τους φορείς διοίκησης του ποδοσφαίρου, περιλαμβανομένων των εθνικών ενώσεων και ομίλων, και τους λοιπούς φορείς με στόχο την υπερνίκηση του προβλήματος της νομικής αβεβαιότητας·

10.   χαιρετίζει την επιτυχία του γυναικείου ποδοσφαίρου και το μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό στην Ευρώπη και εφιστά την προσοχή στην αυξανόμενη κοινωνική σημασία του·

Διοίκηση

11.   καλεί όλους τους φορείς διοίκησης του ποδοσφαίρου να καθορίσουν καλύτερα και να συντονίσουν τις αρμοδιότητές τους, τις ευθύνες τους, τα καθήκοντά τους και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που ακολουθούν, με στόχο την ενίσχυση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της νομιμότητάς τους προς όφελος του συνόλου του χώρου του ποδοσφαίρου· καλεί την Επιτροπή να παράσχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το ποια είναι η νόμιμη και κατάλληλη αυτορρύθμιση που πρέπει να υποστηρίζεται, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την εθνική νομοθεσία και τη χρηματοδοτική στήριξη ομοσπονδιών και ενώσεων με στόχο την καλλιέργεια και την ανάπτυξη νέων ποδοσφαιριστών, καθώς και της εθνικής ομάδας·

12.   καλεί την UEFA να συμπεριλάβει οργανώσεις που εκπροσωπούν ποδοσφαιριστές, σωματεία και ομίλους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

13.   θεωρεί ότι η βελτίωση της διοίκησης, που θα οδηγήσει σε πιο συντονισμένη αυτορρύθμιση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, θα περιορίσει την τάση προσφυγής στην Επιτροπή και στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

14.   αναγνωρίζει την εμπειρογνωμοσύνη και νομιμότητα των αθλητικών δικαστηρίων στο βαθμό που αναγνωρίζουν το δικαίωμα των πολιτών σε δίκαιη ακροαματική διαδικασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 47, παράγραφος 2, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

15.   φρονεί ότι η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια, έστω και αν δεν δικαιολογείται από αθλητική άποψη, δεν είναι δυνατό να τιμωρείται μέσω πειθαρχικών κανονισμών· καταδικάζει, από την άποψη αυτή, τις αυθαίρετες αποφάσεις της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FIFΑ)·

16.   ζητεί από την UEFA και τη FIFA να αποδεχθούν στα καταστατικά τους το δικαίωμα προσφυγής στα κοινά δικαστήρια, αλλά αναγνωρίζει εντούτοις ότι ισχύει η αρχή της αυτορρύθμισης και δικαιολογεί τις δομές του ευρωπαϊκού αθλητικού προτύπου και τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την οργάνωση αθλητικών αγώνων, περιλαμβανομένων των κανονισμών αντί-ντόπινγκ και των πειθαρχικών κυρώσεων·

17.   υπογραμμίζει ότι η αρχή της αναλογικότητας έχει ζωτική σημασία για όλους τους φορείς διοίκησης του ποδοσφαίρου κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτορρύθμισης, και ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η εν λόγω αρχή εφαρμόζεται σε νομικές υποθέσεις που αφορούν τον αθλητισμό·

18.   καλεί τη FIFA να ενισχύσει την εσωτερική δημοκρατία και τη διαφάνεια των δομών της·

19.   πιστεύει ότι η υπόθεση Charleroi που εκδικάζεται επί του παρόντος στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά την ικανότητα των μικρών και μεσαίων εθνικών ποδοσφαιρικών ενώσεων να συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις και να απειλήσει τις ζωτικές επενδύσεις εθνικών ενώσεων σε φυτώρια ποδοσφαίρου· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι οι σύλλογοι πρέπει να αποδεσμεύουν τους παίκτες τους για τα καθήκοντά τους στις εθνικές ομάδες χωρίς να δικαιούνται αποζημίωση· ενθαρρύνει την UEFA και τη FIFΑ, από κοινού με τα ευρωπαϊκά σωματεία και ομίλους, να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους που ισχύουν για τους παίκτες που τραυματίζονται όταν εκπροσωπούν την χώρα τους και για ένα σύστημα συλλογικής ασφάλισης·

20.   στηρίζει το σύστημα χορήγησης άδειας σε συλλόγους της UEFA, το οποίο έχει ως στόχο τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των συλλόγων και την παροχή βοήθειας για την οικονομική τους σταθερότητα, και καλεί την UEFA να αναπτύξει περαιτέρω το σύστημα αυτό σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί χρηματοδοτική διαφάνεια και ορθή διαχείριση·

21.   συνιστά την ανάληψη δυναμικής εκστρατείας από τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και αθλητικές αρχές προκειμένου να εδραιωθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και χρηστή διακυβέρνηση στο ευρωπαϊκό επαγγελματικό ποδόσφαιρο·

22.   υποστηρίζει προσπάθειες για την προστασία της ακεραιότητας του αθλήματος, αποκλείοντας συγκρούσεις συμφερόντων παραγόντων μείζονος σημασίας σε σωματεία ή φορείς διοίκησης·

23.   καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στην ανάπτυξη προβληματισμού, μέσω διαβουλεύσεων με τους φορείς διοίκησης του ποδοσφαίρου, τους ομίλους και τα σωματεία, σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος αθλητικών εταιρειών το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές δραστηριότητες των μεγάλων ποδοσφαιρικών συλλόγων διατηρώντας παράλληλα τα ειδικά χαρακτηριστικά τους που σχετίζονται με το άθλημα· ένα τέτοιο καθεστώς θα καθιστούσε δυνατή τη θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων των εν λόγω εταιρειών και για τη συμμετοχή των φιλάθλων και της αντίστοιχης κοινότητας·

24.   καλεί τα κράτη μέλη και τους φορείς διοίκησης του ποδοσφαίρου να προωθήσουν ενεργά τον κοινωνικό και δημοκρατικό ρόλο των φιλάθλων του ποδοσφαίρου οι οποίοι τάσσονται υπέρ των αρχών του έντιμου παιχνιδιού και υποστηρίζουν τη δημιουργία και ανάπτυξη ενώσεων φιλάθλων (αναγνωρίζοντας έτσι την ευθύνη τους), οι οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν στην ιδιοκτησία και τη διαχείριση των ομάδων, μέσω του διορισμού διαμεσολαβητή ποδοσφαίρου και ειδικότερα μέσω της επέκτασης του μοντέλου της πρωτοβουλίας "Supporters Direct" σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

25.   ζητεί από την UEFA να εξετάσει με ποιο τρόπο θα μπορούσαν οι οργανώσεις φιλάθλων να συμμετέχουν ως σημαντικοί παράγοντες όταν είναι οργανωμένοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τη σκοπιμότητα ενός ευρωπαϊκού φορέα τύπου "Supporters Direct'·

26.   θεωρεί ότι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ενώσεών τους, τα σωματεία και οι όμιλοι θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στη διοίκηση του ποδοσφαίρου μέσω ενός καλύτερου κοινωνικού διαλόγου·

Καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων

27.   στηρίζει τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών και εθνικών φορέων διοίκησης του ποδοσφαίρου να ενισχύσουν τη διαφάνεια των δομών ιδιοκτησίας των συλλόγων και ζητεί από το Συμβούλιο να αναπτύξει και να θεσπίσει μέτρα για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων που μαστίζουν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπως το ξέπλυμα χρήματος, τα παράνομα στοιχήματα, το ντόπινγκ και το στήσιμο αγώνων, καθώς και την καταναγκαστική πορνεία στο περιθώριο σημαντικών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων·

28.   υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση προς τη νομοθεσία για τη διαφάνεια και τη νομιμοποίηση εσόδων από το ξέπλυμα χρήματος από οντότητες που εμπλέκονται στον τομέα του ποδοσφαίρου·

29.   καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς που θα ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των συλλόγων, της αστυνομίας και των οργανώσεων των φιλάθλων, με στόχο την καταπολέμηση της βίας και του χουλιγκανισμού καθώς και άλλων μορφών παραβατικής συμπεριφοράς πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τους ποδοσφαιρικούς αγώνες και της ανταλλαγής των καλύτερων πρακτικών·

30.   ζητεί από το Συμβούλιο να ενισχύσει τον συντονισμό των προληπτικών μέτρων και των κυρώσεων σχετικά με τους χούλιγκανς, μεταξύ άλλων, και στους αγώνες των εθνικών ομάδων· καλεί εν προκειμένω το Συμβούλιο να εφαρμόσει την απόφασή του 2002/348/ΔΕΥ σχετικά με την ασφάλεια στους ποδοσφαιρικούς αγώνες με διεθνή διάσταση και, εάν χρειάζεται, την έγκριση πρόσθετων μέτρων, μετά από τα πρόσφατα βίαια περιστατικά μέσα και έξω από τα γήπεδα·

31.   καλεί τα κράτη μέλη, τις ευρωπαϊκές αρχές του ποδοσφαίρου καθώς και τις ομοσπονδίες και του ομίλους να διεξαγάγουν μεγάλη ευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης των φιλάθλων, ώστε να εξαλειφθεί η βία μέσα και έξω από τα γήπεδα·

Κοινωνικός, πολιτιστικός και εκπαιδευτικός ρόλος του ποδοσφαίρου

32.   επισημαίνει τη σημασία της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού και ότι το ποδόσφαιρο έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην αποκατάσταση κοινωνικά ευάλωτων νέων και καλεί τα κράτη μέλη, τις εθνικές ενώσεις, ομίλους και συλλόγους να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό·

33.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν επίσης σχέδια κοινωνικής ένταξης εκ μέρους των ποδοσφαιρικών συλλόγων·

34.   εκφράζει ρητά τη στήριξή του στα μέτρα της UEFA για την ενθάρρυνση της προπόνησης νέων παικτών, θεσπίζοντας ελάχιστο αριθμό γηγενών παικτών στην ομάδα κάθε επαγγελματικού συλλόγου και θέτοντας όριο στο μέγεθός της· φρονεί ότι τα μέτρα αυτά θα παραμείνουν αναλογικά και καλεί τους επαγγελματικούς συλλόγους να εφαρμόσουν αυστηρά αυτόν τον κανόνα·

35.   είναι πεπεισμένο ότι απαιτούνται πρόσθετες ρυθμίσεις για να διασφαλιστεί ότι η πρωτοβουλία για τους γηγενείς παίκτες δεν θα οδηγήσει στην εμπορία παιδιών, με ορισμένους συλλόγους να προσφέρουν συμβόλαια σε πολύ νέα παιδιά (κάτω των 16 ετών)·

36.   επισημαίνει ότι πρέπει να παρέχεται στους νέους παίκτες η δυνατότητα γενικής παιδείας και επαγγελματικής κατάρτισης, εκ παραλλήλου με τη δραστηριότητα τους στο πλαίσιο του συλλόγου και την προπόνηση, καθώς και ότι οι σύλλογοι θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφαλή επιστροφή των νέων παικτών από τρίτες χώρες στην πατρίδα τους, σε περίπτωση μη ομαλής εξέλιξης σταδιοδρομίας τους στην Ευρώπη·

37.   επισημαίνει ότι η νομοθεσία για τη μετανάστευση θα πρέπει να τηρείται πάντοτε, σε ό,τι αφορά την απόκτηση νέων αλλοδαπών ταλέντων, και καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παράνομης διακίνησης παιδιών σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων(3) ή/και σύμφωνα με την εφαρμογή της οδηγίας 94/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22 Ιουνίου 1994, για την προστασία των νέων στον τόπο εργασίας(4)· επισημαίνει ότι στους νέους παίκτες θα πρέπει να δίνεται η ευκαιρία γενικής επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης, παράλληλα με την προπονητική τους δραστηριότητα με τον σύλλογό τους, έτσι ώστε να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από τους συλλόγους· ζητεί να αναληφθεί δράση για να προληφθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός των νέων οι οποίοι, τελικά, δεν επιλέγονται·

38.   καλεί τους φορείς και τα σωματεία που διοικούν το ποδόσφαιρο να δεσμευθούν στο θέμα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων μέσω

   - της προσχώρησής τους σε έναν Ευρωπαϊκό Χάρτη για την αλληλεγγύη στο ποδόσφαιρο, ο οποίος δεσμεύει τα προσχωρήσαντα μέλη να σέβονται τις καλές πρακτικές σε ό,τι αφορά την ανακάλυψη, την πρόσληψη και την υποδοχή νέων, ξένων ποδοσφαιριστών,
   - της δημιουργίας ταμείου αλληλεγγύης το οποίο θα χρηματοδοτεί προληπτικά προγράμματα στις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την εμπορία ανθρώπων,
   - της αναθεώρησης του άρθρου 19 του κανονισμού της FIFA για το καθεστώς και τις μεταγραφές των παικτών σε σχέση με την προστασία των ανηλίκων·

39.   υπογραμμίζει τον σημαντικό κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο των προπονητικών κέντρων και τον ζωτικής σημασίας ρόλο που διαδραματίζουν τόσο στην ευημερία των συλλόγων όσο και στη μελλοντική ανάπτυξη του ποδοσφαιρικού ταλέντου, και στηρίζει τη θέσπιση οικονομικών κινήτρων για τους συλλόγους που διαθέτουν προπονητικό κέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω κίνητρα είναι συμβατά με τους κανόνες της Συνθήκης για τις κρατικές ενισχύσεις, και ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίζει αυτόν τον κρίσιμο ρόλο όταν αναπτύσσει τις κατευθυντήριες γραμμές της για τις κρατικές ενισχύσεις·

40.   τονίζει την ανάγκη δημιουργίας περιβάλλοντος στο οποίο οι νέοι παίκτες θα μπορούν να αναπτυχθούν και να ανατραφούν με πνεύμα εντιμότητας και ευ αγωνίζεσθαι·

41.   προτρέπει τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πτυχές των αθλητικών πολιτικών, με στόχο την περαιτέρω μείωση της συνεχιζόμενης διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυναικών τόσο ως προς την εκπροσώπηση στους αθλητικούς φορείς και την αμοιβή, όσο και ως προς την ουσιαστική συμμετοχή στον αθλητισμό, εξισορροπώντας κατ' αυτόν τον τρόπο τα προσωπικά και κοινωνικά οφέλη που απορρέουν από το άθλημα·

Ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικής πρόνοιας

42.   εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις διαφορές που υπάρχουν στην κοινωνική και φορολογική νομοθεσία μεταξύ των κρατών μελών και την έλλειψη βούλησης από μέρους τους για την επίλυση του ζητήματος αυτού σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

43.   υπογραμμίζει τη σημασία της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν σε άλλο κράτος μέλος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων·

44.   πιστεύει ότι η τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα σχετικά με τους μάνατζερ των παικτών απαιτεί από τους αρμόδιους ποδοσφαιρικούς φορείς σε όλα τα επίπεδα, και σε διαβούλευση με την Επιτροπή, να βελτιώσουν τους κανόνες που διέπουν τους μάνατζερ των παικτών· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες της UEFA για τη ρύθμιση του καθεστώτος των διαμεσολαβητών παικτών, εφόσον είναι απαραίτητο, υποβάλλοντας πρόταση οδηγίας σχετικά με τους διαμεσολαβητές παικτών η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει: αυστηρά πρότυπα και κριτήρια εξέτασης για να έχει κάποιος τη δυνατότητα να εργαστεί ως μάνατζερ ποδοσφαιριστών· διαφάνεια στις συναλλαγές των μάνατζερ· ελάχιστα εναρμονισμένα πρότυπα για τις συμβάσεις των μάνατζερ· αποτελεσματικό εποπτικό και πειθαρχικό σύστημα από τους ευρωπαϊκούς διοικητικούς φορείς· εισαγωγή "συστήματος χορήγησης αδειών μάνατζερ" και μητρώου των μάνατζερ· και τέλος, "διπλή εκπροσώπηση" και πληρωμή των μάνατζερ από τους παίκτες·

45.   καλεί την UEFA και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για θέματα όπως η διάρκεια των συμβολαίων, ο ορισμός της περιόδου προσαρμογής, δυνατότητες για τερματισμό των συμβολαίων και καταβολή αποζημίωσης σε προπονητές συλλόγων, καθώς μπορεί να αποτρέψει και να αντιμετωπίσει τις εντάσεις μεταξύ παικτών και εργοδοτών·

46.   επικροτεί την κίνηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (FIFPro), της UEFA και των Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Ποδοσφαιρικών Ομίλων (EPFL) για την προώθηση των δικαιωμάτων των παικτών, διασφαλίζοντας ότι στους παίκτες παρέχονται πάντοτε γραπτά συμβόλαια με ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις·

47.   αναγνωρίζει την ανάγκη να εφαρμοσθεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο η νομοθεσία για την απασχόληση σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλισθεί η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των επαγγελματιών παικτών και η εκπλήρωση από την πλευρά τους των υποχρεώσεών τους ως εργαζομένων·

48.   ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει ενεργά τις πρωτοβουλίες και τις εκστρατείες για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας στις βιομηχανίες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο και να εξετάσει όλες τις πολιτικές και νομικές δυνατότητες προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών·

Καταπολέμηση της βίας, του ρατσισμού και άλλων μορφών διακρίσεων

49.   καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους όσοι συμμετέχουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο να αναλάβουν, δεδομένου ότι το νόμιμο δικαίωμα για έναν χώρο εργασίας απαλλαγμένο από ρατσισμό και άλλες μορφές διακρίσεων ισχύει επίσης και για τους ποδοσφαιριστές, την ευθύνη τους για τη συνέχιση και την εντατικοποίηση του αγώνα κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, καταδικάζοντας κάθε είδος διάκρισης εντός και εκτός του γηπέδου· ζητεί την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων που υπαγορεύονται από διακρίσεις στο ποδόσφαιρο, περιλαμβανομένης της επιλογής αποβολής παικτών, συλλόγων και ποδοσφαιρικών ενώσεων ή αποκλεισμού τους από τη διοργάνωση, και παροχής στους διαιτητές περισσότερων επιλογών αντιμετώπισης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, επί παραδείγματι με τη διακοπή των αγώνων· ζητεί από την UEFA και τα εθνικά πρωταθλήματα να εφαρμόσουν πειθαρχικούς κανόνες με συνεκτικό, αυστηρό και συντονισμένο τρόπο, χωρίς να παραμελείται η οικονομική κατάσταση των συλλόγων·

50.   καλεί επίσης εν προκειμένω την Επιτροπή, την UEFA και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς να αναλάβουν δράση όσον αφορά τη Δήλωση του Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2006 σχετικά με την καταπολέμηση του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο(5)· επικροτεί την UEFA και τη FIFA για την ενσωμάτωση σκληρότερων κυρώσεων στα καταστατικά τους και για τη λήψη μέτρων, και προσβλέπει σε περαιτέρω δράση από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές στον τομέα του ποδοσφαίρου·

51.   καλεί την Επιτροπή, την UEFA και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να μην επιτρέψουν να μείνουν ατιμώρητες άλλες μορφές διακρίσεων, όπως οι διακρίσεις λόγω φύλου, καταγωγής, γενετήσιου προσανατολισμού ή άλλης αιτίας, εντός ή εκτός των ποδοσφαιρικών γηπέδων·

52.   καταδικάζει κάθε μορφή βίαιης συμπεριφοράς στα γήπεδα ποδοσφαίρου, ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τα αυστηρότερα μέτρα που διαθέτουν προκειμένου να περιοριστεί και να εξαλειφθεί κάθε μορφή βίας στον χώρο του αθλητισμού και εκφράζει την υποστήριξή του για τα μέτρα της UEFA που στοχεύουν στον τερματισμό της βίας·

Δίκαιο του ανταγωνισμού και εσωτερική αγορά

53.   πιστεύει ακράδαντα ότι η δημιουργία προσαρμοσμένου συστήματος ελέγχου του κόστους θα μπορούσε να αποτελέσει τρόπο ενίσχυσης της οικονομικής σταθερότητας και της ανταγωνιστικής ισορροπίας μεταξύ των ομάδων, παραδείγματος χάρη εφόσον ενσωματωθεί σε ένα ενημερωμένο σύστημα χορήγησης άδειας στους συλλόγους·

54.   θεωρεί ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να εξασφαλίζει την αλληλεξάρτηση των ανταγωνιστών και την ανάγκη για διασφάλιση της αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων των αγώνων, πράγμα που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για τις αθλητικές ενώσεις, προκειμένου να εφαρμόσουν συγκεκριμένο πλαίσιο στην αγορά για την παραγωγή και τη διάθεση αθλητικών γεγονότων· θεωρεί, ωστόσο, ότι αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα, λόγω του αυξανόμενου οικονομικού βάρους αυτών των δραστηριοτήτων, δεν δικαιολογούν την αυτόματη εξαίρεση από τους κοινοτικούς κανόνες περί ανταγωνισμού όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που προκύπτουν από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο·

55.   καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, αναφέροντας ποιου είδους κρατική στήριξη είναι αποδεκτή και νόμιμη για την επίτευξη του κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ρόλου που διαδραματίζει το ποδόσφαιρο όσον αφορά την οικονομική ή άλλης μορφής ενίσχυση που χορηγείται από τις δημόσιες αρχές για την παροχή ή την αναβάθμιση ποδοσφαιρικών σταδίων ή εγκαταστάσεων·

56.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τους διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς διοίκησης του ποδοσφαίρου να εξετάσουν τις συνέπειες μιας πιθανής απελευθέρωσης της αγοράς στοιχημάτων και τους μηχανισμούς διασφάλισης της χρηματοδότησης του αθλητισμού γενικά και του ποδοσφαίρου ειδικά, και να αναζητήσουν μέτρα για την προστασία της ακεραιότητας των εθνικών και ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων·

57.   αναγνωρίζει τη σημασία των εμπορικών σημάτων στον κλάδο του αθλητισμού, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτά χρησιμοποιούνται για να παρεμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων·

58.   επισημαίνει ότι συχνά υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εισιτηρίων για σημαντικές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, γεγονός που είναι επωφελές για τους διοργανωτές, αλλά επιζήμιο για τους καταναλωτές· τονίζει ότι πρέπει να συνεκτιμώνται πλήρως τα συμφέροντα των καταναλωτών σε σχέση με τη διανομή εισιτηρίων και ότι πρέπει να διασφαλίζονται δίκαιες και χωρίς διακρίσεις πωλήσεις εισιτηρίων σε όλα τα επίπεδα, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η διανομή εισιτηρίων μπορεί, όπου κρίνεται απαραίτητο, να περιοριστεί σε μέλη των συλλόγων φιλάθλων, των ταξιδιωτικών συλλόγων ή παρεμφερών δομών, η προσχώρηση στις οποίες δεν υπόκειται σε διακρίσεις·

Πώληση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης και δίκαιο του ανταγωνισμού

59.   υποστηρίζει ότι η συλλογική πώληση για όλα τα πρωταθλήματα είναι θεμελιώδης για την προστασία του χρηματοοικονομικού μοντέλου αλληλεγγύης του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου· επιδοκιμάζει τη σχετική δημόσια συζήτηση και περαιτέρω διερεύνηση από την Επιτροπή για το αν αυτό το μοντέλο θα πρέπει να υιοθετηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη τόσο για πανευρωπαϊκά όσο και για εγχώρια πρωταθλήματα, όπως προτείνεται από την Independent Sport Review του 2006· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να προβεί σε λεπτομερή αξιολόγηση των επιπτώσεων στον οικονομικό τομέα και στον τομέα του αθλητισμού των αποφάσεών της σχετικά με τα δικαιώματα μέσων ενημέρωσης και το βαθμό στον οποίο οι εν λόγω αποφάσεις αποφέρουν ή όχι αποτελέσματα·

60.   τονίζει ότι η πώληση των δικαιωμάτων μέσων ενημέρωσης που επενδύουν στα ευρωπαϊκά εθνικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα θα πρέπει να συμμορφώνεται πάντα με το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού, και να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης που θα ολοκληρώνεται με διαφάνεια, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του αθλητισμού· φρονεί, με την εν λόγω διάταξη, ότι στην αναμετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης όσο το δυνατό περισσότεροι φίλαθλοι, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών καναλιών·

61.   τονίζει την εξαιρετική σημασία του άρθρου 3α της ισχύουσας οδηγίας για την "τηλεόραση χωρίς σύνορα" 97/36/ΕΚ(6)·

62.   επισημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο τα έσοδα από τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης να διανέμονται με δίκαιο τρόπο ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αλληλεγγύη μεταξύ του επαγγελματικού και ερασιτεχνικού αθλήματος και μεταξύ των διαγωνιζόμενων συλλόγων σε όλα τα πρωταθλήματα· σημειώνει ότι η σημερινή διανομή των κερδών από τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης στο Κύπελλο Πρωταθλητριών (Champions League) της UEFA αντικατοπτρίζει σε σημαντικό βαθμό το μέγεθος των εθνικών τηλεοπτικών αγορών των συλλόγων· σημειώνει ότι το γεγονός αυτό ευνοεί τις μεγάλες χώρες, περιορίζοντας συνεπώς την ισχύ των συλλόγων από τις μικρότερες χώρες·

63.   καλεί, για τον λόγο αυτόν, την UEFA μαζί με την Επιτροπή, να συνεχίσουν να εξετάζουν μηχανισμούς για τη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής ισορροπίας σε αυτό τον τομέα, μέσω αυξημένης αναδιανομής·

64.   επισημαίνει ότι η τηλεοπτική μετάδοση αθλητικών διοργανώσεων γίνεται ολοένα και περισσότερο από κωδικοποιημένα ή συνδρομητικά κανάλια, και ότι οι εν λόγω διοργανώσεις καθίστανται συνεπώς απρόσιτες για πολλούς καταναλωτές·

Ντόπινγκ

65.   συνιστά να αποτελεί η πρόληψη και η καταπολέμηση του ντόπινγκ σημαντικό μέλημα για τα κράτη μέλη· ζητεί πολιτική πρόληψης και καταπολέμησης του ντόπινγκ και υπογραμμίζει την ανάγκη καταπολέμησης των παρατυπιών με τη βοήθεια των ελέγχων, της έρευνας, των ανιχνεύσεων, της διαρκούς παράλληλης παρακολούθησης από ανεξάρτητους ιατρούς, καθώς και μέσω της εκπαίδευσης και ταυτόχρονα της πρόληψης και της κατάρτισης· ζητεί από τους επαγγελματικούς συλλόγους την ανάληψη δέσμευσης για την καταπολέμηση του ντόπινγκ και την παρακολούθηση της σχετικής συμμόρφωσης μέσω εσωτερικών ελέγχων·

o
o   o

66.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην UEFA και τη FIFA, τους EPFL, το Φόρουμ Ευρωπαϊκών Σωματείων και την FIFPro.

(1) COM(1999)0644.
(2) Συμπεράσματα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας, 7-9 Δεκεμβρίου 2000, Παράρτημα IV.
(3) ΕΕ L 203, 1.8.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 216, 20.8.1994, σ. 12.
(5) ΕΕ C 291 Ε, 30.11.2006, σ. 143.
(6) ΕΕ L 202, 30.7.1997, σ. 60.


Η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών στην ΚΓΠ
PDF 402kWORD 105k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με την ένταξη των νέων κρατών μελών στην κοινή γεωργική πολιτική (2006/2042(INI))
P6_TA(2007)0101A6-0037/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 33 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 σχετικά με την κοινοτική στήριξη για τα προενταξιακά μέτρα που αφορούν τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά την προενταξιακή περίοδο(1),

–   έχοντας υπόψη την πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση(2),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς(3),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2004/281/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για την αναπροσαρμογή της πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατόπιν της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής(4),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 864/2004 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, και για την προσαρμογή του λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(5),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής(6),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)(7),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2006 για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης(8),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση της 17ης Μαΐου 2006(9),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2006 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)(10),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0037/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση του 2004 αύξησε σημαντικά τη γεωργική έκταση (περίπου κατά 27%), τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων (περίπου κατά 60%) και τον αριθμό των απασχολούμενων στη γεωργία (περίπου κατά 57%) στην ΕΕ, ενισχύοντας, ως εκ τούτου, και το παραγωγικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθιστώντας σημαντικότερη τη γεωργία· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την αύξηση των αποδόσεων ανά εκτάριο κατά την παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών απελευθερώνονται επαρκείς εκτάσεις για την καλλιέργεια βιομάζας και ότι αυτό συνέβαλε στην περαιτέρω διαφοροποίηση του γεωργικού και αγροτικού ιστού της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε και εδραιώθηκε με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία στα περισσότερα νέα κράτη μέλη διαφέρει σημαντικά από εκείνη της ΕΕ των 15 όσον αφορά τον όγκο και τη δομή της παραγωγής, καθώς και το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων, και ότι, σε σχέση με τα παλαιά κράτη μέλη, υστερεί όσον αφορά την αποδοτικότητα και το επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης και οριζόντιας και κάθετης ολοκλήρωσης,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία διαδραματίζει σημαντικότερο οικονομικό και κοινωνικό ρόλο στα περισσότερα νέα κράτη μέλη από ότι στην ΕΕ των 15, καθώς η συμβολή του εν λόγω τομέα στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα και το ποσοστό των απασχολούμενων σε αυτόν τον τομέα υπερβαίνουν τον κοινοτικό μέσο όρο,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα νέα κράτη μέλη, η γεωργία επιβίωσης και ημιεπιβίωσης έχει μεγάλη κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική σημασία,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα κράτη μέλη εντάχθηκαν επιτυχώς και ομαλώς στην εσωτερική αγορά, συμβάλλοντας στη σημαντική αύξηση του εμπορίου αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα κράτη μέλη εισήγαγαν και εφάρμοσαν δεόντως κανόνες κτηνιατρικούς, φυτοϋγειονομικούς, περί ασφάλειας των τροφίμων, περί κοινής οργάνωσης των αγορών, καθώς και άλλους οριζόντιους κανόνες, με αποτέλεσμα να μην είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν ειδικά μέτρα διασφάλισης,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα κράτη μέλη αναγκάστηκαν να επωμιστούν το κοινωνικό και οικονομικό κόστος προκειμένου να προσαρμοστούν στους κανόνες της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και να τους ενσωματώσουν και να προσαρμοστούν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προενταξιακά κονδύλια κάλυψαν μόνο εν μέρει το κόστος προσαρμογής και της διαδικασίας ολοκλήρωσης πριν από την ένταξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη στην ΕΕ αποκάλυψε τα γενικά οικονομικά προβλήματα και προβλήματα ανταγωνιστικότητας των νέα κράτη μέλη και ότι η ΚΓΠ δεν κατόρθωσε να συμβάλει στην πλήρη επίλυση των εν λόγω προβλημάτων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ προκάλεσε σημαντική ανάπτυξη και σημαντικές αλλαγές στον τομέα της γεωργίας των νέων κρατών μελών, παρά τα προβλήματα και τις εντάσεις που ανέκυψαν λόγω του ότι οι κανόνες της ΚΓΠ δεν στηρίζουν επαρκώς την ανάπτυξη ενός ισορροπημένου και αειφόρου γεωργικού τομέα, ειδικότερα όσον αφορά τομείς όπως η εκτροφή ζώων, η κηπευτική, και η ανάντη και κατάντη ολοκλήρωση,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράξη Προσχώρησης θέσπισε μακρά περίοδο σταδιακής εφαρμογής (9 χρόνια), με χαμηλό επίπεδο έναρξης (25% του επιπέδου που ισχύει στην ΕΕ) για τις άμεσες ενισχύσεις στα νέα κράτη μέλη, ενώ οι κανόνες εσωτερικής αγοράς και δημοσιονομικής συνεισφοράς ισχύουν πλήρως σε αυτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επίπεδα δαπανών και εσόδων στα νέα κράτη μέλη δεν δικαιολογούν αυτόν τον βαθμό διαφοροποίησης, ο οποίος δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού για τους γεωργούς των νέων κρατών μελών,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν στα νέα κράτη μέλη είναι, κατά κύριο λόγο, εκείνα που απαιτούν διαρθρωτικές αλλαγές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα ΚΓΠ που στηρίζουν τα εισοδήματα και εγγυώνται τις τιμές συνέβαλαν σημαντικά στην εν λόγω ενίσχυση,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο καθυστέρησαν ή δίστασαν να κατανοήσουν τα ιδιαίτερα προβλήματα των νέων κρατών μελών και να παράσχουν την απαραίτητη βοήθεια (π.χ. τα προβλήματα στην αγορά οπωροκηπευτικών, ιδίως όσον αφορά τους σαρκώδεις καρπούς, τα κεράσια και τα μήλα, η αδικαιολόγητη απαγόρευση πολωνικών εξαγωγών από τη Ρωσία και την Ουκρανία, η τροποποίηση και η προταθείσα κατάργηση των κανόνων παρέμβασης στον τομέα του αραβόσιτου, και εισαγωγής μελιού από τρίτες χώρες),

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας υπερβολικά μικρός αριθμός παραγωγών στα νέα κράτη μέλη και η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους των εμπορικών αλυσίδων μειώνουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των γεωργών καθώς και τον βαθμό συνεργασίας και ένταξής τους,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 8 από τα 10 νέα κράτη μέλη επέλεξαν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) για τις άμεσες ενισχύσεις,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες κοινοτικής στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης στα νέα κράτη μέλη αποδείχθηκαν πολύ μεγαλύτερες από τα διαθέσιμα κονδύλια του προϋπολογισμού για την περίοδο 2004-2006 και, ταυτόχρονα, οι κανόνες εφαρμογής των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης περιόρισαν τη δυναμική χρήση των κοινοτικών πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω παράγοντες άμβλυναν αισθητά τον αντίκτυπο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ στα νέα κράτη μέλη, κατάσταση που ενδέχεται να συνεχίσουν να υφίστανται και στο πλαίσιο του νέου δημοσιονομικού πλαισίου,

Ομαλή ένταξη, όφελος για όλους

1.   χαιρετίζει το γεγονός ότι ο τομέας της γεωργίας και των τροφίμων των νέων κρατών μελών έχει ενταχθεί πλήρως και ομαλώς στην κοινοτική αγορά·

2.   τονίζει ότι η διεύρυνση του 2004, παρότι προκάλεσε διαταραχές στη γεωργική αγορά και στην αγορά τροφίμων ορισμένων νέων κρατών μελών, συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη σταθερών εμπορικών σχέσεων για τα 25 κράτη μέλη στο σύνολό τους·

3.   επισημαίνει ότι ο τομέας της γεωργίας και των τροφίμων τόσο στα παλαιά όσο και στα νέα κράτη μέλη ωφελήθηκε έστω εν μέρει από τη διεύρυνση – οι ενδιαφερόμενοι φορείς στα νέα κράτη μέλη ωφελήθηκαν από το υψηλότερο επίπεδο γεωργικής ενίσχυσης και από την αύξηση των δυνατοτήτων εμπορίας, ενώ ο τομέας γεωργικών ειδών διατροφής και διεθνούς εμπορίου στα παλαιά κράτη μέλη σημείωσε πρόοδο, και αυξήθηκαν οι επενδύσεις και ο όγκο των συναλλαγών στον τομέα λιανικής πώλησης, ιδίως κατά την περίοδο πριν από την ένταξη·

4.   θεωρεί ότι συνολικά η ένταξη των νέων κρατών μελών ήταν επιτυχής αλλά ότι η κατάσταση δεν είναι πάντα σαφής, καθώς δεν σημειώθηκε αύξηση στα έσοδα όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων· υπογραμμίζει ότι η αύξηση στις τιμές αγοράς και στις επιδοτήσεις αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις σημαντικές αυξήσεις του κόστους παραγωγής (επί παραδείγματι αυξήσεις στο κόστος των καυσίμων, της ενέργειας, των λιπασμάτων, των προϊόντων φυτοπροστασίας και του μηχανικού εξοπλισμού)·

5.   τονίζει ότι η διεύρυνση δεν αύξησε το επίπεδο κινδύνου όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών και επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι οι προδιαγραφές και η αποδοτικότητα του έργου των αρμόδιων αρχών στα νέα κράτη μέλη είναι άνω του κοινοτικού μέσου όρου από ορισμένες απόψεις·

6.   παρατηρεί ότι η διεύρυνση του 2004 δεν επιβάρυνε δυσβάσταχτα τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ και δεν απαίτησε σημαντικές αλλαγές στον προϋπολογισμό της ΕΕ· παρατηρεί, εντούτοις, ότι οι αποφάσεις για πάγωμα της αγοράς και του προϋπολογισμού άμεσων ενισχύσεων και το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 απαιτούν θυσίες από την ΕΕ των 15, βάσει της αρχής της αλληλεγγύης, από το 2007 και εφεξής· σημειώνει, επίσης, ότι συνεπεία των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2005, οι παραγωγοί της ΕΕ των 15 επιβαρύνθηκαν με περικοπές λόγω της ένταξης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας πέραν των αποφάσεων για την εφαρμογή πολιτικών όπως αυτή της εθελοντικής διαφοροποίησης για την ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ΙΙ·

7.   εκφράζει τη λύπη του διότι τόσο κατά την διεύρυνση του 2004 όσο και κατά εκείνη του 2007 δεν καθορίσθηκαν υψηλότερες ποσοστώσεις, ούτε καν στο αρχικά προγραμματισμένο ύψος·

Εφαρμογή της ΚΓΠ στα νέα κράτη μέλη

8.   επισημαίνει ότι οι σημαντικές διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των γεωργικών τομέων των νέων κρατών μελών συνεπάγονται διαφορετικό αντίκτυπο της εφαρμογής της ΚΓΠ και διαφορετικό εύρος και βαρύτητα των προκλήσεων για κάθε νέο κράτος μέλος·

9.   εκτιμά ότι οι κοινοτικές διατάξεις δεν προσαρμόστηκαν, μετά τη διεύρυνση της ΕΕ με δέκα νέα κράτη μέλη το 2004 με κατάλληλο τρόπο στις νέες συνθήκες που ισχύουν σε ορισμένες αγορές (π.χ. στις αγορές σαρκωδών καρπών και αμύλου)·

10.   επισημαίνει ότι για την προσαρμογή στις συνθήκες και στους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και την εφαρμογή της ΚΓΠ –ειδικότερα όσον αφορά κανόνες κτηνιατρικούς, φυτοϋγειονομικούς, περί ασφάλειας των τροφίμων, περί κοινής οργάνωσης αγοράς, καθώς και άλλους οριζόντιους κανόνες– απαιτήθηκαν σημαντικές προσπάθειες από τους γεωργούς και τις διοικητικές αρχές στα νέα κράτη μέλη·

11.   εκτιμά ότι η Επιτροπή δεν έδωσε επί πολλούς μήνες τη δέουσα προσοχή στην απαγόρευση των εξαγωγών πολωνικών γεωργικών προϊόντων προς την Ουκρανία και τη Ρωσία και δεν έλαβε αποτελεσματικά μέτρα για την άρση της·

12.   επισημαίνει ότι, παρόλο που τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προενταξιακά προγράμματα συνέβαλαν στην προετοιμασία του εδάφους για την εφαρμογή της ΚΓΠ και τα προγράμματα εταιρικής σχέσης αποδείχθηκαν χρήσιμα, οι αρχικοί στόχοι επετεύχθησαν μόνον εν μέρει και η αποτελεσματικότητα των κοινοτικών μέτρων ήταν περιορισμένη·

13.   υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα SAPARD ξεκίνησε με σημαντική καθυστέρηση και είχε περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, κυρίως λόγω των περίπλοκων λεπτομερειών εφαρμογής και της απουσίας έγκαιρων αποφάσεων εκ μέρους της Επιτροπής και των αρχών των νέων κρατών μελών·

14.   παρατηρεί ότι ορισμένα νέα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες κατά την εφαρμογή των κοινοτικών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης λόγω των πολύπλοκων ειδικών κανόνων τους και της διοικητικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η διαχείρισή τους·

15.   επαναλαμβάνει ότι, δεδομένου ότι οι άμεσες ενισχύσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την προσαρμογή του γεωργικού τομέα των νέων κρατών μελών, το χαμηλό επίπεδο αυτών των ενισχύσεων τα πρώτα χρόνια της περιόδου σταδιακής εφαρμογής τους όχι μόνον παρακώλυσε την απαραίτητη προσαρμογή, αλλά και δημιούργησε άνισες συνθήκες ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, κατάσταση στην οποία πολλοί επιχειρηματίες δεν είχαν τα οικονομικά μέσα να ανταποκριθούν·

16.   υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης, τόσο για έναν νέο προσανατολισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με στόχο την αγορά – για παράδειγμα στον τομέα της επεξεργασίας και εμπορίας των εγχώριων προϊόντων ή σε εκείνον του τουρισμού – όσο και σε σχέση με την επίτευξη εναλλακτικών λύσεων για τα εισοδήματα εκείνων που εγκαταλείπουν την πρωτογενή γεωργική παραγωγή για οικονομικούς λόγους·

17.   επισημαίνει ότι τα διαφορετικά επίπεδα άμεσων ενισχύσεων μεταξύ της ΕΕ των 10 και της ΕΕ των 15 δεν έχουν διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους, με αποτέλεσμα σε αρκετά νέα κράτη μέλη οι παραγωγοί να έχουν χάσει έδαφος ακόμη και στις εγχώριες αγορές τους, γεγονός στο οποίο συνέβαλε κυρίως ο ανταγωνισμός από τις αυξημένες εισαγωγές από τρίτες χώρες λόγω της τροποποίησης του τελωνειακού καθεστώτος·

18.   εκτιμά ότι οι επιφυλάξεις της Επιτροπής έναντι των νέων κρατών μελών όσον αφορά τα υποθετικά υπερβολικά υψηλά αποθέματα κατά την ημερομηνία της προσχώρησης στην ΕΕ, καθώς και οι απειλές για επιβολή σημαντικών χρηματικών προστίμων, δεν ήταν στην πλειονότητα των περιπτώσεων τεκμηριωμένες και βασίζονταν σε εσφαλμένους υπολογισμούς και ότι σε καμία γεωργική αγορά δεν παρατηρήθηκε διαταραχή της ισορροπίας, η οποία θα μπορούσε να έχει προκύψει λόγω αυτών των υποθετικά υπερβολικά υψηλών αποθεμάτων·

19.   τονίζει ότι τα νέα κράτη μέλη υποχρεώθηκαν να εφαρμόσουν το καθεστώς των συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων (ΣΕΑΕ, "top-up"), οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν ένα είδος συγχρηματοδότησης και οιονεί επανεθνικοποίησης των κοινοτικών άμεσων ενισχύσεων και οι οποίες δημιούργησαν σοβαρά πολιτικά και οικονομικά προβλήματα σε διάφορα νέα κράτη μέλη, καθώς επιβάρυναν σημαντικά τον εθνικό προϋπολογισμό και περιόρισαν τις δυνατότητες εφαρμογής των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων·

20.   επισημαίνει ότι, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, αντίθετα προς τους γενικούς στόχους και αρχές της ΚΓΠ και αντίθετα προς τη διαφοροποίηση στην ΕΕ των 15, η πλειονότητα των νέων κρατών μελών υποχρεώθηκαν να ομαδοποιήσουν μέρος των κοινοτικών τους χορηγήσεων για την αγροτική ανάπτυξη με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων, όπως προβλέπεται από την Πράξη Προσχώρησης·

21.   παραπέμπει στην άποψη ορισμένων νέων κρατών μελών ότι οι πλήρως αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει έκτασης δεν συμβάλλουν εντελώς στην ισορροπημένη ανάπτυξη και την αειφορία της γεωργίας τους και ότι οι τομεακές προτιμήσεις ή/και οι προαιρετικές συνδεδεμένες ενισχύσεις θα μπορούσαν να είναι απαραίτητες, τουλάχιστον προς το παρόν, σε ορισμένα κράτη μέλη έως το 2013, και θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο εφαρμογής τους, αν ζητηθεί· παραπέμπει, εν προκειμένω, στην επιτυχή πρακτική εφαρμογή των πλήρως ή μερικώς συνδεδεμένων ΣΕΑΣ και των προσωρινών μέτρων κρατικής ενίσχυσης·

22.   παρατηρεί ότι η πλειονότητα των νέων κρατών μελών θα ήθελε να συνεχιστεί η εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ) για όσο το δυνατόν περισσότερο, καθώς η μετάβαση στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (ΚΕΕ) συνεπάγεται ιδιαίτερα μεγάλη διοικητική και τεχνική επιβάρυνση και ότι αυτό ταιριάζει με μια μελλοντική πολιτική αποσύνδεσης των ενισχύσεων·

23.   κρίνει απαραίτητη την εφαρμογή κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης και απαιτήσεων σχετικά με ορθές γεωργικές πρακτικές και περιβαλλοντικές συνθήκες τόσο στα νέα όσο και στα παλαιά κράτη μέλη· προτείνει σταδιακή εισαγωγή των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης, κατά τρόπον ώστε να ολοκληρωθεί με το πέρας της περιόδου σταδιακής εφαρμογής· προτείνει επίσης να δοθεί στα νέα κράτη μέλη η δυνατότητα αναβολής της εφαρμογής των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης στα νέα κράτη μέλη έως τη λήξη της σταδιακής εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων· προτείνει επίσης να συνεχίσουν να ισχύουν οι απαιτήσεις για τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της περιόδου του ΚΕΣΕ, καθώς τα περισσότερα νέα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ενδεχομένως δυσκολίες συμμόρφωσης προς τους περίπλοκους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης η εφαρμογή των οποίων αποδεικνύεται δαπανηρή·

24.   χαιρετίζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής για την παράταση του ΚΕΣΕ έως το τέλος του 2010 και τη συμμετοχή των νέων κρατών μελών στο καθεστώς ενισχύσεων ενεργειακών καλλιεργειών·

25.   καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της απλούστευσης και του εξορθολογισμού της εφαρμογής της ΚΓΠ, των καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων και των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, να λάβει υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυρίως τα νέα κράτη μέλη και να προτείνει τις ενδεδειγμένες λύσεις, χωρίς όμως να απομακρύνεται από τους κανόνες της εφαρμογής της ΚΓΠ·

26.   τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήματα και τις ανησυχίες των νέων κρατών μελών κατά τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

27.   εκφράζει την σοβαρή του ανησυχία σχετικά με την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για πλήρη κατάργηση του συστήματος παρέμβασης στον τομέα του αραβοσίτου από το 2007· διαπιστώνει ότι ο τρόπος με τον οποίο υποβλήθηκε η πρόταση αντίκειται στις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης, όσον αφορά τη χρονική στιγμή, την έλλειψη ικανοποιητικής αξιολόγησης –κυρίως όσον αφορά τις συνέπειες για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των σιτηρών και των άμεσων ενισχύσεων βάσει της έκτασης– καθώς και την έλλειψη εναλλακτικών λύσεων ή μεταβατικών περιόδων· εκτιμά ότι η πρόωρη κατάργηση του συστήματος παρέμβασης στον τομέα του αραβοσίτου ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες·

28.   εκτιμά ότι θα πρέπει, σύμφωνα με το πνεύμα της αναθεώρησης της ΚΓΠ του 2003, να εξετασθεί η καθιέρωση ενισχύσεων βάσει της έκτασης για την καλλιέργεια ορισμένων σαρκωδών καρπών που προορίζονται για επεξεργασία και η σύνδεσή τους με την υποχρέωση για συμμετοχή στις δραστηριότητες ομάδων παραγωγής αγροτικών ειδών διατροφής ή σε οργανώσεις παραγωγών, καθώς και η καθιέρωση υποχρέωσης πώλησης των εν λόγω προϊόντων στο πλαίσιο εμπορικών συμβάσεων, πράγμα που θα μπορούσε να συμβάλει σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα του τομέα των σαρκωδών καρπών καθώς και στη βελτίωση της κατάστασης των γεωργών σε κράτη μέλη, όπως η Πολωνία·

29.   εκτιμά ότι απαιτούνται περαιτέρω αλλαγές στη γεωργική παραγωγή και στον αγροτικό ιστό των νέων κρατών μελών και τονίζει ότι οι κανόνες της ΚΓΠ και οι κοινοτικές ενισχύσεις πρέπει να συνδράμουν σε αυτήν τη διαδικασία· τονίζει ότι είναι καίριας σημασίας αυτές οι αλλαγές να πραγματοποιηθούν προοδευτικά, καθώς η βασιζόμενη στη γεωργία αγροτική κοινωνία και οικονομία των νέων κρατών μελών δεν θα μπορούσε να αντέξει υπερβολικά ταχείς και δραστικές αλλαγές στις διαρθρώσεις παραγωγής και απασχόλησής τους·

Το μέλλον της ΚΓΠ στη διευρυμένη ΕΕ

30.   επισημαίνει ότι η σημερινή ΚΓΠ δεν ενδείκνυται για τη διαχείριση σημαντικού τμήματος των γεωργικών προβλημάτων και των προβλημάτων που άπτονται της γεωργίας στη διευρυμένη ΕΕ· εκτιμά ότι η αποσύνδεση των άμεσων ενισχύσεων, όπως επεβλήθη από τον ΠΟΕ, αυξάνει γενικά τον εμπορικό προσανατολισμό της γεωργίας της ΕΕ, αλλά οι αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις δεν συμβάλλουν άμεσα στη διαμόρφωση ενός αειφόρου γεωργικού τομέα και μιας αειφόρου αγροτικής κοινωνίας, είτε στα νέα κράτη μέλη είτε σε σημαντικό μέρος της ΕΕ των 15· επισημαίνει δε ότι απαιτούνται είτε επιπρόσθετα μέτρα είτε εξατομικευμένη λύση για την εφαρμογή του καθεστώτος των άμεσων ενισχύσεων·

31.   εκφράζει την άποψη ότι, ειδικά στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες όπου οι εξειδικευμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη γεωργία, το υφιστάμενο σύστημα άμεσων ενισχύσεων προωθεί υπερβολικά τις αροτραίες καλλιέργειες, δεν συνδράμει κατάλληλα στη διαμόρφωση αειφόρου εκτροφής ζώων και δεν προάγει ούτε διευκολύνει τις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές·

32.   επισημαίνει ότι, στην περίπτωση ορισμένων νέων κρατών μελών, σε ορισμένους τομείς τα επίπεδα των χορηγούμενων ποσοστώσεων οδήγησαν στο πάγωμα ή ακόμη και στη μείωση της γεωργικής παραγωγής, ενώ το γεγονός ότι οι αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις συνδέθηκαν με το χαμηλότερο επίπεδο ποσοστώσεων αποτέλεσε ένα επιπλέον μειονέκτημα επιδότησης για τα νέα κράτη μέλη πέραν της σταδιακής εφαρμογής· παρατηρεί επίσης ότι το πρόβλημα υφίσταται επίσης σε ορισμένα από τα παλαιά κράτη μέλη·

33.   εκτιμά ότι η επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ παρεμποδίζεται στα νέα κράτη μέλη και από την ανεπαρκή χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης, από την απουσία αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων και από τους υπερβολικά αυστηρούς κοινοτικούς κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις·

34.   τονίζει ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να διατηρηθεί σε κοινοτικό επίπεδο στο πλαίσιο μιας μεταρρυθμισμένης ΚΓΠ και να αποφευχθεί η επανεθνικοποίησή της· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένα μέτρα βάσει της αρχής της επικουρικότητας· εκφράζει την άποψη ότι απαιτείται η αναθεώρηση του πεδίου εφαρμογής, των αντικειμενικών στόχων, των σκοπών και των αρχών της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδιώξεις και τις ανάγκες της γεωργίας, των αγροτικών περιοχών, των αγροτών, των καταναλωτών και του συνόλου της κοινωνίας στη διευρυμένη ΕΕ των 27, προκειμένου να καθοριστούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι και να διασφαλιστεί η ορθή, ισότιμη και πλήρως αιτιολογημένη κατανομή τους·

35.   τονίζει ότι όλοι οι πιθανοί παράγοντες (π.χ. οι συνέπειες παλαιότερων οικονομικών αποφάσεων, οι μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ, οι εμπειρίες των νέων κρατών μελών, η ποικιλομορφία και η ποικιλία που εμφανίζει η ευρωπαϊκή γεωργία) θα πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη στη μελλοντική μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, ιδιαίτερα κατά τον "έλεγχο υγείας της ΚΓΠ" και την ενδιάμεση αναθεώρηση το 2008-2009 του δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013·

36.   τονίζει επιπλέον ότι πρέπει να αποφευχθούν επιβεβλημένες αποφάσεις που αποσκοπούν στη μείωση του επιπέδου κοινοτικής χρηματοδότησης ή στη διατήρηση του οικονομικού status-quo μεταξύ των κρατών μελών·

37.   θεωρεί ότι η παραγωγή βιομάζας και βιοενέργειας θα διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο στο μέλλον του γεωργικού τομέα της ΕΕ· ζητεί να διατεθούν επαρκή κεφάλαια για την προώθηση της παραγωγής βιομάζας σε εκτάσεις οι οποίες δεν είναι πλέον απαραίτητες για την καλλιέργεια τροφίμων και ζωοτροφών· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τις σημαντικές δυνατότητες των νέων κρατών μελών, και το αυξημένο συνολικό παραγωγικό δυναμικό της διευρυμένης ΕΕ·

38.   υπογραμμίζει ότι η κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών των κρατών μελών και των περιφερειών, συμπεριλαμβανομένης και της επίλυσης προβλημάτων και δυσκολιών στα νέα κράτη μέλη, θα πρέπει να επιτευχθεί βάσει της αρχής της επικουρικότητας με τα εξής εξατομικευμένα εργαλεία:

   εισαγωγή αναθεωρημένου συστήματος άμεσων ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων νέων μέτρων, όπως οι επιλογές εκούσιας επανασύνδεσης, για χρήση μόνο από τα κράτη μέλη που το θεωρούν απαραίτητο, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους τόσο από κοινωνική άποψη όσο και από άποψη απασχόλησης και αειφορίας· επέκταση των ενισχύσεων σε νέους τομείς και νέους δικαιούχους (επί παραδείγματι σαρκώδεις καρπούς που προορίζονται για επεξεργασία), στο πλαίσιο του αναθεωρημένου συστήματος εθνικών κονδυλίων και πλήρους κοινοτικής χρηματοδότησης,
   θέσπιση επιπρόσθετων, προαιρετικών, περιφερειακών ή προσωρινών μέτρων της αγοράς με κοινοτική χρηματοδότηση,
   εφαρμογή του συστήματος εθνικών κονδυλίων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στους τομείς προς μεταρρύθμιση (οίνος, οπωροκηπευτικά),
   αύξηση της υποστήριξης και ενεργός στήριξη προς τις οργανώσεις παραγωγών καθώς και κατάργηση της εθνικής νομοθεσίας που παρακωλύει αυτές τις ενέργειες,
   προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων παραγωγών,
   θέσπιση αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης του κινδύνου και των κρίσεων στον τομέα της γεωργίας με κοινοτική οικονομική συνδρομή, που θα καλύπτεται από τα εθνικά κονδύλια,
   ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς με κοινούς κανόνες που θα διέπουν τις προδιαγραφές ποιότητας, την εμπορία, τον ανταγωνισμό, την ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων,
   ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης και της χρηματοδότησής της,
   αύξηση της ευελιξίας των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων (π.χ. διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των απαλλαγών κατά κατηγορία και αύξηση του επιπέδου "de minimis")·

39.   κρίνει ότι η συμβατότητα με τον ΠΟΕ θα πρέπει να διασφαλιστεί κατά τις διαπραγματεύσεις του γύρου της Ντόχα στο πλαίσιο της προσφοράς της ΕΕ να μειώσει τους εμπορικούς φραγμούς ή ως αντάλλαγμα για τη συμφωνία να διατηρηθούν τα επίπεδα εγχώριων ενισχύσεων των άλλων μελών του ΠΟΕ·

40.   υπενθυμίζει ότι οι πρόσθετοι δασμοί που επιβάλλονται στο πλαίσιο του μηχανισμού ειδικών διασφαλίσεων (ΕΔΔ), θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέσο αποτελεσματικής προστασίας από υπερβολικές εισαγωγές και από εισαγωγές σε τεχνητά χαμηλές τιμές σε ευάλωτους τομείς, μεταξύ άλλων σε ευάλωτους για τα νέα κράτη μέλη τομείς· ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει, στο πλαίσιο του τρέχοντος γύρου διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ, τις προϋποθέσεις για την κατάλληλη τροποποίηση της εμβέλειας των ΕΔΔ στον κατάλογο των παραχωρήσεων της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι ορισμένα εκ των νέων κρατών μελών είχαν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των ειδικών διασφαλίσεων σε ευάλωτους γεωργικούς τομείς, οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στον τρέχοντα κατάλογο της ΕΕ·

41.   προσδοκά ότι η μελλοντική ΚΓΠ όχι μόνον θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της διευρυμένης ΕΕ, αλλά και θα επιτρέπει την ευκολότερη διαχείρισή της, θα μειώσει τη διοικητική επιβάρυνση για τους γεωργούς και τις εθνικές αρχές και ότι θα υποστηρίζει την προσανατολισμένη προς την αγορά και περιβαλλοντικά ορθή παραγωγή ασφαλών προϊόντων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το μέλλον της αειφόρου γεωργίας·

42.   καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να διεξαγάγουν ανοικτή συζήτηση και να υποβάλουν διορατικές προτάσεις, ώστε να οικοδομηθεί ένα αειφόρο μέλλον για τη γεωργία στη διευρυμένη ΕΕ·

43.   χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής για τη διαμόρφωση μακροπρόθεσμης προοπτικής για το μέλλον της ΚΓΠ μετά το 2013, η οποία θα ανταποκρίνεται πλήρως στη εξαιρετική δυνατότητα που εμφαίνεται από τις προβλέψεις περί ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου γεωργικών τροφίμων πιθανότατα διπλάσιας από τη συνολική αναμενόμενη ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου μέσα στα επόμενα 30 χρόνια, μεριμνώντας ταυτόχρονα για ομοιόμορφη ανάπτυξη της γεωργίας σε όλη την ΕΕ και η οποία μέσω των συνδυασμένων προσπαθειών της ΕΕ των 15 και των νέων κρατών μελών, θα δώσει τη δυνατότητα στην γεωργία να εκπληρώσει τον σταθερό της ρόλο όσον αφορά την παραγωγή και άλλες δραστηριότητες·

o
o   o

44.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 161, 26.6.1999, σ. 87.
(2) ΕΕ L 236, 23.9.2003, σ. 33.
(3) ΕΕ L 270, 21.10.2003, σ. 1. Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) 2013/2006 (ΕΕ L 384, 29.12.2006, σ. 13).
(4) ΕΕ L 93, 30.3.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 161, 30.4.2004, σ. 48.
(6) ΕΕ L 209, 11.8.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 320/2006 (ΕΕ L 58, 28.2.2006, σ. 42).
(7) ΕΕ L 277, 21.10.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2006 (ΕΕ L 384, 29.12.2006, σ. 8).
(8) ΕΕ L 58, 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 69, 9.3.2007, σ. 3).
(9) EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(10) ΕΕ L 384, 29.12.2006, σ. 8.


Ηπατίτιδα C
PDF 313kWORD 54k
Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ηπατίτιδα C
P6_TA(2007)0102P6_DCL(2006)0087

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 116 του Κανονισμού του,

A.   εκτιμώντας ότι στην Ευρώπη 12 εκατομμύρια άτομα έχουν μολυνθεί από τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV),

Β.   εκτιμώντας ότι ο ιός HCV αποτελεί επείγον ζήτημα, δεδομένου ότι προσβάλλει το συκώτι και οδηγεί σε χρόνια ηπατίτιδα C, προκαλώντας κίρρωση, ανεπάρκεια ή καρκίνο του ήπατος και αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάγκη μεταμόσχευσης,

Γ.   εκτιμώντας ότι ως "σιωπηλός δολοφόνος" και "ύπουλη ασθένεια", ο ιός HCV συχνά δεν ανιχνεύεται, με αποτέλεσμα να μην εντοπίζεται σε πολλούς ασθενείς, ενώ οι ασθενείς στους οποίους έχει διαγνωσθεί να υφίστανται συχνά στιγματισμό,

1.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο:

   να αναγνωρίσουν την ηπατίτιδα C ως επείγον ζήτημα υγείας και να ορίσουν δράσεις προτεραιότητας σε προγράμματα των μελλοντικών προεδριών του Συμβουλίου·
   να εκδώσουν σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ανίχνευση της ηπατίτιδας C, ώστε να διασφαλιστεί έγκαιρη διάγνωση και ευρύτερη πρόσβαση στην θεραπεία και την περίθαλψη·
   να απαντήσουν στις συστάσεις που περιέχονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την προστασία των Ευρωπαίων εργαζομένων στον τομέα της υγείας από λοιμώξεις που μεταδίδονται με το αίμα, ως αποτέλεσμα τραυματισμών από σύριγγες(1)·
   να διευκολύνουν, στο πλαίσιο του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου, την περαιτέρω έρευνα με αντικείμενο την θεραπεία των ασθενών που πάσχουν από ηπατίτιδα C και έχουν ταυτόχρονα μολυνθεί από τον ιό HIV ή/και από ηπατίτιδα Β·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Κατάλογος υπογραφόντων

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Athanasiu, Attwooll, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Badía i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Μπεγλίτης, Belet, Belohorská, Bennahmias, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Birutis, Bliznashki, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Braghetto, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, van Buitenen, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Camre, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Cashman, Casini, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cocilovo, Coelho, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Creţu G., Crowley, Czarnecki M., Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, Δημητρίου, Deprez, De Rossa, Descamps, Dess, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz De Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dimitrov K., Dimitrov M., Dimitrov P., Dîncu, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duka-Zólyomi, Ek, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Jillian, Evans Jonathan, Evans Robert, Falbr, Fatuzzo, Fava, Ferber, Ferreira A., Ferreira E., Figueiredo, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi,Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Hall, Hamon, Handzlik, Harbour, Harms, Hassi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Holm, Hoppenstedt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Iacob Ridzi, Ilchev, Isler Béguin, Jackson, Jäätteenmäki, Janowski, Joan i Marí, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kaufmann, Kazak, Kelemen, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Krahmer, Krasts, Kristovskis, Kudrycka, Kusstatscher, Kużmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lang, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lechner, Lehne, Leichtfried, Le Pen J.-M., Le Pen M., Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, Madeira, Manders, Mann T., Mantovani, Marinescu, Martin D., Martin H.-P., Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Ματσούκα, Mauro, Mayer, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Musumeci, Napoletano, Navarro, Newton-Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto,Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó'Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Oviir, Παφίλης, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Parvanova, Patriciello, Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Pirker, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Prodi, Purvis, Queiró, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Σαμαράς, Samuelsen, Sârbu, Sartori, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schierhuber, Schmidt F., Schmidt O., Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Severin, Shouleva, Siekierski, Σηφουνάκης, Silaghi, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stoyanov, Strož, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szent-Iványi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tatarella, Thyssen, Ticău, Tîrle, Titley, Toubon, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Βακάλης, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vaugrenard, Veraldi,Vidal-Quadras Roca, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Wagenknecht, Weber H., Weisgerber, Wijkman, Willmott, Wojciechowski J.,Wortmann-Kool, Wurtz, Ξενογιαννακοπούλου, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappala', Ždanoka, Zingaretti, Zvěřina

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0305.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου