Märksõnaregister 
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 29. märts 2007 - Brüssel
Vahendus tsiviil- ja kaubandusasjades ***I
 Ühenduse osalemine Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamises *
 Giuseppe Gargani puutumatuse kaitsmise taotlus
 Meditsiiniseadmete direktiivide läbivaatamine ***I
 Struktuuriline ettevõtlusstatistika ***I
 Lipuriigi nõuete täitmine ***I
 Laevaomanike tsiviilvastutus ja finantstagatised ***I
 Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine *
 Jalgpallivõistluste turvalisus *
 Kosovo tulevik ja ELi roll
 Euroopa Liidu omavahendite tulevik
 2008. aasta eelarvemenetluse suunised – I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX jagu
 Profijalgpalli tulevik Euroopas
 Uute liikmesriikide integreerimine ühisesse põllumajanduspoliitikasse
 C-hepatiit

Vahendus tsiviil- ja kaubandusasjades ***I
PDF 342kWORD 113k
Resolutsioon
Terviktekst
Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv vahenduse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (KOM(2004)0718 – C6-0154/2004 – 2004/0251(COD))
P6_TA(2007)0088A6-0074/2007

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2004)0718);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 61 punkti c ning artikli 67 lõiget 5, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6-0154/2004);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A6-0074/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepanek uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 29. märtsil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ vahenduse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades

P6_TC1-COD(2004)0251


EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 61 punkti c ja artikli 67 lõiget 5,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(1),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras(2)

ning arvestades järgmist:

(1)  Ühendus on seadnud eesmärgiks säilitada ning arendada vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajanevat ala, kus on tagatud isikute vaba liikumine. Sellise ala loomiseks peab ühendus muu hulgas tsiviilasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonnas vastu võtma siseturu nõuetekohaseks toimimiseks vajalikud meetmed.

(2)  Õiguskaitse kättesaadavus on oluline põhimõte ning õiguskaitse kättesaadavuse parandamiseks nõuti 15. ja 16. oktoobril 1999 Tamperes toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel liikmesriikidelt alternatiivsete kohtuväliste menetluste loomist.

(3)  Nõukogu poolt 2000. aastal tehtud kokkuvõtvates järeldustes alternatiivsete vaidluslahendusmeetodite kohta tsiviil- ja kaubandusasjades tõdeti, et põhimõtteliste eeskirjade kehtestamine antud valdkonnas on oluline samm kohtuväliste vaidluslahendusmenetluste kasutuselevõtmisel tsiviil- ja kaubandusasjades, et nõnda õiguskaitse kättesaadavust lihtsustada ja parandada.

4)   2002. aastal esitles Euroopa Komisjon rohelist raamatut, milles käsitleti Euroopas kasutusel olevaid alternatiivseid vaidluste lahendamise meetodeid ja algatati liikmesriikide ja huvitatud osapooltega laiaulatuslikud konsultatsioonid võimalike vahenduse kasutamist edendavate meetmete osas.

(5)  Õiguskaitse kättesaadavuse parandamine on osa vabadusel, turvalisusel ja õiglusel põhineva ala loomisega seotud Euroopa Liidu poliitikast ning peaks hõlmama nii kohtulike kui kohtuväliste vaidluste lahendamise meetodite kättesaadavust. Käesolev direktiiv peaks kaasa aitama siseturu korralikule toimimisele, eriti mis puudutab vahendusteenuste osutamist ja kasutamist.

(6)  Käesolevat direktiivi kohaldatakse ka tarbijavaidluste vahenduse suhtes. Seetõttu tuleks arvestada tarbijavaidluste vahenduse eripäradega. Eelkõige peaks direktiiv hõlmama põhimõtteid, mis on sätestatud komisjoni 4. aprilli 2001. aasta soovituses 2001/310/EÜ tarbijavaidluste konsensuslikul lahendamisel osalevaid kohtuväliseid asutusi käsitlevate põhimõtete kohta(3).

(7)  Vahendust võib kasutada kui kulusäästlikku ja kiiret kohtuvälist vaidluste lahendamise viisi tsiviil- ja kaubandusasjades, kohandades menetlust vastavalt osapoolte vajadustele. Vahenduse tulemusena saavutatud kokkuleppeid järgitakse suurema tõenäosusega vabatahtlikult ja nad aitavad tõenäolisemalt säilitada heatahtlikku ja püsivat suhet osapoolte vahel. Nimetatud kasu on suurem just olukordades, milles ilmnevad piiriülesed asjaolud.

(8)  Seetõttu on vajalikud just tsiviilmenetluse põhiaspekte käsitlevad raamõigusaktid, et edendada vahenduse kasutamist edaspidi ja tagada see, et vahenduse valinud osapooled saaksid tugineda etteaimatavale seadusandlikule raamistikule.

(9)  Liikmesriike julgustatakse kohaldama käesoleva direktiivi sätteid ka riigisiseste kohtuvaidluste suhtes, et hõlbustada eelkõige siseturu häireteta toimimist. Asjaolu, et direktiivi sätted on sõnastatud nii, et nad piirduvad ainult piiriülese tähendusega juhtumitega, ei tohiks avaldada piiravat mõju siseriiklikele eeskirjadele, mis näevad ette vahenduse tulemusena sõlmitud kokkulepete täitmisele pööramise, vahenduse konfidentsiaalsuse või vahenduse mõju aegumis- ja muudele tähtaegadele ka käesoleva direktiiviga mitte hõlmatud juhtudel.

(10)  Käesolev direktiiv peaks hõlmama menetlusi, kus piiriülese vaidluse kaht või enamat osapoolt abistab heatahtliku kokkuleppe saavutamisel vahendaja, kuid välja jätma sellised menetlused nagu lepingueelsed läbirääkimised või menetlused nagu vahekohtumenetlus, kohtulikud lepitusmenetlused ombudsmani kasutamine, tarbijakaebuste lahendamise menetlus, ekspertide otsused või menetlused, kus mõni asutus annab vaidluse lahenduse kohta ametliku soovituse, mis võib olla õiguslikult siduv või mitte. Hõlmatud peaksid olema ka juhud, kui kohus suunab osapooled vahenduse juurde või vahenduse kasutamise sätestavad siseriiklikud õigusaktid, kuigi püsima jääb põhimõte, et vahendus on vabatahtlik ning siseriiklikud õigusaktid, mille alusel on vahendusmenetluse kasutamine kohustuslik või mille alusel kohaldatakse selle puhul teatud stiimuleid või sanktsioone, ei peaks võtma osapooltelt õigust kohtusüsteemi poole pöörduda. Lisaks peaks käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluma ka vahendus kohtuniku poolt, kes ei vastuta ühegi vaidlusaluse küsimusega seotud kohtumenetluse eest. Sellest hoolimata ei peaks käesolev direktiiv hõlmama kohtu või kohtuniku püüdeid vaidluse lahendamiseks vaidlust käsitleva kohtumenetluse käigus ega juhtumeid, kui kohus või kohtunik küsib abi või nõu pädevalt isikult.

(11)  Arvestades konfidentsiaalsuse tähtsust vahendusel, on vajalik tsiviilmenetluse eeskirjade minimaalne vastavus selles osas, mis puudutab vahenduse konfidentsiaalsuse kaitsmist mis tahes järgnevate tsiviil- või kaubandusõiguslike menetluste, kohtumenetluste või vahekohtumenetluste käigus. Hõlmatud peaks olema ka kohtu võimalus juhtida osapoolte tähelepanu vahendusmenetlusele, säilitades samal ajal põhimõtte, et vahenduse kasutamine on vabatahtlik. Vajalik on sätestada ka tsiviilmenetluse eeskirjade minimaalne vastavus seoses vahenduse mõjuga aegumis- ja muudele tähtaegadele.

(12)  Vahendust ei tohiks pidada kohtumenetluste kehvemaks alternatiiviks vaid seetõttu, et vahenduse tulemusena saavutatud kokkuleppe jõustumine sõltub osapoolte heast tahtest. Seepärast on vaja tagada, et vahenduse tulemusena saavutatud kirjaliku kokkuleppe osapooled võivad taotleda selle sisu täitmisele pööramist, kuivõrd sellise sisu täitmisele pööramine on võimalik vastavalt selle liikmesriigi õigusele, kus taotlus täitmisele pööramiseks esitatakse. Sellise kokkuleppe sisu võib täitmisele pöörata kohtuotsuse või resolutsiooniga või kohtu või mõne muu pädeva asutuse ametliku dokumendiga vastavalt selle liikmesriigi õigusele, kus taotlus esitatakse.

(13)  Liikmesriigis täitmisele pööratud vahenduse tulemusena saavutatud kokkuleppe sisu tunnustatakse ja kuulutatakse täitmisele pööratavaks teistes liikmesriikides vastavalt kohaldatavale ühenduse või siseriiklikule õigusele, näiteks vastavalt nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades(4) või nõukogu 27. novembri 2003. aasta määrusele (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega(5).

(14)  Ehkki käesolev direktiiv hõlmab vahendust perekonnaasjades, kohaldatakse seda üksnes õiguste suhtes, mida näeb osapooltele ette selle liikmesriigi õigus, kus vahendusmenetlus toimub. Kui perekonnaasjades vahenduse tulemusena saavutatud kokkuleppe sisu ei ole täitmisele pööratav selles liikmesriigis, kus see sõlmiti ja kus täitmisele pööramist taotletakse, ei võimalda käesolev direktiiv osapooltel selle liikmesriigi seadusest kõrvale hoida ja kokkulepet teises liikmesriigis täitmisele pöörata lasta, kuna määruses (EÜ) nr 2201/2003 sätestatakse konkreetselt, et sellise kokkuleppe peab täitmisele pöörama liikmesriigis, kus see sõlmiti.

(15)  Tagamaks liikmesriikidevahelist usaldust konfidentsiaalsuse, aegumistähtaegade peatamise ning vahenduse tulemusena saavutatud kokkulepete jõustumise osas, tuleb vahendusteenuste osutamisele ja vahendajate väljaõppele kehtestada tõhusad kvaliteedikontrollimehhanismid.

(16)  Liimesriigid ise peaksid kindlaks määrama nimetatud mehhanismid ja meetmed ja nende hulka võib kuuluda turumajanduslike lahenduste kasutamine, ning nende eesmärgiks peaks olema säilitada vahendusmenetluse paindlikkus ja osapoolte iseseisvus. Komisjon peaks edendama isereguleeruvaid meetmeid ühenduse tasandil.. Liikmesriigid peaksid omalt poolt julgustama ja edendama vahendajate Euroopa toimimisjuhendi kohaldamist, mille komisjon peaks avaldama Euroopa Liidu Teataja C-seerias, tagades samas vahenduse kvaliteedi vastavalt komisjoni 30. märtsi 1998. aasta soovituses 98/257/EÜ tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise eest vastutavate asutuste suhtes kohaldatavate põhimõtete kohta(6) ja soovituses 2001/310/EÜ loetletud ja määratletud kriteeriumitele, milleks on erapooletus, läbipaistvus, tulemuslikkus, õiglus, esindamine, sõltumatus, ärakuulamine, õiguspärasus ja vabadus. Samuti peaksid liikmesriigid edendama soovituses 2001/310/EÜ sätestatud põhimõtete kohaldamist ettevõtjate ja tarbijate vahelise vahenduse valdkonnas. Lisaks peaksid liikmesriigid julgustama sertifitseerimissüsteemi väljatöötamist riiklike asutuste jaoks, mis pakuvad vahenduse kohta koolituskursuseid.

(17)  On soovitav, et kõik vahendajad ja organisatsioonid, keda soovitus 2001/310/EÜ puudutab, järgiksid selle põhimõtteid. Nimetatud asutuste kohta käiva teabe levitamiseks loob komisjon andmebaasi kohtuväliste menetlusviiside kohta, mida liikmesriigid peavad soovitusega kooskõlas olevaks.

(18)  Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Erilist tähelepanu pööratakse harta artiklis 47 sätestatud õiglase kohtumõistmise põhimõtte täielikule järgimisele.

(19)  Kuna liikmesriigid üksi ei saa täiel määral täita käesoleva direktiivi eesmärke, mis meetmete ulatuse ja mõju tõttu on paremini saavutatavad ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(20)  Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt teatasid Ühendkuningriik ja Iirimaa oma soovist osaleda käesoleva määruse vastuvõtmises ja kohaldamises.

(21)  Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva direktiivi vastuvõtmisel, mistõttu see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Eesmärk

1.  Käesoleva direktiivi eesmärgiks on lihtsustada vaidluste lahendamise menetluste kättesaadavust ja edendada heatahtlikku vaidluste lahendamist, julgustades vahenduse kasutamist ning tagades tasakaalustatud suhte vahenduse ja kohtumenetluste vahel.

2.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse tsiviil- ja kaubandusasjades. See ei laiene eelkõige maksu-, tolli- või haldusasjadele ega riigi vastutusele, mis tuleneb riigi tegevusest või tegevusetusest riigivõimu teostamisel (acta iure imperii).

3.  Käesolevas määruses hõlmab mõiste "liikmesriik" kõiki liikmesriike, välja arvatud Taani.

Artikkel 2

Reguleerimisala

1.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse, kui kuupäeval, mil osapooled nõustuvad vahenduse kasutamisega, on vähemalt ühe osapoole alaline elu- või asukoht või peamine elukoht muus riigis kui teiste osapoolte liikmesriigid.

2.  Vaatamata lõikele 1 kohaldatakse artikleid 6 ja 7 seoses vahendusele järgneva kohtumenetlusega, kui kuupäeval, mil osapooled nõustuvad vahenduse kasutamisega, asub järgneva kohtumenetlusega tegelev kohus liikmesriigis, mis ei ole mitte ühegi osapoole alaline elu- või asukoht või peamine elukoht.

3.  Lõigete 1 ja 2 puhul määratletakse liikmesriik, mis on osapoole alaline elu- või asukoht või peamine elukoht vastavalt määrusele (EÜ) nr 44/2001 või määrusele (EÜ) nr 2201/2003.

Artikkel 3

Määratlused

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   "Vahendus" tähendab mis tahes nime kandvat vabatahtlikku struktureeritud menetlust, kus vaidluse kaks või enam osapoolt üritavad vahendaja abiga omavahel kokkuleppele jõuda. Seda menetlust võivad algatada osapooled ise või võib selle kasutamist soovitada või nõuda kohus või on see ette nähtud liikmesriigi õigusaktidega, eeldusel et peetakse kinni vahenduse vabatahtlikkuse põhimõttest.

Mõiste hõlmab vahendust, mida teostab kohtunik, kes ei vii läbi asjaomase vaidlusega seotud kohtumenetlust. Mõiste ei hõlma siiski asja arutava kohtu või kohtuniku püüdeid vaidluse lahendamiseks vaidlust käsitleva kohtumenetluse käigus.

(b)  "Vahendaja" tähendab mis tahes kolmandat isikut, kes on määratud olukorras, kus on eeldatav, et vahendust teostatakse professionaalselt, erapooletult ja pädevalt, hoolimata sellest, kuidas teda kõnealuses liikmesriigis nimetatakse või mis on tema amet ega sellest, mil viisil kolmas isik on määratud või kutsutud vahendust läbi viima.

Artikkel 4

Vahenduse kvaliteet

1.  Liikmesriigid julgustavad mis tahes vahendite abil, mida nad otstarbekaks peavad, vahendajate ja vahendusteenuseid osutavate organisatsioonide vabatahtlike tegevusjuhendite väljatöötamist ja nendest kinnipidamist ning teisi tõhusaid kvaliteedikontrollimehhanisme vahendusteenuste osutamise järelevalveks.

2.  Liikmesriigid soodustavad vahendajate esmast ja täiendavat koolitust, et tagada, et vahenduse teostamine oleks osapoolte suhtes õiglane, tulemuslik, erapooletu ja pädev ning et vahendusmenetlus vastaks vaidluse asjaoludele.

3.  Liikmesriigid julgustavad sertifitseerimissüsteemi väljatöötamist riiklike asutuste jaoks, mis pakuvad vahenduse kohta koolituskursuseid.

Artikkel 5

Vahenduse kasutamine

1.  Kohus, kuhu hagi esitatakse, võib vajaduse korral ja juhtumi kõiki asjaolusid arvestades teha osapooltele ettepaneku kasutada vaidluse lahendamiseks vahendust. Kohus võib paluda osapooltelt vahenduse kasutamist käsitlevast teabeüritusest osavõttu kui sellised üritused toimuvad ja on kergesti ligipääsetavad.

2.  Käesolev direktiiv ei piira siseriiklike õigusaktide sätteid, mille alusel on vahenduse kasutamine kohustuslik või mille alusel kohaldatakse selle puhul teatud stiimuleid või sanktsioone kas enne kohtumenetlust või selle ajal, juhul kui nimetatud õigusaktid ei võta osapooltelt õigust kohtusüsteemi poole pöörduda.

3.  Vahenduse kasutamine on vabatahtlik.

Artikkel 6

Vahenduse tulemusena saavutatud kokkulepete jõustumine

1.  Liikmesriigid tagavad, et osapooltel või teiste selgesõnalisel nõusolekul ühel osapoolel on võimalik taotleda vahenduse tulemusena saavutatud kirjaliku kokkuleppe sisu täitmisele pööramist sellises ulatuses, nagu kokkuleppe sisu täitmisele pööramine on võimalik vastavalt selle liikmesriigi õigusele, kus taotlus esitati, ega ole sellega vastuolus.

2.  Kokkuleppe sisu võib täitmisele pöörata kohtuotsuse või resolutsiooniga või kohtu või mõne muu pädeva asutuse ametliku dokumendiga vastavalt selle liikmesriigi õigusele, kus taotlus esitatakse.

3.  Liikmesriigid teavitavad komisjoni kohtutest või teistest asutustest, kelle pädevuses on lõigetes 1 ja 2 viidatud taotluste rahuldamine.

4.  Mitte miski käesolevas artiklis ei mõjuta eeskirju, mida kohaldatakse lõigete 1 ja 2 kohaselt täitmisele pööratud vahenduse tulemusena saavutatud kokkulepete tunnustamise ja täitmisele pööramise suhtes teises liikmesriigis.

Artikkel 7

Vahenduse konfidentsiaalsus

1.  Võttes arvesse, et vahendus peab olema konfidentsiaalne, tagavad liikmesriigid, et kui osapooled ei ole kokku leppinud teisiti, puudub vahendajatel, osapooltel ja vahendusmenetluse korraldamisega seotud isikutel õigus ja kohustus kolmandatele isikutele avalikustada või esitada tsiviil- või kaubandusõiguslike kohtumenetluste või vahekohtumenetluste käigus tõendusmaterjali, mis puudutab seoses vahendusega ilmsiks tulnud teavet, välja arvatud:

   a) olulistel avaliku korraga seotud kaalutlustel või muudel kaalukatel põhjustel, eriti kui on vaja tagada laste parimate huvide kaitse või ära hoida isiku kehalise või vaimse terviklikkuse kahjustamist, või
   b) kui avalikustamine on vajalik vahenduse tulemusena saavutatud kokkuleppe rakendamiseks või jõustamiseks.

2.  Mitte ükski lõike 1 säte ei takista liikmesriikidel vahenduse konfidentsiaalsuse kaitsmiseks karmimate meetmete kehtestamist.

Artikkel 8

Aegumistähtaegade peatamine

1.   Tagamaks, et osapooltelt, kes valivad vaidluse lahendamiseks vahendusmenetluse, ei võeta hiljem asjaomase vaidluse suhtes kohtumenetluse algatamise õigust aegumis- ja muu tähtaja möödumise tõttu, tagavad liikmesriigid, et selliste tähtaegade kulgemine peatatakse:

   a) alates kuupäevast, mil osapooled lepivad pärast vaidluse tekkimist kirjalikult kokku vahenduse kasutamises või sellise kirjaliku kokkuleppe puudumisel kuupäevast, mil nad võtsid esimest korda osa vahenduskohtumisest, või kuupäevast, mil vastavalt siseriiklikule õigusele tekib vahenduse kasutamise kohustus, ning
   b) kuni vahenduse tulemusena saavutatud kokkuleppe saavutamise kuupäevani või kuupäevani, mil vähemalt üks osapool teatab teistele kirjalikult vahenduse lõpetamisest, või kui selline kirjalik teade puudub, siis kuupäevani, mil vahendaja teatab enda algatusel või vähemalt ühe osapoole nõudmisel vahenduse lõpetamisest.

2.  Lõikega 1 ei piirata käesolevale artiklile mittevastavate sätete kohaldamist nendes rahvusvahelistes lepingutes sätestatud aegumis- ja muude tähtaegade suhtes, mille osapooled liikmesriigid on.

Artikkel 9

Kodanike teavitamine

1.  Liikmesriigid tagavad, et teave selle kohta, kuidas võtta ühendust vahendusteenuse pakkujate ja vahendajatega, on kodanikele kättesaadav, eriti Internetis.

2.  Liikmesriigid julgustavad õigusala töötajaid teavitama oma kliente vahenduse võimalusest.

Artikkel 10

Vahendajate Euroopa toimimisjuhend

Komisjon avalikustab vahendajate Euroopa toimimisjuhendi Euroopa Liidu Teataja C-seerias õigusliku toimeta teatisena.

Artikkel 11

Rakendussätted

Hiljemalt 1. septembriks 2009 avaldab komisjon andmed liikmesriikide poolt artikli 6 lõike 3 kohaselt edastatud pädevate kohtute ja asutuste kohta.

Artikkel 12

Aruanne

Hiljemalt …(7) esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta. Vajaduse korral lisatakse aruandele ettepanekud käesoleva direktiivi kohandamiseks. Aruanne käsitleb eelkõige direktiivi mõju vahenduse väljatöötamisele nii piiriüleste kui ka siseriiklike juhtumite puhul. Lisaks käsitletakse ka küsimust, kas aegumis- ja muude tähtaegade jätkuvat ühtlustamist käsitleva õigusakti ettepanek on siseturu häireteta toimimise hõlbustamiseks vajalik.

Artikkel 13

Ülevõtmine

1.  Hiljemalt 1. septembriks 2008 jõustavad liikmesriigid käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid ja haldusmeetmed või tagavad, võttes kõik käesolevas direktiivis sätestatud nõuete saavutamise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud, et vahenduse osapooled võtavad vajalikud meetmed vabatahtlike kokkulepete alusel. Liikmesriigid teatavad nendest meetmetest viivitamata komisjonile.

2.  Kui liikmesriigid need õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 14

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamise päeva Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 15

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) ELT C 286, 17.11.2005, lk 1.
(2) Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta seisukoht.
(3) EÜT L 109, 19.4.2001, lk 56.
(4) EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).
(5) ELT L 338, 23.12.2003, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 2116/2004 (ELT L 367, 14.12.2004, lk 1).
(6) EÜT L 115, 17.4.1998, lk 31.
(7)* ...


Ühenduse osalemine Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamises *
PDF 190kWORD 31k
Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühenduse osalemise kohta Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamises (KOM(2006)0621 – C6-0426/2006 – 2006/0203(CNS))
P6_TA(2007)0089A6-0065/2007

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2006)0621)(1);

–   võttes arvesse nõukogu 6. juuni 1994. aasta otsuse 94/375/EÜ ühenduse liikmesuse kohta Euroopa Investeerimisfondis(2) artiklit 3, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0426/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0065/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELTs seni avaldamata.
(2) EÜT L 173, 7.7.1994, lk 12.


Giuseppe Gargani puutumatuse kaitsmise taotlus
PDF 98kWORD 31k
Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta otsus Giuseppe Gargani puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2006/2300(IMM))
P6_TA(2007)0090A6-0071/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Giuseppe Gargani 30. novembril 2006. aastal esitatud taotlust tema puutumatuse kaitsmise kohta seoses Itaalia kohtus käimasoleva kohtumenetlusega, millest anti teada 11. detsembri 2006. aasta täiskogu istungil;

–   olles vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 Giuseppe Gargani ära kuulanud;

–   võttes arvesse 8. aprilli 1965. aasta Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artikleid 9 ja 10 ning 20. septembri 1976. aasta otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitleva akti artikli 6 lõiget 2;

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu 12. mai 1964. aasta ja 10. juuli 1986. aasta otsuseid(1);

–   võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 3 ja artiklit 7;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0071/2007),

1.   otsustab kaitsta Giuseppe Gargani puutumatust ja eesõigusi;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava komisjoni raport viivitamatult Itaalia Vabariigi pädevatele asutustele.

(1) Kohtuasi 101/63: Wagner v. Fohrmann ja Krier, EKL 1964, lk 195, ning kohtuasi 149/85: Wybot v. Faure ja teised, EKL 1986, lk 2391.


Meditsiiniseadmete direktiivide läbivaatamine ***I
PDF 189kWORD 64k
Resolutsioon
Tekst
Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ seoses meditsiiniseadmete direktiivide läbivaatamisega (KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))
P6_TA(2007)0091A6-0332/2006

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2005)0681)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja EÜ asutamislepingu artiklit 95, mille alusel komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile esitas (C6-0006/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon arvamusi (A6-0332/2006),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidenti ülesandeksde edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 29. märtsil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ seoses meditsiiniseadmete direktiivide läbivaatamisega

P6_TC1-COD(2005)0263


(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht lõplikule õigusaktile, direktiivile 2007/47/EÜ.)

(1) ELTs seni avaldamata.


Struktuuriline ettevõtlusstatistika ***I
PDF 188kWORD 60k
Resolutsioon
Tekst
Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus struktuurilise ettevõtlusstatistika kohta (KOM(2006)0066 – C6-0063/2006 – 2006/0020(COD))
P6_TA(2007)0092A6-0062/2007

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2006)0066)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja EÜ asutamislepingu artikli 285 lõiget 1, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0063/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A6-0062/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 29. märtsil 2007 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2007 struktuurilise ettevõtlussatistika kohta (uuesti sõnastamine)

P6_TC1-COD(2006)0020


(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht lõplikule õigusaktile, määrusele(EÜ) nr .../2007.)

P6_TC1-COD(2006)0020


(1) ELTs seni avaldamata.


Lipuriigi nõuete täitmine ***I
PDF 559kWORD 302k
Resolutsioon
Terviktekst
Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lipuriigi nõuete täitmise kohta (KOM (2005)0586 – C6-0062/2006 – 2005/0236 (COD))
P6_TA(2007)0093A6-0058/2007

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2005)0586)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 80 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6-0062/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A6-0058/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 29. märtsil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ lipuriigi nõuete täitmise kohta

P6_TC1-COD(2005)0236


(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 80 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(2),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust(3),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras(4)

ning arvestades järgmist:

(1)  Ühenduse laevanduse ja seda kasutavate kodanike ning laevandusteenuseid osutavate laevade käitajate turvalisus ning keskkonna kaitse peaksid olema igal ajal tagatud.

(2)  Rahvusvahelise laevanduse osas on mitme Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) juurde hoiule antud konventsiooniga loodud kõikehõlmav raamistik meresõiduohutuse tõhustamiseks ja keskkonna kaitsmiseks laevade põhjustatud merereostuse eest.

(3)  Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta mereõiguse konventsiooni (UNCLOS) sätete ja selliste konventsioonide sätete kohaselt, mille hoiulevõtja on IMO, vastutavad nende õigusaktide osalisriigid õigusnormide avaldamise ja kõikvõimalike muude meetmete võtmise eest, mis võivad olla vajalikud nimetatud õigusaktide täielikuks ja igakülgseks jõustamiseks, tagamaks seda, et inimelude ohutust merel ja merekeskkonna kaitset silmas pidades oleksid laevad oma ettenähtud tegevuseks kõlblikud ning et nende meeskonna moodustaks asjatundlik laevapersonal.

(4)  Kõik Euroopa Liidu liikmesriikide esindajad Rahvusvahelises Tööorganisatsioonis (ILO) toetasid merendustööjõu konventsiooni (2006) vastuvõtmist, mis koondab olemasoleva merendusalast tööd käsitleva õigusaktide kogumi üheks õigusaktiks. Konventsioonis käsitletakse ka lipuriigiga seotud kohustusi ning see tuleks inkorporeerida käesolevasse direktiivi, kui see on jõustunud.

(5)  Võttes arvesse asjaolu, et kõik liikmesriigid peavad olema IMO konventsioonide osalised ning täitma nimetatud konventsioonides nende lipu all sõitvate laevade suhtes sätestatud kohustusi, tuleks IMO konventsioonide tõhususe tagamiseks ühenduses lisada nende konventsioonide kohustuslikud sätted ka ühenduse õigusaktidesse.

(6)  Neid kohustuslikke sätteid tuleb rakendada koos asjakohaste ühenduse õigusaktidega, milles käsitletakse laevade, nende meeskondade, reisijate ja lasti ohutust, laevade põhjustatud merereostuse vältimist ning meremeeste tööaega.

(7)  Mõned liikmesriigid ei ole veel lõpule viinud konventsiooniosaliseks saamise protsessi teatavate IMO konventsioonide puhul, sealhulgas 1988. aasta rahvusvaheline konventsiooni inimelude ohutusest merel (SOLAS) ja rahvusvahelise laadungimärgi konventsiooni protokollid ning MARPOL-i IV ja VI lisa ning ühenduse õigusaktides otseselt tsiteeritud IMO erikonventsioonid, ja neid tuleks selle protsessi lõpetamiseks ergutada.

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... direktiivi 2007/…/ (laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ning mereametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta)(5) kohaselt peavad liikmesriigid tegutsema kooskõlas lisa ning IMO resolutsiooni A.847(20) liite vastavate sätetega juhiste kohta, mis aitavad lipuriikidel rakendada IMO õigusakte, tagamaks seda, et nende pädevad ametid suudavad kindlustada rahvusvaheliste konventsioonide sätete nõuetekohase jõustamise, eelkõige laevade kontrollimise ja ülevaatamise ning kohustuslike tunnistuste ja vabastamise tunnistuste väljastamise osas.

(9)  IMO resolutsioon A.847(20) tunnistati kehtetuks IMO resolutsiooniga A.973(24) IMO kohustuslike õigusaktide rakendamise koodeksi kohta, mis sisaldab kohustuslikke sätteid, mida lipuriigid peavad rakendama.

10)   liikmesriigid peavad täitma oma kohuseid lipuriigina tõhusalt ja järjekindlalt kooskõlas IMO konventsioonidega ning võttes arvesse IMO resolutsiooni A.973(24).

(11)  IMO konventsioonidega antakse lipuriikidele õigus vabastada laevad IMO konventsioonides sätestatud põhiliste lipuriigi suhtes kehtivate eeskirjade täitmisest ja kohaldada samaväärseid sätteid ning jäetakse suur hulk nõudeid ametite otsustada. Ehkki erimeetmete rakendamisel tuleb tagada teatud paindlikkus, võib selliste küsimuste jätmisel üksnes ja täielikult ühe ameti otsustada tulemuseks olla liikmesriigiti erinev ohutustase ja eri lipuriikide vahelise konkurentsi võimalik kahjustamine.

(12)  Nõukogu 17. märtsi 1998. aasta direktiivi 98/18/EÜ (reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta)(6) artikliga 12 võttis ühendus endale kohustuse algatada rahvusvaheliste merereisidega tegelevate reisilaevade tehniliste ohutusstandardite ühtlustatud tõlgendamine. Ilma et see piiraks IMO ühtlustatud tõlgenduste vastuvõtmist, tuleks sama lähenemisviisi vajaduse korral järgida, võttes sobivaid lahendusi vastu huvitatud isikute taotlusel ja iga juhtumi puhul eraldi, kehtestades samasuguseid sätteid muude laevaliikide kohta, mille suhtes IMO konventsioone kohaldatakse.

(13)  Liikmesriikide mereametitel peaks oma lipuriigi kohustuste täitmiseks olema võimalik kasutada asjakohaseid ressursse, mis vastaksid nende laevastiku suurusele ja laadile ning põhineksid asjakohastel IMO nõuetel.

(14)  Selliste ressursside suhtes tuleks liikmesriikide praktiliste kogemuste põhjal kehtestada miinimumnõuded.

(15)  IMO poolt 20. detsembri 2004. aasta ringkirjas MSC/Circ.1140/ MEPC/Circ.424 "Laevade riikidevahelise ümberregistreerimise kohta" soovitatud menetluste kohustuslik rakendamine peaks tugevdama IMO konventsioonides ja ühenduse meresõiduohutuse alastes õigusaktides käsitletud lipuriigi vahetamise küsimusega seotud sätteid ning suurendama meresõiduohutuse huvides lipuriikide vaheliste suhete läbipaistvust.

(16)  Liikmesriigid peaksid kohaldama oma lipu all sõitvate laevade suhtes lipuriigi teostatava sertifitseerimise ja ülevaatuse ühtlustatud nõudeid, nagu on sätestatud asjakohastes menetlustes ja juhistes, mis on lisatud IMO assamblee resolutsioonile A. 948(23) ülevaatuse ja sertifitseerimise ühtlustatud süsteemiga seotud ülevaatusjuhiste kohta.

(17)  Liikmesriikide nimel lipuriigi kohuseid täitvate tunnustatud organisatsioonide range ja põhjalik kontrollimine, mis vastab liikmesriikide laevastike suurusele ja laadile, peaks parandama liikmesriigi lipu all sõitvate laevade üldist toimimise kvaliteeti.

(18)  Miinimumnõuete täitmine lipuriikide inspektorite poolt tagab mereametitele võrdsed tegevustingimused ja aitab kaasa liikmesriigi lipu all sõitvate laevade toimimise kvaliteedi parandamisele.

(19)  Liikmesriigid on lipuriikidena kohustatud uurima oma laevadega seotud õnnetusi ja vahejuhtumeid.

(20)  Erieeskirjad, mida liikmesriigid peavad meretranspordi valdkonnas toimunud õnnetusjuhtumite uurimisel järgima, on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... direktiivis 2007/…/EÜ, millega kehtestatakse meretranspordi sektoris toimunud õnnetuste juurdluse põhimõtted ja millega muudetakse direktiive 1999/35/EÜ ja 2002/59/EÜ(7).

(21)  IMO ohutu mehitamise põhimõtete kohustuslik rakendamine peaks kaasa aitama liikmesriigi lipu all sõitvate laevade toimimise kvaliteedi parandamisele.

(22)  Liikmesriigi lipu all sõitvate laevade, samuti liikmesriigi registrist lahkunud laevade kohta olulist teavet sisaldavate andmebaaside väljatöötamine peaks parandama kvaliteetse laevastiku tegevuse läbipaistvust ning aitama kaasa lipuriigi kohustuste tõhusamale kontrollimisele ja mereametitele võrdsete tegevustingimuste tagamisele.

(23)  Lipuriikide tegevuse hindamine ja läbivaatamine ning vajadusel parandusmeetmete kasutamine peaks tagama, et kõik EL-i liikmesriigid on loetletud sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi valges nimekirjas.

(24)  Liikmesriigid on võtnud endale kohustuse tõendada, et nad järgivad IMO kohustuslikke õigusakte, nagu on nõutud resolutsioonis A.974(24) IMO liikmesriikide vabatahtliku auditeerimissüsteemi kohta, mille IMO assamblee võttis vastu 1. detsembril 2005.

(25)  IMO liikmesriikide vabatahtlik auditeerimissüsteem järgib tavapärast lähenemisviisi kvaliteedijuhtimisele, mis hõlmab selliseid põhimõtteid, kriteeriume, kontrollivaldkondi, kontrolliprotsesse ja menetlusi, mida on sobilik kasutada otsustamaks, mil määral liikmesriigid rakendavad ja täidavad nendes kohustuslikes IMO konventsioonides sisalduvaid lipuriigi kohustusi ja vastutust, mille osalised nad on. Seega saaks sellise kontrolliprotsessi juba lisada ka ühenduse meresõiduohutust käsitlevatesse õigusaktidesse.

(26)  Halduskorra kvaliteedi tõendamine ISO või samaväärsete standardite kohaselt peaks aitama veelgi kaasa kvaliteetsetele mereametitele võrdsete tegevustingimuste tagamisele.

(27)  Liikmesriikide lipu all laevu käitavatele laevaomanikele ja muude lippude all laevu käitavatele laevaomanikele võrdsete tegevustingimuste tagamiseks tuleks saavutada koostoime lipuriikide vahel, kes on võtnud endale ülesandeks kohustuslikult rakendada IMO kohustuslike õigusaktide rakendamise koodeksit, mille IMO võttis vastu 1. detsembri 2005. aasta resolutsiooniga A.973(24), ning kes lasevad end kontrollida vastavalt IMO resolutsiooni A.974(24) sätetele.

(28)  Komisjon peaks kaasa aitama lipuriike käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi koostamisele vastavalt IMO resolutsioonides A. 973(24) ja A. 974(24) osutatud tingimustele lipuriikide vahelise koostoime saavutamiseks ning looma stiimuleid laevade registreerimiseks liikmesriikide registrites. Kui kolmandatel riikidel lubatakse – tingimusel, et on tagatud vajalikud kvaliteedi- ja ülevaatussüsteemid – sõlmida Euroopa Ühendusega lepinguid, mis võimaldavad neil saada kasu ühenduse standardite heast mainest ja lihtsamatest haldusformaalsustest, võib see ajal, mil riiklikud mereametid on haaratud rahvusvahelisse konkurentsi, aidata suurendada IMO konventsioonide üldist järgimist ja kaotada rahvusvahelist dumpingut.

(29)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1406/2002(8) loodud Euroopa Meresõiduohutuse Amet peaks tagama käesoleva direktiivi rakendamiseks vajaliku toetuse.

(30)  Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused(9).

(31)  Kuna liikmesriigid ei suuda võetavate meetmete eesmärke, nimelt meretranspordipoliitika vallas asjakohaste sätete kehtestamist ja rakendamist, piisaval määral saavutada ning seega on neid käesoleva meetme olemuse tõttu hõlpsam saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid vastavalt asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttele. Vastavalt samas artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttele ei lähe käesolev direktiiv kaugemale sellest, mis on vajalik kõnealuste eesmärkide saavutamiseks.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Sisu

1.  Käesoleva direktiivi eesmärk on:

   a) tagada, et liikmesriigid täidavad lipuriigina oma kohustusi tõhusalt ja järjekindlalt vastavalt IMO konventsioonidele ja asjassepuutuvatele ILO õigusaktidele;
   b) tõhustada ohutust ning vältida liikmesriikide lipu all sõitvate laevade põhjustatud merereostust;
   c) näha ette mehhanism selliste IMO konventsioonides sätestatud meetmete ühtlustatud tõlgendamiseks, mis on jäetud nimetatud konventsioonide osaliste otsustada.

2.  Käesoleva direktiivi kohaldamisega ei piirata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2099/2002(10) artikli 2 lõikes 2 loetletud ühenduse merendusalaste õigusaktide ega nõukogu direktiivi 1999/63/EÜ(11) kohaldamist.

Artikkel 2

Mõisted

1.  Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

  a) IMO konventsioonid – järgmisi konventsioone koos nende protokollide ja muudatustega, ning nendega seotud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) raamistikus vastuvõetud kohustuslike koodeksitega (ajakohastatud versioonid):
   i) 1974. aasta rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel (SOLAS 74);
   ii) 1966. aasta rahvusvaheline laadungimärgi konventsioon (LL 66);
   iii) 1969. aasta rahvusvaheline laevade mõõtmise konventsioon (tonnaaž 69);
   iv) rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt (MARPOL);
   v) meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon (STCW 1978);
   vi) 1972. aasta rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioon (COLREG 72);
   vii) 1991. aasta puitu sisaldavat tekilasti vedavate laevade ohutuseeskiri;
   viii) 1965. aasta tahkete puistekaupade veo ohutuseeskiri;
   b) IMO erikonventsioonid – 1977. aasta Torremolinose kalapüügilaevade ohutuse rahvusvahelise konventsiooniga seotud 1993. aasta Torremolinose protokoll ja 2001. aasta rahvusvaheline konventsioon laevade kahjulike reostusvastaste süsteemide järelevalve kohta;

c)   lipuriigi seadustik – IMO resolutsiooniga A.973(24) vastu võetud "IMO kohustuslike õigusaktide rakendamise koodeksi" 1. ja 2. osa;

   d) laevad – laevad ja veesõidukid, mille suhtes kohaldatakse üht või mitut IMO konventsiooni;
   e) amet – selle liikmesriigi pädev mereamet, kelle lipu all laeval või veesõidukil on õigus sõita;
   f) lipuriigi kvalifitseeritud inspektor – avalik teenistuja või isik, kelle liikmesriigi pädev asutus on nõuetekohaselt volitanud teostama tunnistuste andmisega seotud ülevaatusi ja kontrolle ning kes vastab II lisas täpsustatud kutsekvalifikatsiooni ja sõltumatuse nõuetele;
   g) tunnustatud organisatsioon – vastavalt direktiivile 2007/…/EÜ [laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta] tunnustatud organisatsioon;
   h) tunnistused – IMO konventsioonidega seotud kohustuslikud tunnistused.

2.  Uute konventsioonide või sätete arvessevõtmiseks võib artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusega võtta meetmeid 1. lõike punktides a, b ja c esitatud mõistete muutmiseks.

Artikkel 3

Rahvusvahelise raamistiku rakendamine

1.  Liikmesriigid peavad saama IMO konventsioonide ja IMO erikonventsioonide osaliseks. Ent see kohustus on seotud üksnes konventsioonide sellise versiooniga, mis kehtib käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeval.

2.  Liikmesriigid, kes käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeval ei ole veel kõigi IMO konventsioonide või IMO erikonventsioonide osalised, alustavad kooskõlas oma õigusega menetlust asjaomase konventsiooni ratifitseerimiseks või sellega ühinemiseks. Üheksakümne päeva jooksul alates käesoleva direktiivi jõustumisest teavitavad nad komisjonile arvatava kuupäeva, mil nad annavad Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni peasekretärile hoiule asjaomase konventsiooni ratifitseerimis- või ühinemiskirja.

3.  Iga liikmesriik jagab oma ametite raames selgelt ülesanded, mis on seotud IMO konventsioonides lipuriike käsitlevate kohustuste täitmise poliitika loomise ja arendamisega, ning tagab, et amet suudab nõuetekohaselt kaasa aidata riigi õigusaktide väljaandmisele ja anda juhiseid nende rakendamiseks ja jõustamiseks.

4.  Eelkõige rahvusvahelise laevanduse osas kohaldavad liikmesriigid täielikult IMO konventsioonide lipuriikidega seotud kohustuslikke sätteid vastavalt nendes konventsioonides nimetatud tingimustele ja seal osutatud laevade suhtes ning võtavad nõuetekohaselt arvesse käesoleva direktiivi I lisas esitatud lipuriigi koodeksi sätteid.

5.  Liikmesriigid muudavad järjepidevalt IMO konventsioonide jõustamiseks võetud meetmeid üha sobivamaks. Täiustamine toimub asjakohaste riigi õigusaktide range ja tõhusa kohaldamise ja jõustamise ning nõuetekohasuse järjepideva kontrollimise teel.

6.  Komisjoni algatusel või ühe või mitme asjaomase ameti või käitaja taotlusel võib artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusega võtta meetmeid, et:

   a) töötada välja ühtlustatud kord vastavalt IMO konventsioonidele kohaldatavate erandite ja samaväärsete asenduste kohaldamiseks;
   b) luua IMO konventsioonides ametite otsustada jäetud küsimuste ühtlustatud tõlgendused;
   c) standardida konventsioonide sätete tõlgendamine ja kohaldamine.

Artikkel 4

Ohutus- ja reostuse vältimise nõuete täitmise ressursid ja protsess

1.  Iga liikmesriik tagab, et tema ametil on asjakohased ning laevastiku suurusele ja laadile vastavad ressursid. Need ressurssid:

   a) tagavad IMO konventsioonides ja erikonventsioonides, lipuriigi koodeksis ja asjassepuutuvates ILO õigusaktides esitatud nõuete täitmise;
   b) tagavad kõikide nende lipu all sõitvate laevade õnnetuste uurimiste läbiviimise ning tagavad, et tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks võetakse õigeaegselt piisavad meetmed;
   c) tagavad asjakohastes IMO konventsioonides sisalduvaid nõudeid käsitlevate ja lepinguosaliseks olevate riikide heakskiidetud juhiste väljatöötamise, dokumenteerimise ja tutvustamise;
   d) koosnevad sobivast arvust kvalifitseeritud töötajatest IMO konventsioonide rakendamisega seotud riigi õigusaktide rakendamiseks ja jõustamiseks, sealhulgas lipuriigi kvalifitseeritud inspektoritest uurimiste, auditite, kontrolli ja ülevaatuste läbiviimiseks;
   e) koosnevad piisavast arvust lipuriigi kvalifitseeritud töötajatest selliste vahejuhtumite uurimiseks, mille puhul on sadamariik pidanud kinni laeva, millel on õigus nende lipu all sõita; ja
   f) koosnevad piisavast arvust lipuriigi kvalifitseeritud töötajatest selliste vahejuhtumite uurimiseks, mille puhul sadamariik seab kahtluse alla lipuriigi volitusel väljastatud tunnistuse või kinnituslehe kehtivuse või tunnistust või kinnituslehte omava isiku pädevuse.

2.  Iga liikmesriik tagab lipuriigi inspektorite koolituse ning järelevalve lipuriigi inspektorite ja uurijate tegevuse üle ning õnnetuste või puuduste korral rannikuriigi tegevuse üle, nagu ka tunnustatud organisatsioonide tegevuse üle, kui ta peaks artikli 7 kohaselt volitused sellistele organisatsioonidele delegeerima.

3.  Iga liikmesriik arendab välja või säilitab oma laevastiku suurusele ja laadile vastavad võimalused laevade konstruktsiooni ja varustust puudutavate disainilahenduste ülevaatamiseks, heakskiitmiseks ja lubamiseks ja tehniliste otsuste tegemiseks.

4.  Lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustuste täitmise miinimumnõuded kehtestatakse artikli 18 lõikes 2 osutatud korras.

Artikkel 5

Laeva registreerimine liikmesriigi lipu alla

1.  Enne mis tahes laeva registrisse kandmist peab liikmesriik selle identifitseerima, sealhulgas kontrollima vajaduse korral selle IMO identifitseerimisnumbrit ning muid laeva dokumente, et laev ei sõidaks samal ajal kahe või enama riigi lipu all. Tuleb saada tõend selle kohta, et eelnevalt teise riigi lipu alla registreeritud laev on selle riigi registrist kustutatud või et selle riigi registrist on saadud nõusolek laeva ümberregistreerimiseks.

2.  Tingimusena laeva esmakordseks kandmiseks oma registrisse kontrollib asjaomane liikmesriik, kas kõnealune laev vastab kõigile kohaldatavatele rahvusvahelistele eeskirjadele ning tagab, et seda kinnitavad ka tema käsutuses olevad tõendavad dokumendid. Vajadusel, kuid igal juhul, kui laev ei ole uus, teeb ta koostööd eelmise lipuriigiga ning palub sellel edastada vajalikud dokumendid ja andmed.

3.  Kui sellise taotluse esitab üks liikmesriik teisele liikmesriigile, on eelmine lipuriik kohustatud edastama kõnealused dokumendid ja andmed vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 789/2004, mis käsitleb kauba- ja reisilaevade ümberregistreerimist ühest ühenduse registrist teise(12).

4.  Kui teine lipuriik küsib teavet liikmesriigi registrist lahkunud laeva kohta, esitab asjaomane liikmesriik vastavale lipuriigile viivitamata kõik üksikasjad kõnealuse laeva puuduste, nõuetele mittevastavuse ja nende likvideerimiseks määratud tähtaegade kohta ning kõikvõimaliku muu ohutusega seotud teabe.

5.  Lõigete 1, 2 ja 4 kohaldamine ei piira määruse (EÜ) nr 789/2004 artikli 4 kohaldamist.

Artikkel 6

Liikmesriigi lipu all sõitvate laevade ohutuse tagamine

1.  Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed selle tagamiseks, et laevad, millel on õigus nende lipu all sõita, järgivad rahvusvahelisi eeskirju ja standardeid. Eelkõige hõlmavad need meetmed järgmist:

   a) laevadel keelatakse minna merele enne, kui see toimub vastavalt rahvusvahelistele eeskirjadele ja standarditele;
   b) tagatakse nende laevadekorrapärane kontrollimine veendumaks, et laeva tegelik olukord ja selle meeskond vastavad laeva tunnistustele;
   c) tagatakse, et punktis b osutatud korrapärase kontrollimise käigus kontrollib inspektor sobivaid meetodeid ja vajalikke vahendeid kasutades, kas laeval töötavad meremehed tunnevad oma konkreetseid tööülesandeid ning laeva töökorda, varustust, seadmeid ja menetlusi;
   d) tagatakse, et laevaperel tervikuna on pädevus ja vajalikud vahendid selleks, et oma tegevust häireolukorras tõhusalt koordineerida ning täita reostuse vältimise või tõrjumise ja ohutuse seisukohalt olulisi teenistusülesandeid;
   e) riigi õigusnormides sätestatakse piisavalt karmid karistused, et laevadei rikuks rahvusvahelisi eeskirju ega standardeid;
   f) pärast uurimise läbiviimist alustatakse kohtuasju laevade vastu mis on rikkunud rahvusvahelisi eeskirju ja standardeid, olenemata sellest, kus selline rikkumine toimus;
   g) riigi õigusnormides sätestatakse piisavalt karmid karistused, et isikud, kellele on nende volitusel väljastatud tunnistus või kinnitusleht, ei rikuks rahvusvahelisi eeskirju ega standardeid; ja
   h) pärast uurimise läbiviimist alustatakse kohtuasju isikute vastu, kellel on tunnistus või kinnitusleht ja kes on rikkunud rahvusvahelisi eeskirju ja standardeid, olenemata sellest, kus selline rikkumine toimus.

2.  Nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiivis 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem(13), töötavad liikmesriigid välja ja viivad ellu nende lipu all sõitvaid laevu puudutava asjakohase kontrolli- ja järelevalveprogrammi, mis võimaldaks neil õnnetuste või puuduste korral vastata kiiresti ja põhjalikult sadama- või rannikuriikide teabe või selgituse saamise taotlustele, kasutades selleks muu hulgas ühenduse andmevahetussüsteemi SafeSeaNet.

3.  Liikmesriigid või nende nimel tegutsevad tunnustatud organisatsioonid väljastavad või kinnitavad laevade tunnistusi üksnes pärast seda, kui on veendunud, et laev vastab kõigile kohaldatavatele nõuetele.

4.  Liikmesriigid väljastavad isikutele rahvusvahelisi pädevustunnistusi või kinnituslehti üksnes pärast seda, kui on veendunud, et isik vastab kõigile kohaldatavatele nõuetele.

5.  Liikmesriigid tagavad, et nende laevad on läbinud ülevaatuse vastavalt asjakohastele ülevaatuse ja sertifitseerimise ühtlustatud süsteemiga seotud menetlustele ja juhistele, mis on lisatud IMO assamblee resolutsioonile A.948(23) (ajakohastatud versioon).

6.  Liikmesriik võtab meetmed kooskõlas III lisas sätestatud juhistega, kui sadamariik peab kinni nende lipu all sõitva laeva.

7.  III lisa võib artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusega muuta, et juhiseid kehtiva korra rakendamisel saadud kogemuste põhjal täiustada.

Artikkel 7

Volituste delegeerimine seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks

1.  Ilma et see piiraks direktiivi 94/57/EÜ või direktiivi 2007/…./EÜ [laevade kontrolli ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta] kohaldamist, arendavad või säilitavad liikmesriigid, kelle laevade ülevaatust ja sertifitseerimist viivad läbi tunnustatud organisatsioonid, oma laevastiku suurusele ja laadile vastava suutlikkuse teostada pidevat järelevalvet nende nimel tegutsevate tunnustatud organisatsioonide ülevaatuste ja sertifitseerimiste üle.

Nad tagavad, et ameti ja tunnustatud organisatsioonide vahel luuakse Internetis otseühendus ning et tunnustatud organisatsioonide üle järelevalvet teostavad töötajad tunnevad põhjalikult nende organisatsioonide ja lipuriigi eeskirju ning suudavad tunnustatud organisatsioone kohapeal tõhusalt jälgida.

2.  Liikmesriigid, kelle suhtes lõiget 1 kohaldatakse, annavad võimaluse viia läbi nende lipu all sõitvaid laevu käsitlevad täiendavad uurimised, tagamaks nende vastavus IMO konventsioonide nõuetele ja riigi nõuetele.

3.  Lõikes 2 nimetatud täiendavaid uurimisi tuleb läbi viia vähemalt korra 12 kuu jooksul laevade puhul:

   a) mis on olnud liikmesriigi registris vähem kui kaks aastat; ja
   b) mida on viimase 12 kuu jooksul nõukogu 19. juuni 1995. aasta direktiivi 95/21/EÜ laevaohutust, reostuse vältimist ning elu- ja töötingimusi laevadel käsitlevate rahvusvaheliste standardite rakendamise kohta ühenduse sadamaid kasutavate ja liikmesriikide jurisdiktsiooni all olevates vetes sõitvate laevade suhtes(14) või Euroopa Parlamendi ja nõukogu ... direktiivi 2007/.../EÜ [mis käsitleb sadamariigi kontrolli laevanduses](15) sätete alusel kinni peetud.

4.  Kui direktiivi 2007/…/EÜ [mis käsitleb sadamariigi kontrolli laevanduses] artikli 5 lõikes 2 osutatud sadamariigi kontrolli üksikasjalikud eeskirjad on jõustunud, ei ole lõigetes 2 ja 3 osutatud täiendav uurimine tingimata vajalik laevade puhul, millele on omistatud nimetatud direktiivi alusel madal riskiprofiil.

5.  Lisaks sellele annavad liikmesriigid, kelle suhtes lõiget 1 kohaldatakse:

   a) oma tunnustatud organisatsioonidele konkreetseid juhiseid, kus on üksikasjalikult kirjeldatud meetmeid, mida tuleb võtta juhul, kui leitakse, et laev ei ole mereleminekuks kõlblik, ilma et see ohustaks laeva ennast või pardal viibivaid isikuid, või kui leitakse, et see kujutab põhjendamatut ohtu merekeskkonnale, ja
   b) oma tunnustatud organisatsioonidele kõik asjakohased riigi õigusaktid ja nende tõlgendused, millega IMO konventsioonide sätted jõustatakse, või täpsustavad, kas ameti standardid on mingis osas konventsioonide nõuetest rangemad.

6.  Täiendavate uurimiste jaoks vajalike ülevaatusmenetluste ja järelevalvesüsteemide kehtestamiseks vajalikud juhised ning täiendavaid uurimisi teostavate inspektorite suhtes kehtivad miinimumnõuded kehtestatakse artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusega.

Artikkel 8

Lipuriikide inspektorid

1.  Liikmesriigid määratlevad ja dokumenteerivad kõigi nende lipuriigi töötajate, kes korraldavad, teevad või kontrollivad reostuse vältimise ja ohutusega seotud või seda mõjutavat tööd, vastutuse, võimupiirid ja vastastikused suhted.

2.  Liikmesriigid tagavad, et laevade ja ühingute ülevaatuste ja kontrollide eest vastutavad või neid teostavad töötajad vastavad II lisas sätestatud miinimumnõuetele.

3.  Liikmesriigid tagavad, et kõigi lipuriigi kohustusi täita aitavate töötajate, välja arvatud lõikes 2 osutatud töötajate, haridus, koolitus ja juhendus vastab ülesannete ulatusele, mida nad on volitatud täitma.

4.  Liikmesriigid tagavad sobivaid meetodeid ja vajalikke vahendeid kasutades dokumenteeritud süsteemi rakendamise lõigetes 1–3 osutatud töötajate oskuste jätkuvaks arendamiseks ja nende teadmiste järjepidevaks ajakohastamiseks vastavalt ülesannetele, mida nad on määratud või volitatud täitma.

5.  Lipuriik väljastab kõigile tema nimel laevade pardal või trümmis tööülesandeid täitvatele inspektoritele ning vajaduse korral ka teistele lõikes 3 osutatud töötajatele isikut tõendava dokumendi, mis kinnitab volitusi, mis lipuriik on neile andnud.

6.  II lisa võib muuta vastavalt artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele, et parandada juhiseid kehtivate sätete rakendamisel saadud kogemuste põhjal.

7.  Artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusega võib kehtestada miinimumnõuded lõikes 3 nimetatud töötajate kvalifikatsiooni suhtes.

Artikkel 9

Lipuriigi teostatavad uurimised

Liikmesriigid viivad pärast nende lipu all sõitvate laevadega juhtunud laevaõnnetusi või reostusjuhtumeid läbi uurimise, järgides IMO assamblee resolutsioonile A.884(21) lisatud laevaõnnetuste ja vahejuhtumite uurimise koodeksist tulenevaid kohustusi, mille IMO võttis vastu resolutsiooniga A.849(20) (ajakohastatud versioon). Selliseid õnnetuste uurimisi teostavad vastava väljaõppe saanud uurijad, kes on pädevad tegelema õnnetusega seonduvate küsimustega ja kelle olemasolu tagavad liikmesriigid, olenemata õnnetuse või vahejuhtumi toimumise paigast.

Artikkel 10

Ohutu mehitamine

Liikmesriigid tagavad, et nende lipu all sõitvad laevad on piisavalt mehitatud, pidades silmas inimelude ohutust merel, ning järgivad ohutu mehitamise põhimõtet, mis on sätestatud IMO assamblee resolutsioonis A.890(21) ohutu mehitamise põhimõtete kohta (ajakohastatud versioon), võttes arvesse nimetatud resolutsioonile lisatud asjakohaseid suuniseid.

Artikkel 11

Kaasnevad meetmed

1.  Liikmesriigid koostavad oma laevade kohta laevastiku andmebaasi, mis sisaldab iga laeva peamisi tehnilisi üksikasju ja lõikes 2 loetletud andmeid, või tagavad endale otsese juurdepääsu samasugust teavet sisaldavale andmebaasile. Liikmesriigid tagavad komisjonile õiguse vastavalt vajadusele kasutada nende laevastiku andmebaasi või jagada sellele juurdepääsu ning andmeid saada ja nendega vahetada.

2.  Iga liikmesriigi andmebaas sisaldab järgmist teavet:

   (a) a) eraldi informatsiooni iga registreeritud laeva kohta:
   i) üksikasjad laeva kohta (nimi, IMO number, jne); registreerimise kuupäev ja vajaduse korral registrist kustutamise kuupäev;
   ii) laeva sertifitseerimise ja klassifitseerimisega seotud tunnustatud organisatsioonide andmed lipuriigi juhiste kohaselt;
   iii) ülevaatuste, sealhulgas vajaduse korral lisa- ja täiendavate ülevaatuste ning kontrollimiste kuupäevad ja tulemused (puudused: jah või ei, kirjeldus, teostatud või pooleliolev remont; kinnipidamised: jah või ei, ja kestus); ülevaatused on läbi viinud kas otseselt lipuriik ise või tunnustatud organisatsioonid, keda see riik on selleks volitanud;
   iv) sadamariigi kontrolli käsitlevate sätete alusel toimunud laeva kontrollimise kuupäevad ja selle teostanud asutuse andmed;
   v) sadamariigi kontrolli tulemused (puudused: jah või ei, kirjeldus, teostatud või pooleliolev remont; kinnipidamised: jah või ei, ja kestus);
   vi) andmed õnnetuste kohta;
   vii) andmed IMO konventsioonide, eriti MARPOL-i ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivi 2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest,(16) rikkumistest;
  b) üldinformatsioon kõikide registris olevate laevade kohta:
   i) registrist viimase 12 kuu jooksul lahkunud laevade andmestik ja tunnusandmed; selle perioodi jooksul tuleb säilitada kogu teave, mis on kogutud andmebaasi laeva registris oleku aja jooksul;
   ii) lipuriigi poolt või nimel läbiviidud iga liiki iga-aastaste ülevaatuste arv menetluste kaupa.

3.  Lõikes 2 loetletud andmeid võib uute andmebaasidega seotud arenguid silmas pidades muuta artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusega.

Artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusega võib andmete esitamiseks kehtestada ühtlustatud vormid.

4.  Lõikes 2 osutatud teave edastatakse terviklikul kujul viivitamatult uuele lipuriigile, kui laev lahkub registrist ja viiakse üle teise registrisse.

Artikkel 12

Lipuriikide tegevuse hindamine ja läbivaatamine

1.  Liikmesriigid hindavad igal aastal oma tegevust seoses käesoleva direktiivi sätetega.

2.  Lipuriikide tegevuse hindamise meetmed hõlmavad muu hulgas sadamariigi kontrolliga seotud kinnipidamiste määrasid, lipuriigi kontrollide tulemusi, statistilisi andmeid õnnetuste kohta, side- ja teabevahetust, statistilisi andmeid iga-aastaste kadude kohta, välja arvatud täieliku hävimisega seotud kaod, ja muid asjakohaseid tulemuslikkuse näitajaid, mille põhjal otsustatakse, kas töötajad, ressursid ja halduskord on lipuriigi kohustuste täitmiseks piisavad.

3.  Artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusega võetakse vastu ühine meetod lipuriikide tegevuse hindamisel.

4.  Liikmesriigid, kes kalendriaasta 1. juulil on loetletud sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi aastaaruandes avaldatud mustas või hallis nimekirjas, esitavad komisjonile enne sama aasta 1. septembrit põhjaliku aruande lipuriigi nõuetele mittevastavuse kohta. Selles aruandes määratakse kindlaks sellise mittevastavuse peamised põhjused ja analüüsitakse neid ning tuvastatakse need laevade kategooriad, millest selline tulemus on tingitud. Ühtlasi peab see aruanne sisaldama heastavate meetmete kava, mis vajadusel hõlmab täiendavaid ülevaatusi ja mis rakendatakse esimesel võimalusel.

Artikkel 13

Lipuriikide auditeerimise kord

1.  Iga liikmesriik tagab, et kolme aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist ja edaspidi korrapäraste ajavahemike tagant viiakse läbi sõltumatu kontroll selle üle, kas ta järgib käesolevat direktiivi.

2.  Lõikes 1 nimetatud kontrolli raamistik ja kord kehtestatakse artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusega.

Lõikes 1 nimetatud kontrollina tunnustatakse siiski ka IMO resolutsiooni A.974(24) sätete kohaselt läbiviidud auditeerimisi, kui sealjuures on täidetud lõikes 3 sätestatud tingimused. Tunnustamine ei piirata komisjoni poolt või tema nõudel teostatud mis tahes lisakontrolle, mille eesmärgiks on kontrollida vastavust ühenduse merendusalastele õigusaktidele.

3.  Liikmesriik tagab:

   a) et kontrollitakse ka käesoleva direktiivi sätete järgimist;
   b) komisjoni osalemise vaatlejana IMO auditeerimisprotsessis;
   c) et aruanne ja teave seejärel võetud meetmete kohta tehakse komisjonile viivitamata kättesaadavaks.

4.  Artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusega:

   a) määratakse kindlaks lõikes 1 nimetatud kontrollide teostamise ajakava;
   b) määratletakse kontrolli tulemustest avalikkuse teavitamist tingimused.

5.  Vajadusel töötab komisjon koostöös liikmesriikidega välja soovitused ja teeb ettepanekud, et parandada lõikes 2 osutatud juhul IMO auditeerimissüsteemi korda ja tulemusi.

Artikkel 14

Kvaliteedi sertifitseerimine

1.  Iga liikmesriik töötab oma ameti jaoks välja ja rakendab kvaliteedijuhtimise süsteemi ning haldab seda. See kvaliteedijuhtimise süsteem peab olema sertifitseeritud ISO 9001:2000 standardite alusel või vähemalt kõikidele ISO 9001:2000 tingimustele vastava võrdväärse standardi alusel ning seda kontrollitakse vastavalt ISO 19011:2002 suunistele või vähemalt kõikidele ISO 19011:2002 tingimustele vastava võrdväärse standardi suunistele. Nimetatud võrdväärsete standardite osas lähtutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 98/34/EÜ(17).

2.  Kvaliteedijuhtimise süsteem töötatakse välja kolme aasta jooksul alates käesoleva direktiivi jõustumisest.

3.  Kvaliteedijuhtimise süsteem sertifitseeritakse nelja aasta jooksul alates käesoleva direktiivi jõustumisest.

4.  Lõike 1 viiteid ISO standarditele võib ajakohastada artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusega.

Artikkel 15

Koostöölepingud

Komisjon esitab enne [2007.] aasta lõppu Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande selle kohta, kas oleks otstarbekas koostada lipuriigi kontrolliga seotud kohustusi käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum Euroopa Ühenduse, liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel, mille eesmärgiks oleks tagada liikmesriikidega võrdsed konkurentsitingimused nendele kolmandatele riikidele, kes on võtnud endale ülesandeks kohustuslikult rakendada IMO kohustuslike õigusaktide rakendamise koodeksit IMO resolutsiooni A.973(24) alusel, ning on nõustunud laskma end kontrollida vastavalt IMO resolutsiooni A.974(24) sätetele.

Artikkel 16

Teabe ja teadete saatmine

1.  Kõik liikmesriigid teevad IMO-le ja komisjonile teatavaks IMO konventsioonide sätetega nõutud teabe.

2.  Liikmesriigid teatavad komisjonile igal aastal:

   a) kontrollimiste ja auditeerimiste arvu, mille nad on lipuriikidena läbi viinud;
   b) ülesannete täitmiseks eraldatud vahendid, millele on osutatud artikli 4 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 7 lõikes 1;
   c) artiklite 6 -11, artikli 12 lõike 1 ja artikli 15 järgimiseks võetud meetmed.

3.  Artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusega võib kehtestada lõikes 2 nimetatud teabe esitamise kohustuse täitmiseks ühtlustatud näidisvormi.

4.  Pärast liikmesriikide teadete kättesaamist koostab komisjon käesoleva direktiivi rakendamist käsitleva koondaruande. See aruanne esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Artikkel 17

Muudatused

Lisaks artikli 2 lõikes 2, artikli 6 lõikes 7 ja artikli 11 lõikes 3 ette nähtud muudatustele võib käesolevat direktiivi muuta artikli 18 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusega, et võtta arvesse rahvusvahelisel tasandil, eelkõige IMO ja ILO poolt välja töötatud lipuriike käsitlevaid uusi sätteid ja kohustusi.

IMO konventsioonide ja IMO kohustuslike õigusaktide rakendamise koodeksi muudatused võib vastavalt määruse (EÜ) nr 2099/2002 artikli 5 lõikele 2 käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja jätta.

Artikkel 18

Komitee

1.  Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 2099/2002 artikliga 3 moodustatud laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS).

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse otsuse artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 sätestatud tähtajaks kehtestatakse kaks kuud.

Artikkel 19

Direktiivi ülevõtmine

1.  Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt […]. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 20

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

I LISA

Lipuriigi koodeks

IMO KOHUSTUSLIKE ÕIGUSAKTIDE RAKENDAMISE KOODEKSI EELNÕU 1. ja 2. osa

1.OSA – ÜHISED VADLKONNAD

Eesmärk

1.  Käesoleva koodeksi eesmärk on edendada ülemaailmset meresõiduohutust ja merekeskkonna kaitset.

2.  Eri ametid lähtuvad käesoleva koodeksi puhul oma valitsevast olukorrast ning on seotud üksnes nende lõikes 6 osutatud õigusaktide rakendamisega, mille lepinguosalised valitsused või osapooled nad on. Geograafilistest ja muudest asjaoludest tingituna on teatavate ametite roll lipuriigina suurem kui see on sadama- või rannikuriigina, samas kui teiste roll võib olla ranniku- või sadamariigina suurem kui lipuriigina. Selline osatähtsuse ebaühtlane jaotumine ei vähenda mingil viisil nende kohustusi lipu-, sadama- või rannikuriigina.

Strateegia

3.  Selleks, et riik saavutaks käesoleva koodeksi eesmärgi, tuleks välja töötada järgmisi punkte hõlmav strateegia:

   1) asjakohaste rahvusvaheliste kohustuslike õigusaktide rakendamine ja jõustamine;
   2) asjakohaste rahvusvaheliste soovituste järgimine;
   3) riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmise tõhususe järjepidev läbivaatamine ja kontrollimine; ning
   4) üldise korraldusliku tulemuslikkuse ja võimekuse saavutamine, säilitamine ja parandamine.

Eespool nimetatud strateegia elluviimisel tuleks järgida käesolevas koodeksis esitatud juhiseid.

Üldosa

4.   1982. aasta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni (UNCLOS) ja IMO konventsioonide sätete kohaselt vastutavad ametid õigusnormide avaldamise ja kõikvõimalike muude meetmete võtmise eest, mis võivad olla vajalikud nimetatud õigusaktide täielikuks ja igakülgseks jõustamiseks, tagamaks seda, et inimelude ohutust merel ja merekeskkonna kaitset silmas pidades oleksid laevad kõlblikud tegevuseks, milleks nad on ette nähtud, ning et nende meeskonna moodustaks asjatundlik laevapersonal.

5.  Võttes meetmeid merereostuse vältimiseks, vähendamiseks ja kontrollimiseks, tegutsevad riigid nii, et kahju või oht ei saaks otseselt või kaudselt edasi kanduda ühelt alalt teisele või et üht tüüpi reostuse ei muutuks teist tüüpi reostuseks (UNCLOS, artikkel 195).

Reguleerimisala

6.  Käesoleva koodeksiga on seotud järgmised IMO kohustuslikud õigusaktid:

1)   muudetud rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel, 1974, (SOLAS 74);

2)   rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel, 1974, parandatud ja muudetud 1978. aasta protokolliga (SOLAS PROT 1978);

3)   1988. aasta protokoll (rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel, 1974) kohta parandatud (SOLAS PROT 1988);

4)   1973. aasta rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt, muudetud 1978. aasta protokolliga (MARPOL 73/78);

5)   1997 aasta protokoll et muuta 1973. aasta rahvusvahelist konventsiooni merereostuse vältimise kohta laevadelt, muudetud 1978. aasta protokolliga (MARPOL PROT 1997);

6)   muudetud 1978. aasta meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvaheline konventsioon (STCW);

7)   1966. aasta rahvusvaheline laadungimärgi konventsioon (LL 66);

8)   1988. aasta protokoll 1966. aasta rahvusvaheline laadungimärgi konventsiooni kohta (LL PROT 1988);

9)   1969. aasta rahvusvaheline laevade mõõtmise konventsioon (tonnaaž 69) ja

10)   muudetud 1972. aasta rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskirja konventsioon (COLREG 72),

samuti kõik nende konventsioonide ja protokollidega kohustuslikuks muudetud dokumendid. Eespool nimetatud kohustuslikest õigusaktidest tulenevate kohustuste mittetäielikud loetelud on esitatud lisades 1–4. 5. lisas on esitatud asjakohaste dokumentide loetelu ja 6. lisas on esitatud kohustuslike dokumentide muudatuste kokkuvõte(18).

Esialgsed meetmed

7.  Kui riigi jaoks jõustub uus või muudetud IMO kohustuslik õigusakt, peab kõnealuse riigi valitsus suutma selle sätteid asjakohaste õigusaktide kaudu rakendada ja jõustada ning luua rakendamiseks ja jõustamiseks vajaliku infrastruktuuri. See tähendab, et riigi valitsus peab:

   1) olema suuteline avaldama seadusi, mis võimaldavad haldus-, tehnilistes ja sotsiaalsetes küsimustes tõhusat jurisdiktsiooni ja kontrolli tema lipu all sõitvate laevade üle ning eelkõige annavad õigusliku aluse registrite suhtes kehtivatele üldnõuetele, laevade kontrollimisele ning selliste laevade suhtes kohaldatavatele ohutust ja merereostuse vältimist käsitlevatele seadustele ning võimaldavad koostada seonduvaid eeskirju;
   2) omama õiguslikku alust oma õigusnormide jõustamiseks, sealhulgas seonduvate uurimis- ja karistamismenetluste täideviimiseks; ja
   3) omama piisavalt merendusalaste teadmistega töötajaid, kes aitaksid avaldada vajalikke riigi seadusi ning täidaksid kõiki riigi kohustusi, sealhulgas vastavate konventsioonidega nõutud aruannete esitamise kohustust.

8.  Asjakohaste IMO õigusaktide sätete jõustamiseks ettenähtud riigi õigusaktide võimaliku raamistiku võib leida Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni trükises "Suunised merendusalaste õigusaktide kohta" ("Guidelines for Maritime Legislation")(19).

Teabe edastamine

9.  Riigid peaksid kõigile asjaomastele isikutele teatavaks tegema lõikes 3 osutatud strateegia, sealhulgas teabe oma riigi õigusaktide kohta.

Dokumendid

10.  Nõuetele vastavuse ja riigi tõhusa tegevuse tõendamiseks tuleb kehtestada asjakohased dokumendid ja neid säilitada. Dokumendid peavad olema loetavad, kergesti tuvastatavad ja kättesaadavad. Dokumentide tuvastamiseks, säilitamiseks, kaitsmiseks, kättesaamiseks, säilitustähtaegade määramiseks ja hävitamiseks vajalike kontrollimehhanismide kindlaksmääramiseks tuleb kehtestada dokumenteeritud kord.

Täiustamine

11.  Riigid peaksid pidevalt täiustama meetmeid, mida nad on võtnud vastuvõetud konventsioonide ja protokollide jõustamiseks. Täiustamine peaks toimuma asjakohaste riigi õigusaktide range ja tõhusa kohaldamise ja jõustamise ning nende täitmise kontrollimise teel.

12.  Riik peaks edendama sellist kultuuri, mis pakuks inimestele võimaluse parandada meresõiduohutuse ja keskkonnakaitse alast tegevust.

13.  Lisaks sellele peaks riik võtma meetmeid võimaliku nõuetele mittevastavuse põhjuste kindlaksmääramiseks ja selle edasise ilmnemise vältimiseks, mis hõlmaks:

   1) nõuetele mittevastavuse läbivaatamist ja analüüsi;
   2) vajalike parandusmeetmete rakendamist ja
   3) parandusmeetmete läbivaatamist.

14.  Riik peaks kindlaks määrama meetmed võimaliku nõuetele mittevastavuse põhjuste kõrvaldamiseks, et vältida nende ilmnemist.

2.OSA – LIPURIIGID

Rakendamine

15.  Oma vastutuse ja kohustuste tõhusaks täitmiseks peaksid lipuriigid:

   1) rakendama riigi õigusaktide ja suuniste väljaandmise kaudu poliitikat, mis aitaks rakendada ja jõustada kõiki selliseid ohutust ja reostuse vältimist käsitlevaid konventsioone ja protokolle, mille osalised nad on, ja
   2) määrama oma ametite raames ülesandeid asjakohaste vastuvõetud poliitikate ajakohastamiseks ja läbivaatamiseks vastavalt vajadusele.

16.  Lipuriigid peaksid kehtestama ressursid ja menetlused, mille abil oleks võimalik ohutus- ja keskkonnakaitseprogrammi hallata ning mis peaksid koosnema vähemalt järgmisest:

   1) haldusjuhendid kohaldatavate rahvusvaheliste reeglite ja eeskirjade rakendamiseks ning ka vajalike tõlgendavate riigi eeskirjade väljatöötamiseks ja levitamiseks;
   2) ressursid, millega tagada lõikes 6 loetletud IMO kohustuslike õigusaktide nõuete täitmine auditeerimis- ja kontrolliprogrammi kasutamise teel, mis on sõltumatud kõigist vajalikke tunnistusi ja asjakohaseid dokumente väljastavatest haldusasutustest ja/või kõigist üksustest, millele lipuriik on andnud volitused väljastada vajalikke tunnistusi ja asjakohaseid dokumente;
  3) ressursid, millega tagada muudetud 1978. aasta STCW konventsiooni nõuete järgimine. See hõlmab ressursse, millega muu hulgas tagada, et:
   3. 1 meremeeste väljaõpe, atesteerimine ja diplomeerimine vastab konventsiooni nõuetele;
   3.2 STCW tunnistused ja kinnituslehed kajastavad õigesti meremeeste pädevust kasutatud kõigis laevale väljastatud ohutu mehitamise tunnistustes;
   3. 3 asjaomase poole väljaantud tunnistuste või kinnituslehtede omanike tegevusest või tegevusetusest tuleneva nõuetele mittevastavuse suhtes, millest on teatatud ja mis võib kujutada merel otsest ohtu inimelule, varale või merekeskkonnale, on võimalik läbi viia erapooletu uurimine;
   3. 4 kui see on õigustatud, ja kui see on vajalik pettuse vältimiseks, on lipuriigi väljastatud tunnistusi või kinnituslehti võimalik tühistada, peatada või kehtetuks tunnistada; ja
   3. 5 teise riigi mõjualas läbiviidud haldusmeetmed, sealhulgas väljaõppe, atesteerimise ja diplomeerimisega seotud tegevused on sellised, et lipuriik nõustub vastutama laevadel, millel on õigus tema lipu all sõita(20), teenivate kaptenite, ohvitseride ja teiste meremeeste pädevuse tagamise eest;
   4) ressursid, millega tagada õnnetuste uurimine ning tuvastatud puudustega laevu hõlmavate juhtumite piisav ja tähtaegne käsitlemine ja
   5) asjakohastes IMO konventsioonides sisalduvaid nõudeid käsitlevate ja ameti heakskiidetud juhiste väljatöötamine, dokumenteerimine ja tutvustamine.

17.  Lipuriigid tagavad, et laevad, millel on õigus nende lipu all sõita, on piisavalt ja tõhusalt mehitatud, võttes arvesse IMOs vastu võetud ohutu mehitamise põhimõtteid.

Volituste delegeerimine

18.  Lipuriigid, kes volitavad tunnustatud organisatsioone enda nimel teostama ülevaatusi ja kontrolle, väljastama tunnistusi ja dokumente, tähistama laevu ja tegema muid IMO konventsioonidega nõutud kohustuslikke töid, peavad reguleerima sellist volitamist kooskõlas SOLAS-e reegliga XI-1/1, et:

   1) määrata kindlaks, et tunnustatud organisatsiooni vahendid on vastavalt asjakohases IMO resolutsioonis(21) sätestatud ameti nimel tegutsevate tunnustatud organisatsioonide miinimumnõuetele tehnilise, juhtimisalase ja uurimistegevuse alase võimekuse osas piisavad neile määratud ülesannete täitmiseks;
   2) selle aluseks oleks ameti ja tunnustatud organisatsiooni vaheline ametlik kirjalik leping, mis sisaldaks vähemalt asjakohases IMO resolutsioonis(22) sätestatud osasid, või samaväärne õiguslik korraldus, mille aluseks võib olla ameti nimel tegutsevate tunnustatud organisatsioonide volitamist käsitleva lepingu näidis(23);
   3) anda konkreetseid juhiseid, milles on üksikasjalikult kirjeldatud meetmeid, mida tuleb võtta juhul, kui leitakse, et laev ei ole mereleminekuks kõlblik, ilma et see ohustaks laeva ennast või pardal viibivaid isikuid, või kui leitakse, et see kujutab põhjendamatut ohtu merekeskkonnale;
   4) edastada tunnustatud organisatsioonile kõik asjakohased riigi õigusaktid ja nende tõlgendused, millega konventsioonide sätted jõustatakse, või täpsustada, kas ameti standardid on mingis osas konventsioonide nõuetest rangemad, ja
   5) nõuda tunnustatud organisatsioonilt dokumentide säilitamist, mis annaksid ametile andmeid, mille abil tõlgendada konventsioonide reegleid.

19.  Lipuriigid, kes nimetavad enda nimel ülevaatuste ja kontrollide tegemiseks ametisse inspektoreid, peaksid sellised ametisse nimetamised vastavalt asjakohasusele reguleerima kooskõlas lõikega 18, eriti alapunktides 3–4 kehtestatud juhistega.

20.  Lipuriik peaks kehtestama järelevalveprogrammi või osalema sellises programmis, millel oleks piisavalt vahendeid tema tunnustatud organisatsioonide kontrollimiseks ja nendega teabe vahetamiseks, et tagada oma rahvusvaheliste kohustuste täielik täitmine järgmiselt:

   1) teostades oma volitusi viia läbi täiendavaid ülevaatusi eesmärgiga tagada, et laevad, millel on õigus tema lipu all sõita, vastavad tegelikult IMO kohustuslikele õigusaktidele;
   2) viies läbi vajalikuks peetavaid täiendavaid ülevaatusi selle tagamiseks, et laevad, millel on õigus tema lipu all sõita, vastavad IMO konventsioonide nõudeid täiendavatele riigi nõuetele, ja
   3) tagades selliste töötajat olemasolu, kes tunnevad põhjalikult lipuriigi ja tunnustatud organisatsioonide eeskirju ning suudavad tunnustatud organisatsioone kohapeal tõhusalt jälgida.

Jõustamine

21.  Lipuriigid peaksid oma rahvusvaheliste kohustuste täitmise tagamiseks võtma kõik vajalikud meetmed veendumaks, et laevad, millel on õigus nende lipu all sõita, ning nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad üksused ja isikud järgivad rahvusvahelisi eeskirju ja standardeid. Sellised meetmed peaksid muu hulgas hõlmama järgmist:

   1) laevadel, millel on õigus nende lipu all sõita, keelatakse minna merele enne, kui see toimub vastavalt rahvusvahelistele eeskirjade ja standardite nõuetele;
   2) selliste laevade, millel on õigus nende lipu all sõita, korrapärane kontrollimine veendumaks, et laeva tegelik olukord ja selle meeskond vastavad laeva tunnistustele;
  3) inspektor tagab punktis 2 osutatud korrapärase kontrollimise käigus, et laeval töötavad meremehed tunnevad:
   3.1. oma konkreetseid tööülesandeid ja
   3.2. laeva töökorda, varustust, seadmeid ja menetlusi;
   4) tagatakse, et laevapere tervikuna suudab oma tegevust häireolukorras tõhusalt koordineerida ja täita reostuse vältimise või tõrjumise või ohutuse seisukohalt olulisi teenistusülesandeid;
   5) riigi õigusnormides sätestatakse piisavalt karmid karistused, et laevad, millel on õigus nende lipu all sõita, ei rikuks rahvusvahelisi eeskirju ega standardeid;
   6) pärast uurimise läbiviimist alustatakse kohtuasju laevade vastu, millel on õigus nende lipu all sõita ja mis on rikkunud rahvusvahelisi eeskirju ja standardeid, olenemata sellest, kus selline rikkumine toimus;
   7) riigi õigusnormides sätestatakse piisavalt karmid karistused, et isikud, kellele on nende volitusel väljastatud tunnistus või kinnitusleht, ei rikuks rahvusvahelisi eeskirju ega standardeid, ja
   8) pärast uurimise läbiviimist alustatakse kohtuasju isikute vastu, kellel on tunnistus või kinnitusleht ja kes on rikkunud rahvusvahelisi eeskirju ja standardeid, olenemata sellest, kus selline rikkumine toimus.

22.  Lipuriik peaks kaaluma asjakohase kontrolli- ja järelevalveprogrammi väljatöötamist ja rakendamist, et:

   1) tagada õnnetuste kiire ja põhjalik uurimine ning asjakohaste aruannete esitamine IMO-le;
   2) tagada statistiliste andmete kogumine, mis võimaldaks viia läbi suundumuste analüüse probleemsete valdkondade tuvastamiseks ja
   3) tagada kiire reageerimine puudustele ning väidetavatele reostusjuhtumitele, millest on teatanud sadama- või rannikuriigid.

23.  Lisaks sellele peaks lipuriik:

   1) riigi õigusaktidega tagama kohaldatavate IMO õigusaktide järgimise;
   2) tagama sobiliku arvu kvalifitseeritud töötajaid lõike 15 alapunktis 1 nimetatud riigi õigusaktide rakendamiseks ja jõustamiseks, sealhulgas töötajad uuringute ja ülevaatuste läbiviimiseks;
   3) tagama piisava arvu lipuriigi kvalifitseeritud töötajate olemasolu selliste vahejuhtumite uurimiseks, mille puhul sadamariik on pidanud kinni laeva, millel on õigus tema lipu all sõita;
   4) tagama piisava arvu lipuriigi kvalifitseeritud töötajate olemasolu selliste vahejuhtumite uurimiseks, mille puhul sadamariik seab kahtluse alla lipuriigi volitusel väljastatud tunnistuse või kinnituslehe kehtivuse või tunnistust või kinnituslehte omava isiku pädevuse ja
   5) tagama lipuriigi inspektorite ja uurijate koolituse ning järelevalve nende tegevuse üle.

24.  Kui lipuriigile teatatakse, et sadamariik on pidanud kinni laeva, millel on õigus tema lipu all sõita, peaks lipuriik kontrollima asjakohaste parandusmeetmete võtmist, et viia kõnealune laev viivitamata vastavusse kohaldatavate rahvusvaheliste konventsioonidega.

25.  Lipuriik või tema nimel tegutsev tunnustatud organisatsioon peaks väljastama või kinnitama laevade tunnistusi üksnes pärast seda, kui on veendunud, et laev vastab kõigile kehtivatele nõuetele.

26.  Lipuriik peaks väljastama isikutele rahvusvahelisi pädevustunnistusi või kinnituslehti üksnes pärast seda, kui on veendunud, et isik vastab kõigile kohaldatavatele nõuetele.

Lipuriigi inspektorid

27.  Lipuriik peaks määratlema ja dokumenteerima kõigi nende lipuriigi töötajate vastutuse, võimupiirid ja vastastikused suhted, kes korraldavad, teevad ja kontrollivad reostuse vältimise ja ohutusega seotud või seda mõjutavat tööd.

28.  Asjakohastes IMO kohustuslikes õigusaktides käsitletud laevade ja ühingute ülevaatuste, sealhulgas täiendavate ülevaatuste ja kontrollide eest vastutavatel või neid teostavatel töötajatel peab olema vähemalt:

   1) asjakohane erialane ettevalmistus merehariduslikust õppeasutusest ning vastav meresõidukogemus tunnustatud laevaohvitserina, kellel on või oli kehtiv STCW II/2 või III/2 kohane pädevustunnistus, ning pädevustunnistuse saamisest peavad nad olema säilitanud oma tehnilised teadmised laevade ja nende toimimise kohta või
   2) riigi poolt tunnustatud asjakohase mehaanika- või teadusvaldkonna kolmanda taseme haridusasutusest saadud samaväärne või kraad.

29.  Lõike 28 punkti 1 alusel kvalifitseeritud töötajad peaksid olema teeninud merel teki- või masinaosakonna ohvitserina vähemalt kolm aastat.

30.  Lõike 28 punkti 2 alusel kvalifitseeritud töötajad peaksid olema töötanud vastavas ametis vähemalt kolm aastat.

31.  Lisaks sellele peaksid sellised töötajad omama asjakohaseid praktilisi ja teoreetilisi teadmisi laevade ja nende toimimise ning asjakohaste riigi ja rahvusvaheliste õigusaktide sätete kohta, mis on vajalikud nende ülesannete täitmiseks lipuriigi inspektorina ja mis on saadud dokumenteeritud koolitusprogrammide kaudu.

32.  Teiste selliste tööde juures abistavate töötajate haridus, koolitus ja juhendamine peaks vastama ülesannetele, mida nad on volitatud täitma.

33.  Eelnevat asjakohast kogemust vastaval erialal tuleks käsitada eelisena ning eelneva kogemuse puudumisel peaks amet pakkuma asjakohast praktikat.

34.  Lipuriigid võivad inspektoreid akrediteerida vormistatud ja üksikasjaliku koolitusprogrammi kaudu, mille tulemusel inspektorite teadmiste ja oskuste tase vastaks lõigetes 29–32 nõutud tasemele.

35.  Lipuriik peaks olema rakendanud dokumenteeritud süsteemi töötajate erialaseks ettevalmistamiseks ning nende teadmiste järjepidevaks ajakohastamiseks vastavalt ülesannetele, mida nad on volitatud täitma.

36.  Sõltuvalt ülesandest/ülesannetest, mida tuleb täita, peaks erialane ettevalmistus hõlmama:

   1) teadmisi laevade, ühingute, laevade meeskondade ja toimimise suhtes kohaldatavate rahvusvaheliste ja riigi reeglite ning eeskirjade kohta;
   2) teadmisi ülevaatuse, sertifitseerimise, kontrolli, uurimise ja järelevalve funktsioonide täitmisel rakendatavatest menetlustest;
   3) meresõiduohutust ja merekeskkonna kaitset käsitlevate rahvusvaheliste ja riigi õigusaktide ning nendega seotud programmide eesmärkide ja sihtide mõistmist;
   4) nii laeva pardal kui maismaal laevas ja väljaspool seda toimuvate protsesside mõistmist;
   5) määratud ülesannete tulemuslikuks ja tõhusaks täitmiseks vajaliku ametialase pädevuse saavutamist;
   6) täielikku ohutusalast teadlikkust igas olukorras, sealhulgas oma isikliku ohutuse tagamise oskust, ja
   7) väljaõpet või kogemusi eri ülesannete osas, mida tuleb täita, ning soovitavalt ka nende teenistusülesannete osas, mida tuleb hinnata.

37.  Lipuriik peaks inspektoritele väljastama isikut tõendava dokumendi, mida ülesannete täitmisel kaasas kanda.

Lipuriigi teostatav uurimine

38.  Pärast laevaõnnetust või reostusjuhtumit tuleks läbi viia uurimine. Õnnetuste uurimisi peaksid teostama selleks vastavat kvalifikatsiooni omavad uurijad, kes on õnnetusega seotud küsimustes pädevad. Lipuriigid peaksid olema valmis tagama vastava kvalifikatsiooniga uurijad, olenemata õnnetuse või vahejuhtumi toimumise paigast.

39.  Lipuriik peaks tagama, et üksikutel uurijatel on tööalased teadmised ja praktilised kogemused nende tavapäraste tööülesannetega seotud valdkondades. Üksikute uurijate abistamiseks väljapoole nende tavapäraseid töökohustusi jäävate ülesannete täitmisel peaks lipuriik lisaks sellele tagama, et vajaduse korral on hõlpsalt võimalik kasutada eksperditeenuseid järgmistes valdkondades:

   1) laevajuhtimine ja kokkupõrgete vältimise eeskirjad;
   2) lipuriigi eeskirjad pädevustunnistuste kohta;
   3) merereostuse põhjused;
   4) küsitluste läbiviimise tehnikad;
   5) tõendite kogumine; ja
   6) inimteguri mõju hindamine.

40.  Kõiki tervisekahjustusi hõlmavaid õnnetusjuhtumeid, millest tulenevalt ei ole võimalik tööülesandeid kolme või enama päeva jooksul täita, ning kõiki tööõnnetustest ja lipuriigi laevadega toimunud õnnetustest tingitud surmajuhtumeid tuleb uurida ja selliste uurimiste tulemused avalikustada.

41.  Laevaga toimunud õnnetusi tuleb uurida ja nende kohta tuleb aru anda vastavalt asjakohastele IMO konventsioonidele ja IMO koostatud juhistele(24). Uurimist käsitlev aruanne koos lipuriigi tähelepanekutega tuleks edastada IMO-le vastavalt eespool nimetatud suunistele.

Hindamine ja läbivaatamine

42.  Lipuriigid peaksid korrapäraselt hindama oma tegevust seoses halduskorra, menetluste ja ressursside rakendamisega, mis on vajalikud nende konventsioonidega nõutud kohustuste täitmiseks, mille osalised nad on.

43.  Lipuriigi tegevuse hindamise meetmed võivad muu hulgas hõlmata sadamariigi kontrolliga seotud kinnipidamiste määrasid, lipuriigi kontrollide tulemusi, statistilisi andmeid õnnetuste kohta, side- ja teabevahetusprotsesse, statistilisi andmeid iga-aastaste kadude kohta (välja arvatud täieliku hävimisega seotud kaod) ja muid asjakohaseid tulemuslikkuse näitajaid, mille põhjal otsustatakse, kas töötajad, ressursid ja halduskord on lipuriigi kohustuste täitmiseks piisavad.

44.  Meetmed võivad hõlmata järgmiste näitajate korrapärast läbivaatamist:

   1) laevastikuga seotud kaod ja õnnetuste suhtarvud teatud suundumuste kindlaksmääramiseks valitud ajavahemikel;
   2) kinnipeetud laevu hõlmavate tõestatud juhtumite arv võrreldes laevastiku suurusega;
   3) selliste isikute tõestatud ebapädevus või õiguserikkumised, kellele on lipuriigi volitusel väljastatud tunnistused või kinnituslehed;
   4) reageerimine sadamariigi poolt esitatud puudusi käsitlevatele aruannetele või sadamariigi sekkumistele;
   5) raskete õnnetuste uurimine ja sellest saadud õppetunnid;
   6) kasutatud rahalised, tehnilised ja muud vahendid;
   7) laevastikku kuuluvate laevade kontrollimise ja ülevaatuste tulemused;
   8) tööõnnetuste uurimine;
   9) vahejuhtumite ja rikkumiste arv muudetud MARPOLi 73/78 kohaselt ja
   10) tunnistuste, kinnituslehtede, kinnituste jms peatamiste või tühistamiste arv.

II LISA

Lipuriikide inspektoritele esitatavad miinimumnõuded

(millele on osutatud artiklis 8)

1.  Liikmesriigi pädev asutus peab olema andnud inspektorile volituse teostada käesolevas direktiivis nimetatud ülevaatusi.

2.  Inspektoritel peavad olema asjakohased teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused laevade ja nende toimimise ning asjakohaste riigi ja rahvusvaheliste nõuete kohta. Sellised teadmised ja kogemused peavad olema saadud dokumenteeritud koolitusprogrammide kaudu.

3.  Miinimumnõudena peab inspektor kas:

   1) omama seaduses ettenähtud merehariduslikust õppeasutusest saadud diplomit, et töötada tüürimehena või laeva masinameeskonnas, esitades tõendid vähemalt kolmeaastase töökogemuse kohta laevaohvitserina või üheaastase töökogemuse kohta merel ja veel kaheaastase töökogemuse kohta liikmesriigi pädevas asutuses lipuriigi inspektoriks koolitatavana, või kellel on või oli kehtiv STCW II/2 või III/2 kohane pädevustunnistus;
   2) olema sooritanud pädeva asutuse poolt tunnustatud laevainseneri, mehaaniku või merendusega seotud inseneri eksami ja töötanud vastavas ametis vähemalt kolm aastat või ühe aasta ning töötanud kaks aastat liikmesriigi pädevas asutuses lipuriigi inspektorina; või
   3) omama asjakohast ülikoolikraadi või samaväärset, olema läbinud inspektorite koolitusasutuses koolituse ja saanud kvalifikatsiooni ning olema teeninud vähemalt kaks aastat liikmesriigi pädeva asutuse juures lipuriigi inspektori praktikandina.

4.  Lõike 3 punktide 1 ja 2 alusel kvalifitseeritud inspektorid peavad olema pädevustunnistuse või kvalifikatsiooni saamisest säilitanud oma tehnilised teadmised laevade ja nende toimimise kohta.

5.  Lõike 3 punkti 3 alusel kvalifitseeritud inspektorite teadmiste ja võimete tase peab vastama lõike 3 punktide 1 ja 2 alusel kvalifitseeritud inspektoritelt nõutavale tasemele.

6.  Inspektorid peavad suutma suhelda meremeestega suuliselt ja kirjalikult merel kõige sagedamini kasutatavas keeles.

7.  Inspektoritel ei tohi olla mingeid ärilisi, isiklikke või perekondlikke huve kontrollitavas laevas, selle meeskonna, agendi, laevandusettevõtja, omaniku ega prahtija suhtes ega üheski valitsusvälises organisatsioonis, mis teeb seadusega ettenähtud või klassifitseerimisülevaatusi või annab laevadele tunnistusi.

8.  Aktsepteeritakse ka eespool nimetatud nõuetele mittevastavaid inspektoreid, kui pädevad asutused on nad käesoleva direktiivi vastuvõtmise kuupäevaks seadusega ettenähtud ülevaatuste või sadamariigi kontrolli tegemiseks tööle võtnud ning asjaomane sadamariik on ühinenud sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumiga.

III LISA

Juhised sadamariigi poolt kinnipeetud laevadega seotud järelmeetmete kohta

(millele on osutatud artiklis 6)

1.  Kinnipidamine sadamariigi poolt

1.  Kui liikmesriigi (edaspidi "lipuriik") pädevale asutusele teatatakse, et teine sadamariik on pidanud kinni tema lipu all sõitva laeva, peaks ta teostama järelevalvet asjakohaste parandusmeetmete võtmise üle, et viia kõnealune laev viivitamata vastavusse kohaldatavate eeskirjade ja rahvusvaheliste konventsioonidega. Allpool loetletud meetmeid peetakse asjakohaseks; loetelu ei takista võrdväärsete või täiendavate meetmete vastuvõtmist, kui need vastavad käesoleva direktiivi eesmärkidele ja selles lubatud toimimisviisidele.

2.  Kohesed meetmed

1.  Niipea, kui lipuriigile kinnipidamisest teatatakse, peaks ta võtma ühendust ühinguga (ühinguga ISM-i tähenduses) ja sadamariigiga, et selgitada välja kõik kinnipidamise asjaolud, kuivõrd see on võimalik.

2.  Selle teabe põhjal peaks lipuriik kaaluma, milliseid koheseid meetmeid on vaja võtta, et viia laev nõuetega vastavusse. Lipuriik võib leida, et sadamariik saab mõned puudused kohe kõrvaldada ning seda kinnitada (näiteks hooldust vajav päästeparv). Sellisel juhul peaks lipuriik taotlema sadamariigi kinnitust, et puudused on kõrvaldatud.

3.  Tõsisemate puuduste, eriti struktuuriliste ja muude puuduste puhul, mida hõlmavad lipuriigi poolt või tunnustatud organisatsiooni poolt väljastatud tunnistused, peaks lipuriik nõudma, et mõni tema inspektoritest viiks läbi täiendava erikontrolli, või määrama tunnustatud organisatsiooni inspektori, kes selle tema nimel läbi viiks. Esialgu peaks kontroll olema suunatud nendele valdkondadele, millega seoses sadamariik puudused registreeris. Kui lipuriigi või tunnustatud organisatsiooni inspektor seda vajalikuks peab, võib seda seejärel laiendada asjakohaste kohustuslike tunnistustega hõlmatud valdkondade täielikuks kordusülevaatuseks.

4.  Juhul, kui tunnustatud organisatsioon on läbi viinud eespool alapunktis 3 nimetatud kontrolli, peaks tema inspektor esitama lipuriigile aruande võetud meetmete ja laeva olukorra kohta pärast kontrolli, et lipuriik saaks otsustada, kas ja milliseid edasisi meetmeid on vaja võtta.

5.  Kui ka sadamariigi kontroll on vastavalt [direktiivi 95/21/EÜ artikli 9 lõikele 4 või direktiivi 2007/.../EÜ [mis käsitleb sadamariigi kontrolli laevanduses] artikli 13 lõikele 5 edasi lükatud, peaks lipuriik korraldama laeva kordusülevaatuse nende tunnistuste osas, mis hõlmavad valdkondi, kus sadamariik on puudusi registreerinud, ning kõiki muid valdkondi, mis on hiljem leitud olevat puudulikud. Lipuriik peaks sellise ülevaatuse ise läbi viima või nõudma tunnustatud organisatsiooni inspektorilt täielikku aruannet ja, kui see on asjakohane, kinnitust selle kohta, et läbi on viidud rahuldav ülevaatus ja kõik puudused on kõrvaldatud. Kui lipuriik sellega rahule jääb, peaks ta sadamariigile kinnitama, et laev vastab asjakohaste eeskirjade ja rahvusvaheliste konventsioonide nõuetele.

6.  Kõige tõsisemate eeskirjade ja rahvusvaheliste konventsioonide täitmata jätmiste puhul peaks lipuriik tunnustatud organisatsiooni inspektori asemel alati saatma oma inspektori läbi viima alapunktides 3–5 nimetatud kontrolle ja ülevaatusi või järelevalvet.

7.  Välja arvatud juhul, kui kohaldatakse alapunkti 10, nõuab lipuriik ühingult parandusmeetmete võtmist, et viia laev vastavusse kohaldatavate eeskirjade ja rahvusvaheliste konventsioonidega, enne kui laeval lubatakse lahkuda sadamast, kus teda kinni peetakse (seda lisaks sadamariigi nõutud parandusmeetmetele). Kui selliseid parandusmeetmeid ei võeta, tuleks asjakohased tunnistused tühistada.

8.  Lipuriik peaks kaaluma, mil määral osutavad sadamariigi registreeritud ja pärast lipuriigi kontrolli/ülevaatust leitud puudused laeva ja ühingu meresõiduohutuse süsteemi nõuetele mittevastavusele. Vajadusel peaks lipuriik korraldama laeva ja/või ühingu korduskontrolli ning kaaluma koostöös sadamariigiga, kas selline korduskontroll peaks toimuma enne, kui laeval lubatakse lahkuda sadamast, kus ta kinni peeti.

9.  Lipuriik peaks igal ajal pidama sidet ja tegema koostööd sadamariigiga, et aidata kaasa leitud puuduste kõrvaldamisele, ning reageerima võimalikult kiiresti kõigile sadamariigi esitatud võimalikele taotlustele saada selgitust.

10.  Kui puudusi ei ole võimalik kõrvaldada sadamas, kus laev kinni peeti, ja sadamariik lubab kooskõlas direktiivi 95/21/EÜ artikli 11 lõikega 1 või direktiivi 2007/.../EÜ [mis käsitleb sadamariigi kontrolli laevanduses] artikli 15 lõikega 1 laeval sõita laevaremonditehasesse, peaks lipuriik tegema sadamariigiga koostööd, et määrata kindlaks sellise reisi toimumise tingimused ja need tingimused kirjalikult kinnitama.

11.  Kui laev ei vasta eespool alapunktis 10 osutatud tingimustele või ei ilmu kokkulepitud laevaremonditehasesse, peaks lipuriik ühingult viivitamatult selgitust nõudma ja kaaluma laeva tunnistuste tühistamist. Lisaks sellele peaks lipuriik esimesel võimalusel läbi viima lisaülevaatuse.

12.  Kui lipuriik leiab olemasoleva teabe põhjal, et kinnipidamine on põhjendamatu, peaks ta sellest sadamariigile teatama ja otsustama koostöös laevaühinguga, kas kasutada sadamariigis kehtivat edasikaebamise korda.

3.  Edasised meetmed

1.  Sõltuvalt avastatud puuduste raskusastmest ja koheselt võetud järelmeetmetest peaks lipuriik täiendavalt kaaluma laeva lisaülevaatuse teostamist pärast selle kinnipidamise lõppemist. See lisaülevaatus peaks hõlmama meresõiduohutuse süsteemi tõhususe hindamist. Juhisena peaks lipuriik laeva lisaülevaatuse läbi viima [6] nädala jooksul alates sellest, kui teda laeva kinnipidamisest teavitati. See lisaülevaatus peaks toimuma ühingu kulul. Juhul, kui lipuriik kavandab laeva kohustusliku ülevaatuse teostamist [3] kuu jooksul, võib ta kaaluda lisaülevaatuse edasilükkamist selle ajani.

2.  Lisaks peaks lipuriik kaaluma, kas viia läbi asjaomase ühingu korduskontroll. Samuti peaks lipuriik läbi vaatama sama ühingu vastutusalasse kuuluvate muude laevade eelnevad kontrollimised, et tuvastada, kas ühingu laevastiku raames on mingeid ühiseid puudujääke.

3.  Kui laeva on viimase kahe aasta jooksul rohkem kui ühel korral põhjendatult kinni peetud, peaksid järelmeetmed olema kiireloomulisemad ja lipuriik peaks igal juhul lisaülevaatuse läbi viima [4] nädala jooksul alates sellest, kui teda laeva kinnipidamisest teavitati.

4.  Kui kinnipidamine tingib vastavalt direktiivi 95/21/EÜ artiklile 7b või direktiivi 2007/.../EÜ [mis käsitleb sadamariigi kontrolli laevanduses] artiklile 10 ka laeva sissesõidukeelu, peab lipuriik viima läbi lisaülevaatuse ja võtma kõik vajalikud meetmed selle tagamiseks, et laevaühing viib laeva täielikku vastavusse kõigi asjakohaste konventsioonide ja eeskirjadega. Kui lipuriik jääb rahule, peaks ta esitama ühingule selle kohta dokumendi.

5.  Igal juhul peaks lipuriik kaaluma, milliseid õiguslikke meetmeid, sealhulgas piisava raskusastmega trahvide määramist, mis aitaksid ära hoida ühenduse standardite ja rahvusvaheliste eeskirjade rikkumist, tuleks laevaühingu vastu võtta. Sellise laeva puhul, mis püsivalt eirab ühenduse eeskirjade ja rahvusvaheliste konventsioonide nõudeid, peaks lipuriik kaaluma, millised täiendavad sanktsioonid võiksid osutuda vajalikuks, sealhulgas laeva kustutamine oma registrist.

6.  Kui on lõpule viidud kõik parandusmeetmed laeva vastavusse viimiseks rahvusvaheliste konventsioonide ja ühenduse eeskirjadega, peaks lipuriik saatma IMO-le ja komisjonile aruande, mis on koostatud muudetud SOLAS 74 I peatüki reegli 19 punkti d ja muudetud IMO resolutsiooni A.787(19) lõike 5.2 kohaselt, kui see puudutab IMOt, ning sisaldab täiendavat teavet ühendust puudutavate sätete kohta, kui see puudutab komisjoni.

4.  Lisaülevaatus

1.  Eespool nimetatud lisaülevaatus peaks hõlmama järgmiste valdkondade piisavalt põhjalikku kontrollimist, nii et lipuriigi inspektor veenduks, et laev, selle seadmed ja meeskond vastavad kõigile nende suhtes kohaldatavatele eeskirjadele ja rahvusvahelistele konventsioonidele:

− tunnistused ja dokumendid

− laevakere ehitus ja seadmed

− vabapardamärkide määramise tingimused

− peamasinad ja -süsteemid

− masinaruumide puhtus

− päästevahendid

− tuleohutus

− navigatsioonivahendid

− lasti käsitsemise seadmed

− raadioseadmed

− elektriseadmed

− reostuse vältimine

− elu- ja töötingimused

− mehitus

− meeskonna tunnistused

− reisijate ohutus

− töömeetoditega seotud nõuded, sealhulgas teabevahetus meeskonnaga, õppused, koolitus, toimingud ja turvalisus sillal ja masinaruumis.

2.  Samuti peaks see hõlmama direktiivi 95/21/EÜ V lisas või direktiivi 2007/…/EÜ [mis käsitleb sadamariigi kontrolli laevanduses] VIII lisa C osas täpsustatud asjakohaseid laiendatud kontrolli käsitlevaid punkte, kuid mitte nendega piirduma. Lipuriigi inspektorid ei tohiks jätta teostamata selliste punktide nagu näiteks päästepaatide või -parvede ja nende vettelaskmise seadmete, peamasinate ja abimehhanismide, luugikatete, põhitoiteallikate ja pilsisüsteemide funktsionaalset kontrolli, kui seda peetakse vajalikuks.

(1) ELTs seni avaldamata.
(2) ELT C 318, 23.12.2006, lk 195.
(3) ELT C 229, 22.9.2006, lk 38.
(4) Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta seisukoht.
(5) ELT L ...
(6) EÜT L 144, 15.5.1998, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni direktiiviga 2003/75/EÜ (ELT L 190, 30.7.2003, lk 6).
(7) ELT L ...
(8) EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1891/2006 (ELT L 394, 30.12.2006, lk 1).
(9) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).
(10) EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 93/2007 (ELT L 22, 31.1.2007, lk 12).
(11) EÜT L 167, 2.7.1999, lk 33.
(12) ELT L 138, 30.4.2004, lk 19.
(13) EÜT L 208, 5.8.2002, lk 10.
(14) EÜT L 157, 7.7.1995, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2002/84/EÜ (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 53).
(15)* Väljaannete Talitus: Palun sisestada number.
(16) ELT L 255, 30.9.2005, lk 11.
(17) EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.
(18) Need lisad täidetakse meresõiduohutuse komitee 80. istungil (mai 2005). Lipuriigi kohustuste osas on asjakohased üksnes 1., 2. ja 5. lisa.
(19) ST/ESCAP/1076.
(20) 1978. aasta STCW konventsiooni (muudetud kujul) reeglid I/2, I/9, I/10 ja I/11.
(21) Resolutsiooni A.739(18) "Ameti nimel tegutsevate organisatsioonide volitamissuunised" 1. lisa.
(22) Resolutsiooni A.739(18) "Ameti nimel tegutsevate organisatsioonide volitamissuunised" 2. lisa.
(23) MSC/Circ.710 – MEPC/Circ.307.
(24) Vt laevaõnnetuste ja vahejuhtumite uurimise koodeks, mille organisatsioon võttis vastu resolutsiooniga A.849(20) ja mida on muudetud resolutsiooniga A.884(21).


Laevaomanike tsiviilvastutus ja finantstagatised ***I
PDF 409kWORD 155k
Resolutsioon
Terviktekst
Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv laevaomanike tsiviilvastutuse ja finantstagatiste kohta (KOM(2005)0593 – C6-0039/2006 – 2005/0242(COD))
P6_TA(2007)0094A6-0055/2007

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2005)0593)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 80 lõiget 2, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0039/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A6-0055/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 29. märtsil 2007 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ laevaomanike tsiviilvastutuse ja finantstagatiste kohta

P6_TC1-COD(2005)0242


(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 80 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(2),

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust(3),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras(4),

ning arvestades järgmist:

(1)  Ühenduse mereveopoliitika üks elemente seisneb kaubalaevade kvaliteedi parandamises, kusjuures ettevõtjatelt nõutakse suuremat vastutust.

(2)  Euroopa ranniku ja Euroopa kodanike kaitse igasuguse laevaõnnetuste tagajärjel tekkinud ökoloogilise kahju eest on Euroopa Liidu esmatähtis prioriteet.

(3)  Euroopa ranniku kaitse hõlmab kaht aspekti: õnnetuste vältimine, tagades, et vaid ohututel laevadel oleks õigus merd sõita, ja meetmete rakendamine selleks, et ohvritele saaks võimalikult kiiresti täielikult hüvitada õnnetusega neile tekitatud kahju.

(4)  Hoiatavat laadi meetmed võeti juba vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiviga 2005/35/EÜ, mis käsitleb laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist merereostusega seotud rikkumiste eest(5), mida täiendati nõukogu 12. juuli 2005. aasta raamotsusega 2005/667/JSK (millega tugevdatakse kriminaalõiguslikku raamistikku laevade põhjustatud merereostuse vastase õiguse jõustamiseks)(6).

(5)  Rahvusvahelisi süsteeme, mis reguleerivad mereveoga seotud tsiviilvastutust ja kahju hüvitamist kolmandatele isikutele, tuleks rakendada ja parandada, kindlustamaks, et mereveoahela ettevõtjad tagavad kaupade veo ainult laitmatus seisukorras laevade pardal, kindlustamaks kahju õiglane hüvitamine isikutele, kes mereveoahelas ei osale, ning kutsumaks ettevõtjaid ja nende agente üles suuremale ettevaatlikkusele ja professionaalselt hoolsale suhtumisele.

(6)  Oleks vaja, et merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolli (edaspidi "1996. aasta konventsioon") ratifitseeriksid kõik liikmesriigid ja suur enamus kolmandaid riike.

(7)  Samuti tuleks kõigil liikmesriikidel ja suurel hulgal kolmandatel riikidel ratifitseerida 1996. aasta rahvusvaheline konventsioon vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol (HNS-konventsioon), 2001. aasta rahvusvaheline konventsioon punkrikütuse reostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse kohta (punkrikütuse konventsioon), ning 2007. aasta konventsioon laevavrakkide teisaldamise kohta.

(8)  Et tagada 1996. aasta konventsiooni tõhus ja ühtlustatud elluviimine Euroopa Liidu tasandil, tuleks nimetatud konventsioon võtta üle ühenduse õigusesse. Ühenduse tsiviilvastutuskord peaks võimaldama laevaomanikel piirata oma vastutust konventsioonis kehtestatud ülemmääradeni vastavalt konventsiooni sätetele.

(9)  Vastutuse piiramise põhimõtet, mis on ette nähtud 1996. aasta konventsiooniga, ei tohiks kohaldada kahju hüvitamise suhtes isikutele, kes mereveoahelas ei osale, kui kahju tekitanud laeva omanik oleks pidanud tegutsema professionaalse hoolsusega ja olema teadlik oma tegevuse või tegevusetuse võimalikest tagajärgedest.

(10)  Finantstagatise kohustus peaks võimaldama tagada ohvrite parema kaitse. See aitab kaasa ka standarditele mittevastavate laevade kõrvaldamisele ja võimaldab taastada reederitevahelist konkurentsi. Selline kohustus on hädavajalik lisand 1996. aasta konventsioonile. Nimetatud finantstagatise kohustuse soovitas oma resolutsioonis A.898(21) kehtestada riikidel Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO). Kindlustuskaetuse määr peaks olema selline, mis vastaks olukordadele, milles 1996. aasta konventsiooniga ette nähtud ülemmäärad on ebapiisavad, panemata samas ebaproportsionaalset kohustust tööstusele.

(11)  Tuleks võtta erimeetmed meremeeste kaitseks laeva mahajätu korral, kooskõlas IMO resolutsiooniga A.930(22).

(12)  Finantstagatise tõesust tagavate tunnistuste sisseseadmine on käesoleva direktiivi korra võtmeelemendiks, nagu ka nendest tunnistustest teatamine, nende vastastikune tunnustamine liikmesriikide vahel ja finantstagatise kättesaadavus ohvritele, kes taotlevad kahjude hüvitamist.

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1406/2002(7) loodud Euroopa Meresõiduohutuse Amet peaks pakkuma käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikku abi, eelkõige hoides ära vastuolusid liikmesriikide õiguskordade vahel.

(14)  Meetmed käesoleva direktiivi rakendamiseks tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused(8).

(15)  Kuna vajaliku meetme eesmärki, nimelt laevaomanike vastutuse ja finantstagatiste ühtlustatud korra kehtestamine kvaliteetse mereveo taseme tagamiseks, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning meetme ulatuse ja mõju tõttu on seda parem saavutada ühenduse tasandil, võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Vastavalt kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttele ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Eesmärk

Käesolev direktiiv kehtestab mereveoahela ettevõtjate kohustuste teatavate aspektide suhtes kohaldatavad tsiviilvastutusalased eeskirjad ning asutab asjakohase meremeeste finantskaitse laeva mahajätu korral.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid.

   1. laev – mis tahes liiki merelaev, olenemata lipuriigist, mida kasutatakse merekeskkonnas, sealhulgas tiiburlaevad, õhkpadjal transpordivahendid, allveelaevad ja hõljukid;
   2. laevaomanik – laeva omanik või mis tahes organisatsioon või isik, näiteks haldaja, agent või laevapereta laeva prahtija, kes vastutab laevaomaniku asemel laeva käitamise eest ja kes endale sellise vastutuse võtmisel on nõustunud üle võtma kõik sellega seonduvad kohustused ja vastutuse;
   3. tsiviilvastutus1996. aasta konventsiooni tähenduses vastutus, mille kohaselt on kolmandal isikul, kes pole kahju tekitanud mereveotoimingu osaline, õigus antud konventsiooni artikli 2 alusel esitada piiratud nõue, välja arvatud nõuded, mida reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr…/2007 (reisijate mereveo ja laevatranspordi ettevõtjate vastutuse kohta õnnetuste korral)(9);
   4. hooletus – käitumine, mille puhul jäetakse järgimata vajalik hoolsus ning mille puhul esineb ebatavaliselt palju ettevaatamatust, millest tulenevalt ei pöörata tähelepanu asjaoludele, millega arvestamise vajadus peaks sellises olukorras põhimõtteliselt igaühele selge olema;
   5. finantstagatis – mis tahes finantstagatis, nagu kindlustus, panga või samalaadse finantsasutuse käendus;
   6. 1996. aasta konventsioon – kokkuvõtlik tekst 1976. aasta konventsioonist merinõuete korral vastutuse piiramise kohta, mis võeti vastu Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni egiidi all, nagu seda on muudetud 1996. aasta protokolliga ning mis on ära toodud I lisas;
   7. punkrikütuse konventsioon – 2001. aasta rahvusvaheline konventsioon punkrikütuse reostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse kohta;
   8. HNS-konventsioon – 1996. aasta rahvusvaheline konventsioon vastutusest ja kahju hüvitamisest ohtlike ja kahjulike ainete mereveol;
   9. IMO resolutsioon A.930(22) – Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni assamblee ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni haldusnõukogu resolutsioon pealkirjaga "Finantstagatise andmise eeskirjad laeva ja meremeeste mahajätu puhuks", mis on ära toodud II lisas.

Artikkel 3

Kohaldamisala

1.  Käesolevat direktiivi, välja arvatud selle artikleid 4 ja 5, kohaldatakse:

   a) vastavalt rahvusvahelisele õigusele liikmesriikide jurisdiktsiooni all olevate merealade suhtes;
   b) 300-tonnise või suurema kogumahutavusega laevade suhtes, välja arvatud artiklis 6 sätestatud vastutuskorra puhul, mis kehtib kõikidele laevadele.

2.  Käesolevat direktiivi ei kohaldata sõjalaevade, mereväe abilaevade või muude riigile kuuluvate või riigi käitatavate laevade suhtes, mida kasutatakse ainult riiklikel mittekaubanduslikel eesmärkidel.

3.  Käesolev direktiiv ei piira punkrikütuse konventsiooni, HNS-konventsiooni ja 1992. aasta rahvusvahelise konventsiooni tsiviilvastutuse kohta õlireostuse korral rakendamist liikmesriikides.

Artikkel 4

Laeva punkrikütuse reostusest põhjustatud kahju korral kehtiv tsiviilvastutus

Liikmesriigid saavad võimalikult kiiresti ja igal juhul enne käesoleva direktiivi artikli 18 lõikes 1 osutatud kuupäeva punkrikütuse konventsiooni osalisriigiks.

Artikkel 5

Ohtlike ja kahjulike ainete mereveol tekitatud kahju

Liikmesriigid saavad võimalikult kiiresti ja igal juhul enne käesoleva direktiivi artiklis 18 lõikes 1 osutatud kuupäeva HNS-konventsiooni osalisriigiks.

Artikkel 6

Vastutuskord

1.  Liikmesriigid saavad 1996. aasta konventsiooni osalisriikideks võimalikult kiiresti ja igal juhul enne käesoleva direktiivi artikli 18 lõikes 1 osutatud kuupäeva. Need liikmesriigid, kes on ikka veel 1976. aasta konventsiooni (merinõuete korral vastutuse piiramise kohta) osalisriigid, peavad selle denonsseerima.

2.  Liikmesriigid kehtestavad laevaomanike tsiviilvastutuskorra ja tagavad, et laevaomanike õigust oma vastutuse piiramisel kohaldatakse vastavalt 1996. aasta konventsiooni sätetele.

3.   1996. aasta konventsiooni artikli 4 kohaldamisel võib vastutava isiku teadlikkust võimalikust kahjust tuletada kõikidel juhtudel antud isiku raskelt hooletu teo või tegevusetuse olemusest ja asjaoludest.

4.   1996. aasta konventsiooni artikli 15 kohaselt tagavad liikmesriigid, et kõnealuse konventsiooni artiklit 4 piirangut tühistava käitumise kohta ei kohaldata selle riigi lipu all sõitvate laevade puhul, mis ei ole 1996. aasta konventsiooni osalisriik. Sellisel juhul tuleb liikmesriikide poolt käesoleva direktiivi kohaselt kehtestatud tsiviilvastutuskorraga ette näha, et laevaomanik kaotab oma vastutuse piiramise õiguse, kui tõendatakse, et kahju põhjuseks oli nende endi kahju tekitamisele suunatud tegu või tegevusetus või tõsine hooletus, mille puhul oli teada, et kõnealune kahju tõenäoliselt tekib.

Artikkel 7

Tsiviilvastutuse finantstagatis

Kõik liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed selleks, et nende riigilipu all sõitvate laevade omanikud sõlmivad tsiviilvastutuse finantstagatise kindlustuse. Selle tagatise piirmäär ei või olla väiksem kui kahekordne 1996. aasta konventsioonis kehtestatud piirmäära summa.

Kõik liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed selleks, et kõik kolmandate riikide lipu all sõitvate laevade omanikud sõlmiksid vastavalt esimese lõigu ettekirjutustele finantstagatise hetkel, mil laev siseneb liikmesriigi ainuõiguslikku majandusvööndisse või võrdväärsesse vööndisse. Nimetatud finantstagatis peab olema kehtiv vähemalt kolme kuu jooksul alates selle nõutavaks muutumise kuupäevast.

Artikkel 8

Finantstagatis laeva mahajätu korral meremeeste poolt

Kõik liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed selleks, et kõik nende lipu all sõitvate laevade omanikud sõlmiksid finantstagatise selle laeva pardal töötavate või pardale võetud meremeeste kaitseks laeva mahajätu korral ning nende majutamise, arstiabi ja kojusaatmise kulude katmiseks vastavalt IMO resolutsioonile A.930(22).

Kõik liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed selleks, et kõik kolmanda riigi lipu all sõitvate laevade omanikud sõlmiksid vastavalt esimese lõigu ettekirjutustele finantstagatise kohe, kui nimetatud laev siseneb liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvasse sadamasse või mereterminali või heidab ankrusse tema jurisdiktsiooni alla kuuluval alal.

Liikmesriigid tagavad ligipääsetavuse finantstagatise süsteemile laeva mahajätu korral meremeeste poolt vastavalt IMO resolutsioonile A.930(22).

Artikkel 9

Finantstagatise tunnistus

1.  Artiklites 7 ja 8 nimetatud finantstagatiste olemasolu ja kehtivust tuleb tõendada ühe või mitme tunnistusega vastavalt käesoleva direktiivi sätetele ja III lisas esitatud vormile.

2.  Tunnistusi väljastavad liikmesriikide pädevad asutused, kui nad on veendunud, et laeva omanik täidab käesoleva direktiivi ettekirjutusi. Tunnistust väljastades võtavad pädevad asutused arvesse ka seda, kas tagatise andjal on tegevuskoht Euroopa Liidus.

Kui tegemist on liikmesriigis registreeritud laevaga, peab tunnistused väljastama või kinnitama selle liikmesriigi pädev asutus, kus laev on registreeritud.

Kolmandas riigis registreeritud laeva puhul võib tunnistuse väljastada või kinnitada ükskõik millise liikmesriigi pädev asutus.

3.  Tunnistuste väljastamise ja kehtivuse tingimused, eelkõige tunnistuste andmise kriteeriumid ja kord, ning nimetatud finantstagatiste andjaid käsitlevad meetmed määratakse kindlaks vastavalt artikli 17 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

4.  Tunnistused peavad vastama III lisas toodud vormile ja sisaldama järgmisi andmeid:

   a) laeva nimi ja registreerimissadam;
   b) omaniku nimi ja asukoht;
   c) tagatise liik;
   d) kindlustaja või muu tagatise andja nimi ja asukoht ning vajadusel selle asutuse aadress, kus kindlustus või tagatis sõlmiti;
   e) tunnistuse kehtivusaeg, mis ei või ületada kindlustuse või tagatise kehtivusaega.

5.  Tunnistused koostatakse väljastava liikmesriigi riigikeeles või riigikeeltes. Kui kasutatav keel ei ole ei inglise ega prantsuse keel, peab tekst sisaldama tõlget ühte nendest keeltest.

Artikkel 10

Finantstagatise tunnistusest teatamine

1.  Tunnistus peab asuma laeva pardal ja selle koopia tuleb anda hoiule laevaregistrit pidavale asutusele või, kui laev ei ole registreeritud mõnes liikmesriigis, siis tunnistuse väljastanud või kinnitanud liikmesriigi asutusele. Asjaomane asutus edastab tunnistuse ja sellega seotud dokumentide koopiad artiklis 15 osutatud ühenduse ametile, et viimane need registrisse kannaks.

2.  Artiklis 7 osutatud liikmesriigi majandusvööndisse või samaväärsesse vööndisse siseneva laeva käitaja, agent või kapten teavitab selle liikmesriigi ametivõime finantstagatise tunnistuse olemasolust laeva pardal vastavalt IV lisa sätetele.

3.  Liikmesriigi sadamasse või mereterminali sõitva või liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluval alal ankrusse heitva laeva käitaja, agent või kapten teatab artiklis 8 osutatud juhtudel selle liikmesriigi ametiasutustele finantstagatise tunnistuse olemasolust pardal vastavalt IV lisa sätetele.

4.  Liikmesriikide pädevatel asutustel peab olema võimalik vahetada lõikes 1 ettenähtud teavet ühenduse mereohutusalase teabevahetussüsteemi SafeSeaNet kaudu.

Artikkel 11

Karistused

Liikmesriigid jälgivad käesolevas direktiivis sätestatud eeskirjade täitmist ja kehtestavad eeskirjade rikkumise korral kohaldatavad karistused. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Artikkel 12

Finantstagatise tunnistuste vastastikune tunnustamine liikmesriikide vahel

Kõik liikmesriigid tunnustavad artikli 9 kohaselt teise liikmesriigi vastutusel väljastatud või kinnitatud tunnistusi kõikidel käesolevas direktiivis sätestatud eesmärkidel ning peavad neid võrdväärseiks nende endi väljastatud ja kinnitatud tunnistustega, isegi kui tegemist on laevaga, mis ei ole registreeritud mõnes liikmesriigis.

Liikmesriik võib igal ajal tunnistuse väljastanud või kinnitanud riigiga nõu pidada, kui ta leiab, et kindlustaja või tunnistusele kantud tagatise finantssuutlikus ei ole piisav käesoleva direktiiviga pandud kohustuste täitmiseks.

Artikkel 13

Vahetu hagi tsiviilvastutuse finantstagatiste andja vastu

Kõik nõuded laeva põhjustatud kahjude heastamiseks võib esitada vahetult omaniku tsiviilvastutust katva finantstagatise andja vastu.

Finantstagatise andja võib enda kasuks kasutada kaitsevahendeid, mida omanik ise võiks põhjendatult kasutada, välja arvatud omaniku pankrotist või likvideerimisest tulenevad põhjendused.

Finantstagatise andja võib ka enda kasuks kasutada asjaolu, et kahju tuleneb omaniku meelevaldsest eksimusest. Ta ei või siiski enda kasuks kasutada ühtegi kaitsevahendit, mida ta oleks võinud nimetada omaniku poolt tema vastu algatatud hagis.

Finantstagatise andja võib igal juhul kohustada omanikku menetluses osalema.

Artikkel 14

Solidaarsusfond finantstagatiseta laevade tekitatava kahju hüvitamiseks

Luuakse solidaarsusfond, millest hüvitatakse kolmandatele isikutele kahju– olenemata sellest, kas tegu on füüsilise või juriidilise isikuga –, mille on tekitanud laevad, mis hoolimata käesolevas direktiivis kehtestatud kohustustest on sõitnud EL territoriaalvetes ilma finantstagatise tunnistuseta.

Fondi makstav summa ja fondi haldamise eeskirjad määratakse kindlaks kooskõlas artikli 17 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusega.

Artikkel 15

Ühenduse amet

Luuakse ühenduse amet, mille eesmärk on pidada väljaantud finantstagatise tunnistuste täielikku registrit, kontrollida tunnistuste kehtivust ja neid uuendada ning kontrollida kolmandates riikides registreeritud finantstagatiste olemasolu.

Artikkel 16

Aruanded

Viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist esitavad liikmesriigid komisjonile aruande käesoleva määruse kohaldamise käigus omandatud kogemustest. Aruandes hinnatakse eelkõige tõendamismenetlusi ja tunnistuste väljaandmist liikmesriikides ning seda, kas nimetatud ülesanne tuleks osaliselt või tervikuna delegeerida ühenduse ameti pädevusse, millele on osutatud artiklis 15. Selle alusel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande koos käesoleva direktiivi muutmise ettepanekutega, mida ta peab asjakohasteks.

Artikkel 17

Komitee

1.  Komisjoni abistab laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS), mis loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 2099/2002(10).

2.  Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 ettenähtud ajavahemikuks kehtestatakse kolm kuud.

Artikkel 18

Ülevõtmine

1.  Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt ...(11). Nad edastavad kõnealuste normide teksti ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nende ametliku avaldamise korral nendesse normidesse või nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 19

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub […] päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 20

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

I LISA

Merinõuete korral vastutuse piiramise 1976. aasta konventsioon, muudetud 1996. aasta protokolliga

(Konventsiooni tekst lisatakse siis, kui see on kättesaadav kõigis ametlikes keeltes)

II LISA

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni assamblee ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni haldusnõukogu resolutsioon pealkirjaga "Finantstagatise andmise eeskirjad laeva ja meremeeste mahajätu puhuks" (IMO resolutsioon A.930(22))

(Konventsiooni tekst lisatakse siis, kui see on kättesaadav kõigis ametlikes keeltes)

III LISA

Finantstagatise tunnistuse vorm, millele on osutatud artiklis 9

Laeva nimi

Eraldustäht või -number

Registreerimissadam

Omaniku nimi ja aadress

Allakirjutanu tõendab, et ülalnimetatud laeval on kindlustuspoliisi kate või muu finantstagatis, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/../EÜ tingimustele laevaomanike tsiviilvastutuse ja finantstagatiste kohta

Tagatise liik…………………………………………………………………….

Tagatise kehtivusaeg……………………………………………………………

Kindlustaja (või kindlustajate) ja/või tagaja (või tagajate) nimi ja aadress

Nimi ………………………………………………………………………

Aadress…………………………………………………………………….

Käesolev tunnistus kehtib kuni…………………………………………..

Väljastanud või kinnitanud …………………… valitsus

Väljaandmise koht…………….., [kuupäev]

Tunnistuse väljastanud või kinnitanud ametniku allkiri ja ametinimetus

IV LISA

Artikli 10 alusel edastatava teabe nimekiri

1)  Laeva andmed (nimi, kutsung, IMO identifitseerimisnumber või MMSI number).

2)  Kuupäev ja kellaaeg.

3)  Asukoht pikkus- ja laiuskraadina või kindel suund ja kaugus meremiilides selgesti eristatavast maamärgist.

4)  Sihtsadam.

5)  Eeldatav sihtsadamasse või lootsijaama jõudmise aeg, nagu seda nõuab pädev asutus, ning sellest sadamast lahkumise eeldatav aeg.

6)  Finantstagatise tunnistuse olemasolu pardal.

7)  Aadress, kust võib saada tunnistuse kohta üksikasjalikku teavet.

Võimaluse piirides võib punktides 6 ja 7 märgitud teavet edastada muude teatesõnumite edastamise korral, tingimusel et täidetakse artikli 10 lõike 2 tingimusi.

(1) ELTs seni avaldamata.
(2) ELT C 318, 23.12.2006, lk 195.
(3) ELT C 229, 22.9.2006, lk 38.
(4) Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta seisukoht.
(5) ELT L 255, 30.9.2005, lk 11.
(6) ELT L 255, 30.9.2005, lk 164.
(7) EÜT L 208, 5.8.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1891/2006 (ELT L 394, 30.12.2006, lk 1).
(8) EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).
(9)+ Väljaannete talitus: palun lisada määruse ... number.
(10) EÜT L 324, 29.11.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 93/2007 (ELT L 22, 31.1.2007, lk 12).
(11)* 18 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist.


Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine *
PDF 468kWORD 312k
Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta (KOM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))
P6_TA(2007)0095A6-0061/2007

(Nõuandemenetlus)

Ettepanekut muudeti 29. märtsil 2007 järgmiselt(1):

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Esimene volitus
võttes arvesse Euroopa Liidu asutamislepingut ning eriti selle artiklit 37,
võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut ning eriti selle artikleid 37 ja 95,
Muudatusettepanek 2
Põhjendus 1
(1)  Mahepõllumajanduslik tootmine on üleüldine põllumajandusettevõtete juhtimise ja toiduainete tootmise süsteem, mis ühendab omavahel parimad keskkonnasõbralikud tavad, kõrgetasemelise bioloogilise mitmekesisuse, loodusvarade säilitamise, kõrgete loomatervishoiustandardite kohaldamise ning tootmise, mis on kooskõlas teatavate tarbijate eelistustega, kes eelistavad tooteid, mille valmistamisel on kasutatud looduslikke aineid ja meetodeid. Seega on mahepõllumajanduslikul tootmisel kahekordne ühiskondlik roll – ühelt poolt pakub see eriomast turgu, mis vastab tarbijate vajadusele mahepõllumajanduslike toodete järele, ja teiselt poolt pakub see üldisi hüvesid, toetades keskkonnakaitset, loomade heaolu ning maaelu arendamist.
(1)  Mahepõllumajanduslik tootmine on üleüldine põllumajandusettevõtete juhtimise ja toiduainete tootmise süsteem, mis keskendub säästva tootmise kõigile tahkudele ja üritab saavutada tasakaalu, mis ühendab omavahel parimad keskkonnasõbralikud tavad, kõrgetasemelise bioloogilise mitmekesisuse, loodusvarade säilitamise ja kõrgete loomatervishoiustandardite kohaldamise ning mille eesmärgiks on mullaviljakuse parandamine looduslike vahenditega ja sellise tootmise tagamine, mis on kooskõlas teatavate tarbijate eelistustega, kes eelistavad tooteid, mille valmistamisel on kasutatud looduslikke aineid ja meetodeid. Seega on mahepõllumajanduslikul tootmisel mitmeid positiivseid jooni: see mitte ainult ei paku eriomast turgu, mis vastab tarbijate vajadusele mahepõllumajanduslike toodete järele, tarnides samal ajal avalikke kaupu, mis ei piirdu ainult toiduainete sektoriga, vaid samuti ja eelkõige toetab see keskkonnakaitset, loomade heaolu ning maaelu sotsiaalset arendamist.
Muudatusettepanek 3
Põhjendus 2
(2)  Enamikus liikmesriikidest on mahepõllumajandussektori osatähtsus tõusuteel. Tarbijate nõudluse kasv on eriti silmatorkav viimaste aastate jooksul. Hiljutised reformid ühises põllumajanduspoliitikas, rõhuga turule suunatusel ja tarbijate nõudlusele vastaval kvaliteettoodete tarnimisel, stimuleerivad tõenäoliselt mahepõllumajandusliku toodangu turgu veelgi. Seda arvestades on mahepõllumajandusliku tootmisega seotud õigusaktidel üha kasvava tähtsusega roll põllumajanduse raampoliitikas ning see on tihedalt seotud põllumajandusturgude arenguga.
(2)   Mahepõllumajandus on täielikult kooskõlas Euroopa Liidu poolt Göteborgi kava kontekstis seatud säästva arengu eesmärkidega, kuna see annab panuse säästva arengu saavutamiseks, annab tervislikke ja kvaliteetseid tooteid ning kasutab keskkonnasäästlikke tootmismeetodeid. Enamikus liikmesriikidest on mahepõllumajandussektori osatähtsus tõusuteel. Tarbijate nõudluse kasv on eriti silmatorkav viimaste aastate jooksul. Hiljutised reformid ühises põllumajanduspoliitikas, rõhuga turule suunatusel ja tarbijate nõudlusele vastaval kvaliteettoodete tarnimisel, stimuleerivad tõenäoliselt mahepõllumajandusliku toodangu turgu veelgi. Seda arvestades peab mahepõllumajanduslik tootmine tingimata mängima üha kasvava tähtsusega rolli põllumajanduse raampoliitikas ning olema tihedalt seotud põllumajandusturgude arenguga ning põllumajanduslikuks tegevuseks määratud muldade kaitse ja turbega.
Muudatusettepanek 4
Põhjendus 2 a (uus)
(2 a)  Iga õigusakt ja poliitika, mille ühendus kõnealuses valdkonnas vastu võtab, peaks aitama kaasa käesolevas määruses määratletud mahepõllumajanduse ja mahepõllumajandusliku tootmise arengule. Mahepõllumajandus etendab olulist osa ühenduse säästva arengu poliitika rakendamisel.
Muudatusettepanek 5
Põhjendus 3
(3)  Ühenduse mahepõllumajanduslikku tootmist reguleeriva õigusliku raamistiku eesmärk peaks olema tagada aus konkurents ja mahepõllumajanduslike toodete siseturu nõuetekohane toimimine ning säilitada ja õigustada tarbijausaldust mahepõllumajanduslikena märgistatud toodete suhtes. Edaspidi peaks raamistiku siht olema luua tingimused, millele toetudes saaks kõnealune sektor edeneda kooskõlas tootmise ja turu arenguga.
(3)  Ühenduse mahepõllumajanduslikku tootmist reguleeriva õigusliku raamistiku eesmärk peaks olema tagada aus konkurents ja mahepõllumajanduslike toodete siseturu nõuetekohane toimimine ning säilitada ja õigustada tarbijausaldust mahepõllumajanduslikena märgistatud toodete suhtes. Edaspidi peaks raamistiku siht olema luua tingimused, millele toetudes saaks kõnealune sektor edeneda kooskõlas tootmise ja turu arenguga ning keskkonnasäästlikult.
Muudatusettepanekud 6 ja 157
Põhjendus 7
(7)  Tuleks kehtestada ühenduse üldine mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade raamistik, pidades silmas taime- ja loomakasvatustoodangut, sealhulgas nii üleminekueeskirju kui ka eeskirju töödeldud toidu ja sööda kohta. Kõnealuste üldeeskirjade üksikasjade kindlaksmääramise ning ühenduse vesiviljeluse tootmiseeskirjade vastuvõtmise õigus tuleks anda komisjonile.
(7)  Tuleks kehtestada ühenduse üldine mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade raamistik, pidades silmas taime- ja loomakasvatustoodangut, sealhulgas nii üleminekueeskirju kui ka eeskirju töödeldud toidu ja sööda kohta. Kõnealuste üldeeskirjade üksikasjade ja lisade kindlaksmääramise õigus tuleks anda komisjonile, kes peaks konsulteerima Euroopa Parlamendi ja nõukoguga.
Muudatusettepanek 7
Põhjendus 8
(8)  Mahepõllumajandusliku tootmise arengut tuleks veelgi lihtsustada, toetades uute mahepõllumajanduslikule tootmisele sobilikumate tehnoloogiate ja ainete kasutuselevõttu.
(8)  Mahepõllumajandusliku tootmise arengut tuleks parimate väljakujunenud tavade põhjal veelgi lihtsustada, eelkõige toetades mullaviljakust, külvikordi, kohalike seemnete kaitset, vee- ja energiasäästmise tavasid ning uute mahepõllumajanduslikule tootmisele sobilikumate tehnoloogiate ja ainete kasutuselevõttu.
Muudatusettepanek 8
Põhjendus 9
(9)  Geneetiliselt muundatud organismid (GMOd) ning GMOdest või GMOdega toodetud tooted ei ole kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise kontseptsiooni ega tarbija arusaamaga mahepõllumajanduslikest toodetest. Seega ei tohiks GMOsid mahepõllumajanduses ega mahepõllumajanduslike toodete töötlemisel sihilikult kasutada.
(9)  Geneetiliselt muundatud organismid (GMOd) ning GMOdest või GMOdega toodetud tooted ei ole kooskõlas mahepõllumajandusliku tootmise kontseptsiooni ega tarbija arusaamaga mahepõllumajanduslikest toodetest. Seega ei tohiks GMOsid mahepõllumajanduses ega mahepõllumajanduslike toodete töötlemisel kasutada. Maheseemnete, sisendite, sööda ja toidu saastamine tuleks välistada siseriiklike ja ühenduse kohaste õigusaktidega, mis põhinevad ettevaatuspõhimõttel.
Muudatusettepanek 187
Põhjendus 9 a (uus)
(9 a)  Arvestades mahepõllumajandusliku seemne, sööda ja toidu GMOdega saastumise kasvavat riski ning sellega seotud ettevaatusabinõusid ja vastutust käsitlevate siseriiklike õigusnormide puudumist paljudes liikmesriikides, peaks komisjon enne 1. jaanuarit 2008 avaldama ettepaneku võtta vastu raamdirektiiv ettevaatusabinõude kohta GMOdega saastumise vältimiseks kogu toiduahelas, sealhulgas õigusliku raamistiku GMOdega saastumise vastutuseeskirjade kohta "saastaja maksab" põhimõtte alusel.
Muudatusettepanek 9
Põhjendus 9 b (uus)
(9 b)  Sünteetiliste taimekaitsevahendite kasutamine on vastuolus mahepõllumajandusliku tootmise põhimõtetega.
Muudatusettepanek 10
Põhjendus 14
(14)  Keskkonnasaaste vältimiseks, eriti selliste loodusvarade puhul nagu muld ja vesi, peaks mahepõllumajanduslik loomakasvatus põhimõtteliselt võimaldama tihedat seost kõnealuse tootmise ja maa vahel, asjakohaseid mitmeaastasi külvikordi ning eluskarja toitmist mahepõllukultuuridega, mis on kasvatatud kas samas põllumajandusettevõttes või naabruses asuvates mahepõllumajandusettevõtetes.
(14)  Keskkonnasaaste ja selliste loodusvarade nagu muld ja vesi kvaliteedi ja kasutatavuse pöördumatu kahjustamise vältimiseks peaks mahepõllumajanduslik loomakasvatus põhimõtteliselt võimaldama tihedat seost kõnealuse tootmise ja maa vahel, asjakohaseid mitmeaastasi külvikordi ning eluskarja toitmist mahepõllukultuuridega, mis on kasvatatud kas samas põllumajandusettevõttes või naabruses asuvates mahepõllumajandusettevõtetes.
Muudatusettepanek 11
Põhjendus 15
(15)  Kuna mahepõllumajanduslik loomakasvatus on maaga seotud tegevus, peaks loomadel võimaluse korral olema juurdepääs vabaõhukarjamaadele.
(15)  Kuna mahepõllumajanduslik loomakasvatus on maaga seotud tegevus, peaks loomadel alati, kui klimaatilised ja pinnasetingimused lubavad, olema juurdepääs vabale õhule või karjamaadele.
Muudatusettepanekud 12 ja 158
Põhjendus 16
(16)  Mahepõllumajanduslik loomakasvatus peaks vastama kõrgetele loomade heaolustandarditele ja loomade liigispetsiifilistele käitumuslikele vajadustele ning loomatervishoid peaks põhinema haiguste ennetamisel. Selles osas peaks erilist tähelepanu pöörama pidamistingimustele, kasvatustavadele ja loomkoormusele. Lisaks tuleks liikide valikul eelistada aeglase kasvuga liine ja arvestada nende võimet kohaneda kohalike tingimustega. Loomakasvatuse ja vesiviljeluse rakenduseeskirjadega tagatakse vähemalt põllumajandusloomade kaitse Euroopa konventsiooni sätete ja selle hilisemate soovituste järgimine.
(16)  Mahepõllumajanduslik loomakasvatus peaks vastama loomade kõrgetele heaolustandarditele ja loomade liigispetsiifilistele käitumuslikele vajadustele ning loomatervishoid peaks põhinema haiguste ennetamisel. Selles osas peaks erilist tähelepanu pöörama pidamistingimustele, kasvatustavadele ja loomkoormusele. Lisaks tuleks tõugude valikul eelistada pikaealisi, haigustele vastupidavaid ja aeglase kasvuga liine ning piirkonnale omaseid kohalikke tõuge ja arvestada nende võimet kohaneda kohalike tingimustega. Loomakasvatuse rakenduseeskirjadega tuleks tagada vähemalt põllumajandusloomade kaitse Euroopa konventsiooni sätete ja selle hilisemate soovituste järgimine.
Muudatusettepanek 13
Põhjendus 17
(17)  Mahepõllumajandusliku loomakasvatussüsteemi eesmärk peaks olema täita tootmistsüklid mahepõllumajanduslikul viisil kasvatatud eri liiki loomadega. Sellega toetatakse mahepõllumajandusloomade genofondi suurenemist, parandatakse iseregulatsiooni ning tagatakse seega sektori areng.
(17)  Mahepõllumajandusliku loomakasvatussüsteemi eesmärk peaks olema täita tootmistsüklid mahepõllumajanduslikul viisil kasvatatud eri liiki loomadega. Sellega tuleks toetada mahepõllumajandusloomade genofondi suurenemist, parandada iseregulatsiooni ning tagada seega sektori areng ja soodustada seda.
Muudatusettepanek 159
Põhjendus 18
(18)  Kuni ühenduse vesiviljeluse tootmiseeskirjade kehtestamiseni peaksid liikmesriigid leidma võimaluse tagada siseriiklike standardite kohaldamine või nende puudumisel liikmesriikides lubatud või heakskiidetud erasektori standardite kohaldamine. Siseturu häirimise vältimiseks tuleks liikmesriikidelt nõuda üksteise tootmisstandardite tunnustamist kõnealuses sektoris.
välja jäetud
Muudatusettepanek 14
Põhjendus 22 a (uus)
(22 a)  Võttes arvesse praegust maaviljelus- ja loomakasvatustavade erinevust mahepõllumajanduses, peaks liikmesriikidele olema antud võimalus kohaldada oma territooriumil mahepõllumajanduse suhtes täiendavaid, rangemaid eeskirju.
Muudatusettepanek 15
Põhjendus 25
(25)  Selguse loomiseks ühenduse turul peaks muutma kohustuslikuks lihtsa ühtlustatud viitamissüsteemi kõigi ühenduses toodetud mahepõllumajanduslike toodete jaoks, vähemalt toodete puhul, millel ei ole ühenduse mahepõllumajandusliku tootmise logo. Võimalust kasutada kõnealust viitamissüsteemi peaks kohaldama ka kolmandatest riikidest imporditud mahepõllumajanduslike toodete suhtes, kuid see ei peaks olema nende jaoks kohustuslik.
(25)  Selguse loomiseks ühenduse turul peaks muutma kohustuslikuks lihtsa ühtlustatud viitamissüsteemi kõigi ühenduses toodetud mahepõllumajanduslike toodete jaoks, isegi toodete puhul, millel on ühenduse mahepõllumajandusliku tootmise logo. Ühtlustatud viitamissüsteemi peaks kohaldama ka kolmandatest riikidest imporditud mahepõllumajanduslike toodete suhtes ja see peaks näitama selgelt ära toodete päritolu ning võimalikud erinevused mahepõllumajandusliku tootmise eeskirjade kohaldamisel.
Muudatusettepanek 170
Põhjendus 27 a (uus)
(27 a)  Liikmesriigid peaksid ettevaatuspõhimõtte ja põhimõtte, et saastaja maksab alusel looma asjakohase õigusliku raamistiku, et vältida mahepõllumajanduslike toodete GMOdega saastamise kõiki ohte. Ettevõtjad peaksid võtma tarvitusele kõik vajalikud ettevaatusabinõud, et vältida GMOdega juhusliku või tehniliselt vältimatu saastamise kõiki ohte. GMOde olemasolu mahepõllumajanduslikes toodetes piirdub üksnes juhuslike ja tehniliselt vältimatute kogustega, mis ei ületa 0,1%.
Muudatusettepanek 17
Põhjendus 32
(32)  Imporditud kaupade samaväärsuse hindamisel peaks võtma arvesse Codex Alimentarius´es sätestatud rahvusvahelisi standardeid.
(32)  Imporditud kaupade samaväärsuse hindamisel peaks võtma arvesse tootmisstandardeid, mis on samaväärsed ühenduses mahepõllumajandusliku tootmise suhtes kohaldatavatega.
Muudatusettepanek 18
Põhjendus 32 a (uus)
(32 a)  Mahepõllumajanduslike toodete impordi eeskirju tuleks pidada kvalifitseeritud turulepääsu mudeliks, millega antakse kolmandate riikide tootjatele juurdepääs väärtuslikule turule, tingimusel et nad järgivad selle turu standardeid.
Muudatusettepanek 19
Põhjendus 36
(36)  Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks võtta vastu kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega nr 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. Võttes arvesse, et õigusaktid mahepõllumajandusliku tootmise kohta on oluline tegur ühise põllumajanduspoliitika raamistikus, kuna need on tihedalt seotud arengutega põllumajandusturgudel, on asjakohane kooskõlastada need muude kõnealuse poliitika haldamisel kasutatavate õigusloomega seotud menetlustega. Seega peaks komisjon rakendama talle käesoleva määruse kohaselt antud volitusi otsuse nr 1999/468/EÜ artikliga 4 ettenähtud menetluskorras,
(36)  Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks võtta vastu kooskõlas nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega nr 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused. Võttes arvesse, et õigusaktid mahepõllumajandusliku tootmise kohta on oluline tegur ühise põllumajanduspoliitika raamistikus, kuna need on tihedalt seotud arengutega põllumajandusturgudel, on asjakohane kooskõlastada need muude kõnealuse poliitika haldamisel kasutatavate õigusloomega seotud menetlustega. Seega peaks komisjon rakendama talle käesoleva määruse kohaselt antud volitusi vastavalt otsuse nr 1999/468/EÜ artiklis 5a ette nähtud kontrolliga regulatiivmenetlusele,
Muudatusettepanek 20
Artikli 1 lõike 1 sissejuhatav osa
1.  Käesoleva määrusega kehtestatakse eesmärgid, põhimõtted ja eeskirjad, mis on seotud:
1.  Käesoleva määrusega luuakse alus mahepõllumajandusliku tootmise säästvale arengule ning kehtestatakse eesmärgid, põhimõtted ja eeskirjad, mis on seotud:
Muudatusettepanek 21
Artikli 1 lõike 1 punkt a
a) mahepõllumajanduslike toodete tootmise, turuleviimise, impordi, ekspordi ja kontrollimisega;
a) mahepõllumajanduslike toodete tootmise kõikide etappide, tootmismeetodite, töötlemise, levitamise, turuleviimise, impordi, ekspordi, kontrollimise ja sertifitseerimisega;
Muudatusettepanek 160
Artikli 1 lõike 2 sissejuhatav lause
Käesolevat määrust kohaldatakse järgmiste põllumajandus- või vesiviljelustoodete suhtes, kui asjaomased tooted on ette nähtud turustamiseks mahepõllumajanduslike toodetena:
Käesolevat määrust kohaldatakse järgmiste põllumajandustoodete suhtes, kui asjaomased tooted on ette nähtud turustamiseks mahepõllumajanduslike toodetena:
Muudatusettepanek 161
Artikli 1 lõike 2 punkt c
c) elus või töötlemata vesiviljelustooted;
välja jäetud
Muudatusettepanek 162
Artikli 1 lõike 2 punkt d
d) töödeldud vesiviljelustooted, mis on ette nähtud inimtarbimiseks;
välja jäetud
Muudatusettepanekud 179 ja 153
Artikli 1 lõike 2 punkt e a (uus)
e a) muud tooted nagu sool, lemmikloomatoit, vill, tekstiilid, kalakonservid, kosmeetikatooted, toidulisandid ja eeterlikud õlid.
Muudatusettepanek 24
Artikli 1 lõike 3 sissejuhatav osa
3.  Käesolevat määrust kohaldatakse Euroopa Liidu territooriumil iga ettevõtja suhtes, kes on seotud järgmiste tegevustega:
3.  Käesolevat määrust kohaldatakse iga ettevõtja suhtes, kes on seotud tegevustega artikli 1 lõikes 2 loetletud toodete tootmise, ettevalmistamise ja levitamise mis tahes etapis, kaasa arvatud:
Muudatusettepanek 25
Artikli 1 lõike 3 punkt b
b) toidu ja sööda töötlemine;
b) toidu ja sööda käitlemine, töötlemine ja ettevalmistamine;
Muudatusettepanek 26
Artikli 1 lõike 3 punkt c
c) pakendamine, märgistamine ja reklaamimine;
c) mahepõllumajanduslike toodete käitlemine, pakendamine, ladustamine, märgistamine ja reklaamimine;
Muudatusettepanek 27
Artikli 1 lõike 3 teine lõik
Käesolevat määrust ei kohaldata peoteeninduse, tehasesööklate, ametiasutuste toitlustamise, restoranide või muude samalaadsete toitlustusalase teenindusega seotud tegevuste suhtes.
f a) peoteenindus, sööklad, restoranid või muud samalaadsed toitlustusalase teenindusega seotud tegevused.
Muudatusettepanek 28
Artikli 2 punkt a
a) mahepõllumajanduslik tootmine – nii mahepõllumajanduslike meetodite kasutamine põllumajandusettevõttes kui ka toote edasise töötlemise, pakendamise ja märgistamisega seotud tegevused vastavalt käesolevas määruses kehtestatud põhimõtetele ja eeskirjadele;
a) mahepõllumajanduslik tootmine – nii mahepõllumajanduslike meetodite kasutamine põllumajandusettevõttes kui ka toote edasise töötlemise, käitlemise, pakendamise, pakkimise, ladustamise ja märgistamisega seotud tegevused vastavalt käesolevas määruses kehtestatud põhimõtetele ja eeskirjadele;
Muudatusettepanek 29
Artikli 2 punkt b
b) mahepõllumajanduslik toode – mahepõllumajandusliku tootmise käigus valminud põllumajandustoode;
b) mahepõllumajanduslik toode – mahepõllumajandusliku tootmise käigus valminud toode;
Muudatusettepanek 30
Artikli 2 punkt b a (uus)
b a) ettevõtja – käesoleva määruse reguleerimisalasse kuuluvaid toiminguid läbi viiva ettevõtte omanik, kes allub mahepõllumajandusliku tootmise eest vastutavate asutuste või kontrolliasutuste järelevalvele;
Muudatusettepanek 163
Artikli 2 punkt e
e) vesiviljelus – veeorganismide kasvatamine ja aretamine, kasutades meetodeid, mille abil nende organismide tootmisvõimsus ületab looduslikus keskkonnas esineva tootmisvõimuse. Organismid jäävad ühe või mitme füüsilise või juriidilise isiku omandusse kõigi kasvatamis- ja aretamisetappide vältel kuni püügini (kaasa arvatud);
välja jäetud
Muudatusettepanek 31
Artikli 2 punkt f
f) üleminek – üleminek muult kui mahepõllumajanduslikult tootmiselt mahepõllumajanduslikule tootmisele;
f) üleminek – tavapõllumajanduslikult tootmiselt mahepõllumajanduslikule tootmisele ülemineku periood;
Muudatusettepanek 32
Artikli 2 punkt j
j) pädev asutus – liikmesriigi keskasutus, mille pädevuses on mahepõllumajandusliku tootmise sektoris ametlike kontrollimiste korraldamine, või mis tahes muu asutus, kellele see pädevus on delegeeritud, ja vajaduse korral vastav kolmanda riigi asutus;
j) pädev asutus – liikmesriigi asutus, mille pädevuses on käesoleva määruse sätete ja komisjoni poolt määruse kohaldamiseks vastu võetud üksikasjalike eeskirjade jõustamine, või mis tahes muu asutus, kellele see pädevus on täielikult või osaliselt delegeeritud; vajaduse korral hõlmab see ka vastavat kolmanda riigi asutust;
Muudatusettepanek 33
Artikli 2 punkt k
k) kontrolliasutus – sõltumatu kolmas pool, kellele pädev asutus on delegeerinud teatavad kontrolliülesanded;
k) kontrolliasutus – sõltumatu asutus, kes viib mahepõllumajandusliku tootmise valdkonnas läbi kontrolli-, sertifitseerimis- ja jälgitavuse menetlusi vastavalt käesoleva määruse sätetele ja komisjoni poolt määruse kohaldamiseks vastu võetud üksikasjalikele eeskirjadele ja keda pädev asutus on sel eesmärgil tunnustanud ja kontrollinud; vajaduse korral hõlmab see samaväärset kolmanda riigi asutust, kelle tunnustamise kohta kohaldatakse erieeskirju;
Muudatusettepanek 34
Artikli 2 punkt m
m) vastavusmärk – märgi kujul väljastatav tõend vastavuse kohta teatavale hulgale standarditele või muudele normatiivsetele dokumentidele;
m) vastavusmärk – märgi kujul väljastatav tõend vastavuse kohta teatavast hulgast standarditest või muudest normatiivsetest dokumentidest tulenevatele nõuetele;
Muudatusettepanek 35
Artikli 2 punkt r
r)  GMOdega toodetud tooted – toit ja söödalisandid, lõhna- ja maitseained, vitamiinid, ensüümid, abiained, teatavad loomasöötades kasutatavad tooted (direktiivi 82/471/EMÜ alusel), taimekaitsevahendid, väetised ja mullaomaduste parandajad, mis on toodetud toites organismi materjalidega, mis on täielikult või osaliselt GMOd;
r)  GMOdega toodetud tooted – tooted, mis on saadud, kasutades GMOd tootmisprotsessis viimase elusorganismina, kuid mis ei sisalda GMOsid ja ei koosne ega ole toodetud GMOdest;
Muudatusettepanek 36
Artikli 2 punkt v a (uus)
v a) haljasväetistaim – põllukultuur, mis võib sisaldada looduslikke taimi ja umbrohtu ning mis pannakse mulda mullaomaduste parandamise eesmärgil.
Muudatusettepanek 37
Artikli 2 punkt v b (uus)
v b) veterinaarravi – kõik profülaktilised ja ravimeetmed, mida kasutatakse haige looma või haigete loomade rühma raviks konkreetse haiguse puhul vastavalt ettekirjutusele ja piiratud aja jooksul.
Muudatusettepanek 38
Artikli 2 punkt v c (uus)
v c) sünteetiline – keemiliste ja tööstuslike protsesside abil toodetud tooted, sealhulgas kõik tooted, mida looduses ei leidu ning looduslikest allikatest pärit toodete imitatsioonid, jättes välja tooted, mis on ekstraheeritud looduslikest toorainetest või lihtsate keemiliste protsesside abil modifitseeritud.
Muudatusettepanek 195
Artikli 2 punkt v d (uus)
v d) maaga seotud – maaga seotud loomakasvatus, mis täidab kolme järgmist kohustust:
- põllumajandusettevõttes olevatele loomadele vabajalutusalale pääsemise tagamine;
- loomade väljaheidete kogu või osalise laialilaotamise tagamine;
- kogu loomade toidu või selle olulise osa tagamine;
Muudatusettepanek 180
Artikli 3 esimene -1 lõik (uus)
Käesoleva määruse eesmärgid on:
a) edendada mahepõllumajandussüsteemide ning kogu mahepõllumajandusliku toidu ja sööda ahela säästvat arengut;
b) tagada mahepõllumajanduslike toodete siseturu toimimine ja aus konkurents kõikide mahepõllumajanduslike toodete tootjate vahel;
c) kehtestada usaldusväärsed eeskirjad mahepõllumajanduslike tootmissüsteemide, sealhulgas kontrolli, sertifitseerimise ja märgistamise kohta.
Muudatusettepanek 39
Artikli 3 sissejuhatav osa
Mahepõllumajandusliku tootmissüsteemi eesmärgid on järgmised:
1.  Mahepõllumajandusliku tootmismeetodi eesmärgid on järgmised:
Muudatusettepanek 40
Artikli 3 punkti a sissejuhatav osa
a)  Praktilist ja majanduslikult elujõulist põllumajanduse juhtimissüsteemi kasutades tagatakse mahepõllumajandusliku tootmissüsteemiga mitmekülgne tootevalik järgmiste meetodite abil:
a)  Keskkonnaalaselt ja sotsiaal-majanduslikult jätkusuutlikul tootmisel põhinevat süsteemi kasutades tagatakse sellega mitmekülgne tootevalik meetodite abil, mis:
Muudatusettepanek 41
Artikli 3 punkti a alapunkt i
i) negatiivsete keskkonnamõjude vähendamine miinimumini;
i) vähendavad negatiivseid keskkonna- ja kliimamõjusid miinimumini;
Muudatusettepanek 42
Artikli 3 punkti a alapunkt i a (uus)
i a) tagavad püsiva tasakaalu pinnase, vee, taimede ja loomade vahel;
Muudatusettepanek 43
Artikli 3 punkti a alapunkt ii
ii) bioloogilise mitmekesisuse kõrge taseme säilitamine ja parandamine põllumajandusettevõtetes ja neid ümbritsevatel maa-aladel;
ii) säilitavad bioloogilise ja geneetilise mitmekesisuse kõrge taseme põllumajandusettevõtetes ja sellest tulenevalt ka neid ümbritsevatel maa-aladel laiemas mõttes ning parandavad seda, pöörates erilist tähelepanu kohanenud kohalike sortide säilitamisele ja kohalikele tõugudele;
Muudatusettepanek 44
Artikli 3 punkti a alapunkt iii
iii) looduslike ressursside nagu vee, mulla, orgaanilise ainese ja õhu säilitamine nii suures ulatuses kui võimalik;
iii) kasutavad looduslikke ressursse (vesi, muld ja õhk) ja põllumajanduslikke sisendeid (energia, taimekaitsevahendid, toiteained) kõige ratsionaalsemal võimalikul viisil;
Muudatusettepanek 45
Artikli 3 punkti a alapunkt iv
iv) kinnipidamine kõrgetest loomade heaolustandarditest ning eelkõige loomade liigispetsiifiliste käitumuslike vajaduste rahuldamine.
iv) peavad kinni kõrgetest loomade tervise- ja heaolustandarditest ning eelkõige rahuldavad loomade liigispetsiifilisi käitumuslikke vajadusi.
Muudatusettepanek 46
Artikli 3 punkti a alapunkt iv a (uus)
iv a) aitavad säilitada traditsioonilisi kvaliteetsete toidukaupade ettevalmistamise meetodeid ja arendada väikesi peretalusid ja -ettevõtteid.
Muudatusettepanek 47
Artikli 3 punkt b
b)  Mahepõllumajanduslik tootmissüsteem tagab toiduainete ja muude põllumajandustoodete tootmise, mis vastab tarbija nõudmisele kaupade järele, mis on valmistatud looduslikel meetoditel või looduslike meetoditega võrreldavatel meetoditel ning kasutades looduses esinevaid aineid.
b)  Mahepõllumajanduslik tootmissüsteem tagab toiduainete ja muude põllumajandustoodete tootmise, mis vastab tarbija nõudmisele kaupade järele, mis on valmistatud looduslikel meetoditel või looduslike meetoditega võrreldavatel füüsikalistel meetoditel ning kasutades looduses esinevaid aineid.
Muudatusettepanek 48
Artikli 4 punkt a
a) elusorganismide ja mehaaniliste tootmismeetodite kasutamist eelistatakse sünteetiliste materjalide kasutamisele;
a) kasutatakse ainult elusorganisme ja mehaanilisi tootmismeetodeid, sünteetiliste materjalide ja sünteetilisi materjale sisaldavate tootmismeetodite kasutamine on lubatud ainult kooskõlas artikliga 16;
Muudatusettepanek 49
Artikli 4 punkt a a (uus)
a a) bioloogilisi ja mehhaanilisi tootmismeetodeid eelistatakse väliste sisendite, nagu sünteetiliste materjalide, kasutamisele;
Muudatusettepanek 50
Artikli 4 punkt b
b) looduslike ainete kasutamist eelistatakse keemiliselt sünteesitud ainete kasutamisele, viimaseid võib kasutada vaid juhul, kui looduslikud ained ei ole kaubanduslikult kättesaadavad;
b) kui välised sisendid on vajalikud, kasutatakse looduslikke aineid, mineraalaineid ja mahepõllumajanduslikult toodetud tooraineid; keemiliselt töödeldud või sünteesitud aineid tuleb rangelt piirata erandjuhtudega ning neid võib kasutada vaid juhul, kui looduslikud ained ei ole kaubanduslikult kättesaadavad, ning seda tuleb eraldi lubada kooskõlas artikliga 11;
Muudatusettepanek 51
Artikli 4 punkt c
c) ei ole lubatud kasutada GMOsid ja GMOdest või GMOdega toodetud tooteid, välja arvatud veterinaarravimid;
c)  GMOsid ja GMOdest või GMOde abil toodetud tooteid ei kasutata;
Muudatusettepanek 52
Artikli 4 punkt c a (uus)
c a) ioniseerivat kiiritamist ei ole lubatud kasutada;
Muudatusettepanek 172
Artikli 4 punkt c b (uus)
c b) vältida tuleb GMO tootmispiirkondade lähedusest tingitud juhuslikku saastumist.
Muudatusettepanek 53
Artikli 4 punkt d
d) mahepõllumajandusliku tootmise suhtes kohaldatavad eeskirjad kohandatakse kohalike tingimustega, arengutasemetega ja eriomaste kasvatustavadega, säilitades samal ajal mahepõllumajandusliku tootmise ühise kontseptsiooni.
d) mahepõllumajandusliku tootmise suhtes kohaldatavad eeskirjad kohandatakse kohalike tingimustega, arengutasemetega ja eriomaste kasvatustavadega, säilitades samal ajal mahepõllumajandusliku tootmise eesmärgid ja põhimõtted.
Muudatusettepanek 54
Artikli 4 punkt d a (uus)
d a) mahepõllumajanduslik tootmine tagab toote kvaliteedi, terviklikkuse ja jälgitavuse kogu toiduahela ulatuses;
Muudatusettepanek 55
Artikli 4 punkt d b (uus)
d b) mahepõllumajanduslik tootmine on sotsiaalselt, keskkonnaalaselt ja majanduslikult jätkusuutlik tegevus;
Muudatusettepanek 56
Artikli 4 punkt d c (uus)
d c) ei toimu mingit vesikultuuride kasvatust ega muul viisil ilma mullata taimekasvatust ega ilma mullata loomakasvatust;
Muudatusettepanek 182
Artikli 4 punkt d d (uus)
d d) mahepõllumajanduslik tootmine säilitab ja loob töökohti, võimaldab põllumajandusettevõtjatel ja tarbijatel töötada välja ühiskondliku kokkuleppe, mis käsitleb säästvaid tavasid, kvaliteetsete toiduainete tootmist ja tarbimisharjumusi, sealhulgas terve rea looduskaitse, säästva tootmise ja lähiturustamise meetmeid;
Muudatusettepanek 57
Artikli 5 punkt a
a) põllumajandusliku tootmise käigus säilitatakse mullaviljakus ning parandatakse seda, tõkestatakse mullaerosiooni ning võideldakse erosiooni vastu ja vähendatakse reostust miinimumini;
a) põllumajandusliku tootmise käigus säilitatakse mulla elustik ja viljakus ning parandatakse neid, tõkestatakse mullaerosiooni ning võideldakse erosiooni vastu ja vähendatakse reostust miinimumini;
Muudatusettepanek 58
Artikli 5 punkt a a (uus)
a a) põllumajanduslik tootmine säilitab ja loob töökohti, aidates nii kaasa maaelu jätkusuutlikule arengule;
Muudatusettepanek 59
Artikli 5 punkt c
c) taastumatute varude ja muude kui põllumajanduslike sisendite kasutamist vähendatakse miinimumini;
c) taastumatute varude ja muude kui põllumajanduslike sisendite kasutamist vähendatakse miinimumini; edendatakse taastuvenergia kasutamist;
Muudatusettepanek 60
Artikli 5 punkt f
f) taimed toituvad peamiselt mulla ökosüsteemi kaudu;
f) taimed toituvad peamiselt mulla ökosüsteemi kaudu; seega kohaldatakse häid mulla majandamise tavasid;
Muudatusettepanek 61
Artikli 5 punkt g
g) taimekaitse ja loomade tervishoid põhineb preventiivsetel meetoditel, sealhulgas sobilike tõugude ja sortide selekteerimisel;
g) taimekaitse põhineb preventiivsetel meetoditel, sealhulgas sobilike sortide valikul, külvikorral, segaviljelusel, kahjurite looduslike vaenlaste soodustamisel ja kahjuritele ning haigustele loomuliku vastupanu arendamisel;
Muudatusettepanek 62
Artikli 5 punkt g a (uus)
g a) loomade tervishoid põhineb looma loomuliku immunoloogilise kaitse ja kehaehituse parandamisel ning sobivate tõugude ja kasvatustavade valikul;
Muudatusettepanek 63
Artikli 5 punkt h
h) loomasööt pärineb peamiselt põllumajandusettevõttest, kus loomi peetakse, või toodetakse koostöös teiste sama piirkonna mahepõllumajandusettevõtjatega;
h) loomasööt pärineb eelistatavalt põllumajandusettevõttest, kus loomi peetakse, või toodetakse koostöös teiste mahepõllumajandusettevõtjatega, ja loomkoormust piiratakse, et tagada, et loomakasvatuse korraldus moodustab terviku põllukultuuride tootmisega;
Muudatusettepanek 64
Artikli 5 punkt k
k) tõuge valides eelistatakse aeglase kasvuga liine ja võetakse arvesse loomade võimet kohanduda kohalike tingimustega, nende elujõulisust ja nende vastupanuvõimet haigustele ja terviseprobleemidele;
k) tõuge valides eelistatakse aeglase kasvuga liine, pikaealisi liine ja piirkonnale omaseid kohalikke tõuge ning võetakse arvesse loomade võimet kohanduda kohalike tingimustega, nende elujõulisust ja nende vastupanuvõimet haigustele ja terviseprobleemidele;
Muudatusettepanek 65
Artikli 5 punkt l
l) mahepõllumajanduslik loomasööt koosneb põhiliselt mahepõllumajanduslikku päritolu koostisosadest ning looduslikest mittepõllumajanduslikest ainetest;
l) mahepõllumajanduslik loomasööt koosneb mahepõllumajanduslikku päritolu koostisosadest ning looduslikest mittepõllumajanduslikest ainetest ja vastab kariloomade konkreetsetele toitainevajadustele nende arengu vastavates etappides; erandeid tuleb lubada kooskõlas artikliga 11;
Muudatusettepanek 196
Artikli 5 punkt m
m) kasutatakse loomakasvatusviise, mis parandavad immuunsüsteemi ning tugevdavad looduslikku kaitsevõimet haiguste vastu;
m) kasutatakse loomakasvatusviise, mis parandavad immuunsüsteemi ning tugevdavad looduslikku kaitsevõimet haiguste vastu, eelkõige regulaarse liikumise ning välja ja karjamaadele pääsemise teel, kui ilmastikutingimused ja maapinna olukord seda võimaldavad;
Muudatusettepanek 66
Artikli 5 punkt n
n) vesiviljelustoodangu puhul vähendatakse negatiivset mõju veekeskkonnale miinimumini;
n) vesiviljelustoodangu puhul säilitatakse loodusliku veeökosüsteemi bioloogiline mitmekesisus ja kvaliteet ning vähendatakse negatiivset mõju vee- ja maismaa-ökosüsteemidele miinimumini;
Muudatusettepanek 67
Artikli 6 pealkiri
Töötlemise suhtes kohaldatavad põhimõtted
Töötlemise ja ettevalmistamise suhtes kohaldatavad põhimõtted
Muudatusettepanek 68
Artikli 6 sissejuhatav osa
Lisaks artiklis 4 sätestatud üldpõhimõtetele kohaldatakse töödeldud mahepõllumajandusliku sööda ja toidu tootmise suhtes järgmisi põhimõtteid:
Lisaks artiklis 4 sätestatud eesmärkidele ja üldpõhimõtetele kohaldatakse töödeldud mahepõllumajandusliku sööda ja toidu tootmise ja ettevalmistamise, sealhulgas lisade määratluse ja võimalike muudatuste suhtes järgmisi põhimõtteid:
Muudatusettepanek 69
Artikli 6 punkt a
a) mahepõllumajanduslik sööt ja toit toodetakse põhiliselt mahepõllumajanduslikest koostisosadest, välja arvatud juhul, kui mahepõllumajanduslik koostisosa ei ole müügil;
a) mahepõllumajanduslik sööt ja toit toodetakse mahepõllumajanduslikest koostisosadest, välja arvatud juhul, kui mahepõllumajanduslik koostisosa ei ole müügil;
Muudatusettepanek 70
Artikli 6 punkt b
b) lisandeid ja abiaineid kasutatakse minimaalsel määral ning ainult vältimatu tehnoloogilise vajaduse korral;
b) lisandeid ja abiaineid kasutatakse minimaalsel määral ning ainult vältimatu tehnoloogilise või toitainete vajaduse korral ja kui need on lubatud vastavalt artiklis 15 sätestatud korrale;
Muudatusettepanek 71
Artikli 6 punkt c a (uus)
c a) toitu töödeldakse hoolikalt sellisel viisil, et oleks tagatud mahepõllumajandusliku toidu terviklikkus;
Muudatusettepanek 72
Artikli 7 lõike 1 esimene lõik
Ettevõtte kogu kaubandusliku poole juhtimisel järgitakse mahepõllumajanduslikule tootmise või mahepõllumajanduslikule tootmisele ülemineku suhtes kohaldatavaid eeskirju.
Kogu põllumajandusettevõtte juhtimisel järgitakse mahepõllumajandusliku tootmise suhtes kohaldatavaid eeskirju.
Muudatusettepanek 184
Artikli 7 lõike 2 esimene lõik
2.  Põllumajandusettevõtjad ei tohi kasutada GMOsid või GMOdest toodetud tooteid, kui nad on nende olemasolust teadlikud tänu teabele, mis leidub toote märgistusel või mis tahes muul tootega kaasas oleval dokumendil.
2.  Põllumajandusettevõtjad ei tohi kasutada GMOsid või GMOdest või GMOdega toodetud tooteid.
Muudatusettepanek 75
Artikli 7 lõike 2 teine lõik
Kui põllumajandusettevõtjad kasutavad mahepõllumajandusliku toidu või loomasööda valmistamiseks kolmandatelt isikutelt ostetud tooteid, peavad nad saama müüjalt kinnituse, et tarnitud tooted ei ole valmistatud GMOdega.
Kui põllumajandusettevõtjad või muud mahepõllumajandusliku toodangu pakkujad kasutavad mahepõllumajandusliku toidu või loomasööda valmistamiseks kolmandatelt isikutelt ostetud tooteid, peavad nad nõudma müüjalt kinnitust, et tarnitud tooted ei ole valmistatud GMOdest või GMOdega ja ei sisalda GMOsid ega koosne neist.
Muudatusettepanek 76
Artikli 7 lõike 2 teine a lõik (uus
Juhusliku või tehniliselt vältimatu GMOdega saastumise korral peavad ettevõtjad olema võimelised esitama tõendeid selle kohta, et nad on võtnud kõik vajalikud meetmed sellise saastumise vältimiseks.
Muudatusettepanek 77
Artikli 8 lõike 1 punkt b
b) mulla viljakust ja bioloogilist aktiivsust säilitatakse ja suurendatakse mitmeaastase külvikorra abil, sinna hulka on arvatud haljasväetistaimed ning sõnniku ja mahepõllumajandusettevõtetest pärit orgaanilise materjali kasutamine;
b) mulla viljakust ja bioloogilist aktiivsust säilitatakse ja suurendatakse mitmeaastase külvikorra abil, sinna hulka on arvatud haljasväetistaimed ning loomakasvatuse väljaheidete ja mahepõllumajandusettevõtetest pärit orgaanilise materjali kasutamine, eelistatavalt kompostitud kujul;
Muudatusettepanek 78
Artikli 8 lõike 1 punkt h
h) igasuguste heakskiidetud sünteetiliste ainete kasutamise suhtes kohaldatakse tingimusi ja piiranguid seoses põllukultuuridega, mille jaoks neid tarvitada võib, samuti seoses tarvitusmeetodite, koguste, kasutamise ajaliste piirangute ning põllukultuuriga kokkupuutumisega;
h) igasuguste heakskiidetud sünteetiliste ainete kasutamise suhtes kohaldatakse rangeid tingimusi ja piiranguid seoses põllukultuuridega, mille jaoks neid tarvitada võib, samuti seoses tarvitusmeetodite, koguste, kasutamise ajaliste piirangute ning põllukultuuriga kokkupuutumisega;
Muudatusettepanek 185
Artikli 8 lõike 1 punkt i
i) kasutada võib ainult mahepõllumajanduslikku seemet ja paljundusmaterjali. Sellest tulenevalt kasvatatakse emataim, kui tegemist on seemnetega, ning ema- ja isataim (-taimed), kui tegemist on vegetatiivse paljundusmaterjaliga, vastavalt käesolevas määruses sätestatud eeskirjadele vähemalt ühe põlvkonna jooksul või mitmeaastaste taimede puhul kahe kasvuperioodi jooksul.
i) kasutada võib ainult mahepõllumajanduslikku seemet ja paljundusmaterjali, mis on tõendatult GMO-vaba. Sellest tulenevalt kasvatatakse emataim, kui tegemist on seemnetega, ning ema- ja isataim (-taimed), kui tegemist on vegetatiivse paljundusmaterjaliga, vastavalt käesolevas määruses sätestatud eeskirjadele vähemalt ühe põlvkonna jooksul või mitmeaastaste taimede puhul kahe kasvuperioodi jooksul.
Kui mahepõllumajanduslik seeme ei ole kättesaadav, võib teha erandeid vastavalt artiklis 11 ja [XX] lisas sätestatud eeskirjadele (seoses määrusega (EÜ) 1452/2003), tingimusel et kasutatav seeme ei ole mingil viisil GMOdega saastunud.
Muudatusettepanek 79
Artikli 9 punkti b alapunkt iii
iii) karjale on võimaldatud pidev juurdepääs vabaalale, eelistatult rohumaale, kui ilmastikutingimused ning maapinna seisukord seda lubavad;
iii) karjale on võimaldatud pidev juurdepääs vabaõhualadele, eelistatult rohumaale, kui ilmastikutingimused ning maapinna seisukord seda lubavad, välja arvatud juhul, kui ühenduse õigusaktidega on kehtestatud inimeste ja loomade tervise kaitsega seotud piirangud ja kohustused; komisjon ja liikmesriigid tagavad, et sellised piirangud ja kohustused ei too kaasa loomade piinlemist ega mahepõllumajanduslike toodete turgude kaotamist;
Muudatusettepanek 80
Artikli 9 punkti b alapunkt iv
iv) karja suurust piiratakse eesmärgiga vähendada miinimumini karjamaade paljakssöömist, mulla kinnitrampimist, erosiooni või loomade või nende sõnniku põhjustatud reostust;
iv) karja suurust piiratakse eesmärgiga vähendada miinimumini karjamaade paljakssöömist, mulla kinnitrampimist, erosiooni või loomade või nende väljaheidete põhjustatud reostust;
Muudatusettepanek 81
Artikli 9 punkti b alapunkt v
v) mahepõllumajanduslik kari peab olema ülejäänud karjast eraldatud või kergesti eraldatav;
v) mahepõllumajanduslik kari peab olema ülejäänud karjast eraldatud;
Muudatusettepanek 186
Artikli 9 punkti b alapunkt vi
vi) kariloomade lõastamine või teistest eraldamine on keelatud, välja arvatud üksikute loomade puhul piiratud ajavahemikuks, kui see on põhjendatud turva-, heaolu- või veterinaarkaalutlustega;
vi) kariloomade lõastamine või teistest eraldamine on keelatud, välja arvatud üksikute loomade puhul piiratud ajavahemikuks, kui see on põhjendatud turva-, heaolu- või veterinaarkaalutlustega; pädeva asutuse delegeeritud asutus või organ võib siiski lubada erandeid, kui kariloomi lõastatakse hoonetes, mis olid olemas juba enne 24. augustit 2000. aastal, või väikeettevõtetes, kus loomi ei ole võimalik hoida nende käitumuslikele vajadustele vastavates rühmades, tingimusel et neil on juurdepääs rohumaale vähemalt kaks korda nädalas, vabaõhukarjamaadele või liikumisaladele ning nende kasvatamisel täidetakse loomade heaolu nõudeid, kindlustades neile nii mugavad allapanuga kohad kui ka individuaalse kohtlemise;
Muudatusettepanek 82
Artikli 9 punkti b alapunkt x
x) mesinduses kasutatavad tarud ja inventar peavad olema valmistatud looduslikest materjalidest;
x) mesinduses kasutatavad tarud ja inventar peavad olema valmistatud materjalidest, mille kohta on tõestatud kahjuliku mõju puudumine ümbritsevale keskkonnale;
Muudatusettepanek 83
Artikli 9 punkti c alapunkt i
i) paljunemist ei mõjutata hormoonraviga, välja arvatud juhul, kui on vaja ravida paljunemishäireid;
i) põhimõtteliselt peaks paljunemine põhinema looduslikel meetoditel. Kunstlik seemendamine on siiski lubatud. Teisi kunstliku paljundamise viise (näiteks embrüote siirdamine) ei kasutata;
Muudatusettepanek 84
Artikli 9 punkti c alapunkt ii
ii) kloonimine ja embrüo siirdamine ei ole lubatud;
ii) tõuaretustehnikaid, kus kasutatakse geenitehnoloogiat, kloonimist ja embrüo siirdamist, ei kasutata;
Muudatusettepanek 85
Artikli 9 punkti d alapunkt i
i) karja tuleb sööta mahesöödaga, mis võib osaliselt sisaldada mahepõllumajandusele üleminekul olevatest ettevõtte üksustest pärit sööta ning mis vastab looma toitainevajadustele tema arengu eri etappidel;
i) karja tuleb sööta mahesöödaga, mis vastab looma toitainevajadustele tema arengu eri etappidel; teha võib erandeid, nagu on sätestatud XX lisas, kus määratletakse protsentuaalne osa söödast, mis võib pärineda mahepõllumajandusele üleminekul olevatest põllumajandusettevõtetest;
Muudatusettepanek 86
Artikli 9 punkti d alapunkt ii
ii) loomadel on pidev juurdepääs heinale ja koresöödale;
ii) loomadel on pidev juurdepääs karjamaale või koresöödale, välja arvatud juhul, kui see on vastunäidustatud veterinaarsetel põhjustel, mille üle otsustavad pädevad ametiasutused või loomi külastav veterinaararst;
Muudatusettepanek 87
Artikli 9 punkti e alapunkt ii
ii) haiguspuhangud ravitakse kohe nende ilmnemisel, et vältida loomade piinlemist; vajaduse korral võib kasutada allopaatilisi tooteid, sealhulgas antibiootikume, kui fütoterapeutilised, homöopaatilised ja muud tooted ei ole mõjusad.
ii) haiguspuhangud ravitakse kohe nende ilmnemisel, et vältida loomade piinlemist; vajaduse korral ja rangete tingimuste alusel (kindlaksmääratud suurim ravikordade arv looma kohta ja keeluaeg) võib kasutada keemilis-sünteetilisi allopaatilisi veterinaarravimeid, sealhulgas antibiootikume, kui fütoterapeutilised, homöopaatilised ja muud tooted ei ole mõjusad.
Muudatusettepanek 165
Artikkel 10
Artikkel 10
Vesiviljeluse tootmiseeskirjad
1.  Komisjon kehtestab artikli 31 lõikes 2 osutatud korras ja II jaotises ettenähtud eesmärkidest ja põhimõtetest lähtuvalt mahetootmisel põhineva vesiviljeluse suhtes kohaldatavad tootmiseeskirjad, sealhulgas üleminekueeskirjad.
2.  Kuni lõikes 1 osutatud eeskirjade vastuvõtmiseni kohaldatakse riigisiseseid eeskirju või nende puudumisel liikmesriigis heakskiidetud või tunnustatud erastandardeid, tingimusel, et neil on samad eesmärgid ja põhimõtted, nagu on ette nähtud II jaotises.
välja jäetud
Muudatusettepanek 89
Artikli 11 lõike 1 sissejuhatav osa
1.  Komisjon kehtestab artikli 31 lõikes 2 osutatud korras II jaotises sätestatud eesmärkidest ja põhimõtetest lähtuvalt erikriteeriumid järgmiste toodete ja ainete heakskiitmise kohta mahepõllumajanduses:
1. 1.  Komisjon kehtestab artikli 31 lõikes 2 osutatud korras pärast asjaomaste sidusrühmadega konsulteerimist ning II jaotises sätestatud eesmärkidest ja põhimõtetest lähtuvalt erikriteeriumid järgmiste toodete ja ainete heakskiitmise kohta mahepõllumajanduses:
Muudatusettepanek 90
Artikli 11 lõike 1 punkt e
e) puhastusmaterjalid;
e) puhastus-, hügieeni- ja desinfektsioonimaterjalid;
Muudatusettepanek 91
Artikli 11 lõike 1 punkt f
f) muud ained.
f) muud ained, nagu vitamiinid, mikroorganismid ja taimede kasvukiirendajad.
Muudatusettepanek 92
Artikli 11 lõige 2 a (uus)
2 a.  Komisjon tagab läbipaistvad menetlused kohaldamiste, dokumentatsiooni, läbivaatamise, hindamise ja tõhusa otsustamise suhtes. Komisjon annab juhiseid taotlejariikidele ning kasutab mahepõllumajanduse ja toiduainete sektori asjatundjate kogemusi. Sidusrühmad võivad osaleda teatud toodete ja ainete hindamise protsessis nende positiivsesse loetellu lisamiseks. Muudatus- või kõrvaldamistaotlused, samuti sellekohased otsused avaldatakse.
Muudatusettepanek 93
Artikli 11 lõige 2 b (uus)
2 b.  Taimekaitsetoodete suhtes kehtivad järgmised eeskirjad:
i) nende kasutamine peab olema oluline kahjuliku organismi või teatava kindla haiguse kontrolliks, mille puhul teisi bioloogilisi, füüsikalisi või aretuslikke alternatiive ega maaviljelustavasid või muid tõhusaid majandamise tavasid ei ole veel saadaval;
ii) tooteid, mis ei ole taimse, loomse, mikroobse või mineraalse päritoluga ja mis ei ole identsed nende loodusliku kujuga, võib heaks kiita üksnes siis, kui nende kasutamise tingimused välistavad igasuguse otsese kokkupuute taime söödava(te) osa(de)ga;
iii) nende kasutamine on ajutine ning komisjon määrab kindlaks kuupäeva, milleks nende kasutamine tuleb järk-järgult lõpetada või seda uuendada.
Muudatusettepanek 94
Artikli 11 lõige 2 c (uus)
2 c.  Liha ja kondijahu ei söödeta toiduks tarvitatavatele loomadele.
Muudatusettepanek 95
Artikli 12 punkt c
c) endistelt muudelt kui mahepõllumajanduslikelt lüpsiloomadelt pärit piima ja piimatooteid võib mahepõllumajanduslikuna müüa pärast ajavahemikku, mille kestus määratakse kindlaks artikli 31 lõikes 2 osutatud korras;
c) endistelt muudelt kui mahepõllumajanduslikelt lüpsiloomadelt pärit piima ja piimatooteid ning muid tooteid nagu liha, munad ja mesi võib mahepõllumajanduslikuna müüa pärast ajavahemikku, mille kestus määratakse kindlaks artikli 31 lõikes 2 osutatud korras;
Muudatusettepanek 96
Artikli 13 lõige 3
3.  Heksaani ja muude orgaaniliste lahustite kasutamine ei ole lubatud.
3.  Heksaani ja keemiliste lahustite kasutamine ei ole lubatud.
Muudatusettepanek 189
Artikli 13 lõike 4 esimene lõik
Söödatootjad ei tohi kasutada GMOsid või GMOdest toodetud tooteid, kui nad on nende olemasolust teadlikud tänu teabele tootega kaasasoleval mis tahes märgistusel või mis tahes muul tootega kaasasoleval dokumendil.
Söödatootjad ei tohi kasutada GMOsid või GMOdest või GMOdega toodetud tooteid. Ettevõtjad võtavad kõik vajalikud meetmed GMOdega saastumise ärahoidmiseks ja esitavad tõendid saaste puudumise kohta.
Muudatusettepanek 156
Artikli 14 lõike 1 punkt a
a) vähemalt 95% toote põllumajanduslikku päritolu koostisosade kaalust peab olema mahepõllumajanduslik;
a) vähemalt 95% toote põllumajanduslikku päritolu koostisosade kaalust nende lisamise hetkel peab olema mahepõllumajanduslik; seejuures kehtestatakse erieeskirjad toodetele, mis sisaldavad üle 5% kala, merevetikaid, veini või äädikat;
Muudatusettepanek 99
Artikli 14 lõike 1 punkt b
b) mittepõllumajanduslikku päritolu koostisosi ja abiaineid võib kasutada ainult juhul, kui need on heaks kiidetud artikli 15 alusel;
b) lisaaineid, abiaineid, maitseaineid, vett, soola, valmistisi mikroorganismidest ja ensüüme, mineraalaineid, mikroelemente, vitamiine, aminohappeid ja teisi mikrotoitaineid võib kasutada eritoitumiseks ette nähtud toiduainetes ainult tingimusel, et need on lubatud artikli 15 alusel;
Muudatusettepanek 100
Artikli 14 lõike 1 punkt c
c) muid kui mahepõllumajanduslikke põllumajanduslikke koostisosi võib kasutada ainult juhul, kui need on heaks kiidetud artikli 15 alusel.
c) muid kui mahepõllumajanduslikke põllumajanduslikke koostisosi võib kasutada ainult juhul, kui need on lubatud artikli 15 alusel või kui selleks on esialgse nõusoleku andnud liikmesriik;
Muudatusettepanek 101
Artikli 14 lõike 1 punkt c a (uus)
c a) mahepõllumajanduslik koostisosa ei tohi esineda samaaegselt muust kui mahepõllumajanduslikust allikast või üleminekul olevast ettevõttest pärineva sama koostisosaga;
Muudatusettepanek 102
Artikli 14 lõike 1 punkt c b (uus)
c b) üleminekul olevas ettevõttes koristatud saagist valmistatud toidud võivad sisaldada üksnes ühte põllumajandusliku päritoluga koostisosa.
Muudatusettepanek 103
Artikli 14 lõige 2
2.  Mahepõllumajandusliku toidu ekstraheerimine, töötlemine ja ladustamine viiakse läbi viisil, millega välditakse koostisosade omaduste kaotamist. Ei ole lubatud kasutada aineid ja meetodeid, mis moodustaksid kõnealused omadused uuesti või parandaksid kõnealuste toodete töötlemisel esinenud hooletuse tagajärgi.
2.  Mahepõllumajandusliku toidu ekstraheerimine, käitlemine, transportimine, töötlemine, ladustamine ja turustamine viiakse läbi viisil, millega välditakse koostisosade ja toodete omaduste kaotamist. Ei ole lubatud kasutada aineid ja meetodeid, mis moodustaksid kõnealused omadused uuesti või parandaksid kõnealuste toodete töötlemisel esinenud hooletuse tagajärgi.
Muudatusettepanek 190
Artikli 14 lõike 3 esimene lõik
3.  Töötlejad ei tohi kasutada GMOsid või GMOdest toodetud tooteid, kui nad on nende olemasolust teadlikud tänu teabele tootega kaasasoleval mis tahes märgistusel või mis tahes muul tootega kaasasoleval dokumendil.
3.  Töötlejad ei tohi kasutada GMOsid või GMOdest või GMOdega toodetud tooteid. Ettevõtjad võtavad kõik vajalikud meetmed GMOdega saastumise ärahoidmiseks ja esitavad tõendid saaste puudumise kohta.
Muudatusettepanek 105
Artikli 14 lõige 3 a (uus)
3 a.  Mahepõllumajanduslike toidukaupade ekstraheerimine, töötlemine ja ladustamine viiakse läbi tagades, et see on nii ruumiliselt kui ajaliselt eraldatud ülejäänud, muust kui mahepõllumajanduslikust tootmisest.
Muudatusettepanek 106
Artikli 14 lõige 3 b (uus)
3 b.  Liikmesriigid võivad säilitada või kehtestada rangemad eeskirjad töödeldud toidu tootmise osas tingimusel, et need on kooskõlas ühenduse õigusaktidega ning ei takista ega piira käesoleva määrusega kooskõlas olevate toodete vaba liikumist.
Muudatusettepanek 107
Artikli 15 lõige 3 a (uus)
3 a.  Liikmesriigid võivad säilitada või kehtestada rangemad eeskirjad töötlemisel teatud toodete ja ainete kasutamise osas tingimusel, et need on kooskõlas ühenduse õigusaktidega ning ei takista ega piira käesoleva määrusega kooskõlas olevate toodete vaba liikumist.
Muudatusettepanek 108
Artikli 16 lõike 2 punkt b a (uus)
b a) kui ühenduse õigusaktidega on kehtestatud inimeste ja loomade tervise kaitsega seotud piirangud ja kohustused;
Muudatusettepanek 109
Artikli 16 lõike 2 punkt h
h) kui ühenduse õigusaktide põhjal on kehtestatud inimeste ja loomade tervise kaitsega seotud piirangud ja kohustused.
välja jäetud
Muudatusettepanek 110
Artikli 16 lõike 2 esimene a ja esimene b lõik (uued)
Erandeid lubatakse vajaduse korral piiratud ajaks ning need põhinevad asjaomase piirkonna või põllumajandusettevõtte arengukaval, mis on kavandatud kõnealuse probleemi lahendamiseks.
Teave käesoleva artikli alusel lubatud erandite kohta tehakse üldsusele kättesaadavaks ning vaadatakse vähemalt iga kolme aasta järel üle.
Muudatusettepanek 111
Artikli 17 lõike 1 esimene a lõik (uus)
Töödeldud toodete korral võib neid termineid kasutada üksnes siis, kui:
a) tootenimetuses ja märgistamisel kaaluliselt vähemalt 95% toote põllumajanduslikku päritolu koostisosadest on toodetud mahepõllumajanduslikult ja kõik põhilised koostisosad on toodetud mahepõllumajanduslikult;
b) koostisosade loetelus antakse teave mahepõllumajanduslike koostisosade kohta edasi samal viisil ja kasutades sama värvi ja kirja suurust ning kirja nagu muu teave koostisosade loetelus. Need tooted ei tohi kanda logo, mis viitab mahepõllumajanduslikule tootmisele.
Muudatusettepanek 112
Artikli 17 lõige 2
2.  I lisas loetletud termineid ning nende tuletisi ja deminutiive eraldi või kombineerituna ei ole lubatud kasutada kogu ühenduse piires ega üheski ühenduse keeles, et märgistada või reklaamida toodet, mis ei ole käesoleva määrusega kooskõlas toodetud ega kontrollitud või imporditud, välja arvatud juhul, kui asjaomaseid termineid ei ole otseselt võimalik seostada põllumajandusliku tootmisega.
2.  I lisas loetletud termineid ning nende tuletisi ja deminutiive eraldi, kombineerituna või kaasa arvatuna ei ole lubatud kasutada kogu ühenduse piires ega üheski ühenduse keeles, et märgistada või reklaamida toodet, mis ei ole käesoleva määrusega kooskõlas toodetud või imporditud, kontrollitud ega sertifitseeritud, välja arvatud juhul, kui asjaomaseid termineid ei ole otseselt võimalik seostada mahepõllumajandusliku tootmisega.
Muudatusettepanek 171
Artikli 17 lõige 3
3.  I lisas loetletud termineid ning nende tuletisi ja deminutiive eraldi või kombineerituna ei ole lubatud kasutada seoses tootega, mille märgistuselt nähtub, et toode sisaldab GMOsid või koosneb või on toodetud GMOdest.
3.  I lisas loetletud termineid ning nende tuletisi ja deminutiive eraldi või kombineerituna ei tohi kasutada seoses tootega, mille märgistuselt nähtub, et toode sisaldab GMOsid või koosneb või on toodetud GMOdest või GMOsid kasutades, või kui on tõendeid selle kohta, et GMOd on saastanud kasutatud toodet, koostisosa või toitu, või toodete kirjeldamiseks, mille juhusliku GMOdega saastatuse tuvastatav künnis on kõrgem kui 0,1%.
Muudatusettepanek 114
Artikli 17 lõige 4
4.  Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada käesoleva artikli järgimine.
4.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada käesoleva artikli järgimine ning et hoida ära käesolevas artiklis viidatud terminite kasutamine pettuse eesmärgil.
Muudatusettepanek 115
Artikli 18 lõike 1 punkt a
a) artikli 22 lõikes 7 osutatud koodnumber, mis on antud pädevale asutusele, kes kontrollib ettevõtjat;
a) artikli 22 lõikes 7 osutatud koodnumber, mis on antud asutusele või organile, kelle pädevuses on ettevõtja kontrollimine, sertifitseerimine ja inspekteerimine;
Muudatusettepanek 116
Artikli 18 lõike 1 punkt b
b) vähemalt üks II lisas loetletud tähistest trükitähtedega, kui ei ole kasutatud artiklis 19 osutatud logo:
b) artiklis 19 osutatud logo ja vähemalt üks II lisas loetletud tähistest trükitähtedega;
Muudatusettepanek 117
Artikli 18 lõike 1 punkt b a (uus)
b a) toote või toote põllumajanduslike toormaterjalide päritolukoha tähis, nimelt kas toode on ühenduse või kolmanda riigi päritolu või mõlema kombinatsioon. Päritolukohta täiendab riigi nimi, kui toode või toormaterjalid, millest see on valmistatud, pärineb või pärinevad sellest konkreetsest riigist.
Muudatusettepanek 118
Artikli 19 pealkiri
Ühenduse mahepõllumajandussaaduste logo
Ühenduse ja siseriiklikud mahepõllumajandussaaduste logod
Muudatusettepanek 119
Artikkel 19
Komisjon töötab artikli 31 lõikes 2 osutatud korras välja ühenduse logo, mida võib kasutada käesoleva määrusega kooskõlas toodetud ja kontrollitud või imporditud toodete märgistamisel, esitlemisel ning reklaamimisel.
Komisjon töötab artikli 31 lõikes 2 osutatud korras välja ühenduse logo, mida kasutatakse käesoleva määrusega kooskõlas toodetud ja kontrollitud või imporditud toodete märgistamisel, esitlemisel ning reklaamimisel, ning mis kujutab endast mahepõllumajanduslike toodete peamist tunnussümbolit kogu ELis.
Muudatusettepanek 120
Artikli 19 esimene a lõik (uus)
Ühenduse logo ei tohi kasutada juhul, kui töödeldud toit ei vasta artikli 14 lõikele 1 või üleminekutoodetele.
Muudatusettepanek 121
Artikkel 21
Komisjon kehtestab artikli 31 lõikes 2 osutatud korras mahepõllumajandusliku loomasööda ja üleminekujärgus olevatest põllumajandusettevõtetest pärit toodete märgistamise suhtes kohaldatavad erinõuded.
Komisjon kehtestab artikli 31 lõikes 2 osutatud korras mahepõllumajandusliku loomasööda märgistamise suhtes kohaldatavad erinõuded.
Muudatusettepanek 122
Artikli 21 esimene a ja teine a lõik (uued)
Taimsed saadused võivad kanda mahepõllumajanduslikule tootmisele üleminekule viitavaid tähiseid märgistuses või reklaamis tingimusel, et sellised tooted vastavad artikli 12 nõuetele.
Sellised tähised:
a) teatavad "toodetud mahepõllumajandusele üleminekul";
b) on sellist värvi, sellise suurusega ja sellises kirjastiilis, mis võimaldab tarbijatel konkreetset üleminekutoodet selgelt tuvastada.
Muudatusettepanek 123
Artikli 22 lõike 4 esimene lõik
Vastavalt määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklile 5 võib pädev asutus delegeerida teatavad kontrolliülesanded ühele või mitmele kontrolliasutusele.
Vastavalt määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 4 lõikele 3 ja artikli 5 lõikele 1 võib pädev asutus delegeerida teatavad kontrolliülesanded ühele või mitmele kontrolliasutusele või -organile.
Muudatusettepanek 124
Artikli 22 lõike 4 teine lõik
Kontrolliasutused peavad vastama nõuetele, mis on ette nähtud Euroopa standardiga EN 45011 või ISO juhendiga 65 "Üldnõuded toote sertifitseerimisasutustele" versioonis, millest on viimati teatatud avaldamisega Euroopa Liidu Teataja C-seerias.
Kontrolliasutused akrediteeritakse kooskõlas Euroopa standardiga EN 45011 või ISO juhendiga 65 "Üldnõuded toote sertifitseerimisasutustele" versioonis, millest on viimati teatatud avaldamisega Euroopa Liidu Teataja C-seerias.
Muudatusettepanek 125
Artikli 22 lõige 7
7.  Liikmesriigid annavad koodnumbri igale asutusele, kelle pädevuses on viia läbi käesoleva määruse kohaseid kontrollimisi.
7.  Liikmesriigid annavad koodnumbri igale asutusele või organile, kelle pädevuses on viia läbi käesoleva määruse kohaseid kontrollimisi, inspekteerimisi ja sertifitseerimisi.
Muudatusettepanek 126
Artikli 22 lõige 8 a (uus)
8 a.  Liikmesriigid tagavad kõikidel juhtudel, et asutatud kontrollisüsteem võimaldab tooteid jälgida igas tootmise, ettevalmistamise ja levitamise etapis, andmaks tarbijatele garantii, et mahepõllumajanduslikud tooted on toodetud vastavuses käesoleva määrusega.
Muudatusettepanek 127
Artikli 23 lõike 1 punkt a
a) teavitab oma tegevusest pädevat asutust liikmesriigis, kus asjaomane tegevus toimub;
a) teavitab nimetatud tegevuse kogu ulatusest pädevat asutust liikmesriigis, kus asjaomane tegevus toimub;
Muudatusettepanek 128
Artikli 23 lõige 4
4.  Pädeval asutusel on nimekiri kontrollisüsteemi kuuluvate ettevõtjate nimedest ja aadressidest ning nimekirja ajakohastatakse pidevalt.
Pädevatel asutustel ja kontrolliasutustel on nimekiri kontrollisüsteemi kuuluvate ettevõtjate nimedest ja aadressidest ning nimekirja ajakohastatakse pidevalt. See nimekiri tehakse huvitatud pooltele kättesaadavaks.
Muudatusettepanek 129
Artikli 24 lõige 3 a (uus)
3 a.  Tunnustamaks ja rõhutamaks mahepõllumajandusettevõtjate tähtsat rolli otsuste tegemisel ja sertifitseerimisprotsessis, korraldatakse korrapäraselt huvirühmade ärakuulamisi.
Muudatusettepanek 130
Artikli 25 lõike 1 punkt a
a) tagab, et kui ilmneb käesolevas määruses sätestatud eeskirjade eiramine, ei kasutata artiklites 17, 18 ja 19 ettenähtud tähiseid ja logo kogu asjaomasest eeskirjade eiramisest mõjutatud tootepartii juures;
a) tagab, et kui ilmneb käesolevas määruses sätestatud eeskirjade eiramine, ei kasutata artiklites 17, 18 ja 19 ettenähtud tähiseid ja logo kogu asjaomasest eeskirjade eiramisest mõjutatud partii või toodangu juures või eemaldatakse need sellelt;
Muudatusettepanek 131
Artikkel 26
Pädevad asutused ja kontrolliasutused vahetavad nende korraldatud kontrollimisi käsitlevat asjakohast teavet teiste pädevate asutuste ja kontrolliasutustega, kui esitatakse taotlus, mida õigustab vajadus tagada toodete tootmine vastavuses käesoleva määrusega. Sellist teavet võivad nad vahetada ka omal algatusel.
Pädevad asutused, otsuste tegemisse kaasatud riiklikud ja ühenduse huvirühmade esindajad ja kontrolliasutused vahetavad nende korraldatud kontrollimisi käsitlevat asjakohast teavet teiste pädevate asutuste ja kontrolliasutustega, kui esitatakse taotlus, mida õigustab vajadus tagada toodete tootmine vastavuses käesoleva määrusega. Sellist teavet võivad nad vahetada ka omal algatusel.
Muudatusettepanek 132
Artikli 27 lõige 1
1.  Kolmandast riigist pärit toodet võib müüa ühenduse turul mahemärgiga, kui toode vastab käesoleva määruse II, III ja IV jaotise sätetele.
1.  Kolmandast riigist pärit toodet võib müüa ühenduse turul mahemärgiga, kui:
a) toode vastab käesoleva määruse sätetele;
b) tootmise, impordi ja turustamise eest vastutavad ettevõtjad alluvad ühenduse kontrollimistega samaväärsetele kontrollimistele, mida viib läbi ühenduse poolt ametlikult tunnustatud asutus või organ;
c) tootmise, impordi ja turustamise eest vastutavad ettevõtjad on igal ajal suutelised tõendama, et toode vastab käesoleva määruse nõuetele;
d) tootega on kaasas pädeva kontrolliasutuse väljastatud sertifikaat, milles kinnitatakse käesolevale määrusele vastavust.
Muudatusettepanek 133
Artikli 27 lõige 2
2.  Kolmanda riigi ettevõtja, kes soovib vastavalt lõike 1 sätetele viia oma mahemärgiga tooteid ühenduse turule, esitab andmed oma tegevuse kohta ühele V jaotises osutatud pädevale asutusele või kontrolliasutusele, tingimusel, et asjaomane pädev asutus või kontrolliasutus teostab kolmandas tootjariigis kontrollimist, või lõike 5 alusel heakskiidetud kontrolliasutusele.
2.  Kolmanda riigi ettevõtja toodete tootmise, töötlemise või levitamise mis tahes etapis, kes soovib vastavalt lõike 1 sätetele viia oma mahemärgiga tooteid ühenduse turule, esitab andmed oma tegevuse kohta ühele V jaotises osutatud pädevale asutusele või kontrolliasutusele, tingimusel, et asjaomane pädev asutus või kontrolliasutus teostab kolmandas tootjariigis kontrollimist, või lõike 5 alusel heakskiidetud kontrolliasutusele.
Selliseid tooteid kaitstakse kontrolliasutuste või -organite väljastatud sertifikaadiga, milles kinnitatakse, et tooted vastavad käesolevas artiklis sätestatud tingimustele.
Muudatusettepanek 134
Artikli 27 lõige 2 a (uus)
2 a.  Asjaomane ettevõtja peab olema igal ajal suuteline esitama importijatele või riigiasutustele V jaotises osutatud pädeva asutuse või kontrolliasutuse väljastatud dokumentaalseid tõendeid, mis võimaldavad tuvastada viimase toimingu läbi viinud ettevõtja ning tõestada käesoleva määruse järgimist selle ettevõtja poolt.
Muudatusettepanek 135
Artikli 27 lõike 3 punkt a
a) toode on toodetud vastavalt ühenduses mahepõllumajanduse suhtes kohaldatavate tootmisstandarditega samaväärsetele standarditele või vastavalt Codex Alimentarius´e suunistes ettenähtud rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele;
a) toode on toodetud vastavalt ühenduses mahepõllumajanduse suhtes kohaldatavate tootmisstandarditega samaväärsetele standarditele, võttes arvesse Codex Alimentarius´e suuniseid CAC/GL 32;
Muudatusettepanek 136
Artikli 27 lõike 3 punkt b
b) tootja suhtes on kohaldatud kontrollikorda, mis on samaväärne ühenduse kontrollisüsteemi korraga või mis vastab Codex Alimentarius´e suunistele;
b) ettevõtja suhtes on kohaldatud kontrollikorda, mis on samaväärne ühenduse kontrollisüsteemi korraga, võttes arvesse Codex Alimentarius´e suuniseid CAC/GL 32;
Muudatusettepanek 137
Artikli 27 lõike 3 punkt c
c) kolmanda riigi ettevõtja, kes soovib vastavalt käesoleva lõike sätetele viia oma mahemärgiga märgistatud tooteid ühenduse turule, on esitanud andmed oma tegevuse kohta vastavalt lõikele 4 tunnustatud kontrollisüsteemile või vastavalt lõikele 5 tunnustatud kontrolliasutusele;
c) kolmanda riigi ettevõtjad toodete tootmise, töötlemise ja levitamise kõikides etappides, kes soovivad vastavalt käesoleva lõike sätetele viia oma mahemärgiga märgistatud tooteid ühenduse turule, on esitanud andmed oma tegevuse kohta vastavalt lõikele 4 tunnustatud kontrollisüsteemile või ühele või mitmele vastavalt lõikele 5 tunnustatud kontrolliasutusele;
Muudatusettepanek 138
Artikli 27 lõike 3 punkt d
d) tootega on kaasas vastavalt lõikele 4 tunnustatud pädeva asutuse või kontrolliasutuse või vastavalt lõikele 5 tunnustatud kontrolliasutuse väljastatud sertifikaat, milles kinnitatakse, et toode vastab käesolevas lõikes ettenähtud tingimustele.
d) tootega on kaasas vastavalt lõikele 4 tunnustatud kolmanda riigi pädeva asutuse või kontrolliasutuse või vastavalt lõikele 5 tunnustatud kontrolliasutuse väljastatud sertifikaat, milles kinnitatakse, et toode vastab käesolevas lõikes ettenähtud tingimustele. Vastavalt artikli 31 lõikes 2 sätestatud korrale kehtestab komisjon sertifikaadi tingimused ja sätestab rakenduseeskirjad enne uue impordisüsteemi jõustumist.
Muudatusettepanek 139
Artikli 27 lõike 3 punkt d a (uus)
d a) kolmandate riikide kontrolliasutused, mis on heaks kiidetud vastavalt lõikele 4 või mida on tunnustatud vastavalt lõikele 5, vastavad Euroopa standardile EN 45011 üldnõuete kohta toote sertifitseerimisasutustele (ISO/IEC juhend 65) ja on akrediteeritud enne 1. jaanuari 2009 kooskõlas nimetatud standardiga mis tahes akrediteerimisorgani poolt, kes on allkirjastanud mitmepoolse tunnustamise leppe.
Muudatusettepanek 140
Artikli 27 lõike 4 esimene lõik
4.  Komisjon tunnustab artikli 31 lõikes 2 osutatud korras kolmandaid riike, kelle tootmisstandardid ja kontrollimise kord on samaväärne ühenduses kohaldatavatega või vastavad Codex Alimentarius´e suunistes ettenähtud rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele, ning koostab kõnealustest riikidest nimekirja.
4.  Komisjon tunnustab artikli 31 lõikes 2 osutatud korras kolmandaid riike, kelle tootmisstandardid ja kontrollimise kord on samaväärsed ühenduses kohaldatavatega ja võtab arvesse Codex Alimentarius´e suuniseid CAC/GL 32, ning koostab kõnealustest riikidest nimekirja.
Muudatusettepanek 141
Artikli 27 lõike 4 teine a ja teine b lõik (uued)
Tunnustatud kontrolliorganid või kontrolliasutused esitavad akrediteerimisorgani või vajadusel pädeva asutuse väljastatud hindamisaruanded korrapärase kohapealse hindamise, järelevalve ja oma tegevuse mitmeaastase ümberhindamise kohta. Need hindamisaruanded avaldatakse Internetis.
Nimetatud hindamisaruannete põhjal tagab komisjon, keda abistavad liikmesriigid, tunnustatud kontrolliasutuste ja kontrolliorganite asjakohase järelevalve, vaadates nende tunnustust korrapäraselt üle. Järelevalve olemus määratakse kindlaks eeskirjade eiramise või käesoleva määruse rikkumise esinemise riski hindamise alusel.
Muudatusettepanek 142
Artikli 27 lõige 5 a (uus)
5 a.  Pädevad riiklikud asutused osalevad järelevalve- ja sertifitseerimisasutuste tunnustamise protsessis. Importivad ettevõtjad saadavad neile kõigi imporditegevuste sertifikaadid. Nad loovad ühenduse avaliku andmebaasi impordi kohta.
Pädevad riiklikud ja ühenduse asutused võivad läbi viia järelevalve- ja sertifitseerimisasutuste pistelisi kohapealseid kontrollimisi.
Muudatusettepanek 152
Artikkel 28
Liikmesriigid ei tohi tootmismeetodi, märgistamise või kõnealuse meetodi esitlusviisiga seotud põhjendustele tuginedes keelata või piirata käesoleva määruse nõudmistele vastavate mahepõllumajanduslike toodete turustamist.
1.  Pädevad ja kontrolliasutused ei tohi seoses tootmismeetodi, märgistamise või kõnealuse meetodi esitlusviisiga keelata või piirata teise liikmesriigi kontrolliasutuse poolt kontrollitud mahepõllumajanduslike toodete turustamist, tingimusel et nimetatud tooted vastavad käesoleva määruse nõuetele.
Eelkõige ei tohi kohaldada muud kontrollimise korda või rahalisi koormisi peale nende, mida nimetatakse käesoleva määruse V osas.
2.  Liikmesriigid võivad oma territooriumil kohaldada rangemaid eeskirju, kui need on ühenduse õigusaktidega kooskõlas ega keela või takista väljaspool kõnealust liikmesriiki toodetud mahepõllumajanduslike toodete turustamist.
Muudatusettepanek 144
Artikli 31 pealkiri
Mahepõllumajanduse korralduskomitee
Kontrolli teostav mahepõllumajanduse regulatiivkomitee
Muudatusettepanek 145
Artikli 31 lõige 1
1.  Komisjoni abistab mahepõllumajanduse korralduskomitee (edaspidi "komitee").
1.  Komisjoni abistab kontrolli teostav mahepõllumajanduse regulatiivkomitee (edaspidi "komitee").
Muudatusettepanek 146
Artikli 31 lõige 1 a (uus)
1 a.  Et vastata järjekindlalt artiklis 3 sätestatud mahepõllumajandusliku tootmise eesmärkidele, tagab komitee korrapärase konsulteerimise ja koostöö mahepõllumajandustootjate esindajate ja tarbijate esindajatega, kaasates neid II jaotises sätestatud eesmärkide ja põhimõtetega kooskõlas olevate asjakohaste meetodite ajakohastamisse ja rakendamisse.
Muudatusettepanek 147
Artikli 31 lõige 2
2.  Käesolevale lõikele osutamise korral kohaldatakse otsuse nr 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.
2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse nr 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7.
Muudatusettepanek 148
Artikli 31 lõige 2 a (uus)
2 a.  Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti kõikidest määruse muudatustest, mida ta kavatseb teha komiteemenetlust kohaldades, ning võtab nõuetekohaselt arvesse Euroopa Parlamendi sellekohast seisukohta.
Muudatusettepanek 149
Artikli 31 lõige 4
4.  Komitee võtab vastu oma töökorra.
4.  Komitee võtab vastu oma töökorra vastavalt otsuse nr 1999/468/EÜ artiklile 7.
Muudatusettepanek 150
Artikli 32 punkt a
a) üksikasjalikud eeskirjad III jaotises sätestatud tootmiseeskirjade kohta, eriti põllumajandustootjatele ja muudele mahepõllumajanduslike toodete tootjatele esitatavate nõuete osas;
a) üksikasjalikud eeskirjad III jaotises sätestatud tootmiseeskirjade kohta, eriti põllumajandustootjatele ja muudele mahepõllumajanduslike toodete tootjatele esitatavate nõuete osas, sealhulgas positiivsed loetelud põllukultuuride sisendite, lisaainete, abiainete ja muude koostisosade kohta;
Muudatusettepanek 151
II lisa
  EL-MAHE
  MAHE

(1) Seejärel saadeti asi vastavalt kodukorra artikli 53 lõikele 2 vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks (A6-0061/2007).


Jalgpallivõistluste turvalisus *
PDF 194kWORD 41k
Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon Austria Vabariigi algatuse kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2002/348/JSK rahvusvahelise mõõtmega jalgpallivõistluste turvalisuse kohta (10543/2006 – C6-0240/2006 – 2006/0806(CNS))
P6_TA(2007)0096A6-0052/2007

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Austria Vabariigi algatust (10543/2006)(1);

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 34 lõike 2 punkti c;

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0240/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0052/2007),

1.   kiidab Austria Vabariigi algatuse muudetud kujul heaks;

2.   palub nõukogul teksti vastavalt muuta;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Austria Vabariigi algatust oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja Austria Vabariigi valitsusele.

Austria Vabariigi ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
ARTIKLI 1 PUNKTI 1 ALAPUNKT A
Artikli 2 lõige 2 (otsus 2002/348/JSK)
2.  Riiklikel jalgpalli teabepunktidel on vastavalt kohaldatavatele siseriiklikele ja rahvusvahelistele eeskirjadele ligipääs teabele, mis sisaldab kõrge riskiteguriga toetajate isikuandmeid.
2.  Riiklikel jalgpalli teabepunktidel on vastavalt kohaldatavatele siseriiklikele ja rahvusvahelistele õigusnormidele ligipääs teabele, mis sisaldab kõrge riskiteguriga toetajate isikuandmeid. Neid andmeid kasutatakse ainult jalgpallivõistluste otstarbeks ning ei tohi kasutada muu tegevuse käigus.
Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 1 PUNKT 1 A (uus)
Artikli 3 lõige 3 (otsus 2002/348/JSK)
1 a) artikli 3 lõige 3 asendatakse järgnevaga:
3.  Isikuandmeid vahetatakse vastavalt kohaldatavatele siseriiklikele ja rahvusvahelistele õigusnormidele, võttes arvesse Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta konventsiooni nr 108 isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse kohta ning vastavalt sellele 17. septembri 1987. aasta Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitust nr R(87)15, millega reguleeritakse isikuandmete kasutamist politseivaldkonnas. Isikuandmete vahetamine toimub eesmärgiga valmistada ette ja võtta kohased meetmed avaliku korra säilitamiseks jalgpalliürituste toimumise ajal. Vahetamine võib hõlmata andmeid nende isikute kohta, kes ohustavad või võivad ohustada avalikku korda ja julgeolekut.

(1) ELT C 164, 15.7.2006, lk 30.


Kosovo tulevik ja ELi roll
PDF 140kWORD 85k
Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta resolutsioon Kosovo tuleviku ja ELi rolli kohta (2006/2267(INI))
P6_TA(2007)0097A6-0067/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsiooni 1244;

–   võttes arvesse normide läbivaatamise eest vastutava ÜRO peasekretäri erisaadiku normide rakendamise üldaruannet, mis esitati ÜRO Julgeolekunõukogule 7. oktoobril 2005;

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu otsust selle eesistuja 24. oktoobri 2005. aasta avalduses kinnitada peasekretäri ettepanek Kosovo staatuse läbirääkimiste alustamise kohta;

–   võttes arvesse Martti Ahtisaari nimetamist 14. novembril 2005 ÜRO peasekretäri erisaadikuks Kosovo tulevase staatuse protsessis;

–   võttes arvesse siderühma (Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, USA ja Venemaa) 31. jaanuari 2006. aasta avaldust, milles kriipsutatakse alla Kosovo probleemi erilaadi – mille on avalduse kohaselt kujundanud Jugoslaavia lagunemine ja sellest tulenenud konfliktid, etniline puhastus ja 1999. aasta sündmused ning pikaleveninud rahvusvahelise haldamise periood ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1244 (1999) alusel – ja nõutakse probleemi kiiret lahendamist läbirääkimiste teel kui parimat võimalikku lahendust;

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 14.–15. detsembri 2006. aasta kohtumise eesistujariigi järeldusi, milles täielikult toetatakse Martti Ahtisaari tegevust Kosovo staatuse küsimuse lahendamisel ja kinnitatakse liidu valmisolekut mängida olulist rolli staatuse küsimuse tulevase lahenduse elluviimisel;

–   võttes arvesse erisaadiku 26. märtsi 2007. aasta lõpparuannet Kosovo tulevase staatuse kohta ning üldettepanekut Kosovo staatuse küsimuse lahenduse kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse väliskomisjoni aruannet ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust (A6-0067/2007),

A.   arvestades, et siderühma poolt 7. oktoobril 2005 vastu võetud Kosovo staatuse küsimuse lahendamise juhtpõhimõtetes rõhutatakse, et läbirääkimiste teel saavutatud lahendus peaks olema rahvusvaheline prioriteet ja et kui läbirääkimised on alanud, ei tohi neid blokeerida ja need tuleb lõpule viia; arvestades, et nendes põhimõtetes nähakse selgelt ette, et ei tohi lubada tagasipöördumist 1999. aasta märtsi eelsesse aega või Kosovo lõhestamist või Kosovo liitmist mõne teise riigiga või mõne teise riigi osaga;

B.   arvestades, et 1990. aastate lõpus pandi Kosovo elanike kallal süstemaatiliselt toime vägivalla- ja repressiooniakte, mis eskaleerusid 1999. aastal tsiviilelanikkonna massilise ümberasustamise näol, mis viis ÜRO Julgeolekunõukogu sekkumiseni koos NATO vahelesegamisega ja territooriumi allutamiseni rahvusvahelisele tsiviil- ja julgeolekukontrollile; arvestades, et see lõi rahvusvahelises õiguses pretsedenditu olukorra;

C.   arvestades, et 2004. aasta märtsi sündmused, mis tuleb hukka mõista, on tunnistuseks jätkuvatest pingetest albaania ja serbia kogukondade vahel Kosovos ning vajadusest leida lahendus, mis tagab mõlema rühma ja teiste etniliste rühmade õigused kooskõlas Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE), Euroopa Nõukogu ja teiste vähemuste kaitse valdkonnas pädevust omavate organisatsioonide väljaannetega;

D.   arvestades, et Kosovo tulevase staatuse kindlaksmääramine soodustab Kosovo majandusarengut, küpse poliitilise klassi tekkimist ja tolerantse, segregatsioonivaba ühiskonna arengut provintsis;

E.   arvestades, et arvukatest läbirääkimisvoorudest hoolimata ei ole jõutud läbirääkimiste teel saavutatud lahenduseni, mis oleks mõlemale poolele vastuvõetav ja võttes teadmiseks, et ÜRO erisaadik esitas siderühmale ja ÜRO peasekretärile ettepanekud lahenduse leidmiseks;

F.   arvestades, et lõplikku lahendust ei saa dikteerida ähvardamine radikaliseerumisega Kosovos või Serbias, vaid see peab olema sellise lahenduse tulemus, milles võetakse arvesse kõikide osapoolte huvisid;

G.   arvestades, et edasine viivitus Kosovo tulevase staatuse kindlaksmääramisel võib avaldada negatiivset mõju niigi haprale ja pingelisele olukorrale;

H.   arvestades, et 1999. aasta sündmused, pikaajaline rahvusvaheline vaheadministratsioon ning Kosovo omavalitsuse ajutiste institutsioonide tekkimine ja järkjärguline tugevnemine on loonud erandliku olukorra, mis teeb Kosovo taasühendamise Serbiaga ebareaalseks;

I.   arvestades, et Kosovo ja Serbia vahelisi suhteid tuleb – arvestades tihedaid kultuurilisi, religioosseid ja majandussidemeid – kogu Kosovo ja Serbia elanikkonna huvides partnerlikult ja heanaaberlikult edasi arendada;

J.   arvestades, et usalduse puudumine eri etniliste rühmade vahel, ebastabiilse olukorra jätkumine ning vajadus arendada ja tugevdada demokraatlikke, paljurahvuselisi institutsioone Kosovos nõuavad jätkuvat rahvusvahelist kohalolekut lähema tuleviku jooksul;

K.   arvestades, et rahvusvaheline üldsus peaks jätkama investeerimist haridusse, eelkõige pidades silmas Kosovo noorema põlvkonna ees seisvaid tõsiseid väljakutseid;

L.   arvestades, et Kosovo strateegilise asukoha tõttu peab Euroopa Liit mängima keskset rolli Kosovo staatuse lahenduse elluviimise järelevalves, tagamises ja hõlbustamises, samuti Kosovo demokraatlike institutsioonide loomises ja tugevdamises, kusjuures Euroopa Parlament peab teostama oma järelevalvekohustusi;

M.   arvestades, et teatavate miinimumnõuete täitmine tuleb seada ELi lahenduses osalemise tingimuseks;

N.   arvestades, et Kosovo staatuse lõplik lahendus peab olema ELiga kooskõlastatud, st selles tuleks sätestada põhiseaduslik raamistik, mis peab olema kooskõlas Kosovo euroopalike perspektiividega ja mis annaks liidule võimaluse kasutada kõiki tema kasutuses olevaid vahendeid,

1.   toetab ÜRO juhitavat protsessi Kosovo lõpliku staatuse kindlaksmääramiseks ja jõupingutusi toimiva võrgustiku loomiseks, mis tagab stabiilsuse ja kõigi kogukondade kaitse Kosovos ning pikaajalise, teistest sõltumatu majandusliku ja sotsiaalse arengu; kinnitab toetust hr Ahtisaari üldettepanekule Kosovo staatuse lahenduse kohta ja on seisukohal, et suveräänsus rahvusvahelise üldsuse järelevalve all on parim võimalus nimetatud eesmärkide tagamiseks; selle põhjal ootab, et ÜRO Julgeolekunõukogu võtaks kiiresti vastu uue resolutsiooni, mis asendab resolutsiooni 1244 (1999);

2.   on seisukohal, et ainuke jätkusuutlik lahendus Kosovo jaoks on selline, mis:

   annab Kosovole juurdepääsu rahvusvahelistele finantsorganisatsioonidele ja seega võimaldab tal alustada oma majanduse taastamist ja luua tingimused töökohtade loomiseks;
   näeb ette rahvusvahelise kohaoleku Kosovo paljurahvuselise eripära säilitamiseks ning serblaste, romide ja teiste etniliste kogukondade huvide ja julgeoleku kaitsmiseks;
   näeb ette rahvusvahelise toetuse, et tagada kogu Kosovo elanikkonna jaoks õigusriigi põhimõtete ja demokraatia aluspõhimõtetega kooskõlas tegutsevate tõhusate, majanduslikult sõltumatute institutsioonide areng;
   võimaldab Kosovol ellu viia oma soov Euroopasse integreeruda, mis aja jooksul viib vastastikuste sõltuvussuheteni naabritega;

3.   on seisukohal, et mis tahes lahendus Kosovo tulevase staatuse küsimuses peab olema kooskõlas rahvusvahelise õigusega;

4.   väljendab lootust, et Serbias suudetakse peagi moodustada tugev ja selgelt Euroopa-meelne valitsus, mis osaleb tõsiselt ja positiivselt Kosovo staatuse küsimusele lahenduse otsimises; rõhutab, et selline valitsus on samuti vajalik täielikuks koostööks endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga ning võimaldab nende tingimuste kohaselt taasavada ja viia lõpule läbirääkimised stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks Serbia ja Euroopa Liidu vahel;

5.   usub, et lõplik lahendus peaks hõlmama muu hulgas järgmisi aspekte:

   Kosovos viibivate tsiviil- ja julgeolekuvaldkonnas rahvusvaheliste tegutsejate rolli ja ülesannete täpne määratlemine;
   selged detsentraliseerimissätted, mis annavad olulise autonoomia niisugustes tähtsates valdkondades nagu haridus, tervishoid ja kohalik julgeolek ning lubavad Serbia haldusüksustel hoida otseseid, kuid läbipaistvaid sidemeid Belgradiga; sellised sätted peavad olema püsivalt rahastatud ja need ei tohi kahjustada ühtse Kosovo eelarvelisi, täidesaatvaid ega seadusandlikke eelisõigusi;
   inimõiguste täielik austamine, kaasa arvatud kohustus põhiseadusega tagada vähemuste ja pagulaste elutähtsad huvid ja nende kaitsmise nõuetekohased mehhanismid;
   kõigi kultuuriliste ja usuga seotud kohtade kaitse;
   sätted, mis on seotud kergelt relvastatud paljurahvuselise Kosovo sisejulgeoleku üksuse loomisega, millel on piiratud rakendusala, suutlikkus ja ülesanded ja mis tegutseb NATO juhitava Kosovo rahuvalveüksuse (KFOR) range järelevalve all;
   rahvusvahelised garantiid, mis tagavad piirkonna kõigi naaberriikide territoriaalse terviklikkuse;

6.   rõhutab, et Kosovo lahendus ei tekita pretsedenti rahvusvahelises õiguses, kuna Kosovo on olnud ÜRO juhtimise all alates 1999. aastast ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 1244 (1999) sisaldas juba sätteid vajaduse kohta lahendada Kosovo lõpliku staatuse küsimus; märgib seetõttu kokkuvõtteks, et Kosovot puudutav olukord ei ole mingil juhul võrreldav olukorraga teistes konfliktipiirkondades, mida ÜRO ei halda;

7.   rõhutab, et kokkulepe Kosovo tuleviku kohta peab sisaldama ka konkreetset korda Kosovska Mitrovica osas, mis täielikult tagaks serbia kogukonna õigused ja julgeoleku Kosovo ühtsust kahjustamata; usub, et sellise korra rakendamine peaks toimuma rahvusvahelise üldsuse otsese järelevalve all Serbia ametivõimudega konsulteerides ning koostööd tehes; tuletab siiski Serbiale meelde, et selline kaasatus Kosovos on seotud Serbia-poolse koostööga lõpliku staatuse küsimuse lahenduse rakendamisel;

8.   tunneb seetõttu heameelt tõsiasja üle, et Ahtisaari ettepanekus nähakse serbia ja teistele kogukondadele ette laiaulatuslik autonoomia, kaasa arvatud oluline omavalitsuslik autonoomia kooskõlas Euroopa lähimuse ja omavalitsuse põhimõtetega;

9.   on seisukohal, et rahvusvaheline kogukond peaks nii palju kui võimalik ühendama oma kohaloleku kohalike asutuste abistamisega järgmiste ülesannete täitmisel:

   lahenduse tingimuste rakendamine,
   autonoomse, etniliselt tasakaalustatud institutsioonilise, haldusliku, kohtu- ja politseisuutlikkuse arendamine,
   edu saavutamine ÜRO normide ning ELi stabilisatsiooni ja assotsieerumise eesmärkide täitmisel;

10.   usub seetõttu, et rahvusvaheline kohalolek Kosovos ei peaks viima paralleelvalitsuse moodustamiseni või dubleerima olemasolevat ÜRO juhitavat administratsiooni, kuigi personali peaks olema nii palju, et ülesanded saaksid täidetud;

11.   rõhutab, et rahvusvahelisel üldsusel peavad olema otsesed korrigeerivad ja piiratud juhtudel asendavad volitused niisugustes tähtsates valdkondades nagu

   vähemuste eluliste huvide kaitse,
   tundlike kohtade kaitse,
   julgeolek,
   kohtud ja õigusriigi laiemad põhimõtted, eelkõige võitluses organiseeritud kuritegevusega;

12.   rõhutab, et pagulaste ja ümberasustatud isikute edasise tagasipöördumise toetamiseks üle kogu Kosovo on vaja täiendavaid jõupingutusi; toonitab, et püsiva tagasipöördumise võtmeks on töö saamise võimalused ja et jätkusuutlik majandusareng peab saama nüüd prioriteediks; toonitab, et mitteserblastest ja mittealbaanlastest pagulased nagu romid ja aškalid vajavad erilist tähelepanu, sealhulgas Kosovska Mitrovica laagrites elavad riigi sees ümberasustatud romid;

13.   toetab vajadust inklusiivse ja õiglase haridussüsteemi järele, mis võimaldab romi ja aškali õpilasi õpetada osaliselt romi keeles, hoolitsedes seeläbi nende vähemuskogukondade identiteedi ja kultuuri eest;

14.   rõhutab ÜRO Julgeolekunõukogu olulist rolli lõpliku otsuse tegemisel Kosovo tulevase staatuse kohta; nõuab tungivalt, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid ning eriti need liikmesriigid, kes on ka ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed, toetaksid täielikult ja aktiivselt toimivat lahendust Kosovo tulevase staatuse küsimuses;

15.   on seisukohal, et ÜRO Julgeolekunõukogu uue resolutsiooni vastuvõtmine on olulise tähtsusega ka ELi tulevase osaluse jaoks Kosovos ja et sellise resolutsiooni puudumisel ei tuleks ette näha mingit ELi laiendatud osalust;

16.   on veendunud, et seoses oma keskse rolliga lahenduse rakendamisel peaks Euroopa Liidul lahenduse lõplike tingimuste osas olema otsustav sõnaõigus;

17.   usub, et liikmesriigid peaksid üritama saavutada Kosovo küsimuses ühtset seisukohta ja palub seetõttu nõukogul staatuse küsimuses püüda võtta vastu ühine seisukoht, milles esitatakse Kosovo lahenduse jätkusuutlikud ja ELiga kooskõlastatud miinimumnõuded;

18.   tuletab meelde, et Euroopa Liidu lepingu artikli 19 kohaselt oodatakse ÜRO Julgeolekunõukogus esindatud liikmesriikidelt ühise seisukoha toetamist ja ELi Nõukogu regulaarset informeerimist läbirääkimistest; nõuab samuti Euroopa Parlamendi regulaarset informeerimist;

19.   kutsub neid ELi liikmesriike, kes on siderühma liikmed, üles jagama oma teavet nõukoguga ja kõigi teiste liikmesriikidega ning parandama kooskõlastust ja koostööd nendega, kuna lõpliku lahenduse rahvusvaheline vastutus ja finantskoormus jääb kanda ELile tervikuna;

20.   soovitab tungivalt ÜRO Julgeolekunõukogusse kuuluvatel liikmesriikidel, eelkõige alalistel liikmetel konstruktiivselt osaleda, püüda tagada mõlema asjaomase poole paindlik tegutsemine ja võtta Kosovo jaoks vastu selge ja jätkusuutlik lahendus kooskõlas erisaadiku esitatud ettepanekutega ja niivõrd kui võimalik mõlema poole nõusolekul;

21.   on valmis täiendavalt rahastama ELi tulevast osalemist Kosovos seoses staatuse lahenduse rakendamisega ja Kosovo ELi väljavaadete toetamiseks, tingimusel et

   ÜRO Julgeolekunõukogu toetatud staatuse lahenduses võetakse nõuetekohaselt arvesse Euroopa Liidu ühist seisukohta;
   eelnevalt konsulteeritakse piisavalt selle missiooni ulatuse, eesmärkide, vahendite ja üksikasjade osas, nii et Euroopa Parlament võib olla kindel, et vahendid on ülesannete täitmiseks piisavad;
   need täiendavad rahalised vahendid eraldatakse eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe(1) tingimuste kohaselt; ning
   õigeaegselt kutsutakse kokku rahvusvaheline doonorriikide konverents;

22.   toetab Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika (EJKP) missiooni loomist Kosovos, mis aitaks jõuda Kosovo staatuse lahenduse elluviimiseni vastavalt õigusriigi põhimõtetele; on arvamusel, et EJKP missioonile tuleks eraldada kõik vajalikud vahendid, tagamaks, et ta suudab oma volitusi täita ja talle usaldatavat rasket vastutuskoormat kanda;

23.   tuletab meelde eesistujariigi Soome poolt nõukogu nimel seoses 2007. aasta eelarve vastuvõtmisega võetud kohustust, pakkuda Euroopa Parlamendile missiooni kavandamise käigus üksikasjalikku teavet võimalike tulevaste meetmete ulatuse, eesmärkide ja eeldatava rahalise mõju kohta;

24.   juhib tähelepanu, et Euroopa Liit on Kosovos esindatud nii komisjoni kontaktbüroo kaudu kui nõukogu peasekretärile / kõrgele esindajale alluvate asutuste kaudu; kutsub nõukogu üles täiendavalt kaaluma küsimust, kas tema esindatuse korraldust Kosovos saaks veelgi sujuvamaks muuta ja lihtsustada;

25.   tunneb muret selle pärast, kuidas hakatakse juhtima ÜRO vaheadministratsiooni missiooni Kosovos (UNMIK) üleviimist uue rahvusvahelise tsiviilameti koosseisu; tuletab UNMIKile meelde, et ta peaks täitma oma ülesandeid Kosovos, kuni uus amet on organiseeritud ja tööks täiesti valmis; palub ÜROl ja ELil töötada välja vahendid, et takistada rahvusvaheliste ekspertteadmiste edasist kadu väga olulistes haldusvaldkondades, eelkõige pidades silmas asjaolu, et Kosovo omavalitsuse ajutised institutsioonid vajavad UNMIKilt teatavate seadusandlike ja täidesaatvate volituste ülevõtmiseks aega ja abi;

26.   nõuab tungivalt, et OSCE omaks jätkuvalt põhilist rolli Kosovos pärast staatuse lahendust, pidades eelkõige silmas valimisprotsesside jälgimist ja kontrollimist; kutsub seda silmas pidades nii nõukogu kui OSCEd üles tõhustama oma koostööd õigusriigi põhimõtete valdkonnas, jaotades selgelt ülesanded, mis puudutavad EJKP missiooni;

27.   väljendab oma toetust sellele, et EL asetab lahenduse järgses faasis rõhu kohtusüsteemile ja õigusriigi põhimõtetele, rõhutades et vajalik on vastutuste sujuv üleandmine; nõuab selge ja läbipaistva ülesannete ja vastutuste jaotuse loomist Kosovo siseriiklike kohtute ja justiitsasutuste ning kavandatava ELi avaliku korra tagamise missiooni vahel; nõuab täielikku aruandekohustust ja õigusriigi põhimõtete austamist seoses KFORi poolsete kinnipidamiste ja muude meetmetega;

28.   juhib Kosovo ametivõimude tähelepanu sellele, et rahvusvaheline üldsus ootab neilt

   oma jõupingutuste keskendamist institutsioonilise ja haldussuutlikkuse arendamisele, mis on vajalik selleks, et lõplikult hakata täitma ülesandeid, mida senini täidab UNMIK;
   sõnaselgelt piirkonna mitmekeelsel ja paljurahvuseline eripäral põhineva Kosovo kodakondsuse kontseptsiooni väljatöötamist, võttes samal ajal täielikult arvesse erinevaid etnilisi kogukondi, millest Kosovo elanikkond koosneb;
   tõsist ja konstruktiivset tööd paljurahvuselise, paljukultuurilise, paljude usunditega salliva riigi ja kõigi etniliste rühmade õigusi austava ühiskonna rajamiseks;

29.   rõhutab sellega seoses, et rahvusvaheline kohalolek Kosovos jätkub eespool nimetatud eesmärkide täieliku kinnistamise ja saavutamiseni;

30.   on sügavalt mures hiljutiste vägivaldsete meeleavalduste pärast Kosovos, mis kahjustavad tõsiselt Kosovo tulevasele staatusele rahumeelse lahenduse leidmise protsessi sujuvat jätkumist; kutsub mõlemaid pooli üles ilmutama äärmist vaoshoitust ja võimaldama staatuse protsess rahumeelselt lõpule viia;

31.   on sügavalt mures hiljutiste vägivaldsete meeleavalduste pärast Kosovos, mis kahjustavad tõsiselt Kosovo tulevasele staatusele rahumeelse lahenduse leidmise protsessi sujuvat jätkumist; kutsub mõlemaid pooli üles ilmutama äärmist vaoshoitust ja võimaldama staatuse protsess rahumeelselt lõpule viia;

32.   kutsub ELi ja Kosovo üleminekuaja võimuorganeid üles töötama koos, et luua tingimused paremaks majanduskasvuks kõigi Kosovo etniliste kogukondade hüvanguks; kordab vajadust luua põhjalik ja realistlik pikaajalise majandusarengu kava ning järgida täielikult õigusriigi aluspõhimõtteid, ning vajadust luua üksikasjalik ja nõuetekohaselt rahastatud korruptsioonivastane strateegia;

33.   rõhutab vajadust anda Kosovo poolt heakskiidetud Euroopa väikeettevõtete hartast lähtuvalt suuremat toetust väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE); kutsub komisjoni üles tagama juurdepääsu ELi tõukefondidele, rahastama paremini VKEdega seotud projekte ja looma institutsionaalset raamistikku koostöö edendamiseks ühenduse ja Kosovo erasektori vahel;

34.   soovitab tungivalt Kosovo serbia kogukonna juhtidel tunnistada, et demokraatlik, detsentraliseeritud ja majanduslikult elujõuline Kosovo teenib nende huvisid paremini, ja osaleda lahenduse järgses protsessis, et tagada neid otseselt huvitavate kokkuleppe sätete täielik rakendamine;

35.   palub Serbia valitsusel tunnistada, et tulevik tähendab Kosovoga tihedate ja läbipaistvate sidemete arendamist ulatuslikuma piirkondliku integratsiooni ja tulevase ELi liikmesuse ühise eesmärgi raames;

36.   rõhutab, et Kosovo tulevase staatuse küsimusele lahenduse leidmine hr Ahtisaari lõplike ettepanekute alusel on suurima tähtsusega kogu piirkonna stabiilsuse ja edasise arengu jaoks; kutsub sellega seoses kõigi naaberriikide valitsusi üles andma positiivset panust sellesse protsessi ja austama olemasolevaid riigipiire; toetab lisaks sellele seisukohta, et pikas perspektiivis seisneb Kosovo tulevase staatuse lahendus selles, et nii Serbiast kui ka Kosovost saab koos oma naabritega ELi osa, sest Lääne-Balkani tulevik on ühinemises ELiga;

37.   kordab, et Kosovo kindel liitmine stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessiga tugevdab muu hulgas Kosovo majandussuhteid liikmesriikide ja nende naabritega Lääne-Balkanil ning aitab kaasa stabiliseerimisprotsessile piirkonnas;

38.   tervitab vabakaubanduslepingute allkirjastamist Albaania, Makedoonia, Bosnia ja Hertsegoviina ning Horvaatiaga; nõuab tungivalt, et Kosovo ametivõimud rakendaksid need lepingud täielikult ja tagaksid vabakaubanduse jätkumise Serbia ja Montenegroga;

39.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles liikuma Kosovoga viisarežiimi lihtsustamise lepingu sõlmimise suunas osana lahendusjärgsest faasist ja kooskõlas praegu Kosovo naaberriikidega läbiräägitavate põhimõtetega, võttes arvesse Kosovoga seotud eriprobleeme – nimelt paljude liikmesriikide konsulaaresinduste puudumist ja senini UNMIKi passide kasutamist;

40.   kutsub Kosovo ja Serbia ametivõime üles tegema täielikku koostööd üksteisega ja endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga, et väidetavad sõjakurjategijad välja anda;

41.   usub, et hr Ahtisaari aruande avaldamisega peaks kaasnema ulatuslik kampaania, mille eesmärk on selgelt ja objektiivselt selgitada asjaomastele inimestele, sealhulgas Serbia kodanikele, kavandatud lahenduse tingimusi, ja et Euroopa Liit peab seoses Kosovoga rõhutama rahumeelse kooseksisteerimise sõnumit; on seisukohal, et enamuse ja vähemuse õigusi tunnustav Kosovo saab olema stabiilne ja edukas;

42.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, Serbia valitsusele ja Kosovo omavalitsuse ajutistele institutsioonidele, UNMIKile, siderühma liikmetele, ÜRO Julgeolekunõukogule ja ÜRO peasekretäri erisaadikule Kosovo tulevase staatuse protsessis.

(1) EÜT C 139, 14.6.2006, lk 1.


Euroopa Liidu omavahendite tulevik
PDF 220kWORD 138k
Resolutsioon
Lisa
Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta resolutsioon Euroopa Liidu omavahendite tuleviku kohta (2006/2205 (INI))
P6_TA(2007)0098A6-0066/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma 22. novembri 1990. aasta resolutsiooni Euroopa Ühenduse rahastamise kohta tulevikus(1) ja oma 21. aprilli 1994. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu omavahendite uue süsteemi kohta(2);

–   võttes arvesse nõukogu 31. oktoobri 1994. aasta otsust 94/728/EÜ, Euratom ühenduste omavahendite süsteemi kohta(3);

–   võttes arvesse 7. oktoobri 1998. aasta dokumenti "Euroopa Liidu rahastamine – komisjoni aruanne omavahendite süsteemi toimimise kohta" (KOM(1998)0560);

–   võttes arvesse oma 11. märtsi 1999. aasta resolutsiooni vajaduse kohta muuta ja reformida Euroopa Liidu omavahendite süsteemi(4);

–   võttes arvesse oma 17. novembri 1999. aasta seisukohta, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta(5);

–   võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2000. aasta otsust 2000/597/EÜ, Euratom, Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta(6);

–   võttes arvesse komisjoni aruannet omavahendite süsteemi kohta (KOM(2004)0505) ja komisjoni ettepanekut võtta vastu uus nõukogu otsus omavahendite kohta koos ettepanekuga võtta vastu nõukogu määrus, mis käsitleb rakendusmeetmeid eelarvelise tasakaalustamatuse korrigeerimiseks vastavalt nõukogu (...) otsuse (Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta) artiklitele 4 ja 5 (KOM(2004)0501), mis esitati 14. juulil 2004. aastal;

–   võttes arvesse oma 8. juuni 2005. aasta resolutsiooni laienenud liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite (2007-2013) kohta(7);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi tellitud uurimust: "Omavahendid: süsteemi areng 25 liikmega ELis", mida tutvustati 30. juunil 2005. aastal(8);

–   võttes arvesse 15.–16. detsembril 2005. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu Brüsseli kohtumise eesistujariigi järeldusi;

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduste omavahendite süsteemi kohta ja komisjoni töödokumenti "Ühendkuningriigi kasuks tehtava eelarvelise tasakaalustamatuse korrigeerimise (Ühendkuningriigi suhtes kohaldatav korrigeerimine) arvutamine, rahastamine, sellest tulenevate maksete tegemine ning nende kajastamine eelarves vastavalt Euroopa ühenduste omavahendeid käsitleva nõukogu otsuse (...), artiklitele 4 ja 5" (KOM(2006)0099);

–   võttes arvesse oma 4. juuli 2006. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta(9);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi tellitud uurimust: ELi omavahendid – üleeuroopalist maksusüsteemi toetavate liikmesriikide maksude ulatuse eelhindamine, mida tutvustati jaanuaris 2007(10);

–   võttes arvesse liikmesriikide parlamentide eelarvekomisjonide esimeeste osavõtul toimunud eelarvekomisjoni koosolekuid, mis toimusid 16. juunil 2005 ja 21. juunil 2006;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni poolt 30. novembril 2005. aastal kõikidele liikmesriikide parlamentide eelarvekomisjonidele saadetud omavahendeid käsitleva küsimustiku vastuseid;

–   võttes arvesse omavahendite alalise raportööri ja asjaomaste parlamendikomisjonide või nende esindajate vahelisi ametlikke ja mitteametlikke arvamuste vahetusi, mis toimusid kõnealuse küsimuse 2006. ja 2007. aasta jooksul arutamisest huvitatud liikmesriikide parlamentide kutsel;

–   võttes arvesse 8.–9. mail 2006. aastal ja 4.–5. detsembril 2006. aastal toimunud parlamentaarsete ühiskoosolekute Euroopa Liidu edaspidist rahastamist käsitlenud töörühmades saavutatud tulemusi;

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,(11) eelkõige selle punkti 8, ja kõnealusele kokkuleppele lisatud deklaratsiooni nr 3 finantsraamistiku läbivaatamise kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ning põhiseaduskomisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni ning regionaalarengu komisjoni arvamusi (A6–0066/2007),

A.   arvestades, et esimest Euroopa Ühendust – 23. juulil 1952. aastal asutatud Euroopa Söe- ja Teraseühendust – rahastas tõeline omavahendite süsteem, mis põhines iga toodetud tonni terase pealt suurendataval maksul, mille pidid sütt ja terast tootvad äriühingud otse ESTÜ eelarvesse maksma;

B.   arvestades, et vastavalt 25. märtsi 1957. aasta Rooma lepingule pidid Euroopa Majandusühendust rahastama liikmesriikide osamaksud vaid üleminekuperioodi vältel, millele pidi järgnema üleminek omavahendite süsteemile;

C.   arvestades, et üleminek toimus viimaks 21.–22. aprillil 1970. aastal, kui Euroopa Ülemkogu Luxembourgi kohtumisel lepiti kokku otsuses, millega lõpetati liikmesriikide osamaksud ja kehtestati uus, kahel tõelisel omavahendil – põllumajandusmaksud ja tollimaksud – rajanev rahastamissüsteem, mida täiendas kolmas, käibemaksul põhinev vahend;

D.   arvestades, et kõik Euroopa Parlamendi pingutused(12) kasutada praegust käibemaksu tagastamist käibemaksu-omavahendite hindamisbaasi kindlaksmääramiseks (nn tagastamise meetod) ühtlustatud baasi asemel, mis arvutatakse keskmise määra kohaldamisel kogu netotulule (nn tulumeetod), olid asjatud, kuna käibemaksu-omavahendid muutusid tugevalt ja otseselt Euroopa kodanikega seotud tõelistest omavahenditest täielikult statistiliseks vahendiks liikmesriigi osamakse arvutamisel;

E.   arvestades, et riigipeade ja valitsusjuhtide poolt 25.–26. juunil 1984. aastal sõlmitud Fontainebleau kokkuleppes sätestati selgelt, et "kulupoliitika on lõppkokkuvõttes oluline abinõu, et eelarvelise tasakaalustamatuse küsimust lahendada"; arvestades, et samal ajal lõi Euroopa Ülemkogu siiski Briti tagasimakse – Ühendkuningriigi suhtes kohaldatav korrigeerimise mehhanism, milles sätestati, et alates 1985. aastast laekub Ühendkuningriigile 66% vahest Ühendkuningriigi käibemaksul põhinevate maksete osa ja tema kõnealuseks aastaks eraldatud kulude osa vahel; arvestades, et nimetatud tagasimakset pidid rahastama kõik liikmesriigid ja et ülemmääraks kehtestati Saksamaa osamaks; arvestades, et see tekitas olukorra, kus Ühendkuningriik saab oma iga-aastastelt osamaksetelt ELi eelarvesse tagasimakset, mille aasta keskmine on jõudnud ajavahemikul 2001–2004 5,3 miljardi euroni;

F.   arvestades, et samal tippkohtumisel sõlmisid riigipead ja valitsusjuhid ka kokkuleppe teha sama liiki tagasimakse jaoks kõlblikuks – põhimõtteliselt ja sobival ajal – "iga liikmesriigi, kes peaks taluma tema suhtelise jõukusega võrreldes ülemääraseks peetavat eelarvekoormust";

G.   arvestades, et 11.–13. veebruaril 1988. aastal Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel kehtestati ühenduse eelarve ülemmääraks 1,2% RKTst maksete osas ja 1,3% kulukohustuste osas ning kinnitati, et liikmesriigid võivad sissenõudmiskulude katteks jätta endale 10% traditsiooniliste omavahendite tulust;

H.   arvestades, et omavahendite ülemmäära tõsteti ELi 15 liikmesriigi osas ajavahemikul 1993–1999 1,24%ni ELi rahvamajanduse kogutulust maksete assigneeringute osas ja 1,31%ni kulukohustuste assigneeringute osas ning see on vaatamata laienemisele püsinud muutumatuna;

I.   arvestades, et mis kõige tähtsam – 1988. aasta Euroopa Ülemkogu Brüsseli kohtumisel loodi RKT-l põhinev lisavahend, mis tuleks kasutusele võtta juhul kui ja siis, kui käibemaksult ja teistest omavahenditest sisse nõutud summa on ühenduse finantskohustuste katmiseks ebapiisav;

J.   arvestades, et aja jooksul on nimetatud vahendist saanud Euroopa Liidu eelarve võtmetähtsusega vahend, mis moodustab 2007. majandusaasta tuludest hinnanguliselt 70%, samas kui käibemaksupõhised omavahendid moodustavad umbes 15%, nii et traditsiooniliste omavahendite osa (tolli- ja põllumajandusmaksud koos) on vähenenud vaid 15% tasemele tuludest;

K.   arvestades, et praegune 29. septembril 2000. aastal vastu võetud omavahendeid käsitlev otsus jõustus 1. märtsil 2002. aastal ja et sellel on järgmised peamised omadused: omavahendite ülemmäär, mis moodustab 1,24% Euroopa Liidu rahvamajanduse kogutulust (võrdub 1,27%ga SKTst) maksete assigneeringute osas ja 1,31%ga kogurahvatulust (võrdub 1,335%ga SKTst) kulukohustuste assigneeringute osas, liikmesriikidele ettenähtud 25%line toetus traditsiooniliste omavahendite sissenõudmiskulu eest, maksimaalne käibemaksu 0,5%line sissenõudemäär, liikmesriikide käibemaksubaas, mis piirdub 50%ga nende SKTst (käibemaksubaasi piiristamine), ning ühe liikmesriigi kasuks tehtav tagasimakse eranditega mõnede liikmesriikidele seoses nimetatud tagasimakse rahastamisega;

L.   arvestades, et komisjoni viimase, 2006. aastal tehtud ettepaneku eesmärk on viia ellu 15.–16. detsembril 2005. aastal Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise otsused omavahendite valdkonnas, mida peamiselt iseloomustab teatavate netorahastajatest liikmesriikide jaoks arvukamate erikorralduste, nagu alandatud käibemaksu sissenõudemäärad või rahvamajanduse kogutulul põhinevate iga-aastaste brutomaksete vähendamine, lisamine juba olemasolevate erandite hulka, muutes sellega süsteemi keerukamaks ja vähem mõistetavaks ning soodustades edasist lühinägelikku eelarvelise tasakaalustamatuse kontseptsiooni;

M.   arvestades, et Euroopa Ülemkogu on uuendanud ka 2000. aastal vastu võetud otsust suurendada liikmesriikide poolt endale jätmisele kuuluvat sissenõudesummat 10%lt 25%le traditsioonilistest omavahenditest, hoolimata ümberlükkamatust faktist, et nimetatud protsendil ei ole mingit seost liikmesriikide tegelike sissenõudmiskuludega, annab eelise liikmesriikidele, kes nõuavad sisse suure osa tollimaksudest, nende liikmesriikide kahjuks, kes seda ei tee, ja seega tuleks seda käsitleda tagasimakse teise vormina;

N.   arvestades, et ehkki komisjoni ettepaneku võtta vastu uus omavahendeid käsitlev otsus on vahepeal heaks kiitnud Euroopa Parlament(13), on see ikka blokeeritud nõukogus liikmesriikide poolt, kes olid alguses selle poolt, kuid kes nüüd on ise selle kohaldamise vastu;

O.   arvestades, et Euroopa Parlament on seisukohal, et ELi tulude ja kulude põhjalik läbivaatamine, mis toimub ajavahemikul 2008–2009, nagu sätestatud 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes, on võimalus – mida ei tohi käest lasta – pöörduda tagasi tõelise, kuid õiglase omavahendite süsteemi juurde, pidades silmas Euroopa ühenduste asutamislepinguid;

P.   arvestades, et alates 2006. aasta algusest on konsulteeritud kõnealuse küsimuse arutamisest huvitatud liikmesriikide parlamentidega tegemaks kõik jõupingutused selleks, et kehtestada eeloleva läbivaatamisprotsessi jaoks ühine parlamentaarne alus;

Q.   arvestades, et siiani on kõnealused konsulteerimised olnud pelgad parlamendiliikmete vahelised isiklike arvamuste vahetused asjaolu tõttu, et enamikul liikmesriikide erakondadel ei ole olnud veel võimalust võtta omavahendite küsimuses vastu ametlik seisukoht;

R.   arvestades, et kõnealused kohtumised on võimaldanud määratleda osavõtnute vahel mitmed valdkonnad, milles ollakse üksmeelel, ja laialdaselt jagatud eesmärgi, mis seisneb ELi rahastamise tuleviku küsimuses koostöö tegemise viisi leidmises;

S.   arvestades, et vahepeal on Portugali rahvusassamblee president teinud ettepaneku korraldada Portugali eesistumise ajal hiljemalt 2007. aastal Euroopa Liidu omavahenditele ja finantsraamistikule pühendatud liikmesriikide parlamentide ning Euroopa Parlamendi eelarve- ja rahanduskomisjoni esimeeste konverents,

Praeguse rahastamissüsteemi puudused

1.   juhib tähelepanu sellele, et süsteem, milles orienteeruvalt 70% Euroopa Liidu tuludest ei pärine omavahenditest, vaid tulevad otse rahvamajanduse kogutulu vahendite kaudu liikmesriikide eelarvetest ja 15% tuleb sellistest vahenditest nagu käibemaksuvahendite määr, mida ei saa pidada (selle kindlaksmääramise viisi tõttu) igas mõttes ELi omavahendiks, läheb lahku Rooma lepingu sätetest ja vaimust; juhib tähelepanu sellele, et ELi olemasolu on toonud kaasa ühendusesisese kaubanduse kasvu ja liikmesriikide jõukuse kasvu, mistõttu on Euroopa Liidul täielik õigus varustada end liikmesriikide osamaksetest moodustuva omavahendite süsteemi asemel tõeliste omavahendite süsteemiga;

2.   rõhutab, et kõnealused liikmemaksud on teravdanud lühinägelikku netomaksete tasujate arutelu, mis ei anna õiglast hinnangut Euroopa Liidu kasule rahu, vabaduse, jõukuse ja julgeoleku mõttes, vaatamata asjaolule, et eelarve netobilansside mõiste on ka tehniliselt väga puudulik ja ei võimalda rohkemat kui vaid hinnanguid; rõhutab, et netobilansside tulude pool (Rotterdami efekt) ega kulude pool (Luxembourgi efekt) ei kajasta kumbki tegelikkust;

3.   on sügavalt veendunud, et praegune, liikmesriikide osamaksetel põhinev omavahendite süsteem on liikmesriikide elanikkonna suhtes ebaõiglane ja ebademokraatlik ega aita rõhutada pühendumist Euroopa integratsioonile; lisaks muudab nimetatud süsteem Euroopa Liidule tehtavad osamaksed riigieelarvetele lisakohustuseks ja ei kindlusta Euroopa Liidu kõiki poliitikavaldkondi piisavate vahenditega; suhtub väga kriitiliselt üksikute riikide jaoks loodavatesse võimalustesse rahastada ametlikult vaid neid poliitikavaldkondi, mis neid huvitavad; kardab, et see võib olla Euroopa Liidu viimase 50 aasta edukust iseloomustanud väärtuste hävinemise algus;

4.   rõhutab, et praegusel süsteemil oma nelja erineva vahendi ja mitmete erinevate tagasimaksemehhanismidega – olgu need siis liikmesriikide kasuks kehtestatud üldised mehhanismid, nagu Briti tagasimakse, või erimehhanismid, nagu tagasimaksed teiste tagasimaksete rahastamistel – puudub läbipaistvus ja see on Euroopa kodanikele täiesti arusaamatu; rõhutab, et see ei tee midagi selleks, et täita nõuet kehtestada Euroopa Liidu ja tema kodanike vahel otsene side;

5.   märgib, et üksmeele nõue omavahendeid ja finantsraamistikku puudutavate otsuste puhul teeb kõik läbirääkimiste tulemused sõltuvaks valdkondadest, mis sõltuvad isegi kõige tõrkuvamate liikmesriikide – rikaste või vaeste – heast tahtest ja rahalistest võimalustest; leiab, et ei ole üllatav, et selle tulemused valmistavad tihti pettumust;

6.   paneb Euroopa Liidu Brüsseli tippkohtumisel 14.–15. detsembril 2005 sõlmitud uut finantsperspektiivi 2007–2013 käsitleva Euroopa Ülemkogu lepingu puudujäägid nimetatud vigase süsteemi süüks; usub, et finantspakett, milles kokkulepe saavutati, koos arvukate eranditega tulude poolel ja kingitused hüvitiste näol teatavatele liikmesriikidele kulude poolel, on kõige selgem tõestus praeguse süsteemi täielikust läbikukkumisest; peab vastuvõetamatuks seda, et kõik liikmesriigid on olulistes ühenduse tegevussuundades, nagu Galileo või üleeuroopalised võrgud, kokku leppinud ja püstitanud ambitsioonikad eesmärgid, nt selles, mis puudutab Göteborgi ja Lissaboni eesmärke või aastatuhande eesmärke, ja keegi ei taha neid rahastada;

7.   avaldab kahetsust, et Euroopa Ülemkogu 2005. aasta Brüsseli kohtumine muutis lihtsama ja läbipaistvama süsteemi loomise asemel selle veel keerulisemaks ja selgusetumaks, jättes Suurbritannia suhtes kohaldatava korrigeerimismehhanismi, Briti tagasimakse, põhimõtteliselt puutumatuks ning lisades erandeid ja korrigeerimisi, soodustades teisi liikmesriike;

8.   juhib tähelepanu sellele, et kui 1992. aasta Edinburghi otsust kehtestada omavahendite ülemmääraks 1,24% rahvamajanduse kogutulust oleks täielikult rakendatud, oleks ühenduse eelarves viimase 13 aasta jooksul olnud rahvamajanduse kogutulu juurdekasv 0,2%, mis vastab orienteeruvalt 240 miljardi euro suurusele juurdekasvule; peab neid vahendeid, mille liikmesriigid vastavalt eesistujariik Suurbritannia ettepanekule ühehäälselt vastu võtsid, vajalikeks, võimaldamaks Euroopa Liidul tegutseda kooskõlas oma üha suurenevate väljakutsete ja volitustega, eelkõige selles osas, mis puudutab liidu rolli maailmas, Lissaboni eesmärkide saavutamiseks tehtavaid jõupingutusi (innovatsioon, haridus, teadustöö, infrastruktuur ja tööhõive), või nagu Maastrichti, Amsterdami ja Nice'i lepingutes – rääkimata põhiseaduse eelnõust – kokku lepiti nüüd, mil liidus on 27 liikmesriiki;

9.   rõhutab, et alates 1995. aastast on Euroopa Liidu eelarve kasvanud reaalselt vaid 8,2% ja selle osa rahvamajanduse kogutulus on vähenenud, samas kui liikmesriikide eelarved on kasvanud keskmiselt 23%, st kolm korda nii palju;

Reformi esimene etapp: liikmesriikide osamaksete täiendatud süsteem

10.   tunnistab tõsiasja, et iga omavahendite süsteemi reform on tundlik ja raske ülesanne, mis tuleb läbi viia liikmesriikide parlamentide osalusel; nõuab seepärast järkjärgulist lähenemisviisi, mida võiks kehtestada kahes etapis, kuid mis võiks moodustada osa ühest ainsast otsusest asjaolu tõttu, et vaevanõudev ühenduse kord teeks võimatuks kahe otsuse vastuvõtmise suhteliselt lühikese ajavahemiku jooksul; esimene esialgne üleminekuetapp tooks kaasa praeguse süsteemi ja liikmesriikide osamaksete parandamise, mille jaoks tuleks kohaldada järgmisi poliitilisi põhimõtteid:

   liikmesriikide vaheline võrdsus
   esitamise lihtsus nii valitud rahvaesindajate kui ka kodanike jaoks
   liikmesriikide vaheline solidaarsus ja võrdne väärikus
   poliitilise seose kehtestamine tulude reformimise ja kulude läbivaatamise vahel, nagu juba korrektselt on lisatud institutsioonidevahelisse kokkuleppesse

Liikmesriikidevaheline võrdsus

11.   määratleb "liikmesriikidevahelise võrdsuse" mis tahes liikmesriigi jaoks mis tahes eelarvealase privileegi puudumise abil; möönab, et teatavatel liikmesriikidel võib olla raske nõustuda loobumisega erikorra pikast ajaloost tulude poolel ja teatava kulude jaotamise pikast ajaloost, mis võib õigustada mis tahes vaid järkjärgult kohaldatavat (vana süsteemi järkjärguline kõrvaldamine) reformi; keeldub siiski kiitmast heaks eelarvealaste privileegide pikka ajalugu kui argumenti, mis toetab süsteemi säilitamist, mis pärast vajalike reformide elluviimist enam end ei õigusta;

Esitamise lihtsus

12.   rõhutab, et on oluline esitada täiustatud süsteem lihtsaimal võimalikul viisil, et see oleks Euroopa kodanikele arusaadav ja läbipaistev; taunib kõikide Euroopa kodanike elu mõjutavate otsuste esitamist, mis on täiesti arusaamatu, nagu ELi rahalisi vahendeid käsitlevad Euroopa Ülemkogu 2005. aasta Brüsseli kohtumise eesistuja lõppjäreldused;

Liikmesriikide vaheline solidaarsus ja võrdne väärikus

13.   nõuab süsteemi, mis kaitseb liikmesriikidevahelise solidaarsuse ja võrdse väärikuse põhimõtteid; on seisukohal, et praegune omavahendite süsteem, kus mõned saavad kasu hüvitistest ja teised saavutavad hüvitise vaid selle Euroopa Ülemkogu kohtumistel välja kaubeldes, õõnestab kõnealuseid põhimõtteid; tuletab meelde, et Euroopa Ülemkogu 2005. aasta Brüsseli kohtumise eesistuja lõppjärelduste 46 artiklist, mis määravad kindlaks kulud uues rubriigis 1b – Ühtekuuluvus majanduskasvu ja tööhõive nimel – , on tervelt 20 "Lisasätted", millega jagatakse vabalt erinevatele liikmesriikidele või piirkondadele välja nn jõulukingitused(14);

Poliitiline side tulude ja kulude reformiga

14.   on veendunud, et poliitiline side tulude ja kulude reformi ning kulude läbivaatamise vahel on vältimatu ja täiesti mõistlik eriti seni, kuni ühenduse poliitikavaldkondade liikmesriikide eelarvetest tulenevatest tuludest rahastamise põhimõte on veel Euroopa Liidu juhtpõhimõte;

Süsteemi ajutine ja üleminekuline iseloom

15.   juhib tähelepanu sellele, et mis tahes täiustatud kehtivat süsteemi kui väljapakutud kaheastmelise lähenemisviisi esimest etappi tuleb pidada ajutiseks ja üleminekuetapiks, kuna väga nõrk liikmesriikide osamaksude süsteem teeb selle poliitiliselt mittejätkusuutlikuks;

16.   jagab siiski Euroopa Kontrollikoja arvamust(15), et ühenduste omavahendite süsteemis on põhjalikku reformi väga raske saavutada, kui arutelu selle reformi üle on otseselt seotud läbirääkimistega rahaliste ülemmäärade ja mitmeaastase finantsraamistiku raames ühenduse poliitikale kulutatavate summade üle, nagu minevikus on Euroopa Ülemkogu aruteludega korduvalt juhtunud;

Soovitused liikmesriikide osamaksete täiustatud süsteemi jaoks
Schreyeri ettepanekud

17.   tuletab meelde, et on juba tehtud ettepanekud kehtiva rahastamissüsteemi täiustamiseks, näiteks volinik Michaele Schreyeri 2004. aasta juulis esitatud ettepanekud(16), mille kohaselt:

   igal liikmesriigil on hoolimata tema jõukusest õigus tagasimaksele, mis käivitatakse, kui tema osamaks ELi eelarvesse jõuab künniseni 0,35% rahvamajanduse kogutulust;
   tagastus toimuks liikmesriikide 66%lise järkjärgulise tagasimakse vormis ja
   kogu maksimaalse tagasimakse ülempiir on 7,5 miljardit eurot aastas;

18.   möönab, et mõnede Schreyeri ettepanekute suundumus oli õige, kuivõrd need oleksid muutnud süsteemi veidi läbipaistvamaks vähemalt põhimõtte "tagasimakse tagasimakse pealt" keelamisega või kuivõrd need oleksid piiranud hüvitamisi ja korrigeerimisi, mille peamine positiivne mõte seisnenuks selles, et seda kavandati vaid kui üleminekusüsteemi aastani 2014;

19.   on siiski veendunud, et tagasimakse üldine kehtestamine isegi siis, kui sellega kaasneb netoeelarvebilansside ülemmäär, oleks topeltviga, kuna see tugevdaks vaid süsteemi ühendusevastast iseloomu ja kinnistaks lühinägelikku kvantifitseeritavat õiglase tagasimakse lähenemisviisi; rõhutab, et ainus võimalik lahendus oleks netobilansside süsteemi lõplik kaotamine paralleelselt kulupoliitika reformiga; rõhutab, et Euroopa kulutuste lisandväärtus, mis põhineb vastastikuse rahalise toetuse põhimõttel, on see, mis Euroopa kulutused esile tõstab;

Struktuuriliste ja ühtekuuluvuskulude küsimus

20.   lükkab kategooriliselt tagasi teistes reformiga seotud ettepanekutes sisalduva mõtte jätta struktuurilised ja ühtekuuluvuskulud kõikidest kalkulatsioonidest välja eesmärgiga kehtestada liikmesriikide osamaksud või tagasimaksed nimetatud osamaksudelt, kuna selline samm tingiks eristuse tegemise nn suuremeelsete ja kahtlaste kulude vahel, avades nõnda ukse à la carte Euroopa Liidule, kus poliitikavaldkondi rahastavad lõppkokkuvõttes liikmesriigid, kes on nendest huvitatud;

Kokkuvõte

21.   võtab teadmiseks 2004. aasta aprillis Soome poolt esitatud ettepaneku Euroopa Liidu praeguse rahastamissüsteemi asendamiseks rahvamajanduse kogutulul põhineva süsteemiga, säilitades traditsioonilised omavahendid, võttes rahvamajanduse kogutulu osad aluseks liikmesriikide osamaksetele Euroopa Liidu omavahendite suunas, tühistades käibemaksupõhise omavahendi oma praeguses reformis, kuna tegemist on üksnes liikmesriikide osamaksete arvutamise matemaatilise alusega, ning vähendades Briti tagasimakse järkjärgult nullini aastal 2013;

22.   rõhutab tõsiasja, et kõnealuse süsteemi eelis oleks selle lihtsus ja läbipaistvus ning see, et süsteem moodustaks võimaliku esimese sammu Euroopa Liidu tõelise omavahendite süsteemi loomise suunas, ning et kõik liikmesriigid, kes praegu Suurbritannia tagasimakset toetavad, saaksid ise sarnaselt Suurbritanniale kasu käibemaksupõhise omavahendi kaotamisest selle praegusel kujul; rõhutab, et see ei mõjuta käibemaksu kaasamist muudetud kujul ELi rahastamisse pikemas perspektiivis;

23.   tunnistab, et rahvamajanduse kogutulu vahendid on kodanikele vähem nähtavad, kuid võrdsemad asjaomases panuses jõukuse üldisesse tasemesse; ning on nendevahelise solidaarsuse väljendus;

24.   on teadlik tõsiasjast, et kokkulepe uues rahastamissüsteemis kooskõlas Soome ettepanekuga on üldise läbirääkimiste protsessi raames – mis sisaldab ka kulusid – vaid poliitiliselt vastuvõetav; kutsub komisjoni üles kaaluma rahvamajanduse kogutulul põhinevat süsteemi mis tahes uute, ELi tulusid käsitlevate ettepanekute tegemisel pärast läbivaatamisprotsessi, nagu sätestatud 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes;

25.   rõhutab, et tulude ja kulude vaheline seos peaks moodustama uuele süsteemile üleminekut puudutavate kaalutluste ühe aspekti ja lükkab tagasi kõik ühise põllumajanduspoliitika taasriigistamise katsed;

26.   soovitab alustada reformi esimest etappi viivitamatult pärast kokkuleppe ratifitseerimist; säilitades riikide osamaksete süsteemi kui sellise, muutuks see lihtsamaks, läbipaistvamaks ja oleks täielikult vastavuses iga liikmesriigi suhtelise jõukusega; rõhutab siiski sellise etapi ajutist iseloomu, mis seisneb selles, et selle ainus eesmärk oleks valmistada ette alust täiesti uue omavahendite süsteemi kehtestamiseks;

Reformi teine etapp: uus omavahendite süsteem

27.   kinnitab oma varem väljendatud seisukohti, mille kohaselt ühenduse tulude reformi eesmärk peab olema Euroopa Liidu tõeliste omavahendite loomine, mis asendab olemasolevad mehhanismid; tuletab meelde, et nimetatud eesmärk ja ettepanekud selle saavutamiseks ei ole mingil moel revolutsioonilised, kuid püüavad vaid taaselustada asutamislepingute põhimõtteid ja sätteid;

28.   peab järgmisi põhimõtteid, mis on esile kerkinud kõikides kokkupuudetes liikmesriikide parlamentidega, mis tahes tulevase omavahendite süsteemi nurgakivideks:

   liikmesriikide maksundusalase suveräänsuse põhimõtte igakülgne austamine
   neutraalne maksustamine
   ei mingeid muutusi ELi eelarve mahus
   järkjärguline üleminek uuele süsteemile
   selge poliitilise seose kehtestamine tulude reformimise ja kulude reformimise vahel;

Liikmesriikide maksundusalase suveräänsuse igakülgne austamine

29.   on seisukohal, nagu sätestatud asutamislepingutes ja põhiseaduse eelnõus, et maksundusalane suveräänsus jääb ainult liikmesriikidele, kes võivad siiski anda liidule piiratud ajaks volitused – mida võib igal ajal tühistada – teatud maksuosast otseselt kasu saada, nagu see on enamikes liikmesriikides piirkondlike ja kohalike asutustega;

Neutraalne maksustamine

30.   on veendunud, et kuna kõik teised asjad on võrdsed, ei tohi uus süsteem suurendada üldisi riiklikke kulusid ega kodanike maksukoormust; järeldab, et juhul, kui uus süsteem eraldab kõikidele kodanikele osaliselt või täielikult nähtava maksu otse Euroopa Liidule, tuleks mujal teha võrdväärne vähendamine; soovitab, et liikmesriikide kontrollikodadel ja Euroopa Kontrollikojal palutaks kontrollida ja tagada nimetatud põhimõtte järgimist;

31.   on seisukohal, et uue omavahendite süsteemi väljatöötamisel tuleb võtta arvesse liikmesriikide jõupingutusi nende poliitika kooskõlastamisel maksustamise valdkonnas;

Ei mingeid muutusi ELi eelarve mahus, aga piisavate ELi eelarvetulude tagamine ELi poliitiliste prioriteetide täitmiseks

32.   ei näe praegu mingit vajadust muuta 1,24%list rahvamajanduse kogutulu ülemmäära, mis võimaldab juba suurt manööverdamisvaru; tuletab meelde, et ükski eelarve ei ole kunagi jõudnud lähedale nimetatud ülemmäärale, mille on kokku leppinud liikmesriigid ise aastal 1992 Briti eesistumise ajal ja mille puhul maksete assigneeringud saavutasid maksimaalse taseme – 1,18% RKTst – aastal 1993; rõhutab, et kuigi finantsperspektiiv näeb ette ajavahemikuks 2007–2013 osakaalu suurusega 1,045% rahvamajanduse kogutulust, võeti nimetatud perioodi esimene eelarve vastu kõigest tasemel 0,99% rahvamajanduse kogutulust;

Järkjärguline üleminek uuele süsteemile

33.   nõuab uue süsteemi järkjärgulist rakendamist alates aastast 2014; pooldab üleminekuperioodi võimaldamist selleks, et tagada vana rahastamissüsteemi sujuvat järkjärgulist kaotamist koos selle kõikide erikordadega;

Selge poliitilise seose kehtestamine tulude reformimise ja kulude reformimise vahel

34.   juhib tähelepanu sellele, et ELi tulude struktuuri reform ja ELi kulude struktuuri reform peavad toimima nii, nagu uue, 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelisele kokkuleppele lisatud deklaratsioonis nr 3 on ette nähtud;

35.   märgib, et omavahendite süsteem, mis tagab ELi eelarvetulude arengu tulenevalt jõukuse kasvust liikmesriikides, parandab eelarvealaste otsuste tegemise poliitilist kliimat, võimaldades otsustajatel kulude tasemete pärast tingimise asemel keskenduda peamistele prioriteetidele seoses ELi lisandväärtusega;

36.   tervitab Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide ühistel koosolekutel tehtud algatusi eesmärgiga tuua kokku omavahendeid käsitlev spetsiaalne töörühm; peab liikmesriikide parlamentidega peetavat dialoogi hädavajalikuks, kui omavahendite reformis tuleb teha mis tahes edusamme;

Võimalikud poliitilised valikud tulevikus

37.   kordab, et kokkupuudetes liikmesriikide parlamentidega on paljud seisukohal, et aeg uue Euroopa maksu jaoks lühikeses perspektiivis ei ole veel kätte jõudnud; rõhutab siiski, et see ei välista võimalust, et kui liikmesriigid otsustavad kehtestada uusi makse, võiksid nad samal ajal või hilisemas etapis otsustada lubada liikmesriikidel sellistest uutest maksudest otseselt kasu saada;

38.   rõhutab siiski, et teises etapis on ülioluline uurida uue, liikmesriikides juba kogutaval maksul põhineva omavahendite süsteemi loomist, mille idee seisneb selles, et olemasolev maks makstakse osaliselt või täielikult tõelise omavahendina otse ELi eelarvesse, luues nõnda otsese seose Euroopa Liidu ja Euroopa maksumaksjate vahel; juhib tähelepanu sellele, et see lähendaks ka liikmesriikide maksuseadusi; rõhutab, et selline lahendus tähistaks vaid tagasipöördumist Rooma lepingus sätestatud põhimõtte juurde, mille kohaselt Euroopa kulusid peavad rahastama Euroopa omavahendid;

39.   tuletab meelde, et kõnealusel eesmärgil liikmesriikide parlamentidega arvamuste vahetustes või omavahendite süsteemi reformi käsitlevates komisjoni aruannetes väljapakutud täielikud või osalised maksud on muuhulgas järgmised:

   käibemaks
   aktsiisimaksud transpordi mootorikütuselt ning muud energiamaksud
   aktsiisimaksud tubakalt ja alkoholilt
   maksud ettevõtete kasumilt;

40.   märgib, et Euroopa Parlamendis toimunud aruteludes uuriti ka muid võimalikke võimalusi, nagu näiteks:

   maksud turvateenustelt
   maksud transpordilt või telekommunikatsiooniteenustelt
   tulumaks
   intressimaksu kinnipidamine
   EKP kasum (müntimismaks)
   ökomaks
   maksud valuutatehingutelt
   hoiuste maksustamine
   maksud finantstehingutelt;

41.   on seisukohal, et uue omavahendite süsteemi üle tuleks otsustada vastavalt järgmistele kriteeriumidele:

   piisavus: kas tulud ELi kulude katmiseks on pikas perspektiivis piisavad?
   stabiilsus: kas süsteem toob kaasa stabiilsed tulud ELi eelarve jaoks?
   nähtavus ja lihtsus: kas see oleks ELi kodanikele nähtav ja kas nad saaksid sellest aru?
   madalad tegevuskulud: kas haldamine oleks lihtne ja kas kaasneksid madalad vastavuskulud?
   vahendite tõhus eraldamine: kas süsteem tingiks tõhusa vahendite eraldamise ELis?
   vertikaalne võrdsus: kas kaasneks tulude ümberjaotamine?
   horisontaalne võrdsus: kas sellel oleks võrdne mõju samaväärsetele maksumaksjatele kõikjal ELis?
   õiglased osamaksed: kas nimetatud vahend tõstaks liikmesriikide kulusid kooskõlas nende majandusliku tugevusega?

42.   soovib enne lõpliku seisukoha võttu uurida nimetatud valikuvõimalusi tihedas koostöös liikmesriikide parlamentidega; annab prioriteedi ühise aluse loomisele – võimalik, et Portugali eesistumise ajal – arutelu jaoks seoses ELi tulude eelseisva läbivaatamisega; teeb kõik jõupingutused selleks, et jõuda seisukohale Euroopa Liidu omavahendite tuleviku küsimuses, mida võib toetada enamik liikmesriikide parlamente;

43.   on arvamusel, et käesolev resolutsioon on esimene, kuid tugev alus, millele rajada edasised pingutused õiglasema ja läbipaistvama Euroopa Liidu uue rahastamissüsteemi leidmiseks; kavatseb arutada ja vastu võtta lõpliku otsuse Euroopa Liidu omavahendite uue süsteemi kohta, et seda saaks arvestada 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes kehtestatud ELi tulu ja kulu põhjalikku ülevaadet käsitlevates aruteludes;

o
o   o

44.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja selle lisa nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

LISA

Euroopa Ülemkogu poolt 2005. aasta detsembris heaks kiidetud erandid eelarve tulude ja kulude poolel, nimelt:

Projektideks ettenähtud

· 865 miljonit EUR Ignalina tuumaelektrijaamale (Leedu) ja 375 miljonit EUR Bohunice tuumaelektrijaamale (Slovakkia)

· 200 miljonit EUR Põhja-Iirimaa rahuprotsessiks(Ühendkuningriik)

Piirkondadele ettenähtud

· 879 miljonit EUR eesmärgi 2 sihtpiirkonnale Poolas (107 EUR elaniku kohta)

· 140 miljonit EUR piirkonnale Ungaris (Közép-Magyarország)

· 200 miljonit EUR Prahale

· toetuse järkjärguline lõpetamine piirkonnale Soomes ja Madeirale, mis olid algupäraselt "kaasatavad" piirkonnad

· 100 miljonit EUR Kanaari saartele

· 150 miljonit EUR Austria piiriäärsetele piirkondadele

· 75 miljonit EUR Baierile

· 50 miljonit EUR Ceutale ja Melillale (Hispaania)

· 225 miljonit EUR Saksamaa idapoolsetele liidumaadele

· 136 miljonit EUR kõige äärepoolsematele piirkondadele (35 EUR elaniku kohta)

· 150 miljonit EUR eesmärgi "konkurentsivõime ja tööhõive" piirkondadele Rootsis

Liikmesriikide spetsiaalsed rahalised vahendid

· vastuvõtmise määra tõsteti Poola osas 4%

· "kaasatava piirkonna" toetus Küprosele, kuigi see ei ole kunagi olnud eesmärgi 1 piirkond

· 2 miljardit EUR Hispaaniale vabaks jaotamiseks struktuurifondide eesmärkide vahel

· 1,4 miljardit EUR Itaaliale (eelnevalt määratletud jaotus)

· 100 miljonit EUR Prantsusmaale ("piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive" eesmärk)

· 47 miljonit EUR Eestile (35 EUR elaniku kohta)

· 81 miljonit EUR Leedule (35 EUR elaniku kohta)

täiendavad maksed maaelu arendamiseks:

o 1,35 miljardit EUR Austriale

o 20 miljonit EUR Luksemburgile

o 460 miljonit EUR Soomele

o 100 miljonit EUR Prantsusmaale

o 500 miljonit EUR Iirimaale

o 820 miljonit EUR Rootsile

o 500 miljonit EUR Itaaliale

o 320 miljonit EUR Portugalile

Eritingimused

· 50% suurem toetus endistele välispiirialadele Rumeenias ja Bulgaarias tavapärase toetusega võrreldes

· erasektori kaasrahastamist võidakse arvestada struktuurifondidest abi saavate projektide juures uutes liikmesriikides (SKT elaniku kohta <85% ELi keskmisest) ja Saksamaa idapoolsetes liidumaades

· uutes liikmesriikides (<85%) võib lugeda käibemaksu struktuurifondide projektide puhul abikõlblikuks kuluks

Õigusliku alust puudutavad eritingimused

· "n+2" reeglist kõrvalekaldumine uute liikmesriikide osas (<85 %) aastatel 2007–2010

· ehitusprojekte võib toetada uutes liikmesriikides (EL10 + Rumeenia, Bulgaaria)

· iga riik võib kasutada 20% esimese samba assigneeringutest (põllumajandus) maaelu arendamiseks, arvestamata üldisi eeskirju, mis puudutavad nt kaasrahastamist

· spetsiaalsed rahalised vahendid maaelu arendamiseks Portugalis (320 miljonit EUR) kaasrahastamiseta

Eelarve rahastamist puudutavad eritingimused

· käibemaksupõhiste omavahendite sissenõudmismäära vähendatakse Austria puhul 25 %

· käibemaksupõhiste omavahendite sissenõudmismäära vähendatakse Saksamaa puhul 50%

· käibemaksupõhiste omavahendite sissenõudmismäära vähendatakse Rootsi ja Hollandi puhul 66%

· Holland saab 4,23 miljardit EUR (rahvamajanduse kodutoodangust saadavad omavahendid)

· Rootsi saab 1,05 miljardit EUR (rahvamajanduse kodutoodangust saadavad omavahendid)

· Ühendkuningriigi tagasimakse säilib, seda vähendatakse uutele liikmesriikidele tehtavate teatud järkjärguliselt sisseviidavate maksete võrra.

(1) EÜT C 324, 24.12.1990, lk 243.
(2) EÜT C 128, 9.5.1994, lk 363.
(3) EÜT L 293, 12.11.1994, lk 9.
(4) EÜT C 175, 21.6.1999, lk 238.
(5) EÜT C 189 E, 7.7.2000, lk 72.
(6) EÜT L 253, 7.10.2000, lk 42.
(7) ELT C 124 E, 25.5.2006, lk 373.
(8) Euroopa poliitika uurimisrühma (SEP) poolt läbi viidud uurimus, vt ka lisa: Märkused ELi võimalike oma maksude tulu piisavuse kohta, 30. august 2005.
(9) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0292.
(10) Deloitte'i ja Touche'i poolt läbiviidud uurimus: II etapi raport – esialgne projekt, 12. jaanuar 2007.
(11) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(12) Nt Cornelisseni raport: Euroopa Parlament 1985: "Kas parlament lepib asjaoluga, et laekumised käibemaksust üha vähenevad liikmesriikide osamaksudeks pärast ühtse käibemaksumäära põhimõtte vajalikku kõrvalejätmist ning kas parlament nõustub, et ühtse käibemaksumäära kehtestamine taandatakse lõplikult statistilistele arvutustele? ... Või kas tuleks teha pingutusi seoses käibemaksubaasi arvutamisega, et taaselustada ühenduse omavahendite süsteem ja sellest sõltuv ühenduse finantsautonoomia?"
(13) Vastuvõetud tekstid, 4.7.2006, P6_TA(2006)0292.
(14) Vt käesoleva resolutsiooni lisa.
(15) Vt kontrollikoja arvamuse nr 2/2006 lõiget 18 (ELT C 203, 25.8.2006, lk 50).
(16) Schreyeri raport KOM(2004)0505 ja KOM(2004)0501, 14. juuli 2004.


2008. aasta eelarvemenetluse suunised – I, II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX jagu
PDF 227kWORD 74k
Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta resolutsioon 2008. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX jagu – ja Euroopa Parlamendi esialgse eelarvestuse eelprojekti kohta (I jagu) 2008. aasta eelarvemenetluseks (2007/2013(BUD))
P6_TA(2007)0099A6-0069/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 272;

–   võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2000. aasta otsust 2000/597/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta(1);

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust;(2)

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3);

–   võttes arvesse institutsioonide peasekretäride 2006. aasta mais esitatud viiendat aruannet finantsperspektiivi rubriigi 5 arengu kohta;

–   võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet 2005. eelarveaasta eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(4);

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0069/2007),

A.   arvestades, et rubriigi 5 eelarvevahendite suuruseks 2007. aastal määrati 7 115 000 000 eurot, kusjuures Euroopa Parlamendi eelarve summa on 1 397 460 174 eurot, mis moodustab 19,65% rubriigist 5;

B.   arvestades, et 2008. aasta eelarve vastab esimesele aastale, mil ei ole ette näha suuri väljakutseid, nagu laienemine või uute keelte kasutuselevõtt, ega muid suurema haldusmõjuga sündmusi;

C.   arvestades, et institutsioonid peavad konsolideerima viimased kaks laienemist;

D.   arvestades, et iga-aastase menetluse käesoleval etapil ootab Euroopa Parlament teiste institutsioonide esialgset eelarvestust ja oma juhatuse ettepanekuid 2008. aasta eelarve kohta,

Üldine raamistik

1.   märgib, et rubriigi 5 ülemmäär 2008. aastal on 7 457 000 000 eurot, mis tähendab 2007. aastaga võrreldes 4,8% kasvu;

2.   märgib, et institutsioonide eelarve kasvas peamiselt laienemise tulemusel viimase nelja aasta jooksul peaaegu 18%; on seisukohal, et 2008. aastaks on kõik institutsioonid jõudnud täiel määral toimimise etappi ja varustatud vahenditega oma haldusülesannete täitmiseks; kutsub institutsioone üles järgima oma 2008. aasta esialgse eelarvestuse koostamisel ettevaatlikku eelarvealast lähenemist;

3.   on seisukohal, et Euroopa Parlament on aruandekohustuslik kodanike ees ja maksumaksjate raha tõhus kasutamine saab aidata suurendada nende usaldust ELi institutsioonide vastu; on arvamusel, et institutsioonide 2008. aasta eelarve peaks põhimõtteliselt jääma eelmise aasta eelarve taseme lähedale, kuna kasvu õigustavaid suuremaid sündmusi (laienemised või uued keeled) ei ole ette näha; on seisukohal, et kõiki uusi algatusi tuleks kõigepealt rahastada praeguse eelarve ülemmäära piires, välja arvatud juhul, kui teisiti toimimiseks on erilised põhjused;

4.   tunnistab, et institutsioonidevaheline koostöö võib olla kasulik mastaabisäästu ja tõhususe mõttes, kuid see võib ka õõnestada institutsiooni sõltumatust või identiteeti; on seisukohal, et kõik institutsioonid peaksid püüdlema ülalnimetatud elementide õige tasakaalu poole; palub peasekretäridel anda aru oma vastastikusest koostööst; ootab 1. juuliks 2007 teavet institutsioonidevahelise koostöö kvaliteedi, tõhususe ja finantsaspektide ning võimaliku kasu ja kahju kohta, sealhulgas koostöö raames loodud ametite ja organite osutatavate teenuste kvaliteedi ja tõhususe kohta;

5.   tuletab meelde, et Euroopa Parlament on oma resolutsioonides eelmistel aastatel palunud mitmeid korrapäraseid aruandeid EL-10 ja EL-2 töötajate töölevõtmise edenemise kohta ning töölevõetud töötajate staatuse kohta; kutsub seepärast institutsioone üles jätkama seda inventuuri, nagu on ette nähtud ühisdeklaratsioonis, mis käsitleb töölevõtmist seoses 2004. ja 2007. aasta laienemisega, mis võeti vastu koos Euroopa Parlamendi 14. detsembri 2006. aasta resolutsiooniga Euroopa Liidu 2007. eelarveaasta üldeelarve projekti kohta(5);

Euroopa Parlament
POLIITILISED PRIORITEEDID
Osutada parlamendiliikmetele tõhusaid teenuseid, et võimaldada paremat õigusloomet

6.   on kaasseadusandjana seisukohal, et Euroopa Parlamendi liikmetele tuleks tagada optimaalsed töötingimused, et kergendada nende rolli täitmist ja tõsta ELi õigusaktide kvaliteeti; on arvamusel, et parlamendiliikmetele pakutavat abi saab täiustada, hankides piisavat erialast või tehnilist teavet lühikese aja jooksul; nõuab kindlalt, et Euroopa Parlamendi liikmed peaksid olema paremini teavitatud ja teadlikud kõigist vahenditest ning materjalidest, mis on neile kättesaadavad erinevate Euroopa Parlamendi teenistuste tehtava töö põhjal (uurimused, tehnilised ja taustadokumendid);

7.   soovib tagada, et kõikidele parlamendiliikmetele, sealhulgas uutele parlamendiliikmetele, osutatakse parimaid keeleteenuseid, eelkõige Euroopa Parlamendi organite ametlikel kohtumistel; on valmis kaaluma mõistlikke ettepanekuid parlamendiliikmetele nende ülesannete piires isikukohasema teenuse pakkumiseks läbipaistvatel ja selgelt määratletud tingimustel ning uurib selliste ettepanekute kulutasuvust;

8.   soovib uurida võimalust koosolekuruumide kättesaadavaks tegemiseks kõikidele parlamendiliikmetele kõnelusteks ekspertidega suhteliselt väikestes rühmades (8–20 inimest), eriti pidades silmas uusi D4 ja D5 hooneid; on seisukohal, et Euroopa Parlamendi tööst tulenevate ettearvamatute vajaduste arvessevõtmiseks peaks olema võimalik selliseid ruume broneerida piisavalt lühikese etteteatamisega ning võimalikult vähese bürokraatiaga; ootab 1. juuliks 2007 aruannet selliste olemasolevate võimaluste ja nende edasiarendamise võimaluste kohta;

9.   märgib, et parlamendiliikmetele nende kohustuste täitmiseks parima abi pakkumiseks on vaja arendada edasi töö- ja haldusstruktuure ning tugevdada olemasolevaid teenistusi; palub administratsioonil uurida, kas ja kuidas saaks laiendada võimalusi, mida pakub parlamendiliikmetele raamatukogu uurimuste läbiviimiseks osutatava abi ning kõiki olemasolevaid tekste ja teadmisi sisaldava ühtse ulatusliku dokumendi- ja teabehoidla (teadmiste haldamise süsteem) kaudu; ootab, et asjaomased ettepanekud koos hinnanguliste kuludega, mis hõlmavad ka võimalust avaldada vastused sellistele päringutele Euroopa Parlamendi sisevõrgus, esitatakse 1. juuliks 2007;

10.   taunib Euroopa Parlamendi administratsiooni geograafilist hajutatust kolme tööpaiga vahel ja lisakulusid, mida see jooksvate kulude osas kaasa toob, eriti ühest paigast teise reisimisel; on seisukohal, et Euroopa Parlamendi geograafilise asetuse negatiivse mõju piiramiseks peaks administratsioon varustama parlamendiliikmed igasuguste uue tehnoloogia pakutavate võimalustega, nagu arvutite sünkroniseerimine mobiiltelefonidega või videokonverentsiruumide kasutamine;

11.   täheldab, et infotehnoloogiale eraldatud olulise suurusega eelarvevahenditest hoolimata püsivad mõned probleemid, nagu võrgu aeglustumine Strasbourgis või mis tahes uute IT-projektide rakendamiseks vajalik aeg; palub seepärast peasekretäril lisada esialgset eelarvestust käsitleva raporti esialgsesse projekti IV lisasse erijao, mis on pühendatud viimase viie aasta jooksul käivitatud IT-projektidele, näidates ära esialgsed kulud, algus- ja esialgsed üleandmiskuupäevad, üleandmiskuupäevad ja lõplikud kulud;

12.   kutsub peasekretäri üles esitama ettepanekuid parlamendikomisjonide sekretariaatide struktuuri ja suutlikkuse osas, et parandada õigusaktide vastuvõtmise ja eelarvemenetluse järgset tegevust; palub administratsioonil esitada asjaomased ettepanekud 1. juuliks 2007;

Euroopa Parlamendi ja selle fraktsioonide teabevahetusvahendite tõhususe parandamine

13.   on arvamusel, et Euroopa Parlamendi teabevahetus on mosaiik erinevatest kanalitest, mis on täiendavad ja millel on ühine eesmärk, s.t teavitada ELi kodanikku tõhusalt oma tegevusest ning panusest Euroopa ülesehitamisel;

14.   on seisukohal, et Euroopa Parlamendi teabevahetus on kaheosaline: see koosneb esiteks administratsiooni teabevahetusest, mis sisaldab "faktilist teavet", ja teiseks poliitilisema suunaga teabest, mis kajastab fraktsioonide ja parlamendiliikmete erinevaid vaateid, seisukohti ning tegevust;

15.   on seisukohal, et kommunikatsiooni- ja informatsioonipoliitika paranemist on võimalik sidusamalt saavutada ELi kodanikega suhtlemise üldise kontseptsiooni raames, kusjuures tehakse kindlaks iga vahendi lisandväärtus, nagu väljendati Euroopa Parlamendi 26. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni (2007. eelarveaasta üldeelarve projekti kohta, jaod I, II, IV, V, VI, VII ja VIII)(6) lõikes 21;

16.   soovib parandada abinõusid, mida kasutatakse Euroopa kodanike teadlikkuse tõstmiseks Euroopa Parlamendi rollist õigusloome- ja otsustamisprotsessis, tema tegevusest Euroopa poliitika valdkonnas, samuti Euroopa Parlamendi liikmete ja fraktsioonide tegevusest, ning tegeleda Euroopa Liidu kuvandiga seotud puudustega, eriti pidades silmas 2009. aasta valimisi; on seisukohal, et olemasolevad teabevahetuskanalid ei vasta piisavalt sellele vajadusele;

17.   usub eriti, et Euroopa projekti seisukohalt oleks äärmiselt kasulik kohaliku ja piirkondliku meedia suurem kaasamine; palub seepärast administratsioonil esitada kohalikule ja piirkondlikule meediale suunatud teabevahetuse tegevuskava ning uurida eriti järgmisteks Euroopa Parlamendi valimisteks valmistumist silmas pidades uusi abinõusid, mis võimaldavad parlamendiliikmetel suhelda kohaliku meediaga; tuletab meelde, et eelmistele Euroopa Parlamendi valimistele eelneval aastal eraldati eraldi eelarvevahendid üldsuse teadlikkuse tõstmise kampaaniale;

18.   juhib tähelepanu sellele, et nii olemasolevad kui ka väljatöötatavad teabevahetusvahendid tuleb kujundada kõige tõhusamal viisil selleks, et tõsta ELi kodanike teadlikkust meie institutsioonist; usub, et nii administratsioon kui ka fraktsioonid tuleks kaasata nende vahendite kujundamisse ja hindamisse;

19.   nõuab 1. juuliks 2007 välisbüroode poolt ja komisjoni osalusel Euroopa Majades loodud teabevahetusmeetmete inventuuri ning nende tõhususe ja mõju hindamist;

20.   tuletab meelde, et 2006. aasta juulis käivitati parlamendiliikmete külastajate rühmi puudutav uus poliitika, mis tähendab paranemist endise olukorraga võrreldes; on arvamusel, et edasine täiustamine on võimalik eriti paindlikkuse osas ja et pärast uue külastajate keskuse valmimist seoses võib vaadata uuesti läbi kohustusliku minimaalse külastajate arvu ja kulude hüvitamise, võttes arvesse külastajate eripära, et katta tegelikud kulud; ootab seetõttu 1. juuliks 2007 uut ettepanekut, milles arvestatakse parlamendiliikmete muresid ja mis viiakse ellu nii kiiresti kui võimalik;

21.   tunnustab edusamme, mida külastajate programmi osas viimastel aastatel on saavutatud; rõhutab siiski, et olukorda võiks parandada valdkondades, kus külastajad puutuvad kokku Euroopa Parlamendi tegeliku eluga, ning ootab vastuseid täpsetele küsimustele seoses võimalusega külastada istungisaali ja kasutatavate koosolekuruumide arvu suurendamisega(7); palub administratsioonil esitada asjaomased ettepanekud 1. juuliks 2007;

Parandada eelarvevahendite eraldamist

22.   tuletab meelde, et kahe viimase aasta eelarved on koostatud institutsiooni tõhusa toimimise õigustatud vajaduste põhjal; rõhutab, et Euroopa Parlamendi eelarve suuruseks tuleks määrata summa, mis võimaldab institutsioonil teha tõhusaimat tööd rahaliste vahendite mõistliku taseme piires; on seisukohal, et 2008. aasta eelarve tase koos tõusuga, mis on seotud jooksevhindadele vastavaks korrigeerimisega, peaks püüdma jääda 2007. aasta eelarve tasemele ja ei tohiks mingil juhul ületada 20% rubriigist 5, mis peaks moodustama eelarve ülempiiri; palub seepärast juhatusel Euroopa Parlamendi esialgse eelarvestuse taseme otsustamisel võtta arvesse Euroopa Parlamendi aruandekohustuslikkust ELi kodanike ees;

23.   märgib, et 2008. aasta on viimane täisaasta enne Euroopa Parlamendi liikmete valimist ja parlamendiliikmete põhimääruse rakendamist 2009. aastal; on seisukohal, et meetmed viimase laienemisega seotud vajaduste rahuldamiseks on võetud; on seisukohal, et arvestamata uute liikmesriikide vastuvõtmisega seotud eelarvelistes vajadustes pisiparanduste tegemist, ei ole oodata suuremaid finantstagajärgedega arenguid;

24.   võtab teadmiseks, et üks juhatuse prioriteete on muuta Euroopa Parlament nähtavamaks osalejaks välispoliitikas, rõhutades ühtlasi kultuuridevahelise dialoogi edendamise ja demokraatia soodustamise tähtsust; juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Parlament on moodustanud kolmandate riikide parlamentidega mitmeid delegatsioone ja assambleesid, mis ei kajastu selgelt Euroopa Parlamendi eelarves; palub seetõttu administratsioonil esitada 1. juuliks 2007 aruanne kõnealuses valdkonnas olemasolevate ja väljatöötatavate üksuste kohta koos eelseisvate aastate vajaduste finantshinnanguga;

25.   avaldab kahetsust teabe piiratud liikumise pärast küsimustes, mis kuuluvad ühisesse pädevusse teiste Euroopa Parlamendi otsuseid tegevate organitega, eriti otsuste puhul, mis mõjutavad rahaliselt Euroopa Parlamendi eelarvet; on seisukohal, et tuleks teha vastastikuseid jõupingutusi teabevahetuse parandamiseks otsuste tegemise varasel etapil;

26.   märgib, et ex ante eelarvehinnangud projektide arendamise kogukulude kohta ei ole alati usaldusväärsed; avaldab selle lähenemisviisi pärast kahetsust ja on seisukohal, et oluliste projektide puhul tuleks esialgsetest ettenähtud kuludest olulise kõrvalekaldumise korral tuleks kulusid põhjendada ning projektid tuleks esitada uuesti pädevatele organitele kordushindamiseks ja heakskiitmiseks;

27.   märgib, et mitmed eelarveread on regulaarselt alarahastatud või vastupidi ülerahastatud; tuletab meelde, et kogu täitmise aasta kestel peaksid ümberpaigutamistaotlused piirduma erakorraliste juhtudega ja ainult probleemidega, mida ei olnud võimalik ette näha; palub administratsioonil hinnata iga eelarverea jaoks vajalikke assigneeringuid täpsemalt ja ennustada neid realistlikumal tasemel;

MUUD KÜSIMUSED
Hooned

28.   tunnustab sääste, mis on saavutatud tänu viimase kümne aasta jooksul hoonete eest tehtud ettemaksetele; rõhutab, et Euroopa Parlament on nüüd enamiku oma kolmes tööpaigas asuvate hoonete omanik ja hakkab koondama oma investeeringuid välisbüroodele; kavatseb vaadata välisbüroode komisjoniga ühise kasutamise põhimõtte uuesti läbi aruande põhjal, mis paluti esitada 2007. aasta märtsiks eespool nimetatud 26. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni lõikes 47; nõuab sellel eesmärgil komisjoni ja Euroopa Parlamendi ühise aruande koostamist büroode ühise kasutamise üksikasjade kohta töötajate, logistika, jooksvate kulude ja ühiste büroode ostmise kaasrahastamise erinevate ajakavade osas; märgib, et see on seni olnud võimalik tänu assigneeringute olemasolule Euroopa Parlamendi eelarves;

29.   ergutab administratsiooni jõupingutusi turvasüsteemi parandamiseks Euroopa Majades; nõuab tungivalt, et administratsioon ja komisjon võtaksid kulud ühiselt ning proportsionaalselt enda kanda;

Personal

30.   on arvamusel, et pärast ametikohtade loetelu hiljutist suurendamist (21% võrreldes nelja-aastase ajavahemikuga) peamiselt seoses kahe laienemisega ja ametlike keelte arvu suurenemisega peaks institutsioonil olema toimimiseks vajalikud inimressursid ning ta peaks võtma endale aega nende tõhusaks integreerimiseks; kaalub sellepärast kõiki uute ametikohtade taotlusi pärast seda, kui administratsioon on esitanud aruande oma lühikese ja keskmise tähtajaga strateegia kohta seoses ümberpaigutamise võimalustega, mis hõlmab ümberpaigutamisega seotud koolitus- ja arenguprogramme; uurib taotlusi selle üksikasjaliku teabe põhjal;

31.   julgustab tegelema puudustega, mis piiravad suulise tõlke teenuste kättesaadavust ja parimat kvaliteeti, hoides samaaegselt nõuetekohast tasakaalu kvaliteedi ja kulude vahel, tagades seeläbi kulutustele vastava tulu;

32.   on seisukohal, et 2006. aastal alanud ümberpaigutamise poliitikat tuleks jätkata, et konsolideerida viimased kaks laienemist ja tugevdada administratsiooni tõhusust, austades samal ajal poliitilisi prioriteete; palub peasekretäril esitada oma 2008. aasta strateegia üksikasjalikult esialgses eelarvestuses;

33.   on iseäranis tähelepanelik geograafilise hajutatusega seotud kulude suhtes ja uurib võimalusi nende paremaks ratsionaliseerimiseks; keskendub eriti kolme tööpaiga vahel tehtud töötajate lähetuste arvule; juhib tähelepanu sellele, et nende lähetuste kulud ulatusid 2005. aastal 12 799 988 euroni ja 71 369 päevani, milles ei sisaldu fraktsioonide töötajatega seotud lähetuskulud; on seisukohal, et selles valdkonnas võiks teha jõupingutusi tõhususe suurendamiseks; palub peasekretäril esitada 1. juuliks 2007 aruanne peadirektoraatide kaupa töötajate lähetuste kohta kolme tööpaika ja vastavate kulude kohta;

34.   väljendab muret Euroopa koolide süsteemiga seotud ebakindluse pärast; tuletab meelde, et töötajatel on õigus saada kasu hästitoimivast ja atraktiivsest kooliharidussüsteemist, ning võtab seetõttu kohustuse tagada sellise süsteemi säilitamine;

35.   võtab teadmiseks täiskogu otsuse toetada täies ulatuses tegeliku ja mõtteka parlamendiliikmete assistentide põhimääruse vastuvõtmist; ootab, et nõukogu teeks selles küsimuses lõpliku otsuse 2007. aasta septembri alguseks, mis võimaldaks eraldada selleks vajalikud rahalised vahendid; kutsub Euroopa Parlamendi juhatust üles edendama nõukogus parlamendiliikmete assistentide põhimääruse küsimust; on veendunud, et selline põhimäärus aitaks tõsta parlamendiliikmete tegevuse kvaliteeti;

Turvalisus

36.   tunnistab, et vajadusel luua parlamendiliikmetele ja töötajatele kolmes tööpaigas parimad võimalikud turvatingimused on finantsmõju; ergutab administratsiooni rakendama nii kiiresti kui võimalik uut sissepääsukaartide süsteemi, mis lihtsustaks parlamendiliikmete igapäevast tööd, eriti elektroonilise allkirja kasutamist, luues neile turvalisema keskkonna; rõhutab, et andmekaitsealaseid sätteid tuleb kogu aeg järgida;

37.   on seisukohal, et ELi institutsioonid peaksid olema eeskujuks keskkonnasõbraliku poliitika rakendamisel ja energiatõhususe parandamisel; tuletab meelde, et Euroopa Parlament on võtnud kohustuse kohaldada EMASi määrust ja esitanud juhatusele palve (raportis teiste institutsioonide 2006. aasta eelarvete kohta) uurida võimalusi energiakulude kasvu vähendamiseks, sealhulgas võimalust vähendada kliimaseadmete kasutamist suvel; nõuab paberi tõhusamat kasutamist ja trükitud materjali jaotamise vähendamist, tehes paljude Euroopa Parlamendi dokumentide trükiversiooni kättesaadavaks taotluse alusel; ootab juhatuselt 1. juuliks 2007 aruannet juba ette nähtud meetmete kohta ja ettepanekuid osutatud valdkondades koos personalivajadusega ning hinnanguliste rahaliste kuludega;

Teised institutsioonid

38.   palub institutsioonidel esitada oma tegelikke vajadusi kajastav eelarve; on seisukohal, et pärast kahte suurt laienemist ja 12 keele kasutuselevõtmist peaks 2008. aasta olema kasutada olevate vahendite (inim-, tehnoloogiliste ja logistiliste vahendite) kõige tõhusamal viisil mobiliseerimise aasta; tuletab meelde, et ümberpaigutamistaotlused ja ametikohtade loetelu kohandamine eelarveaasta jooksul ei ole eelarve haldamise õige viis ning peaks olema erandlik; ootab, et institutsioonid pööravad nendele elementidele oma esialgse eelarvestuse esitamisel tähelepanu;

39.   ergutab institutsioone tugevdama institutsioonidevahelist koostööd isegi valdkondades, kus nad esmapilgul ei näe ratsionaliseerimise ja tõhususe parandamise potentsiaali, arvestades et institutsioonide eelarve ei kasva tulevikus samas rütmis nagu minevikus;

40.   märgib, et institutsioonid on viimastel aastatel tunduvalt suurendanud hoonetega seotud kulutusi ja suurendavad neid veelgi järgmisel neljal aastal; on seisukohal, et on aeg peatada nende kinnisvara edasine kasv; palub sellepärast institutsioonidel uurida hoolikalt kõiki muid võimalusi, enne kui nad kavandavad hoonete täiendavat laiendamist; palub lisaks institutsioonidel olla institutsioonidevahelise koostöö kontekstis valmis jagama nende eelarvetes aasta lõpul järelejäänud summat, et katta hoonetega seotud kulutused nii kiiresti kui võimalik;

41.   tuletab meelde, et institutsioonide esialgse eelarvestuse esituse ühtlustamine teeks erinevad eelarved kergemini mõistetavaks ja suurendaks läbipaistvust ELi kodanike silmis;

42.   tervitaks seda, kui esialgne eelarvestus sisaldaks peatükki, milles institutsioonid esitavad oma eripära ja aasta jooksul tehtud täiustused; see võimaldaks eelarvepädevatel institutsioonidel paremini hinnata ja mõista iga institutsiooni erivajadusi;

43.   palub institutsioonidel jälgida täpselt viimase kahe laienemisega seotud töötajate töölevõtmise taset ja esitada eelarvepädevatele institutsioonidele vähemalt kaks korda aastas teavet;

Nõukogu

44.   võtab teadmiseks nõukogu eelarve piiratud suurenemise 2007. aastal; on tähelepanelik selle tulevase arengu ja selle liigenduses, eriti jaotises 3, tehtud muudatuste suhtes; tunnistab tõsiasja, et nõukogu esitab asjaomast teavet Euroopa Parlamenti huvitavatel teemadel;

Euroopa Kohus

45.   on arvamusel, et pärast avaliku teenistuse kohtu loomist ja kahte suuremat laienemist peaks kohus ratsionaliseerima oma töömeetodeid ja hoidma oma eelarve taseme stabiilsena;

Kontrollikoda

46.   võtab teadmiseks asjakohaste koolitusprogrammide väljatöötamise nooremaudiitoritele ja eelmisel aastal algatatud informaatikasektori moderniseerimise ning ootab rohkem teavet nende algatuste osas seni saavutatud tulemuste kohta;

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee

47.   ootab esialgse eelarvestuse esitamise ajaks selget signaali kahe komitee tulevase koostöö olemuse kohta alates 2008. aastast; on arvamusel, et see ei oleks piisav põhjus suurendada nende vastavate eelarvete üldist taset;

Ombudsman

48.   võtab teadmiseks ombudsmani jõupingutused oma eelarve ja eriti ametikohtade loetelu kasvu stabiliseerimisel 2007. aastal; ootab selle stabiilsuse edasikestmist 2008. aastal;

Euroopa andmekaitseinspektor

49.   märgib, et 2008. aasta on Euroopa andmekaitseinspektori neljas täistegevusaasta ja varsti saavutatakse ettenähtud kiirus; ergutab seetõttu Euroopa andmekaitseinspektorit esitama keskmise tähtajaga tegevuskava, mis sisaldab tema vajadusi ja tähtaega uue liigenduse rakendamiseks, mille teised institutsioonid algatasid alates 2005. aastast;

50.   on seega arvamusel, et 2008. aasta on viimane eelarve ja eriti ametikohtade loetelu olulise kasvu aasta; tuletab meelde, et ametikohtade loetelu nagu ka mis tahes kulutuste muutmine peab olema õigustatud;

o
o   o

51.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele, Euroopa ombudsmanile ja Euroopa andmekaitseinspektorile.

(1) EÜT L 253, 7.10.2000, lk 42.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).
(3) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(4) ELT C 263, 31.10.2006, lk 1.
(5) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0570.
(6) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0452.
(7) Vastuvõetud tekstid, 26.10.2006, P6_TA(2006)0452, lg 26.


Profijalgpalli tulevik Euroopas
PDF 257kWORD 91k
Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta resolutsioon profijalgpalli tuleviku kohta Euroopas (2006/2130(INI))
P6_TA(2007)0100A6-0036/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Helsingi 10. detsembri 1999 raportit(1) ja Nice´i 8. detsembri 2000 deklaratsiooni(2) spordi eripära ja sotsiaalse rolli kohta Euroopas;

–   võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingu artikleid 17 ja III-282;

–   võttes arvesse eesistujamaa Ühendkuningriigi algatust Euroopa jalgpalli kohta, mille tulemus oli ülevaade "Independent European Sport Review 2006" ("Sõltumatu Euroopa spordiülevaade 2006");

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu (Euroopa Kohtu) kohtupraktikat ja esimese astme kohtu ning komisjoni otsuseid spordiga seotud küsimustes;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning õiguskomisjoni arvamusi (A6-0036/2007),

A.   arvestades, et komisjon on Helsingi raportis rõhutanud jalgpalli valdkonna juhtivorganite ja ametivõimude vahelise partnerlussuhte vajadust mänguga seotud hea valitsemistava huvides, mis täielikult austaks profispordi isereguleerivat olemust;

B.   arvestades, et Euroopa sport, eriti jalgpall, on Euroopa identiteedi, Euroopa kultuuri ja kodakondsuse võõrandamatu osa ning et Euroopa jalgpalli mudel, mida iseloomustavad püramiidstruktuuriga avatud spordivõistlused, kus mitusada tuhat amatöörklubi ja miljonid vabatahtlikud ning mängijad moodustavad juhtivate elukutseliste klubide vundamendi, on pikaajalise demokraatliku traditsiooni ning kogukonna kui terviku rohujuurte tasandil väljenduva toetuse tulemus;

C.   arvestades, et jalgpallil on oluline sotsiaalne ja hariduslik roll ning et see on tõhus sotsiaalse hõlvamise ja mitmekultuurilise dialoogi vahend ning et tal on vaja mängida aktiivset rolli vastukaaluks diskrimineerimisele, sallimatusele, rassismile ja vägivallale, sest staadionitel ja nende ümbruses toimuvad ikka veel paljud nimetatud nähtustest motiveeritud intsidendid, ning arvestades, et professionaalsed jalgpalliklubid ja -liigad mängivad kohalikul ja riiklikul tasandil ka olulist sotsiaalset ja kultuurilist rolli;

D.   arvestades, et profijalgpallil on nii majanduslik kui mittemajanduslik mõõde;

E.   arvestades, et profijalgpalli majanduslike külgede suhtes kohaldatakse ühenduse õigust ja kohtupraktikas on tunnustatud spordi erilisust ning profijalgpalli sotsiaalset ja hariduslikku rolli Euroopas;

F.   arvestades, et seetõttu on riikide ja Euroopa poliitiliste ja spordiasutuste ülesanne täielikult profijalgpalli eripära aluspõhimõtteid, tema organite autonoomsust ning subsidiaarsust austava sobiva õigusraamistiku loomise abil tagada, et ühenduse õiguse kohaldamisel profijalgpalli suhtes ei kahjustata jalgpalli sotsiaalseid ja kultuurilisi eesmärke;

G.   arvestades, et pidades silmas spordi kasvavat mõju Euroopa Liidu eri poliitikatele (liikumisvabadus, kutsekvalifikatsiooni tunnustamine, konkurents, tervishoid ja audiovisuaalpoliitika) tehti otsus kaasata sport kui ELi pädevusse kuuluv küsimus (artiklid 17 ja III-282) põhiseaduse lepingusse; arvestades, et kõik liikmesriigid ei ole põhiseaduse lepingut heaks kiitnud ja üksnes Nice'i deklaratsioonist spordi kohta ELis ei piisa praeguste probleemidega tegelemiseks, mis väljuvad riikide pädevuse piirest ja nõuavad seetõttu lahendusi Euroopa tasandil;

H.   arvestades, et spordi üldine, eriti aga jalgpalli kasvav professionaliseerumine ja kommertsialiseerumine on teinud ELi õiguse selles valdkonnas asjakohasemaks, mis kajastub Euroopa Kohtule ja komisjonile läbivaatamiseks esitatud juhtumite arvu kasvus;

   see on oluliselt teravdanud õiguskindlusetuse probleemi ning asjaomaste valdkondade seisukohalt on pelgalt üksikjuhtumite käsitlemisel põhinev lähenemisviis järjest ebapiisavam, seda seisukohta väljendatakse ka mõne ELi liikmesriigi spordiministri tellitud hiljuti avaldatud uurimuses "Independent European Sport Review 2006";
   näiteks ei ole kindel, kas noorte arendamise seisukohalt äärmiselt tähtis Euroopa Jalgpalliassotsiatsioonide Liidu (Union of European Football Associations - UEFA) reegel, mis näeb ette kodumaiste mängijate miinimumarvu meeskonnas, oleks kooskõlas EÜ asutamislepingu artikliga 12, kui Euroopa Kohtus selle läbi vaataks;
   I. arvestades, et nimetatud õiguskindlusetuse tõttu ei ole selge, kui suur on ise oma tegevust reguleerivate organite, näiteks UEFA, riikide jalgpalliliitude ja rahvusliigade autonoomia ja millisel määral nad on oma tegevuse reguleerimise õigust kasutades ja reguleerimisülesandeid täites seotud ühenduse õiguse teatud põhimõtetega, näiteks liikumisvabadus, mittediskrimineerimine ja konkurentsireeglid;

J.   arvestades, et selline õiguskindlusetus ei ole probleemne mitte ainult majanduslikus mõttes, vaid eelkõige jalgpalli sotsiaalset, kultuurilist ja hariduslikku ülesannet silmas pidades, kahandades seejuures jalgpallisõprade huvi ja jõupingutusi toetuse parandamiseks ning õõnestades ausa mängu põhimõtet;

K.   arvestades tehtud otsust kaasata sport kui ELi pädevusse kuuluv küsimus põhiseaduse lepingusse (artiklid 17 ja III-282), et anda ELile volitused selle Euroopa mõõtme väljaarendamiseks;

L.   arvestades, et profijalgpall ei toimi nagu tavaline majandussektor, ning arvestades, et professionaalsed jalgpalliklubid ei saa vastastevahelise vastastikuse sõltuvuse ning tulemuste ettearvatamatuse hoidmiseks vajaliku konkurentsialase tasakaalu tõttu tegutseda teiste majandusharudega samades turutingimustes ning arvestades, et selle erinevad osalised, sh toetajad, mängijad, klubid, liigad ja liidud ei tegutse nagu tavalised tarbijad või ettevõtjad;

M.   arvestades, et profijalgpalli tulevikku Euroopas ohustab kasvav majandusliku jõukuse ja spordiga seotud võimu keskendumine;

N.   arvestades, et ülekandeõiguste müügitulu kasvav tähtsus võib õõnestada konkurentsi tasakaalu erinevate riikide klubide vahel, kuivõrd selliste laekumist suurus on valdavas osas määratud riikide ringhäälinguturgude suurusega;

O.   arvestades, et profijalgpalli on aastakümneid üha rohkem iseloomustanud rahvusvaheline mõõde ja seda on võrdselt mõjutanud erinevad rahvusvahelised regulatiivsed ja õigussüsteemid;

P.   arvestades, et erinevad siseriiklikud õigusaktid ja litsentsimiskriteeriumid Euroopas loovad ebavõrdseid võimalusi nii majanduslikult kui õiguslikult ning selline olukord takistab tõsiselt ausaid spordivõistlusi Euroopa liigade meeskondade vahel ja seega ka rahvusmeeskondade vahel;

Q.   arvestades, et naiste spordis osalemise üldine määr on endiselt kaugelt madalam meeste osalemise tasemest; arvestades, et naised on sporti puudutavaid otsuseid tegevates organites endiselt alaesindatud ja arvestades, et endiselt esineb soolise diskrimineerimise juhtumeid elukutseliste sportlaste tasustamisel;

R.   arvestades, et vaatamata sellele, et Bosmani kohtuasjas 1995. aastal tehtud otsus avaldas soodsat mõju mängijate lepingutele ja liikuvusele – kuigi paljud tööga seotud ja sotsiaalsed probleemid jäid lahenduseta – tõi see spordile kaasa ka mitmeid negatiivseid tagajärgi, sealhulgas kõige rikkamate klubide kasvanud suutlikkuse sõlmida lepingud parimate mängijatega, tugevama seose rahalise mõju ja sportliku edu vahel, inflatsioonispiraali mängijate palkade osas, kohapeal treeninud mängijate vähenenud võimalused oma annet kõige kõrgemal tasemel väljendada ning solidaarsuse vähenemine elukutselise ja ametöörspordi vahel;

S.   arvestades, et paljud kuritegelikud tegevused (matšide tulemustega manipuleerimine, korruptsioon jne) on kulutuste kasvuspiraali, palgainflatsiooni ja sellest tuleneva finantskriisi tulemus, millega paljud klubid silmitsi seisavad;

T.   arvestades, et komisjon on ametlikes otsustes kinnitanud meediaõiguste ühtse müügi vastavust EÜ konkurentsiõigusele,

Üldine taust

1.   rõhutab oma seotust Euroopa jalgpalli mudeliga, kus on sümbiootiline suhe amatöör- ja profijalgpalli vahel;

2.   juhib tähelepanu omavahel seotud riiklike püramiidstruktuuride tähtsusele Euroopa jalgpallis, mis toetavad annet rohujuure tasandil ja võistlemist, sest rahvusliigad ja võistlused on ühtlasi tee Euroopa võistlustele ning mängu riigisisese baasi ja Euroopa tasandi vahel tuleb saavutada õige tasakaal, et võimaldada jalgpalliliigadel ja -liitudel tulemuslikku koostööd teha;

3.   tunnistab vajadust jalgpalli valdkonna juhtivorganite ja mitme tasandi poliitiliste jõudude ühiste jõupingutuste järele teatud negatiivsete arengute, näiteks spordi liigse kommertsialiseerumise ja ebaausa konkurentsi tasakaalustamiseks, et tagada profijalgpallile positiivne tulevik põnevate võistlustega, end suurel määral oma klubidega samastavate toetajatega ja üldsuse ulatusliku juurdepääsuga võistlustele muu hulgas läbi piletite erihindade noortele ja peredele, eriti olulistele rahvusvahelistele võistlustele;

4.   tervitab eelnimetatud ülevaates "Independent European Sport Review 2006" tehtud tööd ja Euroopa Parlamendi tellitud uurimust "Elukutseline sport siseturul" ning kutsub liikmesriike, Euroopa ja rahvuslikke jalgpalli valdkonna juhtivorganeid ja komisjoni üles jätkama varsti ilmuvas sporti käsitlevas valges raamatus Ühendkuningriigi kui eesistujariigi algatatud jõupingutusi hinnata vajadust poliitikameetmete järele, milles järgitakse täielikult subsidiaarsuse põhimõtet, võttes arvesse selles ülevaates esitatud põhimõtteid ja peamisi soovitusi;

5.   väljendab soovi vältida seda, et Euroopa profijalgpalli tulevik määratakse kindlaks üksnes iga juhtumi puhul eraldi, ning soovib edendada õiguskindlust;

6.   nõustub aluspõhimõttega, et elukutselise spordi majanduslikud küljed kuuluvad siiski EÜ asutamislepingu reguleerimisalasse, võttes arvesse Nice'i deklaratsioonis määratletud spordi eripära; arvab, et selles osas on spordieeskirjaga seotud otsuse hilisem piirav mõju kooskõlas ELi õigusega, eeldusel et eeskiri taotleb spordi olemuse ja eesmärgiga seotud õiguspärase eesmärgi saavutamist ning tema piirav mõju on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks ja sellega proportsionaalne;

7.   kutsub komisjoni töötama välja suuniseid nimetatud põhimõtte rakendamiseks ja alustama nõuandeprotsessi Euroopa ja rahvuslike jalgpalli valdkonna ametivõimudega eesmärgiga koostada ametlik raamleping ELi ja Euroopa ning rahvuslike jalgpalli valdkonna juhtivorganite vahel;

8.   palub komisjonil koostöös Euroopa Parlamendi, liikmesriikide ja Euroopa ning riikide jalgpalli valdkonna juhtivorganite ja huvigruppidega lisada käesolevas resolutsioonis sisalduvad põhimõtted ja soovitused tulevasse valgesse raamatusse ning luua üldises plaanis Euroopa spordi ja eelkõige jalgpalli tegevuskava, milles on välja toodud küsimused, millega komisjon peab tegelema, ning vahendid, mida kasutada, et suurendada õiguskindlust ning võrdseid võimalusi;

9.   palub komisjonil jätkata struktureeritud dialoogi jalgpalli valdkonna juhtivorganite, sh rahvuslike liitude ja liigade, ning teiste huvirühmadega, et ületada õiguskindlusetuse probleem;

10.   väljendab rahuolu naiste jalgpalli edu ja selle vastu näidatud suure huvi üle Euroopas ning juhib tähelepanu selle kasvavale sotsiaalsele tähtsusele;

Juhtimine

11.   kutsub kõiki jalgpalli juhtivorganeid üles paremini määratlema ja kooskõlastama oma pädevusi, vastutust, ülesandeid ja otsustamismenetlust, et edendada demokraatiat, läbipaistvust ja õiguspärasust kogu jalgpalli valdkonna hüvanguks; kutsub komisjoni üles esitama juhised, mille kohaselt toetatakse õiguspärast ja küllaldast iseregulatsiooni, võttes asjakohaselt arvesse siseriiklikku õigust ja rahalist toetust föderatsioonidele ja liitudele, kelle eesmärk on noorte jalgpallurite ja rahvusmeeskonna arendamine ja kasvatamine;

12.   kutsub UEFAt üles kaasama otsuste tegemise protsessi esindusorganisatsioone, kes esindavad mängijaid, klubisid ja liigasid;

13.   usub, et parem juhtimine, mis viib kooskõlastatuma iseregulatsioonini riiklikul ja Euroopa tasandil, vähendab kalduvust otsida lahendusi komisjoni või Euroopa Kohtu poole pöördudes;

14.   tunnustab spordikohtute asjatundlikkust ja õiguspärasust, tingimusel et need austavad kodanike õigust õiglasele asja arutamisele, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 teises lõigus;

15.   on seisukohal, et tsiviilkohtute poole pöördumist ei saa, isegi kui see pole spordi seisukohalt õigustatud, distsiplinaarmäärustikuga karistada; mõistab hukka Rahvusvahelise Jalgpalliassotsiatsioonide Föderatsiooni (Federation of International Football Association - FIFA) sellekohased meelevaldsed otsused;

16.   palub UEFAl ja FIFAl tunnustada oma põhikirjades õigust tavakohtute poole pöörduda, kuid tunnistab siiski, et isereguleerimise põhimõte hõlmab ja õigustab Euroopa spordimudeli struktuure ja spordivõistluste korralduse aluspõhimõtteid, sealhulgas dopinguvastaseid määrusi ja distsiplinaarkaristusi;

17.   nõuab kindlalt, et iseregulatsiooni õiguse rakendamisel kõikide jalgpalli juhtivorganite poolt järgitaks eelkõige proportsionaalsuse põhimõtet; palub komisjonil tagada, et seda põhimõtet kohaldatakse sporti puudutavates õigusasjades;

18.   kutsub FIFAt üles suurendama sisemist demokraatiat ja struktuuride läbipaistvust;

19.   usub, et praegu Euroopa Kohtus arutlusel olev Charleroi kohtuasi võib tõsiselt kahjustada väikeste ja keskmise suurusega riiklike jalgpalliliitude osalemist rahvusvahelistel võistlustel ja ohustada rahvuslike liitude elutähtsate investeeringute tegemist rohujuurte tasandi jalgpalli; usub seetõttu, et klubid peaksid vabastama oma mängijad rahvusmeeskondades mängimise kohustuse täitmiseks vastava hüvitise saamise õiguseta; soovitab UEFAl ja FIFAl koos Euroopa klubide ja liigadega jõuda kokkuleppele oma riike esindades vigastada saanud mängijate suhtes kohaldatavates tingimustes ja kollektiivse kindlustamise süsteemi loomises;

20.   toetab UEFA klubide litsentsimise süsteemi, mille eesmärk on tagada klubidele võrdsed võimalused ning aidata kaasa nende finantsstabiilsusele, ja kutsub UEFAt üles seda litsentsimise süsteemi kooskõlas ühenduse õigusega edasi arendama, et tagada läbipaistvus finantsasjades ja nõuetekohane haldamine;

21.   soovitab jõulist kampaaniat liikmesriikide ja Euroopa poliitiliste ja spordiasutuste poolt, et saavutada Euroopa profijalgpallis suurem läbipaistvus ja hea valitsemistava;

22.   toetab jõupingutusi mängu aususe tagamiseks, välistades suuremate huvirühmade huvide vastuolud klubides või juhtimisorganites;

23.   kutsub komisjoni üles konsulteerides jalgpalli valdkonna juhtivorganite, liigade ja klubidega – kaaluma spordiettevõtjate õigusliku seisundi sisseviimist Euroopas, milles võetaks arvesse suurte jalgpalliklubide majandustegevust, säilitades samal ajal spordiga seotud eripära; niisugune staatus võimaldaks kehtestada reeglid selliste äriühingute majandus- ja finantstegevuse jälgimiseks ning toetajate kaasamiseks ja üldsuse osalemiseks;

24.   kutsub liikmesriike ja jalgpalli valdkonna juhtivorganeid üles edendama aktiivselt ausa mängu põhimõtteid toetavate jalgpallifännide sotsiaalset ja demokraatlikku rolli, toetades selliste toetajate usaldusühingute loomist ja arengut (tunnustades nende vastutust), mis võiksid olla kaasatud klubide omamisse ning haldamisse, jalgpalli ombudsmani ametisse määramise abil ja eriti Supporters Directi mudeli laiendamise kaudu Euroopa tasandil;

25.   palub UEFAl uurida, kuidas võiks kaasata toetajate organisatsioone kui olulisi sidusrühmi, kui need on organiseerunud Euroopa tasandil, ning uurida Euroopa Supporters Directi organi loomise teostatavust;

26.   on seisukohal, et elukutselised jalgpallurid, nende ametiühingute esindajad ning klubid ja liigad peaksid olema tihedamalt seotud jalgpalli valdkonna juhtimisega parema sotsiaalse dialoogi kaudu;

Võitlus kuritegeliku tegevuse vastu

27.   toetab Euroopa ja riikide jalgpalli juhtivorganite püüdeid tuua suuremat läbipaistvust klubide omandistruktuuri ning palub nõukogul välja töötada ning vastu võtta meetmed profijalgpalli painava kuritegeliku käitumise vastu võitlemiseks, mis hõlmab rahapesu, ebaseaduslikud kihlveod, dopingu kasutamise ning matšide tulemustega manipuleerimist, samuti suurte jalgpallisündmustega kaasnevat pealesunnitud prostitutsiooni;

28.   rõhutab vajadust tagada, et jalgpalli valdkonnaga seotud isikud järgiksid täies mahus läbipaistvust ja rahapesu käsitlevaid õigusakte;

29.   kutsub liikmesriike üles kasutusele võtma mehhanisme, mis soodustaksid koostööd klubide, politsei ja toetajate organisatsioonide vahel, et võidelda vägivalla ja huligaansuse ning muu seadusvastase käitumise vormide vastu enne jalgpallivõistlusi, nende ajal ja pärast neid ning et vahetada parimaid tavasid;

30.   palub nõukogul tugevdada huligaane puudutavate tõkestavate meetmete ja sanktsioonide kooskõlastamist, seda ka seoses rahvuslike mängudega; kutsub nõukogu seoses sellega üles rakendama oma otsust 2002/348/JSK rahvusvahelise mõõtmega jalgpallivõistluste turvalisuse kohta ja kiitma vajadusel heaks täiendavad meetmed seoses hiljutiste vägivaldsete vahejuhtumitega jalgpalliväljakutel ja väljaspool neid;

31.   kutsub liikmesriike ning Euroopa jalgpalliorganisatsioone, -föderatsioone ja -liigasid viima läbi toetajate teavitamise suurt Euroopa kampaaniat eesmärgiga takistada vägivalda staadionidel ja staadionidest väljapool;

Jalgpalli sotsiaalne, kultuuriline ja hariduslik roll

32.   rõhutab spordi kaudu antava hariduse tähtsust ja seda, et jalgpall aitab sotsiaalselt kõige tundlikumatel noorukitel elus taas suunda leida ning palub liikmesriikidel, riikide jalgpalliliitudel, rahvusliigadel ja klubidel jagada antud küsimusega seotud parimaid tavasid;

33.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama ka jalgpalliklubide kaudu sotsiaalse kaasamise projekte;

34.   väljendab selgelt toetust UEFA meetmetele, mille eesmärk on soodustada noorte mängijate koolitust, kehtestades miinimumnõude profiklubi meeskonnas mängivate kodumaiste mängijate arvu osas ning seades piirangu meeskonna suurusele; usub, et need motiveerivad meetmed on proportsionaalsed ja kutsub profiklubisid üles seda reeglit rangelt rakendama;

35.   on veendunud, et on vaja täiendavat korda tagamaks, et kodumaiste mängijate algatus ei vii lastega kaubitsemiseni, mille puhul klubid sõlmivad lepingud väga noorte mängijatega (alla 16-aastastega);

36.   juhib tähelepanu sellele, et noortele mängijatele tuleb anda võimalus üld- ja kutsehariduse omandamiseks paralleelselt klubi- ja treeningtegevusega, ning et klubid peaksid tagama kolmandatest riikidest pärit noorte mängijate turvalise tagasipöördumise koju, juhul kui nende karjäär Euroopas ei õnnestu;

37.   nõuab, et sisserändega seotud õigusakte tuleb alati järgida seoses andekate noorte värbamisega välismaalt ja kutsub komisjoni üles tegelema lastega kaubitsemise probleemiga nõukogu 19. juuli 2002. aasta raamotsuse 2002/629/JSK inimkaubanduse vastu võitlemise kohta(3) kontekstis ja /või nõukogu 22. juuni 1994. aasta direktiivi 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl(4) kontekstis; juhib tähelepanu, et noortele mängijatele tuleb anda võimalus saada paralleelselt treeningute ja jalgpalliklubi tegevusega üldharidus ja kutseharidus, et nad ei sõltuks täielikult klubidest; nõuab meetmeid, et hoida ära nende noorte sotsiaalne tõrjutust, keda lõpptulemusena välja ei valita;

38.   kutsub jalgpalli valdkonna juhtivorganeid ja klubisid üles panustama inimkaubanduse vastasesse võitlusesse:

   ühinedes Euroopa jalgpalli solidaarsushartaga, mis kohustab ühinejaid austama häid tavasid noorte välisjalgpallurite leidmisel, värbamisel ja vastuvõtmisel;
   luues solidaarsusfondi, mis rahastaks ennetusprogramme kõige suurema inimkaubandusega riikides;
   vaadates seoses vähemuste kaitsega läbi FIFA mängijate staatuse ja üleviimise määrustiku artikli 19;

39.   rõhutab koolituskeskuste olulist sotsiaalset ja hariduslikku rolli ning elutähtsat rolli, mida nad mängivad nii klubide heaolus kui jalgpallitalentide tulevases arengus, ning toetab rahaliste soodustuste tegemist koolituskeskusega klubidele, eeldusel et sellised soodustused on kooskõlas asutamislepingu sätetega riigiabi kohta, ja palub komisjonil riigiabi suuniste väljatöötamisel seda üliolulist rolli tunnustada;

40.   rõhutab vajadust keskkonna loomiseks, milles noored mängijad saaksid areneda ja kasvada aususe ja õiglase mängu vaimus;

41.   nõuab tungivalt, et liikmesriigid tooksid spordipoliitika kõigisse valdkondadesse sisse soolise aspekti eesmärgiga veelgi vähendada jätkuvat vahet meeste ja naiste vahel nii spordiorganites esindatuse kui tasustamise, samuti spordis tegeliku osalemise osas, võrdsustades seeläbi spordist saadavad isiklikud ja sotsiaalsed hüved;

Töösuhted ja sotsiaalsed küsimused

42.   avaldab kahetsust erinevuste üle liikmesriikide sotsiaalõigusnormides ja maksualastes õigusnormides, mis põhjustavad klubide vahelist tasakaalustamatust, ja liikmesriikide soovimatuse üle seda probleemi Euroopa tasandil lahendada;

43.   rõhutab teises liikmesriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni vastastikuse tunnustamise tähtsust töötajate vaba liikumise võimaldamisel;

44.   usub, et mängijate agente ümbritseva praeguse majandusliku olukorra tõttu on jalgpalli juhtorganite kõikidel tasanditel vaja – komisjoniga konsulteerides – täiustada mängijate agentide tegevust reguleerivaid eeskirju; kutsub sellega seoses komisjoni üles toetama UEFA jõupingutusi mängijate agentidega seotud küsimuste reguleerimiseks, esitades vajaduse korral ettepaneku võtta vastu direktiiv mängijate agentide kohta, mis sisaldab: rangeid standardeid ja läbivaatuskriteeriume, enne kui kellelgi võimaldatakse tegutseda jalgpallurite agendina; agentide tehingute läbipaistvust; agentide lepingute ühtlustatud miinimumstandardeid; Euroopa haldusasutuste poolset tõhusat järelevalve- ja distsiplinaarsüsteemi; agentide litsentsimissüsteemi ja agendiregistri juurutamist; ning nn topeltesindamise lõpetamist ja maksete lõpetamist jalgpallurilt agentidele;

45.   kutsub UEFAt ning komisjoni üles tõhustama sotsiaalse dialoogi tugevdamise püüdlusi Euroopa tasandil sellistes küsimustes nagu lepingute pikkus, üleminekute perioodi pikkuse määratlus, lepingu ennetähtaegse lõpetamise võimalused ja treenivale klubile hüvitise maksmine, kuna see võib välistada või aidata ületada pingeid mängijate ning tööandjate vahel;

46.   tervitab FIFPro(Fédération Internationale des Associations de Footballers), UEFA ja EPFLi (European Professional Football Leagues - Euroopa profijalgpalli liigad) otsust edendada mängijate õigusi, tagades, et mängijatega sõlmitakse alati teatavaid minimaalseid nõudeid sisaldavad kirjalikud lepingud;

47.   on seisukohal, et tööhõivet puudutavaid õigusakte tuleb rakendada tõhusamalt kõigis liikmesriikides, et profimängijatele oleksid tagatud nende õigused ja et nad täidaksid oma kohustusi töötajatena;

48.   palub komisjonil aktiivselt toetada laste tööjõu vastase võitluse algatusi ja kampaaniaid jalgpalliga seotud valdkondades ning analüüsida kõiki poliitilisi ja õiguslikke võimalusi, et kindlustada kõigi töötajate, sealhulgas laste õiguste austamine;

Võitlus vägivalla, rassismi ning muude diskrimineerimise vormide vastu;

49.   palub komisjonil, liikmesriikidel ja kõigil profijalgpalliga seotutel – sest seaduslik õigus rassismi- ja muude diskrimineerimisvormide vabale töökohale laieneb ka jalgpalluritele – võtta endale vastutus rassismi ja ksenofoobia vastase võitluse jätkamise ning tõhustamise eest, mõistes hukka mistahes kujul diskrimineerimise nii staadionil kui väljaspool seda; nõuab rangemaid sanktsioone mistahes diskrimineerivale teole jalgpallis; palub UEFAl ja riikide jalgpalliliitudel ning liigadel kohaldada distsiplinaareeskirju ühtselt, rangelt ning koordineeritult, jätmata tähelepanuta klubide rahalist olukorda;

50.   kutsub ühtlasi sellega seoses komisjoni, UEFAt ja teisi huvitatud isikuid üles tegutsema vastavalt Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2006. aasta deklaratsioonile rassismivastase võitluse kohta jalgpallis(5); õnnitleb UEFAt ja FIFAt põhikirja sisseviidavate rangemate sanktsioonide ja võetavate meetmete eest ning jääb ootama kõikide jalgpalli valdkonna osapoolte edasist tegevust;

51.   kutsub komisjoni, UEFAt ja teisi huvitatud isikuid üles mitte jätta karistamata muid diskrimineerimise vorme, nagu diskrimineerimine soo, päritolu, seksuaalse orientatsiooni või muul alusel nii jalgpallistaadionil kui väljaspool seda;

52.   mõistab hukka kõik vägivaldse käitumise vormid jalgpalliväljakutel, julgustab liikmesriike rakendama kõige rangemaid nende käsutuses olevaid meetmeid mis tahes vormis vägivalla vähendamiseks ja kõrvaldamiseks spordi valdkonnas ning väljendab oma toetust vägivalla väljajuurimisele suunatud UEFA meetmetele;

Konkurentsiõigus ja siseturg

53.   usub kindlalt, et muudetud kulude kontrolli süsteemi kasutuselevõtmine võib olla vahend finantsstabiilsuse ja meeskondade vahelist konkurentsi puudutava tasakaalu edendamiseks, näiteks kui see liita ajakohastatud klubide litsentsimise süsteemiga;

54.   on seisukohal, et jalgpallis peab olema tagatud konkurentide vastastikune sõltuvus ja võistluste tulemuste ettearvamatus, millega spordiorganisatsioonid võiksid põhjendada erilise raamistiku rakendamist spordisündmuste korraldamise ja müügi turul; on siiski arvamusel, et selline eriraamistik ei taga automaatset erandi tegemist ühenduse konkurentsieeskirjade osas profijalgpalliga seotud kogu majandustegevusele, arvestades sellise tegevuse kasvavat majanduslikku kaalu;

55.   palub komisjoni töötada välja selged riigiabi rakendamise suunised, mis näitavad, millist liiki riigi toetus on vastuvõetav ja õiguspärane jalgpalli sotsiaalse, kultuurilise ja haridusliku rolli täitmiseks, näiteks ametivõimude rahaline või muu toetust jalgpallistaadionide ja -rajatiste rajamiseks või ajakohastamiseks;

56.   palub komisjonil ja liikmesriikidel teha tihedat koostööd rahvusvaheliste, Euroopa ja riikide jalgpalli juhtivorganitega, et arutleda kihlveoturu võimaliku liberaliseerimise tagajärgede üle ning mehhanismide üle, mis kindlustaksid spordi rahastamise üldiselt ja jalgpalli rahastamise konkreetsemalt, ja vaadata läbi meetmed, mis kaitseksid riigisiseste ja Euroopa jalgpallivõistluste ausust;

57.   tunnistab kaubamärkide tähtsust spordi valdkonnas, kui neid ei kasutata kaupade vaba liikumise takistamiseks;

58.   märgib, et suuremate jalgpalliürituste piletite pakkumine ja nõudlus ei ole sageli tasakaalus, mis on kasulik sponsoritele, kuid kahjulik tarbijaile; rõhutab, et piletite jaotamisel tuleb igati arvesse võtta tarbijate huve ning tagada piletite mittediskrimineeriv ja aus müük kõikidel tasanditel; tunnistab siiski, et piletite jaotamist võib vajaduse korral piirata nende isikutega, kes kuuluvad fänniklubisse, reisiklubisse vms organisatsiooni, mille liikmelisus on kättesaadav mittediskrimineerival alusel;

Televisiooni ülekandeõiguste müük ja konkurentsiõigus

59.   rõhutab, et ühismüük kõigi võistluste osas on Euroopa jalgpalli rahalise solidaarsuse mudeli kaitsmiseks hädavajalik; tervitab avalikku arutelu ja komisjoni läbi viidavat täiendavat uurimist, mis selgitab, kas see mudel tuleks kasutusele võtta kõikjal Euroopas nii üleeuroopaliste kui ka kohalike võistluste puhul, nagu soovitati sõltumatus hinnangus "Independent Sport Review 2006"; palub seoses sellega komisjoni anda üksikasjalik hinnang asjakohaseid meediaõigusi käsitlevate otsuste majanduslikule ja sportlikule mõjule ja sellele, kuivõrd need on toiminud;

60.   rõhutab, et Euroopa rahvuslikele jalgpalliliigadele antud meediaõiguste müük peaks alati toimuma kooskõlas EÜ konkurentsiõigusega, võttes arvesse spordi eripära, ning et lepingute üle tuleks läbi rääkida ja need sõlmida läbipaistval viisil; on seoses sellega veendunud, et jalgpalliülekanded peaksid olema kättesaadavad võimalikult suurele hulgale inimestele, sh tasuta televisioonikanalite kaudu;

61.   rõhutab, et praeguse piirideta televisiooni direktiivi 97/36/EÜ(6) artikli 3a eeliseid ei ole võimalik ülehinnata;

62.   juhib tähelepanu sellele, et profijalgpalli seisukohalt on väga oluline televisiooni ülekandeõiguste müügist saadud tulu õiglane jaotamine, mis tagab elukutselise ja amatöörmängude ning võistlevate klubide vahelise solidaarsuse kõigil mängudel; märgib, et praegune teleülekandetulude jaotus UEFA meistrite liigas peegeldab suures osas klubide televisiooniturgude suurust riikides; märgib, et see soosib suuri riike, kahandades seeläbi väiksemate riikide klubide võimu;

63.   kutsub seetõttu UEFAt koos komisjoniga üles uurima jätkuvalt võimalusi parema konkurentsialase tasakaalu loomiseks selles valdkonnas senisest suurema ümberjaotamise kaudu;

64.   juhib tähelepanu sellele, et spordivõistluste teleülekandeid näidatakse üha enam krüpteeritud ja tasulistel kanalitel ning et paljud tarbijad ei näe seetõttu neid võistlusi;

Doping

65.   on seisukohal, et dopingu kasutamise vältimine ja dopinguvastane võitlus peaksid olema liikmesriikide jaoks väga olulise tähtsusega; nõuab poliitikat, mille eesmärk on dopingu kasutamise vältimine ja dopinguvastane võitlus, ning rõhutab vajadust võidelda väärkäitumise vastu kontrolli, uuringute, tehnilise tuvastamise, sõltumatute arstide teostatava pideva järelevalve ning hariduse, aga ka vältimismeetmete ja koolituse abil; palub profiklubidel võtta kasutusele lubadus võidelda dopingu kasutamise vastu ja kontrollida selle täitmist sisekontrolli abil;

o
o   o

66.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, UEFAle, FIFAle, EPFLile, European Club Forum'ile ja FIFPro'le.

(1) KOM(1999)0644.
(2) Eesistuja järeldused, Euroopa Ülemkogu 7.-9. detsembri 2000 Nice'i kohtumine, lisa IV.
(3) EÜT L 203, 1.8.2002, lk 1.
(4) EÜT L 216, 20.8.1994, lk 12.
(5) ELT C 291 E, 30.11.2006, lk 143.
(6) EÜT L 202, 30.7.1997, lk 60.


Uute liikmesriikide integreerimine ühisesse põllumajanduspoliitikasse
PDF 147kWORD 88k
Euroopa Parlamendi 29. märtsi 2007. aasta resolutsioon uute liikmesriikide integreerimise kohta ühisesse põllumajanduspoliitikasse (2006/2042(INI))
P6_TA(2007)0101A6-0037/2007

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 33;

–   võttes arvesse nõukogu 21. juuni 1999. aasta määrust (EÜ) nr 1268/1999 ühenduse toetuse kohta ühinemiseelsetele meetmetele põllumajanduse ja maaelu arendamiseks Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriikides ühinemiseelsel perioodil(1);

–   võttes arvesse akti Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta(2);

–   võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks(3);

–   võttes arvesse nõukogu 22. märtsi 2004. aasta otsust 2004/281/EÜ, millega pärast ühise põllumajanduspoliitika reformi kohandatakse akti Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemistingimuste ja Euroopa Liidu aluslepingutesse tehtavate muudatuste kohta(4);

–   võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 864/2004, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, ning kohandatakse seda seoses Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola Sloveenia ja Slovakkia ühinemisega Euroopa Liiduga(5);

–   võttes arvesse nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta(6);

–   võttes arvesse nõukogu 20. septembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta(7);

–   võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ) nr 318/2006 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta(8);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(9);

–   võttes arvesse nõukogu 19. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2006, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EÜ) nr 1782/2003, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks, ning muudetakse määrust (EÜ) 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta(10);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6-0037/2007),

A.   arvestades, et 2004. aasta laienemine suurendas oluliselt ELi põllumajandusliku maa suurust (umbes 27%), põllumajandusettevõtete arvu (umbes 60%) ja põllumajandustöötajate arvu (umbes 57%), tõstes seeläbi ELi tootmispotentsiaali ja muutes põllumajanduse olulisemaks; arvestades, et toiduainete ja sööda saagikuse suurendamine hektari kohta vabastab piisava hulga maad biomassi tootmiseks ning see on aidanud kaasa Euroopa põllumajandusliku ja maaelu struktuuri täiendavale eristamisele; arvestades, et see protsess on muutunud veelgi märgatavamaks ning on Bulgaaria ja Rumeenia liitumisega süvenenud;

B.   arvestades, et enamike uute liikmesriikide põllumajandussektor erineb suuresti ELi 15 liikmesriigi põllumajandusest tootmise, struktuuri ja ettevõtete suuruse osas ning nad jäävad vanadest liikmesriikidest maha efektiivsuse, tehnoloogilise arengutaseme ning vertikaalse ja horisontaalse integratsioonitaseme poolest;

C.   arvestades, et põllumajandusel on enamikes uutes liikmesriikides ELi 15 liikmesriigiga võrreldes olulisem majanduslik ja sotsiaalne roll, kuna selle sektori panus rahvamajanduse kogutulusse ja sektoris hõivatud töötajate osakaal on neis üle ELi keskmise;

D.   arvestades, et mõnes uues liikmesriigis on elatust andval ja osaliselt elatust andval põllumajandusel suur sotsiaalne, kultuuriline ja keskkonnaalane tähtsus;

E.   arvestades, et uued liikmesriigid on edukalt ja sujuvalt siseturgu integreeritud, aidates oluliselt arendada Euroopa põllumajandussaaduste ja toiduainete kaubandust; arvestades, et uued liikmesriigid kehtestasid nõuetekohaselt ja jõustasid veterinaarsed, fütosanitaarsed, toiduohutust, ühist turukorraldust ja muid valdkondi käsitlevad horisontaaleeskirjad, mistõttu ei olnud vaja rakendada mingeid erilisi kaitsemeetmeid;

F.   arvestades, et uued liikmesriigid pidid kandma suuri sotsiaalseid ja majanduslikke kulusid, et kohaneda ühise põllumajanduspoliitika eeskirjadega ja need integreerida ning kohaneda ELi konkurentsile rajatud keskkonnaga; arvestades, et ühinemiseelsed fondid katsid kohanemis- ja integratsiooniprotsessi kulud enne ühinemist ainult osaliselt; arvestades, et liitumine ELiga tõi välja uute liikmesriikide üldised majanduse ja konkurentsivõimega seotud probleemid; arvestades, et ühine põllumajanduspoliitika ei ole suutnud aidata neid probleeme täielikult lahendada;

G.   arvestades, et ühine põllumajanduspoliitika käivitas märkimisväärse arengu ja olulised muudatused uute liikmesriikide põllumajanduses; arvestades, et tekkinud on ka mõned probleemid ja pinged, peamiselt selle tõttu, et ühise põllumajanduspoliitika eeskirjad ei toeta piisavalt tasakaalustatud ja säästva põllumajandussektori arengut, eriti mis puudutab loomakasvatust, aiandust, ning mitmesuunalist integratsiooni;

H.   arvestades, et ühinemisaktiga kehtestati uute liikmesriikide otsetoetustele pikk järkjärguline kasutuselevõtu periood (üheksa aastat) koos madala lähtetasemega (25% ELile kohaldatavast tasemest), kuid eelarvesse tehtavate maksete eeskirjad ja siseturueeskirjad kehtivad neile täies mahus; arvestades, et uute liikmesriikide kulude ja tulude tase ei õigusta sellist eristamist, mis toob uute liikmesriikide põllumajandustootjate jaoks konkurentsiga seoses kaasa ebavõrdsed tingimused;

I.   arvestades, et probleemid, millega tuleks tegelda uutes liikmesriikides, on peamiselt sellised, mis nõuavad konkurentsivõime tugevdamiseks struktuurilisi muutusi; arvestades, et ühise põllumajanduspoliitika sissetulekuid toetavad ja hindu garanteerivad meetmed on konkurentsivõime tugevdamisele oluliselt kaasa aidanud;

J.   arvestades, et komisjon ja nõukogu on uute liikmesriikide spetsiifiliste probleemide (nt puu- ja köögiviljaturu probleemid, eriti seoses pehmete puuviljade, kirsside ja õuntega, Venemaa ja Ukraina põhjendamatu keeld Poola eksporttoodangule, maisikasvatuse sekkumisreeglite muutmine ja ettepanek sekkumisreeglid kaotada, meeimport kolmandatest riikidest) mõistmise ja vajaliku abi pakkumisega hilinenud või teinud seda vastumeelselt;

K.   arvestades, et omanikest tootjate äärmiselt väike arv toiduainete sektoris uutes liikmesriikides ja turustuskettide turgu valitseva seisundi kuritarvitamine piirab tõsiselt põllumajandustootjate konkurentsivõimet ning nende võimalusi koostööks ja integratsiooniks;

L.   arvestades, et kümnest uuest liikmesriigist kaheksa valis otsetoetuste jaoks ühtse pindalatoetuse kava (SAPS);

M.   arvestades, et vajadus ühenduse eelarvelise abi järele uute liikmesriikide maaelu arendamises oli tunduvalt suurem kui perioodi 2004–2006 olemasolevad eelarve-eraldised ning et samal ajal piirasid maaelu arenguprogrammide rakendamise eeskirjad ühenduse eraldiste dünaamilist kasutamist; arvestades, et need tegurid on oluliselt kitsendanud ühise põllumajanduspoliitika teise samba mõju uutes liikmesriikides ning võivad edasi kesta ka uue finantsraamistiku ajal,

Sujuv integratsioon kõigi jaoks kasulikus olukorras

1.   tervitab asjaolu, et uute liikmesriikide põllumajandus- ja toidusektor on täielikult ja sujuvalt integreeritud ELi ühisturgu;

2.   rõhutab, et kuigi 2004. aasta laienemine põhjustas häireid mõne uue liikmesriigi põllumajanduse ja toiduainete turgudel, aitas see üldises plaanis oluliselt kaasa 25 liikmesriigi stabiilsete turusuhete arendamisele;

3.   juhib tähelepanu asjaolule, et laienemisest võitis vähemalt osaliselt nii uute kui vanade liikmesriikide põllumajandus- ja toidusektor – uute liikmesriikide huvirühmad said kasu suuremast põllumajanduse toetamisest ning kauplemisvõimaluste avardumistest, samas kui vanade liikmesriikide toiduainetööstus ja rahvusvaheline kaubandus kasvasid ning suurenesid investeeringud ja jaekaubanduse käive, eriti laienemise eel;

4.   juhib tähelepanu asjaolule, et üldiselt on uute liikmesriikide integreerumine olnud edukas, kuid see ei väljendu alati selgelt, kuna kõigi põllumajandusettevõtete sissetulek ei ole suurenenud; rõhutab, et tootmiskulude oluline suurenemine (nt kütuse, energia, väetiste, taimekaitsevahendite ja masinate maksumuse tõus) vähendas osaliselt kokkuostuhindade ja toetuste kasvu;

5.   rõhutab, et laienemine ei ole tõstnud toiduohutuse, loomatervishoiu ja fütosanitaarvaldkonna riskitaset, ning märgib sellega seoses, et uute liikmesriikide standardid ja pädevate asutuste töö tõhusus on teatud aspektides üle ELi keskmise;

6.   märgib, et 2004. aasta laienemine ei ole ühise põllumajanduspoliitika eelarvet ülemäära koormanud ning ei ole nõudnud oluliste muudatuste tegemist ELi eelarvesse, kuid otsused põllumajandusturu külmutamise, otsetoetuste summa säilitamise kohta ja perioodi 2007–2013 finantsraamistik nõuavad ELi 15 liikmesriigilt solidaarsuspõhimõttest lähtuvaid jõupingutusi alates 2007. aastast; rõhutab ka, et lisaks otsustele rakendada poliitikat, mille eesmärk on teise samba tugevdamine, sealhulgas otsusele toetuste vabatahtliku ümbersuunamise kohta, pidid ELi 15 liikmesriigi tootjad 2005. aasta detsembri Euroopa Ülemkogul vastu võetud otsuste järel taluma eelarvekärpeid Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu;

7.   avaldab kahetsust, et ei 2004. aasta ega 2007. aasta laienemiseks ei olnud eraldatud suuremaid assigneeringuid, kui algselt ette nähtud;

Ühise põllumajanduspoliitika rakendamine uutes liikmesriikides

8.   märgib, et märkimisväärsed erinevused uute liikmesriikide põllumajandussektorite vahel toovad kaasa erinevusi ühise põllumajanduspoliitika rakendamise mõjus ning uute liikmesriikide ees seisvate probleemide ulatuses ja raskuses;

9.   märgib, et pärast 10 uue liikmesriigi ühinemist ELiga 2004. aastal ei kohandatud ühenduse eeskirju nõuetekohaselt teatud turgude (nt pehmete puuviljade ja tärklise) uute tingimustega;

10.   märgib, et siseturu tingimuste ja eeskirjadega kohanemine ning ühise põllumajanduspoliitika rakendamine, eriti veterinaarsete, fütosanitaarsete, toiduohutust, ühist turukorraldust ja muid valdkondi käsitlevate horisontaaleeskirjade osas, on sundinud uute liikmesriikide põllumajandustootjaid ja ametivõime tegema märkimisväärseid jõupingutusi;

11.   on seisukohal, et komisjon ei omistanud mitme kuu jooksul Poola põllumajandustoodete ekspordikeelule Ukrainasse ja Venemaale nõuetekohast tähtsust ning ei võtnud tõhusaid meetmeid selle kõrvaldamiseks;

12.   märgib, et kuigi ELi rahastatud ühinemiseelsed programmid aitasid kaasa ettevalmistuste tegemisele ühise põllumajanduspoliitika rakendamiseks ning mestimisprogrammid osutusid kasulikeks, saavutati algsed eesmärgid üksnes osaliselt ja ühenduse meetmete tõhusus oli piiratud;

13.   tuletab meelde, et põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelne programm (SAPARD) algas märkimisväärse viivitusega ning ka selle ulatus oli piiratud, seda peamiselt keeruliste nõuete tõttu ning otsustega viivitamise tõttu komisjoni ja uute liikmesriikide ametivõimude poolt;

14.   juhib tähelepanu asjaolule, et mõned uued liikmesriigid on tõsistes raskustes ühenduse maaelu arendamise programmide rakendamisel seoses nende erieeskirjade keerukuse ja nende juhtimiseks vajaliku halduskoormusega;

15.   kinnitab veel kord, et kuna otsetoetused mängivad uute liikmesriikide põllumajandussektori arendamisel ja kohandamisel olulist rolli, siis nende madal tase esimestel järkjärgulise kasutuselevõtu perioodi aastatel mitte üksnes ei takistanud vajalikku kohandamist, vaid lõi ka ebavõrdsed tingimused ühisturul konkureerimiseks, luues olukorra, millega mitmed ettevõtjad ei suutnud majanduslikult toime tulla;

16.   rõhutab maaelu arendamise programmide tähtsat rolli uue turule suunatud lähenemisviisi loomisel põllumajandusettevõtete jaoks, näiteks töödeldes ja turustades omi tooteid või turismi puhul, ning alternatiivse sissetuleku tagamisel neile, kes lõpetavad põllumajandusliku esmatootmise majanduslikel põhjustel;

17.   märgib, et otsetoetuste taseme erinevused ELi 10 ja ELi 15 liikmesriigi vahel ei ole taganud võrdseid võimalusi, mistõttu mitmes uues liikmesriigis kaotasid tootjad isegi omamaist turuosa, millele aitas eelkõige kaasa muutunud tolliprotseduuride tõttu suurenenud kolmandate riikide impordist ja ekspordist tingitud konkurents;

18.   märgib, et komisjoni kahtlused uute liikmesriikide suhtes eeldatava varude ülejäägi osas ühinemise kuupäeval ja suurte rahatrahvide määramise hoiatused ei olnud enamikel juhtudest põhjendatud ning põhinesid valedel arvutustel; märgib samuti, et põllumajandusturgudel ei täheldatud varude tasakaalustamatust, mis oleks võinud olla tingitud väidetavast varude ülejäägist;

19.   rõhutab, et uued liikmesriigid olid sunnitud kohaldama täiendavaid riiklikke otsetoetusi (CNDP, top-up), mida võib pidada teatud kaasfinantseerimise vormiks ja ühenduse otsetoetuste osaliseks taasriigistamiseks, ning mis tõi mitmetes uutes liikmesriikides kaasa tõsiseid poliitilisi ja majanduslikke raskusi, kuna need panid raske koorma riigieelarvetele ning piirasid võimalusi riigiabi skeemide rakendamiseks;

20.   rõhutab, et seoses eelarveliste piirangutega ja vastupidiselt ühise põllumajanduspoliitika üldistele eesmärkidele ja põhimõtetele ning vastupidiselt toetuste ümbersuunamisele ELi 15 liikmesriigis oli enamus uutest liikmesriikidest sunnitud suunama osa oma ühenduse maaelu arenduse eraldistest ümber täiendavate riiklike otsetoetuste jaoks vastavalt ühinemisaktis sätestatule;

21.   viitab mõnede uute liikmesriikide arvamusele, et täielikult sidumata pindalatoetused ei aita täielikult kaasa nende põllumajanduse tasakaalustatud arengule ja jätkusuutlikkusele ning et sektorieelistused ja/või valikulised seotud toetused võiksid olla teatud liikmesriikides kuni aastani 2013 vähemalt ajutiselt vajalikud ning et neid tuleks vastava palve esitamisel kaaluda; tuletab sellega seoses meelde edukat praktikat täielikult või osaliselt seotud täiendavate riiklike otsetoetuste ja ajutiste riigiabi meetmete kasutamisel;

22.   märgib, et enamik uusi liikmesriike sooviks jätkata ühtse pindalatoetuste kava (SAPS) rakendamist nii kaua kui võimalik, sest üleminek ühtsele otsemaksete kavale (SPS) tähendaks äärmiselt suurt haldus- ja tehnilist koormust ning SAPS on samuti täielikult kooskõlas sidumata toetuste tulevase poliitikaga;

23.   usub, et nii uutes kui vanades liikmesriikides on vaja kohaldada häid põllumajandustavasid ja keskkonnatingimusi käsitlevaid ristvastavusreegleid ja -nõudeid; teeb ettepaneku juurutada ristvastavusreeglid järk-järgult ning viia nende juurutamine lõpule koos otsetoetuste järkjärgulise kasutuselevõtu perioodi lõpuga; teeb lisaks ettepaneku, et uutele liikmesriikidele tuleks anda võimalus lükata edasi ristvastavusreeglite kohaldamine kuni otsetoetuste järkjärgulise kasutuselevõtu perioodi lõpuni; teeb lisaks ettepaneku, et häid põllumajandus- ja keskkonnatingimusi käsitlevad nõuded peavad jääma jõusse vähemalt SAPSi perioodiks, sest enamikul uutest liikmesriikidest võib olla raskusi keerukate ja kulukate ristvastavusreeglite täitmise saavutamisega;

24.   väljendab heameelt, et nõukogu võttis vastu komisjoni ettepaneku SAPSi pikendamiseks kuni 2010. aasta lõpuni ning uute liikmesriikide kaasamiseks energiataimede abiskeemi;

25.   palub komisjonil ühise põllumajanduspoliitika, otsetoetuskavade ja maaelu arendamise programmide rakendamise lihtsustamise ja ratsionaliseerimise raames võtta arvesse eelkõige uute liikmesriikide probleeme ning teha ettepanekuid asjakohasteks lahendusteks, arvestades samas ühise põllumajanduspoliitika rakendamise eeskirju;

26.   rõhutab, et komisjon peaks ühise põllumajanduspoliitika raames vastu võetavates otsustes rohkem arvestama uute liikmesriikide probleemide ja muredega;

27.   väljendab tõsist muret komisjoni hiljutise ettepaneku üle lõpetada alates 2007. aastast täielikult maisi sekkumissüsteem; märgib, et ettepaneku esitamise viis on vastuolus ELi aluspõhimõtetega, pidades silmas ajastust, rahuldava hindamise puudumist (eelkõige seoses nimetatud otsuse mõjudega teraviljaturu ühisele korraldusele ja pindalapõhistele otsetoetustele) ja alternatiivide või üleminekuperioodi puudumist; on seisukohal, et maisi sekkumissüsteemi enneaegsel lõpetamisel on tõenäoliselt tõsised tagajärjed;

28.   on seisukohal, et ühise põllumajanduspoliitika 2003. aasta reformi silmas pidades tuleks kaaluda pindalatoetuste juurutamist töötlemiseks ette nähtud pehmetele puuviljadele, mis peaks olema seotud põllumajandustootjate ühingute või organisatsioonide tegevuses kohustusliku osalemisega ja kohustusega müüa kõnealuseid tooteid kaubanduslike lepingute raames, mis võiks aidata tugevdada pehmete puuviljade sektori konkurentsivõimet ja parandada liikmesriikide, eelkõige Poola põllumajandustootjate olukorda;

29.   on seisukohal, et uute liikmesriikide põllumajandustootmise ja maaelu struktuuris on vaja täiendavaid muudatusi, ning rõhutab, et ühise põllumajanduspoliitika eeskirjad ja ühenduse abi peavad seda protsessi toetama; rõhutab, et oluline on nende vajalike muudatuste elluviimine järk-järgult, sest uute liikmesriikide põllumajandusega seotud maakogukonnad ja põllumajandussektor ei taluks liiga kiirete ja suurte muudatuste elluviimist oma tootmis- ja tööhõivestruktuuris;

Ühise põllumajanduspoliitika tulevik laienenud Euroopa Liidus

30.   rõhutab, et praegune ühine põllumajanduspoliitika ei sobi suure osa põllumajanduslike ja põllumajandusega seotud probleemide lahendamiseks laienenud ELis; on seisukohal, et Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) kehtestatud otsetoetuste lahtisidumine tugevdab üldiselt Euroopa põllumajanduse turuorientatsiooni, kuid sidumata otsetoetused ei aita täielikult kaasa säästva põllumajandussektori ja maakogukondade rajamisele uutes liikmesriikides ega suuremas osas ELi 15 liikmesriigist; rõhutab, et vaja on täiendavaid meetmeid või otsetoetuste rakendamise spetsiaalseid lahendusi;

31.   on seisukohal, et praegune otsetoetuste süsteem toetab liiga suurel määral põllukultuuride tootmist, ei ole piisavalt abiks säästva loomakasvatuse rajamisele ning ei edenda ega soodusta vajalikke struktuurimuudatusi, seda eriti nendes liikmesriikides ja piirkondades, kus spetsialiseerunud põllumajandustootjad mängivad põllumajanduses otsustavat rolli;

32.   juhib tähelepanu asjaolule, et mõne liikmesriigi puhul viisid eraldatud kvoodid mõnes sektoris põllumajandustoodangu taseme külmutamisele või isegi langusele ning et toodanguga sidumata toetuste sidumine väiksemate kvootidega kujutas endast uute liikmesriikide jaoks lisaks otsetoetuste järkjärgulise kasutuselevõtu perioodile täiendavat kaotust toetuste suuruses; märgib lisaks, et see probleem esineb ka mõnes vanas liikmesriigis;

33.   on seisukohal, et ühise põllumajanduspoliitika eesmärkide saavutamist takistab uutes liikmesriikides ka maaelu arengu ebapiisav rahastamise, tõhusa riski- ja kriisijuhtimissüsteemi puudumine ning ühenduse jäigad eeskirjad riigiabi kohta;

34.   rõhutab, et ühenduse tasandil peab põllumajanduspoliitika jääma reformitud ühise põllumajanduspoliitika raamidesse ning tuleb vältida ühise põllumajanduspoliitika uuesti liikmesriikide pädevusse andmist; on seisukohal, et rakendada tuleb subsidiaarsuspõhimõttest lähtuvaid spetsiifilisi meetmeid; on seisukohal, et ühise põllumajanduspoliitika ulatus, eesmärgid, sihid ja põhimõtted, sh Euroopa põllumajandusmudel, tuleb üle vaadata, võttes arvesse 27 liikmesriigiga ELi põllumajanduse, maapiirkondade, põllumajandustootjate, tarbijate ja kogu ühiskonna eesmärke ja vajadusi, et teha kindlaks vajalikud finantsressursid ning tagada nende kohane, õiglane ja täielikult põhjendatud jaotamine;

35.   rõhutab, et ühise põllumajanduspoliitika eelseisva reformi käigus ning eriti ühise põllumajanduspoliitika "tervisekontrolli" ajal ja perioodi 2007–2013 finantsraamistiku vahekokkuvõtte tegemise ajal aastatel 2008–2009 tuleb nõuetekohaselt arvestada kõigi võimalike teguritega (nt varasemate finantsotsuste tagajärjed, ühise põllumajanduspoliitika reformid, uute liikmesriikide kogemused, Euroopa põllumajanduse eripalgelisus ja mitmekesisus);

36.   rõhutab, et tingimata tuleb vältida ka otsuseid, mille taga on ainult püüdlused vähendada ühendusepoolse rahastamise taset või säilitada liikmesriikides rahalist status quo'd;

37.   arvab, et biomassi ja bioenergia tootmine mängib ELi põllumajandussektori tulevikus strateegilist rolli; nõuab sellega seoses ELilt vajalikku rahastamist, et soodustada biomassi tootmist maadel, mida enam toidu ja sööda kasvatamiseks ei vajata; tuletab sellega seoses meelde uute liikmesriikide suurt tootmisvõimsust ja laienenud ELi üldist suurenenud tootmispotentsiaali;

38.   rõhutab, et liikmesriikide ja piirkondade spetsiifiliste vajadustega, kaasa arvatud uute liikmesriikide probleemide ja raskustega arvestamine peab jätkuma subsidiaarse põhimõttel, kasutades järgmisi spetsiaalseid instrumente:

   a) parandatud otsetoetuste süsteemi, sealhulgas selliste uute meetmete sisseviimine nagu näiteks vabatahtlikud taassidumise võimalused, mida saaksid kasutada ainult need liikmesriigid, kes peavad seda vajalikuks oma sotsiaalsete, tööhõivega ja jätkusuutlikkusega seotud eesmärkide saavutamiseks; toetuste laiendamine uutele sektoritele ja uutele abisaajatele (nt töötlemiseks ette nähtud pehmed puuviljad) riiklike finantsraamistike süsteemi ja täieliku ühendusepoolse rahastamise parandatud süsteemi raames;
   b) täiendavate, vabatahtlike, piirkondlike või ajutiste turumeetmete kasutuselevõtmine koos ühendusepoolse rahastamisega;
   c) riiklike vahendite süsteemi kohaldamine ELi eelarvest reformimisele kuuluvates sektorites (vein, puu- ja köögiviljad);
   d) tootjate organisatsioonide tõhusam toetamine, nende edendamine ja nende tegevust takistavate riiklike õigusaktide tühistamine;
   e) tootjate organisatsioonide piiriülese koostöö edendamine;
   f) tõhusa põllumajandusliku kriisi- ja riskijuhtimissüsteemi sisseviimine ühenduse rahalise abiga, mida toetatakse riiklikest vahenditest;
   g) siseturu tugevdamine ühiseid kvaliteedistandardeid, turustust, konkurentsi, toiduohutust, keskkonda ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade abil;
   h) maaelu arendamise süsteemi ja selle rahastamise kindlustamine;
   i) riigiabi eeskirjade paindlikkuse suurendamine (nt grupierandite ulatuse suurendamine ja miinimumtaseme tõstmine);

39.   on seisukohal, et vastavus WTO reeglitele tuleb tagada Doha läbirääkimiste vooru ajal ühe osana ELi ettepanekust vähendada kaubandustõkkeid või vastutasuna nõustumise eest teiste WTO liikmete sisetoetuste tasemete säilimisega;

40.   tuletab meelde, et kaitseklausli raames kehtestatava täiendava tollimaksu kohaldamine võib osutuda tõhusaks kaitsemeetmeks liigse impordi või väga madalate hindadega impordi vastu tundlikes sektorites, sealhulgas uute liikmesriikide sektorites; palub komisjonil luua WTOga jätkuvate läbirääkimiste vooru raames võimalused asjakohaste muudatuste tegemiseks kaitseklausli ulatuse osas ELi soodustuste nimekirjas; tuletab meelde, et mõnedel uutel liikmesriikidel oli võimalik kohaldada kaitseklauslit tundlikele põllumajandussektoritele, mida ELi soodustuste olemasolev nimekiri ei hõlma;

41.   eeldab, et tulevane ühine põllumajanduspoliitika ei arvesta ainult laienenud ELi vajadustega, vaid et ka selle haldamine muutub lihtsamaks, et see vähendab põllumajandustootjate ja riiklike ametivõimude halduskoormust ning toetab turule orienteeritud ja keskkonnasõbralikku ohutute toodete tootmist, tagades ühtlasi säästva põllumajanduse tuleviku;

42.   kutsub komisjoni, liikmesriike ja kõiki huvirühmasid pidama elavat arutelu ning esitama tulevikku vaatavaid ettepanekuid, et rajada laienenud ELi põllumajandusele jätkusuutlik tulevik;

43.   tervitab komisjoni ettepanekut koostada pikaajaline nägemus ühise põllumajanduspoliitika tulevikust pärast 2013. aastat, võttes täielikult arvesse prognoositud erakordset võimalust, et ülemaailmse toiduainete kaubanduse kasv on ülemaailmse kaubanduse eeldatavast kogukasvust järgmise kolme aastakümne jooksul kaks korda kiirem, tagades, et kogu ELis on põllumajanduse areng ühtlane ning võimaldades põllumajandusel ELi 15 liikmesriigi ja uute liikmesriikide ühiste jõupingutuste abil täita oma kohustused tootlikkuse ja muude ülesannete osas;

o
o   o

44.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.

(1) EÜT L 161, 26.6.1999, lk 87.
(2) ELT L 236, 23.9.2003, lk 33.
(3) ELT L 270, 21.10.2003, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2013/2006 (ELT L 384, 29.12.2006, lk 13).
(4) ELT L 93, 30.3.2004, lk 1.
(5) ELT L 161, 30.4.2004, lk 48.
(6) ELT L 209, 11.8.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 320/2006 (ELT L 58, 28.2.2006, lk 42).
(7) ELT L 277, 21.10.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2012/2006 (ELT L 384, 29.12.2006, lk 8).
(8) ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 247/2007 (ELT L 69, 9.3.2007, lk 3).
(9) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(10) ELT L 384, 29.12.2006, lk 8.


C-hepatiit
PDF 131kWORD 47k
Euroopa Parlamendi deklaratsioon C-hepatiidi kohta
P6_TA(2007)0102P6_DCL(2006)0087

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 116,

A.   arvestades, et Euroopas on C-hepatiidi viirusega (HCV) nakatunud 12 miljonit inimest;

B.   arvestades, et HCV on kiiret reageerimist nõudev teema, sest see viirus ründab maksa ja tekitab kroonilise C-hepatiidi, põhjustades tsirroosi, maksapuudulikkust või maksavähki ja suurendades seega maksasiirdamise vajadust;

C.   arvestades, et "vaikse tapjana" ja kiirelt surmava haigusena tuntud HCV jääb sageli märkamata, nii et paljud inimesed on nakkusekandjad, ilma et nad ise seda teaksid, samal ajal kui patsiendid, kellel nakkus on diagnoositud, kannatavad sageli avalikkuse halvakspanu all,

1.   kutsub komisjoni ja nõukogu üles:

   tunnistama, et C-hepatiit on kiiret lahendamist vajav rahvaterviseprobleem, ning määratlema prioriteetsed meetmed tulevaste eesistujariikide programmides;
   võtma vastu nõukogu soovituse C-hepatiidi sõeluuringu kohta, tagades varajase diagnoosimise ja parema juurdepääsu ravile ning hooldusele;
   reageerima Euroopa Parlamendi 6. juuli 2006. aasta resolutsiooni soovitustele Euroopa tervishoiutöötajate kaitsmise kohta süstlatorkest tekkinud vigastuste tagajärjel saadud vere kaudu levivate nakkuste eest(1);
   võimaldama teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi raames edasisi teadusuuringuid C-hepatiidi patsientide ravi kohta, kes on samaaegselt nakatunud HIV ja/või B-hepatiidiga;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega nõukogule ja komisjonile.

Allakirjutanute nimed

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Attwooll, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Badía i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Birutis, Bliznashki, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Braghetto, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, van Buitenen,Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Camre, Cappato,Carlotti, Carnero González, Carollo, Cashman, Casini, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei,Cocilovo, Coelho, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Creţu G., Crowley, Czarnecki M., Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, Demetriou,Deprez, De Rossa, Descamps, Dess, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz De Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dimitrov K., Dimitrov M., Dimitrov P., Dîncu, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duka-Zólyomi, Ek, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Jillian, Evans Jonathan, Evans Robert, Falbr, Fatuzzo, Fava, Ferber, Ferreira A., Ferreira E., Figueiredo, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi,Grabowska, Grabowski, Graça Moura, de Grandes Pascual, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Hall, Hamon, Handzlik, Harbour, Harms, Hassi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Holm, Hoppenstedt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Iacob Ridzi, Ilchev, Isler Béguin, Jackson, Jäätteenmäki, Janowski, Joan i Marí, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Karim, Kaufmann, Kazak, Kelemen, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Krahmer, Krasts, Kristovskis, Kudrycka, Kusstatscher, Kużmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lang, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lechner, Lehne, Leichtfried, Le Pen J.-M., Le Pen M., Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco,Lucas, Ludford, Lynne, Lyubcheva,Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, Madeira, Manders, Mann T., Mantovani, Marinescu, Martin D., Martin H.-P., Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsouka, Mauro, Mayer, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Musumeci, Napoletano, Navarro, Newton-Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij,Novak, Occhetto,Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó'Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Oviir, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Patriciello,Petre, Pflüger, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Pirker, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Prodi, Purvis, Queiró, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sârbu, Sartori, Savi, Sbarbati, Schaldemose,Scheele, Schierhuber, Schmidt F., Schmidt O.,Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Simpson,Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski,Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stoyanov,Strož, Sudre, Surján, Susta,Svensson, Swoboda, Szabó, Szent-Iványi, Takkula, Tannock, Tarabella, Tatarella, Thyssen, Ticău, Tîrle, Titley, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vakalis, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veraldi,Vidal-Quadras Roca, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasto, Wagenknecht, Weber H., Weisgerber, Wijkman, Willmott, Wojciechowski J.,Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappala', Ždanoka, Zingaretti, Zvěřina

(1) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0305.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika